Procedure : 2019/0019(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0161/2019

Indgivne tekster :

A8-0161/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 11.16

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0180

BETÆNKNING     ***I
PDF 194kWORD 81k
4.3.2019
PE 634.627v01-00 A8-0161/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af socialsikring efter Det Forenede Kongerige Storbritanniens og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union

(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordførere: Marian Harkin, Jean Lambert

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af socialsikring efter Det Forenede Kongerige Storbritanniens og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union

(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0053),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på hvis grundlag Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0039/2019),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0161/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Denne forordning berører ikke gældende konventioner om social sikring og aftaler mellem Det Forenede Kongerige og en eller flere medlemsstater, som er i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 9 i forordning (EF) nr. 987/2009. Denne forordning berører ikke Unionens eller medlemsstaternes mulighed for at træffe foranstaltninger vedrørende det administrative samarbejde og udveksling af oplysninger med de kompetente institutioner i Det Forenede Kongerige med henblik på at gennemføre denne forordnings principper. Denne forordning berører heller ikke hverken Unionens eller medlemsstaternes kompetence til at indgå aftaler om social sikring og aftaler med tredjelande eller med Det Forenede Kongerige, der dækker perioden efter den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse for Det Forenede Kongeriges vedkommende.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b)  Denne forordning berører ikke rettigheder, der er erhvervet eller er ved at blive erhvervet i henhold til en medlemsstats lovgivning i perioden forud for denne forordnings anvendelsesdato. Et godt samarbejde er en forudsætning for, at sådanne rettigheder kan beskyttes og respekteres. Det er vigtigt at sikre, at de berørte personer har adgang til relevante og rettidige oplysninger.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  For at sikre ensartet og ensidig anvendelse af socialsikringsprincipperne om ligebehandling, sidestilling og sammenlægning er det nødvendigt at indføre denne beredskabsforordning.

(5)  Eftersom målet for denne forordning, nemlig at sikre ensartet og ensidig anvendelse af socialsikringsprincipperne om ligebehandling, sidestilling og sammenlægning, ikke i tilstrækkelig grad kan nås af medlemsstaterne, men bedre kan indfries ved samordning af deres indsatser på EU-plan, kan Unionen træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  I betragtning af at traktaterne i mangel af en udtrædelsesaftale eller en forlængelse af fristen på to år efter Det Forenede Kongeriges meddelelse af sin beslutning vil ophøre med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige den 30. marts 2019, og i betragtning af nødvendigheden af at skabe retssikkerhed blev det anset for hensigtsmæssigt at give mulighed for en fravigelse af den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om den Europæiske Union, til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Denne forordning bør finde anvendelse fra dagen efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, medmindre en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige er trådt i kraft senest på nævnte dato —

(6)  Denne forordning bør af presserende grunde træde i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og bør finde anvendelse fra dagen efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, medmindre en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige er trådt i kraft senest på nævnte dato —

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 2

Artikel 2

Personkreds

Personkreds

Denne forordning finder anvendelse på følgende personer:

Denne forordning finder anvendelse på følgende personer:

a)  statsborgere i en medlemsstat, statsløse og flygtninge, som er eller har været omfattet af lovgivningen i en eller flere medlemsstater, eller som er eller har været i en situation, der involverer Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ("Det Forenede Kongerige") inden den 30. marts 2019, samt disses familiemedlemmer og efterladte

a)  statsborgere i en medlemsstat, statsløse og flygtninge, som er eller har været omfattet af lovgivningen i en eller flere medlemsstater, eller som er eller har været i en situation, der involverer Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ("Det Forenede Kongerige") inden datoen for denne forordnings anvendelse, samt disses familiemedlemmer og efterladte

b)  statsborgere i Det Forenede Kongerige, som er eller har været omfattet af lovgivningen i en eller flere medlemsstater inden den 30. marts 2019, samt disses familiemedlemmer og efterladte.

b)  statsborgere i Det Forenede Kongerige, som er eller har været omfattet af lovgivningen i en eller flere medlemsstater inden datoen for denne forordnings anvendelse, samt disses familiemedlemmer og efterladte.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4

Artikel 4

Ligebehandling

Ligebehandling

Princippet om ligebehandling som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 883/2004 finder anvendelse på de personer, der er omhandlet i artikel 2 i nærværende forordning, for så vidt angår forhold eller begivenheder, der er indtrådt i Det Forenede Kongerige inden den 30. marts 2019.

Princippet om ligebehandling som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 883/2004 finder anvendelse på de personer, der er omhandlet i artikel 2 i nærværende forordning, for så vidt angår en hvilken som helst situation, der er indtrådt inden datoen for denne forordnings anvendelse.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

Artikel 5

Sidestilling og sammenlægning

Sidestilling og sammenlægning

1.  Princippet om sidestilling som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 883/2004 finder anvendelse for så vidt angår ydelser eller indtægter, der er erhvervet, og forhold eller begivenheder, der er indtrådt, i Det Forenede Kongerige inden den 30. marts 2019.

1.  Princippet om sidestilling som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 883/2004 finder anvendelse for så vidt angår ydelser eller indtægter, der er erhvervet, og forhold eller begivenheder, der er indtrådt, i Det Forenede Kongerige inden datoen for denne forordnings anvendelse.

2.  Princippet om sammenlægning som omhandlet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 883/2004 finder anvendelse for så vidt angår forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder eller perioder med selvstændig virksomhed, der er tilbagelagt i Det Forenede Kongerige inden den 30. marts 2019.

2.  Princippet om sammenlægning som omhandlet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 883/2004 finder anvendelse for så vidt angår forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder eller perioder med selvstændig virksomhed, der er tilbagelagt i Det Forenede Kongerige inden datoen for denne forordnings anvendelse.

3.  Andre bestemmelser i forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009, som er nødvendige for at gennemføre de principper, der er omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2, finder anvendelse.

3.  Andre bestemmelser i forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009, som er nødvendige for at gennemføre de principper, der er omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2, finder anvendelse.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Forholdet mellem denne forordning og andre koordineringsinstrumenter

 

1.  Denne forordning berører ikke gældende konventioner om social sikring og aftaler mellem Det Forenede Kongerige og en eller flere medlemsstater, som er i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 9 i forordning (EF) nr. 987/2009.

 

2.  Denne forordning berører ikke konventioner om social sikring og aftaler mellem Det Forenede Kongerige og en eller flere medlemsstater, der indgås efter den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i medfør af artikel 50, stk. 3, i traktaten om den Europæiske Union, og som dækker perioden inden denne forordnings anvendelsesdato, forudsat at de overholder principperne i artikel 5, stk. 1 og stk. 2, anvender bestemmelserne i artikel 5, stk. 3, i denne forordning, er baseret på principperne i forordning (EF) nr. 883/2004 og i overensstemmelse med dens ånd.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5 b

 

Rapport

 

Kommissionen forelægger et år efter anvendelsesdatoen en rapport om gennemførelsen af denne forordning for Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal navnlig omhandle de praktiske problemer, der er forbundet med de pågældende personer, herunder dem, der opstår som følge af den manglende kontinuitet i koordineringen af de sociale sikringsordninger.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.


BEGRUNDELSE

Det skal på forhånd bemærkes, at betænkningens indhold svarer nøjagtigt til teksten i bilaget til det brev, Coreper har modtaget (som kan findes på EMPL-udvalgets hjemmeside under mødedokumentet af 26. februar 2019)(1). Coreper oplyser i brevet, at det "kan bekræfte, at såfremt Europa-Parlamentet vedtager sin holdning ved førstebehandling i overensstemmelse med artikel 294, stk. 3, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) i den affattelse, der er gengivet i kompromispakken i bilaget til denne skrivelse (med forbehold af begge institutioners jurist-lingvisters gennemgang af teksten) vil Rådet i overensstemmelse med artikel 294, stk. 4, i traktaten godkende Europa-Parlamentets holdning, og retsakten vil blive vedtaget i den formulering, der svarer til Europa-Parlamentets holdning."

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i Traktaten om Den Europæiske Union. Følgelig ophører Unionens primære og afledte ret med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra den 30. marts 2019, medmindre udtrædelsesaftalen ratificeres. Som følge heraf finder de gældende bestemmelser vedrørende koordinering af sociale sikringsordninger ikke anvendelse fra denne dato i forbindelserne mellem Unionen og Det Forenede Kongerige.

Formålet med forordningen om fastlæggelse af beredskabsforanstaltninger vedrørende koordinering af de sociale sikringsordninger som følge af Det Forenede Kongerige Storbritanniens og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union, som foreslået af Kommissionen, er at afbøde nogle af de negative virkninger af den britiske udtræden, i tilfælde af at der ikke foreligger nogle løsninger, der er truffet aftale om med Det Forenede Kongerige.

Forordningen sigter mod at sikre unionsborgernes sociale sikringsrettigheder for så vidt angår forhold eller begivenheder, der er indtruffet, og perioder, der er afsluttet, før udtrædelsesdatoen, og som involverer Det Forenede Kongerige. Disse rettigheder opretholdes også for andre relevante personer, som ellers ville være omfattet af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 (statsløse, flygtninge samt familiemedlemmer og efterladte efter alle tidligere kategorier) i sådanne situationer.

Forordningen indeholder ingen bestemmelser om rettigheder efter den 29. marts 2019, da der endnu ikke foreligger nogen formel aftale mellem EU og Det Forenede Kongerige om denne situation. Dette er en kilde til stor bekymring for de personer, hvis rettigheder ændres pr. 30. marts 2019, hvis der ikke foreligger nogen EU-britisk aftale.

Eftersom det er en klar prioritet for Europa-Parlamentet at beskytte borgernes rettigheder i forbindelse med den britisk foreslåede udtræden af EU, mener ordførerne, at dette forslag er af højeste og presserende betydning, da der er et tungtvejende behov for at sikre de erhvervede tværnationale sociale sikringsrettigheder for personer berørt af den britiske beslutning om at forlade EU. Ordførerne ønsker først og fremmest at skabe sikkerhed i en tid præget af usikkerhed, og målet er derfor at finde den bedst mulige aftale (inden for og mellem institutionerne) så hurtigt som muligt. For at bidrage til at opnå en hurtig aftale med Rådet er der kun stillet et mindre antal ændringsforslag til forslaget. Det eneste ændringsforslag til den dispositive del af forordningen er af teknisk art og omfatter proceduren i forbindelse med medlemsstaterne og datoen for ikrafttrædelsen, hvilket ideelt set bør være sammenfaldende med datoen for Det Forenede Kongeriges udtræden af EU, således at der sikres en glidende overgang til det nye regelsæt.

Ordførernes ændringsforslag til betragtningerne har til hensigt at sikre, at der forelægges en rapport fra Kommissionen til Parlamentet og Rådet, således at alle problemer, der opstår som følge af gennemførelsen af denne forordning, bliver indkredset og løst. Ordførerne ønsker endvidere at sikre, at der med lethed kan indarbejdes eventuel anden fornøden lovgivning, f.eks. med hensyn til andre grupper, som måske skal inddrages. Det står også klart, at de berørte personer vil have behov for rettidige og præcise oplysninger for at hjælpe dem med at beskytte og udøve deres rettigheder, hvilket kan føre til en øget arbejdspres for de ansvarlige tjenestegrene.

(1)

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/LT/2019/02-26/EMPL20190226_Brexit_contingency_measure_Corepe_letterannex_EN.pdf


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af socialsikring efter Det Forenede Kongerige Storbritanniens og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union

Referencer

COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD)

Dato for høring af EP

30.1.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

30.1.2019

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Marian Harkin

7.2.2019

Jean Lambert

7.2.2019

 

 

Behandling i udvalg

7.2.2019

19.2.2019

 

 

Dato for vedtagelse

26.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Georges Bach, Lynn Boylan, Krzysztof Hetman, Alex Mayer, Ivari Padar, Neoklis Sylikiotis, Monika Vana

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jens Gieseke, Paul Tang

Dato for indgivelse

4.3.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Ulrike Trebesius

GUE/NGL

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

EPP

Georges Bach, David Casa, Jens Gieseke, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Paul Tang, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. marts 2019Juridisk meddelelse