Postup : 2018/2193(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0158/2019

Predkladané texty :

A8-0158/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.34

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0275

SPRÁVA     
PDF 211kWORD 67k
4.3.2019
PE 626.803v02-00 A8-0158/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (ERA) (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2017

(2018/2193(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2017

(2018/2193(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra (nariadenie o agentúre)(5), a najmä na jeho článok 39,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004(6), a najmä na jeho článok 65,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0158/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej železničnej agentúry (teraz Železničnej agentúry Európskej únie) za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou výkonnému riaditeľovi Európskej železničnej agentúry (teraz Železničnej agentúry Európskej únie), Rade, Komisii a Dvoru audítorov, a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2017

(2018/2193(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(8),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(11), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra (nariadenie o agentúre)(12), a najmä na jeho článok 39,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004(13), a najmä na jeho článok 65,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0158/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej železničnej agentúry (teraz Železničnej agentúry Európskej únie), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2017

(2018/2193(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0158/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(15) bol konečný rozpočet Železničnej agentúry Európskej únie (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017 na úrovni 30 732 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 11,57 %; keďže rozpočet agentúry pochádza najmä z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uvádza, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,99 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 0,79 %; poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 87,30 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zníženie o 4,27 %;

2.  poznamenáva, že v súlade s ustanoveniami nového zakladajúceho nariadenia o agentúre, ktoré nadobudlo účinnosť v júni 2016, je agentúra oprávnená účtovať poplatky za niektoré zo svojich nových právomocí; berie na vedomie zavedenie režimu spoplatňovania vydávania osvedčení, povolení a schválení, ktorý má plne fungovať v roku 2019, a požiadavku uplatňovať nový systém vlastných zdrojov a vnútorných postupov v rámci agentúry s cieľom zabezpečiť identifikáciu a sledovanie úloh súvisiacich s právnymi predpismi a účtovaním poplatkov; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vykonávaní tohto nového systému;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

3.  konštatuje, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 69 473 EUR, čo predstavuje 3,40 % celkovej prenesenej sumy, teda pokles o 1,12 % v porovnaní s rokom 2016;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa dosiahol len orientačný strop vo výške 10 %, ktorý používa Dvor audítorov na posúdenie plnenia rozpočtu, pokiaľ ide o prenosy v hlave 1 (Zamestnanci), zatiaľ čo strop v hlave 2 vo výške 20 % (Administratívne výdavky) a v hlave 3 vo výške 30 % (Operačné výdavky) nebol dosiahnutý;

Výkonnosť

5.  s uspokojením konštatuje, že agentúra používa rozsiahly systém 24 železničných ukazovateľov naprieč štyrmi prevádzkovými činnosťami ako kľúčové ukazovatele výkonnosti s cieľom posúdiť pridanú hodnotu svojej činnosti a ďalšie ukazovatele na zlepšenie svojho rozpočtového riadenia;

6.  zdôrazňuje úlohu agentúry pri zabezpečovaní bezpečnosti a interoperability európskeho železničného systému a pri zvyšovaní konkurencieschopnosti železničnej dopravy oproti iným spôsobom dopravy znižovaním administratívnych a technických prekážok, podporovaním vstupu na trh a zabezpečovaním nediskriminácie, efektívnejším vynakladaním verejných finančných prostriedkov na služby verejnej železničnej dopravy a lepšou správou infraštruktúry; podporuje víziu Komisie týkajúcu sa európskeho železničného systému, ktorý by mal byť svetovým lídrom v oblasti bezpečnosti;

7.  víta úlohu agentúry v ďalšom sledovaní vytvárania, testovania a vykonávania Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS), ako aj v hodnotení špecifických projektov ERTMS; konštatuje tiež, že štvrtý železničný balík zahŕňa technický pilier, ktorý posilňuje úlohu agentúry tým, že zavádza nové úlohy s cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie rámca EÚ; zdôrazňuje, že keďže bude mať agentúra väčšie právomoci, bude potrebné jej poskytnúť nevyhnutné finančné, materiálne a ľudské zdroje, aby mohla účinne a efektívne vykonávať svoje nové a dodatočné úlohy;

8.  pripomína, že systém ERTMS má zásadný význam pre vybudovanie jednotného európskeho železničného priestoru; zdôrazňuje preto, že kľúčovou prioritou je optimalizovaná koordinácia rozvoja a zavedenia ERTMS, ktorá zabezpečí jednotný, transparentný, stabilný, cenovo dostupný a interoperabilný ERTMS v celej Európe;

9.  berie na vedomie, že agentúra splnila svoj cieľ dosiahnuť 95 % načas vydaných správ, poradenstva a stanovísk; poukazuje na to, že agentúra nedosiahla cieľ, ktorým je splnenie 90 % všetkých výstupov použitím finančného plánovania a plánovania ľudských zdrojov a že 67 % cieľov bolo označených za úplne dosiahnutých a 18 % za čiastočne dosiahnutých;

10.  víta spoluprácu agentúry s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy, výmenu účtovných služieb a účasť na spoločnej výzve na predkladanie ponúk;

11.  podporuje pokrok agentúry na ceste k intenzívnejšej spolupráci s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou (EMSA) a Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA) v záujme vytvorenia spoločnej kultúry bezpečnosti;

12.  víta skutočnosť, že integrovanému systému riadenia agentúry bola udelená certifikácia podľa normy ISO 9001, čo dokazuje, že agentúra aj podľa nezávislého posúdenia neustále zlepšuje svoju výkonnosť;

Personálna politika

13.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 92,09 %, pričom zo 139 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní s 135 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 128 dočasných zamestnancov; poznamenáva, že v roku 2017 agentúra okrem toho zamestnávala 34 zmluvných zamestnancov a 2 vyslaných národných expertov;

14.  konštatuje, že výsledky ročného referenčného porovnávania zamestnancov sú podobné ako v roku 2016, pričom percento pracovníkov vykonávajúcich administratívne úlohy dosahovalo 18 % a pracovníkov vykonávajúcich prevádzkové úlohy 69,5 %, čiže v porovnaní s rokom 2016 ide o mierne zníženie (0,5 %) (zo 65 % na 70 %), pričom percento zamestnancov poverených kontrolnými a finančnými úlohami ostalo na úrovni približne 12 %;

15.  konštatuje, že agentúra prijala politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a boja proti obťažovaniu, že zabezpečuje školenia zamerané na zvyšovanie povedomia pre svojich zamestnancov a manažérov a že sa podporujú dôverní poradcovia; poukazuje na relatívne vysoký počet prípadov údajného obťažovania v agentúre v roku 2017, pričom 12 prípadov bolo nahlásených, ale žiadny sa neskúmal; naliehavo žiada agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých na riešenie tohto problému;

16.  vyzýva agentúru, aby zohľadnila odporúčania Útvaru pre vnútorný audit týkajúce sa riadenia ľudských zdrojov a spôsobilostí na rok 2017 a aby v tomto ohľade prijala všetky potrebné opatrenia; víta skutočnosť, že agentúra v januári 2018 prijala kódex dobrého úradného postupu, ktorého súčasťou sú najmä všetky opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov;

Verejné obstarávanie

17.  so znepokojením konštatuje, že v roku 2017 bolo zaregistrovaných 29 výnimiek a 7 prípadov nedodržania predpisov, čo predstavuje nárast v porovnaní s rokom 2016; berie na vedomie, že agentúra v tejto súvislosti určila hlavné problematické oblasti; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o opatreniach prijatých na zníženie ich výskytu v budúcnosti;

18.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov agentúra za jednu kontrolovanú platbu nakúpila IT služby prostredníctvom dodávateľa bez akéhokoľvek postupu súťaže alebo predchádzajúceho prieskumu trhu; berie na vedomie odpoveď agentúry, že zmluva bola použitá podľa zmluvných ustanovení;

Prevencia a riešenie konfliktu záujmov a transparentnosť

19.  konštatuje, že agentúra na svojej webovej stránke zverejnila vyhlásenia o konflikte záujmov a životopisy členov svojej správnej rady; vyjadruje poľutovanie nad tým, že agentúra očakáva od svojich vedúcich pracovníkov, aby vyplnili a podpísali vyhlásenie o konflikte záujmov, len ak pracujú v hodnotiacom výbore; vyzýva agentúru, aby podala orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o akomkoľvek vývoji pri riešení tejto otázky;

20.  konštatuje, že agentúra podľa svojho vyjadrenia pokračovala vo vykonávaní akčného plánu uvedeného v stratégii agentúry zameranej na boj proti podvodom; konštatuje, že agentúra postúpila jeden prípad podozrenia z podvodu Európskemu úradu pre boj proti podvodom na vyšetrovanie a tento úrad sa formálne rozhodol začať vyšetrovanie; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o výsledkoch tohto vyšetrovania;

21.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že agentúra stále nestanovila pravidlá týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti a že mali byť prijaté do konca roka 2018; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o zavedení a vykonávaní pravidiel oznamovania protispoločenskej činnosti;

Vnútorné kontroly

22.  poznamenáva, že vzhľadom na predbežné výsledky posúdenia súladu a účinnosti vnútornej kontroly na základe noriem riadenia agentúry ERA možno konštatovať, že systém kontroly agentúry ako celok funguje podľa predpokladov a primerane zmierňuje hlavné riziká ohrozujúce plnenie cieľov agentúry;

23.  podporuje názor Dvora audítorov, že zásada oddelenia povinností povoľujúceho úradníka a účtovníka znamená, že obe funkcie sa vzájomne vylučujú; verí agentúre, že táto otázka sa bude riešiť prostredníctvom jej reorganizácie; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o opatreniach prijatých na riešenie tejto poznámky;

Ďalšie pripomienky

24.  konštatuje, že do konca prechodného obdobia (16. júna 2019) sa agentúra pretransformuje z agentúry s úlohou, ktorá zahŕňa výlučne prípravu a šírenie politiky, na orgán, ktorý bude pracovať priamo pre sektor, pokiaľ ide o povolenia pre bezpečnostné osvedčenia a železničné koľajové vozidlá; nabáda riadiacich pracovníkov agentúry, aby sa naďalej zameriavali na prípravu nových úloh v rámci technického piliera štvrtého železničného balíka a odporúča, aby bola riadeniu ľudských zdrojov prisúdená vysoká priorita; berie na vedomie pokrok, ktorý sa dosiahol v súvislosti s prípravnými rozhodnutiami o prijatí rámca pre audit notifikovaných orgánov a pre jednotné kontaktné miesto a politiku monitorovania výsledkov a rozhodovania národných bezpečnostných orgánov; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o krokoch prijatých na to, aby tento prechod bol úspešný a aby sa ním dosiahli prínosy v podobe znížených nákladov;

25.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že dohoda o sídle agentúry podľa článku 71 nariadenia o agentúre nebola podpísaná napriek množstvu kontaktov s francúzskymi orgánmi; ďalej vyjadruje poľutovanie nad tým, že riadiaca rada v roku 2017 nedokázala jednomyseľne prijať vykonávacie predpisy týkajúce sa jazykového režimu agentúry, čo viedlo k dodatočným nákladom a oneskoreniam, napríklad počas prijímania zamestnancov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že agentúra naďalej pôsobí na dvoch miestach; žiada agentúru, aby premiestnila všetky činnosti do svojho sídla a vykonávala svoju činnosť len na tomto mieste;

26.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že pokiaľ ide o rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie a jeho potenciálny vplyv na zamestnancov agentúry, intenzívna výmena informácií s odvetvím železničnej dopravy v Spojenom kráľovstve potvrdila ich záujem o zotrvanie v „európskom systéme“;

o

o o

27.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2019(16) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

22.1.2019

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Železničnej agentúry Európskej únie (ERA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2193(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Innocenzo Leontini

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta zistenie Dvora audítorov, že účtovná závierka Železničnej agentúry Európskej únie (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017 je zo všetkých významných hľadísk zákonná a riadna;

2.  zdôrazňuje úlohu agentúry pri zabezpečovaní bezpečnosti a interoperability európskeho železničného systému a pri zvyšovaní konkurencieschopnosti železničnej dopravy oproti iným spôsobom dopravy znižovaním administratívnych a technických prekážok, podporovaním vstupu na trh a zabezpečovaním nediskriminácie, efektívnejším vynakladaním verejných finančných prostriedkov na služby verejnej železničnej dopravy a lepšou správou infraštruktúry; podporuje víziu Komisie týkajúcu sa európskeho železničného systému, ktorý by mal byť svetovým lídrom v oblasti bezpečnosti;

3.  víta úlohu agentúry v ďalšom sledovaní vytvárania, testovania a vykonávania Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS), ako aj v hodnotení špecifických projektov ERTMS; konštatuje tiež, že štvrtý železničný balík zahŕňa technický pilier, ktorý posilňuje úlohu agentúry tým, že zavádza nové úlohy s cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie rámca EÚ; zdôrazňuje, že keďže bude mať agentúra väčšie právomoci, bude potrebné jej poskytnúť nevyhnutné finančné, materiálne a ľudské zdroje, aby mohla účinne a efektívne vykonávať svoje nové a dodatočné úlohy;

4.  pripomína, že systém ERTMS má zásadný význam pre vybudovanie jednotného európskeho železničného priestoru; zdôrazňuje preto, že kľúčovou prioritou je optimalizovaná koordinácia rozvoja a zavedenia ERTMS, ktorá zabezpečí jednotný, transparentný, stabilný, cenovo dostupný a interoperabilný ERTMS v celej Európe;

5.  podporuje pokrok agentúry na ceste k intenzívnejšej spolupráci s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou (EMSA) a Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA) v záujme vytvorenia spoločnej kultúry bezpečnosti;

6.  berie na vedomie, že rozpočet agentúry na rok 2017 predstavoval 30,7 milióna EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch a že priemerná miera plnenia predstavovala 100 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov (vrátane prenosov) a 87,3 % v prípade platobných rozpočtových prostriedkov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebol splnený cieľ dosiahnuť 90,0 % mieru plnenia v prípade platieb; konštatuje, že dôvod, prečo sa tento cieľ v prípade platieb nedosiahol, sa týkal toho, že niektoré záväzky boli prijaté až na konci roku, aby sa dosiahol cieľ 95 % miery plnenia stanovený v prípade záväzkov;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa dosiahol len orientačný strop vo výške 10 %, ktorý používa Dvor audítorov na posúdenie plnenia rozpočtu, pokiaľ ide o prenosy v hlave 1 (Zamestnanci), zatiaľ čo strop v hlave 2 vo výške 20 % (Administratívne výdavky) a v hlave 3 vo výške 30 % (Operačné výdavky) nebol dosiahnutý;

8.  nabáda agentúru, aby zabezpečila nezávislosť účtovníka tak, aby bol priamo podriadený riaditeľovi agentúry (v administratívnej oblasti) a riadiacej rade (z hľadiska fungovania), ako zdôraznil Dvor audítorov; vyzýva agentúru, aby zohľadnila odporúčania Útvaru pre vnútorný audit týkajúce sa riadenia ľudských zdrojov a spôsobilostí na rok 2017 a aby v tomto ohľade prijala všetky potrebné opatrenia; víta skutočnosť, že agentúra v januári 2018 prijala kódex dobrého úradného postupu, ktorého súčasťou sú najmä všetky opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov;

9.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že dohoda o sídle agentúry podľa článku 71 nariadenia o agentúre nebola podpísaná napriek množstvu kontaktov s francúzskymi orgánmi; vyjadruje poľutovanie ďalej nad tým, že riadiaca rada nedokázala jednomyseľne prijať v roku 2017 vykonávacie predpisy týkajúce sa jazykového režimu agentúry, čo viedlo k dodatočným nákladom a oneskoreniam, napríklad počas prijímania zamestnancov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že agentúra naďalej pôsobí na dvoch miestach; žiada agentúru, aby premiestnila všetky činnosti do svojho sídla a vykonávala svoju činnosť len na tomto mieste;

10.  konštatuje, že výsledky ročného referenčného porovnávania zamestnancov sú podobné ako v roku 2016, pričom percento pracovníkov vykonávajúcich administratívne úlohy dosahovalo 18 % a pracovníkov vykonávajúcich prevádzkové úlohy 69,5 %, čiže v porovnaní s rokom 2016 ide o mierne zníženie (0,5 %) (zo 65 % na 70 %), pričom percento zamestnancov poverených kontrolnými a finančnými úlohami ostalo na úrovni približne 12 %; konštatuje, že referendum o brexite v júni 2016 spôsobilo značné narušenie personálneho stavu agentúry, keďže niektorí kľúčoví zamestnanci agentúry sú zo Spojeného kráľovstva; konštatuje tiež, že intenzívnou komunikáciou s odvetvím železničnej dopravy v Spojenom kráľovstve sa potvrdil jeho záujem o zotrvanie v „európskom systéme“;

11.  víta proaktívny prístup agentúry k transformácii jej štruktúry tak, aby mohla plniť nové úlohy vymedzené v štvrtom železničnom balíku, a to najmä vytvorením riadiacich skupín; nabáda riadiacich pracovníkov agentúry, aby sa naďalej zameriavali na prípravu nových úloh v rámci technického piliera štvrtého železničného balíka, aby boli v plnej miere hotové k 15. júnu 2019 a odporúča, aby bola riadeniu ľudských zdrojov prisúdená vysoká priorita; berie na vedomie pokrok, ktorý sa dosiahol okrem iného v súvislosti s prípravnými rozhodnutiami o prijatí rámca pre audit notifikovaných orgánov, ako aj v súvislosti s rámcom pre jednotné kontaktné miesto a politiku monitorovania výsledkov a rozhodovania národných bezpečnostných orgánov;

12.  konštatuje, že agentúra v roku 2017 pokračovala vo vykonávaní akčného plánu, ktorý je stanovený v stratégii agentúry zameranej na boj proti podvodom; víta skutočnosť, že agentúra zahrnula hodnotenie rizika podvodov do svojho pravidelného hodnotenia rizika a že sa zjednodušil a jasnejšie stanovil opis rizík; konštatuje tiež, že počas vykazovaného roka bol úradu OLAF postúpený jeden prípad podozrenia z podvodu;

13.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vo verejnom obstarávaní, najmä v súvislosti so službami, boli zaznamenané nedostatky, ktoré ohrozujú efektívnosť vynakladania prostriedkov;.

14.  víta skutočnosť, že integrovanému systému riadenia agentúry bola udelená certifikácia podľa normy ISO 9001, čo dokazuje, že agentúra aj podľa nezávislého posúdenia neustále zlepšuje svoju výkonnosť; poznamenáva, že vzhľadom na predbežné výsledky posúdenia súladu a účinnosti vnútornej kontroly na základe noriem riadenia agentúry ERA možno konštatovať, že systém kontroly agentúry ako celok funguje podľa predpokladov a primerane zmierňuje hlavné riziká ohrozujúce plnenie cieľov agentúry;

15.  navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi agentúry absolutórium za plnenie jej rozpočtu za rozpočtový rok 2017.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

4

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Innocenzo Leontini, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

4

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníčka prítomná na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 83.

(2)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 83.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 1.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 83.

(9)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 83.

(10)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.

(13)

Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 1.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Ú. v EÚ C 84/20, 17.3.2017, s. 96.

(16)

Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Posledná úprava: 19. marca 2019Právne oznámenie