Förfarande : 2019/0019(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0161/2019

Ingivna texter :

A8-0161/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 11.16

Antagna texter :

P8_TA(2019)0180

BETÄNKANDE     ***I
PDF 192kWORD 82k
4.3.2019
PE 634.627v02-00 A8-0161/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Medföredragande: Marian Harkin, Jean Lambert

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0053),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 48 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0039/2019),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0161/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Denna förordning påverkar inte befintliga konventioner och avtal om social trygghet mellan Förenade kungariket och en eller flera medlemsstater som ingåtts i överensstämmelse med artikel 8 i förordning (EG) nr 883/2004 och artikel 9 i förordning (EG) nr 987/2009. Denna förordning påverkar inte heller unionens eller medlemsstaternas möjlighet att vidta åtgärder för att hantera det administrativa samarbetet och informationsutbytet med de behöriga institutionerna i Förenade kungariket i syfte att ge verkan åt principerna i denna förordning. Vidare påverkar denna förordning varken unionens eller medlemsstaternas behörigheter att ingå konventioner och avtal om social trygghet med tredjeländer, eller med Förenade kungariket för perioden efter den dag då fördragen upphör att tillämpas på och i Förenade kungariket.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  Denna förordning påverkar inte rättigheter som förvärvats eller håller på att förvärvas i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat före den dag då denna förordning börjar tillämpas. Det krävs gott samarbete för att sådana rättigheter ska skyddas och upprätthållas. Det är viktigt att se till att de berörda personerna får tillgång till lämplig information i god tid.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att uppnå en enhetlig ensidig tillämpning av principerna om likabehandling, likställande och sammanläggning måste denna beredskapsförordning införas.

(5)  Eftersom målet för denna förordning, nämligen att uppnå en enhetlig ensidig tillämpning av principerna om likabehandling, likställande och sammanläggning inom den sociala tryggheten, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, med hänsyn till samordningen av deras insatser, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att nå detta mål.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Med beaktande av att fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på och i Förenade kungariket den 30 mars 2019 i avsaknad av ett avtal om utträde eller en förlängning av tvåårsperioden efter Förenade kungarikets anmälan, och med beaktande av behovet att skapa ett tydligt rättsläge, har det ansetts lämpligt att föreskriva ett undantag från den åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Denna förordning bör tillämpas från och med den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på och i Förenade kungariket såvida inte ett utträdesavtal med Förenade kungariket har trätt i kraft vid den tidpunkten.

(6)  Denna förordning bör brådskande träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och tillämpas från och med den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på och i Förenade kungariket, såvida inte ett utträdesavtal med Förenade kungariket har trätt i kraft den dagen.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 2

Artikel 2

Personkrets

Personer som omfattas

Denna förordning ska tillämpas på följande personer:

Denna förordning ska tillämpas på följande personer:

a)  Medborgare i en medlemsstat, statslösa och flyktingar, som omfattas eller har omfattats av lagstiftningen i en eller flera medlemsstater och som är eller har varit i en situation som berör Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (nedan kallat Förenade kungariket) före den 30 mars 2019, samt deras familjemedlemmar och efterlevande.

a)  Medborgare i en medlemsstat, statslösa personer och flyktingar som omfattas eller har omfattats av lagstiftningen i en eller flera medlemsstater och som är eller har varit i en situation som berör Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (nedan kallat Förenade kungariket) före den dag då denna förordning börjar tillämpas samt deras familjemedlemmar och efterlevande.

b)  Medborgare i Förenade kungariket som omfattas eller har omfattats av lagstiftningen i en eller flera medlemsstater före den 30 mars 2019, samt deras familjemedlemmar och efterlevande.

b)  Medborgare i Förenade kungariket som omfattas eller har omfattats av lagstiftningen i en eller flera medlemsstater före den dag då denna förordning börjar tillämpas samt deras familjemedlemmar och efterlevande.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 4

Artikel 4

Likabehandling

Likabehandling

Principen om likabehandling enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 883/2004 ska tillämpas på de personer som avses i artikel 2 i denna förordning, när det gäller omständigheter eller händelser som inträffade i Förenade kungariket före den 30 mars 2019.

Principen om likabehandling enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 883/2004 ska tillämpas på de personer som avses i artikel 2 i denna förordning när det gäller alla situationer som inträffat före den dag då denna förordning börjar tillämpas.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 5

Artikel 5

Likställande och sammanläggning

Likställande och sammanläggning

1.  Principen om likställande enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 883/2004 ska tillämpas på förmåner eller inkomster som förvärvats eller omständigheter och händelser som inträffade i Förenade kungariket före den 30 mars 2019.

1.  Principen om likställande enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 883/2004 ska tillämpas på förmåner eller inkomster som förvärvats och omständigheter eller händelser som inträffat i Förenade kungariket före den dag då denna förordning börjar tillämpas.

2.  Principen om sammanläggning enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 883/2004 ska tillämpas på försäkrings-, anställnings- och bosättningsperioder och perioder med verksamhet som egenföretagare i Förenade kungariket före den 30 mars 2019.

2.  Principen om sammanläggning enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 883/2004 ska tillämpas på försäkrings-, anställnings- och bosättningsperioder och perioder med verksamhet som egenföretagare i Förenade kungariket före den dag då denna förordning börjar tillämpas.

3.  Övriga bestämmelser i förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 som är en förutsättning för att ge verkan åt de principer som anges i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska tillämpas.

3.  Alla andra bestämmelser i förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 som är nödvändiga för att ge verkan åt de principer som anges i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska tillämpas.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Förhållandet mellan denna förordning och andra samordningsinstrument

 

1.  Denna förordning ska inte påverka de befintliga konventioner och avtal om social trygghet mellan Förenade kungariket och en eller flera medlemsstater som är förenliga med artikel 8 i förordning (EG) nr 883/2004 och artikel 9 i förordning (EG) nr 987/2009.

 

2.  Denna förordning ska inte påverka konventioner och avtal om social trygghet som ingåtts mellan Förenade kungariket och en eller flera medlemsstater efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på och i Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen och som omfattar tiden före den dag då denna förordning börjar tillämpas, under förutsättning att de ger verkan åt de principer som anges i artikel 5.1 och 5.2, tillämpar de bestämmelser som avses i artikel 5.3 i denna förordning, grundar sig på principerna i förordning (EG) nr 883/2004 och följer andemeningen i dessa.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5b

 

Rapport

 

Ett år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning. Rapporten ska i synnerhet behandla praktiska problem som uppstått för de berörda personerna, däribland problem som beror på bristande kontinuitet i samordningen av de sociala trygghetssystemen.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.


MOTIVERING

Observera att innehållet i betänkandet är exakt anpassat till texten i bilagan till den skrivelse som Coreper mottagit (och som återfinns på EMPL-utskottets webbplats under sammanträdeshandlingarna till den 26 februari 2019)(1). Coreper uppger i denna skrivelse att man kan bekräfta att rådet – om Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen, i enlighet med artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), i samma form som i det kompromisspaket som återges i bilagan till denna skrivelse, efter granskning av de båda institutionernas juristlingvister – i enlighet med artikel 294.4 i EUF-fördraget skulle godkänna Europaparlamentets ståndpunkt, och akten ska antas då i den lydelse som motsvarar Europaparlamentets ståndpunkt.

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att unionens primär- och sekundärrätt kommer att upphöra att vara tillämplig på Förenade kungariket från och med den 30 mars 2019 om avtalet om utträde inte ratificeras. Som en följd av detta kommer de befintliga bestämmelserna om samordning av de sociala trygghetssystemen från och med den dagen inte längre att gälla i förbindelserna mellan unionen och Förenade kungariket.

Kommissionens förslag till förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen syftar till att begränsa vissa av de negativa effekterna av Förenade kungarikets utträde ur unionen om inga lösningar har överenskommits med Förenade kungariket.

Syftet med förordningen är att säkerställa unionsmedborgares socialförsäkringsrättigheter för omständigheter och händelser som inträffade och perioder som fullgjordes före utträdesdagen och som berör Förenade kungariket. Även andra berörda personer som i annat fall skulle omfattas av förordningarna (EG) nr 883/2004 och 987/2009 (statslösa och flyktingar, liksom alla de ovannämnda kategoriernas familjemedlemmar och efterlevande) får behålla dessa rättigheter i sådana situationer.

I förordningen föreskrivs inga rättigheter för perioden efter den 29 mars 2019, eftersom det än så länge inte finns något formellt avtal mellan EU och Förenade kungariket som omfattar denna. Detta skapar enorma problem för dem vars rättigheter och förmåner kommer att ändras den 30 mars 2019 om EU och Förenade kungariket inte lyckas uppnå en överenskommelse.

Europaparlamentet ser skyddet av medborgarnas rättigheter i samband med Förenade kungarikets föreslagna utträde ur EU som en klar prioritet. Föredragandena anser därför att detta förslag är ytterst viktigt och brådskande eftersom det finns ett tydligt behov av att trygga förvärvade, gränsöverskridande socialförsäkringsrättigheter för dem som påverkas av Förenade kungarikets beslut att lämna EU. Föredragandena eftersträvar först och främst att skapa säkerhet i en osäker tid, och därför är målet att så snart som möjligt nå fram till bästa möjliga avtal (inom och mellan institutionerna). För att underlätta en snabb överenskommelse med rådet har endast ett litet antal ändringsförslag till förslaget ingetts. Den ändring som rör förordningens artikeldel är av teknisk karaktär och handlar om förfarandet i förhållande till medlemsstaterna och dagen för ikraftträdandet, vilken helst bör sammanfalla med den dag då Förenade kungariket lämnar EU för att man ska kunna undvika luckor i socialförsäkringsskyddet.

Föredragandenas förslag till ändringar av skälen syftar till att säkerställa att kommissionen kommer att lägga fram en rapport för parlamentet och rådet så att eventuella problem som uppstår vid genomförandet av denna förordning identifieras och åtgärdas. Föredragandena vill också vara säkra på att all annan nödvändig lagstiftning enkelt kan läggas fram, exempelvis för andra grupper som kan behöva inkluderas. Det står också klart att de berörda personerna kommer att behöva få korrekt information i god tid så att de kan skydda och utkräva sina rättigheter och förmåner. Detta skulle kunna leda till ökad efterfrågan hos de ansvariga myndigheterna.

(1)

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/LT/2019/02-26/EMPL20190226_Brexit_contingency_measure_Corepe_letterannex_EN.pdf


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

Referensnummer

COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD)

Framläggande för parlamentet

30.1.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

30.1.2019

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Marian Harkin

7.2.2019

Jean Lambert

7.2.2019

 

 

Behandling i utskott

7.2.2019

19.2.2019

 

 

Antagande

26.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Lynn Boylan, Krzysztof Hetman, Alex Mayer, Ivari Padar, Neoklis Sylikiotis, Monika Vana

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jens Gieseke, Paul Tang

Ingivande

4.3.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Ulrike Trebesius

GUE/NGL

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

EPP

Georges Bach, David Casa, Jens Gieseke, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Paul Tang, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 8 mars 2019Rättsligt meddelande