Postup : 2018/2247(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0167/2019

Predkladané texty :

A8-0167/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.2
CRE 12/03/2019 - 9.2

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0136

SPRÁVA     
PDF 155kWORD 47k
6.3.2019
PE 630.743v02-00 A8-0167/2019

o žiadosti o zbavenie Jean‑Marie Le Pena imunity

(2018/2247(IMM))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Kostas Chrysogonos

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti o zbavenie Jean‑Marie Le Pena imunity

(2018/2247(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie Jean-Marie Le Pena imunity, ktorú 5. septembra 2018 poslalo Ministerstvo spravodlivosti Francúzskej republiky na základe žiadosti generálneho prokurátora odvolacieho súdu v Paríži a ktorá bola oznámená v pléne 22. októbra 2018, v súvislosti s prípadom prebiehajúcim pred vyšetrujúcimi sudcami, ktorý sa týka súdneho vyšetrovania na základe údajného porušenia dôvery, zatajovania porušenia dôvery, podvodu organizovanou skupinou, falšovania a používania sfalšovaných dokladov a utajenej práce utajovaním zamestnancov v súvislosti s podmienkami zamestnávania asistentov poslancov,

–  po vypočutí Jean-Françoisa Jalkha, ktorý zastupoval Jean-Marie Le Pena v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 26 Ústavy Francúzskej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0167/2019),

Α.  keďže vyšetrujúci sudcovia parížskeho regionálneho súdu požiadali o zbavenie Jean-Marie Le Pena poslaneckej imunity, aby ho mohli vypočuť v súvislosti s údajnými trestnými činmi;

Β.  keďže žiadosť o zbavenie Jean-Marie Le Pena imunity sa týka údajných trestných činov porušenia dôvery, utajovania porušenia dôvery, podvodu organizovanou skupinou, falšovania a používania sfalšovaných dokladov a utajovanej práce utajovaním zamestnancov v súvislosti s podmienkami zamestnávania asistentov poslancov EP, ktorí sú členmi Národného frontu;

C.  keďže 5. decembra 2016 sa začalo súdne vyšetrovanie nadväzujúce na predbežné vyšetrovanie, ktoré bolo iniciované po vyhlásení vtedajšieho predsedu Európskeho parlamentu z 9. marca 2015 v súvislosti s určitým počtom asistentov poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sú členmi Národného frontu;

D.  keďže počas prehliadky vykonanej v ústredí Národného frontu vo februári 2016 bolo v kancelárii pokladníka Národného frontu zabavených niekoľko dokumentov, z ktorých vyplýva, že úmyslom strany bolo „ušetriť“ na úkor Európskeho parlamentu, ktorý uhrádza mzdy zamestnancov strany z titulu ich postavenia asistentov poslancov;

E.  keďže v pláne pracovných miest Národného frontu uverejnenom vo februári 2015 je uvedených len 15 poslancov EP (z celkového počtu 23), 21 miestnych asistentov poslancov a 5 akreditovaných asistentov poslancov (z celkového počtu 54 asistentov); keďže viacero asistentov poslancov vyhlásilo, že ich pracoviskom je ústredie Národného frontu v meste Nanterre, pričom niektorí z nich uviedli, že sú tam zamestnaní na plný pracovný úväzok, hoci ich bydlisko sa nachádza 120 až 945 km od nahláseného pracoviska; keďže v tejto fáze vyšetrovania sa zistilo, že osem asistentov poslancov nevykonávalo takmer nijakú asistentskú výpomoc, alebo že takáto práca tvorila len veľmi malú časť ich celkových úloh;

F.  keďže vyšetrovaním sa zároveň odhalili okolnosti, za ktorých sa zdá nepravdepodobné, že príslušní asistenti skutočne vykonávali úlohy súvisiace s Európskym parlamentom, konkrétne:

–  pracovné zmluvy asistentov poslancov EP boli časovo včlenené medzi dve pracovné zmluvy s Národným frontom,

–  pracovné zmluvy asistentov poslancov EP pre Európsky parlament a pre Národný front prebiehali súbežne,

–  pracovné zmluvy uzatvorené s Národným frontom nasledovali bezprostredne po skočení pracovných zmlúv asistentov poslancov Európskeho parlamentu;

G.  keďže vyšetrovaním sa zistilo, že Jean-Marie Le Pen ako poslanec Európskeho parlamentu zamestnával v roku 2011 asistenta poslanca, ktorý však vo výpovedi uviedol, že v danom čase pracoval na volebnej kampani iného poslanca EP; keďže Jean-Marie Le Pen zabezpečil vyplácanie platu asistentov poslancov trom ďalším osobám, hoci tieto osoby nevykonali v tejto úlohe takmer žiadnu prácu;

H.  keďže pri vyšetrovaní sa ďalej zistilo, že Jean-Marie Le Pen ako predseda Národného frontu v čase spáchania údajných trestných činov vytvoril systém, o ktorom sa Európsky parlament neskôr dozvedel a v rámci ktorého sa finančné prostriedky EÚ využívali na vyplácanie niektorých zamestnancov Národného frontu formou parlamentných zmlúv s osobami, ktoré v skutočnosti pracovali pre Národný front, čo je porušením platných predpisov EÚ;

I.  keďže vyšetrujúci sudcovia považujú za potrebné vypočuť Jean-Marie Le Pena;

J.  keďže Jean-Marie Le Pen sa odmietol dostaviť na vypočutie, na ktoré ho vyšetrovatelia predvolali 21. júna 2018, a rovnako odmietol prísť na predvolanie vyšetrujúcich sudcov v júli 2018, pričom sa odvolal na svoju poslaneckú imunitu;

K.  keďže príslušný orgán podal žiadosť o zbavenie Jean-Marie Le Pena imunity, aby sa mohlo uskutočniť jeho vypočutie v súvislosti s obvineniami, ktoré boli proti nemu vznesené;

L.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunitu priznanú poslancom ich parlamentu;

M.  keďže podľa článku 26 Ústavy Francúzskej republiky môže byť poslanec parlamentu zatknutý za závažný trestný čin alebo iný prečin, alebo voči nemu uplatnené väzobné alebo podobné opatrenie iba na základe súhlasu predsedníctva zhromaždenia, ktorého je poslanec členom; tento súhlas sa nevyžaduje, ak bol poslanec pri páchaní závažného trestného činu alebo iného prečinu prichytený alebo bol právoplatne odsúdený;

N.  keďže neexistuje dôkaz ani dôvod domnievať sa, že by išlo o fumus persecutionis, t. j. konanie so zámerom politicky uškodiť poslancovi;

1.  rozhodol zbaviť Jean-Marie Le Pena imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru ministrovi spravodlivosti Francúzskej republiky a Jean-Marie Le Penovi.

(1)

Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.3.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

8

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Philippe Loiseau, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Posledná úprava: 8. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia