Postopek : 2018/2193(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0158/2019

Predložena besedila :

A8-0158/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.34

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0275

POROČILO     
PDF 203kWORD 60k
4.3.2019
PE 626.803v02-00 A8-0158/2019

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) (ERA) za proračunsko leto 2017

(2018/2193(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Petri Sarvamaa

PRED. SPREM.
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2017

(2018/2193(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije (v nadaljevanju: uredba o agenciji)(5), zlasti člena 39,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004(6) in zlasti člena 65,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0158/2019),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice), Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2017

(2018/2193(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(8),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(10) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(11) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije (v nadaljevanju: uredba o agenciji)(12), zlasti člena 39,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004(13) in zlasti člena 65,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0158/2019),

1.  odobri zaključni račun Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice), Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2017

(2018/2193(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0158/2019),

A.  ker je na podlagi poročila o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice(15) (v nadaljnjem besedilu: agencija) njen proračun v proračunskem letu 2017 znašal 30.732.000 EUR, kar je 11,57 % več kot leta 2016; ker proračun agencije izvira predvsem iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 99,99 %, kar je 0,79 % več kot leta 2016; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 87,30 %, kar je 4,27 % manj kot leta 2016;

2.  ugotavlja, da je agencija v skladu z določbami nove uredbe o ustanovitvi agencije, ki je začela veljati junija 2016, pooblaščena za zaračunavanje pristojbin za nekatere nove pristojnosti; ugotavlja, da je bil uveden program plačevanja za izdajanje potrdil, dovoljenj in odobritev, ki naj bi začel leta 2019 delovati s polno paro, veljati pa je začela tudi zahteva za izvajanje novega sistema virov in notranjih postopkov v agenciji, da bi bilo mogoče odkrivati in spremljati statutarne naloge in naloge, ki temeljijo na pristojbinah; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju novega sistema;

Razveljavitev prenosov

3.  ugotavlja, da je agencija razveljavila 69.473 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar je 3,40 % vseh prenesenih sredstev in 1,12 % manj kot leta 2016;

4.  obžaluje, da je bila dosežena le okvirna zgornja meja 10 %, ki jo Računsko sodišče uporablja za ocenjevanje izvrševanja proračuna na ravni prenosov za naslov 1 (uslužbenci), pri čemer zgornji meji za naslov 2 in naslov 3 (20 % (upravni odhodki) oziroma 30 % (odhodki iz poslovanja)) nista bili doseženi;

Uspešnost

5.  z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija kot ključne kazalnike uspešnosti uporablja široko paleto 24 železniških kazalnikov v štirih operativnih dejavnostih, da ocenjuje dodano vrednost svojih dejavnosti, pa tudi druge kazalnike za izboljšanje upravljanja proračuna;

6.  poudarja, da ima agencija pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti in interoperabilnosti evropskega železniškega sistema ter pri izboljševanju konkurenčnosti železniškega in drugih načinov prevoza, in sicer z zmanjševanjem upravnih in tehničnih ovir, spodbujanjem vstopa na trg, zagotavljanjem nediskriminacije, učinkovitejšo porabo javnih sredstev za storitve javnega železniškega prevoza in boljšim upravljanjem infrastrukture; podpira vizijo Komisije za evropski železniški sistem, ki bo imel vodilno vlogo v svetu na področju varnosti;

7.  pozdravlja vlogo, ki jo ima agencija pri spremljanju razvoja, preizkušanju in uvajanju evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS), pa tudi pri ocenjevanju specifičnih projektov sistema ERTMS; ugotavlja tudi, da četrti železniški sveženj vsebuje tehnični steber, ki z uvedbo novih nalog za enotno izvajanje okvira EU krepi vlogo agencije; poudarja, da bo agencija dobila več pristojnosti, zato ji bo treba zagotoviti potrebne finančne, materialne in človeške vire, da bo lahko učinkovito in uspešno izvajala svoje nove in dodatne naloge;

8.  opozarja, da je ERTMS bistven za vzpostavitev enotnega evropskega železniškega območja; zato poudarja, da je osrednja prednostna naloga optimizirano usklajevanje razvoja in uvedbe ERTMS, da bi zagotovili enoten, pregleden, stabilen, cenovno dostopen in interoperabilen sistem ERTMS po vsej Evropi;

9.  potrjuje, da je agencija uresničila svoj cilj in v 95 % primerov pravočasno pripravila poročila, nasvete in mnenja; poudarja, da agencija ni uresničila cilja, da bi pri 90 % rezultatov uporabila finančno in kadrovsko načrtovanje, saj je bilo le 67 % opredeljenih kot povsem izpolnjenih in 18 % kot delno izpolnjenih;

10.  pozdravlja sodelovanje agencije z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge, s katerim si deli računovodsko službo in objavlja skupne razpise za zbiranje ponudb;

11.  podpira napredek agencije pri krepitvi sodelovanja z Evropsko agencijo za pomorsko varnost (EMSA) in Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (EASA), da bi oblikovale skupno kulturo varnosti;

12.  pozdravlja, da je celovit sistem agencije za upravljanje prejel certifikat ISO 9001, kar je neodvisno priznanje za nenehno izboljševanje uspešnosti agencije;

Kadrovska politika

13.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 92,09-odstotno, saj je agencija zaposlovala 128 od 139 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (leta 2016 je bilo odobrenih 135 delovnih mest); ugotavlja, da je za agencijo v letu 2017 delalo tudi 34 pogodbenih uslužbencev in 2 napotena nacionalna strokovnjaka;

14.  je seznanjen, da so rezultati letne primerjalne analize v zvezi z osebjem podobni tistim za leto 2016, pri čemer je 18 % uslužbencev dodeljenih administrativnim nalogam, 69,5 % operativnim nalogam, kar je nekoliko manj (0,5 %) kot leta 2016 (s 65 % na 70 %), medtem ko je delež osebja, dodeljenega nadzornim in finančnim nalogam, ostal približno 12 %;

15.  ugotavlja, da je agencija sprejela politiko za zaščito človekovega dostojanstva in preprečevanje nadlegovanja, za osebje in vodstveni kader organizirala usposabljanje o ozaveščanju, spodbuja pa tudi zaupne svetovalce; poudarja, da je bilo v letu 2017 število domnevnih primerov nadlegovanja v agenciji sorazmerno visoko, saj je bilo prijavljenih 12 primerov, ki pa se niso preiskovali; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetih ukrepih za odpravo teh težav;

16.  poziva agencijo, naj preuči in sprejme vse potrebne ukrepe v zvezi s priporočili, ki jih je za leto 2017 na področju kadrovskih zadev in upravljanja pristojnosti podala služba za notranjo revizijo; pozdravlja, da je agencija januarja 2018 sprejela kodeks dobrega upravnega ravnanja, ki vsebuje zlasti vse ukrepe za preprečevanje nasprotja interesov;

Javna naročila

17.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bilo leta 2017 zabeleženih 29 izjem in 7 primerov neskladja, kar je več kot leta 2016; priznava, da je agencija v zvezi s tem ugotovila, kje je glavna težava; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča, s katerimi ukrepi namerava zagotoviti, da se bo število teh primerov v prihodnje zmanjšalo;

18.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je agencija pri enem od revidiranih plačil prek pogodbenega izvajalca naročila storitve, ne da bi pred tem izvedla konkurenčni postopek ali raziskala trg; je seznanjen z odgovorom agencije, da se je pogodba izvajala v skladu z določbami;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

19.  ugotavlja, da je agencije na spletnem mestu objavila vse izjave o nasprotju interesov in življenjepise članov upravnega odbora; obžaluje, da agencija od višjih vodstvenih uslužbencev zahteva, da izjavo o nasprotju interesov izpolnijo in podpišejo le, če sodelujejo v katerem od ocenjevalnih odborov; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o morebitnih novostih pri obravnavi tega vprašanja;

20.  na podlagi navedb agencije ugotavlja, da agencija še naprej izvaja akcijski načrt, opredeljen v njeni strategiji za boj proti goljufijam; ugotavlja, da je agencija en primer suma goljufije posredovala Evropskemu uradu za boj proti goljufijam in da je bila zanj uradno odprta preiskava; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatih preiskave;

21.  obžaluje, da agencija še vedno ni določila pravil za prijavljanje nepravilnosti, a naj bi bila sprejeta do konca leta 2018; poziva agencijo, naj obvesti organ za podelitev razrešnice, ko bo pripravila in začela izvajati pravila za prijavljanje nepravilnosti;

Notranje kontrole

22.  je seznanjen, da je mogoče glede na predhodne rezultate ocene skladnosti in učinkovitosti notranje kontrole glede na standarde upravljanja agencije šteti, da kontrolni sistem agencije kot celota deluje, kot bi moral, in ustrezno blaži glavna tveganja pri uresničevanju ciljev agencije;

23.  podpira stališča Računskega sodišča, da se zaradi načela, da morajo biti naloge računovodje in odredbodajalca ločene, ti funkciji medsebojno izključujeta; verjame, da bo agencija to vprašanje obravnavala v okviru reorganizacije, ki poteka; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, sprejetih za obravnavo te zadeve;

Druge pripombe

24.  ugotavlja, da bo agencija do konca prehodnega obdobja (16. junija 2019) spremenila svojo vlogo, saj je doslej zgolj pripravljala politike in razširjala informacije, odslej pa bo v vlogi organa neposredno sodelovala s sektorjem na področju odobritev varnostnih spričeval in tirnih vozil; poziva upravo agencije, naj se še naprej osredotoča na pripravo novih nalog v okviru tehničnega stebra četrtega železniškega svežnja, in priporoča, naj posebno prednost nameni upravljanju človeških virov; je seznanjen z napredkom v zvezi s pripravljalnimi sklepi za sprejetje okvira za revizijo priglašenih organov ter z enotno kontaktno točko in politiko o spremljanju uspešnosti in odločanja nacionalnih varnostnih organov; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča, s katerimi ukrepi namerava zagotoviti, da bo ta prehod uspešen in da bo prinesel zmanjšanje stroškov;

25.  obžaluje, da kljub številnim stikom s francoskimi organi ni prišlo do podpisa sporazuma o sedežu agencije v skladu s členom 71 uredbe agencije; obžaluje tudi, da upravni odbor leta 2017 ni soglasno sprejel izvedbenih pravil za jezikovno ureditev agencije, zaradi česar je prišlo do dodatnih stroškov in zamud, npr. med zaposlovanjem; obžaluje, da agencija še naprej deluje na dveh lokacijah; poziva agencijo, naj vse dejavnosti preseli na sedež in začne delovati le še na tej lokaciji;

26.  na podlagi navedb agencije ugotavlja, da je bilo glede na odločitev Združenega kraljestva o izstopu iz Evropske unije in morebitne posledice za osebje agencije po obsežnem posvetovanju z železniškim sektorjem Združenega kraljestva ugotovljeno, da ta želi ostati del „evropskega sistema“;

o

o o

27.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2019(16) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

22.1.2019

MNENJE Odbora za promet in turizem

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za železnice (ERA) za proračunsko leto 2017

(2018/2193(DEC))

Pripravljavec mnenja: Innocenzo Leontini

POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so računovodski izkazi Agencije Evropske unije za železnice (v nadaljnjem besedilu: agencija) za proračunsko leto 2017 v vseh pomembnih vidikih zakoniti in pravilni;

2.  poudarja, da ima agencija pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti in interoperabilnosti evropskega železniškega sistema ter pri izboljševanju konkurenčnosti železniškega in drugih načinov prevoza, in sicer z zmanjševanjem upravnih in tehničnih ovir, spodbujanjem vstopa na trg, zagotavljanjem nediskriminacije, učinkovitejšo porabo javnih sredstev za storitve javnega železniškega prevoza in boljšim upravljanjem infrastrukture; podpira vizijo Komisije za evropski železniški sistem, ki bo imel vodilno vlogo v svetu na področju varnosti;

3.  pozdravlja vlogo, ki jo ima agencija pri spremljanju razvoja, preizkušanju in uvajanju evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS), pa tudi pri ocenjevanju specifičnih projektov sistema ERTMS; ugotavlja tudi, da četrti železniški sveženj vsebuje tehnični steber, ki z uvedbo novih nalog za enotno izvajanje okvira EU krepi vlogo agencije; poudarja, da bo agencija dobila več pristojnosti, zato ji bo treba zagotoviti potrebne finančne, materialne in človeške vire, da bo lahko učinkovito in uspešno izvajala svoje nove in dodatne naloge;

4.  opozarja, da je ERTMS bistven za vzpostavitev enotnega evropskega železniškega območja; zato poudarja, da je osrednja prednostna naloga optimizirano usklajevanje razvoja in uvedbe ERTMS, da bi zagotovili enoten, pregleden, stabilen, cenovno dostopen in interoperabilen sistem ERTMS po vsej Evropi;

5.  podpira napredek agencije pri krepitvi sodelovanja z Evropsko agencijo za pomorsko varnost (EMSA) in Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (EASA), da bi oblikovale skupno kulturo varnosti;

6.  ugotavlja, da je letni proračun agencije za leto 2017 znašal 30,7 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 26,8 milijona EUR v odobritvah plačil ter da je bila povprečna stopnja izvrševanja pri obveznostih 100-odstotna (vključno s prenosom sredstev v naslednje leto), pri plačilih pa 87,3-odstotna; obžaluje, da cilj 90 % za plačila ni bil izpolnjen; je seznanjen, da je bil razlog za neizpolnitev cilja za plačila povezan z obveznostmi, sprejetimi ob samem koncu leta, da bi se izpolnil cilj 95 %, določen za obveznosti;

7.  obžaluje, da je bila dosežena le okvirna zgornja meja 10 %, ki jo Računsko sodišče uporablja za ocenjevanje izvrševanja proračuna na ravni prenosov za naslov 1 (uslužbenci), pri čemer zgornja meja za naslov 2 in naslov 3 (20 % (upravni odhodki) oziroma 30 % (odhodki iz poslovanja)) ni bila dosežena;

8.  spodbuja agencijo, naj zagotovi neodvisnost računovodje tako, da bo odgovarjal neposredno direktorju agencije (po administrativni strani) in upravnemu odboru (v zvezi s svojim delom), kot je poudarilo Računsko sodišče; poziva agencijo, naj preuči in sprejme vse potrebne ukrepe v zvezi s priporočili, ki jih je za leto 2017 na področju kadrovskih zadev in upravljanja pristojnosti podala služba za notranjo revizijo; pozdravlja, da je agencija januarja 2018 sprejela kodeks dobrega upravnega ravnanja, ki vsebuje zlasti vse ukrepe za preprečevanje nasprotja interesov;

9.  obžaluje, da kljub številnim stikom s francoskimi organi ni prišlo do podpisa sporazuma o sedežu agencije v skladu s členom 71 uredbe agencije; obžaluje tudi, da upravni odbor leta 2017 ni soglasno sprejel izvedbenih pravil za jezikovno ureditev agencije, zaradi česar je prišlo do dodatnih stroškov in zamud, npr. med zaposlovanjem; obžaluje, da agencija še naprej deluje na dveh lokacijah; poziva agencijo, naj vse dejavnosti preseli na sedež in začne delovati le še na tej lokaciji;

10.  je seznanjen, da so rezultati letne primerjalne analize v zvezi z osebjem podobni tistim za leto 2016, pri čemer je 18 % uslužbencev dodeljenih administrativnim nalogam, 69,5 % operativnim nalogam, kar je nekoliko manj (0,5 %) kot leta 2016 (s 65 % na 70 %), medtem ko je delež osebja, dodeljenega nadzornim in finančnim nalogam, ostal približno 12 %; je seznanjen, da je referendum o brexitu junija 2016 povzročil znaten nemir med uslužbenci agencije, saj nekateri ključni zaposleni v agenciji prihajajo iz Združenega kraljestva; je seznanjen tudi, da se je v intenzivni izmenjavi z železniškim sektorjem Združenega kraljestva potrdilo njegovo zanimanje, da bi ostal v „evropskem sistemu“;

11.  pozdravlja proaktiven pristop agencije za preoblikovanje svoje strukture za prevzem novih nalog, opredeljenih v četrtem železniškem svežnju, zlasti prek vzpostavitve usmerjevalnih skupin; poziva upravo agencije, naj se še naprej osredotoča na pripravo novih nalog v okviru tehničnega stebra četrtega železniškega svežnja, da bodo v celoti pripravljene do 15. junija 2019, in priporoča, naj posebno pozornost nameni upravljanju človeških virov; je med drugim seznanjen z napredkom v zvezi s pripravljalnimi sklepi za sprejetje okvira za revizijo priglašenih organov, pa tudi okvira za enotno kontaktno točko in politiko o spremljanju uspešnosti in odločanja nacionalnih varnostnih organov;

12.  je seznanjen, da je agencija leta 2017 nadaljevala z izvajanjem akcijskega načrta, opredeljenega v njeni strategiji za boj proti goljufijam; pozdravlja, da je agencija vključila oceno tveganja goljufij v redno oceno tveganja agencije in da je bil opis tveganj poenostavljen in pojasnjen; ugotavlja tudi, da je bil v letu poročanja uradu OLAF posredovan en primer suma goljufije;

13.  obžaluje pomanjkljivosti pri javnem naročanju, zlasti v zvezi s storitvami, ta pomanjkljivost pa ogroža stroškovno učinkovitost;

14.  pozdravlja, da je celovit sistem agencije za upravljanje prejel certifikat ISO 9001, kar je neodvisno priznanje za nenehno izboljševanje uspešnosti agencije; je seznanjen, da je mogoče glede na predhodne rezultate ocene skladnosti in učinkovitosti notranje kontrole glede na standarde upravljanja agencije šteti, da kontrolni sistem agencije kot celota deluje, kot bi moral, in ustrezno blaži glavna tveganja pri uresničevanju ciljev agencije;

15.  predlaga, naj Parlament izvršnemu direktorju agencije podeli razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2017.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

22.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

4

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), João Pimenta Lopes

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Innocenzo Leontini, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

4

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Petra Kammerevert

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

19

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 434, 30.11.2018, str. 83.

(2)

UL C 434, 30.11.2018, str. 83.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(5)

UL L 164, 30.4.2004, str. 1.

(6)

UL L 138, 26.5.2016, str. 1.

(7)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(8)

UL C 434, 30.11.2018, str. 83.

(9)

UL C 434, 30.11.2018, str. 83.

(10)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(11)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(12)

UL L 164, 30.4.2004, str. 1.

(13)

UL L 138, 26.5.2016, str. 1.

(14)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(15)

UL C 84/20, 17.3.2017, str. 96.

(16)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2019)0000.

Zadnja posodobitev: 19. marec 2019Pravno obvestilo