Förfarande : 2018/0332(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0169/2019

Ingivna texter :

A8-0169/2019

Debatter :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0225

BETÄNKANDE     ***I
PDF 397kWORD 171k
7.3.2019
PE 629.635v02-00 A8-0169/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Marita Ulvskog

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor
 YTTRANDE från utskottet för framställningar
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0639),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0408/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ..(1),

–  med beaktande av resultaten från det webbsamråd som Europeiska kommissionen genomförde den 4 juli–16 augusti 2018,

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ..(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism samt yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, utskottet för rättsliga frågor och utskottet för framställningar (A8-0169/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Medlemsstaterna kunde förr välja att införa sommartid på nationell nivå. Det var därför viktigt för den inre marknadens funktion att ett gemensamt datum och klockslag för sommartidens början och upphörande fastställdes för hela unionen. I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/84/EG21 tillämpar för närvarande alla medlemsstater sommartid från den sista söndagen i mars till den sista söndagen i oktober samma år.

(1)  Medlemsstaterna kunde förr välja att införa sommartid på nationell nivå. Det var därför viktigt för den inre marknadens funktion att ett gemensamt datum och klockslag för sommartidens början och upphörande fastställdes för hela unionen, i syfte att samordna tidsomställningen i medlemsstaterna. I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/84/EG21 tillämpar för närvarande alla medlemsstater säsongsbaserad tidsomställning två gånger per år. Standardtiden ändras till sommartid den sista söndagen i mars och tillämpas till den sista söndagen i oktober samma år.

__________________

__________________

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/84/EG av den 19 januari 2001 om bestämmelser beträffande sommartid (EGT L 31, 2.2.2001, s. 21).

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/84/EG av den 19 januari 2001 om bestämmelser beträffande sommartid (EGT L 31, 2.2.2001, s. 21).

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Europaparlamentet uppmanade i sin resolution av den 8 februari 2018 kommissionen att göra en bedömning av sommartiden såsom den fastställs i direktiv 2000/84/EG, och vid behov lägga fram ett förslag till ändring av direktivet. I resolutionen bekräftades också att det är av största vikt att upprätthålla ett harmoniserat tillvägagångssätt för tidsordningar i hela unionen.

(2)  Mot bakgrund av flera framställningar från allmänheten, medborgarinitiativ och parlamentsfrågor uppmanade Europaparlamentet i sin resolution av den 8 februari 2018 kommissionen att göra en grundlig bedömning av sommartiden såsom den fastställs i direktiv 2000/84/EG, och vid behov lägga fram ett förslag till ändring av direktivet. I resolutionen underströks också betydelsen av att upprätthålla ett harmoniserat och samordnat tillvägagångssätt för tidsordningar i hela unionen och ett enhetligt tidssystem för EU.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Kommissionen har undersökt tillgängliga uppgifter, vilka pekar på vikten av harmoniserade unionsregler på detta område för att säkerställa en väl fungerande inre marknad och för att undvika bl.a. störningar i fråga om transporter och informations- och kommunikationssystem, högre kostnader för gränsöverskridande handel och lägre produktivitet när det gäller varor och tjänster. Uppgifterna visar inte entydigt om sommartidens fördelar uppväger de olägenheter som är förknippade med en tidsomställning två gånger per år.

(3)  Kommissionen har undersökt tillgängliga uppgifter, vilka pekar på vikten av harmoniserade unionsregler på detta område för att säkerställa en väl fungerande inre marknad, för att skapa förutsägbarhet och långsiktig säkerhet och för att undvika bl.a. störningar i fråga om transporter och informations- och kommunikationssystem, högre kostnader för gränsöverskridande handel och lägre produktivitet när det gäller varor och tjänster.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Den offentliga debatten om sommartidssystemet är inte ny och sedan sommartiden infördes har en rad initiativ tagits för att avskaffa systemet. Vissa medlemsstater har hållit nationella samråd, och de flesta företag och berörda parter har ställt sig bakom ett avskaffande av tidsomställningen. Det samråd som kommissionen tog initiativ till gav samma resultat.

Motivering

Det fanns inledningsvis ett motstånd mot införandet av en tidsomställning, men det nuvarande förslaget har lagts fram efter en rad studier och samråd som tillför argument till den ideologiska debatten. I detta syfte är det lämpligt att nämna de tidigare debatterna och den process som ledde fram till det nuvarande förslaget.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  I detta sammanhang kan djuruppfödarnas situation fungera som ett exempel på hur sommartid ursprungligen ansågs vara oförenlig med arbetsmetoderna inom jordbruket, i synnerhet i fråga om den mycket tidiga starten på arbetsdagen under standardtiden. Dessutom antog man att omställningen mellan sommar- och standardtid två gånger om året skulle göra det svårare att få ut produkter och djur på marknaderna. Slutligen antog man att det faktum att korna fortsätter med sin naturliga mjölkningstakt skulle innebära att mjölkproduktionen gick ner. Modern jordbruksutrustning och jordbruksteknik har dock revolutionerat jordbruket på ett sätt som gör att de flesta av dessa punkter inte längre är relevanta, medan farhågorna rörande djurens biorytm och jordbrukarnas arbetsvillkor kvarstår.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Sommartiden är föremål för en livlig offentlig debatt, och vissa medlemsstater har redan uttryckt att de vill avskaffa denna tidsordning. Mot bakgrund av denna utveckling är det nödvändigt att även fortsättningsvis säkerställa en väl fungerande inre marknad, och att undvika eventuella betydande störningar av dess funktion som orsakas av skillnader mellan medlemsstater på detta område. Det är därför lämpligt att avskaffa sommartiden på ett samordnat sätt.

(4)  Sommartiden är föremål för en livlig offentlig debatt. Cirka 4,6 miljoner människor deltog i det offentliga samråd som kommissionen anordnade, vilket är det största antalet svar i ett samråd från kommissionen någonsin. Dessutom har ett antal medborgarinitiativ belyst de farhågor som allmänheten känner inför tidsomställningen två gånger per år, och vissa medlemsstater har redan uttryckt att de vill avskaffa sommartiden. Mot bakgrund av denna utveckling är det nödvändigt att även fortsättningsvis säkerställa en väl fungerande inre marknad, och att undvika eventuella betydande störningar av dess funktion som orsakas av skillnader mellan medlemsstater på detta område. Det är därför lämpligt att avskaffa sommartiden på ett samordnat och harmoniserat sätt.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Kronobiologi visar att kroppens biorytm påverkas av alla tidsomställningar, vilket kan ha en negativ inverkan på hälsan. Nya vetenskapliga rön visar tydligt att det finns ett samband mellan tidsomställningar och hjärt- och kärlsjukdomar, inflammatoriska immunsjukdomar och hypertoni som hänger samman med den rubbade dygnsrytmen. Vissa grupper, såsom barn och äldre, är särskilt sårbara. Säsongsbaserade tidsomställningar bör därför avskaffas av folkhälsoskäl.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  Andra territorier än medlemsstaternas utomeuropeiska territorier indelas i tre olika tidszoner eller standardtider, nämligen UTC, UTC+1 och UTC+2. Den stora utvidgningen av Europeiska unionen i nord-sydlig riktning innebär att klockslagets inverkan på mängden dagsljus varierar inom unionen. Det är därför viktigt att medlemsstaterna beaktar de geografiska tidsaspekterna, dvs. de naturliga tidszonerna och den geografiska positionen, innan de ändrar sina tidszoner. Medlemsstaterna bör samråda med allmänheten och relevanta berörda parter innan de fattar ett beslut om att ändra sin tidszon.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4c)  Ett antal medborgarinitiativ har belyst allmänhetens farhågor inför tidsomställningen två gånger om året, och medlemsstaterna bör ges tid och möjlighet att genomföra sina egna offentliga samråd och konsekvensbedömningar för att bättre förstå effekterna av ett avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar i alla regioner.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 4d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4d)  Sommartiden har lett till att solnedgången under sommarmånaderna inträffar vid en senare tidpunkt. För många EU-medborgare är sommar synonymt med solljus sent på kvällen. En återgång till ”standardtid” skulle medföra att solen går ner en timme tidigare under sommaren, och att den årliga perioden med sent kvällsdagsljus därmed skulle bli betydligt kortare.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 4e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4e)  I flera studier har sambandet undersökts mellan övergången till sommartid och risken för hjärtinfarkt, störd kroppsrytm, sömnbrist, bristande koncentration och uppmärksamhet, ökad olycksrisk, sämre livstillfredsställelse och till och med ökad självmordsfrekvens. En längre period av dagsljus, utomhusaktiviteter efter arbete eller skola och exponering för solljus har dock vissa långsiktiga positiva effekter på det allmänna välbefinnandet.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 4f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4f)  De säsongsbaserade tidsomställningarna har också en negativ inverkan på djurs välbefinnande, vilket är tydligt inom exempelvis jordbrukssektorn, där kornas mjölkproduktion påverkas negativt.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 4g (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4g)  Det antas allmänt att säsongsbaserade tidsomställningar medför energibesparingar. Detta var i själva verket det viktigaste skälet till att de infördes under det förra århundradet. Forskning visar dock att även om säsongsbaserade tidsomställningar marginellt kan bidra till att minska energiförbrukningen i unionen som helhet, är detta inte fallet i alla medlemsstater. Den besparing av energi för belysning som görs genom övergången till sommartid går eventuellt också förlorad genom ökad energiförbrukning för uppvärmning. Dessutom är resultaten svåra att tolka, eftersom de i hög grad påverkas av yttre faktorer, såsom väderförhållanden, energiförbrukarnas beteende och den pågående energiomställningen.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Detta direktiv bör inte påverka varje medlemsstats rätt att besluta om standardtid eller standardtider för de territorier som omfattas av dess jurisdiktion och av fördragens territoriella tillämpningsområde. För att säkerställa att vissa medlemsstaters tillämpning av sommartid inte stör den inre marknadens funktion bör dock medlemsstaterna avstå från att ändra standardtiden för varje territorium under deras jurisdiktion av skäl som är kopplade till olika årstider, även om en sådan ändring skulle presenteras som en ändring av tidszon. De bör dessutom, i syfte att minimera störningar av bl.a. transporter, kommunikation och andra berörda sektorer, i god tid anmäla sin avsikt att ändra sin standardtid till kommissionen, och därefter tillämpa de anmälda ändringarna. Kommissionen bör på grundval av denna anmälan informera alla andra medlemsstater så att de kan vidta alla nödvändiga åtgärder. Den bör också informera allmänheten och berörda parter genom att offentliggöra denna information.

(5)  Detta direktiv bör inte påverka varje medlemsstats rätt att besluta om standardtid eller standardtider för de territorier som omfattas av dess jurisdiktion och av fördragens territoriella tillämpningsområde. För att säkerställa att vissa medlemsstaters tillämpning av sommartid inte stör den inre marknadens funktion bör dock medlemsstaterna avstå från att ändra standardtiden för varje territorium under deras jurisdiktion av skäl som är kopplade till olika årstider, även om en sådan ändring skulle presenteras som en ändring av tidszon. Om de avser att ändra sin standardtid den sista söndagen i oktober 2021 bör de dessutom meddela kommissionen detta senast den 1 april 2020, i syfte att minimera störningar av bland annat transporter, kommunikation och andra berörda sektorer.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Det är därför nödvändigt att upphöra med harmoniseringen av den period som omfattas av sommartiden enligt direktiv 2000/84/EG och att införa gemensamma regler som hindrar medlemsstaterna från att tillämpa olika säsongsbaserade tidsordningar genom att de ändrar sin standardtid mer än en gång under året och som fastställer en skyldighet att anmäla planerade ändringar av standardtiden. Målsättningen med detta direktiv är att tydligt bidra till att den inre marknaden fungerar friktionsfritt, och det bör således baseras på artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, så som artikeln tolkats i EU-domstolens fasta rättspraxis.

(6)  Det är därför nödvändigt att upphöra med harmoniseringen av den period som omfattas av sommartiden enligt direktiv 2000/84/EG och att införa gemensamma regler som hindrar medlemsstaterna från att tillämpa olika säsongsbaserade tidsordningar genom att de ändrar sin standardtid mer än en gång per år. Målsättningen med detta direktiv är att tydligt bidra till att den inre marknaden fungerar friktionsfritt, och det bör således baseras på artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, så som artikeln tolkats i EU-domstolens fasta rättspraxis.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Beslutet om vilken standardtid som ska gälla i de olika medlemsstaterna måste föregås av samråd och undersökningar där man tar hänsyn till allmänhetens önskemål, geografiska variationer, regionala skillnader, vanliga arbetsupplägg och andra faktorer som är relevanta för de enskilda medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör därför ha tillräckligt med tid för att analysera konsekvenserna av förslaget och välja den lösning som är bäst för deras befolkning samtidigt som man ser till att den inre marknaden fungerar på ett bra sätt.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  En tidsordning utan säsongsbaserad omställning kommer att leda till övergångskostnader, särskilt för it-system inom transportsektorn och andra sektorer. För att avsevärt minska kostnaderna för övergången behövs en rimlig förberedelseperiod för genomförandet av detta direktiv.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Detta direktiv bör tillämpas från och med den 1 april 2019, så att den sista perioden med sommartid som omfattas av reglerna i direktiv 2000/84/EG i samtliga medlemsstater bör inledas kl. 01.00 UTC-tid den 31 mars 2019. Medlemsstater som efter denna period med sommartid avser att anta en standardtid som motsvarar den tid som tillämpats under vintersäsongen i enlighet med direktiv med direktiv 2000/84/EG bör ändra sin standardtid kl. 01.00 UTC-tid den 27 oktober 2019, så att likartade och varaktiga förändringar som äger rum i olika medlemsstater kan genomföras samtidigt. Det är önskvärt att medlemsstaterna på ett samordnat sätt beslutar om den standardtid som var och en av dem kommer att tillämpa från och med 2019.

(7)  Detta direktiv bör tillämpas från och med den 1 april 2021, så att den sista perioden med sommartid som omfattas av reglerna i direktiv 2000/84/EG i samtliga medlemsstater inleds kl. 01.00 UTC-tid den sista söndagen i mars 2021. Medlemsstater som efter denna period med sommartid avser att anta en standardtid som motsvarar den tid som tillämpats under vintersäsongen i enlighet med direktiv 2000/84/EG bör ändra sin standardtid kl. 01.00 UTC-tid den sista söndagen i oktober 2021, så att likartade och varaktiga förändringar som äger rum i olika medlemsstater kan genomföras samtidigt. Det är önskvärt att medlemsstaterna på ett samordnat sätt beslutar om den standardtid som var och en av dem kommer att tillämpa från och med 2021.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  För att säkerställa ett harmoniserat genomförande av detta direktiv bör medlemsstaterna samarbeta med varandra och fatta beslut om sina planerade tidsordningar på ett gemensamt och samordnat sätt. Det bör därför inrättas en samordningsmekanism, som består av en utsedd företrädare för varje medlemsstat och en företrädare för kommissionen. Samordningsmekanismen bör diskutera och bedöma hur planerade beslut om en medlemsstats standardtid kan komma att påverka den inre marknadens funktion, så att betydande störningar ska kunna undvikas.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  Kommissionen bör bedöma huruvida de planerade tidsordningarna i de olika medlemsstaterna på ett betydande och permanent sätt skulle kunna påverka den inre marknadens funktion negativt. Om denna bedömning inte leder till att medlemsstaterna omprövar sina planerade tidsordningar bör kommissionen kunna skjuta upp datumet för tillämpning av detta direktiv med högst 12 månader och vid behov lägga fram ett lagstiftningsförslag. I syfte att säkerställa att detta direktiv tillämpas på rätt sätt, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att skjuta upp datumet för tillämpning av detta direktiv med högst 12 månader.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna får, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, fortfarande tillämpa en säsongsbaserad ändring av sina standardtider under 2019, förutsatt att detta sker kl. 01.00 UTC-tid den 27 oktober 2019. Medlemsstaterna ska anmäla detta beslut i enlighet med artikel 2.

2.  Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna fortfarande tillämpa en säsongsbaserad ändring av sina standardtider under 2021, förutsatt att detta sker kl. 01.00 UTC-tid den sista söndagen i oktober det året. Medlemsstaterna ska senast den 1 april 2020 anmäla detta beslut till kommissionen.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om en medlemsstat beslutar att ändra en eller flera av sina standardtider inom ett territorium som omfattas av dess jurisdiktion ska den, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1, anmäla detta till kommissionen minst sex månader innan ändringen träder i kraft. Om en medlemsstat har gjort en sådan anmälan och inte har dragit tillbaka den minst sex månader före dagen för den planerade ändringen ska medlemsstaten tillämpa denna ändring.

1.  En samordningsmekanism inrättas härmed i syfte att säkerställa ett harmoniserat och samordnat tillvägagångssätt när det gäller tidsordningar i hela unionen.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska senast en månad efter anmälan informera de andra medlemsstaterna om anmälan och offentliggöra denna information i Europeiska unionens officiella tidning.

2.  Samordningsmekanismen ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat och en företrädare för kommissionen.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om en medlemsstat underrättar kommissionen om sitt beslut enligt artikel 1.2 ska samordningsmekanismen komma samman för att diskutera och bedöma hur den planerade ändringen kan komma att påverka den inre marknadens funktion, så att betydande störningar ska kunna undvikas.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Om kommissionen på grundval av den bedömning som avses i punkt 2a anser att den planerade ändringen i väsentlig grad kommer att påverka den inre marknadens funktion, ska den underrätta den anmälande medlemsstaten om detta.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  Senast den 31 oktober 2020 ska den anmälande medlemsstaten besluta huruvida den ska hålla fast vid sin avsikt eller inte. Om den anmälande medlemsstaten beslutar att hålla fast vid sin avsikt ska den lämna en detaljerad förklaring av hur den kommer att motverka ändringens negativa effekter på den inre marknadens funktion.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska senast den 31 december 2024 rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv.

1.  Kommissionen ska senast den 31 december 2025 till Europaparlamentet och rådet överlämna en utvärderingsrapport om tillämpningen och genomförandet av detta direktiv, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag om översyn av direktivet på grundval av en grundlig konsekvensbedömning som alla berörda parter har deltagit i.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska senast den 30 april 2024 förse kommissionen med relevant information.

2.  Medlemsstaterna ska senast den 30 april 2025 förse kommissionen med relevant information.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska senast den 1 april 2019 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

1.  Medlemsstaterna ska senast den 1 april 2021 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 april 2019.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 april 2021.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

1. Kommissionen ska, i nära samarbete med den samordningsmekanism som avses i artikel 2, noga övervaka de planerade tidsordningarna i hela unionen.

 

2. Om kommissionen fastställer att de planerade tidsordningar som medlemsstaterna har anmält i enlighet med artikel 1.2 skulle kunna påverka en väl fungerande inre marknad negativt på ett betydande och beständigt sätt, ska den ges befogenhet att anta delegerade akter för att senarelägga datumet för tillämpning av detta direktiv med högst 12 månader och vid behov lägga fram ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4b

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4a ska ges till kommissionen från och med den [den dag då detta direktiv träder i kraft] till och med den [datumet för tillämpning av detta direktiv].

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 4a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 4a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 5

Artikel 5

Direktiv 2000/84/EG ska upphöra att gälla med verkan den 1 april 2019.

Direktiv 2000/84/EG ska upphöra att gälla med verkan den 1 april 2021.

(1)

EUT L 0, 0.0.0000, s. 0. / Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)

EUT L 0, 0.0.0000, s. 0. / Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

BAKGRUND

Säsongsbaserad tidsomställning har under det senaste århundrandet tillämpats till och från i Europa. Anledningarna har varit olika, men en återkommande orsak har varit att spara energi. Det är ett av skälen till varför EU-medlemsstaterna har haft säsongsbaserad tidsomställning under relativt långa tidsperioder. År 2001 infördes den nuvarande EU-lagstiftningen.

Studier visar att säsongsbaserad tidsomställning påverkar transporter, den inre marknaden, jordbruk, energisektorn och folkhälsan, för att nämna några områden. Det är tydligt att ett harmoniserat tidssystem krävs för att transporter och den inre marknaden i EU ska fungera.

I vissa avseenden har tidsomställningen emellertid en negativ inverkan. Inom jordbruket inverkar tidsomställningen negativt på skörden av grödor och på djurs välbefinnande, genom att den stör djurens biorytm, vilket exempelvis påverkar mjölkningen av kor. Tidsomställningen påverkar även folkhälsan negativt, och barn och äldre är de som påverkas mest. Studier visar också att människor i allmänhet mår mindre bra till följd av tidsomställningar och drabbas av rubbad dygnsrytm, ökade sömnproblem och trötthet. För energisektorn kan man inte längre se några tydliga fördelar med tidsomställningar.

Debatten kring den säsongsbaserade tidsomställningen har ökat de senaste åren, vilket också har manifesterats genom medborgarinitiativ gentemot nationella parlament och Europaparlamentet.

I februari 2018 antog Europaparlamentet en resolution som uppmanade kommissionen att se över direktivet om säsongsbaserad tidsomställning och vid behov ändra direktivet.

Sommaren 2018 genomförde kommissionen ett öppet samråd som genererade runt 4,6 miljoner svar, varav 84 % var positiva till ett avskaffande av den säsongsbaserade tidsomställningen.

Kommissionen presenterade sitt förslag till ändring av direktivet om säsongsbaserad tidsomställning i september 2018. I förslaget föreslår kommissionen att tidsomställningen ska avskaffas den 1 april 2019 och att medlemsländerna själva ska få välja vilken standardtid de vill tillämpa.

FÖREDRAGANDES STÅNDPUNKT

Föredraganden välkomnar debatten om säsongsbaserad tidsomställning. Föredraganden ser det som positivt att kommissionens öppna samråd om tidsomställningarna engagerade allmänheten i en sådan grad att omkring 4,6 miljoner svar togs emot. Eftersom den säsongsbaserade tidsomställningen berör många medborgare anser föredraganden att det är positivt att debatten även har resulterat i en översyn av direktivet.

Föredraganden stöder kommissionens förslag att avskaffa den säsongsbaserade tidsomställningen. Dock anser föredraganden att kommissionens förslag är något förhastat eftersom det inte genomfördes någon ordentlig konsekvensanalys inför förslaget att ändra direktivet. Kommissionens öppna samråd genomfördes även under en kortare period, nämligen åtta veckor istället för sedvanliga tolv veckor. Detta är beklagligt då konsekvensanalyser av lagförslag är viktiga för att ge beslutsfattare tillräcklig information att basera sitt slutgiltiga beslut på.

För att transporter och den inre marknaden ska fungera väl anser föredraganden att det är mycket viktigt med ett harmoniserat tidssystem inom EU. Dock anser föredraganden att det är viktigt att medlemsstaterna behåller befogenheten att bestämma sin egen standardtid. Därför uppmuntrar föredraganden medlemsstaterna att koordinera sitt arbete gällande val av tidszon och standardtid sinsemellan, för att säkerställa att transporter och den inre marknaden fungerar väl. Beslut om detta skulle kunna samordnas genom utbyte av information mellan ansvariga kontaktpunkter i medlemsstaterna i form av ett nätverk.

Föredraganden stöder kommissionens förslag att medlemsstaterna bör göra en anmälan till kommissionen innan en förändring av standardtid görs. Dock bör även medlemsstaterna få samma information samtidigt som kommissionen. Ett samordnat informationsutbyte kan underlättas av det nätverk mellan ansvariga kontaktpunkter i medlemsstaterna som föredraganden föreslår.

Eftersom det behövs förutsägbarhet och långsiktighet för att transporter och den inre marknaden ska fungera väl, föreslår föredraganden att en medlemsstat som avser att ändra standardtiden ska informera kommissionen och övriga medlemsstater senast 18 månader före ändringen.

För att säkerställa att transporter och den inre marknaden fungerar väl anser föredraganden att man bör ange en införlivandeperiod på två år efter antagandet av detta direktiv, snarare än att fastställa ett specifikt datum för dess ikraftträdande. Föredraganden anser emellertid att direktivet bör antas så snart som möjligt.


YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (25.2.2019)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG

(COM(2018)0639 – C8‑0408/2018 – 2018/0332(COD))

Föredragande av yttrande: Bolesław G. Piecha

KORTFATTAD MOTIVERING

Under de senaste åren har sommartidssystemet varit mycket omdebatterat. Ett antal begäranden från medborgare, från Europaparlamentet och från vissa EU-medlemsstater har föranlett kommissionen att inleda en undersökning av hur EU:s nuvarande sommartidssystem fungerar och bedöma huruvida det bör ändras eller inte.

EU:s sommartidssystem innebär att klockorna ställs om två gånger per år i alla medlemsstater för att följa de årstidsmässiga förändringarna i dagsljus. Klockorna ställs fram en timme på morgonen den sista söndagen i mars och ställs tillbaka till standardtiden på morgonen den sista söndagen i oktober.

Det spektrum av hälsorelaterade frågor som hänger samman med sommartiden är brett och omfattar kortsiktiga effekter (dvs. under de dagar som följer på övergången) och långsiktiga effekter, både positiva och negativa. Det är dock fortfarande oklart i vilken utsträckning de störningar i den biologiska rytmen som orsakas av tidsomställningarna påverkar människors hälsa, och det behövs ytterligare djupgående forskning om processen för anpassning till tidsomställningarna.

Under det offentliga samrådet om sommartidssystemet uppgav majoriteten av alla svarande (76 %) att de har negativa erfarenheter av övergången från vintertid till sommartid. 43 % av dessa svar rörde hälsofrågor och hälsoproblem, medan 20 % av de svarande angav att tidsomställningen inte medförde några energibesparingar.

Mot bakgrund av dessa negativa erfarenheter beslutade kommissionen att beakta potentiella negativa hälsoeffekter av sommartiden, vilka varit föremål för många studier och debatter. I vissa studier undersöks sambandet mellan övergången till sommartid och risken för hjärtinfarkt, störd kroppsrytm, sömnbrist, bristande koncentration och uppmärksamhet, ökad olycksrisk, sämre livstillfredsställelse och till och med ökad självmordsfrekvens.

Även om listan över potentiella negativa effekter är lång, visar vissa studier tydligt positiva långsiktiga effekter för det allmänna välbefinnandet av en längre period av dagsljus, utomhusaktiviteter efter arbete eller skola och exponering för solljus.

Även om jag välkomnar kommissionens nya initiativ, och erkänner att EU:s sommartidssystem har en del potentiella effekter på hälsan, bör medlemsstaterna i väsentlig utsträckning få fatta beslut om tidsomställningen i enlighet med sina egna intressen.

Därför har jag för avsikt att lyfta fram vissa potentiella hälsorelaterade aspekter av förslaget och nämna vissa positiva och negativa aspekter som bör beaktas, samtidigt som jag avhåller jag mig från att påtvinga medlemsstaterna beslut. Jag vill naturligtvis överväga att stödja kommissionens förslag, men för att vi ska vara i linje med subsidiaritetsprincipen på området för hälsopolitiken bör vi låta medlemsstaterna fatta egna beslut på ett enhetligt sätt.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja understryka att även om vi fattade ett tydligt slutgiltigt beslut, särskilt med tanke på att denna lagstiftningsperiod närmar sig sitt slut, skulle vi vara tvungna att ta hänsyn till de empiriska bevis som hänför sig till hälsofrågor. En genuin och uppriktig behandling och insamling av all data i det aktuella ärendet underlättar dock inte vår uppgift när det gäller att fatta ett beslut som tydligt stöds av vetenskapligt bevisade argument. Jag är övertygad om att vi bör uttrycka en avsikt att slutföra det pågående arbetet på grund av de europeiska medborgarnas tydligt formulerade vilja. Vi måste dock erkänna våra uppenbara begränsningar, dvs. knapphändiga empiriska data och inga gemensamma ståndpunkter från medlemsstaternas sida. Av dessa skäl vore det lämpligt att överväga att skjuta upp de pågående förhandlingarna en aning tills vi får tillgång till mer konkreta uppgifter och medlemsstaterna kan tillhandahålla tydligare riktlinjer med hjälp av vilka vi i framtiden bättre kan uppfylla deras förväntningar.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Kommissionen har undersökt tillgängliga uppgifter, vilka pekar på vikten av harmoniserade unionsregler på detta område för att säkerställa en väl fungerande inre marknad och för att undvika bl.a. störningar i fråga om transporter och informations- och kommunikationssystem, högre kostnader för gränsöverskridande handel och lägre produktivitet när det gäller varor och tjänster. Uppgifterna visar inte entydigt om sommartidens fördelar uppväger de olägenheter som är förknippade med en tidsomställning två gånger per år.

(3)  Kommissionen har undersökt tillgängliga uppgifter, vilka pekar på vikten av harmoniserade unionsregler på detta område för att säkerställa en väl fungerande inre marknad, långsiktighet och förutsägbarhet, för att undvika bl.a. störningar i fråga om transporter och informations- och kommunikationssystem, högre kostnader för gränsöverskridande handel och lägre produktivitet när det gäller varor och tjänster. Uppgifterna visar inte helt entydigt om sommartidens fördelar uppväger de olägenheter som är förknippade med en tidsomställning två gånger per år och resultaten skiljer sig mellan olika områden.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 4

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

(4)  Sommartiden är föremål för en livlig offentlig debatt, och vissa medlemsstater har redan uttryckt att de vill avskaffa denna tidsordning. Mot bakgrund av denna utveckling är det nödvändigt att även fortsättningsvis säkerställa en väl fungerande inre marknad, och att undvika eventuella betydande störningar av dess funktion som orsakas av skillnader mellan medlemsstater på detta område. Det är därför lämpligt att avskaffa sommartiden på ett samordnat sätt.

(4)  Sommartiden är föremål för en livlig offentlig debatt, såsom också framgår av de 4,6 miljoner svar från medborgare i kommissionens öppna samråd där en klar majoritet var emot nuvarande säsongsbaserade tidsomställningar. Den viktigaste orsaken till detta avskaffande är tidsomställningarnas inverkan på människors hälsa (43 %), följt av bristande energibesparingar (20 %). Trots att 70 procent av deltagarna i det offentliga samrådet kom från en och samma medlemsstat har vissa medlemsstater redan uttryckt att de vill avskaffa denna tidsordning. Vissa parlament har också uppmanat sina regeringar att agera i fråga om säsongsbaserade tidsomställningar i EU. Man har lagt fram nationella lagstiftningsinitiativ för att avskaffa säsongsbetonade tidsomställningar. Mot bakgrund av denna utveckling är det nödvändigt att även fortsättningsvis säkerställa en väl fungerande inre marknad, och att undvika eventuella betydande störningar av dess funktion som orsakas av skillnader mellan medlemsstater på detta område. Det är därför lämpligt att avskaffa sommartiden på ett samordnat sätt.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Andra territorier än medlemsstaternas utomeuropeiska territorier indelas i tre olika tidszoner eller standardtider, nämligen GMT, GMT+1 och GMT+2. Den stora utvidgningen av Europeiska unionen i nord-sydlig riktning innebär att sommartidens/vintertidens inverkan på mängden dagsljus varierar inom unionen. Det är därför viktigt att medlemsstaterna beaktar de geografiska tidsaspekterna, dvs. de naturliga tidszonerna och den geografiska positionen, innan de ändrar sina tidszoner. Medlemsstaterna bör samråda med medborgarna och relevanta berörda parter innan de fattar beslutet att ändra sin tidszon.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  Sommartiden har lett till att solnedgången under sommarmånaderna inträffar vid en senare tidpunkt. För många EU-medborgare är sommar synonymt med tillgängligt solljus sent på kvällen. En återgång till ”standardtid” skulle leda till att solen går ner en timme tidigare under sommaren och den årliga perioden med sent kvällsdagsljus skulle bli mycket kortare.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4c)  Flera studier undersökte sambandet mellan övergången till sommartid och risken för hjärtinfarkt, störd kroppsrytm, sömnbrist, bristande koncentration och uppmärksamhet, ökad olycksrisk, sämre livstillfredsställelse och till och med ökad självmordsfrekvens. En längre period av dagsljus, utomhusaktiviteter efter arbete eller skola och exponering för solljus har dock vissa positiva långsiktiga effekter på det allmänna välbefinnandet.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 4d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4d)  Kronobiologin visar att kroppens biologiska rytm påverkas av alla tidsomställningar, vilket kan ha en negativ inverkan på hälsan. Även om det för de flesta människor bara tar några dagar att anpassa sig till förändringar, behöver vissa kronotyper flera veckor, eller ännu längre, för att anpassa sig. Vissa grupper, såsom barn och äldre, är särskilt sårbara. Tidsomställningen på våren är av särskild betydelse, eftersom vissa studier visar att antalet fall av ischemisk stroke är högre under de två första dagarna efter tidsomställningen. Det finns även en koppling mellan tidsomställningen och hjärt- och kärlsjukdomar, kopplat till den störning av dygnsrytmen som inträffar i samband med tidsomställningen.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 4e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4e)  De säsongsbaserade tidsomställningarna har också en negativ inverkan på djurens välmående, vilket är tydligt inom exempelvis jordbrukssektorn där mjölkproduktionen hos kor påverkas negativt.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 4f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4f)  Det antas allmänt att säsongsbaserade tidsomställningar medför energibesparingar. Det var i själva verket det viktigaste skälet till att de infördes under det förra århundradet. Forskning visar dock att även om säsongsbaserade tidsomställningar marginellt kan bidra till att minska energiförbrukningen i unionen som helhet, är detta inte fallet i alla medlemsstater. Den energi för belysning som sparas genom att övergå till sommartid kan också komma att överskuggas av ökad energiförbrukning för uppvärmning. Dessutom är resultaten svåra att tolka, eftersom de starkt påverkas av yttre faktorer, såsom väderförhållanden, energiförbrukarnas beteende eller den pågående energiomställningen.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Detta direktiv bör inte påverka varje medlemsstats rätt att besluta om standardtid eller standardtider för de territorier som omfattas av dess jurisdiktion och av fördragens territoriella tillämpningsområde. För att säkerställa att vissa medlemsstaters tillämpning av sommartid inte stör den inre marknadens funktion bör dock medlemsstaterna avstå från att ändra standardtiden för varje territorium under deras jurisdiktion av skäl som är kopplade till olika årstider, även om en sådan ändring skulle presenteras som en ändring av tidszon. De bör dessutom, i syfte att minimera störningar av bl.a. transporter, kommunikation och andra berörda sektorer, i god tid anmäla sin avsikt att ändra sin standardtid till kommissionen, och därefter tillämpa de anmälda ändringarna. Kommissionen bör på grundval av denna anmälan informera alla andra medlemsstater så att de kan vidta alla nödvändiga åtgärder. Den bör också informera allmänheten och berörda parter genom att offentliggöra denna information.

(5)  Detta direktiv bör inte påverka varje medlemsstats rätt att besluta om standardtid eller standardtider för de territorier som omfattas av dess jurisdiktion och av fördragens territoriella tillämpningsområde. För att säkerställa att den inre marknadens funktion inte därigenom störs bör medlemsstaterna dock komma överens om en eventuell ändring av standardtiden i samråd med de andra medlemsstaterna och, där så är möjligt, anta ett harmoniserat tillvägagångssätt. För att förhindra att endast vissa medlemsstater tillämpar sommartid bör medlemsstaterna avstå från att ändra standardtiden för varje territorium under deras jurisdiktion av skäl som är kopplade till olika årstider, även om en sådan ändring skulle presenteras som en ändring av tidszon. De bör dessutom, i syfte att minimera störningar av bl.a. transporter, kommunikation och andra berörda sektorer, i god tid anmäla sin avsikt att ändra sin standardtid till kommissionen, och därefter tillämpa de anmälda ändringarna. Kommissionen bör på grundval av denna anmälan informera alla andra medlemsstater så att de kan vidta alla nödvändiga åtgärder. Den bör också informera allmänheten och berörda parter genom att utan dröjsmål offentliggöra denna information efter att ha tagit emot alla anmälningar från medlemsstaterna.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Medlemsstaterna bör sinsemellan koordinera vilken standardtid de väljer, och standardtiden bör vara så harmoniserad som möjligt mellan medlemsländerna för att undvika alltför olika tidszoner i unionen och för att garantera den inre marknadens funktion och förutsägbarhet för berörda medborgare, konsumenter och sektorer. Även om det juridiskt inte är möjligt att tvinga medlemsstaterna att välja en särskild tidszon, måste allt göras för att undvika onödiga komplikationer. Medlemsstaterna bör därför samråda sinsemellan och med kommissionen om besluten att avskaffa säsongsbaserade tidsomställningar. I detta syfte bör varje medlemsstat utse en företrädare som ska samråda med kommissionen och övriga medlemsstater.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Detta direktiv bör tillämpas från och med den 1 april 2019, så att den sista perioden med sommartid som omfattas av reglerna i direktiv 2000/84/EG i samtliga medlemsstater bör inledas kl. 01.00 UTC-tid den 31 mars 2019. Medlemsstater som efter denna period med sommartid avser att anta en standardtid som motsvarar den tid som tillämpats under vintersäsongen i enlighet med direktiv 2000/84/EG bör ändra sin standardtid kl. 01.00 UTC-tid den 27 oktober 2019, så att likartade och varaktiga förändringar som äger rum i olika medlemsstater kan genomföras samtidigt. Det är önskvärt att medlemsstaterna på ett samordnat sätt beslutar om den standardtid som var och en av dem kommer att tillämpa från och med 2019.

(7)  Detta direktiv bör tillämpas från och med den 30 mars 2020, så att den sista perioden med sommartid som omfattas av reglerna i direktiv 2000/84/EG i samtliga medlemsstater bör inledas kl. 01.00 UTC-tid den 30 mars 2020. Medlemsstater som efter denna period med sommartid avser att anta en standardtid som motsvarar den tid som tillämpats under vintersäsongen i enlighet med direktiv 2000/84/EG bör ändra sin standardtid kl. 01.00 UTC-tid den 25 oktober 2020, så att likartade och varaktiga förändringar som äger rum i olika medlemsstater kan genomföras samtidigt. Det är önskvärt att medlemsstaterna på ett samordnat sätt beslutar om den standardtid som var och en av dem kommer att tillämpa från och med 2020.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får inte tillämpa säsongsbaserade ändringar av sina standardtider.

1.  Medlemsstaterna får inte tillämpa säsongsbaserade ändringar av sina standardtider.

2.  Medlemsstaterna får, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, fortfarande tillämpa en säsongsbaserad ändring av sina standardtider under 2019, förutsatt att detta sker kl. 01.00 UTC-tid den 27 oktober 2019. Medlemsstaterna ska anmäla detta beslut i enlighet med artikel 2.

2.  Medlemsstaterna får, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, fortfarande tillämpa en säsongsbaserad ändring av sina standardtider under 2020, förutsatt att detta sker kl. 01.00 UTC-tid den 25 oktober 2020. Medlemsstaterna ska anmäla detta beslut i enlighet med artikel 2.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkterna 1 och 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om en medlemsstat beslutar att ändra en eller flera av sina standardtider inom ett territorium som omfattas av dess jurisdiktion ska den, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1, anmäla detta till kommissionen minst sex månader innan ändringen träder i kraft. Om en medlemsstat har gjort en sådan anmälan och inte har dragit tillbaka den minst sex månader före dagen för den planerade ändringen ska medlemsstaten tillämpa denna ändring.

1.  Om en medlemsstat beslutar att ändra en eller flera av sina standardtider inom ett territorium som omfattas av dess jurisdiktion ska den, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1, anmäla detta till kommissionen minst sex månader innan ändringen träder i kraft. Om en medlemsstat har gjort en sådan anmälan och inte har dragit tillbaka den minst sex månader före dagen för den planerade ändringen ska medlemsstaten tillämpa denna ändring.

 

1a.  Medlemsstaterna ska samråda med alla övriga medlemsstater innan de fattar det beslut som avses i punkt 1. Kommissionen ska underlätta dessa samråd. Varje medlemsstat ska utse en företrädare som ska ansvara för samråd med övriga medlemsstater och kommissionen.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2.  Kommissionen ska senast en månad efter anmälan informera de andra medlemsstaterna om anmälan och offentliggöra denna information i Europeiska unionens officiella tidning.

2.  Kommissionen ska senast en månad efter anmälan informera de andra medlemsstaterna om anmälan och offentliggöra denna information i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen ska utan dröjsmål informera allmänheten efter att ha tagit emot alla anmälningar från medlemsstaterna.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska senast den 31 december 2024 rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv.

1.  Kommissionen ska senast den 31 december sju år efter att detta direktiv antagits rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska senast den 30 april 2024 förse kommissionen med relevant information.

2.  Medlemsstaterna ska senast den 30 april sju år efter att detta direktiv antagits förse kommissionen med relevant information.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den 1 april 2019 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Medlemsstaterna ska senast den 30 mars 2020 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 april 2019.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 30 mars 2020.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Direktiv 2000/84/EG ska upphöra att gälla med verkan den 1 april 2019.

Direktiv 2000/84/EG ska upphöra att gälla med verkan den 30 mars 2020.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar

Referensnummer

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

13.9.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Bolesław G. Piecha

22.10.2018

Behandling i utskott

21.1.2019

 

 

 

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

49

9

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Christofer Fjellner, Martin Häusling, Jan Huitema, Christel Schaldemose, Mihai Ţurcanu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Czesław Hoc, Olle Ludvigsson, Anthea McIntyre, Tonino Picula

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

49

+

ALDE :

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR :

Arne Gericke, Czesław Hoc, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD :

Sylvie Goddyn

ENF :

Jean‑François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL :

Stefan Eck, Kateřina Konečná

NI :

Zoltán Balczó

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin‑Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Peter Liese, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Mihai Ţurcanu

S&D:

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Tonino Picula, Pavel Poc, Christel Schaldemose

VERTS/ALE:

Marco Affronte, Martin Häusling, Davor Škrlec

9

-

ALDE :

Gerben‑Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis

ECR :

Anthea McIntyre

EFDD:

Julia Reid

S&D:

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor

1

0

VERTS/ALE:

Bas Eickhout

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (19.2.2019)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Föredragande av yttrande: Sven Schulze

KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med sommartiden är att utnyttja dagsljuset. Genom att vrida fram klockan en timme när dagarna blir längre på våren, förskjuts solnedgången lika länge, fram tills klockorna vrids tillbaka igen på hösten. Detta system tillämpas i över 60 länder runt om i hela världen. I EU har många medlemsstater en lång tradition av att tillämpa sommartid, och många har infört sina egna system. En harmonisering på EU-nivå inleddes på 1970-talet för att göra det lättare att bedriva en effektiv verksamhet på den inre marknaden.

I dag regleras tillämpningen av en gemensam sommartid i EU av direktiv 2000/84/EG, som man dock vill avskaffa. De flesta tredjeländer i Europa har anpassat sina system för sommartid till EU:s system.

Det har gjorts mycket akademisk forskning för att undersöka för- och nackdelarna med sommartid. Det verkar som att sommartiden gynnar den inre marknaden (särskilt transportsektorn) och friluftslivet samt ger marginella energibesparingar. Effekterna på andra ekonomiska sektorer är dock fortfarande oklara.

Det ska dock påpekas att de tillgängliga vetenskapliga bevisen och kunskaperna om eventuella positiva eller negativa konsekvenser av sommartid fortfarande är mycket begränsade och tämligen fragmenterade.

Det finns emellertid hälsoforskning som visar att sommartiden kan skada människans biorytm (”dygnsrytm”). En del forskning tyder på att effekterna på människans biorytm är allvarligare än vad man tidigare har trott, men det finns endast mycket begränsade vetenskapliga fakta.

Systemet med dubbla tidsomställningar varje år har i allt högre grad ifrågasatts av medborgare och Europaparlamentet. Ingen av EU:s regeringar har dock begärt att de nuvarande sommartidsbestämmelserna ska ändras. Tredjeländer som Ryssland, och mer nyligen även Turkiet, har avskaffat sommartiden efter övergångsperioder på fem år och uppåt.

Europaparlamentet uppmanade i sin resolution av den 8 februari 2018(1) kommissionen att göra en bedömning av sommartiden såsom den fastställs i direktiv 2000/84/EG, och att vid behov lägga fram ett förslag till ändring av direktivet.

Kommissionen har inte genomfört någon konsekvensbedömning, utan ett offentligt samråd som genererade omkring 4,6 miljoner svar, vilket är det största antalet svar någonsin i ett samråd från kommissionen. Av de svarande var 84 % positiva till att avskaffa de dubbla tidsomställningarna varje år, medan 16 % ville behålla dem.

Mot bakgrund av detta är syftet med detta yttrande att stödja idén om att på vissa villkor avsluta systemet med tidsomställningar två gånger per år.

Den största svårigheten med att ta bort tidsomställningen är att undvika större störningar på den inre marknaden på grund av skillnaderna mellan medlemsstaterna på detta område och avsaknaden av befogenhet att samordna standardtiden på europeisk nivå.

Föredraganden är medveten om att EU kan sätta stopp för systemet med en tidsomställning två gånger per år, men har ingen befogenhet att införa en standardtid i hela EU.

Förutom att man måste beakta följderna, så måste man också ha i åtanke att ett upphävande om sommartidsdirektivet inte automatiskt kommer att innebära att sommartiden avskaffas i hela EU. Det skulle bara innebära att den EU-övergripande harmoniseringen skulle upphöra och frågan om sommartid skulle återgå till att vara en fråga som medlemsstaterna beslutar om. Det skulle stå medlemsstaterna fritt att besluta om sina egna tidssystem. De skulle kunna välja att behålla sommartiden (i dess nuvarande eller i en ändrad form) eller sluta tillämpa sommartid. Att avskaffa sommartiden skulle inledningsvis innebära standardtid dygnet runt (”vintertid”), vilket per definition skulle medföra mörkare kvällar på våren och sommaren.

För att få sommartid året runt skulle medlemsstaterna tekniskt sätt behöva byta tidszon. Osamordnade nationella tidssystem skulle dock förmodligen få negativa effekter för den inre marknaden.

Ett lapptäcke av tidszoner på grund av att medlemsstater har olika önskemål när det gäller att behålla antingen vinter- eller sommartid som standardtid måste undvikas, eftersom detta skulle orsaka större splittring på den inre marknaden.

Det skulle försvåra gränsöverskridande handel, transport, kommunikation och resande inom den inre marknaden och gentemot tredjeländer samt ha en avsevärd inverkan på flygbranschens slotsystem för att samordna flygningar vid de största flygplatserna runt om i världen. Tidsomställningen skulle kunna utnyttjas av konkurrerande flygbolag från tredjeländer för att driva ut europeiska flygbolag från marknaden och vinna marknadsandelar utanför EU.

I juridiskt största möjliga utsträckning föreslår föredraganden därför att koppla ikraftträdandet till ett i förväg överenskommet samförståndsavtal mellan alla EU-medlemsstater om att tillämpa en samordningsmekanism för en ny standardtid. Det skulle vara bäst att behålla de tre befintliga tidszonerna. Föredraganden anser att medbeslutandeförfarandet för detta lagstiftningsärende är rätt väg att gå för att hitta en överenskommelse mellan medlemsstaterna. Den medlemsstat som innehar rådets ordförandeskap bör samordna denna process.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Europaparlamentet uppmanade i sin resolution av den 8 februari 2018 kommissionen att göra en bedömning av sommartiden såsom den fastställs i direktiv 2000/84/EG, och vid behov lägga fram ett förslag till ändring av direktivet. I resolutionen bekräftades också att det är av största vikt att upprätthålla ett harmoniserat tillvägagångssätt för tidsordningar i hela unionen.

(2)  Mot bakgrund av flera framställningar från allmänheten, parlamentsfrågor och offentliga samråd i ärendet, uppmanade Europaparlamentet i sin resolution av den 8 februari 2018 kommissionen att göra en grundlig utvärdering av sommartiden såsom den fastställs i direktiv 2000/84/EG, och vid behov lägga fram ett förslag om översyn av direktivet. I resolutionen underströks också betydelsen av att upprätthålla ett harmoniserat tillvägagångssätt för tidsordningar i hela unionen och ett enhetligt tidssystem för EU.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Kommissionen har undersökt tillgängliga uppgifter, vilka pekar på vikten av harmoniserade unionsregler på detta område för att säkerställa en väl fungerande inre marknad och för att undvika bl.a. störningar i fråga om transporter och informations- och kommunikationssystem, högre kostnader för gränsöverskridande handel och lägre produktivitet när det gäller varor och tjänster. Uppgifterna visar inte entydigt om sommartidens fördelar uppväger de olägenheter som är förknippade med en tidsomställning två gånger per år.

(3)  Kommissionen har undersökt tillgängliga uppgifter, vilka pekar på vikten av harmoniserade unionsregler på detta område för att säkerställa en väl fungerande inre marknad, för att skapa förutsägbarhet och långsiktig säkerhet och för att undvika bl.a. störningar i fråga om transporter, inom energisektorn och i informations- och kommunikationssystem samt högre kostnader för gränsöverskridande handel och lägre produktivitet när det gäller varor och tjänster. Övergången till ett nytt tidssystem bör underlättas genom IT-tester för att nå ett effektivt genomförande, utan extra kostnader för företag och medborgare. Även om det ännu inte finns helt entydiga vetenskapliga belägg, så har vetenskapliga undersökningar på senare tid visat att en tidsomställning två gånger per år eventuellt kan ha negativa effekter på människors hälsa. Undersökningar av människors hälsa nyligen visar att tidsomställningen två gånger per år har en rad negativa effekter och det är inte så lätt att anpassa sig som man tidigare har trott.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Den offentliga debatten om sommartidssystemet är inte ny och sedan sommartiden infördes har en rad initiativ tagits för att avskaffa systemet. Vissa medlemsstater höll nationella samråd och majoriteten av företagen och intressenterna har varit positiva till att upphöra med tidsomställningen. Det samråd kommissionen tog initiativ till gav samma slutsats.

Motivering

Det fanns inledningsvis ett motstånd mot ändringen av tidssystemet, men det nuvarande förslaget har lagts fram efter en rad studier och samråd som innehåller argument i den ideologiska debatten. I detta syfte är det lämpligt att nämna de tidigare debatterna och den process som ledde fram till det nuvarande förslaget.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Sommartiden är föremål för en livlig offentlig debatt, och vissa medlemsstater har redan uttryckt att de vill avskaffa denna tidsordning. Mot bakgrund av denna utveckling är det nödvändigt att även fortsättningsvis säkerställa en väl fungerande inre marknad, och att undvika eventuella betydande störningar av dess funktion som orsakas av skillnader mellan medlemsstater på detta område. Det är därför lämpligt att avskaffa sommartiden på ett samordnat sätt.

(4)  Det förs en livlig offentlig debatt om sommartiden, vilket bland annat visas av de 4,6 miljoner svar från allmänheten som kom in under det offentliga samråd som kommissionen arrangerade, och där majoriteten motsatte sig det nuvarande systemet med säsongsbetingande tidsomställningar. Detta samråd har ännu inte åtföljts av en vetenskapligt underbyggd konsekvensbedömning som inte begränsas till en analys av befintligt material i frågan. Vissa medlemsstater har också redan uttryckt att de vill avskaffa denna tidsordning. Mot bakgrund av denna utveckling är det nödvändigt att även fortsättningsvis säkerställa en väl fungerande inre marknad och gränsöverskridande verksamhet för allmänheten, och att undvika eventuella betydande störningar av dess funktion som orsakas av skillnader mellan medlemsstater på detta område. Det är därför absolut nödvändigt att, inom ramen för det medbeslutandeförfarande som gäller för detta direktiv, endast avskaffa sommartiden efter det att medlemsstaterna har kunnat enas om en samordningsmekanism. Det sittande rådsordförandeskapet kommer att få en ledande roll i skapandet av denna samordningsmekanism. I mekanismen bör man ta hänsyn till EU:s tre nuvarande tidszoner när standardtiden fastställs i varje medlemsstat. Om en medlemsstat byter tidszon kommer den, utan att det påverkar dess rätt att besluta om sin standardtid, att göra sitt bästa för att se till att tidsskillnaden gentemot sina grannländer inte överstiger en timme. Kommissionen kan utföra en konsekvensbedömning av effekterna av den planerade förändringen av standardtiden och dess effekter för angränsande medlemsstater och den inre marknaden.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  För att undvika negativa konsekvenser för funktionen av den inre marknaden samt för att inte försvåra för EU-medborgarna att bedriva gränsöverskridande verksamhet, måste man se till att upprätthålla en geografisk logik i indelningen av tidzoner i unionen. Därför bör ett avskaffande av sommartidssystemet föregås av en samordningsprocess mellan medlemsstaterna. Genom denna process ska medlemsstaterna, som för närvarande är fördelade över tre tidszoner, få hjälp med att i samförstånd med framför allt sina grannländer nå en gemensam ståndpunkt om vilken standardtid som ska gälla i respektive medlemsstat i framtiden, samtidigt som man respekterar alla medlemsstaters rätt att besluta om sin egen standardtid och tar hänsyn till de olika behov som människorna i medlemsstaterna har.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  Nya vetenskapliga rön tyder på att det finns en koppling mellan de halvårsvisa tidsomställningarna och negativa hälsoproblem, t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, som är kopplade till kronobiologi genom störningar av den inre rytmen.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Detta direktiv bör inte påverka varje medlemsstats rätt att besluta om standardtid eller standardtider för de territorier som omfattas av dess jurisdiktion och av fördragens territoriella tillämpningsområde. För att säkerställa att vissa medlemsstaters tillämpning av sommartid inte stör den inre marknadens funktion bör dock medlemsstaterna avstå från att ändra standardtiden för varje territorium under deras jurisdiktion av skäl som är kopplade till olika årstider, även om en sådan ändring skulle presenteras som en ändring av tidszon. De bör dessutom, i syfte att minimera störningar av bl.a. transporter, kommunikation och andra berörda sektorer, i god tid anmäla sin avsikt att ändra sin standardtid till kommissionen, och därefter tillämpa de anmälda ändringarna. Kommissionen bör på grundval av denna anmälan informera alla andra medlemsstater så att de kan vidta alla nödvändiga åtgärder. Den bör också informera allmänheten och berörda parter genom att offentliggöra denna information.

(5)  Detta direktiv bör inte påverka varje medlemsstats rätt att besluta om standardtid eller standardtider för de territorier som omfattas av dess jurisdiktion och av fördragens territoriella tillämpningsområde. För att säkerställa att vissa medlemsstaters tillämpning av sommartid inte stör den inre marknadens funktion och för att säkerställa samordningen, bör dock medlemsstaterna avstå från att ändra standardtiden för varje territorium under deras jurisdiktion i Europa av skäl som är kopplade till olika årstider, även om en sådan ändring skulle presenteras som en ändring av tidszon. De bör dessutom, i syfte att minimera störningar av bl.a. den inre marknaden, EU:s energinät, transporter, i synnerhet inom flygtrafiken och dess etablerade slotsystem för starter och landningar, kommunikation och andra berörda sektorer, i god tid anmäla sin avsikt att ändra sin standardtid till kommissionen och alla medlemsstater, och därefter tillämpa de anmälda ändringarna. Kommissionen bör på grundval av denna anmälan informera alla andra medlemsstater så att de kan vidta alla nödvändiga åtgärder för att möta de gränsöverskridande effekter som kan följa av att grannländer befinner sig i olika tidszoner. Den bör också informera allmänheten och berörda parter genom att offentliggöra denna information.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Medlemsstaterna bör fatta sitt beslut utan att äventyra konkurrenskraften gentemot företag från tredjeländer inom de europeiska transportsektorer som är särskilt känsliga för tidsomställningar, såsom europeiska flygbolag och flygplatser.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Beslutet om vilken standardtid som ska gälla i respektive medlemsstat måste föregås av samråd och undersökningar där man tar hänsyn till invånarnas önskemål, geografiska variationer, regionala skillnader, vanliga arbetsupplägg och andra faktorer som är relevanta för den specifika medlemsstaten. Medlemsstaterna bör därför ha tillräckligt med tid för att analysera effekterna av förslaget och välja den lösning som är bäst för sin befolkning samtidigt som man ser till att den inre marknaden fungerar på ett bra sätt.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Detta direktiv bör tillämpas från och med den 1 april 2019, så att den sista perioden med sommartid som omfattas av reglerna i direktiv 2000/84/EG i samtliga medlemsstater bör inledas kl. 01.00 UTC-tid den 31 mars 2019. Medlemsstater som efter denna period med sommartid avser att anta en standardtid som motsvarar den tid som tillämpats under vintersäsongen i enlighet med direktiv med direktiv 2000/84/EG bör ändra sin standardtid kl. 01.00 UTC-tid den 27 oktober 2019, så att likartade och varaktiga förändringar som äger rum i olika medlemsstater kan genomföras samtidigt. Det är önskvärt att medlemsstaterna på ett samordnat sätt beslutar om den standardtid som var och en av dem kommer att tillämpa från och med 2019.

(7)  Detta direktiv bör tillämpas från och med den 1 april 2020, så att den sista perioden med sommartid som omfattas av reglerna i direktiv 2000/84/EG i samtliga medlemsstater bör inledas kl. 01.00 UTC-tid den 29 mars 2020. Medlemsstater som efter denna period med sommartid avser att anta en standardtid som motsvarar den tid som tillämpats under vintersäsongen i enlighet med direktiv 2000/84/EG bör ändra sin standardtid kl. 01.00 UTC-tid den 25 oktober 2020, så att likartade och varaktiga förändringar som äger rum i olika medlemsstater kan genomföras samtidigt. Det är en förutsättning för genomförandet av detta system att medlemsstaterna kommer överens om besluten om vilken standardtid som var och en av dem kommer att tillämpa från 2020, och då uppmuntrar medlemsstaterna att behålla den tidszon som gäller redan idag. Ett nätverk med nationella kontaktpunkter för tidsreglering kan eventuellt inrättas. Det är viktigt att undvika de eventuella problem som kan uppstå när medlemsstaterna inför detta direktiv och det är därför nödvändigt att ge dem tillräckligt med tid och att säkerställa en harmoniserad och väl samordnad strategi.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Genomförandet av detta direktiv bör övervakas. Kommissionen bör redovisa resultatet av denna övervakning i en rapport till Europaparlamentet och rådet. Rapporten bör baseras på information som i god tid tillhandahålls av medlemsstaterna, så att rapporten kan överlämnas inom den tidsfrist som fastställs.

(8)  Genomförandet av detta direktiv ska övervakas och styras av den koordineringsmekanism som medlemsstaterna har enats om i förväg inom ramen för detta medbeslutandeförfarande. Kommissionen bör redovisa resultatet av denna övervakning i en rapport till Europaparlamentet och rådet. Rapporten bör baseras på information som i god tid tillhandahålls av medlemsstaterna, så att rapporten kan överlämnas inom den tidsfrist som fastställs.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna får, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, fortfarande tillämpa en säsongsbaserad ändring av sina standardtider under 2019, förutsatt att detta sker kl. 01.00 UTC-tid den 27 oktober 2019. Medlemsstaterna ska anmäla detta beslut i enlighet med artikel 2.

2.  Medlemsstaterna får, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, fortfarande tillämpa en säsongsbaserad ändring av sina standardtider under 2020, förutsatt att detta sker kl. 01.00 UTC-tid den 25 oktober 2020. Medlemsstaterna ska anmäla detta beslut i enlighet med artikel 2.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om en medlemsstat beslutar att ändra en eller flera av sina standardtider inom ett territorium som omfattas av dess jurisdiktion ska den, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1, anmäla detta till kommissionen minst sex månader innan ändringen träder i kraft. Om en medlemsstat har gjort en sådan anmälan och inte har dragit tillbaka den minst sex månader före dagen för den planerade ändringen ska medlemsstaten tillämpa denna ändring.

1.  Om en medlemsstat beslutar att ändra en eller flera av sina standardtider inom ett territorium som omfattas av dess jurisdiktion ska den, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1, anmäla detta till kommissionen minst tolv månader innan ändringen träder i kraft. Om en medlemsstat har gjort en sådan anmälan och inte har dragit tillbaka den minst tolv månader före dagen för den planerade ändringen ska medlemsstaten tillämpa denna ändring.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska senast en månad efter anmälan informera de andra medlemsstaterna om anmälan och offentliggöra denna information i Europeiska unionens officiella tidning.

2.  Kommissionen ska senast en månad efter anmälan informera de andra medlemsstaterna och allmänheten om anmälan och offentliggöra denna information i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  För att nå ett samordnat synsätt vid genomförandet av punkterna 1 och 2 i denna artikel ska rådet inrätta en samordningsmekanism.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska senast den 31 december 2024 rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv.

1.  Kommissionen ska senast den 31 december 2025 rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska senast den 30 april 2024 förse kommissionen med relevant information.

2.  Medlemsstaterna ska senast den 30 april 2025 förse kommissionen med relevant information.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den 1 april 2019 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Medlemsstaterna ska senast den 1 april 2020 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 april 2019.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 april 2020.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Direktiv 2000/84/EG ska upphöra att gälla med verkan den 1 april 2019.

Direktiv 2000/84/EG ska upphöra att gälla med verkan den 1 april 2020.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar

Referensnummer

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

13.9.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Sven Schulze

25.10.2018

Behandling i utskott

23.1.2019

 

 

 

Antagande

19.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

48

7

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Davor Škrlec, Anneleen Van Bossuyt

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eleonora Evi, Luigi Morgano

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

48

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Csaba Molnár, Clare Moody, Luigi Morgano, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

7

-

ALDE

Dominique Riquet

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

ENF

Angelo Ciocca

S&D

Edouard Martin

2

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

Europaparlamentets resolution av den 8 februari 2018 om bestämmelserna beträffande tidsomställning (2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043.


YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (21.2.2019)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Föredragande av yttrande: Igor Šoltes

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om att upphöra med tidsomställningen två gånger om året i linje med de synpunkter som framförts av medborgarna och av Europaparlamentet i en resolution från februari 2018.

Ett stort antal studier och rapporter som offentliggjorts har visat att tidsomställningen två gånger per år har negativa konsekvenserna inom flera områden i vårt samhälle, från hälsorisker och problem till följd av störningar i dygnsrytmen till en ökning av antalet olyckor under de dagar som följer på tidsomställningen, ökad administrativ börda och kostnader för många ekonomiska sektorer.

Under sommaren 2018 höll Europeiska kommissionen ett offentligt samråd och samlade in 4,6 miljoner svar, varav 99,8 % kom från unionsmedborgare. De återstående 0,2 % av svaren kom från intressentgrupper eller företag. Resultatet av detta samråd var att 84 % ansåg att man skulle upphöra med tidsomställningen två gånger om året. Det aktuella förslaget är därför i linje med de synpunkter som framförts av unionsmedborgarna, samtidigt som man betonar behovet av ett sammanhängande och harmoniserat tillvägagångssätt för att säkerställa den inre marknadens funktion.

Medlemsstaternas territorier har indelats i tre olika tidszoner, nämligen GMT, GMT+1 och GMT+2. Det är därför nödvändigt att ta hänsyn till flera faktorer när man fattar beslut om den permanenta tidszonen, såsom geografiska aspekter och naturliga tidszoner och deras inverkan på hälsan som en följd av tillgången till dagsljus.

Även om medlemsstaterna fortfarande är behöriga att besluta om sin standardtid anser föredraganden att det är nödvändigt att hålla fast vid ett harmoniserat tillvägagångssätt när det gäller tidsordningen för att säkra en väl fungerande inre marknad och undvika betydande störningar som skulle leda till ett lappverk i det fall att medlemsstaterna valde att genomföra en lång rad 60-minuters tidsändringar i hela EU.

Ett samordnat tillvägagångssätt innebär en lämplig tidsram som gör det möjligt för medlemsstaterna att korrekt bedöma följderna av att permanent gå in för antingen GMT+1 eller GMT+2 med tanke på det antal områden som ska beaktas, såsom effekter på ekonomin när det gäller gränsöverskridande handel, kommunikationer och transporter, men även effekter på människors hälsa, trafiksäkerheten eller miljön.

Därför föreslås det att tillämpningsdatumet ska senareläggas med ett år för att medlemsstaterna på så sätt ska få tillräckligt med tid för att samordna sitt tillvägagångssätt och engagera berörda aktörer och medborgare på lämpligt sätt genom anordnandet av offentliga samråd.

Lämplig samordning bör säkerställas genom att man inrättar ett nätverk bestående av företrädare för varje medlemsstat och för kommissionen som skulle fungerar som medlare om en medlemsstats planerade tidsändring ger upphov till oro hos andra medlemsstater och påverkar den inre marknadens funktion.

Utvärderingen av genomförandet av detta direktiv bör ske efter fyra års tillämpning, i stället för efter de fem år som kommissionen föreslår.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Medlemsstaterna kunde förr välja att införa sommartid på nationell nivå. Det var därför viktigt för den inre marknadens funktion att ett gemensamt datum och klockslag för sommartidens början och upphörande fastställdes för hela unionen. I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/84/EG21 tillämpar för närvarande alla medlemsstater sommartid från den sista söndagen i mars till den sista söndagen i oktober samma år.

(1)  Medlemsstaterna kunde förr välja att införa sommartid på nationell nivå. Det var därför viktigt för den inre marknadens funktion att ett gemensamt datum och klockslag för sommartidens början och upphörande fastställdes för hela unionen, i syfte att samordna tidsomställningen i medlemsstaterna. I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/84/EG21 tillämpar för närvarande alla medlemsstater säsongsbaserad tidsomställning två gånger om året. Standardtiden ändras till sommartid den sista söndagen i mars och gäller fram till den sista söndagen i oktober samma år.

__________________

__________________

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/84/EG av den 19 januari 2001 om bestämmelser beträffande sommartid (EGT L 31, 2.2.2001, s. 21).

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/84/EG av den 19 januari 2001 om bestämmelser beträffande sommartid (EGT L 31, 2.2.2001, s. 21).

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Europaparlamentet uppmanade i sin resolution av den 8 februari 2018 kommissionen att göra en bedömning av sommartiden såsom den fastställs i direktiv 2000/84/EG, och vid behov lägga fram ett förslag till ändring av direktivet. I resolutionen bekräftades också att det är av största vikt att upprätthålla ett harmoniserat tillvägagångssätt för tidsordningar i hela unionen.

(2)  Europaparlamentet uppmanade i sin resolution av den 8 februari 2018 kommissionen att göra en bedömning av den säsongsbaserade tidsomställningen två gånger om året såsom den fastställs i direktiv 2000/84/EG, och vid behov lägga fram ett förslag till ändring av direktivet. I resolutionen bekräftades också att det är av största vikt att upprätthålla ett harmoniserat tillvägagångssätt för tidsordningar i hela unionen, och betonades att ett stort antal vetenskapliga studier har visat att de säsongsbaserade tidsomställningarna två gånger om året också har negativa effekter.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Kommissionen har undersökt tillgängliga uppgifter, vilka pekar på vikten av harmoniserade unionsregler på detta område för att säkerställa en väl fungerande inre marknad och för att undvika bl.a. störningar i fråga om transporter och informations- och kommunikationssystem, högre kostnader för gränsöverskridande handel och lägre produktivitet när det gäller varor och tjänster. Uppgifterna visar inte entydigt om sommartidens fördelar uppväger de olägenheter som är förknippade med en tidsomställning två gånger per år.

(3)  Kommissionen har undersökt tillgängliga uppgifter, vilka pekar på vikten av harmoniserade unionsregler på detta område för att säkerställa en väl fungerande inre marknad, långsiktighet och förutsägbarhet, för att undvika bl.a. störningar i fråga om transporter och informations- och kommunikationssystem, högre kostnader för gränsöverskridande handel och lägre produktivitet när det gäller varor och tjänster. Uppgifterna visar inte entydigt om sommartidens fördelar uppväger de olägenheter som är förknippade med en tidsomställning två gånger per år.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Flera studier har dock visat att fördelarna med tidsomställningen, såsom energibesparingar, har överskattats, samtidigt som de negativa konsekvenserna på olika områden, såsom inverkan på människors hälsa och biorytm (”dygnsrytm”) eller på till exempel koncentrationsförmågan, har underskattats.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Sommartiden är föremål för en livlig offentlig debatt, och vissa medlemsstater har redan uttryckt att de vill avskaffa denna tidsordning. Mot bakgrund av denna utveckling är det nödvändigt att även fortsättningsvis säkerställa en väl fungerande inre marknad, och att undvika eventuella betydande störningar av dess funktion som orsakas av skillnader mellan medlemsstater på detta område. Det är därför lämpligt att avskaffa sommartiden på ett samordnat sätt.

(4)  Sommartiden är föremål för en livlig offentlig debatt, med ett visst antal medborgarinitiativ i vilka medborgarna betonar sin oro över den säsongsbaserade tidsomställningen, och vissa medlemsstater har redan uttryckt att de vill avskaffa denna tidsordning. Samma vilja att sätta stopp för de säsongsbaserade tidsomställningarna två gånger om året har uttryckts av 4,6 miljoner medborgare, vilket motsvarar 84 % av de svarande, i ett offentligt samråd som anordnades av kommissionen sommaren 2018. Mot bakgrund av denna utveckling är det nödvändigt att säkerställa en väl fungerande inre marknad, och att undvika eventuella betydande störningar av dess funktion som orsakas av skillnader mellan medlemsstater på detta område. Det är därför lämpligt att på ett harmoniserat sätt avskaffa de säsongsbaserade tidsomställningarna två gånger om året.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Medlemsstaternas territorier indelas i tre olika tidszoner eller standardtider, nämligen GMT, GMT+1 och GMT+2. Den stora utvidgningen av Europeiska unionen i nord-sydlig riktning innebär att klockslagets inverkan på mängden dagsljus varierar inom unionen. Det är därför viktigt att medlemsstaterna beaktar de geografiska tidsaspekterna, dvs. de naturliga tidszonerna och den geografiska positionen, innan de ändrar sina tidszoner. Medlemsstaterna uppmanas att samråda med medborgarna och relevanta berörda parter innan de fattar beslutet att ändra sin tidszon.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Detta direktiv bör inte påverka varje medlemsstats rätt att besluta om standardtid eller standardtider för de territorier som omfattas av dess jurisdiktion och av fördragens territoriella tillämpningsområde. För att säkerställa att vissa medlemsstaters tillämpning av sommartid inte stör den inre marknadens funktion bör dock medlemsstaterna avstå från att ändra standardtiden för varje territorium under deras jurisdiktion av skäl som är kopplade till olika årstider, även om en sådan ändring skulle presenteras som en ändring av tidszon. De bör dessutom, i syfte att minimera störningar av bl.a. transporter, kommunikation och andra berörda sektorer, i god tid anmäla sin avsikt att ändra sin standardtid till kommissionen, och därefter tillämpa de anmälda ändringarna. Kommissionen bör på grundval av denna anmälan informera alla andra medlemsstater så att de kan vidta alla nödvändiga åtgärder. Den bör också informera allmänheten och berörda parter genom att offentliggöra denna information.

(5)  Detta direktiv bör inte påverka varje medlemsstats rätt att besluta om standardtid eller standardtider för de territorier som omfattas av dess jurisdiktion och av fördragens territoriella tillämpningsområde. För att undvika betydande störningar i den inre marknadens funktion bör dock medlemsstaterna avstå från att ändra standardtiden för varje territorium under deras jurisdiktion av skäl som är kopplade till olika årstider, även om en sådan ändring skulle presenteras som en ändring av tidszon. I syfte att minimera störningar av bl.a. transporter, kommunikation och andra berörda sektorer, bör de medlemsstater som har för avsikt att ändra sin standardtid dessutom anmäla detta till kommissionen och till alla de övriga medlemsstaterna senast nio månader innan den planerade ändringen träder i kraft, och därefter tillämpa de anmälda ändringarna. Kommissionen bör på grundval av denna anmälan bedöma hur den planerade ändringen påverkar den inre marknadens funktion. Den bör också informera allmänheten och berörda parter genom att offentliggöra denna information.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  För att säkerställa ett harmoniserat genomförande av detta direktiv bör medlemsstaterna i förväg samordna sitt beslut om de planerade standardtiderna genom att inrätta en samordningsmekanism, i syfte att undvika att medlemsstaterna väljer olika standardtider inom en tidszon. Samordningsmekanismen bör bestå av en företrädare för kommissionen och en utsedd företrädare för varje medlemsstat. Kommissionen bör underlätta samordningen och bedöma vilka effekter det anmälda beslutet skulle få för den inre marknadens funktion. Beslutet att tillämpa eller inte tillämpa den planerade tidsändringen omfattas fortsättningsvis av medlemsstaternas behörighet efter samråd och samordning med andra medlemsstater.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Det är därför nödvändigt att upphöra med harmoniseringen av den period som omfattas av sommartiden enligt direktiv 2000/84/EG och att införa gemensamma regler som hindrar medlemsstaterna från att tillämpa olika säsongsbaserade tidsordningar genom att de ändrar sin standardtid mer än en gång under året och som fastställer en skyldighet att anmäla planerade ändringar av standardtiden. Målsättningen med detta direktiv är att tydligt bidra till att den inre marknaden fungerar friktionsfritt, och det bör således baseras på artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, så som artikeln tolkats i EU-domstolens fasta rättspraxis.

(6)  Det är därför nödvändigt att upphäva direktiv 2000/84/EG om sommartiden och att införa gemensamma regler som hindrar medlemsstaterna från att i framtiden tillämpa olika säsongsbaserade tidsordningar och som fastställer en skyldighet att anmäla och bedöma effekterna av de planerade ändringarna av standardtiden. Kommissionen och andra medlemsstater bör sedan bedöma effekterna av den planerade ändringen på den inre marknadens funktion, i syfte att undvika betydande störningar. Målsättningen med detta direktiv är därmed att tydligt bidra till att den inre marknaden fungerar friktionsfritt, och det bör således baseras på artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, så som artikeln tolkats i EU-domstolens fasta rättspraxis.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Detta direktiv bör tillämpas från och med den 1 april 2019, så att den sista perioden med sommartid som omfattas av reglerna i direktiv 2000/84/EG i samtliga medlemsstater bör inledas kl. 01.00 UTC-tid den 31 mars 2019. Medlemsstater som efter denna period med sommartid avser att anta en standardtid som motsvarar den tid som tillämpats under vintersäsongen i enlighet med direktiv med direktiv 2000/84/EG bör ändra sin standardtid kl. 01.00 UTC-tid den 27 oktober 2019, så att likartade och varaktiga förändringar som äger rum i olika medlemsstater kan genomföras samtidigt. Det är önskvärt att medlemsstaterna på ett samordnat sätt beslutar om den standardtid som var och en av dem kommer att tillämpa från och med 2019.

(7)  Det är viktigt att undvika att medlemsstaterna väljer olika standardtider. Det är därför nödvändigt att ge dem tillräckligt med tid för att anta en harmoniserad och väl samordnad strategi. Detta direktiv bör tillämpas från och med den 30 mars 2020, så att den sista perioden med sommartid som omfattas av reglerna i direktiv 2000/84/EG i samtliga medlemsstater bör inledas kl. 01.00 UTC-tid den 29 mars 2020. Medlemsstater som efter denna period med sommartid avser att anta en standardtid som motsvarar den tid som tillämpats under vintersäsongen i enlighet med direktiv med direktiv 2000/84/EG bör ändra sin standardtid kl. 01.00 UTC-tid den 25 oktober 2020, så att likartade och varaktiga förändringar som äger rum i olika medlemsstater kan genomföras samtidigt. Det är önskvärt att medlemsstaterna på ett samordnat sätt beslutar om den standardtid som var och en av dem kommer att tillämpa från och med 2020.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna får, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, fortfarande tillämpa en säsongsbaserad ändring av sina standardtider under 2019, förutsatt att detta sker kl. 01.00 UTC-tid den 27 oktober 2019. Medlemsstaterna ska anmäla detta beslut i enlighet med artikel 2.

2.  Medlemsstaterna får, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, fortfarande tillämpa en säsongsbaserad ändring av sina standardtider under 2020, förutsatt att detta sker kl. 01.00 UTC-tid den 25 oktober 2020. Medlemsstaterna ska meddela sitt beslut att tillämpa eller inte tillämpa denna sista säsongsbaserade ändring av sin standardtid eller standardtider sex månader innan ändringen träder i kraft.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska utan dröjsmål offentliggöra dessa uppgifter i Europeiska unionens officiella tidning och ska inom en månad efter mottagandet av en anmälan kalla till ett möte inom ramen för den samordningsmekanism som avses i artikel 2a.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om en medlemsstat beslutar att ändra en eller flera av sina standardtider inom ett territorium som omfattas av dess jurisdiktion ska den, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1, anmäla detta till kommissionen minst sex månader innan ändringen träder i kraft. Om en medlemsstat har gjort en sådan anmälan och inte har dragit tillbaka den minst sex månader före dagen för den planerade ändringen ska medlemsstaten tillämpa denna ändring.

1.  Om en medlemsstat beslutar att ändra en eller flera av sina standardtider inom ett territorium som omfattas av dess jurisdiktion ska den, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1 och minst nio månader innan ändringen träder i kraft, meddela kommissionen och de andra medlemsstaterna sitt beslut att ändra standardtiden eller standardtiderna inom ett territorium som omfattas av dess jurisdiktion.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska senast en månad efter anmälan informera de andra medlemsstaterna om anmälan och offentliggöra denna information i Europeiska unionens officiella tidning.

2.  Kommissionen ska utan dröjsmål offentliggöra dessa uppgifter i Europeiska unionens officiella tidning och ska inom en månad efter mottagandet av en anmälan kalla till ett möte inom ramen för den samordningsmekanism som avses i artikel 2a.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2a

 

1.  Genom detta direktiv inrättas en samordningsmekanism i syfte att säkerställa ett harmoniserat tillvägagångssätt när det gäller tidsordningar i hela unionen och för att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen när det gäller att bedöma hur ett beslut att ändra standardtiden eller standardtiderna påverkar den inre marknadens funktion.

 

2.  Den samordningsmekanism som avses i punkt 1 ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat och en företrädare för kommissionen.

 

3.  Om en medlemsstat underrättar kommissionen om sitt beslut enligt artikel 1.2 eller enligt artikel 2.1 ska kommissionen sammankalla medlemsstaterna för att bedöma och diskutera de potentiella effekterna av den planerade ändringen på den inre marknadens funktion, i syfte att undvika betydande störningar.

 

4.  Om kommissionen på grundval av den bedömning som avses i punkt 3 anser att den planerade ändringen i väsentlig grad kommer att påverka den inre marknadens funktion, ska den underrätta den anmälande medlemsstaten om detta.

 

5.  Senast fyra månader före den planerade ändringen ska den anmälande medlemsstaten besluta huruvida den ska upphäva sitt beslut eller inte. Om den anmälande medlemsstaten beslutar att hålla fast vid sitt beslut ska den lämna en förklaring av hur den kommer att motverka de negativa effekterna av ändringen på den inre marknaden.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska senast den 31 december 2024 rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv.

1.  Kommissionen ska senast den [fyra år efter den dag då detta direktiv börjar tillämpas] rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska senast den 30 april 2024 förse kommissionen med relevant information.

2.  Medlemsstaterna ska senast den [tre år efter den dag då detta direktiv börjar tillämpas] förse kommissionen med relevant information.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska senast den 1 april 2019 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

1.  Medlemsstaterna ska senast den 30 mars 2020 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 april 2019.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 30 mars 2020.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Direktiv 2000/84/EG ska upphöra att gälla med verkan den 1 april 2019.

Direktiv 2000/84/EG ska upphöra att gälla med verkan den 30 mars 2020.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar

Referensnummer

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

13.9.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Igor Šoltes

10.10.2018

Behandling i utskott

6.12.2018

29.1.2019

 

 

Antagande

21.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

9

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Lucy Anderson, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Nadja Hirsch, Othmar Karas, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Georg Mayer

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

23

+

ALDE

Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Othmar Karas, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

9

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

S&D

Nicola Danti, Virginie Rozière, Marc Tarabella

1

0

PPE

Carlos Coelho

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (20.2.2019)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Föredragande av yttrande: Ulrike Müller

KORTFATTAD MOTIVERING

Europaparlamentet uppmanade i sin resolution av den 8 februari 2018 kommissionen att göra en bedömning av sommartiden, och vid behov lägga fram ett förslag till ändring av direktivet.

Därefter höll kommissionen ett offentligt samråd under sommaren 2018. Samrådet visade att medborgarna tydligt stödde förslaget att avskaffa systemet med en tidsomställning två gånger om året.

Föredraganden understryker att det är parlamentets avsikt att lyssna på denna tydliga önskan från Europas medborgare. Därför stöder hon det förslag som kommissionen lade fram den 12 september 2018 om att avskaffa den säsongsbaserade tidsomställningen.

Att avskaffa tidsomställningen får flera betydelsefulla konsekvenser. Till dessa hör medborgarnas hälsa på grund av effekterna på dygnsrytmen, men även djurens hälsa. Effekterna är också stora när det gäller harmonisering inom EU. Medlemsstaterna är fördelade över tre olika tidszoner (GMT 0, GMT+1 och GMT+2) och en oförberedd eller icke‑samordnad strategi skulle kunna störa den inre marknadens funktion. Medlemsstaterna kommer också i fortsättningen att ha behörighet att välja standardtid för sina länder och det finns därför en betydande risk för splittring när det gäller tidszoner, eftersom grannländer kan komma att välja olika tidszoner.

Föredraganden har även tagit hänsyn till att det österriska ordförandeskapet inte har prioriterat frågan och till att transportministrarna fortfarande var oeniga när de diskuterade ärendet i oktober och juni 2018 samt i december 2017.

Med tanke på dessa hinder för avskaffandet av direktivet om sommartid, föreslår föredraganden följande tillvägagångssätt:

Samordning är avgörande för att säkerställa den inre marknadens funktion, eftersom olika tidszoner påverkar ett antal ekonomiska sektorer och människornas rörlighet. Detta är särskilt sant eftersom det tidigare direktivet om tidsomställning antogs när det fortfarande bara fanns 15 medlemsstater. Föredragande anser därför att ett ikraftträdande den 1 april 2019 är för tidigt och behöver skjutas upp till 2020 för att medlemsstaterna ska hinna förbereda sig för omställningen och samordna sitt agerande.

Utan att det påverkar medlemsstaternas behörighet att välja tidszon, föreslår föredraganden att man återgår till vintertid som standardtid. Sommartid året runt skulle tekniskt sett innebära ett byte av tidszon, men om alla länder väljer vintertid som standardtid underlättas processen med att avskaffa tidsomställningen och man förhindrar en splittring mellan medlemsstaterna.

Man kan även underlätta processen genom att gruppera medlemsstaterna utefter grannländer, och då i synnerhet i enlighet med tidszonerna (GMT 0, GMT+1 och GMT+2) för att upprätthålla den nuvarande situationen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Europaparlamentet uppmanade i sin resolution av den 8 februari 2018 kommissionen att göra en bedömning av sommartiden såsom den fastställs i direktiv 2000/84/EG, och vid behov lägga fram ett förslag till ändring av direktivet. I resolutionen bekräftades också att det är av största vikt att upprätthålla ett harmoniserat tillvägagångssätt för tidsordningar i hela unionen.

(2)  Europaparlamentet uppmanade i sin resolution av den 8 februari 2018 kommissionen att, tillsammans med medlemsstaterna, göra en bedömning av sommartiden såsom den fastställs i direktiv 2000/84/EG, och vid behov lägga fram ett förslag till ändring av direktivet. I resolutionen bekräftades också att det är av största vikt att upprätthålla ett harmoniserat tillvägagångssätt för tidsordningar i hela unionen.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Kommissionen har undersökt tillgängliga uppgifter, vilka pekar på vikten av harmoniserade unionsregler på detta område för att säkerställa en väl fungerande inre marknad och för att undvika bl.a. störningar i fråga om transporter och informations- och kommunikationssystem, högre kostnader för gränsöverskridande handel och lägre produktivitet när det gäller varor och tjänster. Uppgifterna visar inte entydigt om sommartidens fördelar uppväger de olägenheter som är förknippade med en tidsomställning två gånger per år.

(3)  Kommissionen har undersökt tillgängliga uppgifter, vilka pekar på vikten av harmoniserade unionsregler på detta område för att säkerställa en väl fungerande inre marknad, för att skapa rättslig säkerhet och visshet på lång sikt och för att undvika bl.a. störningar i fråga om tidtabeller, genomförandet av passagerar- och godstransporter och informations- och kommunikationssystem, högre kostnader för gränsöverskridande handel och lägre produktivitet när det gäller varor och tjänster och effekterna på jordbruksproduktiviteten. Uppgifterna visar att sommartidens fördelar inte uppväger de olägenheter som är förknippade med en tidsomställning två gånger per år.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  I detta sammanhang kan djuruppfödarnas situation fungera som ett exempel på hur sommartiden ursprungligen ansågs oförenlig med rutinerna inom jordbruket, i synnerhet den mycket tidiga start på arbetsdagen som redan krävs under standardtiden. Man antog att omställningen mellan sommar- och standardtid två gånger om året skulle göra det svårare att få ut varor och djur på marknaderna. Slutligen verkade det faktum att korna fortsätter med sin naturliga mjölkningstakt innebära att mjölkproduktionen gick ner. Modern jordbruksutrustning och jordbruksteknik har dock revolutionerat jordbruket på ett sätt som gör att de flesta av dessa punkter inte längre förefaller relevanta, medan oron rörande djurens biorytm och jordbrukarnas arbetsvillkor kvarstår.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Sommartiden är föremål för en livlig offentlig debatt, och vissa medlemsstater har redan uttryckt att de vill avskaffa denna tidsordning. Mot bakgrund av denna utveckling är det nödvändigt att även fortsättningsvis säkerställa en väl fungerande inre marknad, och att undvika eventuella betydande störningar av dess funktion som orsakas av skillnader mellan medlemsstater på detta område. Det är därför lämpligt att avskaffa sommartiden på ett samordnat sätt.

(4)  Sommartiden är föremål för en livlig offentlig debatt, på grund av aktivt deltagande av vissa nationella aktionsgrupper i ett antal medlemsstater, och vissa medlemsstater har redan uttryckt att de vill avskaffa denna tidsordning. Under de diskussioner som har förts har specialister från en rad områden, däribland human- och veterinärmedicin, jordbruk, utbildning och turism, utvärderat de negativa effekterna av de årliga tidsomställningarna. Mot bakgrund av denna utveckling är det nödvändigt att även fortsättningsvis säkerställa en väl fungerande inre marknad, och att undvika eventuella betydande störningar av dess funktion som orsakas av skillnader mellan medlemsstater på detta område. Det är därför lämpligt att avskaffa sommartiden på ett samordnat sätt.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Ett antal medborgarinitiativ har visat på allmänhetens oro för tidsomställningen två gånger om året och medlemsstaterna bör ges tid och möjlighet att utföra sina egna offentliga samråd och konsekvensbedömningar för att bättre kunna förstå effekterna av att upphöra med tidsomställningen i alla regioner.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  För att säkerställa ett harmoniserat genomförande av detta direktiv ska medlemsstaterna samråda med varandra och samordna alla ändringar av tidszoner för att undvika opraktiska tidszoner och besvärliga störningar på den inre marknaden.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Detta direktiv bör inte påverka varje medlemsstats rätt att besluta om standardtid eller standardtider för de territorier som omfattas av dess jurisdiktion och av fördragens territoriella tillämpningsområde. För att säkerställa att vissa medlemsstaters tillämpning av sommartid inte stör den inre marknadens funktion bör dock medlemsstaterna avstå från att ändra standardtiden för varje territorium under deras jurisdiktion av skäl som är kopplade till olika årstider, även om en sådan ändring skulle presenteras som en ändring av tidszon. De bör dessutom, i syfte att minimera störningar av bl.a. transporter, kommunikation och andra berörda sektorer, i god tid anmäla sin avsikt att ändra sin standardtid till kommissionen, och därefter tillämpa de anmälda ändringarna. Kommissionen bör på grundval av denna anmälan informera alla andra medlemsstater så att de kan vidta alla nödvändiga åtgärder. Den bör också informera allmänheten och berörda parter genom att offentliggöra denna information.

(5)  Detta direktiv bör inte påverka varje medlemsstats rätt att besluta om standardtid eller standardtider för de territorier som omfattas av dess jurisdiktion och av fördragens territoriella tillämpningsområde. För att säkerställa att vissa medlemsstaters tillämpning av sommartid inte stör den inre marknadens funktion bör dock medlemsstaterna avstå från att ändra standardtiden för varje territorium under deras jurisdiktion av skäl som är kopplade till olika årstider, även om en sådan ändring skulle presenteras som en ändring av tidszon. De bör dessutom, i syfte att minimera störningar av bl.a. transporter, kommunikation, jordbruk och andra berörda sektorer, i god tid anmäla sin avsikt att ändra sin standardtid till kommissionen, och därefter tillämpa de anmälda ändringarna. Kommissionen bör på grundval av denna anmälan informera alla andra medlemsstater så att de kan vidta alla nödvändiga åtgärder. Den bör också informera allmänheten och berörda parter genom att offentliggöra denna information.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Detta direktiv bör tillämpas från och med den 1 april 2019, så att den sista perioden med sommartid som omfattas av reglerna i direktiv 2000/84/EG i samtliga medlemsstater bör inledas kl. 01.00 UTC-tid den 31 mars 2019. Medlemsstater som efter denna period med sommartid avser att anta en standardtid som motsvarar den tid som tillämpats under vintersäsongen i enlighet med direktiv med direktiv 2000/84/EG bör ändra sin standardtid kl. 01.00 UTC-tid den 27 oktober 2019, så att likartade och varaktiga förändringar som äger rum i olika medlemsstater kan genomföras samtidigt. Det är önskvärt att medlemsstaterna på ett samordnat sätt beslutar om den standardtid som var och en av dem kommer att tillämpa från och med 2019.

(7)  Detta direktiv bör tillämpas från och med den 1 april 2020, så att den sista perioden med sommartid som omfattas av reglerna i direktiv 2000/84/EG i samtliga medlemsstater bör inledas kl. 01.00 UTC-tid den 29 mars 2020. Medlemsstater som efter denna period med sommartid avser att anta en standardtid som motsvarar den tid som tillämpats under vintersäsongen i enlighet med direktiv med direktiv 2000/84/EG bör ändra sin standardtid kl. 01.00 UTC-tid den 31 oktober 2021, så att likartade och varaktiga förändringar som äger rum i olika medlemsstater kan genomföras samtidigt och på ett väl samordnat sätt. Det är önskvärt att medlemsstaterna på ett samordnat sätt beslutar om den standardtid som var och en av dem kommer att tillämpa från och med 2020.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får inte tillämpa säsongsbaserade ändringar av sina standardtider.

1.  Medlemsstaterna får inte tillämpa säsongsbaserade ändringar av sina standardtider. De ska bestämma gemensamt om antingen permanent standardtid eller permanent sommartid ska tillämpas i hela EU.

Motivering

Syftet är att undvika ett lapptäcke av tidszoner mellan EU:s medlemsstater. Ett gemensamt val på EU-nivå är bra för den inre marknaden och medborgarnas vardag.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna får, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, fortfarande tillämpa en säsongsbaserad ändring av sina standardtider under 2019, förutsatt att detta sker kl. 01.00 UTC-tid den 27 oktober 2019. Medlemsstaterna ska anmäla detta beslut i enlighet med artikel 2.

2.  Medlemsstaterna får, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, fortfarande tillämpa en säsongsbaserad ändring av sina standardtider under 2020, förutsatt att detta sker kl. 01.00 UTC-tid den 31 oktober 2020. Medlemsstaterna ska anmäla detta beslut i enlighet med artikel 2.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den 1 april 2019 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Medlemsstaterna ska senast den 1 april 2020 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 april 2019.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 april 2020.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Direktiv 2000/84/EG ska upphöra att gälla med verkan den 1 april 2019.

Direktiv 2000/84/EG ska upphöra att gälla med verkan den 1 april 2020.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar

Referensnummer

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

13.9.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Ulrike Müller

9.10.2018

Antagande

19.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

9

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Elsi Katainen, Thomas Waitz

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

25

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen

ECR

Jørn Dohrmann

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

9

-

ALDE

Jan Huitema, Jens Rohde

ECR

James Nicholson

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

PPE

Michel Dantin

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos

3

0

ECR

Beata Gosiewska, Laurenţiu Rebega

PPE

Mairead McGuinness

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (21.2.2019)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Föredragande av yttrande: Pavel Svoboda

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag att avskaffa säsongsbaserade tidsomställningar på ett harmoniserat sätt i alla medlemsstater, eftersom parlamentet flera gånger under de senaste åren förordat en sådan åtgärd.

Systemet med tidsomställningar två gånger per år, som föreskrivs i unionslagstiftningen och som gällt i närmare 40 år, har nyligen bemötts med starkt motstånd från medborgarna och det civila samhället.

Det är viktigt att understryka att sådana säsongsbaserade tidsomställningar inte bara påverkar den inre marknadens funktion utan också väcker många folkhälsofrågor, inte minst när det gäller skyddet av särskilda minoritetsgrupper som drabbas oproportionerligt av den rubbade dygnsrytmen. Studier har dessutom visat att antalet olyckor och hjärtinfarkter ökar under de dagar som följer på en tidsomställning.

Även om det är uppenbart att det behövs åtgärder på unionsnivå för att harmonisera avskaffandet av säsongsbaserade tidsomställningar, skulle regler i form av en förordning som är direkt tillämplig, och som föreskriver tillämpningen av antingen standardtid eller sommartid i alla medlemsstater, vara onödigt långtgående, och en sådan förordning skulle inte ta hänsyn till de olika behoven och förhållandena i olika delar av EU. Det bör därför stå medlemsstaterna fritt att fatta sitt eget beslut. Medlemsstaterna bör dock ges mer tid innan direktivet börjar tillämpas så att de kan förbereda sig inför ändringen, vilken bör genomföras på ett gemensamt och samordnat sätt.

Föredraganden beklagar att kommissionen inte genomförde en ordentlig konsekvensbedömning och inte höll ett tolv veckor långt samråd med allmänheten och berörda parter innan den lade fram förslaget om uppdatering av direktiv 2000/84/EG. Det bör understrykas att institutionerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning har ställt sig bakom tanken att konsekvensbedömningar och samråd är viktiga verktyg för att förbättra unionslagstiftningens kvalitet.

Föredraganden instämmer dock till fullo med föredraganden i det ansvariga utskottet om att detta direktiv bör antas så snart som möjligt, och helst före utgången av innevarande valperiod, för att garantera rättssäkerheten och göra det möjligt för medlemsstaterna att förbereda sig för de kommande ändringarna.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Beaktandeled 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

med beaktande av resultaten från det webbsamråd som Europeiska kommissionen genomförde den 4 juli–16 augusti 2018,

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Europaparlamentet uppmanade i sin resolution av den 8 februari 2018 kommissionen att göra en bedömning av sommartiden såsom den fastställs i direktiv 2000/84/EG, och vid behov lägga fram ett förslag till ändring av direktivet. I resolutionen bekräftades också att det är av största vikt att upprätthålla ett harmoniserat tillvägagångssätt för tidsordningar i hela unionen.

(2)  Mot bakgrund av flera framställningar och ett stort antal initiativ från allmänheten, parlamentsfrågor och ett offentligt samråd i ärendet, uppmanade Europaparlamentet i sin resolution av den 8 februari 2018 kommissionen att göra en bedömning av sommartiden såsom den fastställs i direktiv 2000/84/EG, och vid behov lägga fram ett förslag till ändring av direktivet. I resolutionen bekräftades också att det är av största vikt att upprätthålla ett harmoniserat tillvägagångssätt för tidsordningar i hela unionen.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Kommissionen har undersökt tillgängliga uppgifter, vilka pekar på vikten av harmoniserade unionsregler på detta område för att säkerställa en väl fungerande inre marknad och för att undvika bl.a. störningar i fråga om transporter och informations- och kommunikationssystem, högre kostnader för gränsöverskridande handel och lägre produktivitet när det gäller varor och tjänster. Uppgifterna visar inte entydigt om sommartidens fördelar uppväger de olägenheter som är förknippade med en tidsomställning två gånger per år.

(3)  Harmoniserade unionsregler måste säkerställa en väl fungerande inre marknad som har en långsiktig inriktning och är förutsägbar och man måste undvika bl.a. störningar i fråga om transporter och informations- och kommunikationssystem, högre kostnader för gränsöverskridande handel och lägre produktivitet när det gäller varor och tjänster, eftersom dessa faktorer har en betydande inverkan på både den inre marknadens funktion, företagsverksamhet och medborgarnas liv. Uppgifterna visar inte entydigt att det inte finns några betydande fördelar med en tidsomställning två gånger per år, men flera vetenskapliga studier, däribland den undersökning om sommartid enligt direktiv 2000/84/EG som Europaparlamentets utredningstjänst lade fram i oktober 2017, har visat att det finns negativa effekter på människors hälsa, särskilt när det gäller vissa grupper såsom barn och äldre personer, och studierna antyder en koppling till hjärt- och kärlsjukdomar pga. störningarna av den inre rytmen. Ur ett ekonomiskt perspektiv medför tidsomställningen två gånger om året extra kostnader och administrativa bördor för många sektorer.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Sommartiden är föremål för en livlig offentlig debatt, och vissa medlemsstater har redan uttryckt att de vill avskaffa denna tidsordning. Mot bakgrund av denna utveckling är det nödvändigt att även fortsättningsvis säkerställa en väl fungerande inre marknad, och att undvika eventuella betydande störningar av dess funktion som orsakas av skillnader mellan medlemsstater på detta område. Det är därför lämpligt att avskaffa sommartiden på ett samordnat sätt.

(4)  Ett offentligt samråd om sommartiden som kommissionen höll i juli-augusti 2018 resulterade i 4,6 miljoner svar, vilket är det största antal svar som någonsin inkommit vid ett samråd anordnat av kommissionen, och samrådet indikerade att medborgarna är för ett avskaffande av tidsomställningarna två gånger om året. Vissa medlemsstater har också redan uttryckt att de vill avskaffa denna tidsordning. Mot bakgrund av denna utveckling är det nödvändigt att även fortsättningsvis säkerställa en väl fungerande inre marknad, och att undvika eventuella betydande störningar av dess funktion som orsakas av skillnader mellan medlemsstater på detta område. Det är därför lämpligt att avskaffa sommartiden på ett samordnat sätt.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Detta direktiv bör inte påverka varje medlemsstats rätt att besluta om standardtid eller standardtider för de territorier som omfattas av dess jurisdiktion och av fördragens territoriella tillämpningsområde. För att säkerställa att vissa medlemsstaters tillämpning av sommartid inte stör den inre marknadens funktion bör dock medlemsstaterna avstå från att ändra standardtiden för varje territorium under deras jurisdiktion av skäl som är kopplade till olika årstider, även om en sådan ändring skulle presenteras som en ändring av tidszon. De bör dessutom, i syfte att minimera störningar av bl.a. transporter, kommunikation och andra berörda sektorer, i god tid anmäla sin avsikt att ändra sin standardtid till kommissionen, och därefter tillämpa de anmälda ändringarna. Kommissionen bör på grundval av denna anmälan informera alla andra medlemsstater så att de kan vidta alla nödvändiga åtgärder. Den bör också informera allmänheten och berörda parter genom att offentliggöra denna information.

(5)  Detta direktiv bör inte påverka varje medlemsstats rätt att, i enlighet med subsidiaritetsprincipen, besluta om standardtid eller standardtider för de territorier som omfattas av dess jurisdiktion och av fördragens territoriella tillämpningsområde. För att minimera störningar i den inre marknadens funktion när det gäller bl.a. transporter, kommunikation och andra berörda sektorer, och för att möjliggöra samordning, bör de senast den 1 april 2020 meddela kommissionen sin avsikt att ändra sin standardtid. Kommissionen bör på grundval av denna anmälan informera alla andra medlemsstater, allmänheten och berörda parter genom att offentliggöra denna information på lämpligt sätt och vid lämplig tidpunkt. Den bör också bedöma hur den planerade ändringen av standardtid påverkar den inre marknadens funktion och genomföra en expertanalys på området, med beaktande av arten, hälsan och de sociala aspekterna samt geografiska skillnader mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  För att säkerställa ett harmoniserat genomförande av detta direktiv bör medlemsstaterna i förväg samordna sitt beslut om de planerade standardtiderna. Kommissionen bör därför inrätta en samordningsmekanism i syfte att säkerställa ett harmoniserat och samordnat tillvägagångssätt när det gäller tidsordningar i hela unionen. Samordningsmekanismen bör bestå av en utsedd företrädare för varje medlemsstat och en företrädare för kommissionen.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Det är därför nödvändigt att upphöra med harmoniseringen av den period som omfattas av sommartiden enligt direktiv 2000/84/EG och att införa gemensamma regler som hindrar medlemsstaterna från att tillämpa olika säsongsbaserade tidsordningar genom att de ändrar sin standardtid mer än en gång under året och som fastställer en skyldighet att anmäla planerade ändringar av standardtiden. Målsättningen med detta direktiv är att tydligt bidra till att den inre marknaden fungerar friktionsfritt, och det bör således baseras på artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, så som artikeln tolkats i EU-domstolens fasta rättspraxis.

(6)  Det är därför nödvändigt att upphöra med harmoniseringen av den period som omfattas av sommartiden enligt direktiv 2000/84/EG och att införa gemensamma regler som hindrar medlemsstaterna från att tillämpa olika säsongsbaserade tidsordningar. Målsättningen med detta direktiv är att tydligt bidra till att den inre marknaden fungerar friktionsfritt, och det bör således baseras på artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, så som artikeln tolkats i EU-domstolens fasta rättspraxis.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  En tidsomställning utan koppling till säsongsbyte kommer att leda till övergångskostnader, särskilt när det gäller it-system inom transportsektorn och andra sektorer. För att avsevärt minska kostnaderna för övergången behövs en rimlig förberedelseperiod för genomförandet av detta direktiv.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Detta direktiv bör tillämpas från och med den 1 april 2019, så att den sista perioden med sommartid som omfattas av reglerna i direktiv 2000/84/EG i samtliga medlemsstater bör inledas kl. 01.00 UTC-tid den 31 mars 2019. Medlemsstater som efter denna period med sommartid avser att anta en standardtid som motsvarar den tid som tillämpats under vintersäsongen i enlighet med direktiv med direktiv 2000/84/EG bör ändra sin standardtid kl. 01.00 UTC-tid den 27 oktober 2019, så att likartade och varaktiga förändringar som äger rum i olika medlemsstater kan genomföras samtidigt. Det är önskvärt att medlemsstaterna på ett samordnat sätt beslutar om den standardtid som var och en av dem kommer att tillämpa från och med 2019.

(7)  För att säkerställa en samordnad harmonisering av standardtiden i enlighet med syftet med detta direktiv bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att skjuta upp datumet för tillämpningen av detta direktiv i de fall där tidsarrangemangen skulle ha potential att allvarligt störa den inre marknadens funktion. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

 

 

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Medlemsstaterna bör koordinera sinsemellan vilken standardtid de väljer, och standardtiden bör vara så harmoniserad som möjligt mellan medlemsländerna, för att undvika alltför olika tidszoner i EU och därigenom garantera den inre marknadens funktion och förutsägbarhet för berörda medborgare, konsumenter och sektorer.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Genomförandet av detta direktiv bör övervakas. Kommissionen bör redovisa resultatet av denna övervakning i en rapport till Europaparlamentet och rådet. Rapporten bör baseras på information som i god tid tillhandahålls av medlemsstaterna, så att rapporten kan överlämnas inom den tidsfrist som fastställs.

(8)  Genomförandet av detta direktiv bör övervakas. Kommissionen bör redovisa resultatet av denna övervakning i en tillräckligt underbyggd rapport till Europaparlamentet och rådet. Rapporten bör baseras på information som i god tid tillhandahålls av medlemsstaterna, så att rapporten kan överlämnas inom den tidsfrist som fastställs.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna får, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, fortfarande tillämpa en säsongsbaserad ändring av sina standardtider under 2019, förutsatt att detta sker kl. 01.00 UTC-tid den 27 oktober 2019. Medlemsstaterna ska anmäla detta beslut i enlighet med artikel 2.

2.  Medlemsstaterna får, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, fortfarande tillämpa en säsongsbaserad ändring av sina standardtider. Medlemsstaterna ska anmäla detta beslut i enlighet med artikel 2.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om en medlemsstat beslutar att ändra en eller flera av sina standardtider inom ett territorium som omfattas av dess jurisdiktion ska den, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1, anmäla detta till kommissionen minst sex månader innan ändringen träder i kraft. Om en medlemsstat har gjort en sådan anmälan och inte har dragit tillbaka den minst sex månader före dagen för den planerade ändringen ska medlemsstaten tillämpa denna ändring.

1.  Kommissionen ska inrätta en samordningsmekanism i syfte att säkerställa ett harmoniserat och samordnat tillvägagångssätt när det gäller tidsordningar i hela unionen. Samordningsmekanismen ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat och en företrädare för kommissionen.

2.  Kommissionen ska senast en månad efter anmälan informera de andra medlemsstaterna om anmälan och offentliggöra denna information i Europeiska unionens officiella tidning.

2.  Medlemsstaterna ska senast den 1 april 2020 till kommissionen anmäla sina avsikter i enlighet med artikel 1. Samordningsmekanismen ska snarast diskutera och bedöma de potentiella effekterna av den planerade ändringen på den inre marknadens funktion, i syfte att undvika betydande störningar.

 

3.  Om kommissionen på grundval av den bedömning som avses i punkt 2 anser att den planerade ändringen i väsentlig grad kommer att påverka den inre marknadens funktion, ska den underrätta den berörda medlemsstaten om detta.

 

4.  Senast den 31 oktober 2020 ska medlemsstaterna besluta huruvida de ska hålla fast vid sin avsikt eller inte. Medlemsstaten ska lämna en detaljerad förklaring av hur den kommer att motverka de negativa effekterna av ändringen på den inre marknadens funktion.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2a

 

1.  Kommissionen ska i nära samarbete med den samordningsmekanism som avses i artikel 2 noga övervaka de planerade tidsordningarna i hela unionen.

 

2.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 2b i syfte att skjuta upp datumet för tillämpningen av detta direktiv, med högst 12 månader, i de fall där den anser att de planerade tidsordningarna har potential att allvarligt störa den inre marknadens funktion.

 

3.  Om särskilt brådskande fall gör det nödvändigt ska förfarandet i artikel 2c gälla för delegerade akter som antagits i enlighet med denna artikel.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2b

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 2a ska ges till kommissionen för en period på [fastställs senare] år från och med [den dag då detta direktiv träder i kraft].

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 2a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 2a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på [fastställs senare] månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [fastställs senare] månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2c

 

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas. 

 

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 2b. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om invändning.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska senast den 31 december 2024 rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv.

1.  Kommissionen ska senast den 31 december 2025 rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv. I denna genomföranderapport ska särskild tonvikt läggas på effekterna på människors hälsa. 

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska göra en omfattande konsekvensanalys och en kostnads- och nyttoanalys avseende avskaffandet av säsongsbaserade tidsomställningar i EU.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska senast den 30 april 2024 förse kommissionen med relevant information.

2.  Medlemsstaterna ska senast den 30 april fem år efter att detta direktiv antagits förse kommissionen med relevant information.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den 1 april 2019 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Medlemsstaterna ska senast 2020 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Direktiv 2000/84/EG ska upphöra att gälla med verkan den 1 april 2019.

Direktiv 2000/84/EG ska upphöra att gälla med verkan den 2020.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar

Referensnummer

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

13.9.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Pavel Svoboda

24.9.2018

Behandling i utskott

23.1.2019

 

 

 

Antagande

19.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pascal Durand, Angelika Niebler, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Ingeborg Gräßle, Joëlle Mélin

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Ingeborg Gräßle, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för framställningar (20.2.2019)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG

(COM(2018)0639 – C8‑0408/2018 – 2018/0332(COD))

Föredragande av yttrande: Cecilia Wikström

KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med förslaget är att upphöra med de säsongsbaserade tidsomställningarna i EU:s medlemsstater. EU:s lagstiftning om sommartid infördes första gången 1980 i syfte att skapa enhetliga regler för nationella rutiner och tider för tillämpning av sommartid. EU:s sommartid har sedan 2001 reglerats genom direktiv 2000/84/EG, där det fastställs att alla medlemsstater är skyldiga att byta till sommartid den sista söndagen i mars och att byta tillbaka till sin standardtid (eller ”vintertid”) den sista söndagen i oktober.

Systemet med tidsomställningar två gånger om året har i allt högre grad ifrågasatts av medborgare, av Europaparlamentet och av ett växande antal medlemsstater.

Europaparlamentet uppmanade i sin resolution av den 8 februari 2018(1) kommissionen att göra en bedömning av sommartiden såsom den fastställs i direktiv 2000/84/EG, och att vid behov lägga fram ett förslag till ändring av direktivet. Kommissionen har också genomfört ett offentligt samråd som genererade omkring 4,6 miljoner svar, vilket är det största antalet svar någonsin i ett samråd från kommissionen. Av de svarande var 84 % positiva till att avskaffa tidsomställningarna två gånger om året, medan 16 % ville behålla dem.

Dessutom är sommartiden en återkommande fråga i framställningsutskottet (PETI), som har tagit emot över 100 framställningar på temat under årens lopp. I nästan alla dessa framställningar förespråkas att man avskaffar systemet med att ställa om klockan två gånger per år, framför allt på grund av oro för hälsan och den marginella effekten på energibesparingarna. Vissa framställare vidhåller att omställningen av klockan har en särskilt negativ inverkan på sårbara grupper, såsom barn och äldre. PETI diskuterade framställningarna om sommartid vid sina utskottssammanträden i juli 2015 och november 2017.

I den studie om systemet med sommartid i EU i enlighet med direktiv 2000/84/EG som Europaparlamentets utredningstjänst lade fram i oktober 2017 begärde man att de negativa effekterna på människors hälsa måste beaktas när man överväger att avskaffa systemet med tidsomställningar två gånger om året i EU. Ett tydligt exempel på vikten av att diskutera effekterna av sommartid på den biologiska klockan gavs när nobelpriset i fysiologi eller medicin 2017 tilldelades Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash och Michael W. Young för deras upptäckter av de molekylära mekanismer som styr dygnsrytmen, den biologiska klockan och hur vårt välbefinnande påverkas av obalansen mellan vår externa miljö och den interna biologiska klockan. Det finns alltså kronobiologiska forskningsresultat som tyder på att effekterna på människans biorytm är allvarligare än vad man tidigare har trott. Dessutom står det följande i punkt 8 i artikel 114 i EUF-fördraget om tillnärmning av lagstiftning ”Om en medlemsstat tar upp ett särskilt problem som rör folkhälsan på ett område som tidigare har varit föremål för harmoniseringsåtgärder, ska medlemsstaten göra kommissionen uppmärksam på detta och kommissionen ska omedelbart undersöka om den ska föreslå rådet lämpliga åtgärder”.

Mot denna bakgrund är syftet med förslaget till yttrande att stödja idéen om att på ett ordnat sätt avskaffa systemet med tidsomställningar två gånger om året, i syfte att undvika eventuella negativa hälsoeffekter och eftersom de påstådda energibesparingar som systemet är avsett att ge faktiskt inte uppnås.

I förslaget till yttrande anges att om man avskaffar systemet med tidsomställningar två gånger om året bör detta göras så att man undviker att orsaka betydande störningar av den inre marknaden till följd av skillnader mellan medlemsstaterna i detta avseende. Föredraganden anser att kommissionens ursprungliga förslag, som ger medlemsstaterna möjlighet att ensidigt besluta om sina preferenser i fråga om standardtid, skulle kunna skapa ett lapptäcke av tidszoner mellan staterna, vilket skulle orsaka fler avvikelser på den inre marknaden. Detta skulle försvåra gränsöverskridande handel, transport, kommunikation och resande på den inre marknaden. För att säkerställa harmoniseringen föreslår föredraganden därför att avskaffa systemet med en tidsomställning två gånger om året, i enlighet med vad nästan alla framställare har förespråkat.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Europaparlamentet uppmanade i sin resolution av den 8 februari 2018 kommissionen att göra en bedömning av sommartiden såsom den fastställs i direktiv 2000/84/EG, och vid behov lägga fram ett förslag till ändring av direktivet. I resolutionen bekräftades också att det är av största vikt att upprätthålla ett harmoniserat tillvägagångssätt för tidsordningar i hela unionen.

(2)  Till följd av framställningar och önskemål från unionsmedborgare till utskottet för framställningar uppmanade Europaparlamentet i sin resolution av den 8 februari 2018 kommissionen att göra en bedömning av sommartiden såsom den fastställs i direktiv 2000/84/EG, och vid behov lägga fram ett förslag till ändring av direktivet. I resolutionen bekräftades också att det är av största vikt att upprätthålla ett harmoniserat och samordnat tillvägagångssätt för tidsordningar i hela unionen.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Kommissionen har undersökt tillgängliga uppgifter, vilka pekar på vikten av harmoniserade unionsregler på detta område för att säkerställa en väl fungerande inre marknad och för att undvika bl.a. störningar i fråga om transporter och informations- och kommunikationssystem, högre kostnader för gränsöverskridande handel och lägre produktivitet när det gäller varor och tjänster. Uppgifterna visar inte entydigt om sommartidens fördelar uppväger de olägenheter som är förknippade med en tidsomställning två gånger per år.

(3)  Kommissionen har undersökt tillgängliga uppgifter, vilka pekar på vikten av harmoniserade unionsregler på detta område för att säkerställa en väl fungerande inre marknad och för att undvika bl.a. störningar i fråga om transporter och informations- och kommunikationssystem, högre kostnader för gränsöverskridande handel och lägre produktivitet när det gäller varor och tjänster.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Sommartiden är föremål för en livlig offentlig debatt, och vissa medlemsstater har redan uttryckt att de vill avskaffa denna tidsordning. Mot bakgrund av denna utveckling är det nödvändigt att även fortsättningsvis säkerställa en väl fungerande inre marknad, och att undvika eventuella betydande störningar av dess funktion som orsakas av skillnader mellan medlemsstater på detta område. Det är därför lämpligt att avskaffa sommartiden på ett samordnat sätt.

(4)  Sommartiden är föremål för en livlig offentlig debatt, vilket syns i medborgarnas reaktioner i de framställningar som har lämnats in om att upphöra med tidsomställningen två gånger om året, samt i det offentliga samråd om sommartiden i EU som genererade det största antal svar som någonsin mottagits inom ramen för ett samråd anordnat av kommissionen Vissa medlemsstater har redan uttryckt att de vill avskaffa denna tidsordning. Mot bakgrund av denna utveckling är det nödvändigt att även fortsättningsvis säkerställa en väl fungerande inre marknad, och att undvika eventuella betydande störningar av dess funktion som orsakas av skillnader mellan medlemsstater på detta område, vilket skulle kunna påverka både den ekonomiska och politiska integrationen inom unionen. Många medborgare har förespråkat ett avskaffande av de säsongsbaserade tidsomställningarna, vilket framför allt har motiverats med farhågor avseende hälsa. I de framställningar Europaparlamentet har mottagit vidhåller framställare att tidsomställningen av klockan har en särskilt negativ inverkan på sårbara grupper, såsom barn och äldre. Flera studier har också visat att tidsomställningen två gånger om året har negativa effekter inom olika områden, t.ex. på hälsan då den påverkar dygnsrytmen och på trafiksäkerheten där man har noterat att antalet olyckor ökar dagarna efter tidsomställningen, och att den medför administrativa bördor och extra kostnader i många delar av ekonomin. Det är därför av avgörande betydelse att ha en harmoniserad och väl samordnad strategi för att avskaffa systemet med tidsomställningar två gånger om året.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Man måste ta hänsyn till Europeiska unionens stora utbredning i nord-sydlig riktning, vilket innebär att klockslagets inverkan på mängden dagsljus varierar inom unionen. Vi måste därför beakta de geografiska aspekterna av tiden, samtidigt som vi behåller de befintliga tidszonerna.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Detta direktiv bör inte påverka varje medlemsstats rätt att besluta om standardtid eller standardtider för de territorier som omfattas av dess jurisdiktion och av fördragens territoriella tillämpningsområde. För att säkerställa att vissa medlemsstaters tillämpning av sommartid inte stör den inre marknadens funktion bör dock medlemsstaterna avstå från att ändra standardtiden för varje territorium under deras jurisdiktion av skäl som är kopplade till olika årstider, även om en sådan ändring skulle presenteras som en ändring av tidszon. De bör dessutom, i syfte att minimera störningar av bl.a. transporter, kommunikation och andra berörda sektorer, i god tid anmäla sin avsikt att ändra sin standardtid till kommissionen, och därefter tillämpa de anmälda ändringarna. Kommissionen bör på grundval av denna anmälan informera alla andra medlemsstater så att de kan vidta alla nödvändiga åtgärder. Den bör också informera allmänheten och berörda parter genom att offentliggöra denna information.

utgår

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Det är därför nödvändigt att upphöra med harmoniseringen av den period som omfattas av sommartiden enligt direktiv 2000/84/EG och att införa gemensamma regler som hindrar medlemsstaterna från att tillämpa olika säsongsbaserade tidsordningar genom att de ändrar sin standardtid mer än en gång under året och som fastställer en skyldighet att anmäla planerade ändringar av standardtiden. Målsättningen med detta direktiv är att tydligt bidra till att den inre marknaden fungerar friktionsfritt, och det bör således baseras på artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, så som artikeln tolkats i EU-domstolens fasta rättspraxis.

(6)  Det är därför nödvändigt att upphöra med harmoniseringen av den period som omfattas av sommartiden enligt direktiv 2000/84/EG och att införa gemensamma regler som hindrar medlemsstaterna från att tillämpa olika säsongsbaserade tidsordningar genom att de ändrar sin standardtid mer än en gång under året och som fastställer en skyldighet att anmäla planerade ändringar av standardtiden. För att säkerställa en välfungerande inre marknad är det mycket viktigt att de befintliga tidszonerna behålls och alla medlemsstater använder samma tidssystem, i syfte att undvika ett lapptäcke av tidsregleringar på den inre marknaden. Målsättningen med detta direktiv är att tydligt bidra till att den inre marknaden fungerar friktionsfritt, och det bör således baseras på artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, så som artikeln tolkats i EU-domstolens fasta rättspraxis.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Detta direktiv bör tillämpas från och med den 1 april 2019, så att den sista perioden med sommartid som omfattas av reglerna i direktiv 2000/84/EG i samtliga medlemsstater bör inledas kl. 01.00 UTC-tid den 31 mars 2019. Medlemsstater som efter denna period med sommartid avser att anta en standardtid som motsvarar den tid som tillämpats under vintersäsongen i enlighet med direktiv med direktiv 2000/84/EG bör ändra sin standardtid kl. 01.00 UTC-tid den 27 oktober 2019, så att likartade och varaktiga förändringar som äger rum i olika medlemsstater kan genomföras samtidigt. Det är önskvärt att medlemsstaterna på ett samordnat sätt beslutar om den standardtid som var och en av dem kommer att tillämpa från och med 2019.

(7)  Detta direktiv bör träda i kraft och börja tillämpas den artonde månaden efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, vilket ger samhället och de ekonomiska aktörerna tillräckligt med tid för att anpassa sig till den nya situationen. För att säkerställa en välfungerande inre marknad är det mycket viktigt att undvika ett lapptäcke av tidsordningar på den inre marknaden. Medlemsstaterna bör därför enas om en harmoniserad tidsordning avseende standardtid i EU.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får inte tillämpa säsongsbaserade ändringar av sina standardtider.

1.  Från och med den [xx] ska medlemsstaterna inte längre tillämpa tidsomställningar två gånger om året.

2.  Medlemsstaterna får, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, fortfarande tillämpa en säsongsbaserad ändring av sina standardtider under 2019, förutsatt att detta sker kl. 01.00 UTC-tid den 27 oktober 2019. Medlemsstaterna ska anmäla detta beslut i enlighet med artikel 2.

 

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om en medlemsstat beslutar att ändra en eller flera av sina standardtider inom ett territorium som omfattas av dess jurisdiktion ska den, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1, anmäla detta till kommissionen minst sex månader innan ändringen träder i kraft. Om en medlemsstat har gjort en sådan anmälan och inte har dragit tillbaka den minst sex månader före dagen för den planerade ändringen ska medlemsstaten tillämpa denna ändring.

1.  I enlighet med artikel 1 ska medlemsstaterna tillämpa en harmoniserad och samordnad tidsordning på unionens standardtider.

2.  Kommissionen ska senast en månad efter anmälan informera de andra medlemsstaterna om anmälan och offentliggöra denna information i Europeiska unionens officiella tidning.

 

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska senast den 1 april 2019 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 april 2019.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

1.  Medlemsstaterna ska senast [den dag då detta direktiv börjar tillämpas] anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska tillämpa dessa bestämmelser i enlighet med artikel 1 i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Direktiv 2000/84/EG ska upphöra att gälla med verkan den 1 april 2019.

Direktiv 2000/84/EG ska upphöra att gälla med verkan från och med ikraftträdandet av direktivet om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Detta direktiv ska träda i kraft och tillämpas den artonde månaden efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar

Referensnummer

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

PETI

25.10.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Cecilia Wikström

24.9.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

14

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk

PPE

Pál Csáky, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

S&D

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

VERTS/ALE

Igor Šoltes

4

-

ECR

Notis Marias

S&D

Virginie Rozière

VERTS/ALE

Margrete Auken, Ana Miranda

1

0

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

Europaparlamentets resolution av den 8 februari 2018 om bestämmelserna beträffande tidsomställning (2017/2968(RSP)), P8_TA(2018)0043.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar

Referensnummer

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Framläggande för parlamentet

12.9.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

13.9.2018

ITRE

13.9.2018

IMCO

13.9.2018

AGRI

13.9.2018

 

JURI

13.9.2018

PETI

25.10.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Marita Ulvskog

25.10.2018

 

 

 

Behandling i utskott

20.2.2019

 

 

 

Antagande

4.3.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

11

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Francisco Assis, Matt Carthy, Jakop Dalunde, Michael Gahler, Karoline Graswander-Hainz, Pavel Svoboda, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eleonora Evi, Olle Ludvigsson, Ricardo Serrão Santos

Ingivande

7.3.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

23

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner

ECR

Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Schmidt, Pavel Svoboda, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, István Ujhelyi, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

11

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet

ECR

Peter van Dalen, Innocenzo Leontini

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini

S&D

Francisco Assis, Isabella De Monte, Ricardo Serrão Santos

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 21 mars 2019Rättsligt meddelande