Procedură : 2019/0019(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0161/2019

Texte depuse :

A8-0161/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/03/2019 - 11.16

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0180

RAPORT     ***I
PDF 200kWORD 83k
4.3.2019
PE 634.627v02-00 A8-0161/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană

(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Co-raportori: Marian Harkin, Jean Lambert

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană

(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0053),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 48 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0039/2019),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0161/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Prezentul regulament nu afectează convențiile și acordurile existente în domeniul securității sociale dintre Regatul Unit și unul sau mai multe state membre care sunt în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009. Prezentul regulament nu aduce atingere posibilității ca Uniunea sau statele membre să ia măsuri vizând cooperarea administrativă și schimbul de informații cu instituțiile competente din Regatul Unit în scopul punerii în aplicare a principiilor prezentului regulament. În plus, prezentul regulament nu afectează nicio competență a Uniunii sau a statelor membre de a încheia convenții și acorduri în materie de securitate socială cu țări terțe, ori cu Regatul Unit pentru perioada ulterioară datei la care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestei țări.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  Prezentul regulament nu afectează drepturile dobândite sau în curs de a fi dobândite în conformitate cu legislația unui stat membru în perioada anterioară datei aplicării prezentului regulament. Pentru ca aceste drepturi să fie protejate și respectate, este necesară o bună cooperare. Este important să se asigure că persoanele în cauză dispun de informații adecvate și în timp util.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Pentru realizarea unei aplicări unilaterale uniforme a principiilor din domeniul securității sociale privind egalitatea de tratament, asimilarea și cumularea, este necesar să se introducă prezentul regulament care conține măsuri de contingență.

(5)  Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume aplicarea unilaterală uniformă a principiilor din domeniul securității sociale privind egalitatea de tratament, asimilarea și cumularea, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere coordonarea răspunsului lor, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Având în vedere faptul că, în absența unui acord de retragere sau a unei prelungiri a perioadei de doi ani de la transmiterea notificării de către Regatul Unit, tratatele vor înceta să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestei țări la 30 martie 2019 și având în vedere necesitatea de a asigura securitatea juridică, ar trebui să se prevadă o excepție de la termenul de opt săptămâni menționat la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice începând din ziua următoare datei la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestei țări, cu excepția cazului în care, până la data respectivă, intră în vigoare un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit,

(6)  Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și ar trebui să se aplice începând din ziua următoare datei la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestei țări, cu excepția cazului în care, până la data respectivă, intră în vigoare un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit,

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 2

Articolul 2

Persoanele vizate

Persoanele vizate

Prezentul regulament se aplică următoarelor persoane:

Prezentul regulament se aplică următoarelor persoane:

(a)  resortisanții unui stat membru, apatrizii și refugiații care se află sau s-au aflat sub incidența legislației unuia sau mai multor state membre și care se află sau s-au aflat în situații implicând Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumit în continuare „Regatul Unit”) înainte de 30 martie 2019, precum și membrii de familie și urmașii lor;

(a)  resortisanții unui stat membru, apatrizii și refugiații care se află sau s-au aflat sub incidența legislației unuia sau mai multor state membre și care se află sau s-au aflat în situații implicând Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumit în continuare „Regatul Unit”) înainte de data aplicării prezentului regulament, precum și membrii de familie și urmașii lor;

(b)  resortisanții Regatului Unit are se află sau s-au aflat sub incidența legislației unuia sau mai multor state membre înainte de 30 martie 2019, precum și membrii de familie și urmașii lor.

(b)  resortisanții Regatului Unit care se află sau s-au aflat sub incidența legislației unuia sau mai multor state membre înainte de data aplicării prezentului regulament, precum și membrii de familie și urmașii lor.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 4

Articolul 4

Egalitatea de tratament

Egalitatea de tratament

Principiul egalității de tratament, astfel cum este prevăzut la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se aplică persoanelor menționate la articolul 2 din prezentul regulament în ceea ce privește faptele sau evenimentele petrecute în Regatul Unit înainte de 30 martie 2019.

Principiul egalității de tratament, astfel cum este prevăzut la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se aplică persoanelor menționate la articolul 2 din prezentul regulament în ceea ce privește orice situație petrecută înainte de data aplicării prezentului regulament.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 5

Articolul 5

Asimilarea și cumularea

Asimilarea și cumularea

1.  Principiul asimilării, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se aplică în ceea ce privește prestațiile sau veniturile dobândite și faptele sau evenimentele petrecute în Regatul Unit înainte de 30 martie 2019.

1.  Principiul asimilării, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se aplică în ceea ce privește prestațiile sau veniturile dobândite și faptele sau evenimentele petrecute în Regatul Unit înainte de data aplicării prezentului regulament.

2.  Principiul cumulării, astfel cum este prevăzut la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se aplică în ceea ce privește perioadele de asigurare, de activitate salariată, de activitate independentă sau de reședință în Regatul Unit înainte de 30 martie 2019.

2.  Principiul cumulării, astfel cum este prevăzut la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se aplică în ceea ce privește perioadele de asigurare, de activitate salariată, de activitate independentă sau de reședință în Regatul Unit înainte de data aplicării prezentului regulament.

3.  Se aplică orice alte dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 care sunt necesare pentru a pune în aplicare principiile stabilite la alineatele (1) și (2) din prezentul articol.

3.  Se aplică orice alte dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 care sunt necesare pentru a pune în aplicare principiile stabilite la alineatele (1) și (2) din prezentul articol.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Relațiile dintre prezentul regulament și alte instrumente de coordonare

 

1.  Prezentul regulament nu aduce atingere convențiilor și acordurilor existente în domeniul securității sociale dintre Regatul Unit și unul sau mai multe state membre care sunt în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

 

2.  Prezentul regulament nu aduce atingere convențiilor și acordurilor în materie de securitate socială dintre Regatul Unit și unul sau mai multe state membre care sunt încheiate după data când tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestei țări, în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, și care acoperă perioada anterioară datei aplicării prezentului regulament, cu condiția ca ele să pună în aplicare principiile prevăzute la articolul 5 alineatele (1) și (2), să aplice dispozițiile menționate la articolul 5 alineatul (3) din prezentul regulament, să se bazeze pe principiile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și să respecte spiritul acestuia.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5b

 

Raport

 

La un an de la data aplicării, Comisia transmite un raport Parlamentului European și Consiliului privind punerea în aplicare a prezentului regulament. Raportul abordează în special problemele practice cu care se confruntă persoanele în cauză, inclusiv cele care decurg din lipsa de continuitate a coordonării sistemelor de securitate socială.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


EXPUNERE DE MOTIVE

În prealabil, trebuie remarcat că conținutul raportului este aliniat exact cu textul anexat scrisorii din partea Coreper (care poate fi consultat pe pagina de internet a Comisiei EMPL în cadrul documentului reuniunii din 26 februarie 2019)(1). Coreper afirmă în scrisoarea respectivă că poate confirma faptul că, în cazul în care Parlamentul European își adoptă poziția în primă lectură, în conformitate cu articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în forma stabilită în pachetul de compromis care figurează în anexa la scrisoare (sub rezerva revizuirii de către juriștii-lingviști ai ambelor instituții), Consiliul ar urma să aprobe poziția Parlamentului European, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din TFUE, iar actul va fi adoptat cu formularea care corespunde acesteia.

Regatul Unit și-a manifestat în mod oficial, la 29 martie 2017, intenția de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În consecință, dreptul primar și secundar al Uniunii va înceta să se aplice Regatului Unit începând cu 30 martie 2019, cu excepția cazului în care acordul de retragere va fi ratificat. Prin urmare, reglementările în vigoare privind coordonarea securității sociale nu se vor aplica începând cu această dată în relațiile dintre Uniune și Regatul Unit.

Obiectivul regulamentului de stabilire a măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană propus de Comisie constă în atenuarea unora dintre efectele negative ale retragerii Regatului Unit din Uniune în absența unui acord convenit cu Regatul Unit.

Regulamentul vizează asigurarea drepturilor la prestații sociale ale cetățenilor Uniunii în ceea ce privește faptele sau evenimentele care au avut loc și perioadele realizate înainte de data retragerii Regatului Unit. De asemenea, pentru alte persoane relevante care ar fi vizate de Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și 987/2009 (apatrizi, refugiați, membri de familie și urmași ai categoriilor anterioare), aceste drepturi sunt menținute în astfel de situații.

Regulamentul nu prevede niciun drept după data de 29 martie 2019, deoarece până în prezent nu există un acord oficial între UE și Regatul Unit pentru această situație. Acest lucru atrage îngrijorări serioase pentru persoanele ale căror drepturi la prestații sociale se vor schimba la 30 martie 2019 în cazul în care nu se ajunge la un acord între UE și Regatul Unit.

Având în vedere faptul că protecția drepturilor cetățenilor afectați de ieșirea Regatului Unit din UE reprezintă o prioritate clară pentru Parlamentul European, raportorii consideră că această propunere este extrem de importantă și urgentă, întrucât există nevoia clară de a proteja drepturile sociale transfrontaliere existente pentru cei afectați de decizia Regatului Unit de a părăsi UE. Oferirea de garanții în această perioadă nesigură reprezintă prioritatea raportorilor; prin urmare, scopul este acela de a găsi cât mai curând posibil un acord optim (în cadrul instituțiilor și între instituții). În vederea sprijinirii unui acord rapid cu Consiliul, au fost depuse doar un număr mic de amendamente. Singurul amendament privind partea operativă a regulamentului este de natură tehnică, vizând procedura relativă la statele membre și data intrării în vigoare, care ar trebui, în mod ideal, să coincidă cu data la care Regatul Unit părăsește UE pentru a asigura o securitate socială neîntreruptă.

Amendamentele propuse de raportori la considerente urmăresc să asigure că Comisia va prezenta un raport către Parlamentul European și Consiliu, astfel încât eventualele probleme care decurg din punerea în aplicare a prezentului regulament să fie identificate și rezolvate. Dorim, de asemenea, să ne asigurăm că orice altă legislație necesară poate fi prezentată cu ușurință, de exemplu în ceea ce privește alte grupuri care ar putea fi incluse. Totodată este clar că trebuie să li se furnizeze persoanelor în cauză informații corecte și în timp util pentru a le ajuta să își protejeze și să își exercite drepturile, ceea ce ar putea duce la creșterea numărului de cereri adresate serviciilor responsabile.

(1)

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/LT/2019/02-26/EMPL20190226_Brexit_contingency_measure_Corepe_letterannex_EN.pdf


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Stabilirea măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană

Referințe

COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD)

Data prezentării la PE

30.1.2019

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

EMPL

30.1.2019

 

 

 

Raportori

Data numirii

Marian Harkin

7.2.2019

Jean Lambert

7.2.2019

 

 

Examinare în comisie

7.2.2019

19.2.2019

 

 

Data adoptării

26.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Lynn Boylan, Krzysztof Hetman, Alex Mayer, Ivari Padar, Neoklis Sylikiotis, Monika Vana

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jens Gieseke, Paul Tang

Data depunerii

4.3.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Ulrike Trebesius

GUE/NGL

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

EPP

Georges Bach, David Casa, Jens Gieseke, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Paul Tang, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 8 martie 2019Notă juridică