Förfarande : 2018/2247(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0167/2019

Ingivna texter :

A8-0167/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.2
CRE 12/03/2019 - 9.2

Antagna texter :

P8_TA(2019)0136

BETÄNKANDE     
PDF 143kWORD 48k
6.3.2019
PE 630.743v02-00 A8-0167/2019

om begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet

(2018/2247(IMM))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Kostas Chrysogonos

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet

(2018/2247(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den ansökan om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet som översändes den 5 september 2018 av det franska justitieministeriet på grundval av en begäran från den allmänne åklagaren vid appellationsdomstolen i Paris och som tillkännagavs i kammaren den 22 oktober 2018 med anledning av ett förfarande som handläggs av undersökningsdomare inom ramen för en rättslig utredning för de påstådda brotten trolöshet mot huvudman, döljande av trolöshet mot huvudman, organiserat bedrägeri, urkundsförfalskning och användning av falska handlingar samt förtäckt arbete genom döljande av anställda, i samband med anställningsförhållandena för ledamöternas assistenter,

–  efter att ha hört Jean-François Jalkh, som ersatte Jean-Marie Le Pen, i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av artikel 26 i Republiken Frankrikes konstitution,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0167/2019), och av följande skäl:

Α.  Undersökningsdomare vid Tribunal de Grande Instance i Paris har begärt ett upphävande av den parlamentariska immuniteten för Jean-Marie Le Pen i syfte att höra honom i samband med påstådda brott.

Β.  Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet avser de påstådda brotten trolöshet mot huvudman, döljande av trolöshet mot huvudman, organiserat bedrägeri, urkundsförfalskning och användning av falska handlingar samt förtäckt arbete genom döljande av anställda, i samband med anställningsförhållandena för assistenter till ledamöter av Europaparlamentet som är medlemmar av Nationella fronten.

C.  En rättslig utredning inleddes den 5 december 2016 till följd av en förundersökning som inleddes efter en anmälan från Europaparlamentets dåvarande talman den 9 mars 2015 beträffande ett visst antal assistenter till ledamöter av Europaparlamentet som är medlemmar av Nationella fronten.

D.  Vid en husrannsakan på Nationella frontens högkvarter i februari 2016 beslagtogs ett antal handlingar i Nationella frontens kassörs kontor som avslöjade att partiet ville göra ”besparingar” genom att låta Europaparlamentet bekosta lönerna för partianställda i deras egenskap av parlamentsassistenter.

E.  I Nationella frontens organisationsplan, som offentliggjordes i februari 2015, figurerade endast 15 ledamöter av Europaparlamentet (av totalt 23) respektive 21 lokala assistenter och 5 ackrediterade assistenter (av totalt 54 assistenter). Ett antal parlamentsassistenter uppgav som sin arbetsplats Nationella frontens högkvarter i Nanterre, och i vissa fall angavs att de hade heltidsanställningar där, trots att de var bosatta mellan 120 och 945 km från den uppgivna arbetsplatsen. I detta skede i förundersökningen har det framkommit att åtta parlamentsassistenter praktiskt taget inte har utfört något assistentarbete alls, eller har gjort det endast som en mycket liten del av sina allmänna arbetsuppgifter.

F.  Under utredningarna avslöjades även omständigheter som ger anledning att betvivla att de berörda parlamentsassistenterna faktiskt hade några arbetsuppgifter vid Europaparlamentet, nämligen följande:

–  Anställningsavtal som assistent till en ledamot av Europaparlamentet löpte mellan två avtal om anställning för Nationella fronten.

–  Anställningsavtal som assistent till en ledamot av Europaparlamentet och avtal om anställning för Nationella fronten löpte parallellt.

–  Avtal om anställning för Nationella fronten ingicks för perioder som omedelbart följde på perioder som omfattades av anställningsavtal som assistent till en ledamot av Europaparlamentet.

G.  Under utredningen avslöjades att Jean-Marie Le Pen i sin egenskap av ledamot av Europaparlamentet anställde en parlamentsassistent 2011, samtidigt som parlamentsassistenten i fråga uppgav för utredarna att han hade arbetat med en annan ledamots valkampanj under den berörda perioden. Jean-Marie Le Pen avlönade tre andra personer som parlamentsassistenter trots att de inte hade utfört något som helst arbete i denna egenskap.

H.  Utredningen avslöjade också att han, i sin egenskap av ordförande för Nationella fronten vid tiden för de misstänkta brotten, införde ett system som Europaparlamentet rapporterat om och som gick ut på att avlöna vissa av Nationella frontens anställda med EU-medel, genom att personer som i själva verket arbetade för partiet ingick anställningsavtal med Europaparlamentet, i strid med gällande EU-regler.

I.  Undersökningsdomarna anser att det är nödvändigt att höra Jean-Marie Le Pen.

J.  Jean-Marie Le Pen har vägrat att hörsamma de kallelser som han delgavs av utredarna den 21 juni 2018, och upprepade detta när han delgavs en kallelse av undersökningsdomarna i juli 2018, varvid han åberopade sin parlamentariska immunitet.

K.  I syfte att genomföra förhöret med Jean-Marie Le Pen i samband med anklagelserna mot honom har den behöriga myndigheten lämnat in en ansökan om upphävande av hans immunitet.

L.  Enligt artikel 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier åtnjuter ledamöter av Europaparlamentet på sin egen stats territorium den immunitet som beviljas ledamöter i deras nationella parlament.

M.  I artikel 26 i den franska konstitutionen slås fast att ingen parlamentsledamot får ”gripas för ett allvarligt brott eller en annan större förseelse eller utsättas för någon annan form av frihetsberövande eller frihetsinskränkande åtgärd utan tillstånd från presidiet i den kammare som ledamoten tillhör. Sådant tillstånd krävs dock inte om ledamoten grips på bar gärning eller vid lagakraftvunnen dom.”

N.  Det finns inga belägg för eller någon anledning att misstänka fumus persecutionis.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Jean-Marie Le Pens immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till Republiken Frankrikes justitieminister och till Jean‑Marie Le Pen.

(1)

Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C-200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.3.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

8

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Philippe Loiseau, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Senaste uppdatering: 8 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy