Procedură : 2018/2193(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0158/2019

Texte depuse :

A8-0158/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.34

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0275

RAPORT     
PDF 207kWORD 71k
4.3.2019
PE 626.803v02-00 A8-0158/2019

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2193(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Petri Sarvamaa

AMENDAMENTE
1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2193(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înființarea unei Agenții Europene a Căilor Ferate (Regulamentul privind agenția)(5), în special articolul 39,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004(6), în special articolul 65,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0158/2019),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) pentru exercițiului financiar 2017

(2018/2193(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(8),

–  având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(10), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(11), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înființarea unei Agenții Europene a Căilor Ferate (Regulamentul privind agenția)(12), în special articolul 39,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004(13), în special articolul 65,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0158/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2193(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0158/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(15), bugetul definitiv al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 30 732 000 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 11,57 % față de 2016; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  apreciază faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,99 %, ceea ce reprezintă o creștere de 0,79 % față de exercițiul 2016; observă că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 87,30 %, ceea ce reprezintă o scădere de 4,27 % în comparație cu 2016;

2.  ia act de faptul că, în conformitate cu dispozițiile noului Regulament de înființare a Agenției, care a intrat în vigoare în iunie 2016, Agenția este autorizată să perceapă onorarii pentru unele competențe noi; constată că a fost introdus un regim de tarifare pentru eliberarea certificatelor, autorizațiilor și aprobărilor, care ar urma să devină pe deplin operațional în 2019, și ia act de obligația de a pune în aplicare un nou sistem de resurse și proceduri interne în cadrul Agenției pentru a garanta identificarea și urmărirea sarcinilor statutare și a celor bazate pe taxe; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a acestui nou sistem;

Anularea reportărilor

3.  ia act de faptul că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 69 473 EUR, reprezentând 3,40 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o scădere de 1,12 % față de 2016;

4.  regretă că a fost atins numai plafonul orientativ de 10 % utilizat de Curte pentru evaluarea execuției bugetului la nivelul reportărilor de la titlul 1 (personal), în timp ce plafoanele de la titlurile 2 și 3 (20 % pentru cheltuielile administrative, respectiv 30 % pentru cheltuielile operaționale) nu au fost atinse;

Performanța

5.  constată cu satisfacție că Agenția utilizează pentru patru activități operaționale un set complet de 24 de indicatori feroviari ca indicatori-cheie de performanță pentru a evalua valoarea adăugată a activităților sale și alți indicatori pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

6.  subliniază rolul Agenției în garantarea siguranței și interoperabilității sistemului feroviar european și în îmbunătățirea competitivității transportului feroviar în raport cu alte moduri de transport, prin reducerea barierelor de ordin administrativ și tehnic, prin încurajarea intrării pe piață și asigurarea nediscriminării, prin cheltuirea mai eficientă a fondurilor publice pentru serviciile publice de transport feroviar și prin asigurarea unei mai bune guvernanțe a infrastructurii; sprijină viziunea Comisiei privind un sistem feroviar european fruntaș pe plan mondial din punctul de vedere al performanțelor în materie de siguranță;

7.  salută rolul Agenției în monitorizarea dezvoltării, testării și implementării Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS), precum și în evaluarea diferitelor proiecte legate de acest sistem; ia act, de asemenea, de faptul că cel de-al 4-lea pachet feroviar cuprinde un pilon tehnic care consolidează rolul Agenției prin introducerea de noi sarcini pentru a asigura o punere în aplicare uniformă a cadrului UE; subliniază că, odată cu creșterea responsabilităților Agenției, va trebui să i se pună la dispoziție resursele financiare, materiale și umane necesare pentru a-și îndeplini cu eficacitate și eficiență noile atribuții suplimentare;

8.  reamintește că ERTMS este esențial pentru realizarea unui spațiu feroviar unic european; subliniază, prin urmare, că o coordonare optimă a dezvoltării și implementării ERTMS pentru a asigura un sistem ERTMS unic, transparent, stabil, la prețuri accesibile și interoperabil în întreaga Europă reprezintă o prioritate absolută;

9.  ia act de faptul că Agenția și-a îndeplinit obiectivul de a publica în timp util 95 % din rapoarte, consiliere și avize; evidențiază că Agenția nu și-a atins obiectivul de a obține 90 % din rezultatele propuse folosind planificarea resurselor financiare și umane, doar 67 % dintre acestea fiind clasificate ca fiind realizate pe deplin, iar 18 % ca fiind realizate parțial;

10.  salută cooperarea Agenției cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, care constă într-un schimb de servicii de contabilitate și în participarea în comun la o procedură de ofertare;

11.  sprijină progresele înregistrate de Agenție în direcția intensificării cooperării cu Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) și Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) cu scopul de a dezvolta o cultură comună a siguranței;

12.  salută certificarea, în conformitate cu ISO 9001, a sistemului integrat de gestionare al Agenției, care constituie o recunoaștere independentă a îmbunătățirii constante a performanței Agenției;

Politica de personal

13.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 92,09 %, fiind completate 128 posturi de agenți temporari din cele 139 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 135 de posturi autorizate în 2016); constată că, în 2017, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 34 de agenți contractuali și 2 experți naționali detașați;

14.  ia act de faptul că rezultatele exercițiului anual de evaluare comparativă privind personalul sunt similare celor din 2016, 18 % din personal fiind repartizat pentru sarcini administrative, 69,5 % pentru sarcini operaționale, înregistrând o ușoară scădere (0,5 %) față de 2016 (de la 65 % la 70 %), în timp ce personalul repartizat pentru sarcinile financiare și de control s-a menținut în jur de 12 %;

15.  ia act de faptul că Agenția a adoptat o politică de protecție a demnității persoanei și de prevenire a hărțuirii, că organizează sesiuni de sensibilizare care vizează personalul și cadrele său de conducere și că se promovează apelarea la consilierii confidențiali; subliniază numărul relativ ridicat de presupuse cazuri de hărțuire din cadrul Agenției în 2017, raportându-se 12 cazuri, însă nefiind deschisă o anchetă în niciunul din ele; îndeamnă Agenția să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport privind măsurile adoptate pentru a aborda această problemă;

16.  invită Agenția să ia în considerare și să întreprindă toate acțiunile necesare cu privire la recomandările Serviciului de Audit Intern pentru 2017 în legătură cu gestionarea resurselor umane și a competențelor; salută adoptarea, în ianuarie 2018, a codului de bună conduită administrativă al Agenției, care conține în special toate măsurile de prevenire a conflictelor de interese;

Achiziții

17.  constată cu îngrijorare că, în 2017, au fost înregistrate 29 de excepții și 7 cazuri de neconformitate, ceea ce reprezintă o creștere față de 2016; ia act de faptul că Agenția a identificat principalele domenii problematice în acest sens; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate pentru a reduce numărul acestor probleme în viitor;

18.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, pentru o plată auditată, Agenția a achiziționat servicii informatice prin intermediul contractantului, fără nicio procedură competitivă sau cercetare de piață prealabilă; ia act de răspunsul Agenției potrivit căruia contractul s-a aplicat în conformitate cu dispozițiile contractuale;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

19.  ia act de faptul că Agenția a publicat pe site-ul ei web declarațiile privind absența conflictelor de interese și CV-urile membrilor consiliului său de administrație; regretă faptul că Agenția se așteaptă ca personalul său de conducere să completeze și să semneze o declarație privind absența conflictelor de interese numai dacă face parte dintr-un comitet de evaluare; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate pentru a corecta această problemă;

20.  remarcă faptul că Agenția a continuat să pună în aplicare planul de acțiune definit în strategia antifraudă a Agenției; constată că Agenția a trimis spre anchetare un caz de suspiciune de fraudă Oficiului European de Luptă Antifraudă și că a decis în mod oficial să deschidă o investigație; îndeamnă Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul acestei investigații;

21.  regretă faptul că Agenția nu a stabilit încă norme privind semnalarea neregulilor, dar că acestea urmează să fie adoptate până la sfârșitul anului 2018; solicită Agenției să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport de îndată ce au fost elaborate și puse în aplicare normele privind semnalarea neregulilor;

Controalele interne

22.  constată că, în lumina rezultatelor preliminare ale evaluării conformității și eficacității controlului intern în raport cu standardele de gestionare ale ERA, se poate considera că sistemul de control al Agenției funcționează, per ansamblu, astfel cum era prevăzut și reduce în mod adecvat principalele riscuri la adresa realizării obiectivelor Agenției;

23.  susține opinia Curții conform căreia principiul separării funcțiilor între ordonatorul de credite și contabil face ca aceste două funcții să fie incompatibile; își exprimă încrederea că Agenția se va ocupa de această problemă în cadrul procesului de reorganizare prin care trece în prezent; solicită Agenției să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate în acest sens;

Alte observații

24.  ia act de faptul că până la încheierea perioadei de tranziție (16 iunie 2019), Agenția, care juca doar un rol de pregătire și de diseminarea politicilor, va deveni o autoritate care lucrează direct pentru industrie, eliberând autorizațiile pentru certificările de siguranță și pentru materialul rulant; încurajează conducerea Agenției să se concentreze în continuare asupra pregătirii noilor sarcini în cadrul pilonului tehnic al celui de-al patrulea pachet feroviar, cu recomandarea de a da o prioritate ridicată gestionării resurselor umane; ia act de progresele înregistrate în ce privește deciziile pregătitoare pentru adoptarea unui cadru de auditare a organismelor notificate, pentru ghișeul unic și pentru politica de monitorizare a performanțelor și a procesului decizional al autorităților naționale competente în materie de siguranță; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate pentru ca acest demers să aibă succes și să aducă beneficii din perspectiva reducerii costurilor;

25.  deplânge faptul că numeroasele contacte cu autoritățile franceze nu au dus la semnarea acordului privind sediul Agenției în conformitate cu articolul 71 din regulamentul privind Agenția; regretă, de asemenea, că consiliul de administrație nu a reușit să adopte în unanimitate în 2017 normele de punere în aplicare privind regimul lingvistic al Agenției, ceea ce a dus la cheltuieli și întârzieri suplimentare, de exemplu în timpul recrutărilor; regretă faptul că Agenția continuă să funcționeze în două locații; solicită Agenției să își mute toate activitățile la sediul său și să își desfășoare operațiunile exclusiv din această locație;

26.  ia act de faptul că, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, în ceea ce privește decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană și potențialul său efect asupra personalului Agenției, contactele intense cu sectorul feroviar din Regatul Unit au confirmat interesul lor de a rămâne în „sistemul european”;

o

o o

27.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2019(16) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

22.1.2019

AVIZ al Comisiei pentru transport și turism

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2193(DEC))

Raportor pentru aviz: Innocenzo Leontini

SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută concluziile Curții de Conturi, potrivit cărora conturile Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate (denumită în continuare „Agenția”) aferente exercițiului financiar 2017 sunt, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu legile și reglementările în vigoare;

2.  subliniază rolul Agenției în garantarea siguranței și interoperabilității sistemului feroviar european și în îmbunătățirea competitivității transportului feroviar în raport cu alte moduri de transport, prin reducerea barierelor de ordin administrativ și tehnic, prin încurajarea intrării pe piață și asigurarea nediscriminării, prin cheltuirea mai eficientă a fondurilor publice pentru serviciile publice de transport feroviar și prin asigurarea unei mai bune guvernanțe a infrastructurii; sprijină viziunea Comisiei privind un sistem feroviar european fruntaș pe plan mondial din punctul de vedere al performanțelor în materie de siguranță;

3.  salută rolul Agenției în monitorizarea dezvoltării, testării și implementării Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS), precum și în evaluarea diferitelor proiecte legate de acest sistem; ia act, de asemenea, de faptul că cel de-al 4-lea pachet feroviar cuprinde un pilon tehnic care consolidează rolul Agenției prin introducerea de noi sarcini pentru a asigura o punere în aplicare uniformă a cadrului UE; subliniază că, odată cu creșterea responsabilităților Agenției, va trebui să i se pună la dispoziție resursele financiare, materiale și umane necesare pentru a-și îndeplini cu eficacitate și eficiență noile atribuții suplimentare;

4.  reamintește că ERTMS este esențial pentru realizarea unui spațiu feroviar unic european; subliniază, prin urmare, că o coordonare optimă a dezvoltării și implementării ERTMS pentru a asigura un sistem ERTMS unic, transparent, stabil, la prețuri accesibile și interoperabil în întreaga Europă reprezintă o prioritate absolută;

5.  sprijină progresele înregistrate de Agenție în direcția intensificării cooperării cu Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) și Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) cu scopul de a dezvolta o cultură comună a siguranței;

6.  ia act de bugetul anual pe 2017 al Agenției în valoare de 30,7 milioane EUR în credite de angajament și 26,8 milioane EUR în credite de plată, precum și de ratele medii de execuție de 100,0 % pentru creditele de angajament (inclusiv reportările) și de 87,3 % pentru creditele de plată; regretă faptul că ținta de 90,0 % pentru plăți nu a fost atinsă; ia act de faptul că motivul pentru care ținta privind plățile nu a fost atinsă a fost legat de unele angajamente asumate la sfârșitul exercițiului în vederea atingerii țintei de 95 % stabilită pentru angajamente;

7.  regretă faptul că a fost atins numai plafonul orientativ de 10 % utilizat de Curtea de Conturi pentru evaluarea execuției bugetului la nivelul reportărilor de la titlul 1 (personal), în timp ce plafoanele de la titlurile 2 și 3 (20 % pentru cheltuielile administrative, respectiv 30 % pentru cheltuielile operaționale) nu au fost atinse;

8.  încurajează Agenția să asigure independența contabilului, lucru care s-ar putea concretiza dacă acesta ar fi direct subordonat directorului Agenției (pentru chestiunile de ordin administrativ) și consiliului de administrație (pentru chestiunile de natură funcțională), astfel cum a subliniat Curtea de Conturi; invită Agenția să ia în considerare și să întreprindă toate acțiunile necesare cu privire la recomandările Serviciului de Audit Intern pentru 2017 în legătură cu gestionarea resurselor umane și a competențelor; salută adoptarea, în ianuarie 2018, a codului de bună conduită administrativă al Agenției, care conține în special toate măsurile de prevenire a conflictelor de interese;

9.  deplânge faptul că numeroasele contacte cu autoritățile franceze nu au dus la semnarea acordului privind sediul Agenției în conformitate cu articolul 71 din regulamentul privind Agenția; regretă, de asemenea, că consiliul de administrație nu a reușit să adopte în unanimitate în 2017 normele de punere în aplicare privind regimul lingvistic al Agenției, ceea ce a dus la cheltuieli și întârzieri suplimentare, de exemplu în timpul recrutărilor; regretă faptul că Agenția continuă să funcționeze în două locații; solicită Agenției să își mute toate activitățile la sediul său și să își desfășoare operațiunile exclusiv din această locație;

10.  ia act de faptul că rezultatele exercițiului anual de evaluare comparativă privind personalul sunt similare celor din 2016, 18 % din personal fiind repartizat pentru sarcini administrative, 69,5 % pentru sarcini operaționale, înregistrând o ușoară scădere (0,5 %) față de 2016 (de la 65 % la 70 %), în timp ce personalul repartizat pentru sarcinile financiare și de control s-a menținut în jur de 12 %; ia act de faptul că referendumul privind Brexit din iunie 2016 a dus la perturbări semnificative în rândul personalului Agenției, deoarece unii angajați-cheie ai Agenției sunt din Regatul Unit; ia act, de asemenea, de faptul că schimburile intense cu sectorul feroviar din Regatul Unit au confirmat interesul acestuia de a rămâne în „sistemul european”;

11.  salută abordarea proactivă a Agenției de a-și transforma structura pentru noile sale sarcini, astfel cum au fost definite în cel de al patrulea pachet feroviar, în special prin înființarea unui grup de coordonare; încurajează conducerea Agenției să se concentreze în continuare asupra pregătirii noilor sarcini în cadrul pilonului tehnic al celui de-al patrulea pachet feroviar, pentru ca aceasta să fie complet finalizată până la 15 iunie 2019, recomandând să se acorde o prioritate ridicată gestionării resurselor umane; ia act de progresele înregistrate, printre altele, în ceea ce privește deciziile pregătitoare pentru adoptarea unui cadru de auditare a organismelor notificate, precum și a unui cadru privind ghișeul unic și a politicii de monitorizare a performanțelor și de procesul decizional al autorităților naționale competente în materie de siguranță;

12.  constată că, în 2017, Agenția a continuat să pună în aplicare planul de acțiune definit în strategia antifraudă a Agenției; salută faptul că Agenția a inclus evaluarea riscurilor de fraudă în evaluarea regulată a riscurilor efectuată de Agenție, iar descrierea riscurilor a fost raționalizată și clarificată; ia act, de asemenea, de faptul că în timpul anului de raportare, un caz de suspiciune de fraudă a ajuns în atenția OLAF;

13.  deplânge faptul că au fost identificate deficiențe în ceea ce privește achizițiile publice, în special în cazul achizițiilor de servicii, deficiențe care pun în pericol obținerea celui mai bun raport calitate-preț;

14.  salută certificarea, în conformitate cu ISO 9001, a sistemului integrat de gestionare al Agenției, care constituie o recunoaștere independentă a îmbunătățirii constante a performanței Agenției; constată că, în lumina rezultatelor preliminare ale evaluării conformității și eficacității controlului intern în raport cu standardele de gestionare ale ERA, se poate considera că sistemul de control al Agenției funcționează, per ansamblu, astfel cum era prevăzut și reduce în mod adecvat principalele riscuri la adresa realizării obiectivelor Agenției;

15.  propune ca Parlamentul să acorde directorului executiv al Agenției descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2017.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

22.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

4

2

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Innocenzo Leontini, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

4

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Petra Kammerevert

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 434, 30.11.2018, p.83

(2)

JO C 434, 30.11.2018, p.83

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 193, 30.7,2018, p. 1.

(5)

JO L 164, 30.4.2004, p. 1.

(6)

JO L 138, 26.5.2016, p. 1.

(7)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(8)

JO C 434, 30.11.2018, p.83

(9)

JO C 434, 30.11.2018, p.83

(10)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(11)

JO L 193, 30.7,2018, p. 1.

(12)

JO L 164, 30.4.2004, p. 1.

(13)

JO L 138, 26.5.2016, p. 1.

(14)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(15)

JO C 84/20, 17.03.2017, p. 96.

(16)

Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0000.

Ultima actualizare: 19 martie 2019Notă juridică