Menetlus : 2019/0019(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0161/2019

Esitatud tekstid :

A8-0161/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/03/2019 - 11.16

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0180

RAPORT     ***I
PDF 185kWORD 81k
4.3.2019
PE 634.627v02-00 A8-0161/2019

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas pärast Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumist võetavate erandolukorra meetmete kohta

(COM(2019)0053 – C8‑0039/2019 – 2019/0019(COD))

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Kaasraportöörid: Marian Harkin, Jean Lambert

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas pärast Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumist võetavate erandolukorra meetmete kohta

(COM(2019)0053 – C8‑0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2019)0053),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 48, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0039/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A8-0161/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Käesolev määrus ei mõjuta Ühendkuningriigi ja ühe või mitme liikmesriigi vahel sõlmitud sotsiaalkindlustuse konventsioone ja lepinguid, mis on kooskõlas määruse (EÜ) nr 883/2004 artikliga 8 ja määruse (EÜ) nr 987/2009 artikliga 9. Käesolev määrus ei mõjuta liidu või liikmesriikide võimalust võtta käesoleva määruse põhimõtete rakendamiseks meetmeid, mis puudutavad halduskoostööd ja teabevahetust Ühendkuningriigi pädevate asutustega. Lisaks ei mõjuta käesolev määrus liidu ega liikmesriikide pädevust sõlmida kolmandate riikidega või Ühendkuningriigiga sotsiaalkindlustuse konventsioone ja lepinguid, mis hõlmavad ajavahemikku alates päevast, mil lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 b)  Käesolev määrus ei mõjuta õigusi, mis omandati või mida omandatakse kooskõlas liikmesriigi õigusaktidega ajavahemikus enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva. Selliste õiguste kaitsmiseks ja säilitamiseks on vajalik hea koostöö. Oluline on tagada, et asjaomastele isikutele oleks kättesaadav asjakohane ja õigeaegne teave.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Selleks et saavutada võrdset kohtlemist, võrdsustamist ja liitmist käsitlevate sotsiaalkindlustuspõhimõtete ühetaoline ühepoolne kohaldamine, on vaja kehtestada käesolev erandolukorra määrus.

(5)  Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt saavutada võrdset kohtlemist, võrdsustamist ja liitmist käsitlevate sotsiaalkindlustuspõhimõtete ühetaoline ühepoolne kohaldamine, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab seda tegevuse koordineerimise abil paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Võttes arvesse tõsiasja, et kui väljaastumislepingut ei sõlmita või Ühendkuningriigi teate esitamisele järgnevat kaheaastast perioodi ei pikendata, lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis 30. märtsil 2019, ning arvestades vajadust tagada õiguskindlus, peeti asjakohaseks näha ette erand kaheksa nädala pikkusest tähtajast, millele on osutatud Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Käesolevat määrust tuleks kohaldada alates päevast, mis järgneb päevale, mil lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis, välja arvatud juhul, kui Ühendkuningriigiga sõlmitud väljaastumisleping on selleks kuupäevaks jõustunud,

(6)  Käesolev määrus peaks jõustuma kiiremas korras selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval ja seda tuleks kohaldada alates päevast, mis järgneb päevale, mil lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis, välja arvatud juhul, kui Ühendkuningriigiga sõlmitud väljaastumisleping on selleks kuupäevaks jõustunud,

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 2

Artikkel 2

Isikud, kelle suhtes määrust kohaldatakse

Isikud, kelle suhtes määrust kohaldatakse

Käesolevat määrust kohaldatakse järgmiste isikute suhtes:

Käesolevat määrust kohaldatakse järgmiste isikute suhtes:

a)  liikmesriigi kodanikud ning kodakondsuseta isikud ja pagulased, kelle suhtes enne 30. märtsi 2019 kohaldatakse või on kohaldatud ühe või mitme liikmesriigi õigusnorme ja kes enne 30. märtsi 2019 on või on olnud olukorras, mis hõlmab Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki (edaspidi „Ühendkuningriik“), ning nende pereliikmed ja ülalpidamisel olnud isikud;

a)  liikmesriigi kodanikud ning kodakondsuseta isikud ja pagulased, kelle suhtes enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva kohaldatakse või on kohaldatud ühe või mitme liikmesriigi õigusnorme ja kes enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva on või on olnud olukorras, mis hõlmab Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki (edaspidi „Ühendkuningriik“), ning nende pereliikmed ja ülalpidamisel olnud isikud;

b)  Ühendkuningriigi kodanikud, kelle suhtes enne 30. märtsi 2019 kohaldatakse või on kohaldatud ühe või mitme liikmesriigi õigusnorme, ning nende pereliikmed ja ülalpidamisel olnud isikud.

b)  Ühendkuningriigi kodanikud, kelle suhtes enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva kohaldatakse või on kohaldatud ühe või mitme liikmesriigi õigusnorme, ning nende pereliikmed ja ülalpidamisel olnud isikud.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 4

Artikkel 4

Võrdne kohtlemine

Võrdne kohtlemine

Määruse (EÜ) nr 883/2004 artiklis 4 sätestatud võrdse kohtlemise põhimõtet kohaldatakse käesoleva määruse artiklis 2 osutatud isikute suhtes selliste asjaolude ja sündmustega seoses, mis leidsid aset Ühendkuningriigis enne 30. märtsi 2019.

Määruse (EÜ) nr 883/2004 artiklis 4 sätestatud võrdse kohtlemise põhimõtet kohaldatakse käesoleva määruse artiklis 2 osutatud isikute suhtes sellise olukorraga seoses, mis tekkis enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 5

Artikkel 5

Võrdsustamine ja liitmine

Võrdsustamine ja liitmine

1.  Määruse (EÜ) nr 883/2004 artiklis 5 sätestatud võrdsustamise põhimõtet kohaldatakse enne 30. märtsi omandatud hüvitiste või tulu suhtes ning selliste asjaolude ja sündmustega seoses, mis leidsid aset Ühendkuningriigis enne 30. märtsi 2019.

1.  Määruse (EÜ) nr 883/2004 artiklis 5 sätestatud võrdsustamise põhimõtet kohaldatakse enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva omandatud hüvitiste või tulu suhtes ning selliste asjaolude ja sündmustega seoses, mis leidsid aset Ühendkuningriigis enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva.

2.  Määruse (EÜ) nr 883/2004 artiklis 6 sätestatud liitmispõhimõtet kohaldatakse enne 30. märtsi 2019 täitunud kindlustus-, töötamis-, füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemis- või elamisperioodide suhtes.

2.  Määruse (EÜ) nr 883/2004 artiklis 6 sätestatud liitmispõhimõtet kohaldatakse enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva täitunud kindlustus-, töötamis-, füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemis- või elamisperioodide suhtes.

3.  Kohaldatakse kõiki muid määruse (EÜ) nr 883/2004 ja määruse (EÜ) nr 987/2009 sätteid, mis on vajalikud käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 sätestatud põhimõtete rakendamiseks.

3.  Kohaldatakse kõiki muid määruse (EÜ) nr 883/2004 ja määruse (EÜ) nr 987/2009 sätteid, mis on vajalikud käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 sätestatud põhimõtete rakendamiseks.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 a

 

Käesoleva määruse ja muude kooskõlastusvahendite seos

 

1.  Käesolev määrus ei mõjuta selliste Ühendkuningriigi ja ühe või mitme liikmesriigi vaheliste kehtivate sotsiaalkindlustuse konventsioonide ja lepingute kohaldamist, mis on kooskõlas määruse (EÜ) nr 883/2004 artikliga 8 ja määruse (EÜ) nr 987/2009 artikliga 9.

 

2.  Käesolev määrus ei mõjuta selliste Ühendkuningriigi ja ühe või mitme liikmesriigi vaheliste sotsiaalkindlustuse konventsioonide ja lepingute kohaldamist, mis on sõlmitud pärast päeva, mil lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikele 3 ja mis hõlmavad ajavahemikku enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva, juhul kui nendega jõustatakse artikli 5 lõigetes 1 ja 2 sätestatud põhimõtteid ja kohaldatakse käesoleva määruse artikli 5 lõikes 3 osutatud sätteid ning need põhinevad määruse (EÜ) nr 883/2004 põhimõtetel ja on kooskõlas selle eesmärgiga.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 b

 

Aruanne

 

Komisjon esitab ühe aasta möödumisel kohaldamise kuupäevast Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta. Aruandes käsitletakse eelkõige asjaomaseid isikuid puudutavaid praktilisi probleeme, sealhulgas probleeme, mis tulenevad sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise järjepidevuse puudumisest.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.


SELETUSKIRI

Esmalt juhime tähelepanu sellele, et raport vastab täpselt COREPERi saadetud kirja lisas esitatud tekstile (millega on võimalik tutvuda tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni veebilehel 26. veebruari 2019. aasta koosoleku dokumentide all)(1). COREPER kinnitab kirjas, et juhul, kui Euroopa Parlament peaks kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikega 3 võtma oma esimese lugemise seisukoha vastu käesoleva dokumendi lisas toodud kompromisspaketis esitatud kujul (tingimusel, et teksti on viimistlenud mõlema institutsiooni õiguskeeleeksperdid), kiidab nõukogu kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 294 lõikega 4 Euroopa Parlamendi seisukoha heaks ning õigusakt võetakse vastu Euroopa Parlamendi seisukohale vastavas sõnastuses.

Ühendkuningriik teavitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohaselt kavatsusest Euroopa Liidust välja astuda. Sellest tulenevalt lõpeb liidu esmase ja teisese õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes 30. märtsil 2019, välja arvatud juhul, kui väljaastumisleping ratifitseeritakse. Seetõttu ei kohaldata alates sellest kuupäevast liidu ja Ühendkuningriigi suhetes sotsiaalkindlustuse koordineerimist käsitlevaid kehtivaid määrusi.

Sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas pärast Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumist võetavaid erandolukorra meetmeid käsitleva komisjoni ettepaneku eesmärk on leevendada mõningaid Ühendkuningriigi liidust väljaastumise ebasoodsaid mõjusid, kui Ühendkuningriigiga ühegi lahenduse osas kokku ei lepita.

Määruse eesmärk on tagada liidu kodanike sotsiaalkindlustusõigused, mis on seotud enne Ühendkuningriigi väljaastumise kuupäeva aset leidnud asjaolude või sündmuste või täitunud perioodidega. Need õigused jäävad sellistes olukordades kehtima ka muude asjaomaste isikute puhul, kes muidu oleksid hõlmatud määrustega (EÜ) nr 883/2004 ja nr 987/2009 (kodakondsuseta isikud, pagulased ning samuti eespool nimetatud kõigisse kategooriatesse kuuluvate isikute pereliikmed ja ülalpidamisel olnud isikud).

Määrusega ei nähta ette mingeid õigusi pärast 29. märtsi 2019. aastat, kuna sellist olukorda käsitlevat ametlikku kokkulepet ei ole ELi ja Ühendkuningriigi vahel veel sõlmitud. See tekitab tohutuid probleeme isikutele, kelle õigused muutuvad 30. märtsil 2019, kui ELi ja Ühendkuningriigi vahel kokkulepet ei saavutata.

Arvestades, et Ühendkuningriigi kavandatud EList lahkumisega seotud kodanike õiguste kaitse on Euroopa Parlamendi jaoks selge prioriteet, leiavad raportöörid, et see ettepanek on äärmiselt oluline ja kiireloomuline, sest Ühendkuningriigi EList lahkumise otsusest mõjutatud isikute omandatud piiriüleste sotsiaalkindlustusõiguste kaitsmine on selgelt vajalik. Kindluse tagamine ebakindluse ajal on raportööride esmane mure, seetõttu on eesmärgiks jõuda võimalikult kiiresti parima võimaliku kokkuleppeni (institutsioonide sees ja vahel). Nõukoguga kiire kokkuleppe saavutamise eesmärgil on ettepaneku kohta esitatud ainult väga vähe muudatusettepanekuid. Üks muudatus, mis käsitleb määruse regulatiivosa, on tehnilist laadi ja puudutab menetlust seoses liikmesriikidega ja jõustumise kuupäeva, mis peaks ideaaljuhul kattuma kuupäevaga, mil Ühendkuningriik lahkub EList, et tagada õiguste tõrgeteta kaitse.

Raportööride muudatusettepanekud põhjenduste kohta on mõeldud, tagamaks et komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande ning käesoleva määruse rakendamisest tulenevad probleemid saavad kindlaks tehtud ja lahendatud. Raportöörid soovivad olla ka kindlad, et mis tahes muid vajalikke õigusakte on võimalik lihtsalt esildada, näiteks seoses teiste rühmadega, keda võib olla vaja lisada. Samuti on selge, et asjaomastele isikutele tuleb anda õigeaegset ja täpset teavet, mis aitaks neil kaitsta ja kasutada oma õigusi, ja mis võib tuua vastutavale teenistusele kaasa suurema nõudluse.

(1)

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/LT/2019/02-26/EMPL20190226_Brexit_contingency_measure_Corepe_letterannex_EN.pdf


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Erandolukorra meetmete võtmine sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas pärast Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumist

Viited

COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD)

EP-le esitamise kuupäev

30.1.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

30.1.2019

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Marian Harkin

7.2.2019

Jean Lambert

7.2.2019

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

7.2.2019

19.2.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

36

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Georges Bach, Lynn Boylan, Krzysztof Hetman, Alex Mayer, Ivari Padar, Neoklis Sylikiotis, Monika Vana

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jens Gieseke, Paul Tang

Esitamise kuupäev

4.3.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Ulrike Trebesius

GUE/NGL

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

EPP

Georges Bach, David Casa, Jens Gieseke, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Ádám Kósa, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Paul Tang, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 8. märts 2019Õigusalane teave