Procedura : 2018/2267(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0166/2019

Teksty złożone :

A8-0166/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/03/2019 - 9.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0137

SPRAWOZDANIE     
PDF 158kWORD 47k
6.3.2019
PE 630.744v02-00 A8-0166/2019

w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Dominique Bilde

(2018/2267(IMM))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Dominique Bilde

(2018/2267(IMM))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Dominique Bilde złożony w dniu 19 października 2018 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Francuskiej na podstawie wniosku prokuratora generalnego w Sądzie Apelacyjnym w Paryżu i ogłoszonego na posiedzeniu plenarnym w dniu 12 listopada 2018 r., w związku ze sprawą toczącą się przed sędziami śledczymi dotyczącą postępowania sądowego w związku z zarzutami nadużycia zaufania, zatajenia nadużycia zaufania, nadużyć finansowych przez grupę zorganizowaną, fałszerstwa i posługiwania się podrobionymi dokumentami oraz pracy nierejestrowanej w drodze ukrywania pracowników w związku z warunkami zatrudnienia asystentów,

–  po wysłuchaniu wyjaśnień Jeana-François Jalkha, zastępującego Dominique Bilde, zgodnie z art. 9 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, jak również art. 6 ust. 2 aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich,

–  uwzględniając wyroki wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniach: 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r., 6 września 2011 r. oraz 17 stycznia 2013 r.(1),

–  uwzględniając art. 26 Konstytucji Republiki Francuskiej,

–  uwzględniając art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 oraz art. 9 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0166/2019),

Α.  mając na uwadze, że sędziowie śledczy w sądzie okręgowym w Paryżu złożyli wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Dominique Bilde w celu jej przesłuchania w związku z zarzutami popełnienia czynów zabronionych;

Β.  mając na uwadze, że wniosek o uchylenie immunitetu Dominique Bilde odnosi się do zarzutów nadużycia zaufania, nadużyć finansowych przez grupę zorganizowaną, fałszerstwa i posługiwania się podrobionymi dokumentami oraz pracy nierejestrowanej w drodze ukrywania pracowników w związku z warunkami zatrudnienia asystentów posłów do Parlamentu Europejskiego z ramienia Frontu Narodowego;

C.  mając na uwadze, że w dniu 5 grudnia 2016 r. rozpoczęło się postępowanie sądowe w następstwie postępowania przygotowawczego wszczętego po wypowiedzi ówczesnego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w dniu 9 marca 2015 r. na temat pewnej liczby asystentów parlamentarnych posłów do Parlamentu Europejskiego z ramienia Frontu Narodowego;

D.  mając na uwadze, że podczas przeszukania w siedzibie Frontu Narodowego, które miało miejsce w lutym 2016 r., w biurze skarbnika Frontu Narodowego zajęto szereg dokumentów, z których wynika, że partia chciała poczynić „oszczędności” mające polegać na sfinansowaniu ze środków Parlamentu Europejskiego wynagrodzeń pracowników partii w związku z ich statusem asystentów parlamentarnych; mając na uwadze, że na obecnym etapie dochodzenia ustalono, że ośmiu asystentów parlamentarnych nie wykonywało praktycznie żadnej pracy w zakresie pomocy parlamentarnej lub praca ta stanowiła bardzo niewielką część ich zwyczajowych obowiązków;

E.  mając na uwadze ustalenia, że asystent parlamentarny Dominique Bilde zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od dnia 1 października 2014 r. do 31 lipca 2015 r. był jednym z asystentów, którzy nie wykonywali praktycznie żadnej pracy asystenckiej na rzecz posłanki; mając na uwadze, że w schemacie organizacyjnym Frontu Narodowego opublikowanym w lutym 2015 r. asystent parlamentarny Dominique Bilde figurował jako „krajowy urzędnik ds. planowania” i był zatrudniony w dziale monitorowania i planowania polityki, za który odpowiadał inny poseł do Parlamentu Europejskiego; mając na uwadze, że po umowie o pracę w charakterze asystenta parlamentarnego zawarto z tą osobą dwie inne umowy o pracę związane z działalnością Frontu Narodowego w okresie od sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.; mając na uwadze, że w czasie trwania umowy o pracę w charakterze asystenta parlamentarnego osoba ta pełniła również funkcje sekretarza generalnego Collectif Marianne, sekretarza generalnego Collectif Mer et Francophonie oraz kandydata w wyborach departamentalnych w marcu 2015 r. w departamencie Doubs;

F.  mając na uwadze, że Parlament Europejski zawiesił wypłatę kosztów pomocy parlamentarnej w związku z umową asystenta parlamentarnego Dominique Bilde;

G.  mając na uwadze, że sędziowie śledczy uważają za konieczne przesłuchanie Dominique Bilde;

H.  mając na uwadze, że Dominique Bilde odmówiła odpowiedzi na pytania śledczych podczas przesłuchania w sierpniu 2017 r. i odmówiła stawienia się przed sędziami śledczymi na przesłuchanie przed wniesieniem aktu oskarżenia o nadużycie zaufania, które miało się odbyć w dniu 24 listopada 2017 r., powołując się na immunitet parlamentarny;

I.  mając na uwadze, że w celu przesłuchania Dominique Bilde w związku z postawionymi jej zarzutami właściwy organ złożył wniosek o uchylenie immunitetu;

J.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej posłowie do Parlamentu Europejskiego korzystają na terytorium swojego państwa z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa;

K.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 26 konstytucji francuskiej „żaden członek parlamentu nie może być aresztowany ani poddany pozbawieniu lub ograniczeniu wolności w sprawach dotyczących zbrodni lub występku bez zgody biura izby, do której należy; zgoda taka nie jest wymagana w przypadku schwytania na gorącym uczynku lub skazania prawomocnym wyrokiem”;

L.  mając na uwadze, że nie ma dowodów na fumus persecutionis ani podejrzeń w tym względzie;

1.  podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Dominique Bilde;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do bezzwłocznego przekazania niniejszej decyzji i sprawozdania właściwej komisji właściwym organom Republiki Francuskiej oraz Dominique Bilde.

(1)

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1964 r., Wagner przeciwko Fohrmannowi i Krierowi, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1986 r., Wybot przeciwko Faure`owi i innym, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; wyrok Sądu z dnia 15 października 2008 r., Mote przeciwko Parlamentowi, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 października 2008 r., Marra przeciwko De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r., Gollnisch przeciwko Parlamentowi, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 r., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543 ; wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r., Gollnisch przeciwko Parlamentowi, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

4.3.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

9

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Philippe Loiseau

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2019Informacja prawna