Процедура : 2019/0019(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0161/2019

Внесени текстове :

A8-0161/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.16

Приети текстове :

P8_TA(2019)0180

ДОКЛАД     ***I
PDF 224kWORD 83k
4.3.2019
PE 634.627v02-00 A8-0161/2019

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз

(COM(2019)0053 – C8‑0039/2019 – 2019/0019(COD))

Комисия по заетост и социални въпроси

Съдокладчици: Мариан Харкин, Джийн Ламбърт

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз

(COM(2019)0053 – C8‑0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2019)0053),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 48 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0039/2019),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0161/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а)  Настоящият регламент не засяга съществуващите конвенции и споразумения в областта на социалната сигурност между Обединеното кралство и една или повече държави членки, които са в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 9 от Регламент (ЕО) № 987/2009. Настоящият регламент не засяга възможността Съюзът или държавите членки да предприемат мерки по отношение на административното сътрудничество и обмена на информация с компетентните институции в Обединеното кралство с цел привеждане в действие на принципите на настоящия регламент. Освен това настоящият регламент не засяга каквато и да е компетентност нито на Съюза, нито на държавите членки да сключват конвенции и споразумения в областта на социалната сигурност с трети държави или с Обединеното кралство, които обхващат периода след деня, на който Договорите престават да се прилагат спрямо и в Обединеното кралство.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Настоящият регламент не засяга права, които са придобити или са в процес на придобиване в съответствие със законодателството на държава членка през периода преди датата на прилагане на настоящия регламент. Необходимо е добро сътрудничество, за да могат тези права да бъдат защитавани и поддържани. Важно е да се гарантира наличието на подходяща и навременна информация за засегнатите лица.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  За постигането на еднакво едностранно прилагане на принципите на социалната сигурност — равно третиране, приравняване и сумиране, е необходимо да се въведе настоящият регламент за извънредни мерки.

(5)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно постигането на еднакво едностранно прилагане на принципите на социалната сигурност — равно третиране, приравняване и сумиране, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, но поради причини, свързани с координацията на техния отговор, може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)  Поради факта, че при липса на споразумение за оттегляне или на удължаване на двугодишния период след нотификацията на Обединеното кралство Договорите ще престанат да се прилагат спрямо и в Обединеното кралство на 30 март 2019 г., и с оглед на необходимостта да се гарантира правна сигурност, беше счетено за целесъобразно да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Настоящият регламент следва да се прилага от деня след датата, на която се прекратява прилагането на Договорите по отношение на Обединеното кралство и на неговата територия, освен ако до тази дата е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство,

(6)  Настоящият регламент следва по спешност да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и следва да се прилага от деня след датата, на която се прекратява прилагането на Договорите по отношение на Обединеното кралство и на неговата територия, освен ако до тази дата е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 2

Член 2

Персонален обхват

Персонален обхват

Настоящият регламент се прилага по отношение на следните лица:

Настоящият регламент се прилага по отношение на следните лица:

a)  граждани на държава членка, лица без гражданство и бежанци, които са или са били подчинени на законодателството на една или повече държави членки и които са или са били в ситуация, свързана с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“), преди 30 март 2019 г., както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица;

a)  граждани на държава членка, лица без гражданство и бежанци, които са или са били подчинени на законодателството на една или повече държави членки и които са или са били в ситуация, свързана с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“), преди датата на прилагане на настоящия регламент, както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица;

б)  граждани на Обединеното кралство, които са или са били подчинени на законодателството на една или повече държави членки преди 30 март 2019 г., както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица.

б)  граждани на Обединеното кралство, които са или са били подчинени на законодателството на една или повече държави членки преди датата на прилагане на настоящия регламент, както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

Член 4

Равно третиране

Равно третиране

Принципът на равно третиране, установен в член 4 от Регламент (ЕО) № 883/2004, се прилага спрямо лицата, посочени в член 2 от настоящия регламент, по отношение на факти или събития, които са настъпили в Обединеното кралство преди 30 март 2019 г.

Принципът на равно третиране, установен в член 4 от Регламент (ЕО) № 883/2004, се прилага спрямо лицата, посочени в член 2 от настоящия регламент, по отношение на всяка ситуация, възникнала преди датата на прилагане на настоящия регламент.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

Член 5

Приравняване и сумиране

Приравняване и сумиране

1.  Принципът на приравняване, установен в член 5 от Регламент (ЕО) № 883/2004, се прилага спрямо обезщетения или доходи, които са придобити, или факти или събития, които са настъпили в Обединеното кралство преди 30 март 2019 г.

1.  Принципът на приравняване, установен в член 5 от Регламент (ЕО) № 883/2004, се прилага спрямо обезщетения или доходи, които са придобити, или факти или събития, които са настъпили в Обединеното кралство преди датата на прилагане на настоящия регламент.

2.  Принципът на сумиране, установен в член 6 от Регламент (ЕО) № 883/2004, се прилага спрямо периоди на осигуряване, заетост, самостоятелна заетост или пребиваване в Обединеното кралство преди 30 март 2019 г.

2.  Принципът на сумиране, установен в член 6 от Регламент (ЕО) № 883/2004, се прилага спрямо периоди на осигуряване, заетост, самостоятелна заетост или пребиваване в Обединеното кралство преди датата на прилагане на настоящия регламент.

3.  Прилагат се всички други разпоредби на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009, които са необходими за привеждането в действие на принципите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

3.  Прилагат се всички други разпоредби на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009, които са необходими за привеждането в действие на принципите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5а

 

Отношения между настоящия регламент и други инструменти за координация

 

1.  Настоящият регламент не засяга съществуващите конвенции и споразумения в областта на социалната сигурност между Обединеното кралство и една или повече държави членки, които са в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 9 от Регламент (ЕО) № 987/2009.

 

2.  Настоящият регламент не засяга конвенциите и споразуменията в областта на социалната сигурност между Обединеното кралство и една или повече държави членки, сключени след деня, в който Договорите престават да се прилагат спрямо и в Обединеното кралство съгласно член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, и които обхващат периода преди датата на прилагане на настоящия регламент, при условие че те привеждат в действие принципите, посочени в член 5, параграфи 1 и 2, прилагат принципите, посочени в член 5, параграф 3 от настоящия регламент, основават се на принципите на Регламент (ЕО) № 883/2004 и съответстват на духа на регламента.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5б

 

Доклад

 

Една година след датата на прилагане Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент. В доклада се разглеждат, по-специално, практическите проблеми, които възникват за засегнатите лица, включително липсата на непрекъснатост на координацията на системите за социална сигурност.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Следва предварително да се отбележи, че съдържанието на доклада е точно приведено в съответствие с текста в приложението към писмото, получено от Корепер (което може да бъде намерено на уебстраницата на комисията EMPL в документа от заседанието от 26 февруари 2019 г.)(1). В това писмо Корепер заявява, че „може да потвърди, че ако Европейският парламент приеме позицията си на първо четене, в съответствие с член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в същата форма като изложената в компромисния пакет, съдържащ се в приложението към настоящото писмо, след редакция от юрист-лингвистите на двете институции, в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора Съветът ще одобри позицията на Европейския парламент и актът ще бъде приет с формулировката, която съответства на позицията на Европейския парламент.“

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз. Това означава, че първичното и вторичното право на Съюза ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство, считано от 30 март 2019 г., освен ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано. Вследствие на това, съществуващите разпоредби, свързани с координацията на социалната сигурност, няма да се прилагат от тази дата нататък в отношенията между Съюза и Обединеното кралство.

Целта на предложения от Комисията регламент за установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз е да се смекчат някои от отрицателните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза в случай на липса на решения, договорени с Обединеното кралство.

Предложението има за цел да гарантира правата на социална сигурност за гражданите на Съюза във връзка с факти или събития, които са настъпили преди датата на оттегляне, и периоди, приключили преди тази дата, отнасящи се до Обединеното кралство. Тези права се запазват в подобни ситуации и за други съответни лица, които иначе биха попаднали в обхвата на регламенти (ЕО) № 883/2004 и № 987/2009 (лица без гражданство, бежанци, както и членове на семействата на всички предишни категории и преживелите ги лица).

Регламентът не предвижда никакви права след 29 март 2019 г., тъй като все още няма официално споразумение между ЕС и Обединеното кралство, което да обхваща това положение. Това поражда огромно безпокойство за лицата, чиито права ще се променят на 30 март 2019 г., ако не бъде постигнато споразумение между ЕС и Обединеното кралство.

Като се има предвид, че защитата на правата на гражданите във връзка с предложеното напускане на Обединеното кралство от ЕС е ясен приоритет за Европейския парламент, докладчиците считат, че това предложение е изключително важно и спешно, тъй като съществува ясна необходимост от защита на придобитите трансгранични социалноосигурителни права на лицата, които са засегнати от решението на Обединеното кралство да напусне ЕС. Предоставянето на сигурност по време на несигурност е от първостепенно значение за докладчиците, поради което се цели възможно най-бързо да се постигне възможно най-добро споразумение (в рамките на и между институциите). За да се подпомогне бързото постигане на споразумение със Съвета, към предложението се внасят само малък брой изменения. Едното изменение относно постановителната част на регламента има технически характер, като обхваща процедурата по отношение на държавите членки и датата на влизане в сила, която в идеалния случай следва да съвпадне с датата, на която Обединеното кралство ще напусне ЕС, за да се осигури непрекъснато покритие.

Предложените от докладчиците изменения към съображенията имат за цел да гарантират, че Комисията ще изготви доклад до Парламента и Съвета, така че всички проблеми, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, да бъдат идентифицирани и решени. Искаме също така да сме сигурни, че би могло лесно да бъде представено всякакво друго необходимо законодателство, например по отношение на други групи, които може да се наложи да бъдат включени. Ясно е също така, че на засегнатите лица ще трябва да се предостави навременна и точна информация, която да им помогне да защитят и да получат достъп до своите права, което може да увеличи натовареността на отговорните служби.

(1)

  http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/LT/2019/02-26/EMPL20190226_Brexit_contingency_measure_Corepe_letterannex_EN.pdf


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз

Позовавания

COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.1.2019

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

EMPL

30.1.2019

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Marian Harkin

7.2.2019

Jean Lambert

7.2.2019

 

 

Разглеждане в комисия

7.2.2019

19.2.2019

 

 

Дата на приемане

26.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Lynn Boylan, Krzysztof Hetman, Alex Mayer, Ivari Padar, Neoklis Sylikiotis, Monika Vana

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jens Gieseke, Paul Tang

Дата на внасяне

4.3.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Ulrike Trebesius

GUE/NGL

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

EPP

Georges Bach, David Casa, Jens Gieseke, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Ádám Kósa, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Paul Tang, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 7 март 2019 г.Правна информация