Procedura : 2018/2193(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0158/2019

Teksty złożone :

A8-0158/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.34

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0275

SPRAWOZDANIE     
PDF 215kWORD 68k
4.3.2019
PE 626.803v02-00 A8-0158/2019

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2017

(2018/2193(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

POPRAWKI
1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2017

(2018/2193(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (Rozporządzenie w sprawie Agencji)(5), w szczególności jego art. 39,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004(6), w szczególności jego art. 65,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0158/2019),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej), Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2017

(2018/2193(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(8),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(9) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(11), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (Rozporządzenie w sprawie Agencji)(12), w szczególności jego art. 39,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004(13), w szczególności jego art. 65,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(14), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0158/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej), Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2017

(2018/2193(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0158/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(15) ostateczny budżet Europejskiej Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2017 wyniósł 30 732 000 EUR, co stanowi wzrost o 11,57 % w porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że budżet Agencji pochodzi głównie z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z uznaniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,99 %, co oznacza wzrost o 0,79 % w porównaniu z rokiem 2016; zwraca uwagę, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 87,30 %, co oznacza spadek o 4,27 % w porównaniu z rokiem 2016;

2.  zauważa, że zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia założycielskiego Agencji, które weszło w życie w czerwcu 2016 r., Agencja jest upoważniona do pobierania opłat za niektóre z jej nowych uprawnień; przyjmuje do wiadomości, że wprowadzono system opłat za wydawanie certyfikatów, zezwoleń i zatwierdzeń, który ma być w pełni operacyjny w 2019 r., a także wymóg stosowania nowego systemu zasobów oraz procedur wewnętrznych w Agencji, aby zagwarantować identyfikowanie i śledzenie zadań statutowych i płatnych; wzywa Agencję, aby informowała organ udzielający absolutorium o wdrażaniu tego nowego systemu;

Anulowane środki przeniesione

3.  zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 69 473 EUR, co stanowi 3,40 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza spadek o 1,12 % w porównaniu z 2016 r.;

4.  ubolewa, że osiągnięto jedynie orientacyjny pułap 10 % wykorzystany przez Trybunał do oceny wykonania budżetu na poziomie przeniesień w tytule 1 (personel), podczas gdy pułap dla tytułu 2 i tytułu 3 (odpowiednio 20 % (wydatki administracyjne) i 30 % (wydatki operacyjne)) nie został osiągnięty;

Wyniki

5.  z zadowoleniem zauważa, że Agencja w czterech obszarach działań operacyjnych wykorzystuje szeroki zestaw 24 wskaźników kolejowych jako kluczowe wskaźniki skuteczności działania do oceny wartości dodanej swoich działań oraz inne wskaźniki do poprawy zarządzania budżetem;

6.  podkreśla, że Agencja odgrywa rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i interoperacyjności europejskiego systemu kolejowego i w zakresie poprawy konkurencyjności kolei w stosunku do innych rodzajów transportu, gdyż ogranicza bariery administracyjne i techniczne, zachęca do wchodzenia na rynek, gwarantuje niedyskryminację, efektywniej wydaje środki publiczne na usługi publicznego transportu kolejowego oraz dba o lepsze zarządzanie infrastrukturą; popiera Komisję w dążeniu do uczynienia europejskiego systemu kolejowego światowym liderem, jeżeli chodzi o skuteczność działania w zakresie bezpieczeństwa;

7.  z zadowoleniem przyjmuje rolę Agencji w monitorowaniu opracowywania, testowania i wdrażania europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), a także w ocenie konkretnych projektów związanych z ERTMS; zauważa również, że 4. pakiet kolejowy obejmuje filar techniczny, który zwiększa rolę Agencji, wprowadzając nowe zadania w celu zapewnienia jednolitego wdrażania ram UE; w związku z poszerzeniem zakresu kompetencji przyznanych Agencji kładzie nacisk na przyznanie jej niezbędnych zasobów finansowych, materialnych i kadrowych, aby umożliwić jej sprawne i skuteczne wykonywanie nowych i dodatkowych zadań;

8.  przypomina, że ERTMS ma kluczowe znaczenie dla utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego; podkreśla w związku z tym, że kluczowym priorytetem jest optymalna koordynacja opracowywania i wdrażania ERTMS w celu zapewnienia jednego, przejrzystego, stabilnego, przystępnego cenowo i interoperacyjnego systemu ERTMS w całej Europie;

9.  z zadowoleniem zauważa, że Agencja osiągnęła cel, jakim było sporządzenie na czas 95 % sprawozdań, porad i opinii; podkreśla, że Agencja, wykorzystując planowanie finansów i zasobów ludzkich, nie osiągnęła celu, jakim była realizacja 90 % wszystkich wyników, gdyż tylko 67 % uznano za w pełni zrealizowane, a 18 % – za częściowo zrealizowane;

10.  z zadowoleniem przyjmuje współpracę Agencji z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, obejmującą wspólne usługi księgowe i udział we wspólnych zaproszeniach do składania ofert;

11.  popiera postępy Agencji w zacieśnianiu współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) i Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) w celu wypracowania wspólnej kultury bezpieczeństwa;

12.  z zadowoleniem przyjmuje certyfikację zgodnie z ISO 9001 zintegrowanego systemu zarządzania Agencją, co stanowi niezależne uznanie dla nieustannej poprawy wyników Agencji;

Polityka kadrowa

13.  zauważa, że w dniu 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 92,09 %, z figurującymi w nim 128 pracownikami na czas określony (ze 139 takich stanowisk dopuszczalnych przez budżet Unii; w porównaniu ze 135 stanowiskami dopuszczalnymi w 2016 r.); zauważa że, w 2017 r. w Agencji pracowało oprócz 34 pracowników kontraktowych 2 oddelegowanych ekspertów krajowych;

14.  stwierdza, że wyniki rocznej analizy porównawczej dotyczącej personelu są podobne do wyników z 2016 r.: 18 % personelu wykonuje zadania administracyjne, 69,5 % – zadania operacyjne (niewielki spadek o 0,5 % w porównaniu z 2016 r. – z 65 % do 70 %), podczas gdy liczba pracowników przydzielonych do zadań związanych z kontrolą i finansami pozostała na poziomie około 12 %;

15.  odnotowuje, że Agencja przyjęła politykę na rzecz ochrony godności osobistej i zapobiegania molestowaniu, że organizuje sesje uświadamiające dla swoich pracowników i kadry kierowniczej oraz że promuje się zaufanych doradców; podkreśla stosunkowo dużą liczbę zarzutów molestowania w 2017 r. (odnotowano 12 przypadków, lecz nie prowadzono śledztw w ich sprawie); wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o środkach podjętych w celu rozwiązania tej kwestii;

16.  wzywa Agencję do wzięcia pod uwagę zaleceń Służby Audytu Wewnętrznego na temat zarządzania zasobami ludzkimi i kompetencjami na rok 2017 i podjęcia wszelkich niezbędnych działań w związku z tymi zaleceniami; z zadowoleniem odnotowuje przyjęcie przez Agencję w styczniu 2018 r. kodeksu dobrego postępowania administracyjnego, zawierającego w szczególności wszystkie środki zapobiegające konfliktom interesów;

Zamówienia

17.  zauważa z niepokojem, że w 2017 r. odnotowano 29 wyjątków oraz 7 niezgodności, co stanowi wzrost w porównaniu z 2016 r.; przyjmuje do wiadomości, że Agencja zidentyfikowała główne problematyczne obszary z tym związane; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o środkach podjętych w celu zmniejszenia częstotliwości występowania takich przypadków w przyszłości;

18.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału w odniesieniu do jednej skontrolowanej płatności Agencja, za pośrednictwem wykonawcy umowy, dokonała zakupu usług informatycznych z pominięciem procedury konkurencyjnej lub wcześniejszych badań rynkowych; przyjmuje do wiadomości odpowiedź Agencji, że umowę wykorzystano zgodnie z warunkami umownymi;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

19.  zauważa, że Agencja opublikowała deklaracje interesów i życiorysy członków zarządu na swojej stronie internetowej; ubolewa, że Agencja oczekuje wypełnienia i podpisania deklaracji interesów przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla dopiero, gdy pracownicy ci zasiadają w jakimś komitecie oceniającym; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o wszelkich krokach poczynionych w celu rozwiązania tej kwestii;

20.  odnotowuje, że według Agencji nadal realizuje ona plan działania określony w jej strategii na rzecz zwalczania nadużyć finansowych; zauważa, że Agencja zgłosiła do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych jeden przypadek przypuszczalnego nadużycia w celu przeprowadzenia śledztwa oraz że urząd podjął formalną decyzję o wszczęciu śledztwa; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o wyniku tego śledztwa;

21.  ubolewa, że Agencja wciąż nie opracowała przepisów dotyczących informowania o nieprawidłowościach, które jednak muszą być przyjęte do końca 2018 r.; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium, kiedy zostaną ustanowione i wdrożone przepisy dotyczące informowania o nieprawidłowościach;

Kontrole wewnętrzne

22.  zauważa, że w świetle wstępnych wyników oceny zgodności i skuteczności wewnętrznej kontroli standardów zarządzania Agencją można uznać, że system kontroli Agencji jako całość działa zgodnie z przeznaczeniem i w odpowiedni sposób łagodzi główne zagrożenia dla realizacji celów Agencji;

23.  popiera stanowisko Trybunału, że zasada podziału obowiązków pomiędzy księgowego a urzędnika zatwierdzającego wymaga, by funkcje te nie były łączone; wierzy, że Agencja rozwiąże ten problem podczas trwającej reorganizacji; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o środkach podjętych w celu udzielenia odpowiedzi na tę uwagę;

Inne uwagi

24.  zauważa, że do końca okresu przejściowego (16 czerwca 2019 r.) Agencja przekształci się z podmiotu jedynie przygotowującego i upowszechniającego działania polityczne w organ pracujący bezpośrednio dla przemysłu w dziedzinie pozwoleń na certyfikaty bezpieczeństwa i tabor kolejowy; zachęca kierownictwo Agencji, aby kontynuowało koncentrowanie się na przygotowywaniu nowych zadań w ramach filaru technicznego czwartego pakietu kolejowego, i zaleca objęcie priorytetem zarządzania zasobami ludzkimi; odnotowuje postęp w zakresie decyzji przygotowawczych do przyjęcia ram audytu jednostek notyfikowanych, pojedynczego punktu kompleksowej obsługi oraz polityki monitorowania skuteczności działania i procesu decyzyjnego krajowych organów ds. bezpieczeństwa; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o środkach podjętych w celu pomyślnego zakończenia tego przekształcenia i uzyskania korzyści w postaci obniżonych kosztów;

25.  ubolewa, że liczne kontakty z władzami francuskimi nie doprowadziły do podpisania umowy w sprawie siedziby Agencji zgodnie z art. 71 rozporządzenia w sprawie Agencji; ponadto ubolewa, że w 2017 r. zarząd nie zdołał jednomyślnie przyjąć przepisów wykonawczych dotyczących systemu językowego Agencji, co doprowadziło do dodatkowych kosztów i opóźnień, np. podczas rekrutacji; ubolewa nad tym, że Agencja nadal prowadzi działalność w dwóch miejscach; wzywa Agencję do przeniesienia całej działalności do jej siedziby oraz do prowadzenia działalności wyłącznie w tym miejscu;

26.  dowiaduje się od Agencji, że w związku z decyzją Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej i jej potencjalnymi skutkami dla personelu Agencji prowadzono intensywną wymianę z sektorem kolejowym tego państwa, która potwierdziła jego zainteresowanie pozostaniem w „systemie europejskim”;

o

o o

27.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2019 r.(16) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

22.1.2019

OPINIA Komisji Transportu i Turystyki

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA) za rok budżetowy 2017

(2018/2193(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Innocenzo Leontini

WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przyjmuje z zadowoleniem ustalenie Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którym rozliczenia Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (zwanej poniżej „Agencją”) za rok budżetowy 2017 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

2.  podkreśla, że Agencja odgrywa rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i interoperacyjności europejskiego systemu kolejowego i w zakresie poprawy konkurencyjności kolei w stosunku do innych rodzajów transportu, gdyż ogranicza bariery administracyjne i techniczne, zachęca do wchodzenia na rynek, gwarantuje niedyskryminację, efektywniej wydaje środki publiczne na usługi publicznego transportu kolejowego oraz dba o lepsze zarządzanie infrastrukturą; popiera Komisję w dążeniu do uczynienia europejskiego systemu kolejowego światowym liderem, jeżeli chodzi o skuteczność działania w zakresie bezpieczeństwa;

3.  z zadowoleniem przyjmuje rolę Agencji w monitorowaniu opracowywania, testowania i wdrażania europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), a także w ocenie konkretnych projektów związanych z ERTMS; zauważa również, że 4. pakiet kolejowy obejmuje filar techniczny, który zwiększa rolę Agencji, wprowadzając nowe zadania w celu zapewnienia jednolitego wdrażania ram UE; w związku z poszerzeniem zakresu kompetencji przyznanych Agencji kładzie nacisk na przyznanie jej niezbędnych zasobów finansowych, materialnych i kadrowych, aby umożliwić jej sprawne i skuteczne wykonywanie nowych i dodatkowych zadań;

4.  przypomina, że ERTMS ma kluczowe znaczenie dla utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego; podkreśla w związku z tym, że kluczowym priorytetem jest optymalna koordynacja opracowywania i wdrażania ERTMS w celu zapewnienia jednego, przejrzystego, stabilnego, przystępnego cenowo i interoperacyjnego systemu ERTMS w całej Europie;

5.  popiera postępy Agencji w zacieśnianiu współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) i Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) w celu wypracowania wspólnej kultury bezpieczeństwa;

6.  przyjmuje do wiadomości, że roczny budżet Agencji na rok 2017 wyniósł 30,7 mln EUR w środkach na zobowiązania i 26,8 mln EUR w środkach na płatności oraz że średni wskaźnik wykonania wyniósł 100 % dla zobowiązań (łącznie z przeniesieniami) i 87,3 % dla środków na płatności; ubolewa, że cel 90 % w przypadku płatności nie został osiągnięty; zauważa, że nieosiągnięcie celu w zakresie płatności było związane z niektórymi zobowiązaniami podjętymi z końcem roku w celu osiągnięcia docelowego poziomu 95 % ustalonego dla zobowiązań;

7.  ubolewa, że osiągnięto jedynie orientacyjny pułap 10 % wykorzystany przez Trybunał Obrachunkowy do oceny wykonania budżetu na poziomie przeniesień w tytule 1 (personel), podczas gdy pułap dla tytułu 2 i tytułu 3 (odpowiednio 20 % (wydatki administracyjne) i 30 % (wydatki operacyjne)) nie został osiągnięty;

8.  zachęca Agencję do zagwarantowania niezależności księgowemu i uczynienie go odpowiedzialnym bezpośrednio przed dyrektorem Agencji (administracyjnie) i zarządem (funkcjonalnie), co zostało podkreślone przez Trybunał Obrachunkowy; wzywa Agencję do wzięcia pod uwagę i podjęcia wszelkich niezbędnych działań w związku z zaleceniami Służby Audytu Wewnętrznego na temat zarządzania zasobami ludzkimi i kompetencjami na rok 2017; z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Agencję w styczniu 2018 r. kodeksu dobrego postępowania administracyjnego, zawierającego w szczególności wszystkie środki zapobiegające konfliktom interesów;

9.  ubolewa, że liczne kontakty z władzami francuskimi nie doprowadziły do podpisania umowy w sprawie siedziby Agencji zgodnie z art. 71 rozporządzenia w sprawie Agencji; ponadto ubolewa, że w 2017 r. zarząd nie zdołał jednomyślnie przyjąć przepisów wykonawczych dotyczących systemu językowego Agencji, co doprowadziło do dodatkowych kosztów i opóźnień, np. podczas rekrutacji; ubolewa nad tym, że Agencja nadal prowadzi działalność w dwóch miejscach; wzywa Agencję do przeniesienia całej działalności do jej siedziby oraz do prowadzenia działalności wyłącznie w tym miejscu;

10.  stwierdza, że wyniki rocznej analizy porównawczej dotyczącej personelu są podobne do wyników z 2016 r., czyli że 18 % personelu wykonuje zadania administracyjne, 69,5 % – zadania operacyjne (niewielki spadek o 0,5 % w porównaniu z 2016 r. (z 65 % do 70 %)), podczas gdy liczba pracowników przydzielonych do zadań związanych z kontrolą i finansami pozostała na poziomie około 12 %; zauważa, że referendum w sprawie brexitu w czerwcu 2016 r. spowodowało niepokój wśród personelu Agencji, ponieważ niektórzy kluczowi pracownicy pochodzą z Wielkiej Brytanii; zauważa również, że intensywna wymiana z sektorem kolejowym w Zjednoczonym Królestwie potwierdziła jego zainteresowanie pozostaniem w systemie europejskim;

11.  z zadowoleniem przyjmuje proaktywne podejście Agencji do przekształcenia struktury w obliczu nowych zadań określonych w czwartym pakiecie kolejowym, w szczególności przez utworzenie grup sterujących; zachęca kierownictwo Agencji, aby kontynuowało ukierunkowane działania mające na celu przygotowanie nowych zadań w ramach filaru technicznego czwartego pakietu kolejowego, tak aby były w pełni gotowe do dnia 15 czerwca 2019 r., i zaleca objęcie priorytetem zarządzania zasobami ludzkimi; odnotowuje postęp, między innymi w zakresie decyzji przygotowawczych do przyjęcia ram audytu jednostek notyfikowanych, zasad działania pojedynczego punktu kompleksowej obsługi oraz polityki monitorowania skuteczności działania i procesu decyzyjnego krajowych organów ds. bezpieczeństwa;

12.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2017 r. Agencja rozpoczęła wdrażanie planu działania określonego w strategii Agencji dotyczącej zwalczania nadużyć finansowych; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja uwzględniła ocenę ryzyka nadużyć finansowych w regularnej ocenie ryzyka prowadzonej przez Agencję oraz że opis ryzyka został uproszczony i doprecyzowany; zauważa również, że w ciągu roku sprawozdawczego poinformowano OLAF o jednym przypadku podejrzewanego nadużycia finansowego;

13.  ubolewa, że stwierdzono uchybienia w zamówieniach publicznych, głównie w odniesieniu do usług, co zagraża optymalnemu wykorzystaniu środków;

14.  z zadowoleniem przyjmuje certyfikację zgodnie z ISO 9001 zintegrowanego systemu zarządzania Agencją, co stanowi niezależne uznanie dla nieustannej poprawy wyników Agencji; zauważa, że w świetle wstępnych wyników oceny zgodności i skuteczności wewnętrznej kontroli standardów zarządzania Agencją można uznać, że system kontroli Agencji jako całość działa zgodnie z przeznaczeniem i w odpowiedni sposób łagodzi główne zagrożenia dla realizacji celów Agencji;

15.  proponuje, aby Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Agencji absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2017.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

22.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

4

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Innocenzo Leontini, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

4

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Petra Kammerevert

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 83.

(2)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 83.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(5)

Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 1.

(6)

Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 1.

(7)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(8)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 83.

(9)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 83.

(10)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(11)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(12)

Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 1.

(13)

Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 1.

(14)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(15)

Dz.U. C 84/20 z 17.3.2017, s. 96.

(16)

Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0000.

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2019Informacja prawna