Nós Imeachta : 2018/0080(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0164/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0164/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 26/03/2019 - 7.3

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0223

MOLADH     ***
PDF 159kWORD 53k
6.3.2019
PE 633.052v02-00 A8-0164/2019

maidir leis an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais agus a Bhallstát, Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Eora-Meánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Stát Iosrael, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh

(09547/2018 – C8‑0021/2019 – 2018/0080(NLE))

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

Rapóirtéir: Cristian Dan Preda

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais agus a Bhallstát, Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Eora-Meánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Stát Iosrael, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh

(09547/2018 – C8‑0021/2019 – 2018/0080(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (09547/2018),

–  ag féachaint don dréachtphrótacal a ghabhann leis an gComhaontú Eora-Meánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Stát Iosrael, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh (09548/2018),

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 217 agus Airteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a), den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, (C8‑0021/2019),

–  ag féachaint do Riail 99(1) agus do Riail (4) agus do Riail 108(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha (A8-0164/2019),

1.  Ag tabhairt a toilithe chun an Prótacal a thabhairt i gcrích;

2.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus Stát Iosrael.


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Eora-Meánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Stát Iosrael, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh (09548/2018),

Tagairtí

09547/2018 – C8-0021/2019 – COM(2018)01662018/0080(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

4.1.2019

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

AFET

14.1.2019

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

INTA

14.1.2019

 

 

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

INTA

19.2.2019

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Cristian Dan Preda

20.3.2018

 

 

 

Rapóirtéirí roimhe seo

Lars Adaktusson

 

 

 

Dáta an ghlactha

4.3.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

47

1

3

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Anders Sellström, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Neena Gill, Ana Gomes, Patricia Lalonde, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Mirja Vehkaperä, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Georgi Pirinski, Paul Rübig, Lola Sánchez Caldentey, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt

Dáta don chur síos

6.3.2019


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

47

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Mirja Vehkaperä

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Michèle Alliot-Marie, Birgit Collin-Langen, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Jaromír Štětina, László Tőkés, Vladimir Urutchev, Željana Zovko

S&D

Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé

1

-

S&D

Sergio Gaetano Cofferati

3

0

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 13 Márta 2019Fógra dlíthiúil