Postupak : 2018/2193(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0158/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0158/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.34

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0275

IZVJEŠĆE     
PDF 202kWORD 70k
4.3.2019
PE 626.803v02-00 A8-0158/2019

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (ERA) (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2017.

(2018/2193(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

AMANDMANI
1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2017.

(2018/2193(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 881/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o osnivanju Europske agencije za željeznice (Uredba o Agenciji)(5), a posebno njezin članak 39.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) 2016/796 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004(6), a posebno njezin članak 65.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0158/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2017.;

(2018/2193(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(8),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(10), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(11), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 881/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o osnivanju Europske agencije za željeznice (Uredba o Agenciji)(12), a posebno njezin članak 39.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) 2016/796 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004(13), a posebno njezin članak 65.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0158/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za željeznice, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2017.

(2018/2193(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0158/2019),

A.  budući da je, prema njezinu izvještaju o prihodima i rashodima(15), konačni proračun Agencije Europske unije za željeznice („Agencija”) za financijsku godinu 2017. iznosio 30 732 000 EUR, što predstavlja povećanje od 11,57 % u odnosu na 2016.; budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud („Sud”) u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) naveo da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,99 %, što je povećanje od 0,79 % u odnosu na 2016.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 87,30 %, što je smanjenje od 4,27 % u odnosu na 2016.;

2.  napominje da je Agencija, u skladu s odredbama nove uredbe o utemeljenju Agencije koja je stupila na snagu u lipnju 2016., ovlaštena naplaćivati pristojbe za neke od svojih novih nadležnosti; napominje da je uveden sustav naplate za izdavanje certifikata, ovlaštenja i odobrenja, s ciljem da bude potpuno operativan 2019. te da se unutar Agencije uvede sustav uvođenja novih resursa i unutarnjih postupaka kako bi se zajamčilo utvrđivanje i praćenje zakonom propisanih zadaća koje se temelje na naknadama; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi tog novog sustava;

Ukidanje prijenosa

3.  prima na znanje da je ukidanje prijenosa iz 2016. u 2017. iznosilo 69 473 EUR, što predstavlja 3,40 % ukupnog prenesenog iznosa, odnosno smanjenje od 1,12 % u odnosu na 2016.;

4.  izražava žaljenje zbog činjenice da je dosegnuta samo okvirna gornja granica od 10 % koju Revizorski sud koristi za ocjenu izvršenja proračuna na razini prijenosa za glavu 1. (osoblje), dok gornje granice za glavu 2. (20 %, administrativni rashodi) i glavu 3. (30 %, operativni rashodi) nisu dosegnute;

Uspješnost

5.  sa zadovoljstvom primjećuje da Agencija primjenjuje opsežan skup od 24 željeznička pokazatelja na četiri operativna područja kao ključne pokazatelje uspješnosti za procjenu dodane vrijednosti svojih aktivnosti kao i druge pokazatelje za poboljšanje upravljanja proračunom;

6.  naglašava ulogu koju Agencija ima u jamčenju sigurnosti i interoperabilnosti europskog željezničkog sustava te u poboljšanju konkurentnosti željeznica u odnosu na druge načine prijevoza, i to smanjenjem administrativnih i tehničkih prepreka, poticanjem ulaska na tržišta i jamčenjem nediskriminacije, učinkovitijom potrošnjom javnog novca na usluge javnog željezničkog prijevoza i boljim upravljanjem infrastrukturom; podupire Komisijinu viziju europskog željezničkog sustava koji će biti svjetski predvodnik u pogledu sigurnosti;

7.  pozdravlja ulogu Agencije u praćenju razvoja, testiranja i provedbe Europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom (ERTMS) te u ocjenjivanju posebnih projekata u sklopu ERTMS-a; također napominje da četvrti željeznički paket obuhvaća tehnički stup kojim se jača uloga Agencije uvođenjem novih zadaća kako bi se osigurala ujednačena provedba okvira EU-a; ističe da će Agenciji, ukorak s povećanjem njezinih ovlasti, trebati dodijeliti potrebne financijske, materijalne i ljudske resurse za uspješno i učinkovito izvršavanje njezinih novih i dodatnih zadaća;

8.  podsjeća da je ERTMS ključan za ostvarenje jedinstvenog europskog željezničkog prostora; stoga ističe da je ključan prioritet optimizirana koordinacija razvoja i uvođenja ERTMS-a, kojom bi se zajamčio jedinstven, transparentan, stabilan, cjenovno pristupačan i interoperabilan ERTMS diljem Europe;

9.  prima na znanje da je Agencija ispunila svoj cilj od 95 % pravodobne dostave izvješća, savjeta i mišljenja; ističe da Agencija nije postigla cilj od 90 % postignuća za sve ciljeve upotrebom financijskih sredstava i planiranja ljudskih resursa, jer je samo 67 % svrstano u kategoriju potpuno ostvarenih, dok je za 18 % ocijenjeno da su djelomično postignuti;

10.  pozdravlja suradnju Agencije s Europskim nadzornim tijelom za vrijednosne papire i tržišta kapitala, zajedničko korištenje računovodstvenim uslugama i sudjelovanje u zajedničkom pozivu na podnošenje ponuda;

11.  podržava napredak Agencije u ostvarivanju veće suradnje s Europskom agencijom za pomorsku sigurnost (EMSA) i Europskom agencijom za sigurnost zračnog prometa (EASA) u cilju izgradnje zajedničke kulture sigurnosti;

12.  pozdravlja certifikaciju integriranog sustava upravljanja Agencije prema standardu ISO 9001, koja predstavlja neovisnu potvrdu kontinuiranog povećanja uspješnosti Agencije;

Kadrovska politika

13.  napominje da je 31. prosinca 2017. bilo izvršeno 92,09 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 128 privremenih djelatnika od 139 privremenog djelatnika odobrenog u okviru proračuna Unije (u odnosu na 135 odobrenih radnih mjesta 2016. godine); također primjećuje da su 2017. za Agenciju radila 34 ugovorna djelatnika i 2 upućena nacionalna stručnjaka;

14.  napominje da su rezultati godišnje komparativne analize osoblja slični onima za 2016., pri čemu je 18 % osoblja zaduženo za administrativne poslove, 69,5 % za operativne, što je blago smanjenje (0,5 %) u usporedbi s 2016. (od 65 % do 70 %), dok je udio osoblja zaduženog za nadzor i financijske zadaće i dalje otprilike 12 %;

15.  napominje da je Agencija usvojila politiku zaštite ljudskog dostojanstva i sprečavanja uznemiravanja, da organizira predavanja podizanja razine osviještenosti za svoje osoblje i rukovoditelje te da se promiču povjerljivi savjetnici; ističe da je 2017. u Agenciji prijavljen relativno velik broj slučajeva navodnog uznemiravanja, odnosno 12 slučajeva, ali da nijedan nije istražen; potiče Agenciju da tijelu nadležnom za davanje razrješnice podnese izvješće o mjerama poduzetima za rješavanje tog problema;

16.  poziva Agenciju da uzme u obzir i poduzme sve potrebne mjere u vezi s preporukama Službe za unutarnju reviziju za 2017. o ljudskim resursima i upravljanju kompetencijama; pozdravlja to što je Agencija u siječnju 2018. donijela kodeks o dobrom ponašanju zaposlenih u upravi, koji posebice sadržava sve mjere za sprečavanje sukoba interesa;

Javna nabava

17.  sa zabrinutošću primjećuje da je 2017. zabilježeno 29 iznimaka i 7 slučajeva neusklađenosti, što predstavlja porast u usporedbi s 2016.; prima na znanje da je Agencija u tom pogledu utvrdila glavna problematična područja; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice ubuduće izvještava o mjerama poduzetim za smanjenje broja tih slučajeva;

18.  napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, za jedno revidirano plaćanje Agencija kupila IT usluge preko ugovaratelja, bez natječajnog postupka ili prethodnog istraživanja tržišta; prima na znanje odgovor Agencije da se ugovor koristio u skladu s ugovornim odredbama;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

19.  napominje da je Agencija objavila izjave o sukobu interesa i životopise članova upravnog odbora na svojim internetskim stranicama; žali zbog toga što Agencija od višeg rukovodstva očekuje da popune i potpišu izjavu o sukobu interesa samo ako su uključeni u rad odbora za ocjenjivanje; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvještava o razvoju događaja na tu temu;

20.  napominje da je Agencija, prema vlastitim navodima, nastavila s provedbom akcijskog plana definiranog u svojoj strategiji za suzbijanje prijevara; napominje da je Agencija Europskom uredu za borbu protiv prijevara radi istrage proslijedila jedan slučaj sumnje na prijevaru i da je on službeno odlučio pokrenuti istragu; poziva Agenciju da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o ishodu te istrage;

21.  žali što Agencija još nije uvela pravila o zviždačima, nego da ih tek treba donijeti do kraja 2018.; poziva Agenciju da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice kada se uspostave i počnu provoditi pravila o zviždačima;

Unutarnje kontrole

22.  napominje, u svjetlu preliminarnih rezultata ocjene usklađenosti i učinkovitosti unutarnje kontrole prema standardima upravljanja Agencijom, da se može smatrati da kontrolni sustav Agencije u cjelini funkcionira kako je i zamišljeno te u odgovarajućoj mjeri ublažava glavne rizike za postizanje ciljeva Agencije;

23.  Podržava gledište Suda da načelo razdvajanja dužnosti računovodstvenog službenika i dužnosnika za ovjeravanje upućuje na to da se te dužnosti međusobno isključuju; vjeruje da će taj problem Agencija riješiti reorganizacijom koja je u toku; poziva Agenciju da o mjerama poduzetima kako bi se odgovorilo na to zapažanje obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

Ostale primjedbe

24.  primjećuje da će se do kraja prijelaznog razdoblja (16. lipnja 2019.) Agencija preobraziti iz tijela s pukom zadaćom pripreme i širenja politika u tijelo koje radi izravno za taj sektor što se tiče ovjeravanja potvrda o sigurnosti i izdavanja odobrenja za željeznička vozila; potiče upravu Agencije da i dalje bude usredotočena na pripremu novih zadaća u okviru tehničkog stupa četvrtog željezničkog paketa te preporučuje da upravljanje ljudskim resursima bude visoko na listi prioriteta; prima na znanje napredak u pogledu pripremnih odluka za donošenje okvira za reviziju prijavljenih tijela, za jedinstvenu kontaktnu točku te za politiku praćenja uspješnosti i postupka odlučivanja nacionalnih tijela za sigurnost; poziva Agenciju da o koracima poduzetima kako bi taj potez bio uspješan izvještava tijelo nadležno za davanje razrješnice i da smanjenjem troškova ostvari korist;

25.  izražava žaljenje zbog činjenice da brojni kontakti s francuskim tijelima nisu rezultirali potpisivanjem sporazuma o sjedištu Agencije, u skladu s člankom 71. Uredbe o Agenciji; osim toga, izražava žaljenje zbog toga što 2017. upravni odbor nije uspio jednoglasno donijeti provedbena pravila u vezi s jezičnim aranžmanom u Agenciji, što je dovelo do dodatnih troškova i kašnjenja, primjerice tijekom zapošljavanja; žali što Agencija i dalje posluje na dvije lokacije; poziva Agenciju da sve aktivnosti premjesti u sjedište i da posluje samo iz sjedišta;

26.  potvrđuje na temelju navoda Agencije da je u pogledu odluke Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz Europske unije i njezina mogućeg učinka na zaposlenike Agencije, intenzivnom razmjenom sa željezničkim sektorom Ujedinjene Kraljevine potvrđen njihov interes za ostanak u „europskom sustavu”;

o

o o

27.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2019.(16) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

22.1.2019

MIŠLJENJE ODBORA ZA PROMET I TURIZAM

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za željeznice (ERA) za financijsku godinu 2017.

(2018/2193(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Innocenzo Leontini

PRIJEDLOZI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključak Revizorskog suda da je računovodstvena dokumentacija Agencije Europske unije za željeznice („Agencija”) za financijsku godinu 2017. zakonita i pravilna u svim značajnim aspektima;

2.  naglašava ulogu koju Agencija ima u jamčenju sigurnosti i interoperabilnosti europskog željezničkog sustava te u poboljšanju konkurentnosti željeznica u odnosu na druge načine prijevoza, i to smanjenjem administrativnih i tehničkih prepreka, poticanjem ulaska na tržišta i jamčenjem nediskriminacije, učinkovitijom potrošnjom javnog novca na usluge javnog željezničkog prijevoza i boljim upravljanjem infrastrukturom; podupire Komisijinu viziju europskog željezničkog sustava koji će biti svjetski predvodnik u pogledu sigurnosti;

3.  pozdravlja ulogu Agencije u praćenju razvoja, testiranja i provedbe Europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom (ERTMS) te u ocjenjivanju posebnih projekata u sklopu ERTMS-a; također napominje da četvrti željeznički paket obuhvaća tehnički stup kojim se jača uloga Agencije uvođenjem novih zadaća kako bi se osigurala ujednačena provedba okvira EU-a; ističe da će Agenciji, ukorak s povećanjem njezinih ovlasti, trebati dodijeliti potrebne financijske, materijalne i ljudske resurse za uspješno i učinkovito izvršavanje njezinih novih i dodatnih zadaća;

4.  podsjeća da je ERTMS ključan za ostvarenje jedinstvenog europskog željezničkog prostora; stoga ističe da je ključan prioritet optimizirana koordinacija razvoja i uvođenja ERTMS-a, kojom bi se zajamčio jedinstven, transparentan, stabilan, cjenovno pristupačan i interoperabilan ERTMS diljem Europe;

5.  podržava napredak Agencije u ostvarivanju veće suradnje s Europskom agencijom za pomorsku sigurnost (EMSA) i Europskom agencijom za sigurnost zračnog prometa (EASA) u cilju izgradnje zajedničke kulture sigurnosti;

6.  napominje da je godišnji proračun Agencije za 2017. godinu iznosio 30,7 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 26,8 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja te da je prosječna stopa izvršenja za obveze, uključujući prijenose, iznosila 100 %, odnosno 87,3 % za plaćanja; izražava žaljenje zbog činjenice da cilj od 90 % za plaćanja nije ostvaren; napominje da je razlog za nepostizanje cilja utvrđenog za plaćanja povezan s obvezama preuzetima na samom kraju godine kako bi se ostvario cilj od 95 % utvrđen za obveze;

7.  izražava žaljenje zbog činjenice da je dosegnuta samo okvirna gornja granica od 10 % koju Revizorski sud koristi za ocjenu izvršenja proračuna na razini prijenosa za glavu 1. (osoblje), dok gornje granice za glavu 2. (20 %, administrativni rashodi) i glavu 3. (30 %, operativni rashodi) nisu dosegnute;

8.  potiče Agenciju da osigura neovisnost dužnosnika za ovjeravanje tako da ga učini izravno odgovornim direktoru Agencije (administrativno) i odboru (funkcionalno), kao što je istaknuo Revizorski sud; poziva Agenciju da uzme u obzir i poduzme sve potrebne mjere u vezi s preporukama Službe za unutarnju reviziju za 2017. o ljudskim resursima i upravljanju kompetencijama; pozdravlja to što je Agencija u siječnju 2018. donijela kodeks o dobrom ponašanju zaposlenih u upravi, koji posebice sadržava sve mjere za sprečavanje sukoba interesa;

9.  izražava žaljenje zbog činjenice da brojni kontakti s francuskim tijelima nisu rezultirali potpisivanjem sporazuma o sjedištu Agencije, u skladu s člankom 71. Uredbe o Agenciji; osim toga, izražava žaljenje zbog toga što 2017. upravni odbor nije uspio jednoglasno donijeti provedbena pravila u vezi s jezičnim aranžmanom u Agenciji, što je dovelo do dodatnih troškova i kašnjenja, primjerice tijekom zapošljavanja; žali što Agencija i dalje posluje na dvije lokacije; poziva Agenciju da sve aktivnosti premjesti u sjedište i da posluje samo iz sjedišta;

10.  napominje da su rezultati godišnje komparativne analize osoblja slični onima za 2016., pri čemu je 18 % osoblja zaduženo za administrativne poslove, 69,5 % za operativne, što je blago smanjenje (0,5 %) u usporedbi s 2016. (od 65 % do 70 %), dok je udio osoblja zaduženog za nadzor i financijske zadaće i dalje otprilike 12 %; napominje da je referendum o Brexitu u lipnju 2016. prouzročio znatan nemir među osobljem Agencije jer su neki od ključnih članova osoblja Agencije državljani Ujedinjene Kraljevine; osim toga, napominje da je nakon intenzivne komunikacije sa željezničkim sektorom Ujedinjene Kraljevine potvrđen njihov snažan interes prema ostanku u „europskom sustavu”;

11.  pozdravlja činjenicu da Agencija aktivno pristupa transformaciji svoje strukture u svjetlu novih zadaća, definiranih u četvrtom željezničkom paketu, što je osobito vidljivo u uspostavi upravljačkih skupina; potiče upravu Agencije da i dalje bude usredotočena na to da priprema novih zadaća u okviru tehničkog stupa četvrtog željezničkog paketa bude u potpunosti dovršena do 15. lipnja 2019. te preporučuje da upravljanje ljudskim resursima bude visoko na listi prioriteta; prima na znanje napredak, među ostalim, u pogledu pripremnih odluka za donošenje okvira za reviziju prijavljenih tijela, kao i okvira za jedinstvenu kontaktnu točku i politiku praćenja uspješnosti i postupka odlučivanja nacionalnih tijela za sigurnost;

12.  napominje da je Agencija 2017. nastavila s provedbom akcijskog plana definiranog u njezinoj strategiji za suzbijanje prijevara; pozdravlja činjenicu da je Agencija u svoju redovnu procjenu rizika uključila procjenu rizika od prijevara te da je opis tih rizika ujednačen i razjašnjen; napominje da je tijekom izvještajne godine jedan slučaj sumnje na prijevaru proslijeđen OLAF-u;

13.  ne odobrava činjenicu da postoje manjkavosti u javnoj nabavi, ponajprije povezane s uslugama, zbog čega je ugrožena vrijednost za uloženi novac;

14.  pozdravlja certifikaciju integriranog sustava upravljanja Agencije prema standardu ISO 9001, koja predstavlja neovisnu potvrdu kontinuiranog povećanja uspješnosti Agencije; napominje, u svjetlu preliminarnih rezultata ocjene usklađenosti i učinkovitosti unutarnje kontrole prema standardima upravljanja Agencijom, da se može smatrati da kontrolni sustav Agencije u cjelini funkcionira kako je i zamišljeno te u odgovarajućoj mjeri ublažava glavne rizike za postizanje ciljeva Agencije;

15.  predlaže da Parlament da razrješnicu izvršnom direktoru Agencije za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

22.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

4

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Innocenzo Leontini, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

4

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Petra Kammerevert

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 434, 30.11.2018., str. 83.

(2)

SL C 434, 30.11.2018., str. 83.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(5)

SL L 164, 30.4.2004., str. 1.

(6)

SL L 138, 26.5.2016., str. 1.

(7)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(8)

SL C 434, 30.11.2018., str. 83.

(9)

SL C 434, 30.11.2018., str. 83.

(10)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(11)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(12)

SL L 164, 30.4.2004., str. 1.

(13)

SL L 138, 26.5.2016., str. 1.

(14)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(15)

SL C 84/20, 17.3.2017, str. 96.

(16)

Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2019)0000.

Posljednje ažuriranje: 19. ožujka 2019.Pravna napomena