Postopek : 2019/0019(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0161/2019

Predložena besedila :

A8-0161/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.16

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0180

POROČILO     ***I
PDF 197kWORD 81k
4.3.2019
PE 634.627v01-00 A8-0161/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije

(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Soporočevalki: Marian Harkin, Jean Lambert

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije

(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0053),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 48 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0039/2019),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0161/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Ta uredba ne vpliva na obstoječe konvencije in sporazume o socialni varnosti med Združenim kraljestvom in eno ali več državami članicami, ki so v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 883/2004 in členom 9 Uredbe (ES) št. 987/2009. Ta uredba ne posega v možnost, da Unija ali države članice sprejmejo ukrepe v zvezi z upravnim sodelovanjem in izmenjavo informacij s pristojnimi institucijami v Združenem kraljestvu, da bi se izvajala načela te uredbe. Poleg tega ta uredba ne vpliva na katero koli pristojnost Unije ali držav članic, da sklenejo konvencije in sporazume o socialni varnosti s tretjimi državami ali z Združenim kraljestvom za čas po dnevu, ko Pogodbi prenehata veljati za Združeno kraljestvo in v njem.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b)  Ta uredba ne vpliva na pridobljene pravice ali pravice v postopku pridobivanja v skladu z zakonodajo države članice v času pred datumom začetka uporabe te uredbe. Za zaščito in spoštovanje teh pravic je potrebno dobro sodelovanje. Pomembno je zagotoviti, da so zadevnim osebam na voljo ustrezne in pravočasne informacije.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Uvedba te uredbe za nepredvidljive razmere je nujna za doseganje enotne enostranske uporabe načel socialne varnosti glede enakega obravnavanja, izenačevanja in seštevanja.

(5)  Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči cilja te uredbe, ki je doseganje enotne enostranske uporabe načel socialne varnosti glede enakega obravnavanja, izenačevanja in seštevanja, temveč ga lahko z uskladitvijo svojega odziva lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Če se z Združenim kraljestvom ne sklene sporazum o izstopu ali podaljša dvoletno obdobje po obvestilu Združenega kraljestva o nameri o izstopu iz Unije, bosta 30. marca 2019 za Združeno kraljestvo in v njem prenehali veljati Pogodbi, zato bi bilo zaradi pravne varnosti primerno izjemoma sprejeti osemtedensko podaljšanje na podlagi člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Ta uredba bi se morala uporabljati od dneva, ki sledi dnevu, ko za Združeno kraljestvo in v njem prenehata veljati Pogodbi, razen če do tega datuma začne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom

(6)  Ta uredba bi morala začeti veljati takoj po dnevu, ki sledi dnevu objave v Uradnem listu Evropske unije, in bi se morala uporabljati od dneva, ki sledi dnevu, ko za Združeno kraljestvo in v njem prenehata veljati Pogodbi, razen če do tega datuma začne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 2

Člen 2

Osebna veljavnost

Osebna veljavnost

Ta uredba se uporablja za naslednje osebe:

Ta uredba se uporablja za naslednje osebe:

(a)  državljane države članice, osebe brez državljanstva in begunce, za katere velja ali je veljala zakonodaja ene ali več držav članic in so ali so bili vpleteni v primere, ki vključujejo Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo), pred 30. marcem 2019, ter tudi za njihove družinske člane in preživele osebe;

(a)  državljane države članice, osebe brez državljanstva in begunce, za katere velja ali je veljala zakonodaja ene ali več držav članic in so ali so bili vpleteni v primere, ki vključujejo Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo), pred datumom začetka uporabe te uredbe, ter tudi za njihove družinske člane in preživele osebe;

(b)  državljane Združenega kraljestva, za katere velja ali je pred 30. marcem 2019 veljala zakonodaja ene ali več držav članic, ter tudi za njihove družinske člane in preživele osebe.

(b)  državljane Združenega kraljestva, za katere velja ali je pred datumom začetka uporabe te uredbe veljala zakonodaja ene ali več držav članic, ter tudi za njihove družinske člane in preživele osebe.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 4

Člen 4

Enako obravnavanje

Enako obravnavanje

Načelo enakega obravnavanja, kot je določeno v členu 4 Uredbe (ES) št. 883/2004, se uporablja za osebe iz člena 2 te uredbe v zvezi z dejstvi ali dogodki, ki so se zgodili v Združenem kraljestvu pred 30. marcem 2019.

Načelo enakega obravnavanja, kot je določeno v členu 4 Uredbe (ES) št. 883/2004, se uporablja za osebe iz člena 2 te uredbe v zvezi z okoliščinami, ki so se zgodile pred datumom začetka uporabe te uredbe.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 5

Člen 5

Izenačevanje in seštevanje

Izenačevanje in seštevanje

1.  Načelo izenačevanja, kot je določeno v členu 5 Uredbe (ES) št. 883/2004, se uporablja v zvezi s pridobljenimi koristmi in prihodki od dela ter dejstvi ali dogodki, ki so se zgodili v Združenem kraljestvu pred 30. marcem 2019.

1.  Načelo izenačevanja, kot je določeno v členu 5 Uredbe (ES) št. 883/2004, se uporablja v zvezi s pridobljenimi koristmi in prihodki od dela ter dejstvi ali dogodki, ki so se zgodili v Združenem kraljestvu pred datumom začetka uporabe te uredbe.

2.  Načelo seštevanja, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 883/2004, se uporablja v zvezi z zavarovalnimi dobami, dobami zaposlenosti, samozaposlenosti ali bivanja v Združenem kraljestvu pred 30. marcem 2019.

2.  Načelo seštevanja, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 883/2004, se uporablja v zvezi z zavarovalnimi dobami, dobami zaposlenosti, samozaposlenosti ali bivanja v Združenem kraljestvu pred datumom začetka uporabe te uredbe.

3.  Uporabljajo se vse druge določbe Uredbe (ES) št. 883/2004 in Uredbe (ES) št. 987/2009, ki so potrebne za uveljavljanje načel iz odstavkov 1 in 2 tega člena.

3.  Uporabljajo se vse druge določbe Uredbe (ES) št. 883/2004 in Uredbe (ES) št. 987/2009, ki so potrebne za uveljavljanje načel iz odstavkov 1 in 2 tega člena.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5 a

 

Povezanost med to uredbo in drugimi koordinacijskimi instrumenti

 

1.  Ta uredba ne vpliva na obstoječe konvencije in sporazume o socialni varnosti med Združenim kraljestvom in eno ali več državami članicami, ki so v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 883/2004 in členom 9 Uredbe (ES) št. 987/2009.

 

2.  Ta uredba ne vpliva na konvencije in sporazume o socialni varnosti med Združenim kraljestvom in eno ali več državami članicami, ki se sklenejo po dnevu, ko Pogodbi prenehata veljati za Združeno kraljestvo in v njem na podlagi člena 50(3) Pogodbe o Evropski uniji, in ki pokrivajo obdobje pred datumom začetka uporabe te uredbe, če uveljavljajo načela iz člena 5(1) in (2) te uredbe, uporabljajo določbe iz člena 5(3) te uredbe, temeljijo na načelih Uredbe (ES) št. 883/2004 in so v skladu z njenim duhom.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5 b

 

Poročilo

 

Eno leto po datumu začetka uporabe Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju te uredbe. V poročilu se obravnavajo predvsem praktične težave, s katerimi se srečujejo zadevne osebe, tudi s pomanjkanjem kontinuitete pri koordinaciji sistemov socialne varnosti.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.


OBRAZLOŽITEV

Najprej je treba opozoriti, da je vsebina poročila povsem usklajena z besedilom v prilogi k dopisu, ki ga je prejel Coreper (in je na voljo na spletni strani odbora EMPL v dokumentu seje z dne 26. februarja 2019)(1). V tem dopisu Coreper navaja, da lahko potrdi, da bo Svet – če bo Evropski parlament v skladu s členom 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) sprejel stališče v prvi obravnavi v obliki, kakršna je navedena v kompromisnem svežnju iz priloge k navedenemu dopisu (potem ko ga bodo pregledali pravniki lingvisti obeh institucij) – odobril stališče Evropskega parlamenta in bo akt v skladu s členom 294(4) PDEU sprejet v obliki, ki ustreza stališču Evropskega parlamenta.

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji. Posledično se primarna in sekundarna zakonodaja Unije po 30. marcu 2019 ne bo več uporabljala za Združeno kraljestvo, razen če bo ratificiran sporazum o izstopu. Obstoječa ureditev v zvezi s koordinacijo sistemov socialne varnosti se torej od tega dne dalje ne bo uporabljala za odnose med Unijo in Združenim kraljestvom.

Cilj uredbe o uvedbi ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije, ki jo je predlagala Komisija, je omiliti nekatere negativne učinke izstopa Združenega kraljestva iz Unije v primeru, da z njim ne bo sprejeta nobena rešitev.

Cilj uredbe je državljanom Unije zagotoviti pravice do socialne varnosti, povezane z dejstvi ali dogodki, ki so se zgodili, in obdobji, ki so se končala pred izstopom Združenega kraljestva. Tudi za druge zadevne osebe, za katere bi se drugače uporabljali uredbi št. 883/2004 in 987/2009 (osebe brez državljanstva, begunci ter družinski člani in preživeli družinski člani oseb iz prejšnjih kategorij), se te pravice v takšnih primerih ohranijo.

Uredba ne predvideva pravic po 29. marcu 2019, saj za zdaj še ni uradnega dogovora med EU in Združenim kraljestvom, ki bi urejal te razmere. To povzroča ogromne skrbi tistim, katerih pravice se bodo 30. marca 2019 spremenile, če dogovor med EU in Združenim kraljestvom ne bo dosežen.

Ker je zaščita pravic državljanov ob predlaganem izstopu Združenega kraljestva iz EU jasna prednostna naloga za Evropski parlament, poročevalki menita, da je ta predlog izjemno pomemben in nujen, saj je očitno treba zaščititi pridobljene čezmejne pravice socialnega varstva tistih, ki jih zadeva odločitev Združenega kraljestva, da zapusti EU. Zagotavljanje varnosti v času negotovosti je prvi cilj poročevalk, zato je treba čim prej doseči najboljši možen dogovor (znotraj institucij in med njimi). Da bi zagotovili hiter dogovor s Svetom, je predlagano le majhno število sprememb besedila. Predlog spremembe, ki se nanaša na operativni del uredbe, je tehnične narave, saj ureja postopek v zvezi z državami članicami in datum začetka veljavnosti, ki bi v idealnem primeru sovpadal z datumom izstopa Združenega kraljestva iz EU, da kritje ne bo bilo prekinjeno.

Spremembe, ki jih poročevalki predlagata k uvodnim izjavam, naj bi zagotovile, da bo Komisija Parlamentu in Svetu predložila poročilo ter da bi tako ugotovili in odpravili vse težave, ki izhajajo iz izvajanja te uredbe. Prav tako želimo zagotoviti enostavno predlaganje druge potrebne zakonodaje, na primer v zvezi z drugimi skupinami, ki jih bo morda treba vključiti. Jasno je tudi, da zadevne osebe potrebujejo pravočasne in točne informacije, da bi lahko zavarovale svoje pravice in jih uveljavljale, kar bi utegnilo pomeniti povečano povpraševanje po storitvah pristojnih služb.

(1)

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/LT/2019/02-26/EMPL20190226_Brexit_contingency_measure_Corepe_letterannex_EN.pdf


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Uvedba ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije

Referenčni dokumenti

COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD)

Datum predložitve EP

30.1.2019

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

30.1.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Marian Harkin

7.2.2019

Jean Lambert

7.2.2019

 

 

Obravnava v odboru

7.2.2019

19.2.2019

 

 

Datum sprejetja

26.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Elena Gentile, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Lynn Boylan, Krzysztof Hetman, Alex Mayer, Ivari Padar, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Monika Vana

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jens Gieseke, Paul Tang

Datum predložitve

4.3.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Ulrike Trebesius

GUE/NGL

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

EPP

Georges Bach, David Casa, Jens Gieseke, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Paul Tang, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 7. marec 2019Pravno obvestilo