Procedūra : 2018/0332(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0169/2019

Pateikti tekstai :

A8-0169/2019

Debatai :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 7.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0225

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 447kWORD 181k
7.3.2019
PE 629.635v02-00 A8-0169/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas ir panaikinama Direktyva 2000/84/EB

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėja: Marita Ulvskog

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ
 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ
 Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ
 Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ
 Peticijų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas ir panaikinama Direktyva 2000/84/EB

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0639),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0408/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdami į 2018m. liepos 4 d. – 2018 m. rugpjūčio 16 d. Europos Komisijos vykdytas konsultacijas internetu,

–  atsižvelgdamas į ... Europos regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto, Teisės reikalų komiteto ir Peticijų komiteto nuomones (A8-0169/2019);

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  valstybės narės praeityje buvo nusprendusios nacionaliniu lygmeniu taikyti vasaros laiko tvarką. Todėl vidaus rinkos veikimui užtikrinti buvo svarbu visoje Sąjungoje nustatyti bendras vasaros laiko taikymo laikotarpio pradžios ir pabaigos datas bei valandą. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/84/EB21 šiuo metu visos valstybės narės vasaros laiko tvarką taiko nuo paskutinio kovo sekmadienio iki paskutinio tų pačių metų spalio sekmadienio;

(1)  valstybės narės praeityje buvo nusprendusios nacionaliniu lygmeniu taikyti vasaros laiko tvarką. Todėl vidaus rinkos veikimui užtikrinti buvo svarbu visoje Sąjungoje nustatyti bendras vasaros laiko taikymo laikotarpio pradžios ir pabaigos datas bei valandą, kad būtų galima koordinuoti laiko keitimą valstybėse narėse. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/84/EB21 šiuo metu visos valstybės narės du kartus per metus taiko sezoninį laiko keitimą. Standartinis laikas į vasaros laiką keičiamas paskutinį kovo sekmadienį ir taikomas iki paskutinio tų pačių metų spalio sekmadienio;

__________________

__________________

21 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/84/EB dėl vasaros laiko susitarimų (OL L 31, 2001 2 2, p. 21).

21 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/84/EB dėl vasaros laiko susitarimų (OL L 31, 2001 2 2, p. 21).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  2018 m. vasario 8 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas paragino Komisiją atlikti Direktyvoje 2000/84/EB nustatytos vasaros laiko tvarkos vertinimą ir prireikus pateikti pasiūlymą dėl jos peržiūros. Toje rezoliucijoje taip pat patvirtinta, kad visoje Sąjungoje svarbu laikytis vienodo požiūrio į laiko tvarką;

(2)  Atsižvelgdamas į keletą peticijų, piliečių iniciatyvas ir Parlamento klausimus, Europos Parlamentas savo 2018 m. vasario 8 d. rezoliucijoje paragino Komisiją atlikti Direktyvoje 2000/84/EB nustatytos vasaros laiko tvarkos išsamų vertinimą ir prireikus pateikti pasiūlymą dėl jos peržiūros. Toje rezoliucijoje taip pat pabrėžta, kad visoje Sąjungoje svarbu laikytis vienodo ir koordinuoti požiūrio į laiko tvarką ir vienodo ES laiko režimo;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Komisija išnagrinėjo turimus įrodymus, iš kurių matyti, kad šioje srityje svarbu taikyti suderintas Sąjungos taisykles ir taip užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, taip pat išvengti, inter alia, transporto operacijų planavimo ir informacinių bei ryšių sistemų veikimo trikdžių, didesnių tarpvalstybinės prekybos išlaidų arba mažesnio našumo prekių ir paslaugų sektoriuje. Patikimų įrodymų dėl to, ar vasaros laiko tvarkos teikiama nauda yra didesnė už nepatogumus, kurių patiriama dėl du kartus per metus keičiamo laiko, neturima;

(3)  Komisija išnagrinėjo turimus įrodymus, iš kurių matyti, kad šioje srityje svarbu taikyti suderintas Sąjungos taisykles ir taip užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, sukurti apibrėžtumą ir ilgalaikės trukmės tikrumą, taip pat išvengti, inter alia, transporto operacijų planavimo ir informacinių bei ryšių sistemų veikimo trikdžių, didesnių tarpvalstybinės prekybos išlaidų arba mažesnio našumo prekių ir paslaugų sektoriuje.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  vieši debatai dėl vasaros laiko tvarkos nėra naujas dalykas, be to, nustačius vasaros laiko tvarką keliomis iniciatyvomis šią praktiką buvo siekiama nutraukti. Kai kurios valstybės narės surengė nacionalines konsultacijas, o daugelis įmonių ir suinteresuotųjų subjektų pritarė tam, kad šią praktiką reikia nutraukti. Pasibaigus Europos Komisijos inicijuotoms konsultacijoms padaryta ta pati išvada;

Pagrindimas

Nustatytai laiko keitimo tvarkai iš pradžių buvo prieštaraujama, tačiau dabartinis pasiūlymas grindžiamas nemažai tyrimų ir konsultacijų, per kuriuos pateikti argumentai skatina ideologinę diskusiją. Šiuo tikslu tikslinga paminėti ankstesnes diskusijas ir procesą, kurių rezultatas – dabartinis pasiūlymas.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)  šiuo atžvilgiu gyvulių augintojų padėtis gali būti pavyzdys, kaip vasaros laiko tvarka iš pradžių buvo laikoma nesuderinama su žemės ūkio darbų praktika, ypač dėl darbo dienos pradžios, kuri jau pagal standartinį laiką buvo labai ankstyva. Taip pat buvo manoma, kad dukart per metus pereinant prie vasaros laiko sunkiau pasiekti, kad į rinką patektų produktai arba gyvūnai. Be to, nustatyta, kad dėl karvių pripratimo prie natūralaus melžimo ritmo pieno primilžis sumažėdavo. Tačiau šiuolaikinė žemės ūkio įranga ir praktika iš esmės pakeitė ūkininkavimą taip, kad daugelis šių problemų nebėra aktualios, tačiau susirūpinimą vis dar kelia biologinis gyvūnų ritmas ir ūkininkų darbo sąlygos;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  dėl vasaros laiko tvarkos vyksta audringi vieši debatai, o kai kurios valstybės narės jau išreiškė savo pageidavimą atsisakyti tokios tvarkos taikymo. Atsižvelgiant į tokią įvykių raidą būtina ir toliau užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir išvengti didelių tokio veikimo trikdžių, kurių atsirastų dėl šioje srityje valstybių narių taikomos skirtingos tvarkos. Todėl tikslinga koordinuotai nutraukti vasaros laiko tvarkos taikymą;

(4)  dėl vasaros laiko tvarkos vyksta audringi vieši debatai. Komisijos surengtose viešose konsultacijose dalyvavo apie 4,6 mln. piliečių – tai yra didžiausias per bet kurias Komisijos konsultacijas gautų atsakymų skaičius. Be to, keletas piliečių iniciatyvų atkreipė dėmesį į visuomenės susirūpinimą dėl du kartus per metus keičiamo laiko, o kai kurios valstybės narės jau išreiškė savo pageidavimą atsisakyti tokios vasaros laiko tvarkos taikymo. Atsižvelgiant į tokią įvykių raidą būtina ir toliau užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir išvengti didelių tokio veikimo trikdžių, kurių atsirastų dėl šioje srityje valstybių narių taikomos skirtingos tvarkos. Todėl tikslinga koordinuotai ir suderintai nutraukti vasaros laiko tvarkos taikymą;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4 a)  chronobiologija rodo, kad laiko keitimas daro poveikį žmogaus organizmo biologiniam ritmui, o tai gali turėti neigiamą poveikį žmogaus sveikatai. Naujausi moksliniai duomenys aiškiai rodo, kad esama ryšio tarp laiko keitimo ir širdies ir kraujagyslių ligų, uždegiminių imuninės sistemos ligų arba hipertenzijos, susijusių su paros ciklo sutrikdymu. Tam tikros grupės, pvz., vaikai ir vyresnio amžiaus žmonės, yra itin pažeidžiami. Todėl, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, tikslinga nutraukti sezoninio laiko keitimo taikymą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  kitos nei užjūrio ES valstybių narių teritorijos yra suskirstytos į tris skirtingas laiko juostas t. y. GMT, GMT + 1 ir GMT + 2. Europos Sąjungos šiaurę ir pietus skiria didelė teritorija, o tai reiškia, kad laiko poveikis dienos šviesai Europos Sąjungoje yra įvairus. Todėl svarbu, kad valstybės narės, prieš pakeisdamos savo laiko juostas, atsižvelgtų į geografinius laiko aspektus, t. y. natūralaus laiko juostas ir geografinę padėtį. Valstybės narės, prieš pakeisdamos savo laiko juostą, turėtų konsultuotis su piliečiais ir suinteresuotosiomis šalimis;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4c)  ne vienoje piliečių iniciatyvoje atkreiptas dėmesys į piliečių susirūpinimą dėl du kartus per metus keičiamo laiko, ir valstybės narėms turėtų būti suteikta laiko ir galimybių viešoms konsultacijoms ir poveikio vertinimams įvykdyti, kad geriau suprastų, kokie būtų sezoninio laiko keitimo panaikinimo visuose regionuose padariniai;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4d)  dėl vasaros laiko saulė vasaros mėnesiais leidžiasi vėliau. Daugelio ES piliečių supratimu, vasara tapatinama su saulės šviesa iki vėlaus vakaro. Grįžimas prie „standartinio“ laiko reikštų, kad vasarą saulėlydis įvyktų valanda anksčiau ir taip gerokai sutrumpėtų metų laikas, kai iki vėlaus vakaro turime dienos šviesą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4e)  esama nemažai tyrimų, kuriuose nagrinėjamas ryšys tarp perėjimo prie vasaros laiko ir širdies priepuolių rizikos, organizmo ritmo sutrikimų, miego trūkumo, gebėjimo susikaupti ir dėmesio stokos, didesnės nelaimingų atsitikimų rizikos, mažesnio pasitenkinimo gyvenimu ir netgi savižudybių skaičiaus. Vis dėlto daugiau dienos šviesos, veiklos lauke po darbo ar mokyklos ir buvimas saulės šviesoje tikrai turi teigiamų ilgalaikių padarinių bendrai savijautai;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4f)  sezoniniai laiko pokyčiai taip pat daro neigiamą poveikį gyvūnų gerovei, kuri akivaizdžiai pastebima žemės ūkyje, pavyzdžiui, kai kenčia karvių pieno gamybos pajėgumai;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4g)  plačiai manoma, kad sezoninis laiko keitimas padeda sutaupyti energijos. Iš tiesų, praėjusiame šimtmetyje energijos taupymas buvo pagrindinė priežastis įvesti laiko keitimo tvarką. Vis dėlto iš tyrimų matyti, kad sezoninis laiko keitimas gali būti šiek tiek naudingas siekiant sumažinti visoje Sąjungoje suvartojamą energijos kiekį, tačiau energijos sutaupoma ne kiekvienoje valstybėje narėje. Perėjus prie vasaros laiko sutaupytą energiją taip pat gali nusverti didesnis energijos suvartojimas šildymui. Be to, gaunamus duomenis sunku interpretuoti, nes didelės įtakos turi išoriniai veiksniai, tokie kaip meteorologinės sąlygos, energijos vartotojų elgsena arba vykstanti energetikos pertvarka;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šia direktyva neturėtų būti pažeista kiekvienos valstybės narės teisė nuspręsti dėl jos jurisdikcijai priklausančių ir į Sutarčių teritorinę taikymo sritį patenkančių teritorijų standartinio laiko ar laikų ir tolesnių jų pakeitimų. Tačiau siekiant užtikrinti, kad dėl vasaros laiko tvarkos taikymo tik kai kuriose valstybėse narėse nebūtų sutrikdytas vidaus rinkos veikimas, valstybės narės turėtų susilaikyti nuo standartinio laiko keitimo tam tikroje jų jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje dėl priežasčių, susijusių su sezonų kaita, jei toks pakeitimas būtų siūlomas kaip laiko juostos pakeitimas. Be to, siekiant kuo labiau sumažinti sutrikimų, inter alia, transporto, ryšių ir kituose susijusiuose sektoriuose, jos turėtų laiku Komisijai pranešti apie ketinimą keisti savo standartinį laiką ir vėliau taikyti pakeitimus, apie kuriuos pranešta. Komisija, remdamasi tuo pranešimu, turėtų informuoti visas kitas valstybes nares, kad jos galėtų imtis visų būtinų priemonių. Ji taip pat turėtų paskelbti šią informaciją, kad informuotų plačiąją visuomenę ir suinteresuotąsias šalis;

(5)  šia direktyva neturėtų būti pažeista kiekvienos valstybės narės teisė nuspręsti dėl jos jurisdikcijai priklausančių ir į Sutarčių teritorinę taikymo sritį patenkančių teritorijų standartinio laiko ar laikų ir tolesnių jų pakeitimų. Tačiau siekiant užtikrinti, kad dėl vasaros laiko tvarkos taikymo tik kai kuriose valstybėse narėse nebūtų sutrikdytas vidaus rinkos veikimas, valstybės narės turėtų susilaikyti nuo standartinio laiko keitimo tam tikroje jų jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje dėl priežasčių, susijusių su sezonų kaita, jei toks pakeitimas būtų siūlomas kaip laiko juostos pakeitimas. Be to, siekiant kuo labiau sumažinti sutrikimų vidaus rinkoje, inter alia, transporto, ryšių ir kituose susijusiuose sektoriuose, jos turėtų ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 1 d. Komisijai pranešti apie ketinimą 2021 m. spalio mėn. paskutinį sekmadienį pakeisti savo standartinį laiką;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  todėl būtina atsisakyti laikotarpio, kuriam taikoma Direktyvoje 2000/84/EB nustatyta vasaros laiko tvarka, vienodinimo ir nustatyti bendras taisykles, pagal kurias valstybės narės negalėtų taikyti skirtingos sezoninio laiko tvarkos, keisdamos savo standartinį laiką dažniau kaip kartą per metus, ir kuriose būtų nustatyta pareiga pranešti apie numatomus standartinio laiko pakeitimus. Šia direktyva siekiama užtikrintai prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos veikimo, todėl ji turėtų būti grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu, išaiškintu pagal nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką;

(6)  todėl būtina atsisakyti laikotarpio, kuriam taikoma Direktyvoje 2000/84/EB nustatyta vasaros laiko tvarka, vienodinimo ir nustatyti bendras taisykles, pagal kurias valstybės narės negalėtų taikyti skirtingos sezoninio laiko tvarkos, keisdamos savo standartinį laiką dažniau kaip kartą per metus. Šia direktyva siekiama užtikrintai prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos veikimo, todėl ji turėtų būti grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu, išaiškintu pagal nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  norint nuspręsti, kurį standartinį laiką taikyti kiekvienoje valstybėje narėje, iš pradžių reikia surengti konsultacijas ir atlikti tyrimus atsižvelgiant į konkrečios valstybės narės piliečių pageidavimus, geografinius ir regioninius skirtumus, standartinius darbo susitarimus ir kitus veiksnius. Todėl valstybės narės turėtų turėti pakankamai laiko išnagrinėti šio pasiūlymo poveikį ir pasirinkti geriausiai gyventojų poreikius atitinkantį sprendimą, kartu atsižvelgiant į sklandų vidaus rinkos veikimą;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  su sezoniniu laiko keitimu nesusijęs laiko keitimas lems pereinamojo laikotarpio išlaidas, visų pirma susijusias su IT sistemomis transporto ir kituose sektoriuose. Kad būtų gerokai sumažintos pereinamojo laikotarpio išlaidos, šios direktyvos įgyvendinimui reikia nustatyti pagrįstą pasirengimo laikotarpį;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  ši direktyva turėtų būti taikoma nuo 2019 m. balandžio 1 d., kad paskutinis vasaros laiko taikymo laikotarpis pagal Direktyvos 2000/84/EB taisykles kiekvienoje valstybėje narėje prasidėtų 2019 m. kovo 31 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės narės, kurios po to vasaros laiko taikymo laikotarpio ketina taikyti standartinį laiką, atitinkantį laiką, pagal Direktyvą 2000/84/EB taikytą žiemos sezonu, turėtų savo standartinį laiką pakeisti 2019 m. spalio 27 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku, kad panašūs ilgalaikiai pakeitimai įvairiose valstybėse narėse būtų atlikti vienu metu. Pageidautina, kad valstybės narės sprendimus dėl standartinio laiko, kurį kiekviena jų taikys nuo 2019 m., priimtų koordinuotai;

(7)  ši direktyva turėtų būti taikoma nuo 2021 m. balandžio 1 d., kad paskutinis vasaros laiko taikymo laikotarpis pagal Direktyvos 2000/84/EB taisykles kiekvienoje valstybėje narėje prasidėtų 2021 m. kovo mėn. paskutinį sekmadienį 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės narės, kurios po to vasaros laiko taikymo laikotarpio ketina taikyti standartinį laiką, atitinkantį laiką, pagal Direktyvą 2000/84/EB taikytą žiemos sezonu, turėtų savo standartinį laiką pakeisti 2021 m. spalio paskutinį sekmadienį 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku, kad panašūs ilgalaikiai pakeitimai įvairiose valstybėse narėse būtų atlikti vienu metu. Pageidautina, kad valstybės narės sprendimus dėl standartinio laiko, kurį kiekviena jų taikys nuo 2021 m., priimtų koordinuotai;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7 a)  siekdamos užtikrinti darnų šios direktyvos įgyvendinimą, valstybės narės turėtų bendradarbiauti vienos su kitomis ir suderintai bei koordinuotai priimti sprendimus dėl savo numatomos laiko tvarkos. Todėl reikėtų sukurti koordinavimo mechanizmą, kurį sudarytų po vieną paskirtą atstovą iš kiekvienos valstybės narės ir vienas Komisijos atstovas. Kad būtų išvengta didelių sutrikdymų, koordinavimo mechanizmo nariai turėtų aptarti ir įvertinti galimą numatomo sprendimo dėl valstybės narės standartinio laiko poveikį vidaus rinkos veikimui;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7 b)  Komisija turėtų įvertinti, ar numatyta tvarka skirtingose valstybėse narėse gali labai ir ilgam trukdyti tinkamam vidaus rinkos veikimui. Jei, atlikus šį įvertinimą, valstybės narės dar kartą nepersvarstytų savo numatytos laiko tvarkos, Komisija turėtų galėti atidėti šios direktyvos taikymo datą ne daugiau kaip 12 mėnesių ir prireikus pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Todėl, siekiant užtikrinti deramą šios direktyvos taikymą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl šios direktyvos taikymo atidėjimo ne daugiau kaip 12 mėnesių;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nepaisant šio straipsnio 1 dalies nuostatų, valstybės narės 2019 m. dar gali atlikti sezoninį savo standartinio laiko ar laikų pakeitimą, jei tai padaro 2019 m. spalio 27 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės narės apie šį sprendimą praneša pagal 2 straipsnį.

2.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies nuostatų, valstybės narės 2021 m. dar gali atlikti sezoninį savo standartinio laiko ar laikų pakeitimą, jei tai padaro tų metų spalio mėn. paskutinį sekmadienį 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 1 d. apie šį sprendimą praneša Komisijai.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nedarant poveikio 1 straipsniui, jei valstybė narė nusprendžia savo standartinį laiką arba laikus pakeisti bet kurioje jos jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje, ji apie tai praneša Komisijai likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki pakeitimo įsigaliojimo. Jei valstybė narė pateikia tokį pranešimą ir jo neatsiima likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki numatomo pakeitimo datos, valstybė narė šį pakeitimą taiko.

1.  Tokiu būdu sukuriamas koordinavimo mechanizmas, kad visoje Sąjungoje būtų užtikrintas darnus ir koordinuojamas laiko tvarkos taikymas.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Per 1 mėnesį nuo pranešimo gavimo Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms ir paskelbia šią informaciją Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Koordinavimo mechanizme dalyvauja vienas atstovas iš kiekvienos valstybės narės ir vienas Komisijos atstovas.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2 a.  Jei valstybė narė praneša Komisijai apie savo sprendimą pagal 1 straipsnio 2 dalį koordinavimo mechanizmas susirenka, kad aptartų ir įvertintų galimą numatomo pakeitimo poveikį vidaus rinkos veikimui, siekiant išvengti didelių sutrikimų.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2 b.  Jeigu remdamasi 4 dalyje nurodytu vertinimu Komisija mano, kad numatomas pakeitimas darys didelį poveikį tinkamam vidaus rinkos veikimui, ji apie tai praneša pranešančiajai valstybei narei.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2 c.  Pranešimą pateikusi valstybė narė ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 31 d. nusprendžia, ar laikytis savo ketinimo. Kai pranešimą pateikusi valstybė narė nusprendžia įgyvendinti savo ketinimą, ji pateikia išsamų paaiškinimą, kaip ji kovos su neigiamu pakeitimo poveikiu vidaus rinkos veikimui.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą.

1.  Komisija ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos taikymo ir įgyvendinimo įvertinimo ataskaitą, prie kurios, prireikus, prideda pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl šio direktyvos peržiūros remiantis išsamiu poveikio vertinimu, kurį atliekant dalyvautų visi susiję suinteresuotieji subjektai.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai atitinkamą informaciją ne vėliau kaip 2024 m. balandžio 30 d.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai atitinkamą informaciją ne vėliau kaip 2025 m. balandžio 30 d.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės ne vėliau kaip 2019 m. balandžio 1 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

1.  Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. balandžio 1 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2019 m. balandžio 1 d.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2021 m. balandžio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4 a straipsnis

 

1. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su 2 straipsnyje nurodytu koordinavimo mechanizmu, atidžiai stebi numatytą laiką visoje Sąjungoje.

 

2. Jei Komisija nustato, kad numatyta laiko tvarka, apie kurią valstybės narės pranešė pagal 1 straipsnio 2 dalį, gali labai ir ilgam sutrukdyti tinkamam vidaus rinkos veikimui, jai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais siekiama atidėti šios direktyvos taikymo datą ne daugiau kaip 12 mėnesių, ir prireikus pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4 b straipsnis

 

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.  4a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo data] iki [šios direktyvos taikymo data].

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4a straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą, Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.  Pagal 4a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnis

5 straipsnis

Direktyva 2000/84/EB panaikinama nuo 2019 m. balandžio 1 d.

Direktyva 2000/84/EB panaikinama nuo 2021 m. balandžio 1 d.

(1)

OL C 0, 0.0.0000, p. 0. / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

OL C 0, 0.0.0000, p. 0. / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Praėjusiame šimtmetyje laikas nuo laiko Europoje buvo vykdoma sezoninė laiko kaita. Priežastys buvo įvairios, tačiau energijos taupymas buvo aktualiausias aspektas. Tai viena iš priežasčių, kodėl ES valstybės narės jau ganėtinai ilgą laiką taiko sezoninę laiko kaitą. Dabartiniai ES teisės aktai buvo įgyvendinti 2001 m.

Tyrimai rodo, kad sezoniniai laiko pokyčiai turi įtakos transportui, vidaus rinkai, žemės ūkiui, energetikos sektoriui ir visuomenės sveikatai (ir tai tik keletas sektorių). Akivaizdu, kad transporto veiklai ir vidaus rinkai ES būtina suderinto laiko sistema.

Tačiau kai kuriais atžvilgiais laiko keitimas turi neigiamo poveikio. Žemės ūkyje laiko pokyčiai daro neigiamą poveikį pasėlių derliui ir gyvūnų gerovei, sutrikdant gyvulių biologinį ritmą, kas pavyzdžiui turi įtakos melžiamoms karvėms. Laikui bėgant taip pat daromas neigiamas poveikis visuomenės sveikatai, nes vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys patiria didžiausią poveikį. Tyrimai taip pat rodo, kad apskritai žmonės dėl laiko pokyčių jaučiasi prasčiau, kenčia nuo paros ciklo sutrikimų, didesnių miego problemų ir nuovargio. Energetikos sektoriuje nebeįmanoma rasti jokios akivaizdžios naudos dėl laiko pokyčių.

Pastaraisiais metais vis dažniau diskutuojama dėl sezoninių pokyčių, iš kurių vienas atsispindi piliečių iniciatyvose, apie kurias buvo pranešta nacionaliniams parlamentams ir Europos Parlamentui.

2018 m. vasario mėn. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje Komisija raginama persvarstyti direktyvą dėl sezoninių pokyčių ir, jei reikia, ją pakeisti.

2018 m. vasarą Komisija surengė atviras konsultacijas, per kurias gauta apie 4.6 mln. atsakymų, o 84 % respondentų pritarė tam, kad būtų panaikintas sezoninis laiko keitimas.

2018 m. rugsėjo mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos dėl sezoninių laiko keitimų persvarstymo. Pasiūlyme Komisija siūlo nuo 2019 m. balandžio 1 d. panaikinti keitimą, kad valstybės narės galėtų pačios pasirinkti sau įprastą laiką.

PRANEŠĖJOS POZICIJA

Pranešėja palankiai vertina diskusijas dėl sezoninės laiko kaitos. Pranešėja džiaugiasi, kad Komisija pradėjo atvirų konsultacijų procedūrą dėl laiko persukimo, kuri taip sudomino įvairius visuomenės narius, kad buvo gauta apie 4.6 mln. atsakymų. Atsižvelgiant į tai, kad sezoninė laiko kaita daugeliui piliečių daro įtaką, pranešėja mano, jog labai teigiama yra tai, kad diskusijos paskatino persvarstyti direktyvą.

Pranešėja pritaria Komisijos pasiūlymui atsisakyti sezoninės laiko kaitos. Tačiau pranešėja mano, kad Komisijos pasiūlymas yra pernelyg skubotas, nes prieš rengiant pasiūlymą persvarstyti direktyvą nebuvo atliktas tinkamas poveikio vertinimas. Komisijos atviros konsultacijos vyko palyginti trumpą laiką, t. y. aštuonias savaites, o ne įprastas 12 savaičių. Tai apmaudu, nes pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų poveikio vertinimas yra svarbus būdas politikos formuotojams suteikti pakankamai informacijos, kad jie galėtų pagrįsti savo galutinį sprendimą.

Pranešėja mano, kad siekiant užtikrinti tinkamą transporto ir vidaus rinkos veikimą būtina sukurti suderintą ES laiko sistemą. Tačiau pranešėja mano, jog svarbu, kad valstybės narės išlaikytų įgaliojimus nacionaliniu lygmeniu nustatyti savo standartinį laiką. Todėl, siekiant užtikrinti tinkamą transporto ir vidaus rinkos veikimą, pranešėja ragina valstybes nares koordinuoti savo darbą, susijusį su laiko zonos ir standartinio laiko pasirinkimu. Sprendimai dėl to galėtų būti koordinuojami valstybių narių atsakingų informacijos centrų, keičiantis informacija tokio tinklo viduje.

Pranešėja pritaria Komisijos pasiūlymui, kad valstybės narės turėtų pranešti Komisijai apie visus pakeitimus, susijusius su standartiniu laiku. Tačiau ta pati informacija turėtų būti teikiama ir valstybėms narėms, tuo pačiu metu kaip ir Komisijai. Koordinuotais informacijos mainais gali būti palengvinta atsakingų valstybių narių informacinių centrų, kuriuos įkurti siūlo pranešėja, tinklo veikla.

Kadangi nuspėjamumas ir ilgalaikė vizija yra būtini tinkamam transporto ir vidaus rinkos veikimui, pranešėja siūlo, kad nustačius standartinį laiką, likus 18 mėnesiams iki jo keitimo, būtų nustatytas tinkamas pranešimo apie tai valstybei narei laikotarpis, per kurį ji turėtų informuoti Komisiją ir kitas valstybes nares.

Siekiant užtikrinti tinkamą transporto ir vidaus rinkos veikimą, pranešėja mano, kad reikėtų nustatyti perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpį, suteikiant dvejus metus nuo direktyvos priėmimo datos, o ne nustatant konkrečią įsigaliojimo datą. Vis dėlto pranešėja mano, kad ši direktyva turėtų būti priimta kuo greičiau.


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ  (25.2.2019)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas ir panaikinama Direktyva 2000/84/EB

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Nuomonės referentas: Bolesław G. Piecha

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pastaraisiais metais daug diskutuojama dėl vasaros laiko susitarimo. Iš Europos Parlamento ir tam tikrų ES valstybių narių gavusi piliečių prašymų, Komisija nusprendė išnagrinėti, kaip veikia dabartinė ES vasaros laiko tvarka, ir įvertinti, ar reikėtų ją keisti.

ES vasaros laiko tvarka reiškia, kad du kartus per metus visose valstybėse narėse keičiamas laikas – taip siekiama atsižvelgti į kintančią šviesiojo paros meto trukmę skirtingu metų laiku. Laikrodžiai kovo mėn. paskutinio sekmadienio ryte pasukami viena valanda į priekį, o spalio mėn. paskutinio sekmadienio ryte – atsukami viena valanda atgal ir taip grįžtama prie standartinio laiko.

Vasaros laiko poveikis sveikatai – platus klausimas, apimantis įvairius trumpalaikius (t. y. trunkančius kelias dienas po laiko pakeitimo) ir ilgalaikius padarinius, teigiamas ir neigiamas pasekmes. Vis dėlto nėra aišku, koks yra atitinkamas laiko pakeitimų sukeliamų biologinio ritmo sutrikdymų poveikis žmogaus sveikatai, ir reikėtų tolesnių nuodugnių prisitaikymo prie laiko pasikeitimo proceso tyrimų.

Per viešą konsultaciją dėl vasaros laiko tvarkos dauguma respondentų (76 proc.) nurodė, kad jų nuomonė apie perėjimą nuo žiemos prie vasaros laiko yra neigiama. 43 proc. tokių respondentų nurodė sveikatos priežastis ir problemas, o 20 proc. teigė, kad energijos nesutaupoma.

Atsižvelgdama į šias neigiamas nuomones, Komisija nusprendė išnagrinėti galimus neigiamus vasaros laiko tvarkos padarinius sveikatai – dėl to atlikta nemažai tyrimų ir nemažai diskutuojama. Kai kuriuose tyrimuose nagrinėjamas ryšys tarp perėjimo prie vasaros laiko ir širdies priepuolių rizikos, organizmo ritmo sutrikimų, miego trūkumo, gebėjimo susikaupti ir dėmesio stokos, didesnės nelaimingų atsitikimų rizikos, mažesnio pasitenkinimo gyvenimu ir netgi savižudybių skaičiaus.

Nors galimų neigiamų padarinių sąrašas ilgas, kai kurie tyrimai aiškiai rodo, kad daugiau dienos šviesos, veiklos lauke po darbo ar mokyklos, buvimas saulės šviesoje turi teigiamų ilgalaikių padarinių bendrai savijautai.

Visgi, net jeigu ir palankiai vertinu naująją Komisijos iniciatyvą ir susitaikyčiau su kai kuriais galimais ES vasaros laiko tvarkos padariniais sveikatai, valstybėms narėms turėtų būti palikta labai daug laisvės spręsti dėl laiko keitimo savo nuožiūra, atsižvelgiant į savo interesus.

Todėl ketinu atkreipti dėmesį į kai kuriuos galimus su sveikata susijusius pasiūlymo aspektus, nurodydamas kai kuriuos teigiamus ir neigiamus elementus, į kuriuos galima atsižvelgti, tačiau sykiu susilaikau nuo sprendimų primetimo valstybėms narėms. Žinoma, norėčiau išreikšti teigiamą požiūrį į Komisijos pasiūlymą, tačiau tam, kad įgyvendinant sveikatos politiką būtų laikomasi subsidiarumo principo, turėtume leisti valstybėms narėms koordinuotai priimti savo sprendimą.

Norėčiau pabrėžti, kad netgi tuo atveju, jei mums reikėtų priimti aiškų galutinį sprendimą, visų pirma dėl to, kad šio teisės akto procedūra artėja prie pabaigos, turime atsižvelgti į empirinius įrodymus, susijusius su sveikatos klausimais. Vis dėlto, net ir kruopščiai ir nuodugniai surinkus visus prieinamus duomenis, susijusius su šiuo konkrečiu teisės aktu, ir juos išnagrinėjus, mūsų užduotis nepalengvėja – negalime sprendimo aiškiai pagrįsti moksliškai patvirtintais argumentais. Tvirtai tikiu, kad turėtume stengtis atlikti šią neeilinę užduotį iki galo atsižvelgdami į aiškiai pareikštą Europos Sąjungos piliečių valią; tačiau turime pripažinti, kad mūsų galimybės akivaizdžiai ribotos – turime labai mažai empirinių duomenų ir nėra bendros valstybių narių pozicijos. Dėl to, regis, būtų tikslinga apsvarstyti galimybę mums vykstančias derybas šiek tiek atidėti, kad gautume konkretesnių duomenų ir aiškesnę informaciją iš valstybių narių, kad turėtume kuo remtis ir galėtume atsižvelgti į tuos jų lūkesčius, kurie vis dar netenkinami.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Komisija išnagrinėjo turimus įrodymus, iš kurių matyti, kad šioje srityje svarbu taikyti suderintas Sąjungos taisykles ir taip užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, taip pat išvengti, inter alia, transporto operacijų planavimo ir informacinių bei ryšių sistemų veikimo trikdžių, didesnių tarpvalstybinės prekybos išlaidų arba mažesnio našumo prekių ir paslaugų sektoriuje. Patikimų įrodymų dėl to, ar vasaros laiko tvarkos teikiama nauda yra didesnė už nepatogumus, kurių patiriama dėl du kartus per metus keičiamo laiko, neturima;

(3)  Komisija išnagrinėjo turimus įrodymus, iš kurių matyti, kad šioje srityje svarbu taikyti suderintas Sąjungos taisykles ir taip užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, ilgalaikę viziją ir nuspėjamumą, kad būtų galima išvengti, inter alia, transporto operacijų planavimo ir informacinių bei ryšių sistemų veikimo trikdžių, didesnių tarpvalstybinės prekybos išlaidų arba mažesnio našumo prekių ir paslaugų sektoriuje. Visiškai patikimų įrodymų dėl to, ar vasaros laiko tvarkos teikiama nauda yra didesnė už nepatogumus, kurių patiriama dėl du kartus per metus keičiamo laiko, neturima, o skirtingų vietovių rezultatai skiriasi;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

(4)  dėl vasaros laiko tvarkos vyksta audringi vieši debatai, o kai kurios valstybės narės jau išreiškė savo pageidavimą atsisakyti tokios tvarkos taikymo. Atsižvelgiant į tokią įvykių raidą būtina ir toliau užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir išvengti didelių tokio veikimo trikdžių, kurių atsirastų dėl šioje srityje valstybių narių taikomos skirtingos tvarkos. Todėl tikslinga koordinuotai nutraukti vasaros laiko tvarkos taikymą;

(4)  dėl vasaros laiko tvarkos vyksta audringi vieši debatai – tai rodo ir 4,6 mln. gyventojų atsakymų, gautų per Komisijos atvirą konsultacijų procedūrą, kur didžioji dauguma yra prieš dabar taikomą sezoninį laiko keitimą. Pagrindinės laiko keitimo panaikinimo priežastys – laiko keitimo poveikis žmogaus sveikatai (43 %) ir tai, kad nesutaupoma energijos (20 %); Nors 70 proc. viešoje konsultacijoje dalyvavusių asmenų buvo iš vienos valstybės narės, kai kurios valstybės narės jau išreiškė savo pageidavimą atsisakyti tokios tvarkos taikymo. Kai kurie parlamentai taip pat paragino savo vyriausybes imtis veiksmų dėl sezoninio laiko keitimo ES. Nacionaliniu lygmeniu imamasi teisėkūros iniciatyvų, kuriomis siekiama panaikinti sezoninį laiko keitimą Atsižvelgiant į tokią įvykių raidą būtina ir toliau užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir išvengti didelių tokio veikimo trikdžių, kurių atsirastų dėl šioje srityje valstybių narių taikomos skirtingos tvarkos. Todėl tikslinga koordinuotai nutraukti vasaros laiko tvarkos taikymą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  kitos nei užjūrio ES valstybių narių teritorijos yra suskirstytos į tris skirtingas laiko juostas t. y. GMT, GMT + 1 ir GMT + 2. Laiko pakeitimo poveikis dienos šviesai gali būti įvairus visoje Sąjungoje, nes nemaža jos teritorijos dalis yra šiaurės pietų kryptyse. Todėl svarbu, kad valstybės narės, prieš pakeisdamos savo laiko juostas, atsižvelgtų į geografinius laiko aspektus, t. y. natūralaus laiko juostas ir geografinę padėtį. Valstybės narės, prieš pakeisdamos savo laiko juostą, turėtų konsultuotis su piliečiais ir suinteresuotosiomis šalimis;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  dėl vasaros laiko saulė vasaros mėnesiais leidžiasi vėliau. Daugelio ES piliečių supratimu, vasara tapatinama su saulės šviesa iki vėlaus vakaro. Grįžimas prie „standartinio“ laiko reikštų, kad vasarą saulėlydis įvyktų valanda anksčiau ir taip gerokai sutrumpėtų metų laikas, kai iki vėlaus vakaro turime dienos šviesą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4c)  esama nemažai tyrimų, kuriuose nagrinėjamas ryšys tarp perėjimo prie vasaros laiko ir širdies priepuolių rizikos, organizmo ritmo sutrikimų, miego trūkumo, gebėjimo susikaupti ir dėmesio stokos, didesnės nelaimingų atsitikimų rizikos, mažesnio pasitenkinimo gyvenimu ir netgi savižudybių skaičiaus. Vis dėlto daugiau dienos šviesos, veiklos lauke po darbo ar mokyklos ir buvimas saulės šviesoje tikrai turi teigiamų ilgalaikių padarinių bendrai savijautai;

Pakeitimas   6

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4d)  chronobiologija rodo, kad laiko keitimas daro poveikį žmogaus organizmo biologiniam ritmui, o tai gali turėti neigiamą poveikį sveikatai. Nors daugumai žmonių užtenka kelių dienų prisitaikyti prie naujų pasikeitimų, kai kurių chronotipų žmonėms prireikia kelių savaičių ar net daugiau. Tam tikros grupės, pvz., vaikai ir vyresnio amžiaus žmonės, yra itin pažeidžiami. Kaip matyti iš tam tikrų tyrimų, laiko keitimas pavasarį daro ypač didelį poveikį, pavyzdžiui, pirmąsias dvi dienas po laiko pakeitimo būna daugiau išeminio insulto atvejų. Taip pat esama ryšio tarp laiko keitimo ir širdies ir kraujagyslių ligų, , susijusių su paros ciklo sutrikdymu, atsirandančiu dėl laiko keitimo;

Pakeitimas   7

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4e)  sezoniniai laiko pokyčiai taip pat daro neigiamą poveikį gyvūnų gerovei, kuri akivaizdžiai pastebima žemės ūkyje, pavyzdžiui, kai kenčia karvių pieno gamybos pajėgumai;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4f)  plačiai manoma, kad sezoninis laiko keitimas padeda sutaupyti energijos. Iš tiesų, praėjusiame šimtmetyje energijos taupymas buvo pagrindinė priežastis įvesti laiko keitimo tvarką. Vis dėlto iš tyrimų matyti, kad sezoninis laiko keitimas gali būti šiek tiek naudingas siekiant sumažinti visoje Sąjungoje suvartojamą energijos kiekį, tačiau energijos sutaupoma ne kiekvienoje valstybėje narėje. Perėjus prie vasaros laiko sutaupytą energiją taip pat gali nusverti didesnis energijos suvartojimas šildymui. Be to, gaunamus duomenis sunku interpretuoti, nes didelės įtakos turi išoriniai veiksniai, tokie kaip meteorologinės sąlygos, energijos vartotojų elgsena arba vykstanti energetikos pertvarka;

Pakeitimas   9

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šia direktyva neturėtų būti pažeista kiekvienos valstybės narės teisė nuspręsti dėl jos jurisdikcijai priklausančių ir į Sutarčių teritorinę taikymo sritį patenkančių teritorijų standartinio laiko ar laikų ir tolesnių jų pakeitimų. Tačiau siekiant užtikrinti, kad dėl vasaros laiko tvarkos taikymo tik kai kuriose valstybėse narėse nebūtų sutrikdytas vidaus rinkos veikimas, valstybės narės turėtų susilaikyti nuo standartinio laiko keitimo tam tikroje jų jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje dėl priežasčių, susijusių su sezonų kaita, jei toks pakeitimas būtų siūlomas kaip laiko juostos pakeitimas. Be to, siekiant kuo labiau sumažinti sutrikimų, inter alia, transporto, ryšių ir kituose susijusiuose sektoriuose, jos turėtų laiku Komisijai pranešti apie ketinimą keisti savo standartinį laiką ir vėliau taikyti pakeitimus, apie kuriuos pranešta. Komisija, remdamasi tuo pranešimu, turėtų informuoti visas kitas valstybes nares, kad jos galėtų imtis visų būtinų priemonių. Ji taip pat turėtų paskelbti šią informaciją, kad informuotų plačiąją visuomenę ir suinteresuotąsias šalis;

(5)  šia direktyva neturėtų būti pažeista kiekvienos valstybės narės teisė nuspręsti dėl jos jurisdikcijai priklausančių ir į Sutarčių teritorinę taikymo sritį patenkančių teritorijų standartinio laiko ar laikų ir tolesnių jų pakeitimų. Tačiau siekiant užtikrinti, kad dėl vasaros laiko tvarkos taikymo nebūtų sutrikdytas vidaus rinkos veikimas, valstybės narės turėtų susitarti dėl galimo standartinio laiko pakeitimo konsultuodamosi su kitomis valstybėmis narėmis ir, kai įmanoma, siekti suderinimo. Siekiant išvengti vasaros laiko tvarkos taikymo tik kai kuriose valstybėse narėse, valstybės narės turėtų susilaikyti nuo standartinio laiko keitimo tam tikroje jų jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje dėl priežasčių, susijusių su sezonų kaita, jei toks pakeitimas būtų siūlomas kaip laiko juostos pakeitimas. Be to, siekiant kuo labiau sumažinti sutrikimų, inter alia, transporto, ryšių ir kituose susijusiuose sektoriuose, jos turėtų laiku Komisijai pranešti apie ketinimą keisti savo standartinį laiką ir vėliau taikyti pakeitimus, apie kuriuos pranešta. Komisija, remdamasi tuo pranešimu, turėtų informuoti visas kitas valstybes nares, kad jos galėtų imtis visų būtinų priemonių. Ji taip pat, gavusi visus pranešimus iš valstybių narių, nedelsdama turėtų paskelbti šią informaciją, kad informuotų plačiąją visuomenę ir suinteresuotąsias šalis;

Pakeitimas   10

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  valstybės narės turėtų tarpusavyje koordinuoti, kokį standartinį laiką jos taikys, o jis valstybėse narėse turėtų būti kaip galima labiau suderintas, kad Sąjungoje nebūtų pernelyg daug laiko juostų ir kad būtų užtikrinta tinkama vidaus rinkos veikla bei nuspėjamumas suinteresuotiesiems piliečiams, vartotojams ir sektoriams. Nors teisiškai neįmanoma įpareigoti valstybių narių priimti sprendimo dėl konkrečios laiko juostos, reikėtų dėti visas pastangas, kad būtų išvengta nereikalingų komplikacijų. Todėl valstybės narės turėtų tarpusavyje ir su Komisija konsultuotis dėl savo sprendimų dėl sezoninio laiko keitimo nutraukimo. Šiuo tikslu kiekviena valstybė narė turėtų paskirti po vieną atstovą, kuris konsultuotųsi su Komisija ir kitomis valstybėmis narėmis;

Pakeitimas   11

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  ši direktyva turėtų būti taikoma nuo 2019 m. balandžio 1 d., kad paskutinis vasaros laiko taikymo laikotarpis pagal Direktyvos 2000/84/EB taisykles kiekvienoje valstybėje narėje prasidėtų 2019 m. kovo 31 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės narės, kurios po to vasaros laiko taikymo laikotarpio ketina taikyti standartinį laiką, atitinkantį laiką, pagal Direktyvą 2000/84/EB taikytą žiemos sezonu, turėtų savo standartinį laiką pakeisti 2019 m. spalio 27 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku, kad panašūs ilgalaikiai pakeitimai įvairiose valstybėse narėse būtų atlikti vienu metu. Pageidautina, kad valstybės narės sprendimus dėl standartinio laiko, kurį kiekviena jų taikys nuo 2019 m., priimtų koordinuotai;

(7)  ši direktyva turėtų būti taikoma nuo 2020 m. kovo 30 d., kad paskutinis vasaros laiko taikymo laikotarpis pagal Direktyvos 2000/84/EB taisykles kiekvienoje valstybėje narėje prasidėtų 2020 m. kovo 30 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės narės, kurios po to vasaros laiko taikymo laikotarpio ketina taikyti standartinį laiką, atitinkantį laiką, pagal Direktyvą 2000/84/EB taikytą žiemos sezonu, turėtų savo standartinį laiką pakeisti 2020 m. spalio 25 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku, kad panašūs ilgalaikiai pakeitimai įvairiose valstybėse narėse būtų atlikti vienu metu. Pageidautina, kad valstybės narės sprendimus dėl standartinio laiko, kurį kiekviena jų taikys nuo 2020 m., priimtų koordinuotai;

Pakeitimas   12

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės neatlieka sezoninių savo standartinio laiko ar laikų pakeitimų.

1.  Valstybės narės neatlieka sezoninių savo standartinio laiko ar laikų pakeitimų.

2.  Nepaisant šio straipsnio 1 dalies nuostatų, valstybės narės 2019 m. dar gali atlikti sezoninį savo standartinio laiko ar laikų pakeitimą, jei tai padaro 2019 m. spalio 27 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės narės apie šį sprendimą praneša pagal 2 straipsnį.

2.  Nepaisant šio straipsnio 1 dalies nuostatų, valstybės narės 2020 m. dar gali atlikti sezoninį savo standartinio laiko ar laikų pakeitimą, jei tai padaro 2020 m. spalio 25 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės narės apie šį sprendimą praneša pagal 2 straipsnį.

Pakeitimas   13

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalis ir 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nedarant poveikio 1 straipsniui, jei valstybė narė nusprendžia savo standartinį laiką arba laikus pakeisti bet kurioje jos jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje, ji apie tai praneša Komisijai likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki pakeitimo įsigaliojimo. Jei valstybė narė pateikia tokį pranešimą ir jo neatsiima likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki numatomo pakeitimo datos, valstybė narė šį pakeitimą taiko.

1.  Nedarant poveikio 1 straipsniui, jei valstybė narė nusprendžia savo standartinį laiką arba laikus pakeisti bet kurioje jos jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje, ji apie tai praneša Komisijai likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki pakeitimo įsigaliojimo. Jei valstybė narė pateikia tokį pranešimą ir jo neatsiima likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki numatomo pakeitimo datos, valstybė narė šį pakeitimą taiko.

 

1a.  Valstybės narės, prieš priimdamos 1 dalyje nurodytą sprendimą, konsultuojasi su visomis kitomis valstybėmis narėmis. Tas konsultacijas padeda rengti Komisija. Kiekviena valstybė narė paskiria po vieną atstovą, kuris konsultuotųsi su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija.

Pakeitimas   14

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2.  Per 1 mėnesį nuo pranešimo gavimo Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms ir paskelbia šią informaciją Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Per 1 mėnesį nuo pranešimo gavimo Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms ir paskelbia šią informaciją Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Komisija, gavusi visus pranešimus iš valstybių narių, nedelsdama apie tai informuoja plačiąją visuomenę.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą.

1.  Komisija ne vėliau kaip gruodžio 31 d. po septynerių metų nuo šios direktyvos priėmimo dienos pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai atitinkamą informaciją ne vėliau kaip 2024 m. balandžio 30 d.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai atitinkamą informaciją ne vėliau kaip balandžio 30 d. po septynerių metų nuo šios direktyvos priėmimo dienos.

Pakeitimas   17

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip 2019 m. balandžio 1 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės ne vėliau kaip 2020 m. kovo 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Pakeitimas   18

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tas nuostatas jos taiko nuo 2019 m. balandžio 1 d.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2020 m. kovo 30 d.

Pakeitimas   19

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

Pakeitimas   20

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Direktyva 2000/84/EB panaikinama nuo 2019 m. balandžio 1 d.

Direktyva 2000/84/EB panaikinama nuo 2020 m. kovo 30 d.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sezoninio laiko keitimo panaikinimas

Nuorodos

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

13.9.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Bolesław G. Piecha

22.10.2018

Svarstymas komitete

21.1.2019

 

 

 

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

9

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Christofer Fjellner, Martin Häusling, Jan Huitema, Christel Schaldemose, Mihai Ţurcanu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Czesław Hoc, Olle Ludvigsson, Anthea McIntyre, Tonino Picula

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

49

+

ALDE :

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR :

Arne Gericke, Czesław Hoc, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD :

Sylvie Goddyn

ENF :

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL :

Stefan Eck, Kateřina Konečná

NI :

Zoltán Balczó

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Peter Liese, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Mihai Ţurcanu

S&D:

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Tonino Picula, Pavel Poc, Christel Schaldemose

VERTS/ALE:

Marco Affronte, Martin Häusling, Davor Škrlec

9

-

ALDE :

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis

ECR :

Anthea McIntyre

EFDD:

Julia Reid

S&D:

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor

1

0

VERTS/ALE:

Bas Eickhout

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ  (19.2.2019)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas ir panaikinama Direktyva 2000/84/EB

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Nuomonės referentas: Sven Schulze

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Vasaros laiko tikslas –išnaudoti natūralią dienos šviesą. Pasukant laikrodį viena valanda pirmyn dienoms ilgėjant pavasarį, saulėlydis atidedamas ta pačia viena valanda. Rudenį laikrodis vėl atsukamas atgal. Ši praktika taikoma daugiau nei 60-yje šalių visame pasaulyje. Europos Sąjungoje valstybės narės turi ilgą vasaros laiko tradiciją ir daugelis jų yra sukūrusios savo vasaros laiko sistemas. Bandymai suderinti sistemas visoje ES prasidėjo 20 a. 8-ajame dešimtmetyje siekiant palengvinti veiksmingą vidaus rinkos veikimą.

Šiuo metu vienodą visoje ES taikomą vasaros laiką reglamentuoja Direktyva 2000/84/EB, kurią ketinama panaikinti. Daugelis Europos trečiųjų šalių savo vasaros laiko sistemas priderino prie ES.

Buvo atlikta daug mokslinių tyrimų nagrinėjant vasaros laiko naudą ir nepatogumus. Paaiškėjo, kad vasaros laikas naudingas vidaus rinkai (ypač transporto sektoriui) ir laisvalaikio veiklai lauke, dėl jo taip pat šiek tiek sutaupoma energijos. Tačiau poveikis kitiems ekonomikos sektoriams lieka neaiškus.

Reikia pripažinti, kad turima mokslinių įrodymų bazė ir žinių lygis, susiję su galimu teigiamu arba neigiamu vasaros laiko poveikiu, labai riboti ir gana fragmentiški.

Tačiau sveikatos tyrimai vasaros laiką sieja su žmogaus biologinio ritmo (cirkadinio ritmo) sutrikdymu. Mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad poveikis žmogaus biologiniam ritmui gali būti žalingesnis, nei manyta anksčiau. Moksliniai faktai prieinami tik labai ribotai.

Laiko keitimo du kartus per metus sistema vis dažniau abejoja piliečiai ir Europos Parlamentas. Tačiau nė viena ES vyriausybė nepareikalavo pakeisti dabartinių nuostatų dėl vasaros laiko. Trečiosios šalys, pvz., Rusija arba visiškai neseniai – Turkija, panaikino vasaros laiką taikydamos penkerių ar ilgesnį perėjimo laikotarpį.

Savo 2018 m. vasario 8 d.(1)rezoliucijoje Europos Parlamentas paprašė Komisijos atlikti Direktyvoje 2000/84/EB numatytos vasaros laiko tvarkos vertinimą ir, prireikus, pateikti pasiūlymą ją peržiūrėti.

Europos Komisija neatliko poveikio vertinimo, tačiau surengė viešas konsultacijas, per kurias gauta maždaug 4,6 mln. atsakymų – daugiau atsakymų nei per bet kurią kitą Komisijos konsultaciją, iš kurių 84 proc. respondentų pritarė, kad būtų atsisakyta laiko keitimo du kartus per metus, o 16 proc. respondentų norėjo palikti galioti esamą sistemą.

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, šioje nuomonėje siekiama paremti mintį, kad laiko keitimo du kartus per metus tvarka būtų panaikinta tam tikromis sąlygomis.

Pagrindinis laiko keitimo du kartus per metus panaikinimo uždavinys – išvengti didelių vidaus rinkos sutrikimų, kuriuos gali sukelti skirtumai tarp valstybių narių šioje srityje, ir kompetencijos koordinuoti standartinius laikus Europos lygmeniu trūkumas.

Nuomonės referentas supranta tai, kad ES gali panaikinti laiko keitimą du kartus per metus, tačiau neturi įgaliojimų nustatyti standartinį laiką visoje ES.

Nekalbant apie su poveikiu susijusius aspektus, panaikinus Vasaros laiko direktyvą vasaros laikas nebus automatiškai panaikintas visoje ES. Tai tik panaikintų suderinimą visoje ES, o valstybės narės vėl būtų kompetentingos svarstyti vasaros laiko klausimą. Valstybės narės galėtų laisvai spręsti dėl savo laiko tvarkos: jos gali pasirinkti išsaugoti vasaros laiką (pagal dabartinį ar pakeistą vasaros laiko tvarkaraštį) arba jį panaikinti. Panaikinus vasaros laiką, visų pirma, būtų nustatytas visų metų standartinis laikas (žiemos laikas), kuris iš esmės reiškia, kad pavasarį ir vasarą bus tamsesni vakarai.

Valstybės narės, norėdamos nustatyti visus metus trunkantį vasaros laiką, turėtų techniškai pakeisti laiko zonas. Tačiau nesuderintos nacionalinės laiko tvarkos greičiausiai turėtų neigiamų pasekmių vidaus rinkai.

Bet kuriuo atveju reikia vengti laiko zonų įvairovės dėl to, kad valstybės narės pasirinktų standartiniu laiku nustatyti vasaros arba žiemos laiką, nes dėl to vidaus rinka taptų dar labiau skirtinga.

Dėl to tarpvalstybinė prekyba, transportas, komunikacija ir kelionės taptų sudėtingesnės vidaus rinkoje ir su trečiosiomis šalimis ir tai padarytų didelį poveikį aviacijos sektoriaus laiko tarpsnių sistemai, kuri naudojama koordinuojant skrydžius labiausiai apkrautuose oro uostose visame pasaulyje. Laiko keitimu galėtų pasinaudoti trečiųjų šalių oro transporto bendrovės, kad išstumtų Europos oro transporto bendroves iš rinkos ir įgytų didesnę rinkos dalį už ES ribų.

Todėl, atsižvelgdamas į teisinio įgyvendinamumo sritį, nuomonės referentas siūlo teisės akto įsigaliojimą susieti su išankstiniu visų ES valstybių narių sutarimu dėl naujojo standartinio laiko koordinavimo mechanizmo. Būtų geriausia išlaikyti tris esamas laiko zonas. Nuomonės referentas mano, kad valstybėms narėms susitarti dėl šio teisėkūros procedūra priimamo akto padėtų bendro sprendimo procedūra. Šį procesą turi koordinuoti Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  2018 m. vasario 8 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas paragino Komisiją atlikti Direktyvoje 2000/84/EB nustatytos vasaros laiko tvarkos vertinimą ir prireikus pateikti pasiūlymą dėl jos peržiūros. Toje rezoliucijoje taip pat patvirtinta, kad visoje Sąjungoje svarbu laikytis vienodo požiūrio į laiko tvarką;

(2)  Atsižvelgdamas į keletą piliečių pateiktų peticijų, Parlamento klausimus ir viešą svarstymą šiuo klausimu, 2018 m. vasario 8 d. savo rezoliucijoje Europos Parlamentas paragino Komisiją atlikti Direktyvoje 2000/84/EB nustatytos vasaros laiko tvarkos vertinimą ir prireikus pateikti pasiūlymą dėl jos peržiūros. Toje rezoliucijoje taip pat pabrėžta, kad visoje Sąjungoje svarbu laikytis vienodo požiūrio į laiko tvarką ir vienodo ES laiko režimo;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Komisija išnagrinėjo turimus įrodymus, iš kurių matyti, kad šioje srityje svarbu taikyti suderintas Sąjungos taisykles ir taip užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, taip pat išvengti, inter alia, transporto operacijų planavimo ir informacinių bei ryšių sistemų veikimo trikdžių, didesnių tarpvalstybinės prekybos išlaidų arba mažesnio našumo prekių ir paslaugų sektoriuje. Patikimų įrodymų dėl to, ar vasaros laiko tvarkos teikiama nauda yra didesnė už nepatogumus, kurių patiriama dėl du kartus per metus keičiamo laiko, neturima;

(3)  Komisija išnagrinėjo turimus įrodymus, iš kurių matyti, kad šioje srityje svarbu taikyti suderintas Sąjungos taisykles ir taip užtikrinti tinkamą vidaus rinkos sukurti nuspėjamumą ir ilgalaikės trukmės tikrumą, o taip pat išvengti, inter alia, transporto operacijų planavimo ir informacinių bei ryšių sistemų ir transporto sektoriaus veikimo trikdžių, didesnių tarpvalstybinės prekybos išlaidų arba mažesnio našumo prekių ir paslaugų sektoriuje. Atliekant informacinių ir ryšių technologijų (IRT) bandymus, kuriais siekiama užtikrinti veiksmingą naujos laiko sistemos įgyvendinimą be papildomų išlaidų įmonėms ir piliečiams, turėtų būti sudaromos palankesnės sąlygos pereiti prie šios sistemos. Be to, nors moksliniai įrodymai dar nėra visiškai patikimi, naujausi moksliniai tyrimai parodė galimą neigiamą poveikį žmonių sveikatai, kurį lemia du kartus per metus keičiamas laikas; Atsižvelgiant į naujausius poveikio žmogaus sveikatai tyrimus, taip pat nurodyta, kad du kartus per metus keičiant laiką patiriamas įvairaus pobūdžio neigiamas poveikis, o prie to prisitaikyti nėra taip paprasta, kaip buvo manoma;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  vieši debatai dėl vasaros laiko tvarkos nėra naujas dalykas, be to, nustačius vasaros laiko tvarką keliomis iniciatyvomis šią praktiką buvo siekiama nutraukti. Kai kurios valstybės narės surengė nacionalines konsultacijas, o daugelis įmonių ir suinteresuotųjų subjektų pritarė tam, kad šią praktiką reikia nutraukti. Pasibaigus Europos Komisijos inicijuotoms konsultacijoms padaryta ta pati išvada;

Pagrindimas

Nustatytai laiko keitimo tvarkai iš pradžių buvo prieštaraujama, tačiau dabartinis pasiūlymas grindžiamas nemažai tyrimų ir konsultacijų, per kuriuos pateikti argumentai skatina ideologinę diskusiją. Šiuo tikslu tikslinga paminėti ankstesnes diskusijas ir procesą, kurių rezultatas – dabartinis pasiūlymas.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  dėl vasaros laiko tvarkos vyksta audringi vieši debatai, o kai kurios valstybės narės jau išreiškė savo pageidavimą atsisakyti tokios tvarkos taikymo. Atsižvelgiant į tokią įvykių raidą būtina ir toliau užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir išvengti didelių tokio veikimo trikdžių, kurių atsirastų dėl šioje srityje valstybių narių taikomos skirtingos tvarkos. Todėl tikslinga koordinuotai nutraukti vasaros laiko tvarkos taikymą;

(4)  dėl vasaros laiko tvarkos vyksta aktyvūs vieši debatai, kaip pvz. 4,6 mln. atsakymų, kuriuos pateikė piliečiai dalyvaudami Komisijos surengtose viešose konsultacijose, kurių metu dauguma pasisakė prieš dabartinę sezoninio laiko keitimo sistemą. Kartu su diskusijomis dar nebuvo pateiktas moksliškai pagrįstas poveikio vertinimas, kuris neapsiribotų tik esamos informacijos šiuo klausimu analize. Kai kurios valstybės narės taip pat jau išreiškė savo pageidavimą atsisakyti tokios tvarkos taikymo. Atsižvelgiant į tokią įvykių raidą būtina ir toliau užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą bei tarpvalstybinę piliečių veiklą ir išvengti didelių tokio veikimo trikdžių, kurių atsirastų dėl šioje srityje valstybių narių taikomos skirtingos tvarkos. Todėl, atsižvelgiant į šiai direktyvai taikomą bendro sprendimo procedūrą, labai svarbu, kad vasaros laiko tvarkos taikymas būtų nutrauktas tik jeigu valstybės narės pirmiausia susitars dėl koordinavimo mechanizmo. Šio koordinavimo mechanizmo nustatymui vadovauja atitinkama Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė; Nustatant šį mechanizmą ir kiekvienai valstybei narei nustatant standartinį laiką, turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad šiuo metu ES egzistuoja trys laiko zonos. Tais atvejais, kai valstybė narė padaro tokį pakeitimą, ir nepažeidžiant savo teisės nuspręsti dėl savo standartinio laiko, ji dės visas pastangas siekdama užtikrinti, kad skirtumas tarp jos ir kaimyninių valstybių narių neviršytų vienos valandos. Europos Komisija gali atlikti poveikio vertinimą dėl planuojamo standartinio laiko keitimo poveikio ir jo poveikio kaimyninėms valstybėms narėms bei vidaus rinkai.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  siekiant išvengti neigiamų padarinių vidaus rinkos veikimui, taip pat su tarpvalstybine veikla susijusių sunkumų, kurių patiria ES piliečiai, paskirstant laiko zonas Sąjungoje labai svarbu užtikrinti, kad ir toliau būtų laikomasi geografinės logikos. Todėl panaikinus vasaros laiko tvarką turėtų būti vykdomas koordinavimo procesas, kurį užbaigtų valstybės narės. Gerbiant suverenią kiekvienos valstybės narės teisę pačiai spręsti dėl savo standartinio laiko ir atsižvelgiant į skirtingus gyventojų poreikius valstybėse narėse, kurios šiuo metu apima tris laiko juostas, šis procesas padės valstybėms narėms, visų pirma kaimyninėms šalims, bendru sutarimu priimti bendrą poziciją dėl standartinio laiko, kurį kiekviena valstybė narė ateityje pasirinks taikyti;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  remiantis naujausiais moksliniais įrodymais, įžvelgiamas laiko keitimo du kartus per metus ir sveikatos problemų, pavyzdžiui, su chronobiologija susijusių širdies ir kraujagyslių ligų, kuriomis susergama suardžius vidaus chronobiologinę sistemą, ryšys;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šia direktyva neturėtų būti pažeista kiekvienos valstybės narės teisė nuspręsti dėl jos jurisdikcijai priklausančių ir į Sutarčių teritorinę taikymo sritį patenkančių teritorijų standartinio laiko ar laikų ir tolesnių jų pakeitimų. Tačiau siekiant užtikrinti, kad dėl vasaros laiko tvarkos taikymo tik kai kuriose valstybėse narėse nebūtų sutrikdytas vidaus rinkos veikimas, valstybės narės turėtų susilaikyti nuo standartinio laiko keitimo tam tikroje jų jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje dėl priežasčių, susijusių su sezonų kaita, jei toks pakeitimas būtų siūlomas kaip laiko juostos pakeitimas. Be to, siekiant kuo labiau sumažinti sutrikimų, inter alia, transporto, ryšių ir kituose susijusiuose sektoriuose, jos turėtų laiku Komisijai pranešti apie ketinimą keisti savo standartinį laiką ir vėliau taikyti pakeitimus, apie kuriuos pranešta. Komisija, remdamasi tuo pranešimu, turėtų informuoti visas kitas valstybes nares, kad jos galėtų imtis visų būtinų priemonių. Ji taip pat turėtų paskelbti šią informaciją, kad informuotų plačiąją visuomenę ir suinteresuotąsias šalis;

(5)  šia direktyva neturėtų būti pažeista kiekvienos valstybės narės teisė nuspręsti dėl jos jurisdikcijai priklausančių ir į Sutarčių teritorinę taikymo sritį patenkančių teritorijų standartinio laiko ar laikų ir tolesnių jų pakeitimų. Tačiau siekiant užtikrinti, kad dėl vasaros laiko tvarkos taikymo tik kai kuriose valstybėse narėse nebūtų sutrikdytas vidaus rinkos veikimas ir užtikrinti koordinuotą metodą, valstybės narės turėtų susilaikyti nuo standartinio laiko keitimo tam tikroje jų jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje dėl priežasčių, susijusių su sezonų kaita, jei toks pakeitimas būtų siūlomas kaip laiko juostos pakeitimas, kurie yra vykdomi Europoje. Be to, siekiant kuo labiau sumažinti sutrikimų, inter alia, vidaus rinkoje, ES energijos tinkluose, transporto, ypač aviacijos, sektoriuje, kuriame orlaivių pakilimui ir nusileidimui nustatyta laiko tarpsnių sistema, ryšių ir kituose susijusiuose sektoriuose, jos turėtų laiku Komisijai ir visoms valstybėms narėms pranešti apie ketinimą keisti savo standartinį laiką ir vėliau taikyti pakeitimus, apie kuriuos pranešta. Komisija, remdamasi tuo pranešimu, turėtų informuoti visas kitas valstybes nares, kad jos galėtų imtis visų būtinų priemonių, siekiant mažinti tarpvalstybinį poveikį, kurį sukelia laiko zonų skirtumai kaimyninėse šalyse. Ji taip pat turėtų paskelbti šią informaciją, kad informuotų plačiąją visuomenę ir suinteresuotąsias šalis;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  Valstybės narės turėtų priimti savo sprendimus nesukeldamos pavojaus ypač laiko pokyčiams jautrių Europos transporto pramonės įmonių konkurencingumui, pavyzdžiui, Europos oro susisiekimo bendrovėms ir oro uostams.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  norint nuspręsti, kurį standartinį laiką taikyti kiekvienoje valstybėje narėje, iš pradžių reikia surengti konsultacijas ir atlikti tyrimus, kuriais būtų atsižvelgiama į konkrečios valstybės narės piliečių pageidavimus, geografinius ir regioninius skirtumus, standartinius darbo susitarimus ir kitus veiksnius. Todėl valstybės narės turėtų turėti pakankamai laiko išnagrinėti šio pasiūlymo poveikį ir pasirinkti geriausiai gyventojų poreikius atitinkantį sprendimą, kartu atsižvelgiant į sklandų vidaus rinkos veikimą;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  ši direktyva turėtų būti taikoma nuo 2019 m. balandžio 1 d., kad paskutinis vasaros laiko taikymo laikotarpis pagal Direktyvos 2000/84/EB taisykles kiekvienoje valstybėje narėje prasidėtų 2019 m. kovo 31 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės narės, kurios po to vasaros laiko taikymo laikotarpio ketina taikyti standartinį laiką, atitinkantį laiką, pagal Direktyvą 2000/84/EB taikytą žiemos sezonu, turėtų savo standartinį laiką pakeisti 2019 m. spalio 27 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku, kad panašūs ilgalaikiai pakeitimai įvairiose valstybėse narėse būtų atlikti vienu metu. Pageidautina, kad valstybės narės sprendimus dėl standartinio laiko, kurį kiekviena jų taikys nuo 2019 m., priimtų koordinuotai;

(7)  ši direktyva turėtų būti taikoma nuo 2020 m. balandžio 1 d., kad paskutinis vasaros laiko taikymo laikotarpis pagal Direktyvos 2000/84/EB taisykles kiekvienoje valstybėje narėje prasidėtų 2020 m. kovo 29 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės narės, kurios po to vasaros laiko taikymo laikotarpio ketina taikyti standartinį laiką, atitinkantį laiką, pagal Direktyvą 2000/84/EB taikytą žiemos sezonu, turėtų savo standartinį laiką pakeisti 2020 m. spalio 25 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku, kad panašūs ilgalaikiai pakeitimai įvairiose valstybėse narėse būtų atlikti vienu metu. Išankstinė šios taisyklės įgyvendinimo sąlyga yra ta, kad valstybės narės sprendimus dėl standartinio laiko, kurį kiekviena jų taikys nuo 2020 m., priimtų koordinuotai ir bendru sutarimu, raginant valstybes nares išlikti savo dabartinėje laiko zonoje; Galėtų būti sukurtas nacionalinių informacijos centrų tinklas, kuriuo būtų galima pasinaudoti siekiant susitarimo. svarbu išvengti galimų komplikacijų, kurių galėtų atsirasti valstybėms narėms įgyvendinant šią direktyvą. Todėl būtina numatyti joms pakankamai laiko ir užtikrinti, kad būtų laikomasi darnaus ir gerai koordinuoto požiūrio.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  šios direktyvos įgyvendinimas turėtų būti stebimas. Tokios stebėsenos rezultatus Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai skirtoje ataskaitoje. Toji ataskaita turėtų būti grindžiama informacija, kurią valstybės narės Komisijai turi pateikti iš anksto, kad ataskaitą būtų galima pateikti nurodytu laiku;

(8)  šios direktyvos įgyvendinimas turėtų būti stebimas ir jai taikomas koordinavimo mechanizmas, dėl kurio iš anksto pagal šią bendro sprendimo procedūrą susitarė valstybės narės. Tokios stebėsenos rezultatus Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai skirtoje ataskaitoje. Toji ataskaita turėtų būti grindžiama informacija, kurią valstybės narės Komisijai turi pateikti iš anksto, kad ataskaitą būtų galima pateikti nurodytu laiku;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nepaisant šio straipsnio 1 dalies nuostatų, valstybės narės 2019 m. dar gali atlikti sezoninį savo standartinio laiko ar laikų pakeitimą, jei tai padaro 2019 m. spalio 27 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės narės apie šį sprendimą praneša pagal 2 straipsnį.

2.  Nepaisant šio straipsnio 1 dalies nuostatų, valstybės narės 2020 m. dar gali atlikti sezoninį savo standartinio laiko ar laikų pakeitimą, jei tai padaro 2020 m. spalio 25 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės narės apie šį sprendimą praneša pagal 2 straipsnį.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nedarant poveikio 1 straipsniui, jei valstybė narė nusprendžia savo standartinį laiką arba laikus pakeisti bet kurioje jos jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje, ji apie tai praneša Komisijai likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki pakeitimo įsigaliojimo. Jei valstybė narė pateikia tokį pranešimą ir jo neatsiima likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki numatomo pakeitimo datos, valstybė narė šį pakeitimą taiko.

1.  Nedarant poveikio 1 straipsniui, jei valstybė narė nusprendžia savo standartinį laiką arba laikus pakeisti bet kurioje jos jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje, ji apie tai praneša Komisijai likus ne mažiau kaip 12 mėnesių iki pakeitimo įsigaliojimo. Jei valstybė narė pateikia tokį pranešimą ir jo neatsiima likus ne mažiau kaip 12 mėnesių iki numatomo pakeitimo datos, valstybė narė šį pakeitimą taiko.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Per 1 mėnesį nuo pranešimo gavimo Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms ir paskelbia šią informaciją Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Per 1 mėnesį nuo pranešimo gavimo Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms bei plačiajai visuomenei ir paskelbia šią informaciją Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  siekiant koordinuoto metodo įgyvendinant šio straipsnio 1 ir 2 dalis, Taryba nustato koordinavimo mechanizmą.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą.

1.  Komisija ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai atitinkamą informaciją ne vėliau kaip 2024 m. balandžio 30 d.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai atitinkamą informaciją ne vėliau kaip 2025 m. balandžio 30 d.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip 2019 m. balandžio 1 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės ne vėliau kaip 2020 m. balandžio 1 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tas nuostatas jos taiko nuo 2019 m. balandžio 1 d.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2020 m. balandžio 1 d.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Direktyva 2000/84/EB panaikinama nuo 2019 m. balandžio 1 d.

Direktyva 2000/84/EB panaikinama nuo 2020 m. balandžio 1 d.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sezoninio laiko keitimo panaikinimas

Nuorodos

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

13.9.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Sven Schulze

25.10.2018

Svarstymas komitete

23.1.2019

 

 

 

Priėmimo data

19.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

7

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Davor Škrlec, Anneleen Van Bossuyt

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eleonora Evi, Luigi Morgano

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

48

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Csaba Molnár, Clare Moody, Luigi Morgano, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

7

-

ALDE

Dominique Riquet

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

ENF

Angelo Ciocca

S&D

Edouard Martin

2

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

2018 m. vasario 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl laiko keitimo tvarkos (2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043.


Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ  (21.2.2019)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas ir panaikinama Direktyva 2000/84/EB

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Nuomonės referentas: Igor Šoltes

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlymą panaikinti laiko keitimo du kartus per metus tvarką atsižvelgiant į Europos Parlamento 2018 m. rezoliucijoje pateiktą bei piliečių nuomonę.

Remiantis daug paskelbtų tyrimų ir ataskaitų, laiko keitimo du kartus per metus tvarka turi neigiamų pasekmių, kurios apima daug visuomenės sričių, pavyzdžiui, sutrikdytas paros (cirkadinis) ritmas kelia pavojų sveikatai ir jos sutrikimus, pirmomis keliomis dienomis po laiko pakeitimo padidėja eismo nelaimių skaičius, administracinė našta ir išlaidos daugeliui ekonomikos sektorių.

2018 m. vasarą Europos Komisijos surengtų viešųjų konsultacijų metu gauta 4,6 mln. atsakymų, iš kurių 99,8 % pateikė piliečiai. Likusius 0,2 % atsakymų pateikė suinteresuotosios šalys arba įmonės. Šių konsultacijų metu 84 % respondentų palankiai įvertino laiko keitimo du kartus per metus tvarkos panaikinimą. Todėl šis pasiūlymas atitinka piliečių išreikštą požiūrį, tačiau jame taip pat pabrėžiama, kad reikalingas nuoseklus ir suderintas požiūris siekiant užtikrinti vidaus rinkos veikimą.

ES valstybių narių teritorijos yra suskirstytos į tris skirtingas laiko zonas, t. y. GMT, GMT + 1 ir GMT + 2. Todėl, priimant sprendimą dėl nuolatinio laiko, būtina atsižvelgti į keletą veiksnių, pavyzdžiui, geografinius aspektus ir natūralias laiko zonas ir jų poveikį sveikatai, susijusį su dienos šviesos buvimu.

Nors valstybės narės išlieka kompetentingos priimti sprendimą dėl savo standartinio laiko, nuomonės referentas mano, kad būtina laikytis suderinto požiūrio į laiko tvarkos taikymą, kad būtų galima užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir išvengti didelių tokio veikimo sutrikdymų, kurie sukeltų painiavą, jei valstybės narės nuspręstų sukurti daugybę 60 minučių laiko pokyčių visoje ES.

Koordinuotas požiūris reiškia, kad bus sudarytas tinkamas grafikas, padėsiantis valstybėms narėms tiksliai įvertinti nuolatinio laiko (GMT + 1 ar GMT + 2) pasirinkimo poveikį, nes reikia atsižvelgti į daug sričių, pavyzdžiui, ekonominius padarinius, susijusius su tarpvalstybine prekyba, ryšiais ir transportu, taip pat poveikį žmonių sveikatai, kelių eismo saugumui ar aplinkai.

Todėl siūloma nukelti taikymo datą vieniems metams, kad valstybėms narėms būtų suteikta pakankamai laiko koordinuoti savo požiūrį ir tinkamai įtraukti suinteresuotąsias šalis ir piliečius organizuojant viešąsias konsultacijas.

Tinkamas koordinavimas turėtų būti užtikrintas įsteigiant tinklą, kurį sudarytų po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir Komisijos atstovas ir kuris tarpininkautų tais atvejais, kai vienos valstybės narės numatomas laiko pakeitimas sukeltų kitų valstybių narių susirūpinimą arba turėtų įtakos tinkamam vidaus rinkos veikimui.

Šios Direktyvos įgyvendinimo vertinimas turėtų būti atliekamas praėjus ketveriems, o ne penkeriems metams, kaip pasiūlė Komisija.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  valstybės narės praeityje buvo nusprendusios nacionaliniu lygmeniu taikyti vasaros laiko tvarką. Todėl vidaus rinkos veikimui užtikrinti buvo svarbu visoje Sąjungoje nustatyti bendras vasaros laiko taikymo laikotarpio pradžios ir pabaigos datas bei valandą. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/84/EB21 šiuo metu visos valstybės narės vasaros laiko tvarką taiko nuo paskutinio kovo sekmadienio iki paskutinio tų pačių metų spalio sekmadienio;

(1)  valstybės narės praeityje buvo nusprendusios nacionaliniu lygmeniu taikyti vasaros laiko tvarką. Todėl vidaus rinkos veikimui užtikrinti buvo svarbu visoje Sąjungoje nustatyti bendras vasaros laiko taikymo laikotarpio pradžios ir pabaigos datas bei valandą, kad būtų galima koordinuoti laiko keitimą valstybėse narėse. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/84/EB21 šiuo metu visos valstybės narės du kartus per metus atlieka sezoninį laiko keitimą. Standartinis laikas į vasaros laiką keičiamas paskutinį kovo sekmadienį ir taikomas iki paskutinio tų pačių metų spalio sekmadienio;

__________________

__________________

21 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/84/EB dėl vasaros laiko susitarimų (OL L 31, 2001 2 2, p. 21).

21 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/84/EB dėl vasaros laiko susitarimų (OL L 31, 2001 2 2, p. 21).

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  2018 m. vasario 8 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas paragino Komisiją atlikti Direktyvoje 2000/84/EB nustatytos vasaros laiko tvarkos vertinimą ir prireikus pateikti pasiūlymą dėl jos peržiūros. Toje rezoliucijoje taip pat patvirtinta, kad visoje Sąjungoje svarbu laikytis vienodo požiūrio į laiko tvarką;

(2)  2018 m. vasario 8 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas paragino Komisiją atlikti Direktyvoje 2000/84/EB nustatyto du kartus per metus atliekamo laiko keitimo vertinimą ir prireikus pateikti pasiūlymą dėl jos peržiūros. Toje rezoliucijoje taip pat patvirtinta, kad visoje Sąjungoje svarbu laikytis vienodo požiūrio į laiko tvarką, ir kartu pažymėta, kad daugybė atliktų mokslinių tyrimų atskleidė, jog esama neigiamo du kartus per metus atliekamo laiko keitimo poveikio;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Komisija išnagrinėjo turimus įrodymus, iš kurių matyti, kad šioje srityje svarbu taikyti suderintas Sąjungos taisykles ir taip užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, taip pat išvengti, inter alia, transporto operacijų planavimo ir informacinių bei ryšių sistemų veikimo trikdžių, didesnių tarpvalstybinės prekybos išlaidų arba mažesnio našumo prekių ir paslaugų sektoriuje. Patikimų įrodymų dėl to, ar vasaros laiko tvarkos teikiama nauda yra didesnė už nepatogumus, kurių patiriama dėl du kartus per metus keičiamo laiko, neturima;

(3)  Komisija išnagrinėjo turimus įrodymus, iš kurių matyti, kad šioje srityje svarbu taikyti suderintas Sąjungos taisykles ir taip užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, ilgalaikę viziją ir nuspėjamumą, kad būtų galima išvengti, inter alia, transporto operacijų planavimo ir informacinių bei ryšių sistemų veikimo trikdžių, didesnių tarpvalstybinės prekybos išlaidų arba mažesnio našumo prekių ir paslaugų sektoriuje. Patikimų įrodymų dėl to, ar vasaros laiko tvarkos teikiama nauda yra didesnė už nepatogumus, kurių patiriama dėl du kartus per metus keičiamo laiko, neturima;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  vis dėl daug tyrimų rodo, kad sezoninio laiko keitimo nauda, pvz., energijos taupymas, buvo pervertinta, o neigiamas poveikis įvairiose srityse, pavyzdžiui, žmonių sveikatai ir biologiniam ritmui (cirkadiniam ritmui) ar, pvz., gebėjimui sutelkti dėmesį, buvo nepakankamai įvertintas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  dėl vasaros laiko tvarkos vyksta audringi vieši debatai, o kai kurios valstybės narės jau išreiškė savo pageidavimą atsisakyti tokios tvarkos taikymo. Atsižvelgiant į tokią įvykių raidą būtina ir toliau užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir išvengti didelių tokio veikimo trikdžių, kurių atsirastų dėl šioje srityje valstybių narių taikomos skirtingos tvarkos. Todėl tikslinga koordinuotai nutraukti vasaros laiko tvarkos taikymą;

(4)  dėl vasaros laiko tvarkos vyksta audringi vieši debatai, be to, ne vienoje piliečių iniciatyvoje atkreiptas dėmesys į piliečių susirūpinimą dėl to, kad du kartus per metus keičiamas laikas, o kai kurios valstybės narės jau išreiškė savo pageidavimą atsisakyti tokios tvarkos taikymo. 2018 m. vasarą Komisijos surengtose viešose konsultacijose tokį patį norą panaikinti laiko keitimo du kartus per metus tvarką išreiškė 4,6 mln. piliečių, t. y. 84 % respondentų. Atsižvelgiant į tokią įvykių raidą būtina užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir išvengti didelių tokio veikimo trikdžių, kurių atsirastų dėl šioje srityje valstybių narių taikomos skirtingos tvarkos. Todėl tikslinga koordinuotai ir suderintai panaikinti laiko keitimo du kartus per metus tvarką;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  ES valstybių narių teritorijos yra suskirstytos į tris skirtingas laiko zonas, t. y. GMT, GMT + 1 ir GMT + 2. Europos Sąjungos šiaurę ir pietus skiria didelė teritorija, o tai reiškia, kad laiko poveikis dienos šviesai Europos Sąjungoje yra įvairus. Todėl svarbu, kad valstybės narės, prieš pakeisdamos savo laiko juostas, atsižvelgtų į geografinius laiko aspektus, t. y. natūralaus laiko juostas ir geografinę padėtį. Valstybės narės, prieš pakeisdamos savo laiko juostą, turėtų būti skatinamos konsultuotis su piliečiais ir atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šia direktyva neturėtų būti pažeista kiekvienos valstybės narės teisė nuspręsti dėl jos jurisdikcijai priklausančių ir į Sutarčių teritorinę taikymo sritį patenkančių teritorijų standartinio laiko ar laikų ir tolesnių jų pakeitimų. Tačiau siekiant užtikrinti, kad dėl vasaros laiko tvarkos taikymo tik kai kuriose valstybėse narėse nebūtų sutrikdytas vidaus rinkos veikimas, valstybės narės turėtų susilaikyti nuo standartinio laiko keitimo tam tikroje jų jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje dėl priežasčių, susijusių su sezonų kaita, jei toks pakeitimas būtų siūlomas kaip laiko juostos pakeitimas. Be to, siekiant kuo labiau sumažinti sutrikimų, inter alia, transporto, ryšių ir kituose susijusiuose sektoriuose, jos turėtų laiku Komisijai pranešti apie ketinimą keisti savo standartinį laiką ir vėliau taikyti pakeitimus, apie kuriuos pranešta. Komisija, remdamasi tuo pranešimu, turėtų informuoti visas kitas valstybes nares, kad jos galėtų imtis visų būtinų priemonių. Ji taip pat turėtų paskelbti šią informaciją, kad informuotų plačiąją visuomenę ir suinteresuotąsias šalis;

(5)  šia direktyva neturėtų būti pažeista kiekvienos valstybės narės teisė nuspręsti dėl jos jurisdikcijai priklausančių ir į Sutarčių teritorinę taikymo sritį patenkančių teritorijų standartinio laiko ar laikų ir tolesnių jų pakeitimų. Tačiau siekiant užtikrinti, kad dėl vasaros laiko tvarkos taikymo nebūtų labai sutrikdytas vidaus rinkos veikimas, valstybės narės turėtų susilaikyti nuo standartinio laiko keitimo tam tikroje jų jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje dėl priežasčių, susijusių su sezonų kaita, jei toks pakeitimas būtų siūlomas kaip laiko juostos pakeitimas. Be to, siekiant kuo labiau sumažinti sutrikimų, inter alia, transporto, ryšių ir kituose susijusiuose sektoriuose, valstybės narės, ketinančios keisti savo standartinį laiką, ne vėliau kaip prieš 9 mėnesius iki numatyto pakeitimo įsigaliojimo turėtų apie tai pranešti Komisijai ir visoms kitoms valstybėms narėms ir vėliau taikyti pakeitimus, apie kuriuos pranešta. Komisija, remdamasi tuo pranešimu, turėtų įvertinti numatomo laiko keitimo poveikį vidaus rinkos veikimui. Ji taip pat turėtų paskelbti šią informaciją, kad informuotų plačiąją visuomenę ir suinteresuotąsias šalis;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  siekdamos užtikrinti suderintą šios direktyvos įgyvendinimą, valstybės narės turėtų iš anksto koordinuoti savo sprendimą dėl numatomo standartinio laiko, sukurdamos koordinavimo mechanizmą, siekiant, kad tai pačiai laiko juostai priklausančios valstybės narės nepasirinktų skirtingo standartinio laiko. Koordinavimo mechanizmą turėtų sudaryti Komisijos atstovas ir po vieną kiekvienos valstybės narės paskirtą atstovą. Komisija turėtų sudaryti palankias koordinavimo sąlygas ir atlikti vertinimą, kokį poveikį tinkamam vidaus rinkos veikimui turėtų sprendimas, apie kurį pranešta. Priimti sprendimą dėl to, ar atlikti numatomą laiko keitimą, ir toliau priklauso valstybių narių kompetencijai, jis priimamas pasikonsultavus su Komisija ir kitomis valstybėmis narėmis;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  todėl būtina atsisakyti laikotarpio, kuriam taikoma Direktyvoje 2000/84/EB nustatyta vasaros laiko tvarka, vienodinimo ir nustatyti bendras taisykles, pagal kurias valstybės narės negalėtų taikyti skirtingos sezoninio laiko tvarkos, keisdamos savo standartinį laiką dažniau kaip kartą per metus, ir kuriose būtų nustatyta pareiga pranešti apie numatomus standartinio laiko pakeitimus. Šia direktyva siekiama užtikrintai prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos veikimo, todėl ji turėtų būti grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu, išaiškintu pagal nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką;

(6)  todėl būtina panaikinti Direktyvą 2000/84/EB dėl vasaros laiko susitarimų ir nustatyti bendras taisykles, pagal kurias valstybės narės negalėtų taikyti skirtingos sezoninio laiko tvarkos, taip pat nustatyti pareigą pranešti apie numatomus standartinio laiko pakeitimus ir įvertinti jų poveikį. Tada Komisija ir valstybės narės turėtų įvertinti numatomo pakeitimo poveikį vidaus rinkos veikimui, kad būtų išvengta didelių sutrikimų. Taigi, šia direktyva siekiama užtikrintai prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos veikimo, todėl ji turėtų būti grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu, išaiškintu pagal nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  ši direktyva turėtų būti taikoma nuo 2019 m. balandžio 1 d., kad paskutinis vasaros laiko taikymo laikotarpis pagal Direktyvos 2000/84/EB taisykles kiekvienoje valstybėje narėje prasidėtų 2019 m. kovo 31 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės narės, kurios po to vasaros laiko taikymo laikotarpio ketina taikyti standartinį laiką, atitinkantį laiką, pagal Direktyvą 2000/84/EB taikytą žiemos sezonu, turėtų savo standartinį laiką pakeisti 2019 m. spalio 27 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku, kad panašūs ilgalaikiai pakeitimai įvairiose valstybėse narėse būtų atlikti vienu metu. Pageidautina, kad valstybės narės sprendimus dėl standartinio laiko, kurį kiekviena jų taikys nuo 2019 m., priimtų koordinuotai;

(7)  svarbu užtikrinti, kad valstybės narės nepasirinktų skirtingo standartinio laiko. Todėl būtina numatyti pakankamai laiko, kad jos galėtų laikytis suderinto ir gerai koordinuoto požiūrio. Ši direktyva turėtų būti taikoma nuo 2020 m. kovo 30 d., kad paskutinis vasaros laiko taikymo laikotarpis pagal Direktyvos 2000/84/EB taisykles kiekvienoje valstybėje narėje prasidėtų 2020 m. kovo 29 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės narės, kurios po to vasaros laiko taikymo laikotarpio ketina taikyti standartinį laiką, atitinkantį laiką, pagal Direktyvą 2000/84/EB taikytą žiemos sezonu, turėtų savo standartinį laiką pakeisti 2020 m. spalio 25 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku, kad panašūs ilgalaikiai pakeitimai įvairiose valstybėse narėse būtų atlikti vienu metu. Pageidautina, kad valstybės narės sprendimus dėl standartinio laiko, kurį kiekviena jų taikys nuo 2020 m., priimtų koordinuotai;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nepaisant šio straipsnio 1 dalies nuostatų, valstybės narės 2019 m. dar gali atlikti sezoninį savo standartinio laiko ar laikų pakeitimą, jei tai padaro 2019 m. spalio 27 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės narės apie šį sprendimą praneša pagal 2 straipsnį.

2.  Nepaisant šio straipsnio 1 dalies nuostatų, valstybės narės 2020 m. dar gali atlikti sezoninį savo standartinio laiko ar laikų pakeitimą, jei tai padaro 2020 m. spalio 25 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės narės apie savo sprendimą taikyti arba netaikyti šį paskutinį sezoninį savo standartinio laiko ar laikų pakeitimą praneša likus 6 mėnesiams iki pakeitimo įsigaliojimo.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija tą informaciją nedelsdama paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir per 1 mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos sušaukia posėdį naudodamasi 2a straipsnyje nurodytu koordinavimo mechanizmu.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nedarant poveikio 1 straipsniui, jei valstybė narė nusprendžia savo standartinį laiką arba laikus pakeisti bet kurioje jos jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje, ji apie tai praneša Komisijai likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki pakeitimo įsigaliojimo. Jei valstybė narė pateikia tokį pranešimą ir jo neatsiima likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki numatomo pakeitimo datos, valstybė narė šį pakeitimą taiko.

1.  Nedarant poveikio 1 straipsniui, jei valstybė narė nusprendžia savo standartinį laiką arba laikus pakeisti bet kurioje jos jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje, ji apie savo sprendimą pakeisti savo standartinį laiką arba laikus bet kurioje jos jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms likus ne mažiau kaip 9 mėnesiams iki pakeitimo įsigaliojimo.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Per 1 mėnesį nuo pranešimo gavimo Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms ir paskelbia šią informaciją Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Komisija tą informaciją nedelsdama paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir per 1 mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos sušaukia posėdį naudodamasi 2a straipsnyje nurodytu koordinavimo mechanizmu.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a straipsnis

 

1.  Šia direktyva sukuriamas koordinavimo mechanizmas, kuriuo siekiama užtikrinti suderintą požiūrį į laiko keitimo tvarką visoje Sąjungoje ir sustiprinti valstybių narių bei Komisijos bendradarbiavimą vertinant bet kurio sprendimo pakeisti standartinį laiką arba laikus poveikį vidaus rinkos veikimui.

 

2.  1 dalyje nurodytą koordinavimo mechanizmą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir Komisijos atstovas.

 

3.  Jei valstybė narė praneša Komisijai apie savo sprendimą pagal 1 straipsnio 2 dalį arba pagal 2 straipsnio 1 dalį, Komisija sušaukia valstybes nares, kad įvertintų ir aptartų galimą numatomo pakeitimo poveikį vidaus rinkos veikimui, siekiant išvengti didelių sutrikimų.

 

4.  Jei Komisija, remdamasi 3 dalyje nurodytu vertinimu, mano, kad numatomas pakeitimas itin paveiks tinkamą vidaus rinkos veikimą, ji apie tai informuoja pranešančiąją valstybę narę.

 

5.  Ne vėliau kaip likus 4 mėnesiams iki numatyto pakeitimo dienos pranešančioji valstybė narė nusprendžia, ar panaikinti savo sprendimą, ar ne. Jei pranešančioji valstybė narė nusprendžia nepanaikinti savo sprendimo, ji pateikia paaiškinimą, kuriame aptariamas neigiamas pakeitimo poveikis vidaus rinkai.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą.

1.  Komisija ne vėliau kaip [4 metai nuo šios direktyvos taikymo dienos] pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai atitinkamą informaciją ne vėliau kaip 2024 m. balandžio 30 d.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai atitinkamą informaciją ne vėliau kaip [3 metai nuo šios direktyvos taikymo dienos].

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2019 m. balandžio 1 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

1.  Valstybės narės ne vėliau kaip 2020 m. kovo 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tas nuostatas jos taiko nuo 2019 m. balandžio 1 d.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2020 m. kovo 30 d.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Direktyva 2000/84/EB panaikinama nuo 2019 m. balandžio 1 d.

Direktyva 2000/84/EB panaikinama nuo 2020 m. kovo 30 d.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sezoninio laiko keitimo panaikinimas

Nuorodos

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

13.9.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Igor Šoltes

10.10.2018

Svarstymas komitete

6.12.2018

29.1.2019

 

 

Priėmimo data

21.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

9

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Lucy Anderson, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Nadja Hirsch, Othmar Karas, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Georg Mayer

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

23

+

ALDE

Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Othmar Karas, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

9

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

S&D

Nicola Danti, Virginie Rozière, Marc Tarabella

1

0

PPE

Carlos Coelho

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ  (20.2.2019)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas

(COM(2018)639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Nuomonės referentė: Ulrike Müller

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2018 m. vasario 8 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas paragino Europos Komisiją atlikti vasaros laiko tvarkos vertinimą ir prireikus pateikti pasiūlymą dėl jos peržiūros.

Tuomet Europos Komisija 2018 m. vasarą surengė viešąsias konsultacijas. Konsultacijos parodė, kad dauguma piliečių pritaria tam, kad laikas nebebūtų keičiamas du kartus per metus.

Nuomonės referentė pabrėžia Parlamento norą įsiklausyti į šį aiškų Europos piliečių prašymą. Todėl nuomonės referentė pritaria 2018 m. rugsėjo 12 d. pateiktam Komisijos pasiūlymui panaikinti sezoninį laiko keitimą.

Sezoninio laiko keitimo panaikinimas turi kelias svarbias pasekmes. Tai yra pasekmės piliečių sveikatai, nes daromas poveikis biologiniam ritmui, taip pat gyvūnų sveikatai. Šio panaikinimo poveikis taip pat labai ryškus derinimui ES lygmeniu. Valstybių narių teritorijos apima tris skirtingas laiko zonas (GMT 0, +1 ir +2) ir neparengta ar nekoordinuojama tvarka galėtų sutrikdyti bendrosios rinkos veikimą. Kompetencija pasirinkti standartinį savo teritorijos laiką iš tiesų lieka valstybių narių rankose. Todėl yra didelis susiskaidymo į skirtingas laiko zonas pavojus, nes kaimyninės šalys gali pasirinkti pereiti prie kitokio laiko.

Nuomonės referentė taip pat atsižvelgė į tai, kad Tarybai pirmininkaujanti Austrija neteikė pirmenybės šiam klausimui ir kad transporto ministrų, svarsčiusių šį klausimą 2018 m. birželio ir spalio mėn. ir 2017 m. gruodžio mėn., nuomonės išsiskyrė.

Atsižvelgdama į šiuos vasaros laiko direktyvos taikymo nutraukimo apribojimus, nuomonės referentė siūlo laikytis tokio požiūrio:

itin svarbu koordinuoti siekiant užtikrinti bendrosios rinkos veikimą, nes skirtingas laikas turi įtakos daugeliui ekonomikos sektorių ir piliečių judėjimui. Tai ypač aktualu, nes ankstesnė direktyva dėl laiko pakeitimo buvo priimta tuomet, kai ES sudarė tik 15 valstybių narių. Dėl šių priežasčių nuomonės referentė mano, kad įsigaliojimas 2019 m. balandžio 1 d. yra per ankstyvas ir jį reikia atidėti iki 2020 m., kad valstybės narės galėtų pasirengti pokyčiams ir koordinuoti veiksmus.

Nepaisant valstybių narių kompetencijos nustatyti laiką, nuomonės referentė siūlo, kaip prie standartinio, grįžti prie žiemos laiko. Kadangi vasaros laikas visus metus techniniu požiūriu reikštų laiko zonos pasikeitimą, visoms šalims, kurios žiemos laiką pasirinktų kaip standartinį laiką, būtų lengviau panaikinti laiko keitimą ir būtų užkirstas kelias susiskaidymui tarp valstybių narių.

Kitas būdas palengvinti procesą – kaimyninių šalių grupių vykdomas koordinavimas, ypač atsižvelgiant į laiko zonas (GMT 0, +1 ir +2), kad būtų išsaugota dabartinė padėtis.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  2018 m. vasario 8 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas paragino Komisiją atlikti Direktyvoje 2000/84/EB nustatytos vasaros laiko tvarkos vertinimą ir prireikus pateikti pasiūlymą dėl jos peržiūros. Toje rezoliucijoje taip pat patvirtinta, kad visoje Sąjungoje svarbu laikytis vienodo požiūrio į laiko tvarką;

(2)  2018 m. vasario 8 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas paragino Komisiją kartu su valstybėmis narėmis atlikti Direktyvoje 2000/84/EB nustatytos vasaros laiko tvarkos vertinimą ir prireikus pateikti pasiūlymą dėl jos peržiūros. Toje rezoliucijoje taip pat patvirtinta, kad visoje Sąjungoje svarbu laikytis vienodo požiūrio į laiko tvarką;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Komisija išnagrinėjo turimus įrodymus, iš kurių matyti, kad šioje srityje svarbu taikyti suderintas Sąjungos taisykles ir taip užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, taip pat išvengti, inter alia, transporto operacijų planavimo ir informacinių bei ryšių sistemų veikimo trikdžių, didesnių tarpvalstybinės prekybos išlaidų arba mažesnio našumo prekių ir paslaugų sektoriuje. Patikimų įrodymų dėl to, ar vasaros laiko tvarkos teikiama nauda yra didesnė už nepatogumus, kurių patiriama dėl du kartus per metus keičiamo laiko, neturima;

(3)  Komisija išnagrinėjo turimus įrodymus, iš kurių matyti, kad šioje srityje svarbu taikyti suderintas Sąjungos taisykles ir taip užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, užtikrinti teisinį tikrumą ir ilgalaikį patikimumą, taip pat išvengti, inter alia, keleivinio ir krovininio transporto operacijų planavimo bei vykdymo ir informacinių bei ryšių sistemų veikimo trikdžių, didesnių tarpvalstybinės prekybos išlaidų arba mažesnio našumo prekių ir paslaugų sektoriuje bei poveikio žemės ūkio našumui. Yra įrodymų, kad vasaros laiko tvarkos teikiama nauda nėra didesnė už nepatogumus, kurių patiriama dėl du kartus per metus keičiamo laiko.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  šiuo atžvilgiu gyvulių augintojų padėtis gali būti pavyzdys, kai vasaros laiko tvarka iš pradžių buvo laikoma nesuderinama su žemės ūkio darbų praktika, ypač dėl darbo dienos pradžios, kuri jau pagal standartinį laiką buvo labai ankstyva. Taip pat buvo manoma, kad dukart per metus pereinant prie vasaros laiko sunkiau pasiekti, kad į rinką patektų produktai arba gyvūnai. Be to, nustatyta, kad dėl karvių pripratimo prie natūralaus melžimo ritmo pieno primilžis sumažėdavo. Tačiau šiuolaikinė žemės ūkio įranga ir praktika iš esmės pakeitė ūkininkavimą taip, kad daugelis šių problemų nebėra aktualios, tačiau susirūpinimą vis dar kelia biologinis gyvūnų ritmas ir ūkininkų darbo sąlygos;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  dėl vasaros laiko tvarkos vyksta audringi vieši debatai, o kai kurios valstybės narės jau išreiškė savo pageidavimą atsisakyti tokios tvarkos taikymo. Atsižvelgiant į tokią įvykių raidą būtina ir toliau užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir išvengti didelių tokio veikimo trikdžių, kurių atsirastų dėl šioje srityje valstybių narių taikomos skirtingos tvarkos. Todėl tikslinga koordinuotai nutraukti vasaros laiko tvarkos taikymą;

(4)  dėl vasaros laiko tvarkos vyksta audringi vieši debatai – prie to daugelyje valstybių narių savo aktyviu dalyvavimu prisidėjo nacionalinės veiklos grupės, o kai kurios valstybės narės jau išreiškė savo pageidavimą atsisakyti tokios tvarkos taikymo. Per diskusijas įvairių sričių specialistai, įskaitant medicinos ir veterinarijos, žemės ūkio, švietimo ir turizmo, įvertino neigiamą kasmetinių laiko keitimo poveikį. Atsižvelgiant į tokią įvykių raidą būtina ir toliau užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir išvengti didelių tokio veikimo trikdžių, kurių atsirastų dėl šioje srityje valstybių narių taikomos skirtingos tvarkos. Todėl tikslinga koordinuotai nutraukti vasaros laiko tvarkos taikymą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  ne vienoje piliečių iniciatyvoje atkreiptas dėmesys į piliečių susirūpinimą dėl du kartus per metus keičiamo laiko, ir valstybės narėms turėtų būti suteikta laiko ir galimybių viešoms konsultacijoms ir poveikio vertinimams įvykdyti, kad geriau suprastų, kokie būtų sezoninio laiko keitimo panaikinimo visuose regionuose padariniai;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  siekiant užtikrinti suderintą šios direktyvos įgyvendinimą, valstybės narės konsultuojasi tarpusavyje ir derina bet kokius laiko juostų keitimus, kad būtų išvengta praktiniu požiūriu nepatogių laiko juostų ir apsunkinančių vidaus rinkos sutrikimų;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šia direktyva neturėtų būti pažeista kiekvienos valstybės narės teisė nuspręsti dėl jos jurisdikcijai priklausančių ir į Sutarčių teritorinę taikymo sritį patenkančių teritorijų standartinio laiko ar laikų ir tolesnių jų pakeitimų. Tačiau siekiant užtikrinti, kad dėl vasaros laiko tvarkos taikymo tik kai kuriose valstybėse narėse nebūtų sutrikdytas vidaus rinkos veikimas, valstybės narės turėtų susilaikyti nuo standartinio laiko keitimo tam tikroje jų jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje dėl priežasčių, susijusių su sezonų kaita, jei toks pakeitimas būtų siūlomas kaip laiko juostos pakeitimas. Be to, siekiant kuo labiau sumažinti sutrikimų, inter alia, transporto, ryšių ir kituose susijusiuose sektoriuose, jos turėtų laiku Komisijai pranešti apie ketinimą keisti savo standartinį laiką ir vėliau taikyti pakeitimus, apie kuriuos pranešta. Komisija, remdamasi tuo pranešimu, turėtų informuoti visas kitas valstybes nares, kad jos galėtų imtis visų būtinų priemonių. Ji taip pat turėtų paskelbti šią informaciją, kad informuotų plačiąją visuomenę ir suinteresuotąsias šalis;

(5)  šia direktyva neturėtų būti pažeista kiekvienos valstybės narės teisė nuspręsti dėl jos jurisdikcijai priklausančių ir į Sutarčių teritorinę taikymo sritį patenkančių teritorijų standartinio laiko ar laikų ir tolesnių jų pakeitimų. Tačiau siekiant užtikrinti, kad dėl vasaros laiko tvarkos taikymo tik kai kuriose valstybėse narėse nebūtų sutrikdytas vidaus rinkos veikimas, valstybės narės turėtų susilaikyti nuo standartinio laiko keitimo tam tikroje jų jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje dėl priežasčių, susijusių su sezonų kaita, jei toks pakeitimas būtų siūlomas kaip laiko juostos pakeitimas. Be to, siekiant kuo labiau sumažinti sutrikimų, inter alia, transporto, ryšių, žemės ūkio ir kituose susijusiuose sektoriuose, jos turėtų laiku Komisijai pranešti apie ketinimą keisti savo standartinį laiką ir vėliau taikyti pakeitimus, apie kuriuos pranešta. Komisija, remdamasi tuo pranešimu, turėtų informuoti visas kitas valstybes nares, kad jos galėtų imtis visų būtinų priemonių. Ji taip pat turėtų paskelbti šią informaciją, kad informuotų plačiąją visuomenę ir suinteresuotąsias šalis;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  ši direktyva turėtų būti taikoma nuo 2019 m. balandžio 1 d., kad paskutinis vasaros laiko taikymo laikotarpis pagal Direktyvos 2000/84/EB taisykles kiekvienoje valstybėje narėje prasidėtų 2019 m. kovo 31 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės narės, kurios po to vasaros laiko taikymo laikotarpio ketina taikyti standartinį laiką, atitinkantį laiką, pagal Direktyvą 2000/84/EB taikytą žiemos sezonu, turėtų savo standartinį laiką pakeisti 2019 m. spalio 27 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku, kad panašūs ilgalaikiai pakeitimai įvairiose valstybėse narėse būtų atlikti vienu metu. Pageidautina, kad valstybės narės sprendimus dėl standartinio laiko, kurį kiekviena jų taikys nuo 2019 m., priimtų koordinuotai;

(7)  ši direktyva turėtų būti taikoma nuo 2020 m. balandžio 1 d., kad paskutinis vasaros laiko taikymo laikotarpis pagal Direktyvos 2000/84/EB taisykles kiekvienoje valstybėje narėje prasidėtų 2020 m. kovo 29 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės narės, kurios po to vasaros laiko taikymo laikotarpio ketina taikyti standartinį laiką, atitinkantį laiką, pagal Direktyvą 2000/84/EB taikytą žiemos sezonu, turėtų savo standartinį laiką pakeisti 2020 m. spalio 31 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku, kad panašūs ilgalaikiai pakeitimai įvairiose valstybėse narėse būtų koordinuotai atlikti vienu metu. Pageidautina, kad valstybės narės sprendimus dėl standartinio laiko, kurį kiekviena jų taikys nuo 2020 m., priimtų koordinuotai;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės neatlieka sezoninių savo standartinio laiko ar laikų pakeitimų.

1.  Valstybės narės neatlieka sezoninių savo standartinio laiko ar laikų pakeitimų. Jos bendrai pasirenka visoje Sąjungoje taikytiną nuolatinį standartinį arba nuolatinį vasaros laiką.

Pagrindimas

Siekiama išvengti skirtingų laikų painiavos tarp ES šalių. Bendras pasirinkimas ES lygmeniu būtų naudingas bendrajai rinkai ir piliečių kasdieniam gyvenimui.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nepaisant šio straipsnio 1 dalies nuostatų, valstybės narės 2019 m. dar gali atlikti sezoninį savo standartinio laiko ar laikų pakeitimą, jei tai padaro 2019 m. spalio 27 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės narės apie šį sprendimą praneša pagal 2 straipsnį.

2.  Nepaisant šio straipsnio 1 dalies nuostatų, valstybės narės 2020 m. dar gali atlikti sezoninį savo standartinio laiko ar laikų pakeitimą, jei tai padaro 2020 m. spalio 31 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės narės apie šį sprendimą praneša pagal 2 straipsnį.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip 2019 m. balandžio 1 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės ne vėliau kaip 2020 m. balandžio 1 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tas nuostatas jos taiko nuo 2019 m. balandžio 1 d.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2020 m. balandžio 1 d.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Direktyva 2000/84/EB panaikinama nuo 2019 m. balandžio 1 d.

Direktyva 2000/84/EB panaikinama nuo 2020 m. balandžio 1 d.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sezoninio laiko keitimo panaikinimas

Nuorodos

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

13.9.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Ulrike Müller

9.10.2018

Priėmimo data

19.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

9

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Elsi Katainen, Thomas Waitz

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

25

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen

ECR

Jørn Dohrmann

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

9

-

ALDE

Jan Huitema, Jens Rohde

ECR

James Nicholson

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

PPE

Michel Dantin

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos

3

0

ECR

Beata Gosiewska, Laurenţiu Rebega

PPE

Mairead McGuinness

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ  (21.2.2019)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas ir panaikinama Direktyva 2000/84/EB

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Nuomonės referentas: Pavel Svoboda

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą visose valstybėse narėse suderintai panaikinti sezoninį laiko keitimą ir taip atsižvelgti į per pastaruosius kelerius metus Parlamento pateiktą ne vieną raginimą imtis šių priemonių.

Beveik 40 metų galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose nustatyta praktika du kartus per metus keisti laiką neseniai sulaukė didelio piliečių ir pilietinės visuomenės pasipriešinimo.

Reikia pabrėžti, kad toks sezoninis laiko keitimas daro poveikį ne tik vidaus rinkos veikimui, bet ir lemia įvairias visuomenės sveikatos problemas, ypač susijusias su konkrečių mažumų grupių apsauga, kurios neproporcingai nukenčia nuo paros ciklo sutrikimų. Be to, atsižvelgiant į tyrimus matyti, kad nelaimingų atsitikimų ir širdies priepuolių skaičius per tam tikrą dienų laikotarpį po laiko keitimo padidėja.

Akivaizdu, kad reikia imtis veiksmų Sąjungos lygmeniu norint suderinti sezoninio laiko keitimo pabaigą, tačiau numatyti taisykles, priimant tiesiogiai taikomą reglamentą, pagal kurį būtų reikalaujama, kad visose valstybėse narėse būtų nustatytas standartinis arba vasaros laikas, būtų nustatytas pernelyg griežtas reikalavimas ir nebūtų atsižvelgiama į skirtingus poreikius bei sąlygas įvairiose ES dalyse. Todėl valstybės narės turėtų turėti galimybę pačios pasirinkti. Vis dėlto reikėtų palikti daugiau laiko iki direktyvos taikymo pradžios, siekiant pasiruošti pokyčiams, kurie turėtų būti įgyvendinti suderintai ir koordinuotai.

Nuomonės referentas apgailestauja, kad Komisija neatliko tinkamo poveikio vertinimo ir nerengė išsamių 12 savaičių trukmės viešų konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis prieš pateikdama pasiūlymą atnaujinti Direktyvą 2000/84/EB. Reikia pabrėžti, kad Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros institucijos įsipareigojo laikytis požiūrio, kad poveikio vertinimai ir konsultacijos yra pagrindinės priemonės Sąjungos teisės aktų kokybei gerinti.

Vis dėlto nuomonės referentas visiškai sutinka su atsakingo komiteto pranešėju, kad ši direktyva turėtų būti priimta kuo greičiau, pageidautina iki dabartinės kadencijos pabaigos, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir sudaryti valstybėms narėms sąlygas tinkamai pasirengti būsimiems pokyčiams.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdami į 2018m. liepos 4 d.–2018 m. rugpjūčio 16 d. Europos Komisijos vykdytas konsultacijas internetu,

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  2018 m. vasario 8 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas paragino Komisiją atlikti Direktyvoje 2000/84/EB nustatytos vasaros laiko tvarkos vertinimą ir prireikus pateikti pasiūlymą dėl jos peržiūros. Toje rezoliucijoje taip pat patvirtinta, kad visoje Sąjungoje svarbu laikytis vienodo požiūrio į laiko tvarką;

(2)  2018 m. vasario 8 d. rezoliucijoje, pagrįstoje keliomis piliečių peticijomis ir nemažu skaičiumi piliečių iniciatyvų, Parlamento klausimais ir viešuoju svarstymu šiuo klausimu, Europos Parlamentas paragino Komisiją atlikti Direktyvoje 2000/84/EB nustatytos vasaros laiko tvarkos vertinimą ir prireikus pateikti pasiūlymą dėl jos peržiūros. Toje rezoliucijoje taip pat patvirtinta, kad visoje Sąjungoje svarbu laikytis vienodo požiūrio į laiko tvarką;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Komisija išnagrinėjo turimus įrodymus, iš kurių matyti, kad šioje srityje svarbu taikyti suderintas Sąjungos taisykles ir taip užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, taip pat išvengti, inter alia, transporto operacijų planavimo ir informacinių bei ryšių sistemų veikimo trikdžių, didesnių tarpvalstybinės prekybos išlaidų arba mažesnio našumo prekių ir paslaugų sektoriuje. Patikimų įrodymų dėl to, ar vasaros laiko tvarkos teikiama nauda yra didesnė už nepatogumus, kurių patiriama dėl du kartus per metus keičiamo laiko, neturima;

(3)  suderintos Sąjungos taisyklės turi užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ilgalaikėje perspektyvoje ir nuspėjamumą, taip pat padėti išvengti, inter alia, transporto operacijų planavimo ir informacinių bei ryšių sistemų veikimo trikdžių, didesnių tarpvalstybinės prekybos išlaidų arba mažesnio našumo prekių ir paslaugų sektoriuje – šie dalykai daro didelę įtaką tinkamam vidaus rinkos veikimui, verslo veiklai ir piliečių gyvenimui. Nesama patikimų įrodymų dėl to, kad laiko keitimo du kartus per metus tvarka neteikia didelės naudos, tačiau nemažai mokslinių tyrimų, įskaitant 2017 m. spalio mėn. Europos Parlamento tyrimų tarnybos tyrimą dėl ES vasaros laiko tvarkos pagal Direktyvą 2000/84/EB, atskleidė neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ypač tam tikroms grupėms, pavyzdžiui, vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims, ir rodo galimą ryšį su širdies ir kraujagyslių ligomis, ištinkančiomis dėl vidinio ritmo sutrikimo. Ekonomikos požiūriu laiko keitimo du kartus per metus tvarka reiškia papildomas sąnaudas ir administracines naštas daugeliui sektorių;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  dėl vasaros laiko tvarkos vyksta audringi vieši debatai, o kai kurios valstybės narės jau išreiškė savo pageidavimą atsisakyti tokios tvarkos taikymo. Atsižvelgiant į tokią įvykių raidą būtina ir toliau užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir išvengti didelių tokio veikimo trikdžių, kurių atsirastų dėl šioje srityje valstybių narių taikomos skirtingos tvarkos. Todėl tikslinga koordinuotai nutraukti vasaros laiko tvarkos taikymą;

(4)  2018 m. liepos–rugpjūčio mėn. Komisijos surengtos viešos konsultacijos dėl vasaros laiko tvarkos sulaukė 4,6 mln. atsakymų – daugiausia Komisijos konsultacijose kada nors gautų atsakymų, iš kurių matyti, kad piliečiai pageidauja panaikinti laiko keitimo du kartus per metus tvarką. Be to, kai kurios valstybės narės jau išreiškė savo pageidavimą atsisakyti tokios tvarkos taikymo. Atsižvelgiant į tokią įvykių raidą būtina ir toliau užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir išvengti didelių tokio veikimo trikdžių, kurių atsirastų dėl šioje srityje valstybių narių taikomos skirtingos tvarkos. Todėl tikslinga koordinuotai nutraukti vasaros laiko tvarkos taikymą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šia direktyva neturėtų būti pažeista kiekvienos valstybės narės teisė nuspręsti dėl jos jurisdikcijai priklausančių ir į Sutarčių teritorinę taikymo sritį patenkančių teritorijų standartinio laiko ar laikų ir tolesnių jų pakeitimų. Tačiau siekiant užtikrinti, kad dėl vasaros laiko tvarkos taikymo tik kai kuriose valstybėse narėse nebūtų sutrikdytas vidaus rinkos veikimas, valstybės narės turėtų susilaikyti nuo standartinio laiko keitimo tam tikroje jų jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje dėl priežasčių, susijusių su sezonų kaita, jei toks pakeitimas būtų siūlomas kaip laiko juostos pakeitimas. Be to, siekiant kuo labiau sumažinti sutrikimų, inter alia, transporto, ryšių ir kituose susijusiuose sektoriuose, jos turėtų laiku Komisijai pranešti apie ketinimą keisti savo standartinį laiką ir vėliau taikyti pakeitimus, apie kuriuos pranešta. Komisija, remdamasi tuo pranešimu, turėtų informuoti visas kitas valstybes nares, kad jos galėtų imtis visų būtinų priemonių. Ji taip pat turėtų paskelbti šią informaciją, kad informuotų plačiąją visuomenę ir suinteresuotąsias šalis;

(5)  šia direktyva neturėtų būti pažeista kiekvienos valstybės narės teisė, laikantis subsidiarumo principo nuspręsti dėl jos jurisdikcijai priklausančių ir į Sutarčių teritorinę taikymo sritį patenkančių teritorijų standartinio laiko ar laikų ir tolesnių jų pakeitimų. Siekiant kuo labiau sumažinti vidaus rinkos veikimo sutrikimų, inter alia, susijusių su transporto, ryšių ir kitais susijusiais sektoriais, ir sudaryti sąlygas koordinuoti, jos turėtų iki 2020 m. balandžio 1 d. Komisijai pranešti apie ketinimą keisti savo standartinį laiką. Komisija, remdamasi tuo pranešimu, turėtų tinkamai ir laiku informuoti valstybes nares, plačiąją visuomenę ir suinteresuotąsias šalis. Ji taip pat turėtų įvertinti numatomo standartinio laiko keitimo poveikį vidaus rinkos veikimui ir atlikti ekspertinę šio klausimo analizę, atsižvelgiant į gamtos, sveikatos ir socialinius aspektus bei geografinius valstybių narių skirtumus;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  siekdamos užtikrinti darnų šios direktyvos įgyvendinimą, valstybės narės turėtų iš anksto koordinuoti savo sprendimus dėl numatomo standartinio laiko. Todėl Komisija turėtų sukurti koordinavimo mechanizmą, kad visoje Sąjungoje būtų užtikrintas darnus ir koordinuojamas laiko tvarkos taikymas. Koordinavimo mechanizme turėtų dalyvauti vienas paskirtas atstovas iš kiekvienos valstybės narės ir vienas Komisijos atstovas;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  todėl būtina atsisakyti laikotarpio, kuriam taikoma Direktyvoje 2000/84/EB nustatyta vasaros laiko tvarka, vienodinimo ir nustatyti bendras taisykles, pagal kurias valstybės narės negalėtų taikyti skirtingos sezoninio laiko tvarkos, keisdamos savo standartinį laiką dažniau kaip kartą per metus, ir kuriose būtų nustatyta pareiga pranešti apie numatomus standartinio laiko pakeitimus. Šia direktyva siekiama užtikrintai prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos veikimo, todėl ji turėtų būti grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu, išaiškintu pagal nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką;

(6)  todėl būtina atsisakyti laikotarpio, kuriam taikoma Direktyvoje 2000/84/EB nustatyta vasaros laiko tvarka, vienodinimo ir nustatyti bendras taisykles, pagal kurias valstybės narės negalėtų taikyti skirtingos sezoninio laiko tvarkos. Šia direktyva siekiama užtikrintai prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos veikimo, todėl ji turėtų būti grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu, išaiškintu pagal nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  su sezoniniu laiko keitimu nesusijęs laiko keitimas lems pereinamojo laikotarpio išlaidas, visų pirma susijusias su IT sistemomis transporto ir kituose sektoriuose. Kad būtų gerokai sumažintos pereinamojo laikotarpio išlaidos, šios direktyvos įgyvendinimui reikia nustatyti pagrįstą pasirengimo laikotarpį;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  ši direktyva turėtų būti taikoma nuo 2019 m. balandžio 1 d., kad paskutinis vasaros laiko taikymo laikotarpis pagal Direktyvos 2000/84/EB taisykles kiekvienoje valstybėje narėje prasidėtų 2019 m. kovo 31 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės narės, kurios po to vasaros laiko taikymo laikotarpio ketina taikyti standartinį laiką, atitinkantį laiką, pagal Direktyvą 2000/84/EB taikytą žiemos sezonu, turėtų savo standartinį laiką pakeisti 2019 m. spalio 27 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku, kad panašūs ilgalaikiai pakeitimai įvairiose valstybėse narėse būtų atlikti vienu metu. Pageidautina, kad valstybės narės sprendimus dėl standartinio laiko, kurį kiekviena jų taikys nuo 2019 m., priimtų koordinuotai;

(7)  siekiant, kad standartinis laikas būtų derinamas bendrai ir koordinuotai atsižvelgiant į šios direktyvos tikslą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai atidėti šios direktyvos taikymo datą, jei dėl laiko tvarkos galėtų smarkiai sutrikti tinkamas vidaus rinkos veikimas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

 

 

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  valstybės narės turėtų tarpusavyje koordinuoti, kokį standartinį laiką pasirinkti, ir jis valstybėse narėse turėtų būti kaip galima labiau suderintas, kad ES nebūtų pernelyg daug laiko juostų ir kad būtų užtikrintas tinkamas vidaus rinkos veikimas bei nuspėjamumas susijusiems piliečiams, vartotojams ir sektoriams;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  šios direktyvos įgyvendinimas turėtų būti stebimas. Tokios stebėsenos rezultatus Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai skirtoje ataskaitoje. Toji ataskaita turėtų būti grindžiama informacija, kurią valstybės narės Komisijai turi pateikti iš anksto, kad ataskaitą būtų galima pateikti nurodytu laiku;

(8)  šios direktyvos įgyvendinimas turėtų būti stebimas. Tokios stebėsenos rezultatus Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai skirtoje deramai pagrįstoje ataskaitoje. Toji ataskaita turėtų būti grindžiama informacija, kurią valstybės narės Komisijai turi pateikti iš anksto, kad ataskaitą būtų galima pateikti nurodytu laiku;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nepaisant šio straipsnio 1 dalies nuostatų, valstybės narės 2019 m. dar gali atlikti sezoninį savo standartinio laiko ar laikų pakeitimą, jei tai padaro 2019 m. spalio 27 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės narės apie šį sprendimą praneša pagal 2 straipsnį.

2.  Nepaisant šio straipsnio 1 dalies nuostatų, valstybės narės dar gali atlikti sezoninį savo standartinio laiko pakeitimą. Valstybės narės apie šį sprendimą praneša pagal 2 straipsnį.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nedarant poveikio 1 straipsniui, jei valstybė narė nusprendžia savo standartinį laiką arba laikus pakeisti bet kurioje jos jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje, ji apie tai praneša Komisijai likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki pakeitimo įsigaliojimo. Jei valstybė narė pateikia tokį pranešimą ir jo neatsiima likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki numatomo pakeitimo datos, valstybė narė šį pakeitimą taiko.

1.  Komisija sukuria koordinavimo mechanizmą, kad visoje Sąjungoje būtų užtikrintas darnus ir koordinuojamas laiko tvarkos taikymas. Koordinavimo mechanizme dalyvauja vienas atstovas iš kiekvienos valstybės narės ir vienas Komisijos atstovas.

2.  Per 1 mėnesį nuo pranešimo gavimo Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms ir paskelbia šią informaciją Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Valstybės narės iki 2020 m. balandžio 1 d. Komisijai praneša apie savo ketinimus laikantis 1 straipsnio. Kad būtų išvengta didelių sutrikdymų, koordinavimo mechanizmo nariai nedelsdami aptaria ir įvertina galimą numatomo pakeitimo poveikį vidaus rinkos veikimui.

 

3.  Jeigu remdamasi 2 dalyje nurodytu vertinimu Komisija mano, kad numatomas pakeitimas labai sutrikdys vidaus rinkos veikimą, ji apie tai informuoja atitinkamą valstybę narę.

 

4.  Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 31 d. nusprendžia, ar laikytis savo ketinimo. Jos pateikia išsamų paaiškinimą, kaip spręs neigiamo pakeitimo poveikio vidaus rinkos veikimui klausimą.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a straipsnis

 

1.  Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su 2 straipsnyje nurodytu koordinavimo mechanizmu, atidžiai stebi numatytą laiką visoje Sąjungoje.

 

2.  Komisijai pagal 2b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad ne ilgiau kaip 12 mėnesių būtų atidėtas šios direktyvos taikymas, jei ji nustato, kad numatyta laiko tvarka, apie kurią pranešė valstybės narės, gali labai sutrikdyti vidaus rinkos veikimą.

 

3.  Jei yra skubių neišvengiamų priežasčių, deleguotiesiems aktams, kurie priimami pagal šį straipsnį, taikoma 2c straipsnyje nurodyta procedūra.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

2b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b straipsnis

 

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.  2a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami [dar nenustatyta] metų laikotarpiui nuo [šios direktyvos įsigaliojimo diena].

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2a straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą, Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.  Pagal 2a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per [dar nenustatyta] mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas [dar nenustatyta] mėnesiais.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c straipsnis

 

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys. 

 

2.  Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl pagal šį straipsnį priimto deleguotojo teisės akto, laikydamiesi 2b straipsnyje nurodytos procedūros. Tokiu atveju Komisija, gavusi pranešimą apie Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą.

1.  Komisija ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą. Šioje įgyvendinimo ataskaitoje ypatingas dėmesys skiriamas poveikiui žmogaus sveikatai. 

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija atlieka išsamų poveikio vertinimą bei sąnaudų ir naudos analizę, susijusius su sezoninio laiko keitimo panaikinimu ES.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai atitinkamą informaciją ne vėliau kaip 2024 m. balandžio 30 d.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai atitinkamą informaciją ne vėliau kaip balandžio 30 d. po penkerių metų nuo šios direktyvos priėmimo.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip 2019 m. balandžio 1 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės ne vėliau kaip 2020 m. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Direktyva 2000/84/EB panaikinama nuo 2019 m. balandžio 1 d.

Direktyva 2000/84/EB panaikinama nuo 2020 m.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sezoninio laiko keitimo panaikinimas

Nuorodos

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

13.9.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Pavel Svoboda

24.9.2018

Svarstymas komitete

23.1.2019

 

 

 

Priėmimo data

19.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pascal Durand, Angelika Niebler, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Ingeborg Gräßle, Joëlle Mélin

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Ingeborg Gräßle, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Peticijų komiteto NUOMONĖ  (20.2.2019)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas ir panaikinama Direktyva 2000/84/EB

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Nuomonės referentė: Cecilia Wikström

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymu siekiama ES valstybėse narėse panaikinti sezoninį laiko keitimą. ES teisės aktai dėl vasaros laiko tvarkos priimti 1980 m., siekiant suvienodinti taikomas nacionalines vasaros laiko praktikas ir tvarkaraščius. Nuo 2001 m. ES vasaros laiko tvarka reglamentuojama Direktyva 2000/84/EB, kurioje visoms valstybėms narėms nustatyta pareiga pereiti prie vasaros laiko paskutinį kovo sekmadienį ir grįžti prie savo standartinio laiko (žiemos laiko) paskutinį spalio sekmadienį.

Dėl laiko keitimo du kartus per metus sistemos vis dažniau skundžiasi piliečiai, Europos Parlamentas ir vis daugiau valstybių narių.

Savo 2018 m. vasario 8 d. rezoliucijoje(1) Europos Parlamentas paprašė Komisijos atlikti Direktyvoje 2000/84/EB numatytos vasaros laiko tvarkos vertinimą ir, prireikus, pateikti pasiūlymą ją peržiūrėti. Europos Komisija taip pat surengė viešas konsultacijas, per kurias gauta maždaug 4,6 mln. atsakymų – daugiau atsakymų nei per bet kurią kitą Komisijos konsultaciją. 84 proc. šių konsultacijų respondentų pritarė, kad būtų atsisakyta laiko keitimo du kartus per metus, o 16 proc. respondentų norėjo palikti galioti esamą sistemą.

Be to, dėl vasaros laiko tvarkos dažnai kreipiamasi į Peticijų komitetą (PETI), kuris per keletą metų gavo daugiau kaip 100 su šia tema susijusių peticijų. Beveik visi peticijų pateikėjai ragina panaikinti laiko keitimą du kartus per metus, visų pirma dėl sveikatos ir nedidelio poveikio energijos taupymui. Kai kurie peticijų pateikėjai teigia, kad laiko keitimas itin neigiamai veikia pažeidžiamas grupes, pvz., vaikus ir vyresnio amžiaus žmones. 2015 m. liepos mėn. ir 2017 m. lapkričio mėn. Peticijų komitetas savo posėdžiuose aptarė su vasaros laiku susijusias peticijas.

Kaip nurodyta 2017 m. spalio mėn. Europos Parlamento tyrimų tarnybos tyrime dėl ES vasaros laiko tvarkos pagal Direktyvą 2000/84/EB, norint ES panaikinti laiko keitimą du kartus per metus, reikėtų atsižvelgti į šių pokyčių neigiamą poveikį žmogaus sveikatai. Akivaizdus pavyzdys, kokia svarbi diskusija apie laiko keitimo į vasaros laiką poveikį vidiniam laikrodžiui, yra tai, kad 2017 m. Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ir Michael W. Young laimėjo Nobelio premiją fiziologijos arba medicinos srityje už tai, kad jie atrado molekulinius mechanizmus, valdančius cirkadinį ritmą, išaiškino žmogaus vidinį ir biologinį laikrodį ir tai, kaip mūsų savijautą veikia išorės aplinkos ir vidinio biologinio laikrodžio neatitikimas. T. y. chronobiologinių tyrimų rezultatai rodo, kad poveikis žmogaus biologiniam ritmui gali būti žalingesnis, nei manyta anksčiau. Be to, remiantis SESV 114 straipsnio 8 dalimi dėl teisės aktų suderinimo, „jei valstybė narė iškelia konkrečią visuomenės sveikatos problemą tokioje srityje, kuriai buvo skirtos ankstesnės derinimo priemonės, ji atkreipia į tai Komisijos dėmesį, o ši nedelsdama nagrinėja, ar siūlyti Tarybai atitinkamas priemones“.

Remiantis tuo, nuomonės projektu siekiama pritarti minčiai, kad panaikinti laiko keitimo du kartus per metus tvarką reikėtų suderintai, kad būtų išvengta bet kokio galimai neigiamo poveikio sveikatai, ir atsižvelgiant į tai, kad nepasiekiamas tariamas energijos taupymas.

Nuomonės projekte siūloma laiko keitimą du kartus per metus panaikinti taip, kad būtų išvengta bet kokio didelio vidaus rinkos sutrikdymo, kurį lemtų valstybių narių skirtumai šioje srityje. Nuomonės referentė teigia, kad dėl pirminio Komisijos pasiūlymo, kuriuo valstybėms narėms suteikiama galimybė vienašališkai nuspręsti, kokį standartinį laiką jos nori pasirinkti, gali susidaryti padėtis, kai valstybės narės bus įvairiose skirtingose laiko zonose, todėl vidaus rinka taps dar skirtingesnė. Dėl to vidaus rinkoje tarpvalstybinė prekyba, transportas, ryšiai ir kelionės taptų sudėtingesni. Todėl, siekiant užtikrinti suderinimą, nuomonės referentė siūlo panaikinti laiko keitimo du kartus per metus tvarką, kaip siūlė beveik visi peticijų pateikėjai.

PAKEITIMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  2018 m. vasario 8 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas paragino Komisiją atlikti Direktyvoje 2000/84/EB nustatytos vasaros laiko tvarkos vertinimą ir prireikus pateikti pasiūlymą dėl jos peržiūros. Toje rezoliucijoje taip pat patvirtinta, kad visoje Sąjungoje svarbu laikytis vienodo požiūrio į laiko tvarką;

(2)  2018 m. vasario 8 d. rezoliucijoje, pagrįstoje Peticijų komiteto iš piliečių gautomis peticijomis ir reikalavimais, Europos Parlamentas paragino Komisiją atlikti Direktyvoje 2000/84/EB nustatytos vasaros laiko tvarkos vertinimą ir prireikus pateikti pasiūlymą dėl jos peržiūros. Toje rezoliucijoje taip pat patvirtinta, kad visoje Sąjungoje svarbu laikytis vienodo ir koordinuoto požiūrio į laiko tvarką;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Komisija išnagrinėjo turimus įrodymus, iš kurių matyti, kad šioje srityje svarbu taikyti suderintas Sąjungos taisykles ir taip užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, taip pat išvengti, inter alia, transporto operacijų planavimo ir informacinių bei ryšių sistemų veikimo trikdžių, didesnių tarpvalstybinės prekybos išlaidų arba mažesnio našumo prekių ir paslaugų sektoriuje. Patikimų įrodymų dėl to, ar vasaros laiko tvarkos teikiama nauda yra didesnė už nepatogumus, kurių patiriama dėl du kartus per metus keičiamo laiko, neturima;

(3)  Komisija išnagrinėjo turimus įrodymus, iš kurių matyti, kad šioje srityje svarbu taikyti suderintas Sąjungos taisykles ir taip užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, taip pat išvengti, inter alia, transporto operacijų planavimo ir informacinių bei ryšių sistemų veikimo trikdžių, didesnių tarpvalstybinės prekybos išlaidų arba mažesnio našumo prekių ir paslaugų sektoriuje.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  dėl vasaros laiko tvarkos vyksta audringi vieši debatai, o kai kurios valstybės narės jau išreiškė savo pageidavimą atsisakyti tokios tvarkos taikymo. Atsižvelgiant į tokią įvykių raidą būtina ir toliau užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir išvengti didelių tokio veikimo trikdžių, kurių atsirastų dėl šioje srityje valstybių narių taikomos skirtingos tvarkos. Todėl tikslinga koordinuotai nutraukti vasaros laiko tvarkos taikymą;

(4)  kaip rodo piliečių reakcija, išreikšta peticijose, kuriose skatinama panaikinti laiko keitimo du kartus per metus tvarką, ir viešosios konsultacijos dėl ES vasaros laiko tvarkos, per kurias gauta daugiau atsakymų nei per bet kurias kitas Komisijos rengtas konsultacijas, dėl vasaros laiko tvarkos vyksta audringi vieši debatai. Kai kurios valstybės narės jau išreiškė savo pageidavimą atsisakyti tokios tvarkos taikymo. Atsižvelgiant į tokią įvykių raidą būtina ir toliau užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir išvengti didelių tokio veikimo trikdžių, kurių atsirastų dėl šioje srityje valstybių narių taikomos skirtingos tvarkos ir kurie galėtų turėti įtakos Sąjungos ekonominei ir politinei integracijai. Daug piliečių ragino panaikinti sezoninio laiko keitimo tvarką, visų pirma dėl poveikio sveikatai. Europos Parlamentui pateiktose peticijose piliečiai teigia, kad laiko keitimas itin neigiamai veikia pažeidžiamas grupes, pvz., vaikus ir vyresnio amžiaus žmones. Be to, ne vienas tyrimas parodė, kad laiko keitimas du kartus per metus turi neigiamų padarinių įvairiose srityse, pvz., jis sukelia sveikatos problemų ir paveikia cirkadinį ritmą; kelių eismo saugumą – pastebima, kad keletą dienų po laiko pakeitimo padidėja nelaimingų atsitikimų skaičius; sukelia administracinę naštą ir papildomų išlaidų įvairiuose ekonomikos sektoriuose. Taigi, kad būtų galima panaikinti laiko keitimo du kartus per metus tvarką, itin svarbu laikytis suderinto požiūrio, kuris būtų gerai koordinuojamas;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  itin svarbu atsižvelgti į tai, kad Europos Sąjungos šiaurę ir pietus skiria didelė teritorija, o tai reiškia, kad laiko poveikis dienos šviesai Europos Sąjungoje yra įvairus; Todėl, palikdami esamas laiko zonas, turime atsižvelgti į geografinius laiko aspektus;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šia direktyva neturėtų būti pažeista kiekvienos valstybės narės teisė nuspręsti dėl jos jurisdikcijai priklausančių ir į Sutarčių teritorinę taikymo sritį patenkančių teritorijų standartinio laiko ar laikų ir tolesnių jų pakeitimų. Tačiau siekiant užtikrinti, kad dėl vasaros laiko tvarkos taikymo tik kai kuriose valstybėse narėse nebūtų sutrikdytas vidaus rinkos veikimas, valstybės narės turėtų susilaikyti nuo standartinio laiko keitimo tam tikroje jų jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje dėl priežasčių, susijusių su sezonų kaita, jei toks pakeitimas būtų siūlomas kaip laiko juostos pakeitimas. Be to, siekiant kuo labiau sumažinti sutrikimų, inter alia, transporto, ryšių ir kituose susijusiuose sektoriuose, jos turėtų laiku Komisijai pranešti apie ketinimą keisti savo standartinį laiką ir vėliau taikyti pakeitimus, apie kuriuos pranešta. Komisija, remdamasi tuo pranešimu, turėtų informuoti visas kitas valstybes nares, kad jos galėtų imtis visų būtinų priemonių. Ji taip pat turėtų paskelbti šią informaciją, kad informuotų plačiąją visuomenę ir suinteresuotąsias šalis;

Išbraukta.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  todėl būtina atsisakyti laikotarpio, kuriam taikoma Direktyvoje 2000/84/EB nustatyta vasaros laiko tvarka, vienodinimo ir nustatyti bendras taisykles, pagal kurias valstybės narės negalėtų taikyti skirtingos sezoninio laiko tvarkos, keisdamos savo standartinį laiką dažniau kaip kartą per metus, ir kuriose būtų nustatyta pareiga pranešti apie numatomus standartinio laiko pakeitimus. Šia direktyva siekiama užtikrintai prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos veikimo, todėl ji turėtų būti grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu, išaiškintu pagal nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką;

(6)  todėl būtina atsisakyti laikotarpio, kuriam taikoma Direktyvoje 2000/84/EB nustatyta vasaros laiko tvarka, vienodinimo ir nustatyti bendras taisykles, pagal kurias valstybės narės negalėtų taikyti skirtingos sezoninio laiko tvarkos, keisdamos savo standartinį laiką dažniau kaip kartą per metus, ir kuriose būtų nustatyta pareiga pranešti apie numatomus standartinio laiko pakeitimus. Siekiant, kad ekonomika veiktų sklandžiai, būtina, kad, paliekant esamas laiko zonas, visose valstybėse narėse būtų taikoma tokia pati laiko tvarka, kad būtų išvengta skirtingų laiko zonų taikymo vidaus rinkoje. Šia direktyva siekiama užtikrintai prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos veikimo, todėl ji turėtų būti grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu, išaiškintu pagal nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką;

 

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  ši direktyva turėtų būti taikoma nuo 2019 m. balandžio 1 d., kad paskutinis vasaros laiko taikymo laikotarpis pagal Direktyvos 2000/84/EB taisykles kiekvienoje valstybėje narėje prasidėtų 2019 m. kovo 31 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės narės, kurios po to vasaros laiko taikymo laikotarpio ketina taikyti standartinį laiką, atitinkantį laiką, pagal Direktyvą 2000/84/EB taikytą žiemos sezonu, turėtų savo standartinį laiką pakeisti 2019 m. spalio 27 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku, kad panašūs ilgalaikiai pakeitimai įvairiose valstybėse narėse būtų atlikti vienu metu. Pageidautina, kad valstybės narės sprendimus dėl standartinio laiko, kurį kiekviena jų taikys nuo 2019 m., priimtų koordinuotai;

(7)  ši direktyva turėtų įsigalioti ir būti pradėta taikyti aštuonioliktą mėnesį po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, suteikiant pakankamai laiko visuomenei ir ekonominės veiklos vykdytojams prisitaikyti prie naujos situacijos. Siekiant, kad ekonomika veiktų sklandžiai, labai svarbu išvengti skirtingų laiko zonų taikymo vidaus rinkoje. Todėl valstybės narės turėtų susitarti dėl suderintos ES standartinių laikų tvarkos;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės neatlieka sezoninių savo standartinio laiko ar laikų pakeitimų.

 

2. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies nuostatų, valstybės narės 2019 m. dar gali atlikti sezoninį savo standartinio laiko ar laikų pakeitimą, jei tai padaro 2019 m. spalio 27 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės narės apie šį sprendimą praneša pagal 2 straipsnį.

1. Nuo [xx] valstybės narės netaiko laiko keitimo du kartus per metus.

 

2. Išbraukta

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nedarant poveikio 1 straipsniui, jei valstybė narė nusprendžia savo standartinį laiką arba laikus pakeisti bet kurioje jos jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje, ji apie tai praneša Komisijai likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki pakeitimo įsigaliojimo. Jei valstybė narė pateikia tokį pranešimą ir jo neatsiima likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki numatomo pakeitimo datos, valstybė narė šį pakeitimą taiko.

 

2. Per 1 mėnesį nuo pranešimo gavimo Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms ir paskelbia šią informaciją Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1. Remiantis 1 straipsniu, valstybės narės suderintą ir koordinuotą Sąjungos standartinių laikų tvarką.

 

2. Išbraukta

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės ne vėliau kaip 2019 m. balandžio 1 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2019 m. balandžio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

1. Valstybės narės ne vėliau kaip [Direktyvos taikymo pradžios diena] priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko laikydamosi Direktyvos 1 straipsnio.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Direktyva 2000/84/EB panaikinama nuo 2019 m. balandžio 1 d.

Direktyva 2000/84/EB panaikinama nuo Direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas, įsigaliojimo.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Ši direktyva įsigalioja ir pradedama taikyti aštuonioliktą mėnesį po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sezoninio laiko keitimo panaikinimas

Nuorodos

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PETI

25.10.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Cecilia Wikström

24.9.2018

Svarstymas komitete

21.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

14

4

1

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

14

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk

PPE

Pál Csáky, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

S&D

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

VERTS/ALE

Igor Šoltes

4

-

ECR

Notis Marias

S&D

Virginie Rozière

VERTS/ALE

Margrete Auken, Ana Miranda

1

0

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

2018 m. vasario 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl laiko keitimo tvarkos (2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sezoninio laiko keitimo panaikinimas

Nuorodos

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

12.9.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

13.9.2018

ITRE

13.9.2018

IMCO

13.9.2018

AGRI

13.9.2018

 

JURI

13.9.2018

PETI

25.10.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Marita Ulvskog

25.10.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

20.2.2019

 

 

 

Priėmimo data

4.3.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

11

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Francisco Assis, Matt Carthy, Jakop Dalunde, Michael Gahler, Karoline Graswander-Hainz, Pavel Svoboda, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eleonora Evi, Olle Ludvigsson, Ricardo Serrão Santos

Pateikimo data

7.3.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

23

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner

ECR

Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Schmidt, Pavel Svoboda, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, István Ujhelyi, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

11

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet

ECR

Peter van Dalen, Innocenzo Leontini

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini

S&D

Francisco Assis, Isabella De Monte, Ricardo Serrão Santos

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. kovo 21 d.Teisinis pranešimas