Postup : 2019/0019(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0161/2019

Predkladané texty :

A8-0161/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 11.16

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0180

SPRÁVA     ***I
PDF 216kWORD 74k
4.3.2019
PE 634.627v02-00 A8-0161/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú krízové opatrenia v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie

(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spoluspravodajkyne: Marian Harkin, Jean Lambert

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú krízové opatrenia v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie

(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0053),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 48 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0039/2019),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0161/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Toto nariadenie nemá vplyv na existujúce dohovory a dohody o sociálnom zabezpečení uzavreté medzi Spojeným kráľovstvom a jedným alebo viacerými členskými štátmi, ktoré sú v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 883/2004 a článkom 9 nariadenia (ES) č. 987/2009. Týmto nariadením nie je dotknutá možnosť Únie alebo členských štátov prijímať opatrenia v oblasti administratívnej spolupráce a výmeny informácií s príslušnými inštitúciami v Spojenom kráľovstve na účely uplatňovania zásad tohto nariadenia. Toto nariadenie taktiež nemá vplyv na akúkoľvek právomoc Únie ani členských štátov uzatvárať dohovory a dohody o sociálnom zabezpečení s tretími krajinami alebo so Spojeným kráľovstvom, ktoré sa vzťahujú na obdobie po dni, keď sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  Týmto nariadením nie sú dotknuté práva už nadobudnuté alebo v procese nadobúdania v súlade s právnymi predpismi členského štátu v období predchádzajúcom dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia. Ochrana a dodržiavanie týchto práv si vyžaduje dobrú spoluprácu. Je dôležité zabezpečiť, aby mali dotknuté osoby k dispozícii primerané a včasné informácie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V záujme dosiahnutia jednotného jednostranného uplatňovania zásad v oblasti sociálneho zabezpečenia týkajúcich sa rovnosti zaobchádzania, rovnocenného posudzovania a sčítania treba zaviesť toto krízové nariadenie.

(5)  Keďže cieľ tohto nariadenia, ktorým je najmä dosiahnutie jednotného jednostranného uplatňovania zásad v oblasti sociálneho zabezpečenia týkajúcich sa rovnosti zaobchádzania, rovnocenného posudzovania a sčítania, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu koordinovania reakcie ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Keďže sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve 30. marca 2019, ak sa dohoda o vystúpení neuzavrie alebo ak nedôjde k predĺženiu dvojročnej lehoty po oznámení Spojeného kráľovstva, a vzhľadom na potrebu zabezpečiť právnu istotu, považovalo sa za vhodné uplatniť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ do uvedeného dátumu nenadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom,

(6)  Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť bezodkladne, a to v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, a malo by sa uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, keď sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ do uvedeného dátumu nenadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom,

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 2

Článok 2

Osoby, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje

Osoby, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje

Toto nariadenie sa vzťahuje na tieto osoby:

Toto nariadenie sa vzťahuje na tieto osoby:

a)  štátni príslušníci členského štátu, osoby bez štátnej príslušnosti a utečenci, na ktorých sa vzťahujú alebo vzťahovali právne predpisy jedného alebo viacerých členských štátov a ktorí sú alebo boli v situácii týkajúcej sa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska („Spojené kráľovstvo“) pred 30. marcom 2019, ako aj ich rodinní príslušníci a pozostalí;

a)  štátni príslušníci členského štátu, osoby bez štátnej príslušnosti a utečenci, na ktorých sa vzťahujú alebo vzťahovali právne predpisy jedného alebo viacerých členských štátov a ktorí sú alebo boli v situácii týkajúcej sa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska („Spojené kráľovstvo“) pred dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia, ako aj ich rodinní príslušníci a pozostalí;

b)  štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, na ktorých sa vzťahujú alebo vzťahovali právne predpisy jedného alebo viacerých členských štátov pred 30. marcom 2019, ako aj ich rodinní príslušníci a pozostalí.

b)  štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, na ktorých sa vzťahujú alebo vzťahovali právne predpisy jedného alebo viacerých členských štátov pred dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia, ako aj ich rodinní príslušníci a pozostalí.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 4

Článok 4

Rovnosť zaobchádzania

Rovnosť zaobchádzania

Na osoby uvedené v článku 2 tohto nariadenia sa uplatňuje zásada rovnosti zaobchádzania stanovená v článku 4 nariadenia (ES) č. 883/2004, pokiaľ ide o skutočnosti alebo udalosti, ku ktorým došlo v Spojenom kráľovstve pred 30. marcom 2019.

Na osoby uvedené v článku 2 tohto nariadenia sa uplatňuje zásada rovnosti zaobchádzania stanovená v článku 4 nariadenia (ES) č. 883/2004, pokiaľ ide o akúkoľvek situáciu, ku ktorej došlo pred dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

Článok 5

Rovnocenné posudzovanie a sčítanie

Rovnocenné posudzovanie a sčítanie

1.  Pokiaľ ide o získané dávky alebo príjmy a skutočnosti alebo udalosti, ku ktorým došlo v Spojenom kráľovstve pred 30. marcom 2019, uplatňuje sa zásada rovnocenného posudzovania stanovená v článku 5 nariadenia (ES) č. 883/2004.

1.  Pokiaľ ide o získané dávky alebo príjmy a skutočnosti alebo udalosti, ku ktorým došlo v Spojenom kráľovstve pred dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia, uplatňuje sa zásada rovnocenného posudzovania stanovená v článku 5 nariadenia (ES) č. 883/2004.

2.  Pokiaľ ide o obdobia poistenia, zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo pobytu v Spojenom kráľovstve pred 30. marcom 2019, uplatňuje sa zásada sčítania stanovená v článku 6 nariadenia (ES) č. 883/2004.

2.  Pokiaľ ide o obdobia poistenia, zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo pobytu v Spojenom kráľovstve pred dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia, uplatňuje sa zásada sčítania stanovená v článku 6 nariadenia (ES) č. 883/2004.

3.  Uplatňujú sa všetky ostatné ustanovenia nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) č. 987/2009 potrebné na zabezpečenie účinnosti zásad stanovených v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

3.  Uplatňujú sa všetky ostatné ustanovenia nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) č. 987/2009 potrebné na zabezpečenie účinnosti zásad stanovených v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5 a

 

Vzťahy tohto nariadenia a iných nástrojov koordinácie

 

1.  Týmto nariadením nie sú dotknuté existujúce dohovory a dohody o sociálnom zabezpečení uzatvorené medzi Spojeným kráľovstvom a jedným alebo viacerými členskými štátmi, ktoré sú v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 883/2004 a článkom 9 nariadenia (ES) č. 987/2009.

 

2.  Týmto nariadením nie sú dotknuté dohovory a dohody o sociálnom zabezpečení uzatvorené medzi Spojeným kráľovstvom a jedným alebo viacerými členskými štátmi po dni, keď sa na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve prestanú uplatňovať zmluvy podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o európskej únii, a vzťahujúce sa na obdobie pred dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia za predpokladu, že zabezpečujú účinnosť zásad stanovených v článku 5 ods. 1 a 2, uplatňujú ustanovenia uvedené v článku 5 ods. 3 tohto nariadenia, vychádzajú zo zásad nariadenia (ES) č. 883/2004 a sú v súlade s jeho duchom.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5 b

 

Správa

 

Komisia do jedného roku po dátume začiatku uplatňovania tohto nariadenia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia. Táto správa sa má zaoberať najmä praktickými problémami, ktoré vzniknú dotknutým osobám, vrátane problémov spôsobených nedostatočnou kontinuitou koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vezmite najskôr, prosím, na vedomie, že obsah správy je presne v súlade s textom prílohy listu, ktorý bol doručený Coreperu (ktorý možno nájsť na webovej stránke výboru EMPL v dokumente na zasadnutie dňa 26. februára 2019)(1). Coreper v liste uvádza, že môže „potvrdiť, že v prípade, ak Európsky parlament prijme svoju pozíciu v prvom čítaní v súlade s článkom 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) v rovnakej podobe, ako je uvedené v kompromisnom balíku, ktorý sa nachádza v prílohe k tomuto listu s výhradou revízie právnikmi lingvistami oboch inštitúcií, Rada v súlade s článkom 294 ods. 4 zmluvy pozíciu Európskeho parlamentu schváli a uvedený akt sa prijme v znení, ktoré zodpovedá pozícii Európskeho parlamentu“.

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Primárne a sekundárne právo Únie sa preto od 30. marca 2019 v Spojenom kráľovstve prestane uplatňovať, pokiaľ nebude ratifikovaná dohoda o vystúpení. V dôsledku toho sa od tohto dátumu nebudú uplatňovať platné nariadenia týkajúce sa koordinácie sociálneho zabezpečenia vo vzťahoch medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom.

Cieľom nariadenia, ktorým sa stanovujú krízové opatrenia v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie, ktorý navrhla Komisia, je zmierniť niektoré z negatívnych účinkov vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie, ak nebudú dohodnuté so Spojeným kráľovstvom žiadne riešenia.

Cieľom nariadenia je zabezpečiť pre občanov Únie nároky sociálneho zabezpečenia týkajúce sa skutočností alebo udalostí, ku ktorým došlo, a období skončených pred dátumom vystúpenia, zahŕňajúcich Spojené kráľovstvo. Tieto nároky sa v takýchto situáciách zachovávajú aj v prípade ostatných príslušných osôb, na ktoré by sa inak vzťahovali nariadenia (ES) č. 883/2004 a 987/2009 (osoby bez štátnej príslušnosti, utečenci, ako aj rodinní príslušníci a pozostalí po všetkých predchádzajúcich kategóriách).

V nariadení sa neustanovuje žiaden nárok po 29. marci 2019, keďže zatiaľ neexistuje žiadna formálna dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom upravujúca túto situáciu. Vznikajú tak veľké obavy, pokiaľ ide o osoby, ktorých práva a nároky sa zmenia 30. marca 2019, ak sa nedosiahne dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Vzhľadom na to, že ochrana práv občanov spojená s navrhovaným odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ je pre Európsky parlament jednoznačnou prioritou, spravodajkyne sa domnievajú, že tento návrh je mimoriadne dôležitý a naliehavý, keďže existuje jasná potreba chrániť nadobudnuté cezhraničné nároky na sociálne zabezpečenie osôb, ktorých sa týka rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ. Prvoradým záujmom spravodajkýň je poskytnúť istotu v čase neistoty, a preto je cieľom čo najskôr nájsť čo možno najlepšiu dohodu (v rámci inštitúcií a medzi nimi). Aby sa dosiahla rýchla dohoda s Radou, k návrhu sa predkladá len malý počet pozmeňujúcich návrhov. Pozmeňujúci návrh týkajúci sa normatívnej časti nariadenia je technického charakteru a zahŕňa postup vo vzťahu k členským štátom a dátum nadobudnutia účinnosti, ktorý by sa v ideálnom prípade mal zhodovať s dátumom odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ s cieľom zabezpečiť plynulé pokrytie.

Spravodajkyne navrhli pozmeňujúce návrhy k odôvodneniam, ktoré majú zabezpečiť, že Komisia podá správu Parlamentu a Rade, aby bolo možné identifikovať a vyriešiť všetky problémy vyplývajúce z vykonávania tohto nariadenia. Zároveň chceme mať istotu, že sa budú môcť ľahšie presadiť prípadné ďalšie potrebné právne predpisy, napríklad pokiaľ ide o ďalšie skupiny, ktoré by mali byť zahrnuté. Takisto je jasné, že dotknutým osobám bude potrebné poskytnúť včasné a presné informácie, ktoré im pomôžu chrániť ich práva a nároky, ako aj prístup k nim, čo môže viesť k zvýšenému dopytu po príslušných službách.

(1)

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/LT/2019/02-26/EMPL20190226_Brexit_contingency_measure_Corepe_letterannex_EN.pdf


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Stanovenie krízových opatrení v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie

Referenčné čísla

COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD)

Dátum predloženia v EP

30.1.2019

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

30.1.2019

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Marian Harkin

7.2.2019

Jean Lambert

7.2.2019

 

 

Prerokovanie vo výbore

7.2.2019

19.2.2019

 

 

Dátum prijatia

26.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Lynn Boylan, Krzysztof Hetman, Alex Mayer, Ivari Padar, Neoklis Sylikiotis, Monika Vana

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jens Gieseke, Paul Tang

Dátum predloženia

4.3.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Ulrike Trebesius

GUE/NGL

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

EPP

Georges Bach, David Casa, Jens Gieseke, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Paul Tang, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 7. marca 2019Právne oznámenie