Eljárás : 2019/0019(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0161/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0161/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/03/2019 - 11.16

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0180

JELENTÉS     ***I
PDF 202kWORD 82k
4.3.2019
PE 634.627v01-00 A8-0161/2019

a szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Előadó: Marian Harkin, Jean Lambert

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0053),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 48. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0039/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A8-0161/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget léptet, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Ez a rendelet nem érinti az Egyesült Királyság és egy vagy több tagállam közötti, a 883/2004/EK rendelet 8. cikkének és a 987/2009/EK rendelet 9. cikkének megfelelő szociális biztonsági egyezményeket és megállapodásokat. Ez a rendelet nem sérti az Unió vagy a tagállamok azon lehetőségét, hogy e rendelet elveinek érvényre juttatása céljából intézkedéseket hozzanak az Egyesült Királyság illetékes intézményeivel való közigazgatási együttműködést és információcserét illetően. E rendelet nem érinti továbbá sem az Unió, sem a tagállamok azon hatáskörét, hogy szociális biztonsági egyezményeket és megállapodásokat kössenek harmadik országokkal vagy az Egyesült Királysággal arra az időszakra vonatkozóan, amikor a Szerződések már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  Ez a rendelet nem érinti a rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtti időszakban a tagállamok jogszabályainak megfelelően megszerzett vagy akkor megszerzés alatt álló jogokat. E jogok védelme és tiszteletben tartása érdekében megfelelő együttműködésre van szükség. Fontos biztosítani, hogy megfelelő és időszerű információk álljanak az érintett személyek rendelkezésére.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az egyenlő bánásmód, az asszimiláció és az összesítés szociális biztonsági alapelveinek egységes egyoldalú alkalmazása érdekében ezt a rendkívüli eljárásról szóló rendeletet be kell vezetni.

(5)  Mivel e rendelet célkitűzését, nevezetesen az egyenlő bánásmód, az asszimiláció és az összesítés szociális biztonsági alapelveinek egységes egyoldalú alkalmazását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, viszont a tagállamok válaszintézkedéseinek koordinációja révén ez jobban megvalósítható uniós szinten, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Tekintettel arra, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás, vagy az Egyesült Királyság Unióból való kilépésről szóló értesítésének benyújtásától számított kétéves időszak meghosszabbítása hiányában a Szerződések 2019. március 30-tól nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban, és mivel jogbiztonságot kell nyújtani, helyénvalónak tűnt kivételt biztosítani a nemzeti parlamentek Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ezt a rendeletet az azt követő naptól kell alkalmazni, amelyen a Szerződéseknek az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban történő alkalmazása megszűnik, kivéve, ha az Egyesült Királysággal kötött kilépési megállapodás az említett időpontig hatályba lép.

(6)  Ennek a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon sürgősséggel hatályba kell lépnie, és az azt követő naptól kell alkalmazni, amelyen a Szerződéseknek az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban történő alkalmazása megszűnik, kivéve, ha az Egyesült Királysággal kötött kilépési megállapodás az említett időpontig hatályba lép.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. cikk

2. cikk

Személyi hatály

Személyi hatály

Ez a rendelet a következő személyekre alkalmazandó:

Ez a rendelet a következő személyekre alkalmazandó:

a)  egy tagállam állampolgárai, hontalanok és menekültek, akik egy vagy több tagállam jogszabályainak hatálya alá tartoznak vagy tartoztak, és akik 2019. március 30. előtt a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát (a továbbiakban: Egyesült Királyság) érintő helyzetben állnak vagy álltak, valamint ezek családtagjai és túlélő hozzátartozói;

a)  egy tagállam állampolgárai, hontalanok és menekültek, akik egy vagy több tagállam jogszabályainak hatálya alá tartoznak vagy tartoztak, és akik e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát (a továbbiakban: Egyesült Királyság) érintő helyzetben állnak vagy álltak, valamint ezek családtagjai és túlélő hozzátartozói;

b)  az Egyesült Királyság azon állampolgárai, akik 2019. március 30. előtt egy vagy több tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartoznak vagy tartoztak, valamint azok családtagjai és túlélő hozzátartozói.

b)  az Egyesült Királyság azon állampolgárai, akik e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt egy vagy több tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartoznak vagy tartoztak, valamint azok családtagjai és túlélő hozzátartozói.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. cikk

4. cikk

Egyenlő bánásmód

Egyenlő bánásmód

Az egyenlő bánásmódnak a 883/2004/EK rendelet 4. cikkében meghatározott elvét az e rendelet 2. cikkében említett személyekre kell alkalmazni az Egyesült Királyságban 2019. március 30. előtt bekövetkezett tények vagy események tekintetében.

Az egyenlő bánásmódnak a 883/2004/EK rendelet 4. cikkében meghatározott elvét alkalmazni kell az e rendelet 2. cikkében említett személyekre az e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt kialakult helyzetek tekintetében.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. cikk

5. cikk

Asszimiláció és az időszakok összesítése

Asszimiláció és az időszakok összesítése

(1)  Az asszimilációnak a 883/2004/EK rendelet 5. cikkében meghatározott elvét az Egyesült Királyságban szerzett ellátás vagy jövedelem vonatkozásában és a 2019. március 30. előtt bekövetkezett tények vagy események tekintetében kell alkalmazni.

(1)  Az asszimilációnak a 883/2004/EK rendelet 5. cikkében meghatározott elvét alkalmazni kell az Egyesült Királyságban szerzett ellátás vagy jövedelem vonatkozásában és az e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt bekövetkezett tények vagy események tekintetében.

(2)  Az időszakok összesítésének a 883/2004/EK rendelet 6. cikkében meghatározott elvét az Egyesült Királyságban 2019. március 30. előtt szerzett biztosítási, foglalkoztatási, önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi vagy tartózkodási időszakok tekintetében kell alkalmazni.

(2)  Az időszakok összesítésének a 883/2004/EK rendelet 6. cikkében meghatározott elvét alkalmazni kell az Egyesült Királyságban az e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt szerzett biztosítási, foglalkoztatási, önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi vagy tartózkodási időszakok tekintetében.

(3)  A 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet bármely egyéb, az e cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott elvek érvényesítéséhez szükséges rendelkezését alkalmazni kell.

(3)  A 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet bármely egyéb, az e cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott elvek érvényesítéséhez szükséges rendelkezését alkalmazni kell.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. cikk

 

Kapcsolat e rendelet és egyéb koordinációs jogi eszközök között

 

(1)  Ez a rendelet nem sérti az Egyesült Királyság és egy vagy több tagállam közötti, a 883/2004/EK rendelet 8. cikkének és a 987/2009/EK rendelet 9. cikkének megfelelő szociális biztonsági egyezményeket és megállapodásokat.

 

(2)  Ez a rendelet nem sérti az Egyesült Királyság és egy vagy több tagállam közötti azon szociális biztonsági egyezményeket és megállapodásokat, amelyek azon napot követően jöttek létre, amelytől kezdve az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdése értelmében a Szerződések már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban, és amelyek az e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtti időszakra vonatkoznak, amennyiben érvényesítik az e rendelet 5. cikkének (1) és (2) bekezdésében rögzített elveket, alkalmazzák az e rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett rendelkezéseket, valamint a 883/2004/EK rendelet elvein és szellemén alapulnak.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

5 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5b. cikk

 

Jelentés

 

A Bizottság 1 évvel az alkalmazás kezdőnapját követően jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról. A jelentés kiterjed különösen azokra a gyakorlati problémákra, amelyekkel az érintett személyek szembesülnek, ideértve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásának megszakadásából eredő problémákat is.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.


INDOKOLÁS

Mindenekelőtt felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelentés tartalma pontosan illeszkedik a Corepernek küldött levél mellékletében szereplő szöveghez (amely megtalálható az EMPL bizottság honlapján a 2019. február 26-i ülés dokumentumai között)(1). Ebben a levélben a Coreper megerősíti, hogy – amennyiben az Európai Parlament az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 294. cikke (3) bekezdésének megfelelően első olvasatban, az e levél mellékletében foglalt kompromisszumos csomag formájában (melyet a két intézmény jogász-nyelvészeinek még ellenőrizniük kell) elfogadja az álláspontját, a Tanács az EUMSZ 294. cikke (4) bekezdésének megfelelően jóváhagyja az Európai Parlament álláspontját, és a jogi aktus az Európai Parlament álláspontja szerinti szövegezéssel kerül elfogadásra.

2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke alapján értesítette az Európai Tanácsot az Unióból való kilépésre irányuló szándékáról. Ennek következtében, amennyiben a kilépésről rendelkező megállapodást a felek nem ratifikálják, az elsődleges és másodlagos uniós jog 2019. március 30-tól kezdődően nem alkalmazandó az Egyesült Királyságra. A szociális biztonság koordinálásával kapcsolatos hatályos rendeletek tehát ettől az időponttól nem alkalmazandók az Unió és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatokban.

A szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetéséről szóló, a Bizottság által javasolt rendelet célja, hogy enyhítse az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének bizonyos negatív hatásait, amennyiben nem sikerül megoldásra jutni az Egyesült Királysággal.

A rendelet további célja az uniós polgárok azon szociális biztonsági jogosultságainak biztosítása, amelyek a kilépési időpont előtt történt tényekhez és eseményekhez vagy a kilépési időpont előtt lezárult időszakokhoz kapcsolódnak. Az – egyébiránt a 883/2004 és 987/2009 rendelet hatálya alá tartozó – más érintett személyek (hontalanok, menekültek, ezek családtagjai és túlélő hozzátartozói) vonatkozásában e jogosultságokat szintén fenn kell tartani.

A rendelet 2019. március 29. után nem állapít meg jogosultságot, mivel még nincs hivatalos megállapodás az EU és az Egyesült Királyság között az ilyen helyzetekről. Ez hatalmas aggályokat vet fel azon személyek számára, akiknek jogai és jogosultságai 2019. március 30-án meg fognak változni abban az esetben, ha nem születik megállapodás az EU és az Egyesült Királyság között.

Mivel az Egyesült Királyság EU-ból való tervezett távozásával összefüggésben az állampolgári jogok védelme egyértelmű prioritás az Európai Parlament számára, az előadók úgy vélik, hogy ez a javaslat rendkívül fontos és sürgős, hiszen egyértelműen szavatolni kell azon személyek határokon átnyúló szerzett szociális biztonsági jogait, akiket érint az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése. Az előadók mindenekelőtt arra törekednek, hogy biztonságot nyújtsanak a bizonytalan időkben, ezért a cél az, hogy a lehető leghamarabb a lehető legjobb megállapodás jöjjön létre (az intézményeken belül és azok között). A Tanáccsal való gyors megállapodás érdekében a javaslathoz csak néhány módosítást terjesztenek elő. A rendelet rendelkező részével kapcsolatos módosítás technikai jellegű, és kiterjed a tagállamokkal kapcsolatos eljárásra és a hatálybalépés időpontjára, amelynek a zökkenőmentesség érdekében ideális esetben egybe kell esnie azzal az időponttal, amikor az Egyesült Királyság kilép az EU-ból.

Az előadók által a preambulumbekezdésekhez javasolt módosítások célja annak biztosítása, hogy a Bizottság jelentést készítsen a Parlament és a Tanács számára annak érdekében, hogy az e rendelet végrehajtásából eredő esetleges problémákat azonosítani és rendezni lehessen. Biztosítani kívánjuk azt is, hogy bármely más szükséges jogszabály könnyen meghozható legyen, például más olyan csoportokkal kapcsolatban, amelyekkel esetleg szintén foglalkozni kell. Az is egyértelmű, hogy az érintett személyeknek időszerű és pontos információkat kell kapniuk annak érdekében, hogy segíteni lehessen őket jogaik és jogosultságaik megvédésében, ami az illetékes szervek feladatainak növekedését eredményezheti.

(1)

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/LT/2019/02-26/EMPL20190226_Brexit_contingency_measure_Corepe_letterannex_EN.pdf


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetése

Hivatkozások

COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

30.1.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

30.1.2019

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Marian Harkin

7.2.2019

Jean Lambert

7.2.2019

 

 

Vizsgálat a bizottságban

7.2.2019

19.2.2019

 

 

Az elfogadás dátuma

26.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Lynn Boylan, Krzysztof Hetman, Alex Mayer, Ivari Padar, Neoklis Sylikiotis, Monika Vana

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jens Gieseke, Paul Tang

Benyújtás dátuma

4.3.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Ulrike Trebesius

GUE/NGL

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

EPP

Georges Bach, David Casa, Jens Gieseke, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Paul Tang, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. március 7.Jogi nyilatkozat