Postup : 2018/2116(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0171/2019

Předložené texty :

A8-0171/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 11.8

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0172

ZPRÁVA     
PDF 188kWORD 62k
8.3.2019
PE 623.895v02-00 A8-0171/2019

obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně rozsahu a mandátu zvláštních zástupců EU

(2018/2116(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodajka: Hilde Vautmans

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně rozsahu a mandátu zvláštních zástupců EU

(2018/2116(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 2, 3, 6, 21, 33 a 36 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost(1),

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o politické odpovědnosti(2),

–  s ohledem na výroční zprávu vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku pro Evropský parlament o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky,

–  s ohledem na výroční zprávy EU o lidských právech a demokracii ve světě,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem a Radou o přístupu Evropského parlamentu k citlivým informacím Rady v oblasti bezpečnostní a obranné politiky,

–  s ohledem na pokyny pro jmenování, mandát a financování zvláštních zástupců EU ze dne 9. července 2007 a na přípis Rady (7510/14) ze dne 11. března 2014,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. července 2010 o návrhu rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost(3),

–  s ohledem na globální strategii pro zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie, kterou dne 28. června 2016 představila místopředsedkyně, vysoká představitelka, a na následné zprávy o provádění,

–  s ohledem na obecné zásady EU pro prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv lesbicky, homosexuálně, bisexuálně, transsexuálně a intersexuálně orientovanými (LGBTI) osobami, které přijala Rada v roce 2013,

–  s ohledem na Helsinský závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z roku 1975 jakožto základní dokument pro evropské a širší regionální bezpečnostní uspořádání a s ohledem na všechny zásady v něm uvedené,

–  s ohledem na svá usnesení o výročních zprávách vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku pro Evropský parlament o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky,

–  s ohledem na svá usnesení o výročních zprávách EU o lidských právech a demokracii ve světě,

–  s ohledem na doporučení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017 Radě, Komisi a ESVČ k Východnímu partnerství před summitem konaným v listopadu 2017(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2017 o řešení případů porušování lidských práv v kontextu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně genocidy(5),

–  s ohledem na svá usnesení o Ukrajině, která vyzývají ke jmenování zvláštních zástupců EU pro Krym a oblast Donbasu,

–  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 13. června 2012 týkající se zvláštního zástupce EU pro lidská práva(6),

–  s ohledem na články 110 a 113 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0171/2019),

A.  vzhledem k tomu, že EU má ambici stát se silným globálním hráčem nejen v ekonomickém, ale i politickém smyslu, a že skrze svou činnost a politiku usiluje o příspěvek k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti, jakož i světového uspořádání založeného na pravidlech;

B.  vzhledem k tomu, že zvláštní zástupce EU (dále jen „zvláštní zástupci“) jmenuje Rada na návrh místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky, přičemž jejich úkolem je prosazovat konkrétní tematicky či zeměpisně zaměřené cíle politické nebo bezpečnostní povahy; vzhledem k tomu, že zvláštní zástupci se ukázali být cenným a flexibilním nástrojem diplomacie EU, neboť mohou EU personalizovat a zastupovat na klíčových místech a v klíčových situacích za podpory všech členských států; vzhledem k tomu, že flexibilita jejich mandátu činí ze zvláštních zástupců operační nástroje, které lze bez prodlení použít v případech, kdy vzniknou obavy ve vztahu k určitým zemím nebo určité problematice;

C.  vzhledem k tomu, že díky svému častému nasazení v terénu se zvláštní zástupci nacházejí ve výhodné pozici pro navázání dialogu s občanskou společností a místními subjekty i pro provádění šetření na místě; vzhledem k tomu, že tato přímá zkušenost jim umožňuje konstruktivním způsobem přispívat k utváření politik a strategií;

D.  vzhledem k tomu, že v současnosti má EU pět regionálních zvláštních zástupců (pro oblast Afrického rohu, Sahelu, střední Asie, pro blízkovýchodní mírový proces a pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii), dva zvláštní zástupce pro konkrétní země (Kosovo a Bosnu a Hercegovinu) a jednoho tematického zvláštního zástupce pro lidská práva;

E.  vzhledem k tomu, že mezi zvláštními zástupci jsou ženy v současnosti dvě;

F.  vzhledem k tomu, že díky „dvojí funkci“ jsou zvláštní zástupci s mandátem pro konkrétní zemi zároveň vedoucími příslušné delegace EU, což přispělo k ucelenosti a účinnosti přítomnosti EU v zahraničí; vzhledem k tomu, že jmenování dalších zvláštních zástupců pro konkrétní země musí být v souladu se strategií EU pro vnější činnost vzhledem k posílení delegací EU prostřednictvím Lisabonské smlouvy, která jim svěřila odpovědnost za koordinaci veškeré činnosti EU přímo na místě, včetně opatření SZBP;

G.  vzhledem k tomu, že existují další vysoce prioritní oblasti a konflikty, mimo jiné i v bezprostředním sousedství EU, jež si žádají zvláštní pozornost, více zapojení a zviditelnění EU, například pokud jde o ruskou agresi proti Ukrajině a protiprávní okupaci Krymu;

H.  vzhledem k tomu, že se zvláštní zástupci projevili jako užiteční zejména při vedení politických dialogů na vysoké úrovni a jako schopní zastihnout vysoce postavené partnery v situacích z politického hlediska citlivých;

I.  vzhledem k tomu, že zvláštní zástupci jsou financováni z rozpočtu SZBP, o čemž spolurozhoduje Parlament, a že jsou za plnění rozpočtu odpovědni Komisi;

J.  vzhledem k tomu, že místopředsedkyně, vysoká představitelka přislíbila, že vyhoví žádostem Evropského parlamentu o uspořádání slyšení s nově jmenovanými zvláštními zástupci, než nastoupí do funkce, a že zprostředkuje pravidelná informační vystoupení zvláštních zástupců v Parlamentu;

K.  vzhledem k tomu, že zvláštní zástupci jsou vybíráni z jednotlivců, kteří v minulosti ve své zemi či v mezinárodních organizacích zastávali vedoucí diplomatické nebo politické funkce; vzhledem k tomu, že se při výkonu svého mandátu těší vysokému stupni flexibility a volnosti rozhodování, což může být prospěšné k dosažení stanovených cílů, realizaci strategií a vytváření přidané hodnoty EU;

L.  vzhledem k tomu, že klíčovou rolí zvláštních zástupců je přispívat k jednotě, ucelenosti, soudržnosti a účinnosti vnější činnosti EU a její reprezentace; vzhledem k tomu, že prokazují zájem EU o určitou zemi, region či tematickou oblast, posilují její viditelnost a přispívají k provádění příslušné unijní strategie nebo politiky zaměřené na zemi, region či problematiku v rámci svého mandátu;

1.  doporučuje Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku následující:

a.  představit strategickou úvahu ohledně využití, úlohy, mandátů a příspěvku zvláštních zástupců s ohledem na provádění globální strategie EU;

b.  zajistit, aby byli zvláštní zástupci jmenováni pouze tehdy, přinese-li využití tohoto nástroje jasnou přidanou hodnotu, tzn. pokud jejich úkoly nemohou účinně plnit stávající struktury v rámci ESVČ, včetně delegací EU, či v rámci Komise;

c.  zajistit rovněž, aby byli zvláštní zástupci EU primárně využíváni k vystupňování úsilí EU v oblasti prevence a řešení konfliktů, k provádění unijních strategií, zejména pomocí zprostředkování a usnadnění dialogu, a k dosahování cílů politiky EU v konkrétních tematických oblastech, a to vše v rámci vnějších vztahů a při respektování mezinárodního práva;

d.  vyvarovat se proliferaci zvláštních zástupců a roztříštěnosti jejich mandátů, jež by zapříčinila překrývání jejich činnosti s působením jiných orgánů EU a vedla by ke zvýšeným nákladům na koordinaci;

e.  zajistit, aby se mandát a činnost zvláštních zástupců při prevenci a řešení konfliktů a zprostředkování jednání v jejich průběhu na regionální úrovni řídily zásadami mezinárodního práva v podobě vytyčené v Helsinském závěrečném aktu z roku 1975 a dalších zásadních normách mezinárodního práva, naplňovaly zásadu smírného řešení sporů coby klíčový prvek evropského bezpečnostního uspořádání, jak je zdůrazněno v globální strategii EU, a byly v souladu se všemi pravidly a politikami přijatými EU ve vztahu k danému regionu či konfliktu v rámci svěřeného mandátu;

f.  zvážit veškeré možné způsoby, jak posílit úlohu zvláštních zástupců jako účinného nástroje vnější politiky EU schopného utvářet a rozvíjet iniciativy zahraniční politiky EU a podporovat synergické vazby, zvláště zajištěním toho, aby se mohli volně pohybovat po oblastech zahrnutých do jejich mandátu, včetně oblastí konfliktu, za účelem účinného naplňování svěřených úkolů;

g.  zajistit vyšší transparentnost a zviditelnění práce zvláštních zástupců, mimo jiné skrze zveřejňování zpráv o návštěvách zemí, pracovním programu a prioritách i vytvořením samostatných internetových stránek, které umožní veřejný dohled nad jednáním zvláštních zástupců;

h.  posílit přínos vytvářející přidanou hodnotu zvláštních zástupců, především legitimitu postavenou na podpoře místopředsedkyně, vysoké představitelky a členských států, regionální/tematickou odpovědnost či odpovědnost ve vztahu k dané zemi, politickou váhu, flexibilitu i přítomnost a viditelnost EU v partnerských zemích, čímž se vylepší obraz Unie coby efektivního hráče na mezinárodním poli;

Mandát

i.  povolit odpovídající délku mandátu, která vytvoří perspektivu umožňující přijetí kvalifikovaných odborníků a naplňování mandátu, stejně jako budování důvěry u partnerů, vytváření sítí a ovlivňování procesů; zajistit pravidelný přezkum v souladu s vývojem v zemi/regionu nebo s ohledem na příslušný subjekt a rovněž umožnit prodloužení mandátu, budou-li to okolnosti vyžadovat;

j.  přispívat k realizaci politiky či strategie EU určené pro oblast mandátu a k utváření nebo revizi strategií či politik;

k.  zajistit, aby prevence a řešení konfliktů, zprostředkování a usnadňování dialogu, stejně jako základní svobody, lidská práva, demokracie, právní stát a rovnost žen a mužů, byly nahlíženy jako horizontální priority, a tedy i coby ústřední prvky mandátu zvláštních zástupců, a aby bylo zajištěno řádné podávání zpráv o opatřeních učiněných v těchto oblastech;

l.  vyžadovat hodnocení a sledování dosažených výsledků a zaznamenaných překážek, určení klíčových výzev, předávání podnětů pro tvorbu politiky a posuzování koordinace činnosti zvláštních zástupců s dalšími unijními aktéry ve prospěch výměny osvědčených postupů mezi zvláštními zástupci a rovněž provádět hodnocení výkonnosti a zvážit obnovení a přezkum mandátů;

m.  zajistit soulad mandátu pro střední Asii se strategií EU pro střední Asii z roku 2007, která byla revidována v roce 2015 s cílem zvýšit efektivnost Unie a přispět k jejímu zviditelnění v tomto regionu;

n.  zavést pro zvláštní zástupce široké přechodné období za účelem zajištění nejvyššího možného stupně etických norem pro případ střetu zájmů;

o.  zajistit, aby byl parlamentní Výbor pro zahraniční věci zapojen do vymezování nového a širšího mandátu zvláštních zástupců;

Nástroje

p.  zachovat flexibilitu a autonomii, jichž v současnosti požívají zvláštní zástupci jako výrazný prvek SZBP se samostatným zdrojem financování a privilegovaným vztahem s Radou; zároveň však posílit koordinaci a informační vazby s příslušnými výkonnými ředitelstvími ESVČ (regionální, tematické, SBOP a reakce na krize) a s příslušnými GŘ Komise; zajistit hladký a transparentní postup pro jmenování a potvrzení;

q.  odstranit nedostatky v zachování institucionální paměti a kontinuity mezi odcházejícími a příchozími zvláštními zástupci zvýšením logistické a administrativní podpory ze strany ESVČ, včetně archivace, a prostřednictvím toho, že budou do týmů zvláštních zástupců primárně přidělováni poradci pro politiky z ESVČ a z dalších orgánů EU;

Osobnostní profil

r.  jmenovat do funkce zvláštních zástupců osoby s rozsáhlými diplomatickými a politickými zkušenostmi a odpovídajícím profilem s cílem zajistit, aby měli především politickou váhu nutnou k vybudování vztahů a vzájemné důvěry s partnery na vysoké úrovni; vybírat pro tyto účely z osobností s politickými a diplomatickými zkušenostmi z celé EU; respektovat přitom genderovou a zeměpisnou vyváženost; zajistit, aby rozhodnutí jmenovat určitou osobu do funkce bylo učiněno transparentním způsobem a až poté, co bude potvrzena přípustnost kandidáta, zejména pokud jde o jakýkoli možný střet zájmů a o zajištění toho, aby kandidát splňoval normy etického jednání;

s.  zajistit, aby jmenování jakéhokoli zvláštního zástupce mohlo být potvrzeno až poté, co jeho osobu kladně vyhodnotí parlamentní Výbor pro zahraniční věci;

t.  více usnadňovat přístup k informacím a odůvodněním týkajícím se vybraných uchazečů;

Oblast působnosti

u.  zacílit mandáty zvláštních zástupců na zlepšení regionální bezpečnosti a na prevenci a řešení konfliktů, zejména usnadněním dialogu a zprostředkováním, kde může zapojení EU přinést přidanou hodnotu; zajistit, aby v případě tematického zaměření jmenování zvláštního zástupce nekopírovalo nebo neoslabovalo úlohu Komise a ESVČ;

v.  s ohledem na úlohu zvláštních zástupců jakožto zvláštního diplomatického nástroje v rámci vnější činnosti EU a na význam stability v evropském sousedství vybídnout zvláštní zástupce k navazování užších vztahů se zeměmi zasaženými vleklými konflikty, a to s důrazem na skutečnost, že je velmi zapotřebí přispět pomocí zvláštních zástupců k smírnému řešení konfliktů v sousedství EU,

w.  uvítat jmenování nového zvláštního zástupce EU pro lidská práva a vyjádřit uznání předchozímu držiteli této funkce, který úspěšně naplnil svou úlohu zvýšit efektivitu a viditelnost lidskoprávní politiky EU; konstatuje, že kompetence této funkce byly rozšířeny tak, aby zahrnovaly podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva a podporu mezinárodního trestního soudnictví;

x.  posílit kapacitu a úlohu zvláštního zástupce EU pro lidská práva s ohledem na skutečnost, že tato pozice má mandát s celosvětovou působností, a proto v sobě zahrnuje a žádá si politický dialog s třetími zeměmi, příslušnými partnery, obchodní sférou, občanskou společností a mezinárodními a regionálními organizacemi, jakož i opatření na příslušných mezinárodních fórech;

y.  postupně ukončovat mandáty stávajících zvláštních zástupců pro určité země se zohledněním toho, že je důležité podstatně nenavyšovat počet zvláštních zástupců, aby se neoslabovalo jejich specifické postavení, a zvážit při všeobecném rozdělování povinností v příští Komisi a ESVČ, zda nemají být jmenování regionální zvláštní zástupci; zvážit jmenování zvláštních zástupců s tematickým zaměřením na mezinárodní koordinaci boje proti změně klimatu, na mezinárodní humanitární právo a mezinárodní soudnictví a na odzbrojení a nešíření zbraní a v posledním uvedeném případě nahradit zvláštního vyslance EU pro tuto oblast;

z.  jmenovat nového zvláštního zástupce pro Ukrajinu s úzkým zaměřením na Krym a Donbas, který bude odpovědný za monitorování stavu lidských práv na okupovaných územích, naplňování Minských dohod, snižování napětí v Azovském moři a prosazování práv vnitřně vysídlených osob, k čemuž Parlament vyzval ve svých usneseních;

Interakce a spolupráce

aa.  prohloubit interakci a koordinaci zvláštních zástupců s různými orgány EU, občanskou společností a členskými státy v zájmu zajištění maximální součinnosti a jednotného zapojení všech aktérů; posílit zapojení zvláštních zástupců do systému EU pro včasné varování před konflikty; zajistit, aby nedocházelo k překrývání působnosti s jinými vysoce postavenými diplomatickými funkcemi, jako jsou zvláštní vyslanci EU; a zajistit spolupráci s dalšími obdobně uvažujícími partnery a vyslanci, mimo jiné i těmi, kteří jsou jmenováni prostřednictvím OSN, NATO a USA;

ab.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament je spolunormotvůrcem civilní části rozpočtu pro SZBP, jež je spravována službou FPI, posílit dohled Parlamentu nad činností zvláštních zástupců a zvýšit úroveň jejich odpovědnosti a transparentnosti jejich práce, přičemž je třeba připomenout, že tohoto cíle může být dosaženo pravidelným sdílením informací o plnění mandátu zvláštních zástupců, o jejich práci, úspěších a obtížích, jimž čelí, a to pomocí pravidelných schůzek a výměn názorů, pořádaných přinejmenším každý rok, mezi zvláštními zástupci a orgány EP, zejména Výborem pro zahraniční věci, Podvýborem pro lidská práva a Podvýborem pro bezpečnost, stejně jako systematickým sdílením zpráv a strategií pro konkrétní země, které zvláštní zástupci zasílají Politickému a bezpečnostnímu výboru Rady a ESVČ, s Evropským parlamentem; a za tímto účelem trvat na tom, aby tyto dokumenty byly začleněny do interinstitucionální dohody v oblasti SZBP;

ac.  motivovat k interakci a usnadňovat dialog s občanskou společností a občany v regionech působnosti zvláštních zástupců v rámci preventivní diplomacie a mediačního procesu a rovněž v zájmu zviditelnění EU; zejména zajistit, aby zvláštní zástupci dávali najevo aktivní kroky ve prospěch subjektů občanské společnosti, obhájců lidských práv nebo osob projevujících nesouhlas potenciálně ohrožovaných či omezovaných ze strany místních orgánů;

2.  doporučuje, aby příští Evropský parlament požadoval od nového místopředsedy, vysokého představitele, aby přijal závazek, že během prvních šesti měsíců svého mandátu předloží strategickou úvahu o využívání zvláštních zástupců v kontextu provádění globální strategie v souladu s výše uvedenými zásadami a doporučeními;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a zvláštním zástupcům EU.

(1)

Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30.

(2)

Úř. věst. C 210, 3.8.2010, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 351E, 2.12.2011, s. 454.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0440.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0288.

(6)

Úř. věst. C 332E, 15.11.2013, s. 114.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.3.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

50

0

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Anders Sellström, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Neena Gill, Ana Gomes, Patricia Lalonde, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Mirja Vehkaperä, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Georgi Pirinski, Paul Rübig, Lola Sánchez Caldentey, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

50

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Charles Goerens, Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Mirja Vehkaperä

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Michèle Alliot-Marie, Birgit Collin-Langen, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Jaromír Štětina, László Tőkés, Vladimir Urutchev, Željana Zovko

S&D

Goffredo Maria Bettini, Sergio Gaetano Cofferati, Andi Cristea, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé

0

-

 

 

3

0

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 12. března 2019Právní upozornění