Διαδικασία : 2019/0019(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0161/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0161/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 11.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0180

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 215kWORD 84k
4.3.2019
PE 634.627v02-00 A8-0161/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση

(COM(2019)0053 – C8‑0039/2019 – 2019/0019(COD))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Συνεισηγητές: Marian Harkin, Jean Lambert

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση

(COM(2019)0053 – C8‑0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0053),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 48 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0039/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0161/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τις υφιστάμενες συμβάσεις και συμφωνίες περί κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και ενός ή περισσοτέρων εκ των κρατών μελών οι οποίες συνάδουν με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη δυνατότητα της Ένωσης ή των κρατών μελών να λάβουν μέτρα για τη διοικητική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με τους αρμόδιους φορείς στο Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να υλοποιηθούν οι αρχές του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει καμιά αρμοδιότητα ούτε της Ένωσης ούτε των κρατών μελών να συνάπτουν συμβάσεις και συμφωνίες περί κοινωνικής ασφάλισης με τρίτες χώρες, ή με το Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίες αφορούν την περίοδο μετά την παρέλευση της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και στην επικράτειά του.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει δικαιώματα που αποκτήθηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία απόκτησης σύμφωνα με νομοθεσία κράτους μέλους κατά τη διάρκεια της περιόδου πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η καλή συνεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων αυτών. Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλη και έγκαιρη ενημέρωση.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Για να επιτευχθεί η ομοιόμορφη μονομερής εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της εξομοίωσης και του συνυπολογισμού όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, είναι αναγκαία η θέσπιση του παρόντος κανονισμού έκτακτης ανάγκης.

(5)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι να επιτευχθεί η ομοιόμορφη μονομερής εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της εξομοίωσης και του συνυπολογισμού όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά δύναται, λόγω συντονισμού της αντίδρασής τους, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι ελλείψει συμφωνίας αποχώρησης ή παράτασης της διετούς περιόδου μετά τη γνωστοποίηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, στις 30 Μαρτίου 2019 οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και στην επικράτειά του, και ότι, δεδομένης της ανάγκης να παρέχεται ασφάλεια δικαίου, θεωρήθηκε σκόπιμο να προβλεφθεί εξαίρεση από την προθεσμία των οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και στην επικράτειά του, εκτός εάν μέχρι την εν λόγω ημερομηνία έχει τεθεί σε ισχύ συμφωνία αποχώρησης συναφθείσα με το Ηνωμένο Βασίλειο,

(6)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ κατεπειγόντως, από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να εφαρμόζεται από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και στην επικράτειά του, εκτός εάν μέχρι την εν λόγω ημερομηνία έχει τεθεί σε ισχύ συμφωνία αποχώρησης συναφθείσα με το Ηνωμένο Βασίλειο,

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Καλυπτόμενα πρόσωπα

Καλυπτόμενα πρόσωπα

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα πρόσωπα:

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα πρόσωπα:

α)  υπηκόους κράτους μέλους, ανιθαγενείς και πρόσφυγες, οι οποίοι υπάγονται ή έχουν υπαχθεί στη νομοθεσία ενός ή περισσότερων κρατών μελών και βρίσκονται ή έχουν βρεθεί σε κατάσταση που αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας («Ηνωμένο Βασίλειο») πριν από τις 30 Μαρτίου 2019, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους και τους επιζώντες τους·

α)  υπηκόους κράτους μέλους, ανιθαγενείς και πρόσφυγες, οι οποίοι υπάγονται ή έχουν υπαχθεί στη νομοθεσία ενός ή περισσότερων κρατών μελών και βρίσκονται ή έχουν βρεθεί σε κατάσταση που αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας («Ηνωμένο Βασίλειο») πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους και τους επιζώντες τους·

β)  υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίοι υπάγονται ή έχουν υπαχθεί στη νομοθεσία ενός ή περισσότερων κρατών μελών πριν από τις 30 Μαρτίου 2019, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους και τους επιζώντες τους.

β)  υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίοι υπάγονται ή έχουν υπαχθεί στη νομοθεσία ενός ή περισσότερων κρατών μελών πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους και τους επιζώντες τους.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Ίση μεταχείριση

Ίση μεταχείριση

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, εφαρμόζεται στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά πραγματικά περιστατικά ή γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τις 30 Μαρτίου 2019.

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, εφαρμόζεται στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά οποιαδήποτε κατάσταση που έλαβε χώρα πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Εξομοίωση και συνυπολογισμός

Εξομοίωση και συνυπολογισμός

1.  Η αρχή της εξομοίωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, εφαρμόζεται όσον αφορά παροχές ή εισόδημα που αποκτήθηκαν και πραγματικά περιστατικά ή γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τις 30 Μαρτίου 2019.

1.  Η αρχή της εξομοίωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, εφαρμόζεται όσον αφορά παροχές ή εισόδημα που αποκτήθηκαν και πραγματικά περιστατικά ή γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

2.  Η αρχή του συνυπολογισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, εφαρμόζεται όσον αφορά περιόδους ασφάλισης, μισθωτής δραστηριότητας, μη μισθωτής δραστηριότητας ή διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τις 30 Μαρτίου 2019.

2.  Η αρχή του συνυπολογισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, εφαρμόζεται όσον αφορά περιόδους ασφάλισης, μισθωτής δραστηριότητας, μη μισθωτής δραστηριότητας ή διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

3.  Εφαρμόζονται όλες οι άλλες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των αρχών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

3.  Εφαρμόζονται όλες οι άλλες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των αρχών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

 

Σχέση του παρόντος κανονισμού με άλλα όργανα συντονισμού

 

1.  Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη των υφιστάμενων συμβάσεων και συμφωνιών περί κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και ενός ή περισσοτέρων εκ των κρατών μελών οι οποίες συνάδουν με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009.

 

2.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει συμβάσεις και συμφωνίες περί κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και ενός ή περισσοτέρων εκ των κρατών μελών οι οποίες θα συναφθούν μετά την ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και στην επικράτειά του, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και καλύπτουν την περίοδο πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, με την προϋπόθεση ότι υλοποιούν τις αρχές που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5, εφαρμόζουν τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, βασίζονται στις αρχές και είναι στο πνεύμα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5β

 

Έκθεση

 

Ένα έτος μετά από την ημερομηνία εφαρμογής, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα η έκθεση θα εξετάζει τα πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν για τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη συνέχειας ή συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επισημαίνεται ευθύς εξαρχής ότι το περιεχόμενο της έκθεσης είναι απολύτως ευθυγραμμισμένο με το κείμενο στο παράρτημα της επιστολής που έλαβε η ΕΜΑ (το οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα της επιτροπής EMPL στο έγγραφο της συνεδρίασης της 26 Φεβρουαρίου 2019)(1). Η ΕΜΑ δηλώνει στην εν λόγω επιστολή ότι είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι, εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), υπό την ίδια μορφή του κειμένου της συμβιβαστικής δέσμης ως έχει στο Παράρτημα της παρούσας επιστολής, με την επιφύλαξη αναθεώρησης από τους γλωσσομαθείς νομικούς και των δύο θεσμικών οργάνων, το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, θα εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η πράξη θα εκδοθεί με τη διατύπωση που αντιστοιχεί στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, το πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο της Ένωσης θα παύσει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο από την 30ή Μαρτίου 2019, εκτός εάν επικυρωθεί η συμφωνία αποχώρησης. Κατά συνέπεια, οι υφιστάμενοι κανονισμοί που αφορούν το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης δεν θα ισχύουν από την ημερομηνία αυτή στις σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ).

Ο στόχος του κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον οποίο πρότεινε η Επιτροπή, είναι ο περιορισμός ορισμένων από τις αρνητικές επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ελλείψει λύσεων που έχουν συμφωνηθεί με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο κανονισμός αποσκοπεί στη διασφάλιση των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης των πολιτών της Ένωσης όσον αφορά πραγματικά περιστατικά ή γεγονότα που έλαβαν χώρα και περιόδους που ολοκληρώθηκαν πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, για άλλα σχετικά πρόσωπα τα οποία διαφορετικά θα καλύπτονταν από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και 987/2009 (απάτριδες, πρόσφυγες, καθώς και μέλη της οικογένειας και επιζώντες όλων των προηγούμενων κατηγοριών), τα εν λόγω δικαιώματα διατηρούνται σε τέτοιες καταστάσεις.

Ο κανονισμός δεν προβλέπει κανένα δικαίωμα μετά τις 29 Μαρτίου 2019, δεδομένου ότι δεν υπάρχει, προς το παρόν, επίσημη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την κατάσταση αυτή. Αυτό δημιουργεί τεράστιες ανησυχίες για τα άτομα των οποίων τα δικαιώματα και οι αξιώσεις θα αλλάξουν στις 30 Μαρτίου 2019, εάν δεν βρεθεί συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δεδομένου ότι η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών σε σχέση με την προτεινόμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ αποτελεί σαφή προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι εισηγητές θεωρούν ότι η πρόταση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική και επείγουσα, καθώς υπάρχει σαφής ανάγκη διαφύλαξης των κεκτημένων διασυνοριακών δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης όσων επηρεάζονται από την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ. Η παροχή βεβαιότητας σε περιόδους αβεβαιότητας είναι το πρώτο μέλημα των εισηγητών και, ως εκ τούτου, στόχος είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής συμφωνίας (εντός και μεταξύ των θεσμικών οργάνων) το συντομότερο δυνατόν. Για να διευκολυνθεί η επίτευξη ταχείας συμφωνίας με το Συμβούλιο, στην πρόταση κατατίθεται μικρός μόνον αριθμός τροπολογιών. Η τροπολογία που αφορά το διατακτικό του κανονισμού έχει τεχνικό χαρακτήρα και καλύπτει τη διαδικασία σε σχέση με τα κράτη μέλη και την ημερομηνία έναρξης ισχύος, η οποία ιδανικά θα πρέπει να συμπέσει με την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ για την παροχή «αδιάλειπτης» κάλυψης.

Οι προτεινόμενες από τους εισηγητές τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις αποσκοπούν να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρξει έκθεση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ώστε να εντοπιστούν και να επιλυθούν τυχόν προβλήματα που θα ανακύψουν από την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού. Θέλουμε επίσης να είμαστε βέβαιοι ότι κάθε άλλη αναγκαία νομοθετική πράξη μπορεί να υποβληθεί εύκολα, για παράδειγμα, όσον αφορά άλλες ομάδες που ενδέχεται να χρειαστεί να συμπεριληφθούν. Είναι επίσης σαφές ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται έγκαιρα και με ακρίβεια για να μπορούν να προστατεύουν τα δικαιώματα και τις αξιώσεις τους και να έχουν πρόσβαση σε αυτά, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για τις αρμόδιες υπηρεσίες.

(1)

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/LT/2019/02-26/EMPL20190226_Brexit_contingency_measure_Corepe_letterannex_EN.pdf


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

30.1.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

30.1.2019

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Marian Harkin

7.2.2019

Jean Lambert

7.2.2019

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

7.2.2019

19.2.2019

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Λάμπρος Φουντούλης, Elena Gentile, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Lynn Boylan, Krzysztof Hetman, Alex Mayer, Ivari Padar, Νεοκλής Συλικιώτης, Monika Vana

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jens Gieseke, Paul Tang

Ημερομηνία κατάθεσης

4.3.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Ulrike Trebesius

GUE/NGL

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes, Νεοκλής Συλικιώτης

EPP

Georges Bach, David Casa, Jens Gieseke, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Ádám Kósa, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Paul Tang, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Λάμπρος Φουντούλης

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου