Menettely : 2019/0019(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0161/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0161/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/03/2019 - 11.16

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0180

MIETINTÖ     ***I
PDF 186kWORD 81k
4.3.2019
PE 634.627v02-00 A8-0161/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavista varautumistoimenpiteistä

(COM(2019)0053 – C8‑0039/2019 – 2019/0019(COD))

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Yhteisesittelijät: Marian Harkin, Jean Lambert

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavista varautumistoimenpiteistä

(COM(2019)0053 – C8‑0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2019)0053),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 48 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0039/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0161/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Tämä asetus ei vaikuta voimassa oleviin sosiaaliturvasopimuksiin eikä Yhdistyneen kuningaskunnan ja yhden tai useamman jäsenvaltion välisiin sopimuksiin, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 883/2004 8 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 9 artiklan mukaisia. Tämä asetus ei rajoita unionin tai jäsenvaltioiden mahdollisuutta toteuttaa toimia, jotka koskevat hallinnollista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten laitosten kanssa tämän asetuksen periaatteiden täytäntöön panemiseksi. Tämä asetus ei myöskään vaikuta unionin tai jäsenvaltioiden toimivaltaan tehdä sosiaaliturvasopimuksia ja sopimuksia kolmansien maiden kanssa tai Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen päivän jälkeiselle ajanjaksolle, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b)  Tämä asetus ei vaikuta jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti kertyneisiin tai tämän asetuksen soveltamispäivää edeltävän ajanjakson aikana kertymässä oleviin oikeuksiin. Tällaisten oikeuksien suojelu ja pitäminen voimassa edellyttävät hyvää yhteistyötä. On tärkeää varmistaa, että asianomaisten henkilöiden saatavilla on asianmukaista ja oikea-aikaista tietoa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Tämä varautumista koskeva asetus on tarpeen, jotta saavutetaan yhdenvertaista kohtelua, rinnastamista ja yhteenlaskemista koskevien sosiaaliturvaperiaatteiden yhdenmukainen ja yksipuolinen soveltaminen.

(5)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on yhdenvertaista kohtelua, rinnastamista ja yhteenlaskemista koskevien sosiaaliturvaperiaatteiden yhdenmukaisen ja yksipuolisen soveltamisen saavuttaminen, vaan se voidaan niiden toimien yhteensovittamisen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Koska perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 30 päivänä maaliskuuta 2019, jos Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei ole erosopimusta tai jos kahden vuoden määräaikaa siitä, kun se ilmoitti aikomuksestaan erota unionista, ei pidennetä, ja jotta voidaan turvata oikeusvarmuus, olisi poikettava Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyssä, kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitetusta kahdeksan viikon määräajasta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tätä asetusta olisi sovellettava sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, paitsi jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehty erosopimus on tullut voimaan kyseiseen päivään mennessä,

(6)  Tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sitä olisi sovellettava sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, paitsi jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehty erosopimus on tullut voimaan kyseiseen päivään mennessä,

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

2 artikla

Komission teksti

Tarkistus

2 artikla

2 artikla

Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt

Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt

Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin henkilöihin:

Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin henkilöihin:

a)  jonkin jäsenvaltion kansalaiset, kansalaisuudettomat henkilöt ja pakolaiset, joihin sovelletaan tai on sovellettu yhden tai useamman jäsenvaltion lainsäädäntöä ja jotka ovat tai ovat olleet tilanteessa, johon liittyy Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’, ennen 30 päivää maaliskuuta 2019, sekä heidän perheenjäsenensä ja heidän jälkeensä elävät;

a)  jonkin jäsenvaltion kansalaiset, kansalaisuudettomat henkilöt ja pakolaiset, joihin sovelletaan tai on sovellettu yhden tai useamman jäsenvaltion lainsäädäntöä ja jotka ovat tai ovat olleet tilanteessa, johon liittyy Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’, ennen tämän asetuksen soveltamispäivää, sekä heidän perheenjäsenensä ja heidän jälkeensä elävät;

b)  Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset, joihin sovelletaan tai on sovellettu yhden tai useamman jäsenvaltion lainsäädäntöä ennen 30 päivää maaliskuuta 2019, sekä heidän perheenjäsenensä ja heidän jälkeensä elävät.

b)  Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset, joihin sovelletaan tai on sovellettu yhden tai useamman jäsenvaltion lainsäädäntöä ennen tämän asetuksen soveltamispäivää, sekä heidän perheenjäsenensä ja heidän jälkeensä elävät.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

4 artikla

4 artikla

Yhdenvertainen kohtelu

Yhdenvertainen kohtelu

Asetuksen (EY) N:o 883/2004 4 artiklassa säädettyä yhdenvertaisen kohtelun periaatetta sovelletaan tämän asetuksen 2 artiklassa tarkoitettuihin henkilöihin niiden tosiseikkojen tai tapahtumien osalta, jotka ovat toteutuneet Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen 30 päivää maaliskuuta 2019.

Asetuksen (EY) N:o 883/2004 4 artiklassa säädettyä yhdenvertaisen kohtelun periaatetta sovelletaan tämän asetuksen 2 artiklassa tarkoitettuihin henkilöihin tilanteissa, jotka ovat toteutuneet ennen tämän asetuksen soveltamispäivää.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

5 artikla

5 artikla

Rinnastaminen ja yhteenlaskeminen

Rinnastaminen ja yhteenlaskeminen

1.  Asetuksen (EY) N:o 883/2004 5 artiklassa säädettyä rinnastamisen periaatetta sovelletaan etuuksiin tai tuloihin, jotka on hankittu, ja tosiseikkoihin tai tapahtumiin, jotka ovat toteutuneet Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen 30 päivää maaliskuuta 2019.

1.  Asetuksen (EY) N:o 883/2004 5 artiklassa säädettyä rinnastamisen periaatetta sovelletaan etuuksiin tai tuloihin, jotka ovat kertyneet, ja tosiseikkoihin tai tapahtumiin, jotka ovat toteutuneet Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen tämän asetuksen soveltamispäivää.

2.  Asetuksen (EY) N:o 883/2004 6 artiklassa säädettyä yhteenlaskemisen periaatetta sovelletaan vakuutus-, työskentely- tai asumiskausiin tai itsenäisen ammatinharjoittamisen kausiin, jotka ovat täyttyneet Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen 30 päivää maaliskuuta 2019.

2.  Asetuksen (EY) N:o 883/2004 6 artiklassa säädettyä yhteenlaskemisen periaatetta sovelletaan vakuutus-, työskentely- tai asumiskausiin tai itsenäisen ammatinharjoittamisen kausiin, jotka ovat täyttyneet Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen tämän asetuksen soveltamispäivää.

3.  Mahdollisia muita asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 säännöksiä, jotka ovat tarpeen tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjen periaatteiden täytäntöön panemiseksi, sovelletaan.

3.  Mahdollisia muita asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 säännöksiä, jotka ovat tarpeen tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjen periaatteiden täytäntöön panemiseksi, sovelletaan.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Tämän asetuksen suhde muihin yhteensovittamisvälineisiin

 

1.  Tämä asetus ei vaikuta olemassa oleviin sosiaaliturvasopimuksiin eikä Yhdistyneen kuningaskunnan ja yhden tai useamman jäsenvaltion välisiin sopimuksiin, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 883/2004 8 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 9 artiklan mukaisia.

 

2.  Tämä asetus ei vaikuta voimassa oleviin sosiaaliturvasopimuksiin eikä Yhdistyneen kuningaskunnan ja yhden tai useamman jäsenvaltion välisiin sopimuksiin, jotka on tehty sen päivän jälkeen, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja jotka kattavat tämän asetuksen soveltamispäivää edeltävän ajanjakson, edellyttäen, että niillä pannaan täytäntöön tämän asetuksen 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut periaatteet, että niissä sovelletaan tämän asetuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä, että ne perustuvat asetuksen (EY) N:o 883/2004 periaatteisiin ja että niissä noudatetaan näiden periaatteiden henkeä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

5 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b artikla

 

Kertomus

 

Komissio toimittaa vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Kertomuksessa käsitellään erityisesti asianomaisille henkilöille aiheutuvia käytännön ongelmia, mukaan lukien sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen jatkuvuuden puutteesta johtuvat ongelmat.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

On syytä panna merkille, että mietinnön sisältö vastaa täsmälleen Coreperin lähettämän kirjeen liitteessä olevaa tekstiä (joka löytyy työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan verkkosivulta 26. helmikuuta 2019 päivätyistä kokousasiakirjoista)(1). Coreper toteaa kyseisessä kirjeessä, että se voi vahvistaa, että jos Euroopan parlamentti hyväksyy ensimmäisen käsittelyn kantansa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan mukaisesti sellaisena kuin se on tämän kirjeen liitteessä olevassa kompromissitekstissä molempien toimielinten lingvistijuristien viimeistelemänä, neuvosto hyväksyy Euroopan parlamentin kannan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti, ja säädös annetaan Euroopan parlamentin kannan mukaisessa sanamuodossa.

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla. Näin ollen unionin primaari- ja sekundaarilainsäädäntöä lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan 30. maaliskuuta 2019, ellei erosopimusta ole ratifioitu. Näin ollen sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevia voimassa olevia asetuksia ei sovelleta kyseisestä päivästä alkaen unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisissä suhteissa.

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavista varautumistoimenpiteistä annetun asetuksen tavoitteena on lieventää Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisesta aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia, jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ei kyetä sopimaan muista ratkaisuista.

Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että unionin kansalaiset saavat sosiaaliturvaoikeudet, jotka perustuvat ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroamispäivää toteutuneisiin tosiseikkoihin tai tapahtumiin ja ennen eroamispäivää täyttyneisiin kausiin. Myös muiden asianomaisten henkilöiden (kansalaisuudettomat henkilöt ja pakolaiset sekä kaikkien näiden ryhmien perheenjäsenet ja heidän jälkeensä elävät), jotka kuuluisivat muutoin asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 soveltamisalaan, oikeudet säilyvät näissä tilanteissa.

Asetuksessa ei säädetä oikeuksista 29. maaliskuuta 2019 jälkeiselle ajalle, sillä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ei ole toistaiseksi tehty virallista sopimusta tilanteesta. Tämä aiheuttaa suunnattoman suuria huolenaiheita niille, joiden oikeudet muuttuvat 30. maaliskuuta 2019, jos EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ei päästä sopimukseen.

Kun otetaan huomioon, että kansalaisten oikeuksien suojelu on Euroopan parlamentin selkeä prioriteetti Yhdistyneen kuningaskunnan ehdotetun Euroopan unionista eroamisen suhteen, esittelijöiden mielestä tämä ehdotus on äärimmäisen tärkeä ja kiireellinen, koska on olemassa selkeä tarve turvata niiden henkilöiden rajatylittävät sosiaaliturvaoikeudet, joihin Yhdistyneen kuningaskunnan päätös erota EU:sta vaikuttaa. Varmuuden tarjoaminen epävarmuuden aikana on esittelijöiden päällimmäinen huolenaihe, joten tavoitteena on löytää mahdollisimman pian paras mahdollinen sopimus (toimielinten sisällä ja niiden välillä). Jotta neuvoston kanssa päästäisiin nopeasti yhteisymmärrykseen, ehdotukseen on esitetty vain pieni määrä tarkistuksia. Yksi asetuksen artiklaosaa koskeva tarkistus on luonteeltaan tekninen, ja se koskee jäsenvaltioihin ja voimaantulon ajankohtaan liittyvää menettelyä, jonka olisi ihannetapauksessa osuttava samalle päivälle kuin Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta, jotta saumaton kattavuus voidaan varmistaa.

Esittelijät ehdottavat johdanto-osan kappaleisiin tarkistuksia, joilla pyritään varmistamaan, että komissio antaa parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jotta kaikki tämän asetuksen täytäntöönpanosta aiheutuvat ongelmat voitaisiin tunnistaa ja ratkaista. Esittelijät haluavat myös olla varmoja siitä, että muita tarpeellisia säädöksiä voidaan esittää helposti esimerkiksi mahdollisten muiden ryhmien sisällyttämiseksi soveltamisalaan. On myös selvää, että asianomaisille henkilöille on annettava ajantasaista ja täsmällistä tietoa oikeuksiensa suojelemiseen ja käyttämiseen, mikä saattaa johtaa siihen, että asiasta vastaaville yksiköille esitettävien tiedustelujen määrä lisääntyy.

(1)

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/LT/2019/02-26/EMPL20190226_Brexit_contingency_measure_Corepe_letterannex_EN.pdf


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavat varautumistoimenpiteet

Viiteasiakirjat

COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

30.1.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

30.1.2019

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Marian Harkin

7.2.2019

Jean Lambert

7.2.2019

 

 

Valiokuntakäsittely

7.2.2019

19.2.2019

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Lynn Boylan, Krzysztof Hetman, Alex Mayer, Ivari Padar, Neoklis Sylikiotis, Monika Vana

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jens Gieseke, Paul Tang

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

4.3.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Ulrike Trebesius

GUE/NGL

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

EPP

Georges Bach, David Casa, Jens Gieseke, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Ádám Kósa, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Paul Tang, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 7. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus