Postupak : 2019/0019(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0161/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0161/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.16

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0180

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 201kWORD 83k
4.3.2019
PE 634.627v02-00 A8-0161/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije

(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Suizvjestitelji: Marian Harkin, Jean Lambert

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije

(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0053),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 48. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0039/2019),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0161/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  Ova Uredba ne utječe na postojeće konvencije i sporazume o socijalnoj sigurnosti sklopljene između Ujedinjene Kraljevine i jedne ili više država članica, koji su u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 883/2004 i člankom 9. Uredbe (EZ) br. 987/2009. Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje mogućnost da Unija ili države članice poduzmu mjere koje se odnose na upravnu suradnju i razmjenu informacija s nadležnim institucijama u Ujedinjenoj Kraljevini za potrebe stvarne provedbe načela ove Uredbe. Nadalje, ova Uredba ne utječe na bilo koju nadležnost kako Unije tako i država članica da sklope konvencije ili sporazume o socijalnoj sigurnosti s trećim zemljama ili s Ujedinjenom Kraljevinom koji obuhvaćaju razdoblje nakon datuma na koji se Ugovori prestaju primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4b)  Ova Uredba ne utječe na prava koja su stečena ili koja se još uvijek stječu u skladu sa zakonodavstvom države članice tijekom razdoblja prije datuma početka primjene ove Uredbe. Kako bi se ta prava zaštitila i poštovala potrebna je dobra suradnja. Važno je osigurati pravodobno i odgovarajuće informiranje predmetnih osoba.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Kako bi se u području socijalne sigurnosti postigla ujednačena jednostrana primjena načela jednakosti postupanja, izjednačavanja i zbrajanja, potrebno je uvesti ovu Uredbu za izvanredne situacije.

(5)  S obzirom na to da cilj ove Uredbe, to jest postizanje ujednačene jednostrane primjene načela jednakosti postupanja, izjednačavanja i zbrajanja u području socijalne sigurnosti, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog koordinacije njihova odgovora on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  S obzirom na to da će se, u nedostatku sporazuma o povlačenju ili produljenja dvogodišnjeg razdoblja od obavijesti Ujedinjene Kraljevine o namjeri da se povuče iz Unije, 30. ožujka 2019. Ugovori prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj te s obzirom na potrebu za pružanjem pravne sigurnosti, smatralo se primjerenim predvidjeti iznimku od roka od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati od sljedećeg dana od dana na koji se Ugovori prestaju primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj, osim ako je sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom do tog datuma stupio na snagu,

(6)  Ova Uredba trebala bi hitno stupiti na snagu sljedećeg dana od datuma njezine objave u Službenom listu Europske unije te bi se trebala primjenjivati od sljedećeg dana od datuma na koji se Ugovori prestaju primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj, osim ako je sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom do tog datuma stupio na snagu,

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 2.

Članak 2.

Obuhvaćene osobe

Obuhvaćene osobe

Ova Uredba primjenjuje se na sljedeće osobe:

Ova Uredba primjenjuje se na sljedeće osobe:

(a)  državljane države članice, osobe bez državljanstva i izbjeglice na koje se primjenjuje ili se primjenjivalo zakonodavstvo jedne ili više država članica i koji su bili ili se nalaze u situaciji koja uključuje Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) prije 30. ožujka 2019. te na članove njihovih obitelji i nadživjele članove obitelji;

(a)  državljane države članice, osobe bez državljanstva i izbjeglice na koje se primjenjuje ili se primjenjivalo zakonodavstvo jedne ili više država članica i koji su bili ili se nalaze u situaciji koja uključuje Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) prije datuma početka primjene ove Uredbe te na članove njihovih obitelji i nadživjele članove obitelji;

(b)  državljane Ujedinjene Kraljevine na koje se primjenjuje ili se primjenjivalo zakonodavstvo jedne ili više država članica prije 30. ožujka 2019. te na članove njihovih obitelji i nadživjele članove obitelji.

(b)  državljane Ujedinjene Kraljevine na koje se primjenjuje ili se primjenjivalo zakonodavstvo jedne ili više država članica prije datuma početka primjene ove Uredbe te na članove njihovih obitelji i nadživjele članove obitelji.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 4.

Članak 4.

Jednakost postupanja

Jednakost postupanja

Načelo jednakosti postupanja utvrđeno u članku 4. Uredbe (EZ) br. 883/2004 primjenjuje se na osobe iz članka 2. ove Uredbe s obzirom na činjenice ili događaje nastale u Ujedinjenoj Kraljevini prije 30. ožujka 2019.

Načelo jednakosti postupanja utvrđeno u članku 4. Uredbe (EZ) br. 883/2004 primjenjuje se na osobe iz članka 2. ove Uredbe s obzirom na sve situacije nastale u Ujedinjenoj Kraljevini prije datuma početka primjene ove Uredbe.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 5.

Članak 5.

Izjednačavanje i zbrajanje

Izjednačavanje i zbrajanje

1.  Načelo izjednačavanja utvrđeno člankom 5. Uredbe (EZ) br. 883/2004 primjenjuje se s obzirom na davanja ili prihode stečene i činjenice ili događaje nastale u Ujedinjenoj Kraljevini prije 30. ožujka 2019.

1.  Načelo izjednačavanja utvrđeno člankom 5. Uredbe (EZ) br. 883/2004 primjenjuje se s obzirom na stečena davanja ili prihode i činjenice ili događaje nastale u Ujedinjenoj Kraljevini prije datuma početka primjene ove Uredbe.

2.  Načelo zbrajanja utvrđeno u članku 6. Uredbe (EZ) br. 883/2004 primjenjuje se na razdoblja osiguranja, zaposlenja, samozaposlenja ili boravišta u Ujedinjenoj Kraljevini prije 30. ožujka 2019.

2.  Načelo zbrajanja utvrđeno u članku 6. Uredbe (EZ) br. 883/2004 primjenjuje se na razdoblja osiguranja, zaposlenja, samozaposlenja ili boravišta u Ujedinjenoj Kraljevini prije datuma početka primjene ove Uredbe.

3.  Primjenjuju se sve ostale odredbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 i Uredbe (EZ) br. 987/2009 koje su potrebne za provedbu načela iz stavaka 1. i 2. ovog članka.

3.  Primjenjuju se sve ostale odredbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 i Uredbe (EZ) br. 987/2009 koje su potrebne za provedbu načela iz stavaka 1. i 2. ovog članka.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.a

 

Odnosi između ove Uredbe i ostalih instrumenata koordinacije

 

1.  Ova Uredba ne dovodi u pitanje postojeće konvencije i sporazume o socijalnoj sigurnosti sklopljene između Ujedinjene Kraljevine i jedne ili više država članica, koji su u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 883/2004 i člankom 9. Uredbe (EZ) br. 987/2009.

 

2.  Ova Uredba ne dovodi u pitanje konvencije i sporazume u području socijalne sigurnosti između Ujedinjene Kraljevine i jedne ili više država članica koji su sklopljeni nakon datuma na koji se Ugovori prestaju primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj u skladu s člankom 50. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji i koji obuhvaćaju razdoblje prije datuma početka primjene ove Uredbe, pod uvjetom da se njima stvarno provode načela iz članka 5. stavaka 1. i 2. i primjenjuju odredbe iz članka 5. stavka 3. ove Uredbe, da se temelje na načelima iz Uredbe (EZ) br. 883/2004 te da su u duhu te Uredbe.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 5.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.b

 

Izvješće

 

Godinu dana od datuma početka primjene, Komisija dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o provedbi ove Uredbe. Izvješćem su posebno obuhvaćeni praktični problemi s kojima se susreću predmetne osobe, uključujući one prouzročene manjkom kontinuiteta pri koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.


OBRAZLOŽENJE

Prije svega, napominjemo da je sadržaj izvješća točno usklađen s tekstom u prilogu pisma koje je primio Coreper (koje se može pronaći na internetskoj stranici Odbora EMPL u skladu s dokumentom sa sjednice od 26. veljače 2019.)(1). Coreper u pismu navodi da je “u prilici potvrditi da u slučaju da Europski parlament zauzme svoje stajalište u prvom čitanju, u skladu s člankom 294. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), u obliku identičnom onom iz kompromisnog paketa sadržanog u Prilogu ovom pismu (podložno provjeri pravnika lingvista obiju institucija), Vijeće bi, u skladu s člankom 294. stavkom 4. UFEU-a, odobrilo stajalište Europskog parlamenta te se akt donosi u formulaciji koja odgovara stajalištu Europskog parlamenta.”

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o svojoj namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Posljedica je da će se primarno i sekundarno zakonodavstvo Unije prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od 30. ožujka 2019., osim ako se ne ratificira sporazum o povlačenju. Stoga se postojeći propisi o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti neće od tog datuma primjenjivati u odnosima između Unije i Ujedinjene Kraljevine.

Svrha Uredbe o utvrđivanju mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije, koju je predložila Komisija, jest ublažiti neke od negativnih učinaka povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije ako se s Ujedinjenom Kraljevinom ne dogovore rješenja.

Uredbom se nastoje osigurati prava građana Unije iz područja socijalne sigurnosti povezana s činjenicama ili događajima nastalima i razdobljima navršenima prije datuma povlačenja i koji se odnose na Ujedinjenu Kraljevinu. Ta prava u tim situacijama zadržavaju i druge relevantne osobe koje bi inače bile obuhvaćene uredbama (EZ) br. 883/2004 i 987/2009 (osobe bez državljanstva, izbjeglice, članovi obitelji i nadživjeli članovi obitelji svih prethodnih kategorija).

Uredbom nisu predviđena nikakva prava nakon 29. ožujka 2019. jer još uvijek ne postoji formalni sporazum između EU-a i Ujedinjene Kraljevine kojim je obuhvaćena ta situacija. To uvelike zabrinjava one čija će se prava i davanja promijeniti 30. ožujka 2019. ako EU i Ujedinjena Kraljevina ne postignu sporazum.

Budući da je zaštita građanskih prava povezanih s predloženim istupanjem Ujedinjene Kraljevine iz EU-a jasan prioritet Europskog parlamenta, izvjestitelji smatraju da je ovaj prijedlog iznimno važan i hitan jer postoji jasna potreba za zaštitom stečenih prekograničnih prava iz sustava socijalne sigurnosti onih na koje utječe odluka Ujedinjene Kraljevine o napuštanju EU-a. Stvaranje sigurnosti u vremenima nesigurnosti primarni je cilj vaših izvjestitelja i zato treba što prije postići najbolji mogući sporazum (unutar i između institucija). Kako bi se ubrzao sporazum s Vijećem, na prijedlog je podnesen samo mali broj amandmana. Jedina izmjena koja se odnosi na operativni dio Uredbe tehničke je prirode i obuhvaća postupak u odnosu na države članice i datum stupanja na snagu, što bi se u idealnom slučaju trebalo podudarati s datumom povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a kako bi se osigurala „neometana” pokrivenost.

Svrha izmjena uvodnih izjava koje predlažu izvjestitelji jest osigurati da Komisija podnese izvješće Parlamentu i Vijeću kako bi se utvrdili i riješili svi problemi koji proizlaze iz provedbe ove Uredbe. Također želimo omogućiti da se jednostavno predlože ostali potrebni propisi, primjerice u odnosu na druge skupine koje možda treba obuhvatiti. Također je jasno da će predmetnim osobama trebati dati pravovremene i točne informacije kako bi im se pomoglo u zaštiti njihovih prava i davanja te pristupu tim pravima, što bi moglo dovesti do povećanja upita kod nadležnih službi.

(1)

Http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/LT/2019/02-26/EMPL20190226_Brexit_contingency_measure_Corepe_letterannex_EN.pdf


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Utvrđivanje mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije

Referentni dokumenti

COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD)

Datum podnošenja EP-u

30.1.2019

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

30.1.2019

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Marian Harkin

7.2.2019

Jean Lambert

7.2.2019

 

 

Razmatranje u odboru

7.2.2019

19.2.2019

 

 

Datum usvajanja

26.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

36

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Lynn Boylan, Krzysztof Hetman, Alex Mayer, Ivari Padar, Neoklis Sylikiotis, Monika Vana

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jens Gieseke, Paul Tang

Datum podnošenja

4.3.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Ulrike Trebesius

GUE/NGL

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

EPP

Georges Bach, David Casa, Jens Gieseke, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Paul Tang, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 8. ožujka 2019.Pravna napomena