Postup : 2019/0019(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0161/2019

Předložené texty :

A8-0161/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 11.16

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0180

ZPRÁVA     ***I
PDF 208kWORD 80k
4.3.2019
PE 634.627v02-00 A8-0161/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Spoluzpravodajky: Marian Harkin, Jean Lambert

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0053),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 48 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0039/2019),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0161/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Tímto nařízením nejsou dotčeny platné úmluvy a dohody o sociálním zabezpečení uzavřené mezi Spojeným královstvím a jedním či více členskými státy, které jsou v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 883/2004 a článkem 9 nařízení (ES) č. 987/2009. Tímto nařízením není dotčena možnost Unie nebo členských států přijmout opatření v oblasti správní spolupráce a výměny informací s příslušnými orgány Spojeného království s cílem provádět zásady tohoto nařízení. Tímto nařízením rovněž není dotčena jakákoli pravomoc Unie ani členských států uzavírat úmluvy o sociálním zabezpečení se třetími zeměmi, nebo se Spojeným královstvím, pokud se budou uplatňovat v době počínající dnem, kdy se Smlouvy přestanou uplatňovat na Spojené království a v něm.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  Tímto nařízením nejsou dotčena práva již získaná nebo jejichž nabývání již probíhá v souladu s právními předpisy členského státu v období před datem použitelnosti tohoto nařízení. Aby mohla být tato práva ochráněna a prosazována, je třeba zavést kvalitní spolupráci. Je důležité zajistit, aby měly dotčené osoby k dispozici relevantní a aktuální informace.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Aby se dosáhlo jednotného jednostranného uplatňování zásad sociálního zabezpečení v duchu rovného zacházení, je nezbytné zavést toto alternativní nařízení.

(5)  Protože cíle tohoto nařízení, tj. dosažení jednotného jednostranného uplatňování zásad sociálního zabezpečení v duchu rovného zacházení, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej, z důvodů koordinace jejich reakce, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Vzhledem k tomu, že pokud nebude uzavřena dohoda o vystoupení nebo prodlouženo dvouleté období počínající datem oznámení Spojeného království, Smlouvy se dne 30. března 2019 přestanou uplatňovat na Spojené království a v něm a že je rovněž třeba zaručit právní jistotu, bylo považováno za vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Toto nařízení by se mělo použít ode dne následujícího po dni, kdy se na Spojené království a ve Spojeném království přestanou uplatňovat Smlouvy, pokud se Spojeným královstvím do uvedeného dne nedojde k uzavření dohody o vystoupení,

(6)  Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost urychleně, konkrétně dne následujícího po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, a mělo by se použít ode dne následujícího po dni, kdy se na Spojené království a ve Spojeném království přestanou uplatňovat Smlouvy, pokud se Spojeným královstvím do uvedeného dne nedojde k uzavření dohody o vystoupení,

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Článek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 2

Článek 2

Osobní působnost

Osobní působnost

Nařízení se použije na tyto osoby:

Nařízení se použije na tyto osoby:

a)  státní příslušníky některého z členských států, osoby bez státní příslušnosti a uprchlíky, na které se vztahují nebo se vztahovaly právní předpisy jednoho nebo více členských států a kteří jsou nebo byli v situacích zahrnujících Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království") před 30. březnem 2019, jakož i na jejich rodinné příslušníky a pozůstalé;

a)  státní příslušníky některého z členských států, osoby bez státní příslušnosti a uprchlíky, na které se vztahují nebo se vztahovaly právní předpisy jednoho nebo více členských států a kteří jsou nebo byli v situacích zahrnujících Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) před datem použitelnosti tohoto nařízení, jakož i na jejich rodinné příslušníky a pozůstalé;

b)  státní příslušníky Spojeného království, na které se vztahují nebo se vztahovaly právní předpisy jednoho nebo více členských států před 30. březnem 2019, jakož i na jejich rodinné příslušníky a pozůstalé.

b)  státní příslušníky Spojeného království, na které se vztahují nebo se vztahovaly právní předpisy jednoho nebo více členských států před datem použitelnosti tohoto nařízení, jakož i na jejich rodinné příslušníky a pozůstalé.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 4

Článek 4

Rovnost zacházení

Rovnost zacházení

Na osoby uvedené v článku 2 tohoto nařízení se použije zásada rovnosti zacházení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 883/2004, pokud jde o skutečnosti nebo události, které nastaly ve Spojeném království před 30. březnem 2019.

Na osoby uvedené v článku 2 tohoto nařízení se použije zásada rovnosti zacházení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 883/2004, pokud jde o situace, které nastaly před datem použitelnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 5

Článek 5

Stejné posuzování a sčítání

Stejné posuzování a sčítání

1.  Pokud jde o dávky nebo příjmy získané a skutečnosti nebo události nastalé ve Spojeném království před 30. březnem 2019, použije se zásada stejného posuzování stanovená v článku 5 nařízení (ES) č. 883/2004.

1.  Pokud jde o dávky nebo příjmy získané a skutečnosti nebo události nastalé ve Spojeném království před datem použitelnosti tohoto nařízení, použije se zásada stejného posuzování stanovená v článku 5 nařízení (ES) č. 883/2004.

2.  Pokud jde o pojistná období či období zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti či doby pobytu ve Spojeném království před 30. březnem 2019, použije se zásada sčítání stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 883/2004.

2.  Pokud jde o pojistná období či období zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti či doby pobytu ve Spojeném království před datem použitelnosti tohoto nařízení, použije se zásada sčítání stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 883/2004.

3.  Použijí se veškerá další ustanovení nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 nezbytná k provedení zásad stanovených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku.

3.  Použijí se veškerá další ustanovení nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 nezbytná k provedení zásad stanovených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

Vztahy mezi tímto nařízením a dalšími nástroji koordinace

 

1.  Tímto nařízením nejsou dotčeny platné úmluvy a dohody o sociálním zabezpečení uzavřené mezi Spojeným královstvím a jedním či více členskými státy, které jsou v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 883/2004 a článkem 9 nařízení (ES) č. 987/2009.

 

2.  Tímto nařízením nejsou dotčeny úmluvy a dohody o sociálním zabezpečení uzavřené mezi Spojeným královstvím a jedním či více členskými státy, které byly uzavřeny po dni, kdy se na Spojené království a v něm přestaly na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii uplatňovat Smlouvy, a které pokrývají období před datem použitelnosti tohoto nařízení, pokud provádějí zásady stanovené v čl. 5 odst. 1 a 2, uplatňují ustanovení uvedená v čl. 5 odst. 1 a 2 tohoto nařízení, zakládají se na zásadách nařízení (ES) č. 883/2004 a jsou v souladu s jeho duchem.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5b

 

Zpráva

 

Jeden rok od data použitelnosti předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Zpráva by se měla zabývat zejména praktickými problémy, které budou dotčené osoby muset řešit, včetně problémů způsobených přerušením kontinuity koordinace systémů sociálního zabezpečení.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dovolujeme si vás předem upozornit, že obsah této zprávy přesně odpovídá textu, který se nachází v příloze dopisu od COREPERU (který je možné konzultovat na internetové stránce výboru EMPL pod dokumentem ze schůze ze dne 26. února 2019)(1). COREPER v tomto dopisu uvádí, že „může potvrdit, že pokud by Evropský parlament přijal v souladu s čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) postoj v prvním čtení v podobě kompromisního balíčku uvedeného v příloze tohoto dokumentu (s výhradou revize právníky-lingvisty obou orgánů), Rada by v souladu s čl. 294 odst. 4 SFEU schválila postoj Evropského parlamentu a daný akt by byl přijat ve znění, jež odpovídá postoji Evropského parlamentu“.

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Znamená to, že pokud nebude dohoda o vystoupení ratifikována, přestane se ode dne 30. března 2019 na Spojené království vztahovat primární a sekundární právo Unie. V důsledku toho se od tohoto data nebudou uplatňovat stávající nařízení týkající se koordinace sociálního zabezpečení ve vztazích mezi Unií a Spojeným královstvím.

Cílem nařízení navrženého Komisí, kterým se stanoví alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, je zmírnit některé negativní dopady vystoupení Spojeného království z Unie, nebudou-li se Spojeným královstvím dohodnuta žádná řešení.

Nařízení si klade za cíl zaručit občanům Unie práva na sociální zabezpečení vyplývající ze skutečností nebo událostí nastalých a období dokončených před dnem vystoupení Spojeného království. Uvedené nároky si v takových situacích zachovávají i další příslušné osoby, na něž by se jinak vztahovala nařízení (ES) č. 883/2004 a 987/2009 (osoby bez státní příslušnosti, uprchlíci, jakož i rodinní příslušníci a pozůstalí všech předchozích kategorií).

Nařízení nestanoví žádný nárok po 29. březnu 2019, jelikož mezi EU a Spojeným královstvím dosud neexistuje formální dohoda, která by tuto situaci upravovala. U osob, jejichž práva a nároky se změní ke dni 30. března 2019, vyvolává možnost, že nebude dosaženo dohody mezi EU a Spojeným královstvím, velké obavy.

Vzhledem k tomu, že ochrana práv občanů spojená s navrhovaným odchodem Spojeného království z EU je pro Evropský parlament jednoznačnou prioritou, zpravodajky se domnívají, že tento návrh je nanejvýš důležitý a naléhavý, neboť existuje jasná potřeba chránit nabytá přeshraniční práva na sociální zabezpečení těch, jichž se rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU týká. Prvořadým zájmem zpravodajek je poskytnout v době nejistoty jistotu, a proto je třeba co nejdříve dosáhnout co možná nejlepší dohody (v rámci institucí a mezi nimi). Aby se dosáhlo rychlé dohody s Radou, předkládá se k návrhu pouze malý počet pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrh týkající se normativní části nařízení je technické povahy a zahrnuje postup ve vztahu k členským státům a datum vstupu tohoto nařízení v platnost, které by se v ideálním případě mělo shodovat s datem vystoupení Spojeného království, aby se zajistil plynulý přechod.

Zpravodajky navrhly pozměňovací návrhy k bodům odůvodnění, které mají zajistit, že Komise předloží Parlamentu a Radě zprávu, aby bylo možné identifikovat a vyřešit veškeré problémy vyplývající z provádění tohoto nařízení. Zároveň chceme mít jistotu, že se budou moci snáz uplatňovat všechny další nezbytné právní předpisy, například pokud jde o další skupiny, které bude možná třeba zahrnout. Je rovněž zřejmé, že dotčeným osobám je nutné poskytnout včasné a přesné informace, které jim pomohou chránit svá práva a nároky, což může vést ke zvýšení poptávky po příslušných službách.

(1)

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/LT/2019/02-26/EMPL20190226_Brexit_contingency_measure_Corepe_letterannex_EN.pdf


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Stanovení alternativních opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

Referenční údaje

COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD)

Datum předložení EP

30.1.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

30.1.2019

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Marian Harkin

7.2.2019

Jean Lambert

7.2.2019

 

 

Projednání ve výboru

7.2.2019

19.2.2019

 

 

Datum přijetí

26.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Lynn Boylan, Krzysztof Hetman, Alex Mayer, Ivari Padar, Neoklis Sylikiotis, Monika Vana

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jens Gieseke, Paul Tang

Datum předložení

4.3.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Ulrike Trebesius

GUE/NGL

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

EPP

Georges Bach, David Casa, Jens Gieseke, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Paul Tang, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 7. března 2019Právní upozornění