Postupak : 2018/0243(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0173/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0173/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 19
CRE 26/03/2019 - 19

Glasovanja :

PV 27/03/2019 - 10.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0298

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1242kWORD 541k
11.3.2019
PE 627.790v02-00 A8-0173/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju

(COM(2018) 0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Odbor za vanjske poslove

Odbor za razvoj

Izvjestitelji: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

(Postupak u zajedničkom odboru – članak 55. Poslovnika)

Izvjestiteljica za mišljenje (*):

Eider Gardiazabal Rubial, Odbor za proračune

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za međunarodnu trgovinu
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 MIŠLJENJE Odbora za kulturu i obrazovanje
 MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 MIŠLJENJE Odbora za prava žena i jednakost spolova
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju

(COM(2018) 0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0460),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 209., 212. i članak 322. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0275/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 12. prosinca 2018.(1)

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 6. prosinca 2018.(2)

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za vanjske poslove i Odbora za razvoj u skladu sa člankom 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove i Odbora za razvoj te mišljenja Odbora za proračune, Odbora za međunarodnu trgovinu, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za kulturu i obrazovanje, Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove te Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0173/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Opći cilj programa „Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju” (dalje u tekstu „Instrument”) trebao bi biti očuvanje i promicanje vrijednosti i interesa Unije diljem svijeta kako bi se postigli ciljevi i ostvarila načela vanjskog djelovanja Unije, kako je utvrđeno u članku 3. stavku 5., članku 8. i članku 21. Ugovora o Europskoj uniji.

(1)  Opći cilj programa „Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju” (dalje u tekstu „Instrument”) trebao bi biti pružanje financijskog okvira za potporu očuvanja i promicanja vrijednosti, načela i temeljnih interesa Unije diljem svijeta u skladu s ciljevima i načelima vanjskog djelovanja Unije, kako je utvrđeno u članku 3. stavku 5., članku 8. i članku 21. Ugovora o Europskoj uniji.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2 a)  U skladu s člankom 21. Ugovora o Europskoj uniji primjena ove Uredbe mora se voditi načelima vanjskog djelovanja Unije, odnosno demokracijom, vladavinom prava, univerzalnošću i nedjeljivošću ljudskih prava i temeljnih sloboda, poštovanjem ljudskog dostojanstva, jednakošću i solidarnošću te poštovanjem načela Povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava. Ovom se Uredbom nastoji doprinijeti ostvarivanju ciljeva vanjskog djelovanja Unije, uključujući politike Unije povezane s ljudskim pravima te ciljevima navedenima u Strateškom okviru i akcijskom planu EU-a za ljudska prava i demokraciju. Djelovanje Unije trebalo bi dati prednost poštovanju Opće deklaracije o ljudskim pravima.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3 a)  U skladu s člankom 167. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Unija i države članice trebale bi podupirati suradnju s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama nadležnima u području kulture. Ovom bi se Uredbom trebalo pridonijeti ciljevima utvrđenima u tom članku.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Smanjenje i konačno iskorjenjivanje siromaštva primarni je cilj politike razvojne suradnje Unije, kako je utvrđeno u članku 208. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Politika razvojne suradnje Unije ujedno pridonosi ostvarenju ciljeva vanjskog djelovanja Unije, posebice podupiranju održivoga gospodarskog i socijalnog razvoja te razvoja zaštite okoliša u zemljama u razvoju, prvenstveno radi iskorjenjivanja siromaštva, kao što je utvrđeno u članku 21. stavku 2. točki (d) Ugovora o Europskoj uniji.

(4)  Smanjenje i konačno iskorjenjivanje siromaštva primarni je cilj politike razvojne suradnje Unije, kako je utvrđeno u članku 208. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Politika razvojne suradnje Unije ujedno pridonosi ostvarenju ciljeva vanjskog djelovanja Unije, posebice podupiranju održivoga gospodarskog i socijalnog razvoja te razvoja zaštite okoliša u zemljama u razvoju, prvenstveno radi iskorjenjivanja siromaštva, kao što je utvrđeno u članku 21. stavku 2. točki (d) UEU-a, kao i očuvanju mira, sprečavanju sukoba i jačanju međunarodne sigurnosti, kao što je utvrđeno u članku 21. stavku 2. točki (c) UEU-a.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Unija osigurava dosljednost razvojne politike kao što je propisano člankom 208. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Unija bi u politikama koje će vjerojatno utjecati na zemlje u razvoju u obzir trebala uzeti ciljeve razvojne suradnje, a to će biti ključan element strategije za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja utvrđenih u Programu održivog razvoja do 2030. koji su Ujedinjeni narodi donijeli u rujnu 2015.45 Dosljednost politika za održivi razvoj ugrađena je u Program održivog razvoja do 2030., a da bi se to osiguralo potrebno je uzeti u obzir učinke svih politika na održivi razvoj i to na svim razinama: nacionalnoj razini, na razini unutar Unije, na razini drugih zemalja, kao i na globalnoj razini.

(5)  Unija osigurava dosljednost razvojne politike kao što je propisano člankom 208. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Unija bi u politikama koje će vjerojatno utjecati na zemlje u razvoju u obzir trebala uzeti ciljeve razvojne suradnje, a to će biti ključan element strategije za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja utvrđenih u Programu održivog razvoja do 2030. koji su Ujedinjeni narodi donijeli u rujnu 2015.45 Dosljednost politika za održivi razvoj ugrađena je u Program održivog razvoja do 2030., a da bi se to osiguralo potrebno je uzeti u obzir učinke svih politika na održivi razvoj i to na svim razinama: nacionalnoj razini, na razini unutar Unije, na razini drugih zemalja, kao i na globalnoj razini. Politike razvojne suradnje Unije i država članica trebale bi se dopunjavati i uzajamno jačati.

__________________

__________________

45 „Promijeniti svijet: Program održivog razvoja do 2030.” donesena je na sastanku na vrhu Ujedinjenih naroda o održivom razvoju 25. rujna 2015. (A/RES/70/1).

45 „Promijeniti svijet: Program održivog razvoja do 2030.” donesena je na sastanku na vrhu Ujedinjenih naroda o održivom razvoju 25. rujna 2015. (A/RES/70/1).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Globalni razlog za djelovanje je težnja globalnom poretku koji se temelji na propisima i vodi načelom višestranosti, a u središtu mu je rad Ujedinjenih naroda. Program do 2030., Pariški sporazum o klimatskim promjenama57 i Akcijski plan iz Addis Abebe58 odgovor su međunarodne zajednice na globalne izazove i kretanja u području održivog razvoja. Program održivog razvoja do 2030., s ciljevima održivog razvoja kao osnovom, transformativni je okvir za iskorjenjivanje siromaštva i postizanje globalnog održivog razvoja. Primjenjuje se univerzalno kao sveobuhvatan zajednički okvir za djelovanje koje se primjenjuje na Uniju, njezine države članice i partnere. U njemu se uravnotežuju gospodarske i socijalne dimenzije održivog razvoja i dimenzija zaštite okoliša, a pritom se uvažava temeljna međusobna povezanost ciljeva. Program održivog razvoja do 2030. osmišljen je tako da se nikoga ne zapostavi. Njegova će se provedba pomno uskladiti s drugim relevantnim međunarodnim obvezama Unije. Djelovanjima u okviru ove Uredbe posebno bi trebalo uvažiti poveznice između ciljeva održivog razvoja i integriranog djelovanja kojima se mogu stvoriti dodatne koristi i dosljedno ispuniti višestruki ciljevi.

(7)  Globalni razlog za djelovanje je težnja za globalnim poretkom koji se temelji na propisima i vrijednostima te vodi načelom višestranosti, a u središtu mu je rad Ujedinjenih naroda. Program do 2030., Pariški sporazum o klimatskim promjenama57 (dalje u tekstu: Pariški sporazum) i Akcijski plan iz Addis Abebe58 odgovor su međunarodne zajednice na globalne izazove i kretanja u području održivog razvoja. Program održivog razvoja do 2030., s ciljevima održivog razvoja kao osnovom, transformativni je okvir za iskorjenjivanje siromaštva, postizanje globalnog održivog razvoja i promicanje mirnih, pravednih i uključivih društava, uz istodobno rješavanje problema klimatskih promjena i rad na očuvanju oceana i šuma. Primjenjuje se univerzalno kao sveobuhvatan zajednički okvir za djelovanje koje se primjenjuje na Uniju, njezine države članice i partnere. U njemu se uravnotežuju gospodarska, socijalna, kulturna i obrazovna dimenzija održivog razvoja i dimenzija zaštite okoliša, a pritom se uvažava temeljna međusobna povezanost ciljeva. Cilj Programa održivog razvoja do 2030. jest da se nikoga ne zapostavi te se programom nastoji prvo obuhvatiti one koji su najzapostavljeniji. Njegova će se provedba pomno uskladiti s drugim relevantnim međunarodnim obvezama Unije. Djelovanja u okviru ove Uredbe trebala bi se temeljiti na načelima i ciljevima zadanima u Programu do 2030., Pariškom sporazumu i Akcijskom planu iz Addis Abebe te bi njima trebalo doprinijeti postizanju ciljeva održivog razvoja, a posebno bi trebalo uvažiti poveznice između ciljeva održivog razvoja i integriranog djelovanja kojima se mogu stvoriti dodatne koristi i dosljedno ispuniti višestruki ciljevi bez dovođenja u pitanje drugih ciljeva.

__________________

__________________

57 Potpisano u New Yorku 22. travnja 2016.

57 Potpisano u New Yorku 22. travnja 2016.

58 Akcijski plan iz Addis Abebe s Treće međunarodne konferencije o financiranju razvoja donesen je 16. lipnja 2015., a Opća skupština Ujedinjenih naroda podržala ga je 27. srpnja 2015. (A/RES/69/313).

58 Akcijski plan iz Addis Abebe s Treće međunarodne konferencije o financiranju razvoja donesen je 16. lipnja 2015., a Opća skupština Ujedinjenih naroda podržala ga je 27. srpnja 2015. (A/RES/69/313).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Provedba ove Uredbe trebala bi se temeljiti na pet načela utvrđenih u Globalnoj strategiji za vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije („Globalna strategija”)59 koja je radi unaprjeđivanja vrijednosti i interesa EU-a predstavljena 19. lipnja 2016. kao vizija i okvir Unije za ujedinjeno i odgovorno vanjsko djelovanje u suradnji s partnerima. Unija bi trebala jačati partnerstva, promicati politički dijalog i zajedničke odgovore na izazove od globalnog značaja. Djelovanje Unije trebalo bi podupirati njezine interese i vrijednosti u svim aspektima, uključujući očuvanje mira, sprječavanje sukoba, jačanje međunarodne sigurnosti, suzbijanje temeljnih uzroka nezakonite migracije i pomoć narodima, zemljama i regijama koji se suočavaju s prirodnim katastrofama ili katastrofama koje je uzrokovao čovjek, potporu trgovačkoj politici, gospodarsku diplomaciju i suradnju, promicanje digitalnih rješenja i tehnologija te promicanje međunarodne dimenzije politika Unije. U okviru promicanja svojih interesa, Unija bi trebala slijediti i promicati načela poštovanja visokih društvenih standarda i standarda zaštite okoliša, vladavine prava, međunarodnog prava i ljudskih prava.

(8)  Primjena ove Uredbe trebala bi se temeljiti na pet načela utvrđenih u Globalnoj strategiji za vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije („Globalna strategija”)59 koja je radi unaprjeđivanja vrijednosti i interesa EU-a predstavljena 19. lipnja 2016. kao vizija i okvir Unije za ujedinjeno i odgovorno vanjsko djelovanje u suradnji s partnerima. Unija bi trebala jačati partnerstva, promicati politički dijalog i zajedničke odgovore na izazove od globalnog značaja. Djelovanje Unije trebalo bi podupirati njezine temeljne interese, načela i vrijednosti u svim aspektima, uključujući promicanje demokracije i ljudskih prava, doprinošenje iskorjenjivanju siromaštva, očuvanje mira, sprječavanje sukoba, posredovanje i poslijeratnu obnovu, uključujući žene u svim fazama, osiguravanje nuklearne sigurnosti, jačanje međunarodne sigurnosti, rješavanje temeljnih uzroka nezakonite migracije i prisilnog raseljavanja te pomoć narodima, zemljama i regijama koji se suočavaju s prirodnim katastrofama ili katastrofama koje je uzrokovao čovjek, stvaranje uvjeta za međunarodni pravni okvir za zaštitu osoba raseljenih zbog klimatskih promjena, poticanje uključivoga kvalitetnog obrazovanja, potporu poštenoj i održivoj trgovačkoj politici koja se temelji na propisima i vrijednostima kao alatu za razvoj te poboljšanje vladavine prava i ljudskih prava, gospodarsku i kulturnu diplomaciju i gospodarsku suradnju, promicanje inovacija, digitalnih rješenja i tehnologija, zaštitu kulturne baštine posebno u područjima u sukobu, suočavanje s globalnim prijetnjama javnom zdravlju te promicanje međunarodne dimenzije politika Unije. U okviru promicanja svojih temeljnih interesa, načela i vrijednosti, Unija bi trebala slijediti i promicati načela poštovanja visokih društvenih i radnih standarda te standarda zaštite okoliša, pa i s obzirom na klimatske promjene, vladavine prava, međunarodnog prava, pa i u pogledu humanitarnog i međunarodnog prava o ljudskim pravima.

__________________

__________________

59 „Zajednička vizija, zajedničko djelovanje: jača Europa. Globalna strategija Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku”, lipanj 2016.

59 „Zajednička vizija, zajedničko djelovanje: jača Europa. Globalna strategija Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku”, lipanj 2016.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Novi europski konsenzus o razvoju („Konsenzus”)60 potpisan je 7. lipnja 2017., a pruža okvir za zajednički pristup razvojnoj suradnji Unije i njezinih država članica radi provedbe Programa do 2030. i Akcijskog plana iz Addis Abebe. Iskorjenjivanje siromaštva, borba protiv diskriminacije i nejednakosti, jačanje otpornosti i načelo da se nikoga ne zapostavi u središtu su politike razvojne suradnje.

(9)  Primjena ove Uredbe trebala bi se temeljiti i na europskom konsenzusu o razvoju („Konsenzus”)60, potpisanom 7. lipnja 2017., koji pruža okvir za zajednički pristup razvojnoj suradnji Unije i njezinih država članica radi provedbe Programa do 2030. i Akcijskog plana iz Addis Abebe. Iskorjenjivanje siromaštva, borba protiv diskriminacije i nejednakosti, jačanje otpornosti i načelo da se nikoga ne zapostavi, zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena trebali bi biti činiti temelj primjene ove Uredbe.

__________________

__________________

60 „Novi europski konsenzus o razvoju ‘Naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost’”, Zajednička izjava Vijeća i predstavnika vlada država članica koji se sastaju u Vijeću, Europskog parlamenta i Komisije, 8. lipnja 2017.

60 „Novi europski konsenzus o razvoju ‘Naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost’”, Zajednička izjava Vijeća i predstavnika vlada država članica koji se sastaju u Vijeću, Europskog parlamenta i Komisije, 8. lipnja 2017.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9 a)  Uz Program UN-a do 2030., Pariški sporazum o klimatskim promjenama, Akcijski plan iz Addis Abebe, Globalnu strategiju EU-a i Europski konsenzus o razvoju te europsku politiku susjedstva, koji čine primarni politički okvir, primjena ove Uredbe trebala bi se voditi sljedećim dokumentima i njihovim budućim revizijama:

 

  Strateški okvir i Akcijski plan EU-a za ljudska prava i demokraciju;

 

  Smjernice EU-a o ljudskim pravima;

 

  integrirani pristup EU-a vanjskim sukobima i krizama i sveobuhvatni pristup EU-a vanjskim sukobima i krizama iz 2013.;

 

  sveobuhvatni pristup EU-ovoj provedbi rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 i 1820 o ženama, miru i sigurnosti;

 

  program Unije za sprečavanje nasilnih sukoba;

 

  zaključci Vijeća od 20. lipnja 2011. o sprečavanju sukoba;

 

  koncept „Jačanje sposobnosti posredovanja i dijaloga EU-a”;

 

  strateški okvir na razini EU-a za potporu reformi sigurnosnog sektora (SSR);

 

  strategija EU-a protiv nezakonitog vatrenog oružja, malog i lakog oružja i pripadajućeg streljiva;

 

  koncept EU-a za potporu u područjima razoružanja, demobilizacije i reintegracije (DDR);

 

  zaključci Vijeća od 19. studenoga 2007. o odgovoru EU-a na nestabilne situacije te zaključci Vijeća i sastanka predstavnika vlada država članica u okviru Vijeća, također od 19. studenoga 2007. o sigurnosti i razvoju;

 

  Izjava Europskog vijeća od 25. ožujka 2004. o borbi protiv terorizma, protuteroristička strategija Europske unije od 30. studenog 2005. te zaključci Vijeća od 23. svibnja 2011. o jačanju veza između unutarnjih i vanjskih aspekata protuterorizma;

 

  smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća;

 

  vodeća načela Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima;

 

  Novi plan UN-a za gradove;

 

  Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom;

 

  Konvencija o izbjeglicama;

 

  Konvencija UN-a o ukidanju svih oblika diskriminacije žena;

 

  ishodi Pekinške platforme za djelovanje i Akcijskog programa Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju (ICPD);

 

  plan UNCTAD-a za restrukturiranje državnog duga (travanj 2015.),

 

  vodeća načela u vezi s vanjskim dugom i ljudskim pravima Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava;

 

  Globalni sporazum o izbjeglicama;

 

  Globalni sporazum o sigurnim, propisnim i zakonitim migracijama, usvojen u Marakešu 10. prosinca 2018.;

 

  Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  U skladu s Globalnom strategijom i Okvirom iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa (2015.–2030.), koji je donesen 18. ožujka 2015.61, trebalo bi uvažiti potrebu da se odgovaranje na krize i ograničavanje kriza zamijeni strukturiranijim i dugoročnijim pristupom kojim se djelotvornije odgovara na nestabilne situacije, prirodne katastrofe i katastrofe koje je uzrokovao čovjek te produljene krize. Potreban je zajednički pristup smanjenju rizika, prevenciji, ublažavanju i pripremi te veći naglasak na ta područja; nužni su i daljnji napori za poboljšanje brzog odgovora i trajnog oporavka. Ova Uredba stoga bi trebala pridonijeti jačanju otpornosti i povezivanju humanitarne pomoći i razvojnog djelovanja u obliku djelovanja za brzi odgovor

(11)  U skladu s Globalnom strategijom i Okvirom iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa (2015.–2030.), koji je donesen 18. ožujka 2015.61, trebalo bi uvažiti potrebu da se odgovaranje na krize i ograničavanje kriza zamijeni strukturiranijim i dugoročnijim preventivnim pristupom kojim se djelotvornije odgovara na nestabilne situacije, prirodne katastrofe i katastrofe koje je uzrokovao čovjek te produljene krize. Potreban je zajednički pristup smanjenju rizika, prevenciji, ublažavanju i pripremi te veći naglasak na ta područja; nužni su i daljnji napori za poboljšanje brzog odgovora i trajnog oporavka. Ova Uredba stoga bi trebala pridonijeti jačanju otpornosti i povezivanju humanitarne pomoći i razvojnog djelovanja, posebno u obliku djelovanja za brzi odgovor, kao i relevantnih geografskih i tematskih programa, istodobno osiguravajući odgovarajuću predvidljivost, transparentnost i odgovornost te usklađenost, dosljednost i komplementarnost s humanitarnom pomoći i potpunu usklađenost s međunarodnim humanitarnim pravom, te bez ometanja pružanja humanitarne pomoći u skladu s načelima humanosti, neutralnosti, nepristranosti i neovisnosti u izvanrednim stanjima i kontekstima nakon izvanrednog stanja.

__________________

__________________

61 Okvir iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa donesen je 18. ožujka 2015., a Opća skupština Ujedinjenih naroda podržala ga je 3. lipnja 2015. (A/RES/69/283).

61 Okvir iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa donesen je 18. ožujka 2015., a Opća skupština Ujedinjenih naroda podržala ga je 3. lipnja 2015. (A/RES/69/283).

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  U skladu s međunarodnim obvezama Unije u području djelotvornog razvoja, koje su preuzete u Busanu 2011. i obnovljene tijekom foruma na visokoj razini u Nairobiju 2016. i na koje se podsjeća u Konsenzusu, u okviru razvojne suradnje Unije trebalo bi primjenjivati načela djelotvornog razvoja, odnosno, zemlje u razvoju trebale bi preuzeti odgovornost za razvojne prioritete; ujedno bi se trebalo usredotočiti na rezultate, uključiva razvojna partnerstva te transparentnost i odgovornost.

(12)  U skladu s međunarodnim obvezama Unije u području djelotvornog razvoja, koje su preuzete u Busanu 2011. i obnovljene tijekom foruma na visokoj razini u Nairobiju 2016. i na koje se podsjeća u Konsenzusu, u kontekstu službene razvojne pomoći i u svim načinima pružanja potpore, Unija bi trebala primjenjivati načela djelotvornog razvoja, odnosno, zemlje u razvoju trebale bi preuzeti odgovornost za razvojne prioritete; ujedno bi se trebalo usredotočiti na rezultate, uključiva razvojna partnerstva te uzajamnu transparentnost i odgovornost, uz načela prilagođivanja i usklađivanja.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  U skladu s ciljevima održivog razvoja, ova Uredba trebala bi pridonijeti pojačanom praćenju i izvješćivanju s naglaskom na rezultate, a to će obuhvatiti realizaciju, ishode i učinke u zemljama partnerima koje imaju koristi od vanjske financijske pomoći Unije. Kao što je dogovoreno u Konsenzusu, očekuje se da će se 20 % službene razvojne pomoći koja se financira u okviru ove Uredbe utrošiti na socijalno uključivanje i ljudski razvoj, uključujući jednakost spolova i osnaživanje žena.

(13)  U skladu s ciljevima održivog razvoja, ova Uredba trebala bi pridonijeti pojačanom praćenju i izvješćivanju s naglaskom na rezultate, a to će obuhvatiti realizaciju, ishode i učinke u zemljama partnerima koje imaju koristi od vanjske financijske pomoći Unije. Kao što je dogovoreno u Konsenzusu, najmanje 20 % službene razvojne pomoći koja se financira u okviru ove Uredbe trebalo bi utrošiti na socijalno uključivanje i ljudski razvoj, usredotočujući se na osnovne socijalne usluge, kao što su zdravstvo, obrazovanje, prehrana, voda, sanitarni i higijenski uvjeti te socijalna zaštita, uzimajući u obzir jednakost spolova, osnaživanje žena i prava djeteta kao horizontalna pitanja.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kad god je to moguće i primjereno, potrebno je pratiti i procjenjivati rezultate vanjskog djelovanja Unije na temelju unaprijed definiranih, transparentnih i mjerljivih pokazatelja specifičnih za pojedine zemlje i prilagođenih posebnostima i ciljevima Instrumenta te, po mogućnosti, utemeljenih na okviru rezultata zemlje partnera.

(14)  Kako bi se poboljšala stvarna odgovornost i transparentnost proračuna Unije, Komisija bi trebala uspostaviti jasne mehanizme praćenja i evaluacije kako bi se osigurala učinkovita procjena napretka u ostvarivanju ciljeva ove Uredbe. Potrebno je pratiti i procjenjivati rezultate vanjskog djelovanja Unije na temelju unaprijed definiranih, transparentnih i mjerljivih pokazatelja specifičnih za pojedine zemlje i prilagođenih posebnostima i ciljevima Instrumenta te utemeljenih na okviru rezultata zemlje partnera. Komisija bi trebala redovito pratiti svoja djelovanja i preispitivati napredak te davati rezultate na uvid javnosti, posebno u obliku godišnjeg izvješća Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Ova Uredba trebala bi pridonijeti zajedničkom cilju Unije, a to je pružanje službene razvojne pomoći u iznosu 0,7 % bruto nacionalnog dohotka u okviru Programa održivog razvoja do 2030. U tom smislu, najmanje 92 % financijskih sredstava u okviru ove Uredbe trebalo bi doprinositi djelovanjima osmišljenima tako da ispunjavaju kriterije za službenu razvojnu pomoć koje je utvrdio Odbor za razvojnu pomoć Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD-DAC).

(15)  Ova Uredba trebala bi pridonijeti zajedničkom cilju Unije, a to je pružanje službene razvojne pomoći u iznosu 0,7 % bruto nacionalnog dohotka u okviru Programa održivog razvoja do 2030. Ta bi se obveza trebala temeljiti na jasnom planu Unije i država članica za uspostavljanje rokova i modaliteta za njezino ostvarenje. U tom smislu, najmanje 95 % financijskih sredstava u okviru ove Uredbe trebalo bi doprinositi djelovanjima osmišljenima tako da ispunjavaju kriterije za službenu razvojnu pomoć koje je utvrdio Odbor za razvojnu pomoć Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD-DAC).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se resursi osigurali u područjima u kojima su najpotrebniji, posebno za najmanje razvijene zemlje i zemlje u nestabilnoj situaciji i sukobima, ova Uredba trebala bi pridonijeti zajedničkom cilju da se 0,20 % bruto nacionalnog dohotka Unije namijeni najmanje razvijenim zemljama u vremenskom okviru Programa do 2030.

(16)  Kako bi se resursi osigurali u područjima u kojima su najpotrebniji, posebno za najmanje razvijene zemlje i zemlje u nestabilnoj situaciji i sukobima, ova Uredba trebala bi pridonijeti zajedničkom cilju da se 0,20 % bruto nacionalnog dohotka Unije namijeni najmanje razvijenim zemljama u vremenskom okviru Programa do 2030. Ta bi se obveza trebala temeljiti na jasnom planu EU-a i država članica za uspostavljanje rokova i modaliteta za njezino ostvarenje.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16 a)  U skladu s postojećim obvezama iz Akcijskog plana EU-a za ravnopravnost spolova II., najmanje 85 % programa financiranih iz službene razvojne pomoći, i geografskih i tematskih, trebalo bi imati ravnopravnost spolova kao glavni ili bitan cilj, kako je utvrdio Odbor za razvojnu pomoć OECD-a. Obvezno preispitivanje potrošnje trebalo bi osigurati da bitan dio tih programa ima ravnopravnost spolova te prava i osnaživanje žena i djevojčica kao glavni cilj.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16 b)  U ovoj Uredbi posebna bi se pozornost trebala posvetiti djeci i mladima koji će pridonijeti ostvarenju Programa do 2030. U vanjskom djelovanju Unije u okviru ove Uredbe posebna pozornost trebala bi se usmjeriti na njihove potrebe i osnaživanje, a ulaganjem u ljudski razvoj i socijalnu uključenost pridonijet će se ostvarenju njihova potencijala kao ključnih pokretača promjene.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16 c)  Zemlje supsaharske Afrike najvećim dijelom nastanjuju adolescenti i mladi. Svaka zemlja trebala bi odlučivati o svojoj demografskoj politici. No dinamici demografije trebalo bi se pristupiti globalno kako bi se sadašnjim i budućim generacijama osigurala sredstva da u potpunosti ostvare svoj potencijal na održivi način.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Uredba bi trebala odražavati potrebno usmjerenje na strateške prioritete, i u geografskom smislu – europsko susjedstvo, Afrika i zapadni Balkan te zemlje koje su u nestabilnoj situaciji i najviše im je potrebna pomoć, i po tematskim područjima – sigurnost, migracije, klimatske promjene i ljudska prava.

(17)  Uredba bi trebala odražavati potrebno usmjerenje na strateške prioritete, i u geografskom smislu – europsko susjedstvo, Afrika i zapadni Balkan te zemlje koje su u nestabilnoj situaciji i najviše im je potrebna pomoć, osobito najmanje razvijene zemlje, i po tematskim područjima – održivi razvoj, iskorjenjivanje siromaštva, demokracija i ljudska prava, vladavina prava, dobro upravljanje, sigurnost, sigurne, propisne i zakonite migracije, smanjenje nejednakosti, ravnopravnost spolova, rješavanje problema uništavanja okoliša, klimatske promjene i globalne prijetnje javnom zdravlju.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17 a)  Ovom Uredbom trebalo bi doprinijeti stvaranju otpornosti države i društva u području globalnog javnog zdravlja rješavanjem globalnih prijetnji javnom zdravlju, jačanjem zdravstvenih sustava, ostvarenjem univerzalnog zdravstvenog osiguranja, sprječavanjem i borbom protiv zaraznih bolesti te pomaganjem u osiguravanju pristupačnih lijekova i cjepiva za sve.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Uredbom bi trebalo poduprijeti provedbu europske politike susjedstva u skladu s preispitivanjem iz 2015., te provedbu regionalnih okvira za suradnju, kao što su prekogranična suradnja i vanjski aspekti relevantnih makroregionalnih strategija i politika te strategija i politika za pomorske bazene . Te inicijative pružaju političke okvire za produbljivanje odnosa sa zemljama partnerima kao i njihovih međusobnih odnosa, koji se zasnivaju na načelima uzajamnih obveza te zajedničke odgovornosti.

(18)  Poseban odnos razvijen sa susjednim zemljama Unije u skladu s člankom 8. UEU-a trebalo bi očuvati i poboljšati primjenom ove Uredbe. Ovom Uredbom trebalo bi pridonijeti jačanju otpornosti država i društava u susjedstvu Unije, slijedeći angažman u Globalnoj strategiji. Trebalo bi poduprijeti provedbu europske politike susjedstva u skladu s preispitivanjem iz 2015., te provedbu regionalnih okvira za suradnju, kao što su prekogranična suradnja i vanjski aspekti relevantnih makroregionalnih strategija i politika te strategija i politika za pomorske bazene u istočnom i južnom susjedstvu, uključujući Sjevernu dimenziju i regionalnu suradnju na Crnom moru. Te inicijative pružaju dodatne političke okvire za produbljivanje odnosa sa zemljama partnerima kao i njihovih međusobnih odnosa, koji se zasnivaju na načelima uzajamnih obveza te zajedničke odgovornosti.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Cilj europske politike susjedstva, kako je revidirana 2015.62, u skladu je s glavnim političkim prioritetima Unije, a to su stabilizacija susjednih zemalja i jačanje otpornosti, posebno poticanjem gospodarskog razvoja. Kako bi se ostvario taj cilj, u okviru revidirane europske politike susjedstva naglasak je stavljen na četiri prioritetna područja, odnosno dobro upravljanje, demokraciju, vladavinu prava i ljudska prava, s posebnim naglaskom na daljnji angažman civilnog društva; gospodarski razvoj, sigurnost; migraciju i mobilnost, uključujući suzbijanje temeljnih uzroka nezakonite migracije i prisilnog raseljavanja. Europska politika susjedstva temelji se na diferencijaciji i poboljšanoj međusobnoj odgovornosti, pri čemu se uvažavaju različite razine sudjelovanja te se odražavaju interesi svake zemlje u pogledu prirode i usmjerenosti njezina partnerstva s Unijom.

(19)  Cilj europske politike susjedstva u skladu je s glavnim političkim prioritetima Unije, a to su produbljenje demokracije, promicanje ljudskih prava i podupiranje vladavine prava, stabilizacija susjednih zemalja i jačanje otpornosti, posebno promicanjem političkih, gospodarskih i socijalnih reformi. Kako bi se ostvario taj cilj, u provedbi revidirane europske politike susjedstva u okviru ove Uredbe naglasak bi trebalo staviti na sljedeća prioritetna područja: odnosno dobro upravljanje, demokraciju, vladavinu prava i ljudska prava, s posebnim naglaskom na daljnji angažman civilnog društva; socioekonomski razvoj, uključujući borbu protiv nezaposlenosti mladih kao i obrazovanje i održivost okoliša; sigurnost; migraciju i mobilnost, uključujući suzbijanje temeljnih uzroka nezakonitih migracija i prisilnog raseljavanja te pružanje potpore narodima, zemljama i regijama koji se suočavaju s pojačanim migracijskim pritiskom. Ovom bi se Uredbom trebala podupirati provedba sporazuma o pridruživanju Unije i sveobuhvatnih sporazuma o slobodnoj trgovini sa zemljama u susjedstvu. Europska politika susjedstva temelji se na diferencijaciji i poboljšanoj međusobnoj odgovornosti, pri čemu se uvažavaju različite razine sudjelovanja te se odražavaju interesi svake zemlje u pogledu prirode i usmjerenosti njezina partnerstva s Unijom. Pristup koji se temelji na uspješnosti jedno je od ključnih načela europske politike susjedstva. U slučaju ozbiljnog ili trajnog narušavanja demokratskog poretka u jednoj od zemalja partnera, potporu bi trebalo prekinuti. Financiranje u susjedstvu ključni je pokretač u rješavanju zajedničkih izazova, kao što su nezakonite migracije i klimatske promjene, te u širenju prosperiteta, sigurnosti i stabilnosti putem gospodarskog razvoja i boljeg upravljanja. Potrebno je poboljšati vidljivost pomoći Unije u susjednom području.

__________________

__________________

62 Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Preispitivanje Europske politike susjedstva, 18. studenoga 2015.

62 Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Preispitivanje Europske politike susjedstva, 18. studenoga 2015.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Ova bi Uredba trebala poduprijeti provedbu moderniziranog sporazuma o pridruživanju sa zemljama Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) te omogućiti daljnji razvoj snažnih veza u kontekstu ključnih globalnih pitanja između EU-a i njegovih partnera u AKP-u. Posebno, ovom Uredbom trebalo bi poduprijeti nastavak uspostavljene suradnje između Unije i Afričke unije u skladu sa Zajedničkom strategijom Afrika-EU i nadovezati se na budući sporazum EU-a i AKP-a nakon 2020., uključujući u okviru kontinentalnog pristupa Africi.

(20)  Ova bi Uredba trebala poduprijeti provedbu moderniziranog sporazuma o pridruživanju sa zemljama Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) te omogućiti daljnji razvoj snažnih veza u kontekstu ključnih i zajedničkih globalnih pitanja između EU-a i njegovih partnera u AKP-u. Posebno, ovom Uredbom trebalo bi poduprijeti nastavak uspostavljene suradnje između Unije i Afričke unije u skladu sa Zajedničkom strategijom Afrika-EU, uključujući sudjelovanje Afrike i Unije u promicanju prava djece, kao i osnaživanja europske i afričke mladeži, i nadovezati se na budući sporazum EU-a i AKP-a nakon 2020., uključujući u okviru kontinentalnog pristupa Africi, i uzajamno korisno partnerstvo ravnopravnih strana između EU-a i Afrike.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20 a)  Ovom se Uredbom također treba pridonijeti aspektima vanjskih odnosa Unije koji su povezani s trgovinom, kao što su suradnja s trećim zemljama u pogledu dužne pažnje u lancu opskrbe za kositar, tantal i zlato, Proces Kimberley, Pakt o održivosti, provedba obveza na temelju Uredbe (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća1a (Uredba o OSP-u), suradnja u okviru zakonodavstva, upravljanja i trgovine u području šumarstva (FLEGT) i inicijative u okviru strategije Pomoć za trgovinu kako bi se zajamčila usklađenost i uzajamna potpora između trgovinske politike EU-a i razvojnih ciljeva i djelovanja.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o primjeni sustava općih carinskih povlastica i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 732/2008 (SL L 303, 31.10.2012., str. 1.).

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Unija bi trebala tražiti najučinkovitiji način uporabe dostupnih resursa kako bi poboljšala učinak svojeg vanjskog djelovanja. U tu svrhu trebalo bi osigurati dosljednost i komplementarnost među instrumentima za financiranje vanjskog djelovanja Unije, a to su posebno Instrument pretpristupne pomoći III.63, Instrument za humanitarnu pomoć64, Odluka o prekomorskim zemljama i područjima65, Europski instrument za nuklearnu sigurnost kojim će se dopuniti Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju na temelju Ugovora o Euratomu66, zajednička vanjska i sigurnosna politika te novopredloženi Europski instrument mirovne pomoći67 koji se financira izvan proračuna EU-a; trebalo bi stvoriti i sinergije s drugim politikama i programima Unije. To obuhvaća dosljednost i komplementarnost s makrofinancijskom pomoći, gdje je to relevantno. Kako bi se maksimalno povećao učinak kombiniranih intervencija za postizanje zajedničkog cilja, ovom bi se Uredbom trebalo omogućiti kombinirano financiranje s drugim programima Unije, tako dugo dok se doprinosima ne pokrivaju isti troškovi.

(21)  Unija bi trebala tražiti najučinkovitiji način uporabe dostupnih resursa kako bi poboljšala učinak svojeg vanjskog djelovanja. U tu svrhu trebalo bi osigurati dosljednost, usklađenost i komplementarnost među instrumentima za financiranje vanjskog djelovanja Unije, a to su posebno Instrument pretpristupne pomoći III.63, Instrument za humanitarnu pomoć64, Odluka o prekomorskim zemljama i područjima65, Europski instrument za nuklearnu sigurnost kojim će se dopuniti Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju na temelju Ugovora o Euratomu66, zajednička vanjska i sigurnosna politika te novopredloženi Europski instrument mirovne pomoći67 koji se financira izvan proračuna EU-a; trebalo bi stvoriti sinergije s drugim politikama i programima Unije, uključujući skrbničke fondove te politike i programe država članica EU-a. To obuhvaća dosljednost i komplementarnost s makrofinancijskom pomoći, gdje je to relevantno. Kako bi se maksimalno povećao učinak kombiniranih intervencija za postizanje zajedničkog cilja, ovom bi se Uredbom trebalo omogućiti kombinirano financiranje s drugim programima Unije, tako dugo dok se doprinosima ne pokrivaju isti troškovi.

__________________

__________________

63 COM (2018) 465 final Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)

63 COM (2018) 465 final Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)

64 Uredba Vijeća (EZ) br. 1257/96 od 20. lipnja 1996. o humanitarnoj pomoći (SL L 163, 2.7.1996., str. 1).

64 Uredba Vijeća (EZ) br. 1257/96 od 20. lipnja 1996. o humanitarnoj pomoći (SL L 163, 2.7.1996., str. 1).

65 COM(2018) 461 final Prijedlog odluke Vijeća o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji, uključujući odnose između Europske unije, s jedne strane, te Grenlanda i Kraljevine Danske s druge strane („Odluka o pridruživanju prekomorskih zemalja”).

65 COM(2018) 461 final Prijedlog odluke Vijeća o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji, uključujući odnose između Europske unije, s jedne strane, te Grenlanda i Kraljevine Danske s druge strane („Odluka o pridruživanju prekomorskih zemalja”).

66 COM(2018) 462 final Prijedlog uredbe Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju na temelju Ugovora o Euratomu.

66 COM(2018) 462 final Prijedlog uredbe Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju na temelju Ugovora o Euratomu.

67 C(2018) 3800 final Prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Vijeću za odluku Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći.

67 C(2018) 3800 final Prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Vijeću za odluku Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Financijskim sredstvima koja se dodjeljuju u okviru ove Uredbe trebalo bi financirati djelovanje u okviru međunarodne dimenzije programa Erasmus, a provedba bi se trebala odvijati u skladu s Uredbom o Erasmusu68.

(22)  Financijskim sredstvima koja se dodjeljuju u okviru ove Uredbe trebalo bi financirati djelovanje u okviru međunarodne dimenzije programa Erasmus i Kreativna Europa, a provedba bi se trebala odvijati u skladu s Uredbom o Erasmusu68 i Uredbom o Kreativnoj Europi68a.

_________________

_________________

68 COM (2018) 367 final Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 1288/2013.

68 COM (2018) 367 final Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 1288/2013.

 

68a COM(2018)0366 final Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Kreativna Europa (2021. – 2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22 a)  Trebalo bi ojačati međunarodnu dimenziju programa Erasmus + kako bi se povećale mogućnosti za mobilnost i suradnju pojedinaca i organizacija iz slabije razvijenih zemalja u svijetu, i to podupiranjem izgradnje kapaciteta u trećim zemljama, razvoja vještina i kontakata na osobnoj razini, istovremeno nudeći veći broj mogućnosti za suradnju i mobilnost s razvijenim zemljama i zemljama rastućeg gospodarstva.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22 b)  S obzirom na važnost razmatranja obrazovanja i kulture u skladu s Programom održivog razvoja do 2030. i strategijom EU-a za međunarodne kulturne odnose, ovom bi se Uredbom trebalo doprinijeti jamčenju uključivog, ravnopravnog i kvalitetnog obrazovanja, promicati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve, poticati međunarodne kulturne odnose i potvrđivati ulogu kulture u promicanju europskih vrijednosti djelovanjem s namjenom i ciljem koje je osmišljeno kako bi imalo jasan učinak na ulogu Unije na svjetskoj sceni.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  U okviru ove Uredbe trebalo bi financirati djelovanje uglavnom u okviru geografskih programa kako bi se maksimalno povećao učinak pomoći Unije i kako bi se njezino djelovanje približilo zemljama i narodima partnerima. Taj bi načelni pristup trebalo dopuniti tematskim programima i djelovanjima za brzi odgovor, gdje je to relevantno.

(23)  U okviru ove Uredbe trebalo bi financirati djelovanje uglavnom u okviru geografskih programa kako bi se maksimalno povećao učinak pomoći Unije i kako bi se njezino djelovanje približilo zemljama i narodima partnerima, pri čemu se pruža potpora tematskim prioritetima kao što su ljudska prava, civilno društvo i održivost. Ciljevi u okviru geografskih i tematskih programa trebali bi međusobno biti usklađeni i dosljedni, te bi ih trebalo dopuniti tematskim programima i djelovanjima za brzi odgovor, gdje je to relevantno. Potrebno je osigurati učinkovitu komplementarnost među geografskim, tematskim programima i djelovanjima za brzi odgovor. Kako bi se u obzir uzele specifičnosti svakog programa, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije radi dopune odredbi ove Uredbe utvrđivanjem strategije Unije, prioritetnih područja, detaljnih ciljeva, očekivanih rezultata, specifičnih pokazatelja uspješnosti i specifične financijske raspodjele za svaki program. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.1a Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

 

________________

 

1a SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  U skladu s Konsenzusom, Unija i njezine države članice trebale bi poboljšati zajedničko programiranje kako bi objedinjavanjem resursa i kapaciteta povećale zajednički učinak. Zajedničko programiranje trebalo bi se temeljiti na angažmanu zemalja partnera, odobrenim sredstvima i preuzimanju odgovornosti. Unija i njezine države članice trebale bi, kada je to primjereno, nastojati poduprijeti zemlje partnere kroz zajedničku provedbu.

(24)  U skladu s Konsenzusom, Unija i njezine države članice trebale bi poboljšati zajedničko programiranje kako bi objedinjavanjem resursa i kapaciteta povećale zajednički učinak. Zajedničko programiranje trebalo bi se temeljiti na angažmanu zemalja partnera, odobrenim sredstvima i preuzimanju odgovornosti. Unija i njezine države članice trebale bi, kada je to primjereno, nastojati poduprijeti zemlje partnere kroz zajedničku primjenu. Zajednička primjena trebala bi biti uključiva i otvorena svim partnerima Unije koji prihvaćaju zajedničku viziju i mogu joj doprinijeti, a to uključuje agencije i razvojne financijske institucije država članica, lokalna tijela, privatni sektor, civilno društvo i akademsku zajednicu.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24 a)  U slučaju ozbiljnog ili trajnog narušavanja demokratskog poretka, ljudskih prava i vladavine prava u jednoj od zemalja partnera, potpora se delegiranim aktom može djelomično ili potpuno prekinuti. Pri donošenju odluka Komisija bi trebala uzeti u obzir relevantne rezolucije Europskog parlamenta.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24 b)  Ova Uredba trebala bi ponovno potvrditi nuklearnu sigurnost kao važan dio vanjskog djelovanja Unije i olakšati postizanje ciljeva suradnje koji su navedeni u Uredbi (EINS). Stoga, u slučaju da zemlja partner opetovano ne poštuje osnovne standarde nuklearne sigurnosti, kao što su odredbe relevantnih međunarodnih konvencija u okviru Međunarodne agencije za atomsku energiju, Konvencije iz Espoa i Aarhuške konvencije i njihovih naknadnih izmjena, Ugovora o neširenju nuklearnog oružja i njegovih dodatnih protokola, obveze provedbe testiranja otpornosti na stres i povezanih mjera, te ciljevi suradnje navedeni u Uredbi (EINS), treba razmotriti pomoć dotičnoj zemlji na temelju ove Uredbe, te ona može biti u potpunosti ili djelomično suspendirana.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  U provedbi ove Uredbe trebale bi se odražavati vrijednosti demokracije i ljudskih prava, uključujući jednakost spolova i osnaživanje žena, a pomoć Unije u okviru tematskih programa za ljudska prava i demokraciju te organizacije civilnog društva trebala bi imati posebnu dopunsku i dodatnu ulogu zbog svoje globalne prirode i neovisnosti djelovanja o pristanku vlada i javnih tijela trećih zemalja o kojima je riječ.

(25)  U primjeni ove Uredbe trebale bi se dosljedno odražavati i uvrstiti vrijednosti demokracije, ljudskih prava i temeljnih sloboda, uključujući zaštitu djece, manjina, osoba s invaliditetom i pripadnika zajednice LGBTI, te jednakost spolova i osnaživanje žena i djevojčica, a pomoć Unije u okviru tematskih programa za ljudska prava i demokraciju te organizacije civilnog društva – lokalne vlasti trebale bi imati posebnu dopunsku i dodatnu ulogu zbog svoje globalne prirode i neovisnosti djelovanja o pristanku vlada i javnih tijela trećih zemalja o kojima je riječ. Unija bi pritom trebala posvetiti posebnu pozornost zemljama i hitnim situacijama u kojima su ljudska prava i temeljne slobode najviše ugrožene te gdje je nepoštovanje tih prava i sloboda posebno izraženo i sustavno, kao i situacijama u kojima je prostor za civilno društvo u opasnosti. Pomoć Unije u okviru ove Uredbe trebala bi biti oblikovana na takav način da omogući potporu civilnom društvu, te suradnju i partnerstvo s njime u pogledu osjetljivih pitanja ljudskih prava i demokracije, pružajući fleksibilnost i potrebnu reaktivnost radi reagiranja na promjenjive okolnosti, potrebe korisnika ili razdoblja krize i prema potrebi pridonoseći izgradnji kapaciteta civilnoga društva. U takvim slučajevima, politički prioriteti trebali bi biti promicanje poštovanja međunarodnog prava i pružanje sredstava djelovanja lokalnom civilnom društvu i drugim relevantnim dionicima u području ljudskih prava kako bi pridonijeli radu koji se provodi u vrlo teškim okolnostima. Ova Uredba također treba otvoriti mogućnost da organizacije civilnog društva primaju male iznose bespovratnih sredstava na način koji je brz i učinkovit kad je to potrebno, posebno u najtežim situacijama, kao što su one obilježene nestabilnošću, krizom i napetostima između zajednica.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25 a)  U skladu s člancima 2., 3. i 21. UEU-a i člankom 8. UFEU-a, provedba ove Uredbe trebala bi se voditi načelima ravnopravnosti spolova, osnaživanja žena i djevojčica te bi se njome trebalo nastojati štititi i promicati prava žena u skladu s Akcijskim planom za ravnopravnost spolova II, zaključcima Vijeća o ženama, miru i sigurnosti od 10 prosinca 2018., Istanbulskom konvencijom Vijeća Europe i ciljem 5. Programa održivog razvoja do 2030.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25 b)  Ovom bi Uredbom trebalo obuhvatiti i isticati promicanje prava žena i ravnopravnosti spolova na svjetskoj razini, pa i podupiranjem organizacija koje rade na promicanju spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava (pristup kvalitetnim i dostupnim informacijama, obrazovanju i uslugama) i borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja i diskriminacije, kao i uviđanjem i postupanjem u skladu s bliskim vezama između pitanja mira, sigurnosti, razvoja i ravnopravnosti spolova. Taj rad trebao bi biti usklađen s relevantnim međunarodnim i europskim načelima i konvencijama te promicati njihovu provedbu.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Organizacije civilnog društva trebale bi obuhvatiti širok raspon dionika s različitim ulogama i ovlastima, odnosno sve nedržavne, neprofitne, nestranačke i nenasilne strukture u okviru kojih se građani organiziraju radi ostvarivanja zajedničkih političkih, kulturnih, društvenih ili gospodarskih ciljeva i ideala. Riječ je o urbanim, ruralnim, formalnim i neformalnim organizacijama koje djeluju na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

(26)  Organizacije civilnog društva trebale bi obuhvatiti širok raspon dionika s višestrukim ulogama i ovlastima, odnosno sve nedržavne, neprofitne i nenasilne strukture u okviru kojih se građani organiziraju radi ostvarivanja zajedničkih političkih, kulturnih, društvenih, vjerskih, okolišnih ili gospodarskih ciljeva i ideala ili radi pozivanja vlasti na odgovornost. Riječ je o urbanim, ruralnim, formalnim i neformalnim organizacijama koje djeluju na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. Druga tijela ili akteri koji nisu posebno isključeni ovom Uredbom trebali bi se moći financirati kada je to potrebno radi ostvarivanja ciljeva ove Uredbe.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26 a)  U skladu s Konsenzusom za razvoj, Unija i njezine države članice trebale bi poticati sudjelovanje organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti u doprinošenju održivom razvoju i provedbi ciljeva održivog razvoja, među ostalim u sektorima demokracije, vladavine prava, temeljnih sloboda i ljudskih prava, socijalne pravde i kao pružatelja osnovnih socijalnih usluga najugroženijim narodima. Trebali bi prepoznati višestruke uloge organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti, pritom lokalnih vlasti kao promicatelja teritorijalnog pristupa razvoju, uključujući postupak decentralizacije, sudjelovanje, nadzor i odgovornost. Unija i njezine države članice trebale bi promicati prostor za djelovanje organizacija civilnog društva i okružje u kojem se ono omogućuje te dodatno povećati svoju potporu za izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti kako bi se osnažilo njihovo sudjelovanje u procesu održivog razvoja te unaprijedio politički, socijalni i gospodarski dijalog, među ostalim i putem programa za sredstva za civilno društvo.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26 b)  Unija podupire organizacije civilnog društva i promiče njihovo veće strateško sudjelovanje u svim vanjskim instrumentima i programima, uključujući geografske programe i djelovanja za brzi odgovor iz ove Uredbe, u skladu sa zaključcima Vijeća od 15. listopada 2012. na temu „Temelji demokracije i održivog razvoja: suradnja Europe i civilnog društva u području vanjskih odnosa”.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Uredba odražava važnost borbe protiv klimatskih promjena, u skladu s obvezama Unije za provedbu Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, a trebala bi pridonijeti uključivanju klimatskih pitanja u politike Unije i ostvarivanju općeg cilja da se s 25 % proračunskih rashoda Unije podupre ostvarivanje klimatskih ciljeva. Očekuje se da će se na djelovanja za ostvarivanje klimatskih ciljeva u okviru ove Uredbe utrošiti 25 % njezine ukupne financijske omotnice. Tijekom provedbe ove Uredbe utvrdit će se relevantna djelovanja, a ukupni doprinos iz Uredbe trebao bi biti dio relevantnih postupaka evaluacije i preispitivanja.

(28)  Uredba odražava važnost borbe protiv klimatskih promjena, zaštite okoliša i borbe protiv gubitka biološke raznolikosti, u skladu s obvezama Unije za provedbu Pariškog sporazuma, Konvencije o biološkoj raznolikosti i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, a trebala bi pridonijeti uključivanju klimatskih i ekoloških pitanja u politike Unije i ostvarivanju općeg cilja da se s 50 % proračunskih rashoda Unije podupre ostvarivanje klimatskih ciljeva i potpomoći djelovanja s jasnim i odredivim dodatnim koristima za sve sektore. Očekuje se da će se na djelovanja za ostvarivanje klimatskih ciljeva, upravljanje okolišem i zaštitu okoliša, biološku raznolikost i suzbijanje dezertifikacije u okviru ove Uredbe utrošiti 45 % njezine ukupne financijske omotnice, od čega bi 30 % ukupne financijske omotnice trebalo dodijeliti ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi na njih. Tijekom primjene ove Uredbe utvrdit će se relevantna djelovanja, a ukupni doprinos iz Uredbe trebao bi biti dio relevantnih postupaka evaluacije i preispitivanja. Djelovanje Unije u tom području trebalo bi pogodovati poštovanju Pariškog sporazuma i konvencija iz Rija, a ne doprinositi uništenju okoliša ili stvarati štetu u okolišu ili klimi. U djelovanjima i mjerama koje pridonose ispunjenju cilja u pogledu klime poseban se naglasak stavlja na potporu prilagodbi klimatskim promjenama u siromašnim, iznimno ugroženim zemljama te se uzima u obzir odnos između klime, mira i sigurnosti, osnaživanja žena i borbe protiv siromaštva. Ovom Uredbom trebalo bi pridonijeti održivom gospodarenju prirodnim resursima i promicati održivo i sigurno rudarenje, upravljanje šumama i poljoprivredu.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Ključno je dodatno pojačati suradnju u području migracija sa zemljama partnerima kako bi se zakonitim migracijama dobro upravljalo, sa svim pripadajućim koristima, a nezakonite se migracije suzbijale. Takva suradnja trebala bi pridonijeti osiguranju pristupa međunarodnoj zaštiti, otklanjanju temeljnih uzroka nezakonite migracije, poboljšanju upravljanja granicama i naporima u borbi protiv nezakonite migracije, trgovine ljudima i krijumčarenja migranata, kao i aktivnostima u pogledu vraćanja, ponovnog prihvata i reintegracije gdje je to relevantno, na temelju međusobnog preuzimanja obveza i punog poštovanja humanitarnih obveza i obveza u pogledu ljudskih prava. Stoga bi djelotvorna suradnja trećih zemalja s Unijom u ovom području trebala biti integrirana u opća načela ove Uredbe. Važna je povećana dosljednost između migracijske politike i politike razvojne suradnje kako bi se osiguralo da se razvojnom pomoći podupiru zemlje partneri u djelotvornijem upravljanju migracijom. Ova bi Uredba trebala pridonijeti koordiniranom, holističkom i strukturiranom pristupu migraciji, maksimalnom povećanju sinergija i iskorištavanju utjecaja koji Unija ima.

(29)  Suradnja u području migracija sa zemljama partnerima može dovesti do uzajamne koristi od propisnih, sigurnih i odgovornih migracija i do suzbijanja nezakonitih migracija i prisilnog raseljavanja. Takva suradnja trebala bi pridonijeti olakšavanju sigurnih i zakonitih putova za migracije i azil, osiguranju pristupa međunarodnoj zaštiti, otklanjanju temeljnih uzroka nezakonite migracije i prisilnog raseljavanja, angažiranju u odnosima s dijasporama, poboljšanju upravljanja granicama i naporima u rješavanju nezakonite migracije, trgovine ljudima i krijumčarenja migranata, kao i aktivnostima u pogledu sigurnog, dostojanstvenog i održivog vraćanja, ponovnog prihvata i reintegracije gdje je to relevantno, na način kojim se uzimaju u obzir sukobi i na temelju međusobnog preuzimanja obveza i punog poštovanja humanitarnih obveza i obveza u pogledu ljudskih prava u okviru međunarodnog prava i prava Unije. Važna je dosljednost između migracijske politike i politike razvojne suradnje kako bi se osiguralo da se razvojnom pomoći podupiru zemlje partneri u borbi protiv siromaštva i nejednakosti, promicanju prava i sloboda te u pridonošenju propisnom, sigurnom i odgovornom upravljanju migracijama. Ova bi Uredba trebala pridonijeti koordiniranom, holističkom i strukturiranom pristupu migraciji, maksimalnom povećanju sinergija i pozitivnom utjecaju migracija i mobilnosti na razvoj.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Ovom bi se Uredbom, zajedno s migracijskom politikom Unije, Uniji trebalo omogućiti da odgovori na izazove, potrebe i prilike u vezi s migracijom. U tu se svrhu, ne dovodeći u pitanje nepredviđene okolnosti, očekuje da će se 10 % financijske omotnice namijeniti otklanjanju temeljnih uzroka nezakonite migracije i prisilnog raseljavanja te potpori upravljanju migracijama, uključujući zaštitu izbjeglica i prava migranata u okviru ciljeva ove Uredbe.

(30)  Ovom bi se Uredbom, zajedno s migracijskom politikom i razvojnim politikama Unije, Uniji trebalo omogućiti da odgovori na izazove, potrebe i prilike u vezi s migracijom. U tu se svrhu, kako bi se u najvećoj mjeri migracijama doprinijelo razvoju, ne dovodeći u pitanje novonastale izazove ili nove potrebe, očekuje da će se najviše 10 % financijske omotnice namijeniti otklanjanju temeljnih uzroka nezakonite migracije i prisilnog raseljavanja te potpori pojačanom angažmanu za omogućavanje sigurne, uredne, propisne i odgovorne migracije te provedbi planiranih i dobro upravljanih politika migracije i upravljanju migracijama, uključujući zaštitu izbjeglica i prava migranata na temelju međunarodnog prava i prava Unije u okviru ciljeva ove Uredbe. Ovom bi Uredbom trebalo doprinijeti rješavanju problema odljeva mozgova i pomoći u pružanju potpore za potrebe raseljenih osoba i zajednica domaćina, posebno pružanjem pristupa osnovnim uslugama i mogućnostima za život.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30 a)  Informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) i usluge dokazani su pokretači održivog razvoja i uključivog rasta. One mogu biti od presudne važnosti za poboljšanje života građana čak i u najsiromašnijim zemljama, posebice osnaživanjem položaja žena i djevojčica, jačanjem demokratskog upravljanja i transparentnosti, te povećanjem produktivnosti i stvaranja radnih mjesta. Međutim, povezivost i pristupačnost i dalje su problem diljem regija i unutar njih zbog velikih razlika između zemalja s višim dohotkom i zemalja s nižim dohotkom, te između gradova i ruralnih područja. Ovom Uredbom stoga bi se trebalo pomoći Uniji da dodatno integrira digitalizaciju u svoje razvojne politike.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30 b)  U Programu za održivi razvoj do 2030., koji je donesen rezolucijom Opće skupštine Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015., ističe se važnost promicanja mirnih i uključivih društava kao cilja održivog razvoja (16. cilj održivog razvoja) te radi postizanja ostalih ishoda razvojne politike. Ciljem održivog razvoja br. 16.a izričito se traži „jačanje relevantnih nacionalnih institucija, među ostalim putem međunarodne suradnje, za izgradnju kapaciteta na svim razinama, a posebice u zemljama u razvoju, radi sprečavanja nasilja te suzbijanja terorizma i kriminala”.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30 c)  U Priopćenju sa sastanka na visokoj razini od 19. veljače 2016. Odbor za razvojnu pomoć Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj ažurirao je smjernice u pogledu izvješćivanja o službenoj razvojnoj pomoći u području mira i sigurnosti. Financiranje djelovanja poduzetih u skladu s ovom Uredbom predstavlja službenu razvojnu pomoć kada ono ispunjava kriterije navedene u tim smjernicama u pogledu izvješćivanja ili u bilo kojim naknadnim smjernicama u pogledu izvješćivanja o kojima Odbor za razvojnu pomoć može postići dogovor.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30 d)  Izgradnja kapaciteta kao potpora razvoju i sigurnosti za razvoj trebala bi se primjenjivati samo u iznimnim slučajevima ako se ciljevi Uredbe ne mogu ispuniti drugim aktivnostima razvojne suradnje. Pružanje potpore akterima sigurnosnog sektora u trećim zemljama, među ostalim, u izvanrednim okolnostima, vojsci, u kontekstu sprečavanja sukoba, upravljanja krizama ili u kontekstu stabilizacije ključno je za osiguravanje odgovarajućih uvjeta za iskorjenjivanje siromaštva i razvoj. Dobro upravljanje, djelotvorna demokratska kontrola i civilni nadzor nad sigurnosnim sustavom, među ostalim nad vojskom, kao i poštovanje ljudskih prava i načelâ vladavine prava ključne su karakteristike države koja dobro funkcionira u svakom kontekstu te bi ih stoga trebalo promicati putem šire potpore trećim zemljama pri reformi sigurnosnog sektora.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30 e)  Ova Uredba trebala bi se temeljiti na zaključcima evaluacije koju je Komisija zatražila za lipanj 2020., uključujući opsežno javno savjetovanje s više dionika, ocjenjujući dosljednost izgradnje kapaciteta kao potporu razvoju i sigurnosti za razvoj u okviru veze između sigurnosti i razvoja koju financira Unija i njezine države članice s Globalnom strategijom i ciljevima održivog razvoja UN-a.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30 f)  Unija bi također trebala promicati pristup u kojem se vodi računa o sukobima i rodnim odnosima u svim djelovanjima i programima u okviru ove Uredbe kako bi se izbjegli negativni učinci te u najvećoj mogućoj mjeri povećali pozitivni učinci.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Oblici financiranja te načini provedbe u okviru ove Uredbe trebali bi se odabrati na temelju njihove mogućnosti ostvarivanja posebnih ciljeva djelovanja i postizanja rezultata, uzimajući u obzir posebno troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik nesukladnosti. Pritom bi trebalo razmotriti i primjenu jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova, kao i financiranja koje nije povezano s troškovima, kao što je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe.

(32)  Oblici financiranja te načini primjene u okviru ove Uredbe trebali bi se odabrati na temelju potreba, preferencija i specifičnog konteksta partnera, njihove relevantnosti, održivosti i sposobnosti za usklađivanje s načelima razvojne učinkovitosti, njihove mogućnosti ostvarivanja posebnih ciljeva djelovanja i postizanja rezultata, uzimajući u obzir posebno troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik nesukladnosti. Pritom bi trebalo razmotriti i primjenu jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova, kao i financiranja koje nije povezano s troškovima, kao što je navedeno u članku 125. stavku 1. Uredbe (EU, Euratom) 2018/10461a Europskog parlamenta i Vijeća („Financijska uredba”). Na temelju ove Uredbe trebalo bi osnažiti i povećati ulogu Europske zaklade za demokraciju (EED) kao zaklade koja je putem europskih institucija ovlaštena za potporu demokraciji, civilnom društvu i ljudskim pravima diljem svijeta. EED-u bi trebalo omogućiti administrativnu fleksibilnost i mogućnosti financiranja radi isplate ciljanih bespovratnih sredstava dionicima civilnog društva u europskom susjedstvu za provedbu europske politike susjedstva, osobito ako je riječ o razvoju demokracije, ljudskim pravima, slobodnim izborima i vladavini prava.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Novi Europski fond za održivi razvoj+ nadovezuje se na prethodni Fond za održivi razvoj70 i trebao bi tvoriti integrirani financijski paket kojim se osigurava financijski kapacitet u obliku bespovratnih sredstava, proračunskih jamstava i financijskih instrumenata diljem svijeta. EFOR plus trebao bi poduprijeti Plan za vanjska ulaganja i objediniti operacije mješovitog financiranja i proračunska jamstva obuhvaćena Jamstvom za vanjsko djelovanje, uključujući jamstva za državne rizike povezane s operacijama kreditiranja koje su se prethodno provodile u okviru mandata za vanjsko kreditiranje Europske investicijske banke. Europska investicijska banka, s obzirom na svoju ulogu u skladu s Ugovorima i iskustvo u potpori politika Unije tijekom zadnjih desetljeća, trebala bi i dalje biti prirodan partner Komisiji za provedbu operacija pokrivenih Jamstvom za vanjsko djelovanje.

(33)  Novi Europski fond za održivi razvoj+ nadovezuje se na prethodni Fond za održivi razvoj70 i trebao bi tvoriti integrirani financijski paket kojim se osigurava financijski kapacitet u obliku bespovratnih sredstava, proračunskih jamstava i financijskih instrumenata diljem svijeta. EFOR plus trebao bi poduprijeti Plan za vanjska ulaganja i objediniti operacije mješovitog financiranja i proračunska jamstva obuhvaćena Jamstvom za vanjsko djelovanje, uključujući jamstva za državne rizike povezane s operacijama kreditiranja koje su se prethodno provodile u okviru mandata za vanjsko kreditiranje Europske investicijske banke. Europska investicijska banka, s obzirom na svoju ulogu u skladu s Ugovorima i iskustvo u potpori politika Unije tijekom zadnjih desetljeća, trebala bi i dalje biti prirodan partner Komisiji za primjenu operacija pokrivenih Jamstvom za vanjsko djelovanje. Druge multilateralne razvojne banke ili nacionalne razvojne banke EU-a isto tako raspolažu vještinama i kapitalom koji mogu dodati znatnu vrijednost učinku razvojne pomoći Unije te stoga treba snažno promicati njihovo sudjelovanje u okviru fonda EFOR plus putem ove Uredbe.

__________________

__________________

70 Uredba (EU) 2017/1601 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. rujna 2017. o uspostavi Europskog fonda za održivi razvoj (EFOR), jamstva EFOR-a i jamstvenog fonda EFOR-a.

70 Uredba (EU) 2017/1601 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. rujna 2017. o uspostavi Europskog fonda za održivi razvoj (EFOR), jamstva EFOR-a i jamstvenog fonda EFOR-a.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Cilj EFOR-a plus trebala bi biti potpora ulaganjima kao oblik doprinosa ciljevima održivog razvoja poticanjem održivog i uključivog gospodarskog i socijalnog razvoja i promicanjem socioekonomske otpornosti u zemljama partnerima s posebnim naglaskom na iskorjenjivanje siromaštva, održivog i uključivog rasta, stvaranja pristojnih radnih mjesta, gospodarskih prilika, vještina i poduzetništva, socioekonomskih sektora, mikro, malih i srednjih poduzeća te rješavanjem specifičnih socioekonomskih temeljnih uzroka nezakonite migracije, u skladu s relevantnim okvirnim programskim dokumentima. Posebnu pažnju trebalo bi posvetiti zemljama u nestabilnoj situaciji ili sukobu, najmanje razvijenim zemljama i siromašnim zemljama s visokom stopom zaduženosti.

(34)  Cilj EFOR-a plus trebala bi biti potpora ulaganjima kao oblik doprinosa ciljevima održivog razvoja poticanjem održivog i uključivog gospodarskog, kulturnog i socijalnog razvoja i promicanjem socioekonomske otpornosti u zemljama partnerima s posebnim naglaskom na iskorjenjivanje siromaštva, sprečavanje sukoba i promicanje mirnih, pravednih i uključivih društava, održiv i uključiv gospodarski napredak, borbu protiv klimatskih promjena njihovim ublažavanjem i prilagodbom tim promjenama, borbu protiv uništenja okoliša, stvaranje pristojnih radnih mjesta u skladu s relevantnim standardima MOR-a i gospodarskih prilika, posebno za žene, mlade i ugrožene osobe. Potrebno je staviti naglasak na pružanje uključivog, ravnopravnog i kvalitetnog obrazovanja te na razvoj vještina i poduzetništva jačanjem obrazovnih i kulturnih struktura, što podrazumijeva i djecu u humanitarnim krizama i situacijama prisilnog raseljavanja. Također bi cilj trebalo biti podupiranje stabilnog investicijskog okružja, industrijalizacije, socioekonomskih sektora, kooperativa, socijalnih poduzeća, mikro, malih i srednjih poduzeća te jačanje demokracije, vladavine prava i ljudskih prava, čiji nedostatak često predstavlja specifične socioekonomske temeljne uzroke nezakonite migracije i prisilnog raseljavanja, u skladu s relevantnim okvirnim programskim dokumentima. Posebnu pažnju trebalo bi posvetiti zemljama u nestabilnoj situaciji ili sukobu, najmanje razvijenim zemljama i siromašnim zemljama s visokom stopom zaduženosti. Poseban naglasak trebalo bi staviti i na poboljšanje pružanja bitnih javnih osnovnih usluga, sigurnosti opskrbe hranom te na poboljšanje kvalitete života brzorastućeg gradskog stanovništva, pa i s pomoću odgovarajućeg, sigurnog i pristupačnog stanovanja. U okviru EFOR-a plus trebalo bi poticati profitna ili neprofitna partnerstva kao sredstva usmjeravanja ulaganja privatnog sektora prema održivom razvoju i iskorjenjivanju siromaštva. Strateško sudjelovanje organizacija civilnog društva i delegacija Unije u zemljama partnerima također bi trebalo promicati u svim fazama projektnog ciklusa kako bi se pomoglo u pronalaženju prilagođenih rješenja za promicanje socioekonomskog razvoja zajednica, stvaranja radnih mjesta i novih poslovnih prilika. Ulaganja bi se trebala temeljiti na analizi sukoba, usmjerenosti na temeljne uzroke sukoba, krhkosti i nestabilnosti, te maksimalno povećavati potencijal za promicanje mira i smanjivati na najmanju moguću mjeru rizik od pogoršavanja sukoba.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  U okviru EFOR-a plus trebalo bi u najvećoj mogućoj mjeri povećati aditivnost financiranja, ukloniti tržišne nedostatke i neoptimalna ulaganja, pružiti inovativne proizvode te potaknuti financiranje iz privatnog sektora. Uključivanje privatnog sektora u suradnju Unije s partnerskim zemljama putem EFOR-a plus trebalo bi proizvesti mjerljiv dodatni razvojni učinak bez narušavanja tržišta te bi trebalo biti troškovno učinkovito i temeljiti se na uzajamnoj odgovornosti i podjeli rizika i troškova. EFOR+ trebao bi djelovati kao jedinstveno mjesto koje će primati prijedloge za financiranje od financijskih institucija i javnih ili privatnih ulagača te pružati širok raspon financijske potpore prihvatljivim ulaganjima.

(35)  U okviru EFOR-a plus trebalo bi u najvećoj mogućoj mjeri povećati aditivnost financiranja, ukloniti tržišne nedostatke i neoptimalna ulaganja, pružiti inovativne proizvode te potaknuti financiranje iz privatnog sektora kojim se optimizira doprinos privatnog financiranja lokalnom održivom razvoju. Uključivanje privatnog sektora u suradnju Unije s partnerskim zemljama putem EFOR-a plus trebalo bi proizvesti mjerljiv dodatni razvojni učinak kojim se potpuno poštuje okoliš te prava i egzistencija lokalnih zajednica, bez narušavanja lokalnog tržišta i nepravednog tržišnog natjecanja s lokalnim gospodarskim dionicima. To bi trebalo biti troškovno učinkovito i temeljiti se na uzajamnoj odgovornosti i podjeli rizika i troškova. EFOR+, s obzirom na to da se temelji na odgovarajućim kriterijima odgovornosti i transparentnosti, trebao bi djelovati kao jedinstveno mjesto koje će primati prijedloge za financiranje od financijskih institucija i javnih ili privatnih ulagača te pružati širok raspon financijske potpore prihvatljivim ulaganjima.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(35 a)  Jamstvo EU-a za državne operacije ulaganja u javni sektor dio je EFOR-a plus. To jamstvo EU-a ne obuhvaća državne operacije ulaganja koje uključuju daljnje kreditiranje privatnog sektora ili kreditiranje subjekata ispod državne razine koji imaju pristup financiranju ispod državne razine bez državnih jamstava, kao ni kreditiranje u njihovu korist. Kako bi se EIB-u pomoglo u planiranju kapaciteta, dodjeljuje mu se minimalni zajamčeni opseg takvih državnih operacija ulaganja.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Trebalo bi uspostaviti jamstvo za vanjsko djelovanje na temelju postojećeg jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja. Jamstvom za vanjsko djelovanje trebalo bi poduprijeti operacije EFOR-a plus pokrivene proračunskim jamstvima, makrofinancijsku pomoć i kredite trećim zemljama na temelju Odluke Vijeća 77/270/Euratom71. Te operacije treba poduprijeti odobrenim sredstvima u okviru ove Uredbe, zajedno s onima u okviru Uredbe (EU) br. .../... (IPA III) i Uredbe (EU) br. .../... (EINS), koja bi trebala pokrivati i izdvajanje rezervacija i obveze koje proizlaze iz kredita za makrofinancijsku pomoć i kredita trećim zemljama na koje se upućuje u članku 10. stavku 2. Uredbe EINS. Pri financiranju operacija iz EFOR-a plus trebalo bi davati prednost financiranju operacija koje imaju snažan učinak na otvaranje radnih mjesta i čiji omjer troškova i koristi povećava održivost ulaganja. Operacije uz potporu jamstva za vanjsko djelovanje trebale bi biti popraćene dubinskom ex ante procjenom aspekata zaštite okoliša te financijskih i društvenih aspekata, kako je primjereno i u skladu sa zahtjevima za bolju regulativu. Jamstvo za vanjsko djelovanje ne bi se trebalo koristiti za pružanje osnovnih javnih usluga – to je i dalje odgovornost države.

(36)  Trebalo bi uspostaviti jamstvo za vanjsko djelovanje na temelju postojećeg jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja. Jamstvom za vanjsko djelovanje trebalo bi poduprijeti operacije EFOR-a plus pokrivene proračunskim jamstvima, makrofinancijsku pomoć i kredite trećim zemljama na temelju Odluke Vijeća 77/270/Euratom71. Te operacije treba poduprijeti odobrenim sredstvima u okviru ove Uredbe, zajedno s onima u okviru Uredbe (EU) br. .../... (IPA III) i Uredbe (EU) br. .../... (EINS), koja bi trebala pokrivati i izdvajanje rezervacija i obveze koje proizlaze iz kredita za makrofinancijsku pomoć i kredita trećim zemljama na koje se upućuje u članku 10. stavku 2. Uredbe EINS. Pri financiranju operacija iz EFOR-a plus trebalo bi davati prednost financiranju operacija koje imaju snažan učinak na stvaranje pristojnih radnih mjesta i egzistencije, i čiji omjer troškova i koristi povećava održivost ulaganja te koje pružaju najviše jamstvo u pogledu održivosti te dugoročnog razvojnog učinka u cjelokupnoj lokalnoj odgovornosti. Operacije uz potporu jamstva za vanjsko djelovanje trebale bi biti popraćene dubinskom ex ante procjenom aspekata zaštite okoliša te financijskih i društvenih aspekata, uključujući učinak na ljudska prava i egzistenciju pogođenih zajednica i učinak na nejednakosti i utvrđivanje načina rješavanja tih nejednakosti u skladu sa zahtjevima za bolju regulativu te uzimajući u obzir načelo dobrovoljnog i prethodnog pristanka pogođenih zajednica u ulaganjima u zemljišta. Jamstvo za vanjsko djelovanje ne bi se trebalo koristiti za pružanje osnovnih javnih usluga – to je i dalje odgovornost države. Ex post procjene učinka trebale bi se provoditi i radi mjerenja razvojnog učinka operacija iz EFOR-a plus.

__________________

__________________

71 Odluka Vijeća 77/270/Euratom od 29. ožujka 1977. o ovlaštenju Komisije za izdavanje zajmova Euratoma u svrhu doprinosa financiranju nuklearnih elektrana (SL L 88, 6.4.1977., str. 9.).

71 Odluka Vijeća 77/270/Euratom od 29. ožujka 1977. o ovlaštenju Komisije za izdavanje zajmova Euratoma u svrhu doprinosa financiranju nuklearnih elektrana (SL L 88, 6.4.1977., str. 9.).

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Radi veće fleksibilnosti, povećanja privlačnosti za privatni sektor i maksimalnog povećanja učinka ulaganja trebalo bi za prihvatljive dionike predvidjeti odstupanje od pravila vezanih uz metode izvršenja proračuna Unije, kako su utvrđena u Financijskoj uredbi. Ti prihvatljivi dionici mogla bi biti tijela kojima nije povjerena provedba javno-privatnog partnerstva, a i tijela uređena privatnim pravom zemlje partnera.

(37)  Radi veće fleksibilnosti, povećanja privlačnosti za privatni sektor, promicanja poštenog tržišnog natjecanja i maksimalnog povećanja učinka ulaganja trebalo bi za prihvatljive dionike predvidjeti odstupanje od pravila vezanih uz metode izvršenja proračuna Unije, kako su utvrđena u Financijskoj uredbi. Ti prihvatljivi dionici mogla bi biti tijela kojima nije povjerena provedba javno-privatnog partnerstva, a i tijela uređena privatnim pravom zemlje partnera.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Vanjsko djelovanje često se provodi u izrazito nestabilnom okruženju u kojem je nužno brzo i neprekidno prilagođavanje na promjenjive potrebe partnera Unije i globalne izazove u području ljudskih prava, demokracije i dobrog upravljanja, sigurnosti i stabilnosti, klimatskih promjena i okoliša te oceana, kao i na migracijsku krizu i njezine temeljne uzroke. Da bi se zadržala predvidivost, a svejedno bilo moguće brzo reagirati kad je to potrebno, financijsko izvršenje programa mora biti moguće prilagođavati. Kako bi se povećala sposobnost EU-a da reagira na nepredviđene potrebe, nadovezujući se na uspješno iskustvo s Europskim razvojnim fondom, određeni iznos ne bi trebao biti dodijeljen, nego rezerviran za nove izazove i prioritete. Taj bi iznos trebalo mobilizirati u skladu s postupcima utvrđenima u ovoj Uredbi.

(39)  Vanjsko djelovanje često se primjenjuje u izrazito nestabilnom okruženju u kojem je nužno brzo i neprekidno prilagođavanje na promjenjive potrebe partnera Unije i globalne izazove u području ljudskih prava i temeljnih sloboda, demokracije i dobrog upravljanja, sigurnosti i stabilnosti, klimatskih promjena i okoliša te oceana, kao i migracija, uključujući njezine temeljne uzroke kao što su siromaštvo i nejednakost, i učinak sve većeg broja raseljenih osoba, a posebno na zemlje u razvoju. Da bi se zadržala predvidivost, a svejedno bilo moguće brzo reagirati kad je to potrebno, financijsko izvršenje programa mora biti moguće prilagođavati. Kako bi se povećala sposobnost EU-a da reagira na potrebe koje nisu predviđene programima i programskim dokumentima, nadovezujući se na uspješno iskustvo s Europskim razvojnim fondom, predodređeni iznos ne bi trebao biti dodijeljen, nego rezerviran za nove izazove i prioritete. Taj bi iznos u opravdanim okolnostima trebalo mobilizirati u skladu s postupcima utvrđenima u ovoj Uredbi.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Kako bi se povećala odgovornost zemalja partnera u pogledu njihovih razvojnih procesa i održivosti vanjske pomoći, Unija bi trebala promicati, kada je to prikladno, uporabu institucija, sustava i postupaka zemalja partnera za sve aspekte projektnog ciklusa za suradnju.

(42)  Kako bi se povećala demokratska odgovornost zemalja partnera u pogledu njihovih razvojnih procesa i održivosti vanjske pomoći, Unija bi trebala promicati, kada je to prikladno, uporabu institucija, resursa, stručnosti te sustava i postupaka zemalja partnera za sve aspekte projektnog ciklusa za suradnju, istodobno osiguravajući lokalne resurse i stručnost te punu uključenost lokalnih vlasti i civilnog društva. Unija bi također trebala pružiti programe osposobljavanja o tome kako podnijeti zahtjev za financiranje iz Unije za službenike lokalnih tijela i organizacije civilnog društva kako bi im se pomoglo da povećaju prihvatljivost i uspješnost svojih projekata. Ti bi se programi trebali provoditi u predmetnim zemljama, biti dostupni na jeziku te zemlje i dopunjivati uspostavljene programe za učenje na daljinu kako bi se osiguralo ciljano osposobljavanje koje odgovara potrebama određene zemlje.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(44 a)  Radi doprinosa međunarodnoj borbi protiv porezne prijevare, utaje poreza, prijevare, korupcije i pranja novca, sve financiranje u okviru ove Uredbe trebalo bi se pružati na potpuno transparentan način. Osim toga, prihvatljivi partneri ne bi smjeli podržavati aktivnosti koje se obavljaju u nezakonite svrhe niti sudjelovati u operacijama financiranja ili ulaganja s pomoću instrumenta koji se nalazi u nekooperativnoj jurisdikciji ili poreznoj oazi. Partneri bi se također trebali suzdržati od bilo kakvog izbjegavanja poreza ili agresivnog poreznog planiranja.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(45)  Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu relevantnih odredaba ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća77.

Briše se.

__________________

 

77 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

 

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  Kako bi se dopunili ili izmijenili elementi ove Uredbe koji nisu ključni, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi sa stopama rezervacije utvrđenima u članku 26. stavku 3., područjima suradnje i intervencije navedenim u prilozima II., III. i IV., prioritetnim područjima operacija iz EFOR-a plus navedenima u Prilogu V., upravljanjem fondom EFOR+ iz Priloga VI., radi revizije ili dopune pokazatelja u Prilogu VII. gdje se to smatra potrebnim te radi dopune ove Uredbe odredbama o uspostavi okvira za praćenje i procjenu.

(46)  Kako bi se dopunili elementi ove Uredbe koji nisu ključni, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a trebalo bi delegirati Komisiji u vezi s utvrđivanjem strategije Unije, prioritetnim područjima, detaljnim ciljevima, očekivanim rezultatima, specifičnim pokazateljima učinka i specifičnim modalitetima financijske raspodjele i suradnje za svaki geografski i tematski program te za akcijske planove i mjere koje se ne temelje na programskim dokumentima kojima se uspostavlja operativni okvir za ljudska prava, uspostavljanjem okvira za upravljanje rizikom, odlučivanjem o potrebama koje nisu obuhvaćene programima ili programskim dokumentima, odlučivanjem o obustavi pomoći, utvrđivanjem okvira pristupa koji se temelji na rezultatima, utvrđivanjem stopa rezerviranja, uspostavljanjem okvira praćenja i evaluacije te proširivanjem opsega mjera za zemlje i područja koji nisu obuhvaćeni ovom Uredbom. Kako bi se izmijenili elementi ove Uredbe koji nisu ključni, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u vezi s područjima suradnje i intervencije navedenim u prilozima II., III. i IV., prioritetnim područjima operacija iz EFOR-a plus i investicijskim područjima navedenima u Prilogu V., kao i pokazateljima navedenima u Prilogu VII.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.78, potrebno je evaluirati ovaj Program na temelju informacija prikupljenih s pomoću posebnih zahtjeva za praćenje, a istovremeno izbjeći prekomjernu regulativu i administrativno opterećenje, posebno za države članice. Ti zahtjevi, gdje je primjereno, mogu obuhvaćati mjerljive pokazatelje kao osnovu za evaluaciju učinaka programa na terenu. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući sa stručnjacima, te da se ona provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(47)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.78, potrebno je evaluirati ovaj Program na temelju informacija prikupljenih s pomoću posebnih zahtjeva za praćenje, a istovremeno izbjeći prekomjernu regulativu i administrativno opterećenje, posebno za države članice. Ti zahtjevi trebali bi obuhvaćati mjerljive pokazatelje kao osnovu za evaluaciju učinaka Programa na terenu. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući s relevantnim dionicima, kao što su civilno društvo i stručnjaci, te da se ona provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

__________________

__________________

78 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.; SL L 123, 12.5.2016, str.1.–14.

78 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.; SL L 123, 12.5.2016, str.1.–14.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  Upućivanja na instrumente Unije iz članka 9. Odluke Vijeća 2010/427/EU79, koji se zamjenjuju ovom Uredbom, treba smatrati upućivanjima na ovu Uredbu, a Komisija bi trebala osigurati provedbu ove Uredbe u skladu s ulogom EEAS-a, kako je predviđeno tom odlukom.

(48)  Zbog širokog raspona i područja primjene ove Uredbe te kako bi se osigurala usklađenost načela, ciljeva i troškova u okviru ove Uredbe i drugih instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja, kao što je uredba (EU) .../... (EINS), ili instrumenti koji su neodvojivo povezani s vanjskim politikama, primjerice Uredba (EU) .../... (IPA III), horizontalna upravljačka skupina koja se sastoji od svih relevantnih službi Komisije i ESVD-a, a kojom predsjedava potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku ili predstavnik tog ureda trebala bi biti odgovorna za vođenje, koordinaciju i upravljanje politikama, programima, ciljevima i djelovanjima u skladu s ovom Uredbom kako bi se osigurala dosljednost, učinkovitost, transparentnost i odgovornost u pogledu vanjskog financiranja Unije. Visoka predstavnica/potpredsjednica Komisije trebala bi jamčiti ukupnu političku usklađenost vanjskoga djelovanja Unije. Za sva djelovanja, uključujući djelovanja za brzi odgovor i izvanredne mjere pomoći, i tijekom cijelog ciklusa programiranja, planiranja i primjene instrumenta, Visoka predstavnica i ESVD surađuju s relevantnim članovima i službama Komisije, utvrđenima na temelju prirode i ciljeva predviđenog djelovanja, nadovezujući se na njihovu stručnost. Svi prijedlozi odluka trebali bi biti pripremljeni u skladu s postupcima Komisije te se podnose Komisiji na usvajanje.

__________________

 

79 Odluka Vijeća 2010/427/EU od 26. srpnja 2010. o uspostavi organizacije i funkcioniranju Europske službe za vanjsko djelovanje (SL L 201, 3.8.2010, str. 30.).

 

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(48 a)  Primjena ove Uredbe trebala bi, kada je to relevantno, nadopunjavati mjere koje Unija donese u svrhu ostvarenja ciljeva zajedničke vanjske i sigurnosne politike u okviru glave V. drugog poglavlja UEU-a i mjere donesene u okviru dijela petog UFEU-a te bi trebala biti usklađena s njima.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 49.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(49)  Ovdje predviđena djelovanja trebaju strogo pratiti uvjete i postupke utvrđene restriktivnim mjerama Unije.

Briše se.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 49.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(49 a)  Europski parlament trebao bi biti u potpunosti uključen u faze oblikovanja, programiranja, praćenja i evaluacije instrumenata kako bi se zajamčila politička kontrola te demokratski nadzor i odgovornost financiranja Unije u području vanjskog djelovanja. Potrebno je uspostaviti pojačan dijalog između institucija kako bi se osiguralo da Europski parlament bude u mogućnosti sustavno i neometano provoditi političku kontrolu tijekom primjene ove Uredbe, čime se povećava djelotvornost i legitimnost.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6 a)  „organizacije civilnog društva” znači sve nedržavne, neprofitne i nenasilne strukture u okviru kojih se građani organiziraju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i ideala, bilo političkih, kulturnih, društvenih, gospodarskih, vjerskih ili okolišnih, ili radi pozivanja vlasti na odgovornost a koje djeluju na lokalnoj, regionalnoj ili međunarodnoj razini i koje mogu uključivati i gradske i ruralne, i formalne i neformalne organizacije; u kontekstu tematskog programa o ljudskim pravima i demokraciji, „civilno društvo” obuhvaća pojedince ili skupine koje su neovisne od države i čija djelovanja pomažu u promicanju ljudskih prava i demokracije, uključujući borce za ljudska prava kako je definirano u Deklaraciji UN-a o pravima i odgovornostima pojedinaca;

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6 b)  „lokalna tijela” znači ogranci državnih ili javnih tijela koji djeluju na podnacionalnoj razini (npr. razina općine, zajednice, okruga, županije, pokrajine ili regije).

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  „doprinositelj” znači država članica, međunarodna financijska institucija ili javna ustanova države članice, državna agencija ili drugi subjekti koji fondu za zajedničke rezerve pružaju doprinose u gotovini ili u jamstvima.

(8)  „doprinositelj” znači država članica, međunarodna financijska institucija ili javna ustanova države članice, državna agencija ili drugi javni ili privatni subjekti koji fondu za zajedničke rezerve pružaju doprinose u gotovini ili u jamstvima.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8 a)  „dodatnost” znači načelo kojim se osigurava da se potporom Jamstva za vanjsko djelovanje doprinosi održivom razvoju putem operacija koje se ne bi mogle izvršiti bez njega ili koje postižu pozitivne rezultate koji nadilaze ono što se moglo postići bez potpore, kao i poticanje financiranja iz privatnog sektora i uklanjanje tržišnih nedostataka ili ulagačkih situacija koje nisu optimalne kao i poboljšanje kvalitete, održivosti, učinka ili opsega nekog ulaganja. Tim se načelom jamči da se ulaganjem u operacije obuhvaćene Jamstvom za vanjsko djelovanje i financiranjem takvih operacija ne zamjenjuje potpora države članice, privatno financiranje ili druga financijska intervencija Unije ili međunarodna financijska intervencija te da se izbjegne istiskivanje drugih javnih ili privatnih ulaganja. Projekti koji se podupiru Jamstvom za vanjsko djelovanje u pravilu imaju viši profil rizika od portfelja ulaganja koji podupiru prihvatljivi partneri u skladu s njihovim uobičajenim ulagačkim politikama bez Jamstva za vanjsko djelovanje.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8 b)  „industrijalizirane zemlje” znači treće zemlje osim zemalja u razvoju koje su obuhvaćene popisom primatelja službene razvojne pomoći („ODA”) Odbora za razvojnu pomoć OECD-a („OECD-DAC”).

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8 c)  „siromaštvo” znači svi uvjeti u kojima su osobe u nepovoljnom položaju te ih se u različitim društvima i lokalnim kontekstima smatra onesposobljenima. Temeljni aspekti siromaštva uključuju gospodarske, ljudske, političke, sociokulturne kapacitete i kapacitete samozaštite.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8 d)  „rodna osviještenost” znači djelovanje u cilju razumijevanja i uzimanja u obzir društvenih i kulturnih čimbenika koji su uključeni u rodno uvjetovanu isključenost i diskriminaciju u svim područjima javnog i privatnog života;

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8 e)  „osviještenost u pogledu sukoba” znači djelovanje uz razumijevanje da će svaka inicijativa provedena u okruženju pogođenom sukobom djelovati na taj sukob te da će ta interakcija imati posljedice koje mogu biti pozitivne ili negativne; osviještenost u pogledu sukoba također znači osiguravanje toga da se učini sve što je moguće kako bi se djelovanjima Unije (politička djelovanja, djelovanja u području politika, vanjska pomoć) izbjegao negativan učinak i maksimalno povećao pozitivan utjecaj na dinamiku sukoba, doprinoseći time sprječavanju sukoba, strukturnoj stabilnosti i izgradnji mira.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 2. stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Kada se upućuje na ljudska prava, podrazumijeva se da su time obuhvaćene i temeljne slobode;

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U kontekstu članka 15., „države kojima je pomoć najpotrebnija” mogu uključivati i zemlje navedene u Prilogu I.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opći cilj ove Uredbe jest očuvanje i promicanje vrijednosti i interesa Unije diljem svijeta kako bi se postigli ciljevi i ostvarila načela vanjskog djelovanja Unije, kako je utvrđeno u članku 3. stavku 5., članku 8. i članku 21. Ugovora o Europskoj uniji.

1.  Opći cilj ove Uredbe jest uspostaviti financijski okvir koji bi Uniji omogućio očuvanje i promicanje njezinih vrijednosti, načela i temeljnih interesa diljem svijeta, u skladu s ciljevima i načelima vanjskog djelovanja Unije, kako je utvrđeno u članku 3. stavku 5., članku 8. i članku 21. Ugovora o Europskoj uniji te u članku 11. i članku 208. UFEU-a.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. − podstavak 1. − točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  doprinos ispunjenju međunarodnih obveza i ciljeva koje je Unija dogovorila, posebice Programa održivog razvoja do 2030., ciljeva održivog razvoja te Pariškog sporazuma;

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a b)  razvoj posebnog ojačanog odnosa sa zemljama u istočnom i južnom susjedstvu Unije koji se temelji na suradnji, miru i sigurnosti, uzajamnoj odgovornosti i zajedničkoj predanosti univerzalnim vrijednostima demokracije, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, socioekonomskoj integraciji te zaštiti okoliša i klimatskom djelovanju;

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ac (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a c)  smanjivanje, a dugoročno i iskorjenjivanje siromaštva, osobito u najmanje razvijenim zemljama; omogućavanje održivog društvenog i gospodarskog rasta;

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  na globalnoj razini, konsolidacija i potpora demokraciji, vladavini prava i ljudskim pravima, potpora organizacijama civilnog društva, unaprjeđivanje stabilnosti i mira i rješavanje drugih globalnih izazova, uključujući migraciju i mobilnost;

(b)  na globalnoj razini, potpora organizacijama civilnog društva i lokalnim tijelima, unaprjeđivanje stabilnosti i mira, sprječavanje sukoba i promicanje pravednih i uključivih društava , jačanje multilateralizma, međunarodne pravde i odgovornosti, i rješavanje drugih globalnih i regionalnih izazova, uključujući klimatske promjene i degradaciju okoliša, te potreba i izazova vanjske politike, kako je navedeno u Prilogu III, uključujući promicanje izgradnje povjerenja i dobrosusjedskih odnosa;

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  zaštita, promicanje i unaprjeđenje ljudskih prava, demokracije, vladavine prava, kao i rodne i socijalne jednakosti, uključujući u najtežim okolnostima i hitnim situacijama u partnerstvu s civilnim društvom, uključujući borce za ljudska prava diljem svijeta;

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  brzi odgovor na: krizne situacije, nestabilnosti i sukobe; izazove u pogledu otpornosti, povezivanje humanitarne pomoći i razvojnog djelovanja te potrebe i prioritete vanjske politike.

(c)  brzi odgovor na: krizne situacije, nestabilnosti i sukobe; izazove u pogledu otpornosti, povezivanje humanitarne pomoći i razvojnog djelovanja

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Najmanje 92 % rashoda u okviru ove Uredbe mora ispunjavati kriterije za službenu razvojnu pomoć, koje je uspostavio Odbor za razvojnu pomoć Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj.

3.  Najmanje 95% rashoda u okviru ove Uredbe mora ispunjavati kriterije za službenu razvojnu pomoć, koje je uspostavio Odbor za razvojnu pomoć Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj. Ova Uredba pridonosi postizanju zajedničkog cilja od 0,2% bruto nacionalnog dohotka Unije za najmanje razvijene zemlje i 0,7% bruto nacionalnog dohotka Unije u obliku službene razvojne pomoći u vremenskom okviru Programa održivog razvoja do 2030.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a.  Najmanje 20 % službene razvojne pomoći koja se financira na temelju ove Uredbe, u svim programima, geografskim i tematskim, na godišnjoj razini i za vrijeme trajanja djelovanja u okviru te pomoći, treba se namijeniti socijalnoj uključenosti i ljudskom razvoju s ciljem podupiranja i jačanja osnovnih socijalnih usluga, kao što su zdravstvene usluge, prehrana, obrazovanje i socijalna zaštita, posebno kada je riječ o marginaliziranim skupinama, osobito za žene i djecu.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 b.  Najmanje 85 % programa službene razvojne pomoći, geografskih i tematskih, koji se financiraju na temelju ove Uredbe kao glavni ili važan cilj ima jednakost spolova te prava i osnaživanje žena i djevojčica, kako ih je utvrdio Odbor za razvojnu pomoć OECD-a. Glavni cilj značajnog dijela tih programa trebala bi biti jednakost spolova te prava i osnaživanje žena i djevojčica.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financiranje Unije u skladu s ovom Uredbom izvršava se s pomoću:

1.  Financiranje Unije u skladu s ovom Uredbom primjenjuje se s pomoću:

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Geografski programi mogu obuhvaćati sve treće zemlje, osim kandidata i potencijalnih kandidata kako su definirani u Uredbi (EU) …/…80 (IPA) i prekomorskih zemalja i područja kako su definirani u Odluci Vijeća …/… (EU).

Geografski programi mogu obuhvaćati sve treće zemlje, osim kandidata i potencijalnih kandidata kako su definirani u Uredbi (EU) …/…80 (IPA) i prekomorskih zemalja i područja kako su definirani u Odluci Vijeća …/… (EU). Također se mogu uspostaviti geografski programi kontinentalnog ili transregionalnog područja primjene, posebice panafrički program koji bi obuhvatio afričke zemlje iz točki (a) i (b) te program koji obuhvaća afričke, karipske i pacifičke zemlje iz točki (b), (c) i (d).

__________________

__________________

80 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (SL L)

80 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (SL L)

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  organizacije civilnog društva;

(b)  organizacije civilnog društva i lokalne vlasti:

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – podstavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d a)  Potrebe i prioriteti u vanjskoj politici

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tematski programi mogu obuhvaćati sve treće zemlje i prekomorske zemlje i područja kako su definirani u Odluci Vijeća .../... (EU).

Tematski programi mogu obuhvaćati sve treće zemlje. Prekomorske zemlje i područja imaju potpuni pristup tematskim programima kako je predviđeno u Odluci Vijeća .../... (EU). Njihovo se stvarno sudjelovanje mora osigurati s obzirom na njihove posebnosti i posebne izazove s kojima se suočavaju.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. − podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  doprinos stabilnosti i sprječavanje sukoba u hitnim situacijama, krizama u nastajanju, krizama i razdobljima nakon kriza;

(a)  doprinos miru, stabilnosti i sprječavanje sukoba u hitnim situacijama, krizama u nastajanju, krizama i razdobljima nakon kriza;

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  doprinos jačanju otpornosti država, društava, zajednica i pojedinaca i povezivanju humanitarne pomoći i razvojnog djelovanja;

(b)  doprinos jačanju otpornosti država, uključujući lokalnih vlasti, društava, zajednica i pojedinaca i povezivanju humanitarne pomoći i razvojnog djelovanja;

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  rješavanje potreba i prioriteta u vanjskoj politici.

Briše se.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Djelovanja u okviru ove Uredbe prvenstveno se provode u okviru geografskih programa.

Djelovanja u okviru ove Uredbe prvenstveno se primjenjuju u okviru geografskih programa.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Djelovanja koja se provode u okviru tematskih programa dopunjuju djelovanje financirano u okviru geografskih programa te se njime podupiru globalne i transregionalne inicijative za postizanje međunarodno dogovorenih ciljeva, posebno ciljeva održivog razvoja, zaštite globalnih javnih dobara ili rješavanje globalnih izazova. Djelovanje u okviru tematskih programa može se provoditi i kada ne postoji geografski program ili je on suspendiran, odnosno kada nema sporazuma o djelovanju s odgovarajućom zemljom partnerom, ili kada djelovanje nije moguće primjereno provesti u okviru geografskih programa.

Djelovanja koja se primjenjuju u okviru tematskih programa dopunjuju djelovanje financirano u okviru geografskih programa te se njima podupiru globalne i transregionalne inicijative za postizanje međunarodno dogovorenih ciljeva navedenih u točki (aa) članka 3. stavka 2., kao i globalna javna dobra ili rješavanje globalnih izazova. Djelovanje u okviru tematskih programa može se neovisno provoditi i kada ne postoji geografski program ili je on suspendiran, odnosno kada nema sporazuma o djelovanju s odgovarajućom zemljom partnerom, ili kada djelovanje nije moguće primjereno provesti u okviru geografskih programa.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Djelovanja za brzi odgovor dopunjuju geografske i tematske programe. Ta se djelovanja osmišljavaju i provode kako bi se omogućio kontinutet, gdje je to relevantno, u okviru geografskih ili tematskih programa.

Djelovanja za brzi odgovor dopunjuju geografske i tematske programe kao i djelovanja koja financiraju u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1257/96 od 20. lipnja 1996. [Uredba o humanitarnoj pomoći]. Ta se djelovanja osmišljavaju i primjenjuju kako bi se omogućio kontinuitet, gdje je to relevantno, u okviru geografskih ili tematskih programa.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U provedbi ove Uredbe osiguravaju se dosljednost, sinergije i komplementarnost s ostalim područjima vanjskog djelovanja Unije i s ostalim relevantnim politikama i programima Unije, kao i dosljednost razvojne politike.

1.  U primjeni ove Uredbe osiguravaju se dosljednost, koherentnost, sinergije i komplementarnost sa svim područjima vanjskog djelovanja Unije, uključujući ostale instrumente za financiranje vanjskog djelovanja, posebno Uredbu (EU) .../... [Uredbu IPA III], kao i s mjerama donesenima u skladu s glavom V. drugim poglavljem UEU-a i dijelom petim UFEU-a, s ostalim relevantnim politikama i programima Unije, kao i dosljednost razvojnih politika. Unija uzima u obzir ciljeve razvojne suradnje u politikama koje primjenjuje, a koje bi mogle utjecati na zemlje u razvoju.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 5. stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Unija i države članice koordiniraju svoje programe potpore radi povećanja učinkovitosti i djelotvornosti njihove provedbe i sprečavanja preklapanja financiranja.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 b.  Pri primjeni ove Uredbe Komisija i ESVD uzimaju se u obzir stajališta Europskog parlamenta.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu ove Uredbe za razdoblje 2021.–2027. iznosi 89 200 milijuna EUR u tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za primjenu ove Uredbe za razdoblje 2021.–2027. iznosi 82 451 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (93 154 milijuna EUR u tekućim cijenama) [100 %]..

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  68 000 milijuna EUR za geografske programe:

(a)  63 687 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (71 954 milijuna EUR u tekućim cijenama) [77,24%] za geografske programe:

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka a – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  susjedstvo najmanje 22 000 milijuna EUR,

  susjedstvo najmanje 20 572 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (23 243 milijuna EUR u tekućim cijenama) [24,95%],

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka a – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  supsaharska Afrika najmanje 32 000 milijuna EUR,

  supsaharska Afrika najmanje 30 723 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (34 711 milijuna EUR u tekućim cijenama) [37,26%],

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka a – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  Azija i Pacifik 10 000 milijuna EUR,

  Azija i Pacifik 8 851 milijun EUR u cijenama iz 2018. (10 000 milijuna EUR u tekućim cijenama) [37,26%], uključujući najmanje 620 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (700 milijuna EUR u tekućim cijenama) za Pacifik,

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka a – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  Južna i Sjeverna Amerika i Karibi 4 000 milijuna EUR,

  Južna i Sjeverna Amerika i Karibi 3 540 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (4 000 milijuna EUR u tekućim cijenama) [4,29 %], uključujući 1 062 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (1 200 milijuna EUR u tekućim cijenama) za Karibe

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka b – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  7 000 milijuna EUR za tematske programe:

(b)  9 471 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (10 700 milijuna EUR u tekućim cijenama) [11,49 %] za tematske programe:

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka b – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  ljudska prava i demokracija 1 500 milijuna EUR,

  ljudska prava i demokracija 1 770 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (2 000 milijuna EUR u tekućim cijenama) [2,15 %], uz do 25 % sredstava programa namijenjenih financiranju misija EU-a za promatranje izbora,

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka b – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  organizacije civilnog društva 1 500 milijuna EUR,

  organizacije civilnog društva i lokalna tijela 2 390 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (2 700 milijuna EUR u tekućim cijenama) [2,90 %], od čega 1 947 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (2 200 milijuna EUR u tekućim cijenama) [2,36 %] za organizacije civilnog društva i 443 milijuna EUR cijenama iz 2018. (500 milijuna EUR u tekućim cijenama) [0,54 %] za lokalna tijela,

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka b – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  stabilnost i mir 1 000 milijuna EUR,

  stabilnost i mir 885 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (1 000 milijuna EUR u tekućim cijenama) [1,07%],

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka b – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  globalni izazovi 3 000 milijuna EUR,

  globalni izazovi 3 983 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (4 500 milijuna EUR u tekućim cijenama) [4,83%],

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka b – alineja 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  potrebe i prioriteti vanjske politike 443 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (500 milijuna u tekućim cijenama) [0,54%],

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  4 000 milijuna EUR za djelovanja za brzi odgovor.

(c)  3 098 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (3 500 milijuna EUR u tekućim cijenama) [3,76%] za djelovanja za brzi odgovor:

 

  stabilnost i sprečavanje sukoba u hitnim situacijama, krizama u nastajanju, kriznim razdobljima i razdobljima nakon kriza 1 770 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (2 000 EUR milijuna u tekućim cijenama) [2,15%],

 

  jačanje otpornosti država, društava, zajednica i pojedinaca i povezivanje humanitarne pomoći i razvojnog djelovanja 1 328 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (1 500 milijuna EUR u tekućim cijenama) [1,61%],

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Iznosi navedeni u stavku 2. u skladu s člankom 15. uvećavaju se za iznos rezerve za nove izazove i prioritete u iznosu od 10 200 milijuna EUR.

3.  Iznosi navedeni u stavku 2. u skladu s člankom 15. uvećavaju se za iznos rezerve za nove izazove i prioritete u iznosu od 6 196 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (7 000 milijuna EUR u tekućim cijenama) [7,51%].

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 a.  Djelovanja iz članka 9. financiraju se do iznosa od 270 milijuna EUR.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 b.  Godišnja odobrena sredstva odobravaju Europski parlament i Vijeće u granicama višegodišnjeg financijskog okvira i u okviru godišnjeg proračunskog postupka, nakon što se institucije zajednički dogovore o prioritetima.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sporazumi o pridruživanju, sporazumi o partnerstvu i suradnji, višestrani sporazumi i drugi sporazumi kojima se uspostavlja pravno obvezujući odnos sa zemljama partnerima, kao i zaključci Europskog vijeća i zaključci Vijeća, izjave sa sastanaka na vrhu ili zaključci sastanaka na visokoj razini sa zemljama partnerima, relevantne rezolucije Europskog parlamenta, komunikacije Komisije ili zajedničke komunikacije Komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjska pitanja i sigurnosnu politiku tvore sveobuhvatni okvir politike za provedbu ove Uredbe.

Sporazumi o pridruživanju, sporazumi o partnerstvu i suradnji, trgovinski sporazumi te drugi sporazumi kojima se uspostavlja pravno obvezujući odnos sa zemljama partnerima, preporuke i akti doneseni u tijelima uspostavljenima tim sporazumima, kao i relevantni višestrani sporazumi, zakonodavni akti Unije, zaključci Europskog vijeća, zaključci Vijeća, izjave sa sastanaka na vrhu i druge međunarodne izjave te zaključci sastanaka na visokoj razini sa zemljama partnerima, rezolucije i stajališta Europskog parlamenta, komunikacije Komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjska pitanja i sigurnosnu politiku te konvencije i rezolucije Ujedinjenih naroda tvore sveobuhvatni okvir politike za primjenu ove Uredbe.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Unija nastoji promicati, razvijati i učvrstiti načela demokracije, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda na kojima je osnovana putem dijaloga i suradnje sa zemljama i regijama partnerima.

1.  Unija nastoji promicati, razvijati i učvrstiti putem dijaloga i suradnje sa zemljama i regijama, djelovanja Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih foruma te u okviru svoje suradnje s organizacijama civilnog društva, lokalnim vlastima i privatnim subjektima, načela na kojima je utemeljena, odnosno demokraciju, vladavinu prava, dobro upravljanje, univerzalnost i nedjeljivost ljudskih prava i temeljnih sloboda, poštovanje ljudskog dostojanstva, načela ravnopravnosti i solidarnosti te poštovanje načela Povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava. Financiranje na temelju ove Uredbe mora biti u skladu s tim načelima, kao i s obvezama Unije u skladu s međunarodnim pravom.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 8. stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  U skladu s člancima 2. i 21. UEU-a, doprinos Unije demokraciji i vladavini prava, promicanju i zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda ukorijenjen je u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, međunarodnom pravu o ljudskim pravima i međunarodnom humanitarnom pravu.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Primjenjuje se pristup temeljen na pravima koji obuhvaća sva ljudska prava, bilo da je riječ o civilnim i političkim ili gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, kako bi se integrirala načela ljudskih prava, zemljama partnerima pomoglo u provođenju njihovih međunarodnih obveza u pogledu ljudskih prava, a nositelje prava, s naglaskom na siromašne i ranjive skupine, poduprlo u traženju njihovih prava. Ovom se Uredbom promiču jednakost spolova i osnaživanje žena.

2.  Primjenjuje se pristup temeljen na pravima koji obuhvaća sva ljudska prava, bilo da je riječ o civilnim i političkim ili gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, kako bi se integrirala načela ljudskih prava, a nositelje prava, s naglaskom na marginalizirane i ranjive skupine, uključujući manjine, žene, djecu i mlade, starije osobe, pripadnike autohtonih naroda, pripadnike skupine LGBTI i osobe s invaliditetom, poduprlo u traženju njihovih prava, temeljnih radničkih prava i društvene uključenosti te kako bi se zemljama partnerima pomoglo u provođenju njihovih međunarodnih obveza u pogledu ljudskih prava. Ovom se Uredbom promiču jednakost spolova i osnaživanje žena, mladih i djece, što se odnosi i na spolno i reproduktivno zdravlje i prava.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kad je riječ o globalnim dobrima i izazovima, Unija promiče multilateralni pristup temeljen na pravima te u tom smislu surađuje s državama članicama, zemljama partnerima, međunarodnim organizacijama i drugim donatorima.

Kad je riječ o globalnim javnim dobrima i izazovima, Unija promiče multilateralni pristup temeljen na pravima i vrijednostima te u tom smislu surađuje s državama članicama, zemljama partnerima, međunarodnim organizacijama, uključujući međunarodne financijske institucije i agencije, fondove i programe UN-a, i drugim donatorima.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Unija potiče suradnju s međunarodnim organizacijama i drugim donatorima.

Unija potiče suradnju s međunarodnim i regionalnim organizacijama i drugim donatorima.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – podstavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U odnosima sa zemljama partnerima u obzir se uzimaju njihovi dosadašnji rezultati u provedbi obveza, međunarodnih sporazuma i ugovornih odnosa s Unijom.

U odnosima sa zemljama partnerima u obzir se uzimaju njihovi dosadašnji rezultati u provedbi obveza, međunarodnih sporazuma, osobito Pariškog sporazuma, i ugovornih odnosa s Unijom, posebice sporazuma o pridruživanju, sporazuma o partnerstvu i suradnji kao i trgovinskih sporazuma.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Suradnja između Unije i država članica, s jedne strane, i zemalja partnera, s druge strane, temelji se na načelima djelotvornog razvoja i promiče ta načela, gdje je primjenjivo, konkretno: preuzimanje odgovornosti zemalja partnera za razvojne prioritete, usmjerenost na rezultate, uključiva partnerstva za razvoj, transparentnost i uzajamnu odgovornost. Unija promiče djelotvornu i učinkovitu mobilizaciju i uporabu resursa.

Suradnja između Unije i država članica, s jedne strane, i zemalja partnera, s druge strane, temelji se na načelima djelotvornog razvoja i promiče ta načela u svim modalitetima, konkretno: preuzimanje odgovornosti zemalja partnera za razvojne prioritete, usmjerenost na rezultate, uključiva partnerstva za razvoj, transparentnost i uzajamnu odgovornost i usklađenost s prioritetima partnerskih zemalja. Unija promiče djelotvornu i učinkovitu mobilizaciju i uporabu resursa.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U skladu s načelima uključivog partnerstva, gdje je primjereno, Komisija osigurava provedbu savjetovanja s relevantnim dionicima iz zemalja partnera, uključujući organizacije civilnog društva i lokalna tijela te da im je osiguran pravovremen pristup relevantnim informacijama kako bi mogli imati značajnu ulogu tijekom osmišljavanja, provedbe i povezanog procesa praćenja programa.

U skladu s načelima uključivog partnerstva Komisija osigurava provedbu savjetovanja s relevantnim dionicima iz zemalja partnera, uključujući organizacije civilnog društva i lokalna tijela te da im je osiguran pravovremen pristup relevantnim informacijama kako bi mogli imati značajnu ulogu tijekom osmišljavanja, primjene i povezanog procesa praćenja programa.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U skladu s načelom preuzimanja odgovornosti, Komisija, gdje je primjereno, prednost daje uporabi sustava provedbe programa u zemljama partnerima.

U skladu s načelom preuzimanja odgovornosti, Komisija, gdje je primjereno, prednost daje uporabi sustava primjene programa u zemljama partnerima.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Programima i djelovanjima u okviru ove Uredbe u politike Unije uključuju se pitanja klimatskih promjena, zaštite okoliša i jednakosti spolova te se odgovara na poveznice između ciljeva održivog razvoja kako bi se promicala integrirana djelovanja kojima se mogu stvoriti posredne koristi i dosljedno ispuniti višestruki ciljevi. Ti se programi i djelovanja temelje na analizi rizika i ranjivosti, uključuju pristup za ostvarivanje otpornosti i u obzir uzimaju sukobe. Njihovo je temeljno načelo da se nikoga ne zapostavi.

6.  Programima i djelovanjima u okviru ove Uredbe u politike Unije uključuju se pitanja klimatskih promjena, zaštite okoliša u skladu s člankom 11. UFEU-a, smanjenja rizika od katastrofa i pripravnosti za njih, ljudskog razvoja, sprečavanja sukoba i izgradnje mira, jednakosti spolova i osnaživanja žena, djece i mladih, nediskriminacije, obrazovanja, kulture i digitalizacije te se odgovara na poveznice između ciljeva održivog razvoja kako bi se promicala integrirana djelovanja kojima se mogu stvoriti posredne koristi i dosljedno ispuniti višestruki ciljevi. Ti se programi i djelovanja temelje na analizi kapaciteta, rizika i ranjivosti, uključuju pristup za ostvarivanje otpornosti koji je usmjeren na ljude i zajednicu i u obzir uzimaju sukobe. Njihovo je temeljno načelo da se nikoga ne zapostavi i da se ne čini šteta.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Zajedno s partnerima Unija promiče usklađeniji, holistički i strukturirani pristup migracijama i redovito procjenjuje njegovu djelotvornost.

7.  Ne dovodeći u pitanje druge ciljeve vanjskog djelovanja Unije, zajedno s partnerima Unija promiče usklađeniji, holistički i strukturirani pristup migracijama i redovito procjenjuje njegovu djelotvornost, bez uvjetovanja dodjele razvojne pomoći trećim zemljama suradnjom u upravljanju migracijama i uz puno poštovanje ljudskih prava, uključujući pravo svakog pojedinca da napusti svoju zemlju podrijetla.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7 a.  Komisija osigurava da se mjere koje su donesene na temelju ove Uredbe u vezi sa sigurnosti, stabilnosti i mirom, posebice u pogledu izgradnje kapaciteta vojnih aktera kao potpore razvoju i sigurnosti za razvoj, borbe protiv terorizma i organiziranog kriminala, te kibersigurnosti, primjenjuju u skladu s međunarodnim pravom, uključujući međunarodna ljudska prava i humanitarno pravo. Komisija može, zajedno s partnerima korisnicima, izraditi planove za poboljšanje institucionalne i operativne usklađenosti vojnih aktera sa standardima u području transparentnosti i ljudskih prava. Komisija za svaki relevantni cilj pažljivo prati i evaluira provedbu te izvješćuje o primjeni tih mjera u skladu s člankom 31. kako bi osigurala sukladnost s obvezama u pogledu ljudskih prava. Za takve mjere Komisija provodi pristup kojim se u obzir uzimaju sukobi, što uključuje temeljitu i sustavnu ex ante analizu sukoba u koju je u potpunosti integrirana rodna analiza, uz odredbe o upravljanju rizicima iz članka 8. stavka 8. točke (b). Komisija donosi delegirani akt u skladu s člankom 34. kojim se ova Uredba dopunjuje uspostavljanjem operativnog okvira na temelju postojećih smjernica, kako bi se osiguralo da se ljudska prava uzimaju u obzir pri oblikovanju i primjeni mjera iz ovoga članka, posebice u pogledu sprječavanja mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka i poštovanja pravednog postupka, uključujući pretpostavku nedužnosti, pravo na pravedno suđenje i prava na obranu.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Komisija obavješćuje Europski parlament i s njim redovito razmjenjuje stajališta.

8.  Komisija redovito obavješćuje Europski parlament i s njim vodi smisleni dijalog o politikama, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Europskog parlamenta.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8 a.  Komisija redovito razmjenjuje informacije s civilnim društvom i lokalnim tijelima.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 8.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8 b.  Komisija donosi delegirani akt u skladu s člankom 34. kojim se ova Uredba dopunjuje uspostavom odgovarajućeg okvira za upravljanje rizikom, što uključuje mjere procjene i ublažavanja rizika za svaki relevantni cilj Uredbe.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 8.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8 c.  Čitavi se instrument temelji na transparentnosti i odgovornosti, sa snažnim naglaskom na izvješćivanju i nadzoru. To uključuje transparentan sustav kontrole, uključujući izvješćivanje o primateljima sredstava te podatke o pravodobnom izvršenju plaćanja.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U skladu s člankom 41. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji, financijska sredstva Unije u okviru ove Uredbe ne upotrebljavaju se za financiranje nabave oružja ili streljiva ni operacija koje imaju vojnu ili obrambenu svrhu.

1.  Financijska sredstva Unije u okviru ove Uredbe ne upotrebljavaju se za financiranje nabave oružja ili streljiva ni operacija koje imaju vojnu ili obrambenu svrhu. Sva oprema, usluge ili tehnologije koje se isporučuju u skladu s ovom Uredbom podliježu strogim kontrolama prijenosa navedenima u Zajedničkom stajalištu 2008/944/ZVSP, Uredbi o dvojnoj namjeni te ostalim restriktivnim mjerama Unije koje su na snazi. U skladu s Uredbom (EU) .../... [Uredba EU-a o robi koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne i mučenje], ova se Uredba ne upotrebljava za financiranje nabave bilo koje vrste opreme koja se može koristiti za mučenje, zlostavljanje ili druga kršenja ljudskih prava.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kako bi se doprinijelo održivom razvoju, čiji su preduvjet stabilna, mirna i uključiva društva, pomoć Unije u okviru ove Uredbe može se u izvanrednim okolnostima navedenima u stavku 4. koristiti u kontekstu šire reforme sigurnosnog sektora ili za izgradnju kapaciteta vojnih aktera u zemljama partnerima, radi provedbe razvojnih aktivnosti i sigurnosti tih aktivnosti.

2.  Kako bi se doprinijelo održivom razvoju, čiji su preduvjet stabilna, mirna i uključiva društva, pomoć Unije u okviru ove Uredbe može se u izvanrednim okolnostima navedenima u stavku 4. koristiti u kontekstu šire reforme sigurnosnog sektora ili za izgradnju kapaciteta vojnih aktera u zemljama partnerima, radi provedbe razvojnih aktivnosti i sigurnosti tih aktivnosti, u skladu s krajnjim ciljem postizanja održivog razvoja.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako su dotična zemlja partner i Unija suglasne da su vojni akteri ključni za očuvanje, uspostavu ili ponovnu uspostavu uvjeta koji su ključni za održivi razvoj, među ostalim u krizama te u nestabilnim ili destabiliziranim kontekstima i situacijama.

(b)  ako su dotična zemlja partner i Unija suglasne da su vojni akteri ključni za očuvanje, uspostavu ili ponovnu uspostavu uvjeta koji su ključni za održivi razvoj te da ti vojni akteri nisu umiješani u kršenje ljudskih prava ili da ne predstavljaju prijetnju funkcioniranju državnih institucija, među ostalim u krizama te u nestabilnim ili destabiliziranim kontekstima i situacijama.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Pri osmišljavanju i provedbi mjera na temelju ovog članka Komisija promiče odgovornost zemlje partnera. Komisija također razvija potrebne elemente i primjere dobre prakse koji su potrebni za osiguravanje srednjoročne i dugoročne održivosti te promiče vladavinu prava i priznata načela međunarodnog prava.

6.  Pri osmišljavanju i primjeni mjera na temelju ovog članka Komisija promiče odgovornost zemlje partnera. Komisija također razvija potrebne elemente i primjere dobre prakse koji su potrebni za osiguravanje srednjoročne i dugoročne održivosti i odgovornosti te promiče vladavinu prava i priznata načela međunarodnog prava. Komisija osigurava da te mjere donose izravne koristi za sigurnost stanovništva, da su one integrirane u širu politiku reforme sigurnosnog sektora koja uključuje elemente snažnog demokratskog i parlamentarnog nadzora i odgovornosti, uključujući u pogledu poboljšanja pružanja sigurnosnih usluga, te da se uklapaju u dugoročne strategije mira i razvoja osmišljene kako bi se riješili temeljni uzroci sukoba. Komisija također osigurava da mjere usmjerene na reformu vojnih snaga doprinose njihovoj većoj transparentnosti, odgovornosti i usklađenosti s ljudskim pravima osoba pod njihovom nadležnosti. Za mjere koje su namijenjene opremanju partnerskih vojnih snaga, Komisija utvrđuje vrstu opreme koja se isporučuje u kontekstu svake mjere. Komisija primjenjuje odredbe iz članka 8. stavka 8.b (novog) kako bi se zajamčilo da tu opremu koriste samo predviđeni korisnici.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Komisija utvrđuje odgovarajuće postupke procjene rizika i postupke praćenja i evaluacije u pogledu mjera na temelju ovog članka.

7.  Komisija poduzima, u okviru evaluacije na temelju članka 32., a posebice s obzirom na srednjoročnu procjenu, zajedničke evaluacije s državama članicama. Rezultati služe kao temelj za osmišljavanje programâ i dodjelu sredstava te za dodatno unaprjeđivanje dosljednosti i komplementarnosti vanjskog djelovanja Unije.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Glava II.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

PROVEDBA OVE UREDBE

PRIMJENA OVE UREDBE

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.a

 

Područje primjene geografskih programa

 

1.  Aktivnosti suradnje Unije na temelju ovog članka primjenjuju se za aktivnosti lokalne, nacionalne, regionalne, transregionalne i kontinentalne prirode.

 

2.   Kako bi se ostvarili ciljevi utvrđeni u članku 3., geografski programi sastavljaju se iz sljedećih područja suradnje:

 

(a)   dobro upravljanje, demokracija, vladavina prava, ljudska prava, temeljne slobode i civilno društvo;

 

(b)   iskorjenjivanje siromaštva, borba protiv nejednakosti i ljudski razvoj;

 

(c)   migracija i mobilnosti;

 

(d)   okoliša i klimatskih promjena;

 

(e)   uključivog i održivog gospodarskog rasta i pristojnih uvjeta zaposlenja;

 

(f)   sigurnosti, stabilnosti i mira;

 

(g)   partnerstva;

 

3.   Dodatne informacije o područjima suradnje iz stavka 2. navedene su u Prilogu II.

(Ovaj novi članak umeće se prije članka 10. u glavi II. poglavlju I.)

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 9.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.b

 

Područje primjene tematskih programa

 

1.   Tematski programi obuhvaćaju sljedeća područja intervencije:

 

(a)   ljudska prava, temeljne slobode i demokracija:

 

   zaštita i promicanje ljudskih prava i boraca za ljudska prava u zemljama i hitnim situacijama u kojima su ljudska prava i temeljne slobode najviše ugrožene, uključujući fleksibilno i sveobuhvatno rješavanje hitne potrebe za zaštitom boraca za ljudska prava.

 

  podupiranje ljudskih prava i temeljnih sloboda za sve, doprinošenje stvaranju društava u kojima prevladavaju participacija, nediskriminacija, jednakost, socijalna pravda i odgovornost.

 

  konsolidacija i potpora demokraciji, rješavanje svih aspekata demokratskog upravljanja, uključujući jačanjem demokratskog pluralizma, poticanje sudjelovanja građana, uključujući pružanjem potpore organizacijama građana za promatranje izbora i njihovim regionalnim mrežama diljem svijeta, stvaranje poticajnog okruženja za civilno društvo i podupiranje vjerodostojnog, uključivog i transparentnog izbornog postupka tijekom cijelog izbornog ciklusa, osobito preko misija EU-a za promatranje izbora.

 

  promicanje djelotvornog multilateralizma i strateškog partnerstva, pomoć u jačanju kapaciteta međunarodnih, regionalnih i nacionalnih okvira i osnaživanje lokalnih dionika u promicanju i zaštiti ljudskih prava, demokracije i vladavine prava.

 

  promicanje novih međuregionalnih sinergija i umrežavanja u lokalnom civilnom društvu i između civilnog društva i drugih relevantnih tijela i mehanizama za ljudska prava kako bi se maksimalno povećalo dijeljenje najboljih praksi o ljudskim pravima i demokraciji te stvorila pozitivna dinamika.

 

(b)   organizacije civilnog društva i lokalna tijela:

 

  podupiranje uključivog, participativnog, osnaženog i neovisnog civilnog društva u zemljama partnerima;

 

  promicanje dijaloga s organizacijama civilnog društva i među njima;

 

   podupiranje izgradnje kapaciteta lokalnih tijela i mobiliziranje njihove stručnosti radi promicanja teritorijalnog pristupa razvoju;

 

  povećanje osviještenosti, znanja i angažmana građana Unije u pogledu ciljeva navedenih u članku 3. ove Uredbe;

 

   podupiranje civilnog društva za sudjelovanje u javnom zagovaranju i dijalogu s vladama i međunarodnim institucijama;

 

  podupiranje civilnog društva radi senzibiliziranja potrošača i građana i podizanja razine njihove osviještenosti o proizvodnji i potrošnji koja je ekološki prihvatljiva i pravedna kako bi ih se potaklo da prihvate održivo ponašanje;

 

(c)   stabilnost i mir

 

   pomoć za sprječavanje sukoba, izgradnju mira i pripravnost za krizu;

 

   pomoć u odgovaranju na globalne i transregionalne prijetnje i prijetnje u nastajanju;

 

(d)   Globalni izazovi

 

  zdravlje,

 

   obrazovanje,

 

   jednakost spolova,

 

   djeca i mladi,

 

   migracije i prisilno raseljavanje,

 

   dostojanstven rad, socijalna zaštita i nejednakost,

 

   kultura,

 

   osiguravanje zdravog okoliša i borba protiv klimatskih promjena,

 

   održiva energija,

 

   održiv i uključiv rast, pristojna radna mjesta i angažiranost privatnog sektora,

 

   hrana i prehrana,

 

  promicanje uključivih društava, dobrog gospodarskog upravljanja i transparentnog upravljanja javnim financijama,

 

   pristup vodi sigurnoj za piće, sanitarnim uslugama i higijenskim uvjetima,

 

(e)    potrebe i prioriteti u vanjskoj politici

 

  pružanje potpore strategijama Unije za bilateralnu, regionalnu i međuregionalnu suradnju, promicanje dijaloga politika te razvoj kolektivnih pristupa i odgovora na izazove od globalnog značaja;

 

  pružanje potpore trgovinskoj politici Unije;

 

   doprinos provedbi međunarodne dimenzije unutarnjih politika Unije te promicanje raširenog razumijevanja i vidljivosti Unije i njezine uloge na svjetskoj sceni;

 

2.    Dodatne informacije o područjima suradnje iz stavka 3. navedene su u Prilogu III.

(Ovaj novi članak umeće se prije članka 10. u glavi II. poglavlju I.)

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  programski dokumenti daju dosljedan okvir za suradnju između Unije i zemalja partnera ili regija, u skladu s općom svrhom i područjem primjene, ciljevima i načelima utvrđenima u ovoj Uredbi;

(a)  programski dokumenti daju dosljedan okvir za suradnju između Unije i zemalja partnera ili regija, u skladu s općom svrhom i područjem primjene, ciljevima i načelima utvrđenima u ovoj Uredbi i na temelju strategije Unije prema zemlji partneru ili regiji ili na temelju tematskih strategija Unije;

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  Unija se savjetuje i s ostalim donatorima i subjektima, uključujući predstavnike civilnog društva i lokalnih vlasti, ako je to relevantno;

(c)  Unija u ranoj fazi i tijekom čitavog procesa programiranja potiče redovite višedioničke i uključive dijaloge s ostalim donatorima i subjektima, i iz Unije i izvan Unije, uključujući s predstavnicima civilnog društva i lokalnih vlasti te privatnih i političkih zaklada. Europski parlament obavješćuje se o ishodima tih savjetovanja.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  u okviru tematskih programa za ljudska prava i demokraciju te civilno društvo, koji se navode u članku 4. stavku 3. točkama (a) i (b), pomoć se pruža neovisno o pristanku vlada i javnih tijela trećih zemalja o kojima je riječ. U okviru tih tematskih programa uglavnom se podupiru organizacije civilnog društva.

(d)  u okviru tematskih programa za ljudska prava i demokraciju, organizacije civilnog društva i lokalna tijela te stabilnost i mir koji se navode u članku 4. stavku 3. točkama (a), (b) i (c), pomoć se pruža neovisno o pristanku vlada i javnih tijela trećih zemalja o kojima je riječ. U okviru tematskih programa za ljudska prava i demokraciju te organizacije civilnog društva i lokalna tijela uglavnom se podupire civilno društvo, uključujući borce za ljudska prava i novinare pod pritiskom.

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 11. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Načela programiranja geografskih programa

Načela programiranja

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Pri programiranju u okviru ove Uredbe obraća se dužna pozornost ljudskim pravima, temeljnim slobodama, dobrom upravljanju i demokraciji u zemljama partnerima.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak -1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1 a.  Priprema, primjena i pregled svih programskih dokumenata iz ovog članka u skladu je s načelom usklađenosti politika radi održivog razvoja i načelom učinkovitosti pomoći.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak -1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1 b.  Geografski i tematski programi međusobno su komplementarni i usklađeni te stvaraju dodanu vrijednost.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ne dovodeći u pitanje stavak 4., djelovanja se temelje, u mjeri u kojoj je to moguće, na dijalogu između Unije, država članica i predmetnih zemalja partnera, uključujući nacionalna i lokalna tijela, civilno društvo, nacionalne i lokalne parlamente i druge dionike, kako bi se povećalo preuzimanje odgovornosti za postupak i potakla potpora za nacionalne i regionalne strategije;

(a)  ne dovodeći u pitanje stavak 4., djelovanja se temelje na uključivom dijalogu između institucija Unije, država članica i predmetnih zemalja partnera, uključujući nacionalna, lokalna i regionalna tijela, organizacije civilnog društva, regionalne, nacionalne i lokalne parlamente, zajednice i druge dionike, kako bi se povećalo preuzimanje demokratske odgovornosti za postupak i potakla potpora za nacionalne i regionalne strategije;

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  gdje je to primjereno, programsko razdoblje usklađuje se sa strateškim ciklusima zemalja partnera;

(b)  kad god je to moguće, programsko razdoblje usklađuje se sa strateškim ciklusima zemalja partnera;

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Programiranjem geografskih programa osigurava se konkretan i prilagođen okvir za suradnju na temelju

2.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1., programiranjem geografskih programa osigurava se konkretan i prilagođen okvir za suradnju na temelju:

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  potreba partnera utvrđenih na temelju specifičnih kriterija, uzimajući u obzir stanovništvo, siromaštvo, nejednakost, ljudski razvoj, gospodarsku ranjivost i ugroženost okoliša, kao i otpornost države i društva;

(a)  potreba partnera utvrđenih na temelju specifičnih kriterija i dubinske analize, uzimajući u obzir stanovništvo, siromaštvo, nejednakost, ljudski razvoj, stanje ljudskih prava, temeljnih sloboda, demokracije i jednakosti spolova, građanski prostor, gospodarsku ranjivost i ugroženost okoliša, kao i otpornost države i društva;

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  sposobnosti partnera da stvore financijske resurse i pristupe im te na njihovim apsorpcijskim kapacitetima;

(b)  sposobnosti partnera za mobilizaciju i učinkovitu upotrebu domaćih resursa za pružanje potpore prioritetima nacionalnog razvoja te njihovim apsorpcijskim kapacitetima;

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  obveza partnera i njihovih rezultata, koji se utvrđuju na temelju kriterija kao što su politička reforma i gospodarski i socijalni razvoj;

(c)  obveza partnera, uključujući one koje su zajednički dogovorene s Unijom, te napora, koji se utvrđuju na temelju kriterija kao što su politička reforma, napredak u vladavini prava, dobrom upravljanju, ljudskim pravima i borbi protiv korupcije, gospodarski i socijalni razvoj, okolišna održivost te učinkovita upotreba pomoći;

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  kapaciteta partnera i njihovoj obvezi da promiču zajedničke interese i vrijednosti te da podupru zajedničke ciljeve i višestrane saveze, kao i ostvarivanje prioriteta Unije.

(e)  kapaciteta partnera i njihovoj obvezi da promiču zajedničke vrijednosti, načela i temeljne interese te da podupru zajedničke ciljeve i višestrane saveze, kao i ostvarivanje prioriteta Unije.

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Suradnja s industrijaliziranim zemljama usmjerena je na promicanje Unije i zajedničkih interesa.

4.  Suradnja s industrijaliziranim zemljama usmjerena je na promicanje Unije i zajedničkih interesa kao i zajedničkih temeljnih interesa i vrijednosti, zajedničkih ciljeva i multilateralizma. Takva se suradnja, ako je relevantno, temelji na dijalogu između Unije, uključujući Europski parlament, i država članica, uključujući civilno društvo.

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Programski dokumenti za geografske programe temelje se na rezultatima i njima se u obzir uzimaju, gdje je to primjereno, međunarodno dogovoreni ciljevi i pokazatelji, posebno oni za ciljeve održivog razvoja, kao i okviri za rezultate na razini država, kako bi se procijenio doprinos Unije rezultatima na razini izlaznih proizvoda, ishoda i učinka te kako bi se izvijestilo o tome.

5.  Programski dokumenti usmjereni su na rezultate i obuhvaćaju, kada god je to moguće, jasne ciljeve i pokazatelje za mjerenje napretka i učinka pomoći Unije. Pokazatelji se mogu temeljiti, gdje je to primjereno, na međunarodno dogovorenim standardima, posebno onima za ciljeve održivog razvoja, kao i okvirima za rezultate na razini država.

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Pri sastavljanju programskih dokumenata za zemlje i regije u kriznom, postkriznom ili osjetljivom razdoblju, uzimaju se u obzir posebne potrebe i okolnosti predmetnih zemalja ili regija.

6.  Pri sastavljanju programskih dokumenata za zemlje i regije u kriznom, postkriznom ili osjetljivom razdoblju, uzimaju se u obzir posebne potrebe i okolnosti predmetnih zemalja ili regija, kao i ranjivosti, rizika i kapaciteta kako bi se povećala otpornost. Pažnja se posvećuje i sprječavanju sukoba, izgradnji države i mira, postkonfliktnom pomirenju i obnovi, pripremama za katastrofe, kao i ulozi žena i pravima djece u tim procesima. Primjenjuje se pristup temeljen na ljudskim pravima i usmjeren na ljude.

Kada su zemlje ili regije partneri izravno uključene u krizu, postkriznu ili nestabilnu situaciju ili su pogođene njome, poseban naglasak stavlja se na ubrzanje koordinacije svih relevantnih sudionika kako bi se pomoglo u prijelazu iz izvanrednog stanja u razvojnu fazu.

Kada su zemlje ili regije partneri izravno uključene u krizu, postkriznu ili nestabilnu situaciju ili su pogođene njome, poseban naglasak stavlja se na ubrzanje koordinacije svih relevantnih sudionika kako bi se pomoglo u sprječavanju nasilja i prijelazu iz izvanrednog stanja u razvojnu fazu.

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Ova Uredba pridonosi djelovanju uspostavljenom u okviru Uredbe (EU) br. .../... (Erasmus). Na temelju ove Uredbe sastavlja se jedinstven programski dokument za razdoblje od sedam godina koji obuhvaća sredstva iz Uredbe (EU) br. .../...(IPA III). Uredba (EU) br. .../... (Erasmus) primjenjuje se na uporabu tih sredstava.

7.  Na temelju programa utvrđenih u članku 4. stavku 2. ove Uredbe, ova Uredba pridonosi djelovanjima uspostavljenima u okviru Uredbe (EU) br. .../... (Erasmus). Okvirni iznos od 2 000 000  EUR iz geografskih programa trebao bi se dodijeliti mjerama za mobilnost, suradnju i politički dijalog s nadležnim tijelima, institucijama i organizacijama zemalja partnera. Na temelju ove Uredbe sastavlja se jedinstven programski dokument za razdoblje od sedam godina koji obuhvaća sredstva iz Uredbe (EU) br. .../...(IPA III). Uredba (EU) br. .../... (Erasmus) primjenjuje se na uporabu tih sredstava, istodobno osiguravajući usklađenost s Uredbom (EU) br. …/… (IPA III).

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7 a.  Ova Uredba pridonosi djelovanjima uspostavljenim u okviru Uredbe (EU) br. .../... (Kreativna Europa). Na temelju ove Uredbe sastavlja se jedinstven programski dokument za razdoblje od sedam godina koji obuhvaća sredstva iz Uredbe (EU) br. .../... (IPA III). Uredba (EU) br. .../... (Kreativna Europa) primjenjuje se na uporabu tih sredstava.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 34. radi dopune elemenata ove Uredbe koji nisu ključni uspostavom okvira za svaku pojedinu zemlju i svaki višegodišnji program za više zemalja. U tim okvirnim odredbama:

 

(a)    navedena su prioritetna područja među područjima utvrđenima u člancima 9.a i 15.b;

 

(b)   utvrđeni su posebni, detaljni i mjerljivi, ciljevi svakog programa;

 

(c)   utvrđeni su očekivani rezultati s mjerljivim ciljevima te jasni i konkretni pokazatelji uspješnosti povezani s ciljevima;

 

(d)   navedena su okvirna financijska dodijeljena sredstva, kako ukupno tako i po prioritetnom području;

 

(e)   uspostavljaju modaliteti suradnje, uključujući doprinose Jamstvu za vanjsko djelovanje.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Geografski programi provode se prema ovoj Uredbi kroz višegodišnje okvirne programe za pojedinačne zemlje i za veći broj zemalja.

Briše se.

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Višegodišnjim okvirnim programima utvrđuju se prioritetna područja odabrana za primanje sredstava Unije, specifični ciljevi, očekivani rezultati, jasni i konkretni pokazatelji uspješnosti i indikativna financijska raspodjela, kako ukupno tako i po prioritetnom području.

Briše se.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Višegodišnji okvirni programi temelje se na:

3.  Višegodišnji programi temelje se na:

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  izvješću u kojem se nalazi analiza potreba, sposobnosti, obveza i učinka dotične zemlje partnera ili dotičnih zemalja partnera te potencijalnog učinka financijskih sredstava Unije u skladu s člankom 11. stavkom 2., kao i jedna ili više stavki navedenih u nastavku:

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  nacionalnim ili regionalnim strategijama u obliku razvojnog plana ili sličnog dokumenta koji je Komisija prihvatila kao temelj odgovarajućeg višegodišnjeg okvirnog programa, u trenutku donošenja potonjeg dokumenta;

(a)  nacionalnim ili regionalnim strategijama u obliku razvojnog plana ili sličnog dokumenta temeljenog na smislenom savjetovanju s lokalnim stanovništvom i civilnim društvom i koji je Komisija prihvatila kao temelj odgovarajućeg višegodišnjeg programa, u trenutku donošenja potonjeg dokumenta;

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  okvirnom dokumentu kojim se utvrđuje politika Unije prema dotičnom partneru ili partnerima, uključujući zajednički dokument Unije i država članica;

(b)  dokumentu kojim se utvrđuje politika Unije prema dotičnom partneru ili partnerima, uključujući zajednički dokument Unije i država članica;

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kako bi se povećao učinak zajedničke suradnje Unije, gdje je to moguće, zajednički programski dokument zamjenjuje programske dokumente Unije i država članica. Zajednički programski dokument može zamijeniti višegodišnji okvirni program Unije pod uvjetom da je u skladu s člancima 10. i 11., da sadržava elemente navedene u stavku 2. ovog članka i da se u njemu iznosi podjela zaduženja između Unije i država članica.

4.  Kako bi se povećao učinak zajedničke suradnje Unije, gdje je to moguće, zajednički programski dokument zamjenjuje programske dokumente Unije i država članica. Zajednički programski dokument može zamijeniti višegodišnji program Unije pod uvjetom da je potvrđen aktom donesenim u skladu s člankom 14. i da je u skladu s člancima 10. i 11., da sadržava elemente navedene u stavku 2. ovog članka i da se u njemu iznosi podjela zaduženja između Unije i država članica.

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 a.  U višegodišnjim programima može biti predviđen iznos sredstava koji ne smije prijeći 5 % ukupnog iznosa i koji nije dodijeljen prioritetnom području, zemlji partneru ili skupini zemalja. Ta se sredstva dodjeljuju u skladu s člankom 21.

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 34. radi dopune elemenata ove Uredbe koji nisu ključni uspostavom okvira za svaki posebni tematski višegodišnji program. U tim okvirnim odredbama:

 

(a)    navode se prioritetna područja među područjima utvrđenima u članku 9.b;

 

(b)    utvrđeni su posebni, detaljni i mjerljivi, ciljevi svakog programa;

 

(c)    utvrđeni su očekivani rezultati s mjerljivim ciljevima te jasni i konkretni pokazatelji uspješnosti povezani s ciljevima;

 

(d)    navedena su okvirna financijska dodijeljena sredstva, kako ukupno tako i po prioritetnom području;

 

(e)    uspostavljeni su modaliteti suradnje.

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tematski programi u okviru ove Uredbe provode se kroz višegodišnje okvirne programe.

Briše se.

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U višegodišnjim okvirnim programima za tematske programe utvrđuju se strategija Unije, prioriteti odabrani za financiranje sredstvima Unije, specifični ciljevi, očekivani rezultati, jasni i specifični pokazatelji uspješnosti, kao i međunarodna situacija i aktivnosti glavnih partnera za određenu temu.

Briše se.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U višegodišnjim okvirnim programima za tematske programe utvrđuje se okvirna ukupna financijska raspodjela po području suradnje i prioritetu. Okvirna financijska raspodjela može se dati u obliku raspona.

Briše se.

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – podstavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Okvirne odredbe iz članaka 12. i 13. temelje se na izvješću u kojemu se nalazi analiza međunarodne situacije i aktivnosti glavnih partnera u pogledu dotične teme te u kojemu su navedeni očekivani rezultati programa.

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 13. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  U višegodišnjim programima može biti predviđen iznos sredstava, koji ne smije prijeći 5 % ukupnog iznosa, koji nije dodijeljen prioritetnom području, zemlji partneru ili skupini zemalja. Ta se sredstva dodjeljuju u skladu s člankom 21.

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 14. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Donošenje i izmjena višegodišnjih okvirnih programa

Donošenje i izmjena višegodišnjih programa

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija provedbenim aktima donosi višegodišnje okvirne programe iz članaka 12. i 13. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 35. stavka 2. Postupak se primjenjuje i na revizije iz stavaka 3., 4. i 5. ovog članka kojima se znatno mijenja sadržaj višegodišnjeg okvirnog programa.

1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 34. radi dopune elemenata ove Uredbe koji nisu ključni uspostavom okvira za višegodišnje programe iz članaka 12. i 13. putem delegiranih akata. Ti se delegirani akti donose u skladu s postupkom iz članka 34. Postupak se primjenjuje i na revizije iz stavaka 3., 4. i 5. ovog članka.

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pri donošenju zajedničkih višegodišnjih programskih dokumenata koji se navode u članku 12., odluka Komisije primjenjuje se samo na doprinos Unije zajedničkom višegodišnjem programskom dokumentu.

2.  Pri donošenju zajedničkih višegodišnjih programskih dokumenata koji se navode u članku 12., delegirani akt primjenjuje se samo na doprinos Unije zajedničkom višegodišnjem programskom dokumentu.

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Višegodišnji okvirni programi za geografske programe mogu se revidirati ako je to potrebno za njihovu djelotvornu provedbu, posebno nakon krize odnosno postkriznog stanja ili ako je politički okvir koji se navodi u članku 7. znatno izmijenjen.

3.  Višegodišnji geografski i tematski programi prestaju važiti najkasnije 30. lipnja 2025. godine. Komisija do 30. lipnja 2025. donosi nove višegodišnje programe na temelju rezultata, nalaza i zaključaka evaluacije u sredini programskog razdoblja koja se navodi u članku 32.

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Višegodišnji okvirni programi za tematske programe mogu se revidirati ako je to potrebno za njihovu djelotvornu provedbu, posebno ako je politički okvir koji se navodi u članku 7. znatno izmijenjen.

4.  Višegodišnji programi za programe mogu se prilagođavati ako je to potrebno za njihovu djelotvornu primjenu, posebno ako je politički okvir koji se navodi u članku 7. znatno izmijenjen. Višegodišnji programi prilagođavaju se ako je zbog mobilizacije rezerve za nove izazove i prioritete potrebna izmjena okvirnih odredbi relevantnog programa.

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Zbog opravdanih krajnje hitnih razloga, poput kriza ili neposrednih prijetnji demokraciji, vladavini prava, ljudskim pravima ili temeljnim slobodama, Komisija može izmijeniti višegodišnje okvirne programe navedene u člancima 12. i 13. ove Uredbe provedbenim aktima donesenima u skladu s hitnim postupkom iz članka 35. stavka 4.

5.  Zbog opravdanih krajnje hitnih razloga, poput kriza ili neposrednih prijetnji demokraciji, vladavini prava, ljudskim pravima ili temeljnim slobodama, Komisija može izmijeniti višegodišnje programe navedene u člancima 12. i 13. delegiranim aktima donesenima u skladu s hitnim postupkom iz članka 34.a.

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Iznos naveden u članku 6. stavku 3. koristit će se, među ostalim:

1.  Iznos naveden u članku 6. stavku 3. koristit će se u opravdanim slučajevima, uz davanje prednosti zemljama kojima je pomoć najpotrebnija te uz potpunu komplementarnost i usklađenost s aktima donesenima u skladu s ovom Uredbom:

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  za osiguranje primjerenog odgovora Unije u slučaju nepredviđenih okolnosti;

(a)  za osiguranje primjerenog odgovora Unije u slučaju nepredviđenih potreba koje nisu obuhvaćene programima i programskim dokumentima;

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  za rješavanje novih potreba ili izazova, primjerice na granicama Unije ili njezinih susjeda u vezi s kriznim i postkriznim situacijama ili migracijskim pritiskom;

(b)  za rješavanje novih potreba ili izazova, primjerice na granicama Unije, njezinih susjeda ili trećih zemalja u vezi s kriznim i postkriznim situacijama, koje su posljedice prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem, ili fenomenom migracije, a posebice u vezi s prisilnim raseljavanjem;

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  za promicanje novih inicijativa ili prioriteta pod vodstvom Unije odnosno međunarodnih inicijativa ili prioriteta.

(c)  za promicanje novih međunarodnih inicijativa ili prioriteta ili pružanja odgovora na njih.

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Članak 15.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 15.a

 

Suspenzija pomoći

 

1.    Ne dovodeći u pitanje odredbe o obustavi pomoći u okviru sporazuma sa zemljama i regijama partnerima, u slučaju da zemlja partner opetovano ne poštuje načela demokracije, vladavine prava, dobrog upravljanja, poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda ili standarda nuklearne sigurnosti, Komisija je u skladu s člankom 34. ovlaštena donositi delegirane akte o izmjeni Priloga VII. dodavanjem zemlje partnera popisu zemalja partnera kojima je pomoć Unije obustavljena ili djelomično obustavljena. U slučaju djelomične obustave, navode se programi na koje se obustava primjenjuje.

 

2.    Ako Komisija utvrdi da više ne postoje razlozi za obustavu pomoći, ovlaštena je, u skladu s člankom 34., donijeti delegirane akte za izmjenu Priloga VII.a kako bi ponovno uspostavila pomoć Unije.

 

3.    U slučaju djelomične suspenzije, pomoć Unije prvenstveno se koristi za potporu organizacijama civilnog društva i nedržavnim akterima, za mjere usmjerene na promicanje ljudskih prava i temeljnih sloboda te na potporu procesima demokratizacije i dijaloga u partnerskim zemljama.

 

4.    Pri donošenju odluka Komisija uzima u obzir relevantne rezolucije Europskog parlamenta.

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Članak 15.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 15.b

 

Posebni ciljevi u području susjedstva

 

1.    U skladu s člancima 3. i 4. ciljevi pomoći Unije u skladu s ovom Uredbom u području Instrumenta za susjedstvo jesu:

 

(a)    poboljšanje političke suradnje i odgovornosti Unije i njezinih zemalja partnera u okviru Europske politike susjedstva;

 

(b)    promicanje provedbe sporazuma o pridruživanju ili drugih postojećih i budućih sporazuma te zajednički dogovorenih planova za pridruživanje, prioriteta partnerstava ili jednakovrijednih dokumenata;

 

(c)    jačanje i učvršćivanje demokracije, izgradnje države, dobrog upravljanja, vladavine prava i ljudskih prava, kao i promicanje učinkovitijeg načina provedbe reformi koje su zajednički dogovorene;

 

(d)    stabiliziranje Instrumenta za susjedstvo u pogledu politike, gospodarstva i sigurnosti;

 

(e)    jačanje regionalne suradnje, posebno u okviru Istočnog partnerstva, Unije za Mediteran i suradnje u cijelom europskom susjedstvu te prekogranične suradnje;

 

(f)    promicanje jačanja povjerenja, dobrosusjedskih odnosa i drugih mjera s pomoću kojih se pridonosi sigurnosti u svim oblicima, sprječavanje i rješavanje sukoba, uključujući dugotrajne sukobe, potpora pogođenom stanovništvu i obnova te poštovanje multilateralizma i međunarodnog prava;

 

(g)    promicanje jačeg partnerstva s društvima geografski smještenima između Unije i zemalja partnera, uključujući pojačanom mobilnošću i kontaktima na osobnoj razini, osobito u vezi s kulturnim, obrazovnim, profesionalnim i sportskim aktivnostima;

 

(h)    jačanje suradnje u području zakonite i nezakonite migracije;

 

(i)    postizanje postupnog uključivanja u unutarnje tržište Unije i poboljšane sektorske i međusektorske suradnje, uključujući usklađivanjem zakonodavstava i regulatornom konvergencijom s normama Unije i drugim relevantnim međunarodnim normama, te poboljšani pristup tržištu, uključujući putem dubokih i sveobuhvatnih područja slobodne trgovine te povezane izgradnje institucija i ulaganja;

 

(j)    potpora održivom i uključivom gospodarskom i socijalnim razvoju korisnom za sve, uz poticanje stvaranja radnih mjesta i zapošljivosti, osobito za mlade;

 

(k)    pridonošenje provedbi Pariškog sporazuma jačanjem suradnje u području energetske sigurnosti i promicanjem obnovljive energije, održive energije i ciljeva energetske učinkovitosti;

 

(l)    poticanje provedbe tematskih okvira sa susjednim zemljama partnerskih zemalja susjedstva radi suočavanja sa zajedničkim izazovima, kao što su, na primjer, migracije, energija, sigurnost i zdravlje.

(Ovaj novi članak umeće se prije članka 16. u glavi II. poglavlju II.)

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  predanost zemalja partnera postizanju uzajamno dogovorenih ciljeva političkih, gospodarskih i društvenih reformi i ostvareni napredak;

(b)  predanost zemalja partnera postizanju uzajamno dogovorenih ciljeva političkih, gospodarskih, ekoloških i društvenih reformi i ostvareni napredak;

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  predanost zemalja partnera izgradnji istinske i održive demokracije i ostvareni napredak;

(c)  predanost zemalja partnera izgradnji istinske i održive demokracije i ostvareni napredak, uključujući promicanje ljudskih prava i dobrog upravljanja te podupiranje vladavine prava i borbu protiv korupcije.

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  predanost multilateralizmu;

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a.  Pomoć Unije zemljama partnerima navedenima u Prilogu I. primjenjuje se u skladu s načelom sufinanciranja iz članka 190. Financijske uredbe.

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Približno 10 % financijske omotnice utvrđene u članku 4. stavku 2. točki (a) kao dopuna financijskim dodjelama navedenima u članku 12. dodijelit će se zemljama partnerima navedenima u Prilogu I. radi provedbe pristupa temeljenog na rezultatima. O raspodjeli na temelju rezultata odlučuje se na temelju napretka zemalja u pogledu demokracije, ljudskih prava, vladavine prava, gospodarskog upravljanja i reformi te suradnje u području migracija. Napredak zemalja partnera procjenjuje se svake godine.

1.  Najmanje 10 % financijske omotnice utvrđene u članku 6. stavku 2. točki (a) prvoj alineji, kao dopuna financijskim dodjelama navedenima u članku 12., dodijelit će se zemljama partnerima navedenima u Prilogu I. radi primjene pristupa temeljenog na rezultatima. O raspodjeli na temelju rezultata odlučuje se na temelju napretka zemalja u pogledu demokracije, ljudskih prava, vladavine prava, dobrog upravljanja, suradnje oko sigurnih, propisnih i zakonitih migracija, gospodarskog upravljanja i provedbe dogovorenih reformi. Napredak zemalja partnera procjenjuje se svake godine uz aktivno sudjelovanje civilnog društva, posebno u izvješćima o napretku zemalja koja obuhvaćaju trendove u usporedbi s prethodnim godinama.

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Članak 17. stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Primjena pristupa koji se temelji na rezultatima u okviru ove Uredbe podliježe redovitoj razmjeni stajališta u Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pristup koji se temelji na rezultatima ne primjenjuje se na potporu civilnom društvu, osobne kontakte, uključujući suradnju između lokalnih tijela, potporu unapređenju ljudskih prava ni na mjere potpore povezane s krizom. U slučaju ozbiljnog ili trajnog narušavanja demokratskog poretka, ljudskih prava ili vladavine prava, potpora za te mjere može se povećati.

2.  Pristup koji se temelji na rezultatima ne primjenjuje se na potporu civilnom društvu, osobne kontakte, uključujući suradnju između lokalnih tijela, potporu unapređenju ljudskih prava ni na mjere potpore povezane s krizom. U slučaju ozbiljnog ili trajnog narušavanja demokratskog poretka, ljudskih prava ili vladavine prava, potpora za te mjere se povećava, kada je to primjereno.

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Članak 17. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Komisija i ESVD preispituju potporu koja se temelji na rezultatima u slučaju ozbiljnog ili kontinuiranog narušavanja demokracije, ljudskih prava ili vladavine prava.

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 b.  Komisija donosi delegirani akt u skladu s člankom 34. radi dopune ove Uredbe uspostavom metodološkog okvira pristupa koji se temelji na rezultatima.

Amandman    195

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Prekogranična suradnja, kako je definirana u članku 2. stavku 3., obuhvaća suradnju duž susjednih kopnenih granica, transnacionalnu suradnju na velikim transnacionalnim područjima, pomorsku suradnju oko pomorskih bazena te međuregionalnu suradnju.

1.  Prekogranična suradnja, kako je definirana u članku 2. stavku 3., obuhvaća suradnju duž susjednih kopnenih i morskih granica, transnacionalnu suradnju na velikim transnacionalnim područjima, pomorsku suradnju oko pomorskih bazena te međuregionalnu suradnju. Prekogranična suradnja nastoji biti usklađena s ciljevima postojećih i budućih makroregionalnih strategija i procesima regionalne integracije.

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Glava II. – poglavlje III. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Akcijski planovi, mjere i provedbene metode

Provedba

Amandman    197

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija donosi godišnje ili višegodišnje akcijske planove ili mjere. Mjere mogu biti pojedinačne, posebne, potporne ili izvanredne mjere pomoći. U akcijskim planovima i mjerama za svako se djelovanje navode njegovi ciljevi, očekivani rezultati i glavne aktivnosti, načini provedbe, proračun i povezani rashodi za potporu.

1.  Komisija donosi godišnje ili višegodišnje akcijske planove ili mjere. Mjere mogu biti pojedinačne, posebne, potporne ili izvanredne mjere pomoći. U akcijskim planovima i mjerama za svako se djelovanje navode njegovi ciljevi, očekivani rezultati i glavne aktivnosti, načini primjene, proračun i povezani rashodi za potporu.

Amandman    198

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se pojave nepredviđene potrebe ili okolnosti, a sredstva nije moguće dobiti iz primjerenijih izvora, Komisija može donijeti posebne mjere koje nisu predviđene programskim dokumentima.

Ako se pojave nepredviđene potrebe ili okolnosti, a sredstva nije moguće dobiti iz primjerenijih izvora, Komisija je u skladu s člankom 34. ovlaštena donositi delegirane akte o posebnim mjerama koje nisu temeljene na programskim dokumentima.

Amandman    199

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Godišnji i višegodišnji akcijski planovi i posebne mjere mogu se koristiti za provedbu djelovanja za brzi odgovor iz članka 4. stavka 4. točaka (b) i (c).

3.  Godišnji i višegodišnji akcijski planovi i posebne mjere mogu se koristiti za provedbu djelovanja za brzi odgovor iz članka 4. stavka 4. točke (b).

Amandman    200

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvanredna mjera pomoći može trajati najviše 18 mjeseci, a može se produljiti dva puta za daljnje razdoblje od najviše šest mjeseci, ukupno do najviše 30 mjeseci, u slučaju objektivnih i nepredviđenih prepreka njezinoj provedbi, pod uvjetom da se financijski iznos mjere nije povećao.

Briše se.

Amandman    201

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 4. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju dugotrajne krize i sukoba Komisija može donijeti drugu izvanrednu mjeru pomoći u trajanju od najviše 18 mjeseci. U opravdanim slučajevima mogu se donijeti daljnje mjere ako je nužan kontinuitet djelovanja Unije i ako ga se ne može osigurati na druge načine.

Briše se.

Amandman    202

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 a.  Mjere poduzete u skladu s člankom 19. stavcima 3. i 4. mogu trajati najviše 18 mjeseci, a trajanje se može produljiti dva puta za daljnje razdoblje od najviše šest mjeseci, do ukupnog trajanja od najviše 30 mjeseci, u slučaju objektivnih i nepredviđenih prepreka njihovu izvršenju, pod uvjetom da nije došlo do povećanja financijskog iznosa mjere.

 

U slučaju dugotrajne krize i sukoba Komisija može donijeti drugu izvanrednu mjeru pomoći u trajanju od najviše 18 mjeseci. U opravdanim slučajevima mogu se donijeti daljnje mjere ako je nužan kontinuitet djelovanja Unije u skladu s ovim stavkom i ako ga se ne može osigurati na druge načine.

Amandman    203

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financiranje Unije može pokrivati rashode za potporu provedbi Instrumenta te za postizanje njegovih ciljeva, uključujući administrativnu potporu u vezi s aktivnostima pripreme, praćenja, nadzora, kontrole, revizije i evaluacije koje su potrebne za takvu provedbu, kao i rashode sjedišta i delegacija Unije u vezi s administrativnom potporom potrebnom za program, te za upravljanje operacijama koje se financiraju u okviru ove Uredbe, uključujući aktivnosti informiranja i komuniciranja te poslovne informatičke sustave.

1.  Financiranje Unije može pokrivati rashode za potporu provedbi Instrumenta te za postizanje njegovih ciljeva, uključujući administrativnu potporu u vezi s aktivnostima pripreme, praćenja, nadzora, kontrole, revizije i evaluacije koje su potrebne za takvu provedbu, kao i rashode sjedišta i delegacija Unije u vezi s administrativnom potporom potrebnom za program, te za upravljanje operacijama koje se financiraju u okviru ove Uredbe, uključujući aktivnosti informiranja i komuniciranja te poslovne informatičke sustave.

Amandman    204

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Akcijski planovi i mjere donose se provedbenim aktima u skladu s postupkom ispitivanja koji se navodi u članku 35. stavku 2.

1.  Akcijski planovi i mjere donose se odlukom Komisije u skladu s Financijskom uredbom.

Amandman    205

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Postupak iz stavka 1. ne zahtijeva se za:

Briše se.

(a)  akcijske planove, pojedinačne mjere i mjere potpore za koje financiranje Unije ne premašuje 10 milijuna EUR;

 

(b)  posebne mjere, akcijske planove i mjere donesene kako bi se provela djelovanja za brzi odgovor za koja financiranje Unije ne premašuje 20 milijuna EUR;

 

(c)  tehničke izmjene, pod uvjetom da takve izmjene ne utječu znatno na ciljeve akcijskog plana ili dotične mjere, primjerice:

 

(i)  promjena načina provedbe;

 

(ii)  preraspodjela sredstava između djelovanja obuhvaćenih akcijskim planom;

 

(iii)  povećanje ili smanjenje proračuna akcijskih planova i mjera za najviše 20 % prvotnog proračuna te za najviše 10 milijuna EUR;

 

Za višegodišnje akcijske planove i mjere pragovi navedeni u stavku 2. točkama (a) i (b) te stavku 2. točki (c) podtočki iii. primjenjuju se na godišnjoj osnovi.

 

Kada se akcijski planovi i mjere donose u skladu s ovim stavkom, priopćuju se, osim izvanrednih mjera pomoći, Europskom parlamentu i državama članicama putem relevantnog odbora iz članka 35. u roku od mjesec dana od njihova donošenja.

 

Amandman    206

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prije donošenja ili produljenja izvanrednih mjera pomoći čiji trošak ne premašuje 20 milijuna EUR, Komisija obavješćuje Vijeće o njihovoj prirodi i ciljevima te o predviđenim financijskim iznosima. Komisija obavješćuje Vijeće prije nego što značajnije izmijeni već donesene izvanredne mjere pomoći. Komisija vodi računa o relevantnom političkom pristupu Vijeća pri planiranju i daljnjoj provedbi tih mjera, u interesu usklađenosti vanjskog djelovanja Unije.

Komisija vodi računa o relevantnom političkom pristupu Vijeća i Europskog parlamenta pri planiranju i daljnjoj primjeni tih mjera, u interesu usklađenosti vanjskog djelovanja Unije.

Amandman    207

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija uredno i na vrijeme obavješćuje Europski parlament o planiranju i provedbi izvanrednih mjera pomoći na temelju ovog članka, uključujući predviđene financijske iznose, te ga također obavješćuje u slučaju značajnih izmjena ili produljenja te pomoći.

Komisija odmah obavješćuje Europski parlament o planiranju mjera na temelju ovog članka, uključujući predviđene financijske iznose, te ga također obavješćuje u slučaju znatnih izmjena ili produljenja te pomoći. Što prije nakon donošenja ili znatne izmjene mjere, a najkasnije mjesec dana nakon njezina donošenja, Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću dajući pregled prirode donesene mjere te razloga za njezino donošenje, njezina trajanja, proračuna i konteksta, uključujući komplementarnost te mjere s drugom aktualnom i planiranom pomoći Unije. Za izvanredne mjere pomoći Komisija navodi i hoće li, u kojem opsegu i na koji način osigurati kontinuitet politike koja se provodi izvanrednom pomoći putem srednjoročne i dugoročne pomoći u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    208

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a.  Prije donošenja akcijskih planova i mjera koji se ne temelje na programskim dokumentima u skladu s člankom 19. stavkom 2., osim u slučajevima iz članka 19. stavaka 3. i 4., Komisija donosi delegirani akt u skladu s člankom 34. kako bi nadopunila ovu Uredbu utvrđivanjem posebnih ciljeva koje treba postići, očekivanih rezultata, instrumenata kojima se treba koristiti, glavnih aktivnosti i okvirnih dodijeljenih financijskih sredstava za te akcijske planove i mjere.

Amandman    209

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U slučaju valjano utemeljenih krajnje hitnih razloga, primjerice kriza koje obuhvaćaju prirodne katastrofe ili katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem, neposredne prijetnje demokraciji, vladavini prava, ljudskim pravima ili temeljnim slobodama, Komisija može donijeti akcijske planove i mjere ili izmjene postojećih akcijskih planova i mjera kao provedbene akte koji se odmah primjenjuju, u skladu s postupkom iz članka 35. stavka 4.

Briše se.

Amandman    210

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odgovarajuća analiza okoliša, uključujući analizu utjecaja na klimatske promjene i biološku raznolikost, poduzima se na razini djelovanja, u skladu s primjenjivim zakonodavnim aktima Unije, uključujući Direktivu 2011/92/EU82 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktivu Vijeća 85/337/EEZ83, a uključuje, kad je primjenjivo, procjenu učinaka ekološki osjetljivih djelovanja na okoliš , posebno za veliku novu infrastrukturu.

Odgovarajuća socijalna analiza i analiza ljudskih prava i okoliša, uključujući analizu utjecaja na klimatske promjene i biološku raznolikost, poduzima se na razini djelovanja, u skladu s primjenjivim zakonodavnim aktima Unije, uključujući Direktivu 2011/92/EU82 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktivu Vijeća 85/337/EEZ83, a uključuje, kad je primjenjivo, procjenu učinaka ekološki osjetljivih djelovanja na okoliš, a posebno za veliku novu infrastrukturu.

__________________

__________________

82 Direktiva 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (kodifikacija) (SL L 26, 28.1.2012., str. 1.).

82 Direktiva 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (kodifikacija) (SL L 26, 28.1.2012., str. 1.).

83 Direktiva Vijeća od 27. lipnja 1985. o procjeni učinaka određenih javnih ili privatnih projekata na okoliš (SL L 175, 5.7.1985., str. 40. – 48.).

83 Direktiva Vijeća od 27. lipnja 1985. o procjeni učinaka određenih javnih ili privatnih projekata na okoliš (SL L 175, 5.7.1985., str. 40. – 48.).

Amandman    211

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 5. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Osim toga, provodit će se ex ante procjene učinka na ljudska prava, kao i rodna, socijalna i radna procjena učinka te analiza sukoba i procjena rizika.

Amandman    212

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je to relevantno, strateške procjene utjecaja na okoliš upotrebljavaju se pri provedbi sektorskih programa. Osiguravaju se sudjelovanje zainteresiranih dionika u procjenama utjecaja na okoliš te javni pristup rezultatima takvih procjena.

Ako je to relevantno, strateške, društvene procjene i procjene utjecaja u pogledu ljudskih prava upotrebljavaju se pri izvršenju sektorskih programa. Osiguravaju se sudjelovanje zainteresiranih dionika u tim procjenama utjecaja te javni pristup rezultatima takvih procjena.

Amandman    213

Prijedlog uredbe

Članak 21.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 21.a

 

Programi pomoći Europskog parlamenta

 

Komisija vodi dijalog s Europskim parlamentom i uzima u obzir stajališta Europskog parlamenta u područjima u kojima Parlament vodi vlastite programe pomoći, kao što su izgradnja kapaciteta i promatranje izbora.

Amandman    214

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 7. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  doprinosi troškovima potrebnima za uspostavu javno-privatnog partnerstva i upravljanje njime;

(c)  doprinosi troškovima potrebnima za uspostavu javno-privatnog partnerstva i upravljanje njime, uključujući potporu opširnog sudjelovanja uspostavljanjem neovisnog tijela organizacije civilnog društva treće strane za procjenu i praćenje uspostavljanja javno-privatnih partnerstava;

Amandman    215

Prijedlog uredbe

Članak 23. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Oblici financiranja EU-a i načini provedbe

Oblici financiranja Unije i načini primjene

Amandman    216

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U radu s dionicima iz zemalja partnera Komisija uzima u obzir njihove posebnosti, uključujući potrebe i relevantan kontekst, prilikom definiranja modaliteta financiranja, vrste doprinosa, modaliteta dodjele i administrativnih odredaba za upravljanje bespovratnim sredstvima kako bi se doprlo do najšireg mogućeg raspona dionika i najbolje odgovorilo na njihove potrebe. Podupiru se posebni modaliteti u skladu s Financijskom uredbom, primjerice sporazumi o partnerstvu, ovlaštenja financijske potpore trećim stranama, izravna dodjela ili pozivi za podnošenje prijedloga uz ograničenje prihvatljivosti, jednokratni iznosi, jedinični troškovi, financiranje na temelju paušalne stope i financiranje koje nije povezano s troškovima, kao što je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe.

2.  U radu s dionicima iz zemalja partnera Komisija uzima u obzir njihove posebnosti, uključujući potrebe i relevantan kontekst, prilikom definiranja modaliteta financiranja, vrste doprinosa, modaliteta dodjele i administrativnih odredaba za upravljanje bespovratnim sredstvima kako bi se doprlo do najšireg mogućeg raspona dionika i najbolje odgovorilo na njihove potrebe. U toj se ocjeni uzimaju u obzir uvjeti za značajno sudjelovanje i uključenost svih dionika, osobito lokalnih organizacija civilnog društva. Podupiru se posebni modaliteti u skladu s Financijskom uredbom, primjerice sporazumi o partnerstvu, ovlaštenja financijske potpore trećim stranama, izravna dodjela ili pozivi za podnošenje prijedloga uz ograničenje prihvatljivosti, jednokratni iznosi, jedinični troškovi, financiranje na temelju paušalne stope i financiranje koje nije povezano s troškovima, kao što je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe. Tim različitim modalitetima jamče se transparentnost, sljedivost i inovacije. Potrebno je poticati suradnju lokalnih i međunarodnih nevladinih organizacija kako bi se ojačao kapacitet lokalnog civilnog društva radi postizanja potpunog sudjelovanja u programima razvoja.

Amandman    217

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3. − podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  dodjela bespovratnih sredstava male vrijednosti braniteljima ljudskih prava u svrhu financiranja hitnih mjera zaštite, gdje je to primjereno bez potrebe za sufinanciranjem;

(a)  u slučaju dodjele bespovratnih sredstava male vrijednosti za borce za ljudska prava i mehanizme za zaštitu ugroženih boraca za ljudska prava radi financiranja hitnoga zaštitnog djelovanja, ako je primjereno bez potrebe za sufinanciranjem, kao i za posrednike i druge aktere civilnog društva koji sudjeluju u dijalogu u vezi s kriznim situacijama i oružanim sukobima, rješavanju sukoba, pomirenju i izgradnji mira;

Amandman    218

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  dodjela bespovratnih sredstava, gdje je to primjereno bez potrebe za sufinanciranjem, za financiranje djelovanja u najtežim uvjetima u kojima ne bi bilo primjereno objaviti poziv na podnošenje prijedloga, uključujući situacije u kojima postoji ozbiljan nedostatak temeljnih sloboda, gdje je sigurnost ljudi najviše ugrožena, ili situacije u kojima organizacije za zaštitu ljudskih prava i branitelji ljudskih prava djeluju u najtežim uvjetima. Takva bespovratna sredstva ne prelaze 1 000 000 EUR te se dodjeljuju na najviše 18 mjeseci, a taj je rok moguće produljiti za dodatnih 12 mjeseci u slučaju stvarnih i nepredviđenih prepreka njihovoj provedbi;

(b)  u slučaju dodjele bespovratnih sredstava, ako je primjereno bez potrebe za sufinanciranjem, za financiranje djelovanja u najtežim uvjetima u kojima ne bi bilo primjereno objaviti poziv na podnošenje prijedloga, uključujući situacije u kojima postoji ozbiljan nedostatak temeljnih sloboda, prijetnje demokratskim institucijama, jačanje krize, oružani sukob gdje je sigurnost ljudi najviše ugrožena, ili situacije u kojima organizacije za zaštitu ljudskih prava i borci za ljudska prava, posrednici i drugi akteri civilnog društva, uključujući sudionike dijaloga u vezi s kriznim situacijama i oružanim sukobima, pomirenja i izgradnje mira, djeluju u najtežim uvjetima. Takva bespovratna sredstva ne prelaze 1 000 000 EUR te se dodjeljuju na najviše 18 mjeseci, a taj je rok moguće produljiti za dodatnih 12 mjeseci u slučaju stvarnih i nepredviđenih prepreka njihovoj primjeni;

Amandman    219

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  u slučaju dodjele bespovratnih sredstava namijenjenih Uredu Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava, globalnoj mreži studija, Europskom međusveučilišnom centru za ljudska prava i demokratizaciju koji organizira program europskoga magisterija iz područja ljudskih prava i demokratizacije, i njegovoj povezanoj mreži sveučilišta s poslijediplomskim programima iz područja ljudskih prava, uključujući stipendije za studente i branitelje ljudskih prava iz trećih zemalja.

(c)  u slučaju dodjele bespovratnih sredstava namijenjenih Uredu Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava, globalnoj mreži studija, Europskom međusveučilišnom centru za ljudska prava i demokratizaciju koji organizira program europskoga magisterija iz područja ljudskih prava i demokratizacije, i njegovoj povezanoj mreži sveučilišta s poslijediplomskim programima iz područja ljudskih prava, uključujući stipendije za studente, istraživače, učitelje i borce za ljudska prava iz trećih zemalja.

Amandman    220

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3. – podstavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  Mali projekti kako je opisano u članku 23.a (novi)

Amandman    221

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proračunska potpora navedena u stavku 1. točki (c), uključujući u obliku sektorskih ugovora o rezultatima reformi, temelji se na odgovornosti zemalja, uzajamnoj odgovornosti i zajedničkoj predanosti univerzalnim vrijednostima, demokraciji, ljudskim pravima i vladavini prava s ciljem jačanja partnerstava između Unije i zemalja partnera. Obuhvaća intenzivniji politički dijalog, razvoj kapaciteta i poboljšano upravljanje, čime se dopunjuju napori partnera da prikupe više sredstava i bolje ih potroše kako bi poduprli održiv i uključiv gospodarski rast i stvaranje radnih mjesta te iskorjenjivanje siromaštva.

Proračunska potpora navedena u stavku 1. točki (c), uključujući onu u obliku sektorskih ugovora o rezultatima reformi, temelji se na odgovornosti zemalja, uzajamnoj odgovornosti i zajedničkoj predanosti univerzalnim vrijednostima, demokraciji, ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti, socijalnoj uključenosti, ljudskom razvoju i vladavini prava s ciljem jačanja partnerstava između Unije i zemalja partnera. Obuhvaća intenzivniji politički dijalog, razvoj kapaciteta i poboljšano upravljanje, čime se dopunjuju napori partnera da prikupe više sredstava i bolje ih potroše kako bi poduprli održiv i uključiv socioekonomski razvoj od kojega koristi imaju svi, stvaranje pristojnih radnih mjesta, uz posvećivanje posebne pozornosti mladima, smanjenje nejednakosti i iskorjenjivanje siromaštva u vezi s lokalnim gospodarstvima, okolišna i socijalna prava.

Amandman    222

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka odluka o pružanju proračunske potpore temelji se na politikama proračunske potpore koje je Unija dogovorila, jasnom skupu kriterija prihvatljivosti i pažljivoj ocjeni rizika i koristi.

Svaka odluka o pružanju proračunske potpore temelji se na politikama proračunske potpore koje je Unija dogovorila, jasnom skupu kriterija prihvatljivosti i pažljivoj ocjeni rizika i koristi. Jedna od ključnih odrednica te odluke jest procjena predanosti, rezultata i napretka zemalja partnera s obzirom na demokraciju, ljudska prava i vladavinu prava.

Amandman    223

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri pružanju proračunske potpore u skladu s člankom 236. Financijske uredbe, Komisija jasno definira i prati njezinu uvjetovanost, uključujući napredak u reformama i transparentnosti, te podupire razvoj parlamentarnog nadzora, nacionalnih kapaciteta za reviziju te povećanu transparentnost i javni pristup informacijama.

Pri pružanju proračunske potpore u skladu s člankom 236. Financijske uredbe, Komisija jasno definira i prati kriterije za njezinu uvjetovanost, uključujući napredak u reformama i transparentnosti, te podupire razvoj parlamentarnog nadzora, nacionalnih kapaciteta za reviziju, sudjelovanje organizacija civilnog društva u praćenju te povećanu transparentnost i javni pristup informacijama i razvoj jakih sustava javne nabave koji podupiru lokalni gospodarski razvoj i lokalne tvrtke.

Amandman    224

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Ti financijski instrumenti mogu se grupirati u mehanizme za potrebe provedbe i izvješćivanja.

7.  Ti financijski instrumenti mogu se grupirati u mehanizme za potrebe primjene i izvješćivanja.

Amandman    225

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7 a.  Komisija i ESVD ne započinju i ne ponavljaju operacije sa subjektima registriranima ili uspostavljenima u jurisdikcijama koje su u relevantnoj politici Unije određene kao nekooperativne, ili za koje se utvrdi da su visokorizične treće zemlje u skladu s člankom 9. stavkom 2. Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća, ili koji se u praksi ne pridržavaju dogovorenih poreznih standarda o transparentnosti i razmjeni informacija na razini Unije ili međunarodnoj razini.

Amandman    226

Prijedlog uredbe

Članak 23.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 23.a

 

Fondovi za male projekte

 

1.    Financiranje u okviru ove Uredbe može se pružiti „fondovima za male projekte” u cilju odabira i provedbe projekata ograničenog financijskog opsega.

 

2.    Korisnici fondova za male projekte su organizacije civilnog društva.

 

3.    Krajnji primatelji unutar fonda za male projekte dobivaju potporu na temelju ove Uredbe putem korisnika te provode male projekte unutar tog fonda za male projekte („mali projekt”).

 

4.    Ako ne premašuje iznos od 50 000 EUR, javni doprinos malom projektu mora biti u obliku jediničnih troškova ili jednokratnih iznosa ili uključivati paušalne stope.

Amandman    227

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  državama članicama OECD-a u slučaju ugovora koji se provode u najmanje razvijenoj zemlji ili visoko zaduženoj siromašnoj zemlji, kako su navedene na popisu primatelja službene razvojne pomoći.

(f)  državama članicama OECD-a u slučaju ugovora koji se primjenjuju u najmanje razvijenoj zemlji ili visoko zaduženoj siromašnoj zemlji, kako su navedene na popisu primatelja službene razvojne pomoći.

Amandman    228

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Na djelovanja koja se sufinanciraju ili provode uz izravno ili neizravno upravljanje s tim subjektima primjenjuju se i pravila prihvatljivosti za subjekte koji se navode u članku 62. stavku 1. točki (c) podtočkama od ii. do viii. Financijske uredbe.

5.  Na djelovanja koja se sufinanciraju ili primjenjuju uz izravno ili neizravno upravljanje s tim subjektima primjenjuju se i pravila prihvatljivosti za subjekte koji se navode u članku 62. stavku 1. točki (c) podtočkama od ii. do viii. Financijske uredbe.

Amandman    229

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Pravila o prihvatljivosti iz ovog članka mogu se ograničiti s obzirom na državljanstvo, geografsku lokaciju ili pravni status podnositelja zahtjeva kada se takva ograničenja zahtijevaju zbog posebne naravi i ciljeva djelovanja te kada su potrebna radi djelotvorne provedbe tog djelovanja.

9.  Pravila o prihvatljivosti iz ovog članka mogu se ograničiti s obzirom na državljanstvo, geografsku lokaciju ili pravni status podnositelja zahtjeva kada se takva ograničenja zahtijevaju zbog posebne naravi i ciljeva djelovanja te kada su potrebna radi djelotvorne primjene tog djelovanja. Ograničenja u pogledu državljanstva ne primjenjuju se na međunarodne organizacije.

Amandman    230

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  U svrhu promicanja lokalnih kapaciteta, tržišta i kupnji, prioritet se daje lokalnim i regionalnim ugovarateljima ako je Financijskom uredbom predviđena dodjela na temelju jedne ponude. U svim drugim slučajevima sudjelovanje lokalnih i regionalnih ugovaratelja promiče se u skladu s relevantnim odredbama te uredbe.

11.  U svrhu promicanja lokalnih kapaciteta, tržišta i kupnji, prioritet se daje lokalnim i regionalnim ugovarateljima, pri čemu se posebna pozornost obraća na njihovo iskustvo u održivosti okoliša ili pravednoj trgovini ako je Financijskom uredbom predviđena dodjela na temelju jedne ponude. U svim drugim slučajevima sudjelovanje lokalnih i regionalnih ugovaratelja promiče se u skladu s relevantnim odredbama te uredbe. U svim se slučajevima primjenjuju kriteriji održivosti i dužne pažnje.

Amandman    231

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

12 a.  Instrumentom za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju ne pruža se potpora radnjama koje u skladu s analizom okoliša iz članka 21. stvaraju štetu okolišu ili klimi. Raspodjela sredstava potpuno je u skladu s Pariškim sporazumom i, općenito, europsko financiranje namijenjeno vanjskom djelovanju pridonosi dugoročnim ciljevima Pariškog sporazuma. Konkretno, tim se instrumentom ne pruža potpora:

 

(a)    djelovanjima koja su neusklađena s nacionalno utvrđenim doprinosima zemalja primateljica u skladu s Pariškim sporazumom;

 

(b)    ulaganjima u sektorima istraživanja i proizvodnje, pohrane i prijevoza, te obrade i prodaje fosilnih goriva.

Amandman    232

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija obavješćuje Europski parlament i Vijeće o prenesenim odobrenim sredstvima za preuzete obveze u skladu s člankom 12. stavkom 6. Financijske uredbe.

Komisija informira Europski parlament i Vijeće o prenesenim odobrenim sredstvima koja su automatski prenesena, uključujući povezane iznose, u skladu s člankom 12. stavkom 6. Financijske uredbe.

Amandman    233

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijskom omotnicom navedenom u članku 6. stavku 2. točki (a) financiraju se Europski fond za održivi razvoj plus i jamstvo za vanjsko djelovanje.

Europski fond za održivi razvoj plus i jamstvo za vanjsko djelovanje financiraju se financijskom omotnicom za geografske programe koji se navode u članku 6. stavku 2. točki (a), pri čemu se jamči da to financiranje ne šteti drugim djelovanjima koja se podupiru geografskim programima.

Amandman    234

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svrha je EFOR-a plus, kao integriranog financijskog paketa koji osigurava financijski kapacitet na temelju metoda provedbe uspostavljenih u članku 23. stavku 1. točkama (a), (e), (f) i (g), potpora ulaganjima i povećanje pristupa financiranju kako bi se potaknuo održiv i uključiv gospodarski i socijalni razvoj i promicala socioekonomska otpornost u zemljama partnerima s posebnim naglaskom na iskorjenjivanje siromaštva, održiv i uključiv rast, stvaranje pristojnih radnih mjesta, gospodarske prilike, vještine i poduzetništvo, socioekonomske sektore, mikro, mala i srednja poduzeća te rješavanje specifičnih socioekonomskih temeljnih uzroka nezakonite migracije, u skladu s relevantnim okvirnim programskim dokumentima. Posebna pažnja posvetit će se zemljama u kojima su utvrđene nestabilne situacije ili sukobi, najmanje razvijenim zemljama i visoko zaduženim siromašnim zemljama.

Svrha je EFOR-a plus, kao integriranog financijskog paketa koji osigurava financijski kapacitet u obliku bespovratnih sredstava, jamstava i drugih financijskih instrumenata kako je utvrđeno u članku 23. stavku 1., potpora ulaganjima i povećanje pristupa financiranju, uz povećavanje dodatnosti, pružanje inovativnih proizvoda i poticanje financiranja iz privatnog sektora, kako bi se potaknuli održiv i uključiv gospodarski, okolišni i socijalni razvoj, industrijalizacija i stabilno investicijsko ozračje, u cilju promicanja socioekonomske i okolišne otpornosti u zemljama partnerima s posebnim naglaskom na iskorjenjivanje siromaštva, održiv i uključiv rast, prilagodbu klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje, zaštitu okoliša i upravljanje njime, stvaranje pristojnih radnih mjesta u skladu s relevantnim standardima MOR-a, osobito za ugrožene skupine, uključujući žene i mlade, gospodarske prilike, vještine i poduzetništvo, socioekonomske sektore, s naglaskom na socijalna poduzeća i zadruge s obzirom na njihov potencijal za smanjenje siromaštva, nejednakosti te podupiranje ljudskih prava i egzistencije, uz pružanje potpore mikropoduzećima, malim i srednjim poduzećima te rješavanje specifičnih socioekonomskih temeljnih uzroka nezakonitih migracija i prisilnog raseljavanja, kao i pružanja doprinosa održivoj reintegraciji migranata koji se vraćaju u svoje zemlje podrijetla, u skladu s relevantnim okvirnim programskim dokumentima. 45 % sredstava izdvaja se za ulaganja koja doprinose klimatskim ciljevima, upravljanju okolišem i zaštiti okoliša, biološkoj raznolikosti i suzbijanju dezertifikacije, od čega se 30 % ukupne financijske omotnice dodjeljuje za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu na njih. Posebna pažnja te dodatna potpora izgradnji kapaciteta institucija, gospodarskom upravljanju i tehničkoj potpori posvetit će se zemljama u kojima su utvrđene nestabilne situacije ili sukobi, najmanje razvijenim zemljama i visoko zaduženim siromašnim zemljama. Jamstvo za vanjsko djelovanje upotrebljava se uz ulaganja vlade u osnovne javne usluge, koja ostaju u njezinoj nadležnosti.

Amandman    235

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Prema Jamstvu za vanjsko djelovanje, Unija može jamčiti za operacije potpisane između 1. siječnja 2021. i 31. prosinca 2027., u iznosu do 60 000 000 000 EUR.

3.  Prema Jamstvu za vanjsko djelovanje, Unija može jamčiti za operacije potpisane između 1. siječnja 2021. i 31. prosinca 2027., u iznosu do 60 000 000 000 EUR. Ta se gornja granica preispituje u okviru izvješća o evaluaciji u sredini programskog razdoblja u skladu s člankom 32.

Amandman    236

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Stopa izdvojenih rezervacija kreće se od 9 % do 50 % ovisno o vrsti operacija.

4.  Stopa izdvojenih rezervacija kreće se od 9 % do 50 % ovisno o vrsti operacija. Iznos od najviše 10 milijardi EUR osigurava se iz proračuna Unije s pomoću posebne proračunske linije u okviru godišnjeg proračunskog postupka ili prijenosa proračunskih sredstava. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 34. kako bi, u slučaju da to bude potrebno, izmijenila maksimalni iznos.

Amandman    237

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 4. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Te se stope revidiraju svake tri godine od datuma primjene ove Uredbe utvrđenog u članku 40. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 34. za dopunu ili izmjenu tih stopa.

Te se stope revidiraju svake dvije godine počevši od datuma primjene ove Uredbe utvrđenog u članku 40. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 34. za dopunu ili izmjenu tih stopa i povezanih financijskih iznosa.

Amandman    238

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  U okviru EFOR-a plus i Jamstva za vanjsko djelovanje mogu se podupirati operacije financiranja i ulaganja u zemljama partnerima u geografskim područjima koja se navode u članku 4. stavku 2. Rezervacije iz Jamstva za vanjsko djelovanje financiraju se iz proračuna relevantnih geografskih programa utvrđenih člankom 6. stavkom 2. točkom (a) i prenose se u zajednički fond za rezervacije. EFOR+ i Jamstvo za vanjsko djelovanje mogu poduprijeti i operacije za korisnike navedene u Prilogu I. Uredbi IPA III. Sredstva za te operacije u okviru EFOR-a plus i za rezervacije iz Jamstva za vanjsko djelovanje namaknut će se u okviru Uredbe IPA. Rezervacije u okviru Jamstva za vanjsko djelovanje za kredite trećim zemljama navedenima u članku 10. stavku 2. Uredbe EINS financirat će se iz te Uredbe.

6.  U okviru EFOR-a plus i Jamstva za vanjsko djelovanje mogu se podupirati operacije financiranja i ulaganja u zemljama partnerima u geografskim područjima koja se navode u članku 4. stavku 2. Rezervacije iz Jamstva za vanjsko djelovanje financiraju se iz proračuna relevantnih geografskih programa utvrđenih člankom 6. stavkom 2. točkom (a) i prenose se u zajednički fond za rezervacije. U geografskoj raspodjeli operacija iz EFOR-a plus u najvećoj se mogućoj mjeri odražava relativni ponder financijskih dodjela za različite regije, kako je predloženo u članku 6. stavku 2. točki (a). EFOR+ i Jamstvo za vanjsko djelovanje mogu poduprijeti i operacije za korisnike navedene u Prilogu I. Uredbi IPA III. Sredstva za te operacije u okviru EFOR-a plus i za rezervacije iz Jamstva za vanjsko djelovanje namaknut će se u okviru Uredbe IPA. Rezervacije u okviru Jamstva za vanjsko djelovanje za kredite trećim zemljama navedenima u članku 10. stavku 2. Uredbe EINS financirat će se iz te Uredbe.

Amandman    239

Prijedlog uredbe

Članak 26.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 26.a

 

Ciljevi EFOR-a plus

 

1.    Operacijama fonda EFOR+ koje ispunjavaju uvjete za potporu iz Jamstva za vanjsko djelovanje pridonosi se sljedećim prioritetnim područjima:

 

(a)    pružanje financijskih sredstava i potpore razvoju privatnog, zadružnog i socijalnog poduzetničkog sektora s ciljem pridonošenja održivom razvoju u njegovim gospodarskim, socijalnim i okolišnim dimenzijama s posebnim naglaskom na iskorjenjivanje siromaštva i, prema potrebi, europskoj politici susjedstva te ciljevima utvrđenima u članku 3. Uredbe (EU) .../... [IPA III];

 

(b)    uklanjanje uskih grla u privatnom ulaganju, osiguravajući osobito pravnu sigurnost ulaganja;

 

(c)    poticanje učinka poluge za financiranje iz privatnog sektora, s posebnim naglaskom na mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća;

 

(d)    jačanje društveno-gospodarskih sektora i područjâ te povezane javne i privatne infrastrukture i održive povezivosti te održive proizvodnje u cilju promicanja uključivog i održivog društveno-gospodarskog razvoja koji poštuje ljudska prava i okoliš;

 

(e)    pridonošenje klimatskom djelovanju te zaštiti okoliša i njegovu upravljanju;

 

(f)    pridonošenje rješavanju specifičnih temeljnih uzroka migracija, uključujući nezakonite migracije i prisilno raseljavanje, i pridonošenje sigurnim, propisnim i zakonitim migracijama i mobilnosti s pomoću promicanja održivog razvoja;

Amandman    240

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Operacije financiranja i ulaganja prihvatljive za potporu putem Jamstva za vanjsko djelovanje dosljedne su i usklađene s politikama Unije, kao i sa strategijama i politikama zemalja partnera. Njima se posebno podupiru ciljevi, opća načela i okvir politike ove Uredbe te relevantni okvirni programski dokumenti, uzimajući u obzir prioritetna područja utvrđena u Prilogu V.

1.  Operacije financiranja i ulaganja prihvatljive za potporu putem Jamstva za vanjsko djelovanje dosljedne su i usklađene s politikama Unije, posebno s razvojnom politikom i europskom politikom susjedstva, kao i sa strategijama i politikama zemalja partnera te se njima rješavaju pitanja neuspjeha lokalnih tržišta ili neoptimalna ulaganja, bez nepoštenog natjecanja s lokalnim gospodarskim akterima. Njima se posebno podupiru ciljevi, opća načela i okvir politike ove Uredbe te relevantni okvirni programski dokumenti, uzimajući u obzir prioritetna područja utvrđena u članku 26.a i dodatno opisana u Prilogu V.

Amandman    241

Prijedlog uredbe

Članak 27. stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Jamstvo za vanjsko djelovanje dodjeljuje se pod uvjetom da Komisija, u ime Unije, i prihvatljivi partner sklope sporazume o jamstvu EFOR-a.

Amandman    242

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Jamstvom za vanjsko djelovanje podupiru se operacije financiranja i ulaganja usklađene s uvjetima utvrđenima u članku 209. stavku 2. točkama od (a) do (c) Financijske uredbe:

2.  Jamstvom za vanjsko djelovanje podupiru se operacije financiranja i ulaganja kojima se rješavaju tržišni nedostaci ili okolnosti za ulaganja koje nisu optimalne. Operacije će ujedno biti usklađene s uvjetima utvrđenima u članku 209. stavku 2. točkama od (a) do (d) Financijske uredbe:

Amandman    243

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2. – točka -aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a a)  koje omogućuju financijsku i razvojnu dodatnost;

Amandman    244

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2. – točka -ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a b)  koje podliježu javno dostupnoj participativnoj ex ante procjeni učinka na ljudska prava, društvo, okoliš i rad, kojom se utvrđuju i rješavaju rizici u tim područjima te u kojima se propisno uzimaju u obzir načela dobrovoljnog i prethodnog pristanka pogođenih zajednica u ulaganjima u zemljišta;

Amandman    245

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  koje su održive s tehničkog i društvenog aspekta i aspekta zaštite okoliša.

(c)  koje su održive s tehničkog i društveno-gospodarskog aspekta i aspekta zaštite okoliša.

Amandman    246

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  koje su usmjerene na sektore i pitanja u kojima postoje jasni tržišni ili institucijski nedostaci koji sprječavaju financiranje iz privatnog sektora;

Amandman    247

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c b)  koje su strukturirane tako da pridonose pospješivanju razvoja tržišta i mobiliziranju sredstava iz privatnog sektora prema područjima u kojima postoji investicijski jaz;

Amandman    248

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2. – točka cc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c c)  koje su usredotočene na projekte koji podrazumijevaju veće rizike od onih koje su privatni zajmodavci spremni poduzeti samo u komercijalne svrhe;

Amandman    249

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2. – točka cd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c d)  kojima se ne narušavaju tržišta u partnerskim zemljama i regijama;

Amandman    250

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2. – točka ce (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c e)  kojima se, ako je moguće, maksimalno povećava mobilizacija kapitala lokalnog privatnog sektora;

Amandman    251

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2. – točka cf (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c f)  kojima se poštuju načela razvojne učinkovitosti kako su utvrđena u okviru Partnerstva iz Busana za učinkovitu razvojnu suradnju i potvrđena u Nairobiju 2016., koja uključuju preuzimanje odgovornosti, ujednačavanje, usmjerenost na rezultate, transparentnost i uzajamnu odgovornost, kao i cilj nevezane pomoći;

Amandman    252

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2. – točka cg (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c g)  koje su osmišljene da ispunjavaju kriterije za službenu razvojnu pomoć koje je uspostavio OECD-DAC, uzimajući u obzir posebnosti razvoja privatnog sektora, osim operacija u industrijaliziranim zemljama koje nisu prihvatljive za službenu razvojnu pomoć;

Amandman    253

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2. – točka ch (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c h)  koje se primjenjuju tako da se u cijelosti poštuju međunarodno pravo o ljudskim pravima te međunarodno dogovorene smjernice, načela i konvencije, uključujući načela za održivo ulaganje, vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima, smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća, načela Organizacije UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO) za odgovorno ulaganje u poljoprivredu i prehrambene sustave te konvencije i standarde Međunarodne organizacije rada, Konvenciju UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, načela iz Maastrichta o obvezama izvan teritorija država u području gospodarskih, društvenih i kulturnih prava te dobrovoljne smjernice FAO-a o odgovornom upravljanju korištenjem zemlje, ribarstvom i šumarstvom u kontekstu nacionalne sigurnosti opskrbe hranom;

Amandman    254

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Prihvatljivi su partneri u svrhu Jamstva za vanjsko djelovanje partneri utvrđeni u članku 208. stavku 4. Financijske uredbe, uključujući one iz trećih zemalja koji doprinose Jamstvu za vanjsko djelovanje, uz odobrenje Komisije u skladu s člankom 28. ove Uredbe. K tomu, i odstupajući od članka 62. stavka 2. točke (c) Financijske uredbe, tijela uređena privatnim pravom države članice ili treće zemlje koja je pridonijela Jamstvu za vanjsko djelovanje u skladu s člankom 28., koja mogu primjereno jamčiti za svoj financijski kapacitet, prihvatljiva su u svrhu Jamstva.

4.  Prihvatljivi su partneri u svrhu Jamstva za vanjsko djelovanje partneri utvrđeni u članku 208. stavku 4. Financijske uredbe, uključujući one iz trećih zemalja koji doprinose Jamstvu za vanjsko djelovanje, uz odobrenje Komisije u skladu s člankom 28. ove Uredbe i mišljenjem strateškog odbora. K tomu, i odstupajući od članka 62. stavka 2. točke (c) Financijske uredbe, tijela uređena privatnim pravom države članice ili treće zemlje koja je pridonijela Jamstvu za vanjsko djelovanje u skladu s člankom 28., koja mogu primjereno jamčiti za svoj financijski kapacitet, prihvatljiva su u svrhu Jamstva.

Amandman    255

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 a.  Grupa Europske investicijske banke između ostalog:

 

a) sudjeluje u upravljanju rizicima EFOR-a plus zajedno s drugim europskim financijskim institucijama vodeći računa o potrebi izbjegavanja mogućeg sukoba interesa;

 

b)   jedina provodi dio investicijskog područja koji obuhvaća državne zajmove za koje će se izdvojiti najmanje 1 000 000 000 EUR iz financijskih omotnica geografskih programa, u skladu s postupcima utvrđenima u poglavljima 1. i 3. ove glave;

 

c)    predstavlja prihvatljivog partnera za provedbene aktivnosti u okviru drugih investicijskih područja.

Amandman    256

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prihvatljivi partneri poštuju pravila i uvjete utvrđene u članku 62. stavku 2. točki (c) Financijske uredbe. Ako je riječ o tijelima uređenima privatnim pravom države članice ili treće zemlje koja su pridonijela Jamstvu za vanjsko djelovanje u skladu s člankom 28. ove Uredbe, prednost se daje onim tijelima koja pružaju na uvid informacije o okolišnim, socijalnim i korporativnim uvjetima upravljanja.

Prihvatljivi partneri poštuju pravila i uvjete utvrđene u članku 62. stavku 2. točki (c) Financijske uredbe. Ako je riječ o tijelima uređenima privatnim pravom države članice ili treće zemlje koja su pridonijela Jamstvu za vanjsko djelovanje u skladu s člankom 28. ove Uredbe, prednost se daje onim tijelima koja pružaju na uvid informacije o okolišnim, socijalnim, poreznim i korporativnim uvjetima upravljanja.

Amandman    257

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 5. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija osigurava pravedno postupanje prema svim prihvatljivim partnerima te osigurava da se tijekom razdoblja provedbe EFOR-a plus izbjegavaju sukobi interesa. Kako bi se osigurala komplementarnost, Komisija može od prihvatljivih partnera zatražiti sve relevantne informacije o njihovim operacijama koje nisu obuhvaćene EFOR-om plus.

Komisija osigurava pravedno postupanje prema svim prihvatljivim partnerima i jednak pristup financiranju te osigurava da se tijekom razdoblja primjene EFOR-a plus izbjegavaju sukobi interesa. Kako bi se osigurala komplementarnost, Komisija može od prihvatljivih partnera zatražiti sve relevantne informacije o njihovim operacijama koje nisu obuhvaćene EFOR-om plus.

Amandman    258

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5 a.  Europski parlament ili Vijeće mogu pozvati prihvatljive partnere, organizacije civilnog društva i lokalne zajednice na razmjenu stajališta o operacijama financiranja i ulaganja koje su obuhvaćene ovom Uredbom.

Amandman    259

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 6. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d a)  načela pravednih i otvorenih postupaka provedbe natječaja.

Amandman    260

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Komisija uspostavlja investicijska područja za regije, određene zemlje partnere ili oboje, za određene sektore, ili određene projekte, određene kategorije krajnjih korisnika ili oboje, koji će se financirati ovom Uredbom i pokriti Jamstvom za vanjsko djelovanje do određenog fiksnog iznosa. Komisija obavješćuje Europski parlament i Vijeće o usklađenosti investicijskih područja s ovim člankom te o detaljnim prioritetima za financiranje tih područja. Svi zahtjevi za financijsku potporu unutar investicijskih područja podnose se Komisiji.

Briše se.

Izbor investicijskih područja opravdava se analizom tržišnih nedostataka i okolnosti za ulaganja koje nisu optimalne. Takvu analizu provodi Komisija u suradnji s potencijalno prihvatljivim partnerima i dionicima.

 

Prihvatljivi partneri mogu osigurati instrumente iz stavka 3. u okviru investicijskog područja ili pojedinačnog projekta kojim upravlja prihvatljivi partner. Instrumenti se mogu osigurati u korist zemalja partnera, uključujući zemlje koje prolaze kroz razdoblje nestabilnosti ili sukoba ili zemlje koje se suočavaju s izazovima u području obnove i oporavka nakon sukoba te u korist institucija tih partnerskih zemalja, uključujući njihove javne nacionalne i privatne lokalne banke i financijske institucije, kao i u korist subjekata iz privatnog sektora tih zemalja partnera.

 

Amandman    261

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Komisija ocjenjuje operacije koje primaju potporu iz Jamstva za vanjsko djelovanje s obzirom na kriterije prihvatljivosti utvrđene u stavcima 2. i 3., a kada je to moguće koriste se postojeći sustavi za mjerenje rezultata prihvatljivih partnera. Komisija objavljuje rezultate procjene za svako investicijsko područje jednom godišnje.

8.  Komisija ocjenjuje operacije koje primaju potporu iz Jamstva za vanjsko djelovanje s obzirom na kriterije prihvatljivosti utvrđene u stavcima 2. i 3. Komisija utvrđuje tablicu rezultata s pokazateljima za usmjeravanje odabira projekata. Provedbeni partneri popunjavaju tablicu za sve operacije u okviru fonda EFOR+. Komisija ocjenjuje sve operacije koje se podupire Jamstvom u skladu s kriterijima prihvatljivosti navedenima u članku 27. te se koristi tablicom rezultata za provedbu neovisne provjere kvalitete dubinske analize i procjene koju su proveli provedbeni partneri na razini projekta. Ako je potrebno, Komisija traži pojašnjenje i izmjene provedbenih partnera. Komisija objavljuje tablicu za sve projekte nakon odobrenja Komisije i provedbenih partnera za korištenje Jamstva te rezultate svih jamstvenih instrumenata i individualnih projekata u okviru procjene za svako investicijsko područje jednom godišnje.

Amandman    262

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Komisija ima ovlast donositi delegirane akte u skladu s člankom 34. za dopunu ili izmjenu prioritetnih područja u Prilogu V. i upravljanje EFOR-om plus u Prilogu VI.

9.  Komisija ima ovlast donositi delegirane akte u skladu s člankom 34. za dopunu ili izmjenu prioritetnih i investicijskih područja koja su navedena u Prilogu V. U slučaju dopune ili izmjene investicijskih područja za određene regije, određene zemlje partnere ili oboje, za određene sektore, ili određene projekte, određene kategorije krajnjih korisnika ili oboje, koji će se financirati ovom Uredbom i pokriti Jamstvom za vanjsko djelovanje do određenog fiksnog iznosa, Komisija uzima u obzir savjete strateškog odbora i savjetuje se s operativnim odborima.

 

Komisija obavješćuje Europski parlament i Vijeće o usklađenosti investicijskih područja s uvjetima iz članka 26.a i ovim člankom te o detaljnim prioritetima za financiranje tih područja. Svi zahtjevi za financijsku potporu unutar investicijskih područja podnose se Komisiji.

 

Izbor investicijskih područja opravdava se analizom tržišnih nedostataka i okolnosti za ulaganja koje nisu optimalne. Takvu analizu provodi Komisija u suradnji s potencijalno prihvatljivim partnerima i dionicima.

 

Prihvatljivi partneri mogu osigurati instrumente iz stavka 3. u okviru investicijskog područja ili pojedinačnog projekta kojim upravlja prihvatljivi partner. Instrumenti se mogu osigurati u korist zemalja partnera, uključujući zemlje koje prolaze kroz razdoblje nestabilnosti ili sukoba ili zemlje koje se suočavaju s izazovima u području obnove i oporavka nakon sukoba te u korist institucija tih partnerskih zemalja, uključujući njihove javne nacionalne i privatne lokalne banke i financijske institucije, kao i u korist subjekata iz privatnog sektora tih zemalja partnera. U zemljama koje prolaze kroz razdoblje nestabilnosti ili sukoba, te u drugim zemljama kada je to opravdano, moguće je pružiti potporu ulaganjima javnog sektora koja imaju relevantne učinke na razvoj privatnog sektora.

Amandman    263

Prijedlog uredbe

Članak 27.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 27.a

 

Upravljanje fondom EFOR+ i njegova struktura

 

1.  EFOR+ sastoji se od regionalnih platformi za ulaganja uspostavljenih na temelju radnih metoda, postupaka i struktura postojećih vanjskih mehanizama Unije za mješovito financiranje, kojima se njihove operacije mješovitog financiranja mogu kombinirati s operacijama Jamstva za vanjsko djelovanje u okviru fonda EFOR+.

 

2.  Komisija je odgovorna za ukupno upravljanje fondom EFOR+ i Jamstvom za vanjsko djelovanje. Komisija osim toga neće nastojati provoditi opće bankarske operacije. Komisija redovito izvješćuje Europski parlament radi jamčenja najviših standarda transparentnosti i financijske odgovornosti.

 

3.  Komisiju o upravljanju fondom EFOR+ savjetuje strateški odbor, osim u slučaju operacija koje obuhvaćaju politike proširenja Unije i koje se financiraju iz instrumenta [IPA III.], gdje Komisiju savjetuje strateški odbor za Okvirni sporazum o ulaganju za zapadni Balkan (WBIF). Komisija ujedno blisko surađuje sa svim prihvatljivim partnerima u pogledu operativnog upravljanja Jamstvom za vanjsko djelovanje. U tu se svrhu uspostavlja tehnička radna skupina koju čine stručnjaci Komisije i prihvatljivi partneri s ciljem procjenjivanja rizika i povezanih cijena.

 

4.  Strateški odbor savjetuje Komisiju o strateškom usmjerenju i prioritetima za ulaganja iz Jamstva za vanjsko djelovanje u okviru fonda EFOR+ i doprinosi njihovoj usklađenosti s vodećim načelima i ciljevima vanjskog djelovanja Unije, razvojne politike i europske politike susjedstva te s ciljevima iz članka 3. ove Uredbe i svrhom fonda EFOR+ utvrđenom u članku 26. Isto tako podržava Komisiju pri utvrđivanju općih investicijskih ciljeva u pogledu upotrebe Jamstva za vanjsko djelovanje kako bi se pružila potpora operacijama iz EFOR-a plus i pratila prikladna i raznolika geografska i tematska pokrivenost investicijskih područja, pridajući pritom posebnu pozornost zemljama za koje je utvrđeno da prolaze kroz nestabilnost ili sukob, najmanje razvijenim zemljama i prezaduženim siromašnim zemljama.

 

5.  Strateški odbor podržava i opću koordinaciju, komplementarnost i usklađenost među regionalnim platformama za ulaganja, među trima stupovima Europskog plana ulaganja te između Europskog plana ulaganja i drugih aktivnosti Unije u području migracija i u pogledu provedbe Programa održivog razvoja do 2030., kao i s drugim programima iz ove Uredbe, drugim instrumentima financiranja i uzajamnim fondovima Unije.

 

6.  Strateški odbor sastoji se od predstavnikâ Komisije i visokog predstavnika, svih država članica i Europske investicijske banke. Europski parlament ima status promatrača. Doprinositelji, prihvatljivi partneri, zemlje partneri, relevantne regionalne organizacije i drugi dionici mogu prema potrebi dobiti status promatrača. Prije uključivanja novih promatrača provodi se savjetovanje sa strateškim odborom. Strateškim odborom supredsjedaju Komisija i visoki predstavnik.

 

7.  Strateški odbor sastaje se najmanje dvaput godišnje i, kada je to moguće, donosi mišljenja konsenzusom. Predsjedatelj može organizirati dodatne sastanke u bilo kojem trenutku ili na zahtjev trećine članova odbora. Ako konsenzus nije moguće postići, primjenjuje se pravo glasa kako je dogovoreno na prvom sastanku strateškog odbora i utvrđeno njegovim poslovnikom. Tim pravom glasa uzima se u obzir izvor financiranja. U poslovniku se određuje okvir u pogledu uloge promatrača. Zapisnici i dnevni redovi sastanaka strateškog odbora javno se objavljuju nakon donošenja.

 

8.  Komisija na godišnjoj osnovi izvješćuje strateški odbor o postignutom napretku u pogledu primjene fonda EFOR+. Strateški odbor WBIF-a izvješćuje o ostvarenom napretku u primjeni jamstvenog instrumenta za regiju proširenja kako bi se nadopunilo to izvješćivanje. Strateški odbor redovito organizira savjetovanje s relevantnim dionicima o strateškom usmjerenju i primjeni fonda EFOR+.

 

9.  Iako postoje dva strateška odbora, za EFOR+ je potrebno imati jedinstveni i objedinjeni okvir za upravljanje rizicima.

 

10.  Tijekom razdoblja primjene EFOR-a plus strateški odbor što je moguće prije usvaja i objavljuje smjernice kojima se utvrđuje način na koji će se osigurati usklađenost operacija EFOR-a plus s ciljevima i kriterijima prihvatljivosti utvrđenima u člancima 26.a i 27.

 

11.  Strateški odbor u okviru svojeg strateškog vodstva vodi računa o relevantnim rezolucijama Europskog parlamenta te odlukama i zaključcima Vijeća.

 

12.  Operativni odbori regionalnih investicijskih platformi pružaju potporu Komisiji na provedbenoj razini pri određivanju regionalnih i sektorskih investicijskih ciljeva te regionalnih, sektorskih i tematskih investicijskih područja te sastavljaju mišljenja o operacijama mješovitog financiranja i uporabi Jamstva za vanjsko djelovanje za podupiranje operacija fonda EFOR+.

Amandman    264

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Doprinosi trećih zemalja koje nisu ugovorne stranke u Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru i ostalih trećih stranaka gotovinski su doprinosi koji podliježu odobrenju Komisije.

Doprinosi trećih zemalja koje nisu ugovorne stranke u Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru i ostalih trećih stranaka gotovinski su doprinosi koji podliježu mišljenju strateškog odbora i odobrenju Komisije.

Amandman    265

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – podstavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na zahtjev država članica njihovi doprinosi mogu se namijeniti pokretanju djelovanja u određenim regijama, zemljama, sektorima ili postojećim investicijskim područjima.

Briše se.

Amandman    266

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaki doprinos može se upotrijebiti za pokriće aktivacija jamstva bez obzira na namjenu.

Svaki doprinos može se upotrijebiti za pokriće aktivacija jamstva.

Amandman    267

Prijedlog uredbe

Članak 29. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Provedba sporazuma o Jamstvu za vanjsko djelovanje

Primjena sporazuma o Jamstvu za vanjsko djelovanje

Amandman    268

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija u ime Unije sklapa sporazume o Jamstvu za vanjsko djelovanje s prihvatljivim partnerima odabranima u skladu s člankom 27. Sporazumi mogu biti sklopljeni s konzorcijem dvaju prihvatljivih partnera ili više njih.

1.  Komisija u ime Unije sklapa sporazume o Jamstvu za vanjsko djelovanje s prihvatljivim partnerima odabranima u skladu s člankom 27. Ti su sporazumi bezuvjetni, neopozivi, na prvi zahtjev i u korist odabranih partnera. Sporazumi mogu biti sklopljeni s konzorcijem dvaju prihvatljivih partnera ili više njih.

Amandman    269

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svi sporazumi o Jamstvu za vanjsko djelovanje stavljaju se, na zahtjev, na raspolaganje Europskom parlamentu i Vijeću, uzimajući u obzir zaštitu povjerljivih i osjetljivih poslovnih informacija.

Svi sporazumi o Jamstvu za vanjsko djelovanje stavljaju se na raspolaganje Europskom parlamentu i Vijeću, uzimajući u obzir zaštitu povjerljivih i osjetljivih poslovnih informacija.

Amandman    270

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  navode o ciljevima i svrsi ove Uredbe, procjenu potreba i naznaku očekivanih rezultata, uzimajući u obzir promicanje poslovne društvene odgovornosti i odgovornog poslovnog ponašanja;

(c)  navode o ciljevima i svrsi ove Uredbe, procjenu potreba i naznaku očekivanih rezultata, uzimajući u obzir promicanje poslovne društvene odgovornosti i potrebu za jamčenjem odgovornog poslovnog ponašanja, osobito poštovanjem međunarodno dogovorenih smjernica, načela i pravnih instrumenata navedenih u članku 27. stavku 2. točki (c h);

Amandman    271

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  naknadu za jamstvo, kojom se uzima u obzir razina rizika i mogućnost djelomično subvencionirane naknade kako bi se pružili povoljniji uvjeti u osobito opravdanim slučajevima;

(d)  naknadu za jamstvo, kojom se uzima u obzir razina rizika i mogućnost djelomično subvencionirane naknade kako bi se pružili povoljniji uvjeti u osobito opravdanim slučajevima, a osobito zemljama koje prolaze kroz razdoblje nestabilnosti ili sukoba, najmanje razvijenim zemljama i prezaduženim zemljama;

Amandman    272

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  obveze praćenja, izvješćivanja i evaluacije;

(g)  obveze transparentnog praćenja, izvješćivanja i evaluacije;

Amandman    273

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  jasne i dostupne postupke ulaganja žalbe za treće strane koje bi mogle biti pogođene provedbom projekata koje se podupire iz Jamstva za vanjsko djelovanje.

(h)  jasne i dostupne postupke ulaganja žalbe za treće strane koje bi mogle biti pogođene izvršenjem projekata koje se podupire iz Jamstva za vanjsko djelovanje.

Amandman    274

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5 a.  Komisija pri sklapanju sporazumâ o Jamstvu za vanjsko djelovanje s prihvatljivim partnerima uzima u obzir:

 

(a)   savjete i smjernice strateških i regionalnih operativnih odbora;

 

(b)   ciljeve investicijskog područja;

 

(c)   iskustvo i operativnu i financijsku sposobnost te sposobnost upravljanja rizikom prihvatljivog partnera;

 

(d)   iznos vlastitih sredstava, kao i sufinanciranje privatnog sektora, koje je prihvatljivi partner spreman mobilizirati za investicijsko područje.

Amandman    275

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Prihvatljivi partneri dužni su na zahtjev Komisije dostaviti sve dodatne informacije koje su potrebne za ispunjavanje Komisijinih obveza u vezi s ovom Uredbom.

7.  Prihvatljivi partneri dužni su na zahtjev Komisije dostaviti sve dodatne informacije koje su potrebne za ispunjavanje Komisijinih obveza u vezi s ovom Uredbom, osobito u pogledu provedbe preporuka iz ex ante procjene učinka na ljudska prava, okoliš i rad te socijalnog učinka, i drugih kriterija odabira iz članka 27.

Amandman    276

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Komisija izvješćuje o financijskim instrumentima, proračunskim jamstvima i financijskoj pomoći u skladu s člancima 241. i 250. Financijske uredbe. U tu svrhu prihvatljivi partneri svake godine dostavljaju informacije koje su Komisiji potrebne za ispunjavanje obveza izvješćivanja.

8.  Komisija izvješćuje o financijskim instrumentima, proračunskim jamstvima i financijskoj pomoći u skladu s člancima 241. i 250. Financijske uredbe. U tu svrhu prihvatljivi partneri svake godine dostavljaju informacije koje su Komisiji potrebne za ispunjavanje obveza izvješćivanja. Osim toga, Komisija podnosi godišnje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, kako je utvrđeno u članku 31. stavku 6.a.

Amandman    277

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8 a.  Komisija ili prihvatljivi partneri bez odgađanja obavješćuju OLAF i pružaju mu potrebne informacije ako, u bilo kojoj fazi pripreme, provedbe ili zatvaranja operacija financiranja i ulaganja obuhvaćenih ovom Uredbom, postoje razlozi za sumnju na prijevaru, korupciju, pranje novca ili bilo koju drugu nezakonitu aktivnost koja može ugroziti financijske interese Unije. Komisija ili prihvatljivi partneri pružaju OLAF-u sve potrebne informacije kako bi mogao provesti cjelovitu i sveobuhvatnu istragu.

Amandman    278

Prijedlog uredbe

Članak 29.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 29.a

 

Mehanizam za pritužbe i mehanizam pravne zaštite

 

Uzimajući u obzir moguće pritužbe trećih strana u partnerskim zemljama, uključujući zajednice i pojedince na koje utječu projekti podupirani jamstvom EFOR-a plus i Jamstvom za vanjsko djelovanje, Komisija i delegacije Europske unije na svojim internetskim stranicama objavljuju izravne poveznice na mehanizme za podnošenje pritužbi relevantnih partnera koji su sklopili sporazume s Komisijom. Komisija uspostavlja i centralizirani mehanizam EU-a za pritužbe za sve projekte u skladu s poglavljem IV. ove Uredbe radi pružanja mogućnosti izravnog primanja pritužbi u pogledu načina na koji prihvatljivi partneri obrađuju pritužbe. Komisija te informacije uzima u obzir u kontekstu buduće suradnje s tim partnerima.

Amandman    279

Prijedlog uredbe

Članak 29.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 29.b

 

Isključene aktivnosti i nekooperativne jurisdikcije

 

1.   Jamstvom za vanjsko djelovanje ne podupiru se operacije financiranja i ulaganja:

 

(a)   koje su povezane s vojnim ili sigurnosnim sektorom;

 

(b)   kojima se pruža potpora razvoju nuklearne energije, osim zajmova pruženih u skladu s Uredbom EINS, i fosilnih goriva te promicanju daljnje ovisnosti gospodarstava i društava o visokim emisijama ugljika;

 

(c)   koje imaju znatne vanjske ekološke troškove, kao što su troškovi koji uključuju uništavanje zaštićenih područja, kritičnih staništa i kulturne baštine koji nisu obuhvaćeni provedbom nijednog plana za održiv razvoj i upravljanje;

 

(d)   koje dovode do kršenja ljudskih prava u zemljama partnerima, kao što je uskraćivanje zajednici prava pristupa prirodnim resursima kao što je zemlja i nadzora nad njima, doprinose prisilnom raseljavanju stanovništva ili uključuju prisilni ili dječji rad.

 

2.   U svojim operacijama financiranja i ulaganja prihvatljivi partneri moraju se pridržavati primjenjivog zakonodavstva Unije i dogovorenih međunarodnih standarda i standarda Unije te stoga u okviru ove Uredbe neće podupirati projekte kojima se doprinosi pranju novca, financiranju terorizma, izbjegavanju plaćanja poreza, poreznim prijevarama i utaji poreza. Uz to, prihvatljivi partneri ne započinju i ne ponavljaju operacije sa subjektima registriranima ili uspostavljenima u jurisdikcijama navedenima u relevantnoj politici Unije o nekooperativnim jurisdikcijama, ili za koje se utvrdi da su visokorizične treće zemlje u skladu s člankom 9. stavkom 2. Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća, ili koji se u praksi ne pridržavaju dogovorenih poreznih standarda Unije ili međunarodno utvrđenih poreznih standarda o transparentnosti i razmjeni informacija. Prihvatljivi partneri mogu odstupiti od ovog načela samo ako se projekt fizički provodi u jednoj od tih jurisdikcija i ako ne postoji nijedan pokazatelj da relevantna operacija pripada jednoj od kategorija navedenih u prvom podstavku ovog stavka. Pri sklapanju sporazuma s financijskim posrednicima prihvatljivi partneri prenose uvjete iz ovog članka u relevantne sporazume i zahtijevaju od financijskih posrednika da ih izvijeste o poštovanju tih uvjeta.

 

3.   U operacijama financiranja i ulaganja prihvatljivi partner primjenjuje načela i standarde utvrđene u pravu Unije o sprečavanju korištenja financijskim sustavom u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, a posebno u Uredbi (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća (2) i Direktivi (EU) 2015/849. Prihvatljivi partneri uvjetuju i izravno financiranje i financiranje putem posrednika na temelju ove Uredbe objavom informacija o stvarnom vlasništvu u skladu s Direktivom (EU) 2015/849 i objavljuju podatke iz izvješća po državama, u skladu s člankom 89. stavkom 1. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća.

Amandman    280

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Napredak u postizanju ciljeva ove Uredbe mjeri se s pomoću odgovarajućeg, transparentnog i odgovornog sustava praćenja, izvješćivanja i evaluacije, čime se u okviru primjene programa jamči odgovarajuće sudjelovanje Europskog parlamenta i Vijeća, kao i jačanje sudjelovanja svih partnera Unije, uključujući civilno društvo.

Amandman    281

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku u okviru ove Uredbe prema ostvarivanju posebnih ciljeva iz članka 3. navedeni su u Prilogu VII., u skladu s pokazateljima za ciljeve održivog razvoja. Vrijednosti pokazatelja 1. siječnja 2021. uzimaju se kao osnova za procjenu mjere u kojoj su ciljevi postignuti.

1.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku u okviru ove Uredbe prema ostvarivanju posebnih ciljeva iz članka 3. stavka 2. navedeni su u Prilogu VII., u skladu s pokazateljima za ciljeve održivog razvoja. Vrijednosti pokazatelja 1. siječnja 2021. uzimaju se kao osnova za procjenu mjere u kojoj su ciljevi postignuti.

Amandman    282

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija redovito prati svoja djelovanja i preispituje napredak u ostvarivanju očekivanih rezultata koji obuhvaćaju realizaciju i ishode.

Komisija redovito prati svoja djelovanja i preispituje napredak u ostvarivanju ciljeva utvrđenih u članku 3., kao i očekivanih rezultata koji obuhvaćaju realizaciju i ishode.

Amandman    283

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Napredak u pogledu ostvarivanja očekivanih rezultata trebao bi se pratiti na temelju jasnih, transparentnih i, kada je to primjereno, mjerljivih pokazatelja. Kako bi se pospješilo pravovremeno izvješćivanje, ograničava se broj pokazatelja.

Napredak u pogledu ostvarivanja očekivanih rezultata prati se na temelju jasnih, transparentnih i mjerljivih pokazatelja navedenih u Prilogu VII. te u okviru praćenja i evaluacije usvojenom u skladu sa stavkom 9., kao i u skladu s odredbama o izvršenju proračuna Unije. Kako bi se pospješilo pravovremeno izvješćivanje, ograničava se broj pokazatelja koji su raščlanjeni barem po spolu i dobi.

Amandman    284

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zajednički okviri za rezultate uvršteni u zajedničke programske dokumente koji ispunjavaju kriterije utvrđene u članku 12. stavku 4. tvore temelj prema kojem Unija i države članice zajednički prate provedbu svoje potpore zemlji partneru.

Zajednički okviri za rezultate uvršteni u zajedničke programske dokumente koji ispunjavaju kriterije utvrđene u članku 12. stavku 4. tvore temelj prema kojem Unija i države članice zajednički prate izvršenje svoje potpore zemlji partneru.

Amandman    285

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje provedbe programa i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije.

Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje izvršenja programa i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije.

Amandman    286

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija ispituje napredak u provedbi ove Uredbe. Komisija od 2022. Europskom parlamentu i Vijeću podnosi godišnje izvješće o postignutim ciljevima ove Uredbe u obliku pokazatelja kojima se mjere ostvareni rezultati i učinkovitost Uredbe. To izvješće također se podnosi Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija.

4.  Komisija ispituje napredak u primjeni ove Uredbe. Komisija od 2022. Europskom parlamentu i Vijeću podnosi godišnje izvješće o postignutim ciljevima ove Uredbe u obliku pokazatelja koji uključuju, ali nisu ograničeni na pokazatelje navedene u Prilogu VII., kao i izvršenje proračuna Unije, i kojima se mjere ostvareni rezultati i učinkovitost Uredbe. To izvješće također se podnosi Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija.

Amandman    287

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  To godišnje izvješće sadržava podatke iz prethodne godine o financiranim mjerama, rezultatima praćenja i evaluacije, sudjelovanju relevantnih partnera te provedbi proračunskih obveza i odobrenih sredstava za plaćanje raščlanjenih prema zemlji, regiji i sektoru suradnje. U njemu se procjenjuju rezultati ostvareni financijskim sredstvima Unije korištenjem, u mjeri u kojoj je to moguće, posebnih i mjerljivih pokazatelja njihove uloge u ostvarivanju ciljeva Uredbe. U izvješću se također procjenjuje, kada je to moguće i relevantno, poštovanje načela djelotvornosti razvoja, uključujući za inovativne financijske instrumente.

5.  To godišnje izvješće sadržava podatke iz prethodne godine o financiranim mjerama, rezultatima praćenja i evaluacije, sudjelovanju i razini suradnje relevantnih partnera te izvršenju proračunskih obveza i odobrenih sredstava za plaćanje raščlanjenih prema zemlji, regiji i sektoru suradnje. Izvješće uključuje ocjenu ostvarenog napretka prema očekivanim rezultatima i u vezi s uključivanjem međusektorskih pitanja, kako je navedeno u članku 8. stavku 6. U njemu se procjenjuju rezultati ostvareni financijskim sredstvima Unije korištenjem posebnih i mjerljivih pokazatelja njihove uloge u ostvarivanju ciljeva Uredbe. U izvješću se također procjenjuje poštovanje načela djelotvornosti razvoja, uključujući za inovativne financijske instrumente.

Amandman    288

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Godišnje izvješće koje se priprema 2021. sadržavat će konsolidirane podatke iz godišnjih izvješća za razdoblje od 2014. do 2020. o cjelokupnom financiranju uređenom uredbama iz članka 40. stavka 2., uključujući vanjske namjenske prihode i doprinose uzajamnim fondovima te raščlambu troškova po zemlji, uporabu financijskih instrumenata, obveze i plaćanja. Izvješće odražava glavna stečena iskustva i popratne aktivnosti u vezi s preporukama iz vanjskih evaluacija provedenih u proteklim godinama.

6.  Godišnje izvješće koje se priprema 2021. sadržavat će konsolidirane podatke iz godišnjih izvješća za razdoblje od 2014. do 2020. o cjelokupnom financiranju uređenom uredbama iz članka 39. stavka 2., uključujući vanjske namjenske prihode i doprinose uzajamnim fondovima te raščlambu troškova po zemlji, uporabu financijskih instrumenata, obveze i plaćanja. Izvješće odražava glavna stečena iskustva i popratne aktivnosti u vezi s preporukama iz vanjskih evaluacija provedenih u proteklim godinama. Uključuje procjenu razine kapaciteta osoblja na razini sjedišta i delegacija Unije za provedbu svih ciljeva obuhvaćenih ovom Uredbom.

Amandman    289

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6 a.  Komisija u okviru godišnjeg izvješća podnosi detaljan izvještaj o operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenima Jamstvom za vanjsko djelovanje, i funkcioniranju EFOR-a plus, njegovu upravljanju i učinkovitom doprinosu njegovim ciljevima. Taj dio godišnjeg izvješća popraćen je mišljenjem Revizorskog suda. Njime su obuhvaćeni sljedeći elementi:

 

(a)   procjena rezultata koji doprinose svrsi i ciljevima EFOR-a plus utvrđenima u ovoj Uredbi;

 

(b)   procjena trenutačnih operacija financiranja i ulaganja koje su obuhvaćene Jamstvom za vanjsko djelovanje na razini sektora, zemlje i regije te njihove usklađenosti s ovom Uredbom, među ostalim mjera rizika i njihova učinka na financijsku i gospodarsku stabilnost partnera;

 

(c)   procjena dodatnosti i dodane vrijednosti, mobilizacije sredstava privatnog sektora, procijenjenih i stvarnih rezultata, ishoda i učinka operacija financiranja i ulaganja pokrivenih Jamstvom za vanjsko djelovanje na zbirnoj osnovi, među ostalim učinka na stvaranje pristojnih radnih mjesta i omogućavanja plaće dostatne za život, iskorjenjivanja siromaštva i smanjenja nejednakosti; ta procjena uključuje rodnu analizu obuhvaćenih operacija na temelju dokaza i podataka razvrstanih prema spolu, ako je to moguće, te analizu vrste privatnog sektora za koji je pružena potpora, uključujući zadruge i socijalna poduzeća;

 

(d)   procjena usklađenosti sa zahtjevima koji se odnose na upotrebu Jamstva za vanjsko djelovanje i ostvarenja ključnih pokazatelja uspješnosti za svaki podneseni prijedlog;

 

(e)  procjena učinka poluge koji je postignut operacijama obuhvaćenima Jamstvom za vanjsko djelovanje i EFOR-a plus;

 

(f)   financijski iznos prenesen korisnicima i procjena operacija financiranja i ulaganja svakog prihvatljivog partnera na zbirnoj osnovi;

 

(g)   procjena dodatnosti i dodane vrijednosti operacija financiranja i ulaganja prihvatljivih partnera te ukupnog rizika povezanog s tim operacijama;

 

(h)   detaljne informacije o aktiviranju Jamstva za vanjsko djelovanje, gubitcima, povratima, naplaćenim iznosima i svim drugim primljenim plaćanjima te o ukupnoj izloženosti riziku;

 

(i)   financijska izvješća o operacijama financiranja i ulaganja prihvatljivih partnera obuhvaćenih ovom Uredbom koja je revidirao neovisni vanjski revizor;

 

(j)   procjenu sinergija i komplementarnosti između operacija obuhvaćenih Jamstvom za vanjsko djelovanje i drugog i trećeg stupa plana za vanjska ulaganja na temelju relevantnih postojećih izvješća, s posebnim naglaskom na napretku ostvarenom u dobrom upravljanju, uključujući borbu protiv korupcije i nezakonitih financijskih tokova, poštovanje ljudskih prava, vladavinu prava i rodno osjetljive politike, kao i poticanje poduzetništva, lokalnog poslovnog okruženja i lokalnih financijskih tržišta;

 

(k)   procjena usklađenosti operacija Jamstva za vanjsko djelovanje s međunarodno dogovorenim načelima razvojne učinkovitosti;

 

(l)   procjena naknade za jamstva;

 

(m)   procjena provedbe odredbi povezanih s isključenim aktivnostima i nekooperativnim jurisdikcijama.

Amandman    290

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Godišnja procjena ukupnih troškova za djelovanje u vezi s klimom i bioraznolikošću sastavlja se na temelju donesenih okvirnih programskih dokumenata. Sredstva dodijeljena u okviru ove Uredbe podliježu godišnjem sustavu praćenja koji se temelji na metodologiji OECD-a („Rio pokazatelji”), ne isključujući upotrebu preciznijih metodologija ako su dostupne, integriranom u postojeću metodologiju upravljanja uspješnošću programa Unije, radi kvantifikacije rashoda djelovanja u vezi s klimom i bioraznolikošću na razini akcijskih planova te pojedinačnih i posebnih mjera iz članka 19. i zabilježenih u ocjenama i godišnjem izvješću.

7.  Godišnja procjena ukupnih troškova koji se odnose na ciljeve iz ove Uredbe sastavlja se na temelju donesenih okvirnih programskih dokumenata. Sredstva dodijeljena u okviru ove Uredbe podliježu godišnjem sustavu praćenja koji se temelji na metodologiji Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj, uključujući pokazatelje iz Rija, ne isključujući precizniju metodologiju, ako je dostupna, i koji je integriran u postojeću metodologiju upravljanja uspješnošću programa Unije, kako bi se rashodi povezani s klimom, bioraznolikošću i okolišem, ljudskim razvojem i socijalnom uključenošću te ravnopravnosti spolova i službenom razvojnom pomoći kvantificirali na razini akcijskih planova te pojedinačnih i posebnih mjera iz članka 19. i zabilježenih u ocjenama i godišnjem izvješću. Komisija procjenu prosljeđuje Europskom parlamentu u okviru godišnjeg izvješća.

Amandman    291

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Komisija na raspolaganje stavlja informacije o razvojnoj suradnji, na temelju prepoznatih međunarodnih standarda.

8.  Komisija na raspolaganje stavlja informacije o razvojnoj suradnji, na temelju prepoznatih međunarodnih standarda, uključujući standarde Međunarodne organizacije rada, koristeći se okvirom za zajednički standard koji je razvila Inicijativa za transparentnost međunarodne pomoći.

Amandman    292

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Kako bi osigurala djelotvornu procjenu napretka u pogledu postizanja ciljeva Uredbe, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 34. kako bi izmijenila Prilog VII. u svrhu revizije ili dopune pokazatelja gdje je to potrebno te kako bi dopunila ovu Uredbu odredbama o uspostavi okvira za evaluaciju i praćenje.

9.  Kako bi osigurala djelotvornu procjenu napretka u pogledu postizanja ciljeva Uredbe, Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 34. kako bi izmijenila Prilog VII. u svrhu revizije ili dopune pokazatelja gdje je to potrebno, uključujući u kontekstu revizije u sredini razdoblja, u skladu s člankom 32., te kako bi dopunila ovu Uredbu odredbama o uspostavi okvira za evaluaciju i praćenje, koji može uključivati dodatne pokazatelje uspješnosti primjenjive za svaki od određenih ciljeva ove Uredbe.

Amandman    293

Prijedlog uredbe

Članak 32. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Evaluacija

Preispitivanje u sredini razdoblja i evaluacija

Amandman    294

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Privremena evaluacija ove Uredbe provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njezinoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe instrumenta.

Najkasnije 30. lipnja 2024. Komisija podnosi izvješće o evaluaciji u sredini razdoblja o primjeni ove Uredbe. U izvješću o evaluaciji u sredini razdoblja obuhvaćeno je razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2023. i ispituje se doprinos Unije postizanju ciljeva ove Uredbe, s pomoću pokazatelja kojima se mjere ostvareni rezultati, kao i nalazi i zaključci u vezi s učinkom ove Uredbe i učinkom Europskog fonda za održivi razvoj plus i Jamstva za vanjsko djelovanje.

Amandman    295

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Europski parlament može dati svoj doprinos ovoj evaluaciji. Komisija i ESVD organiziraju savjetovanje s ključnim dionicima i korisnicima, uključujući organizacije civilnog društva. Komisija i ESVD posebnu pozornost posvećuju jamčenju zastupljenosti najmarginaliziranijih skupina.

Amandman    296

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Gdje je to primjereno, u evaluacijama se iskorištavaju načela dobre prakse OECD-DAC-a i nastoji utvrditi jesu li ciljevi ispunjeni te se daju preporuke radi poboljšanja budućih djelovanja.

Komisija ujedno evaluira učinak i učinkovitost svojeg djelovanja po područjima te učinkovitost programiranja s pomoću vanjskih evaluacija. Komisija i ESVD uzimaju u obzir prijedloge i stajališta Europskog parlamenta i Vijeća o neovisnim vanjskim evaluacijama. Gdje je to primjereno, u evaluacijama se koriste načela dobre prakse Odbora za razvojnu pomoć Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj i nastoji se utvrditi jesu li ciljevi ispunjeni te se daju preporuke radi poboljšanja budućih djelovanja. U privremenoj evaluaciji se ocjenjuje u kojoj je mjeri Unija ostvarila ciljeve utvrđene ovom Uredbom.

Amandman    297

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na kraju provedbe Uredbe, a najkasnije četiri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1., Komisija provodi završnu evaluaciju. U evaluaciji se ispituje doprinos Unije postizanju ciljeva ove Uredbe, a u obzir se uzimaju pokazatelji kojima se mjere ostvareni rezultati, kao i nalazi i zaključci u vezi s učinkom ove Uredbe.

U izvješću o evaluaciji u sredini razdoblja također se razmatra učinkovitost, dodana vrijednost, funkcioniranje pojednostavljene i racionalizirane strukture vanjskog financiranja, unutarnja i vanjska dosljednost i trajna relevantnost ciljeva Uredbe, komplementarnost i sinergije između financiranih aktivnosti, doprinos mjera dosljednom vanjskom djelovanju Unije i, po potrebi, razina do koje je javnost u zemljama primateljicama upoznata s financijskom potporom Unije, te uključuje zaključke izvješća iz članka 31. stavka 4.

Amandman    298

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U završnom izvješću o evaluaciji odgovara se na pitanja o učinkovitosti, dodanoj vrijednosti, prostoru za pojednostavnjivanje, vanjskoj i unutarnjoj dosljednosti te trajnoj važnosti ciljeva ove Uredbe.

Briše se.

Amandman    299

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Konačno izvješće o evaluaciji sastavlja se u posebnu svrhu poboljšanja provedbe financijskih sredstava Unije. Na temelju izvješća donose se odluke o obnavljanju, izmjeni ili suspenziji vrsta djelovanja provedenih u okviru Uredbe.

Izvješće o evaluaciji u sredini razdoblja sastavlja se u posebnu svrhu poboljšanja primjene financijskih sredstava Unije. Na temelju izvješća donose se odluke o obnavljanju, izmjeni ili suspenziji vrsta djelovanja provedenih u okviru Uredbe.

Amandman    300

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2. – podstavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Konačno izvješće o evaluaciji sadrži i konsolidirane podatke iz relevantnih godišnjih izvješća o cjelokupnom financiranju uređenom ovom Uredbom, uključujući vanjske namjenske prihode i doprinose uzajamnim fondovima, te sadržava raščlambu troškova po zemlji korisnici, korištenju financijskih instrumenata, obvezama i plaćanjima.

Izvješće o evaluaciji u sredini razdoblja sadrži i konsolidirane podatke iz relevantnih godišnjih izvješća o cjelokupnom financiranju uređenom ovom Uredbom, uključujući vanjske namjenske prihode i doprinose uzajamnim fondovima, te sadržava raščlambu troškova po zemlji korisnici, korištenju financijskih instrumenata, obvezama i plaćanjima te geografskim i tematskim programima i djelovanjima za brzi odgovor, uključujući sredstva rezervirana za nove izazove i prioritete.

Amandman    301

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2. – podstavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija šalje svoje zaključke evaluacije i primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću i državama članicama putem relevantnog odbora iz članka 35. Države članice mogu zatražiti da se o pojedinim evaluacijama raspravi u tom odboru. Rezultati rasprave uzimaju se u obzir pri oblikovanju programa i dodjeli sredstava.

Komisija šalje svoje zaključke evaluacije i primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću i državama članicama. Rezultati rasprave uzimaju se u obzir pri oblikovanju programa i dodjeli sredstava.

Amandman    302

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2. – podstavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija u odgovarajućoj mjeri uključuje sve relevantne dionike u postupak evaluacije financijskih sredstava Unije koja se pružaju u okviru ove Uredbe i može se, prema potrebi, odlučiti na poduzimanje zajedničkih evaluacija s državama članicama i razvojnim partnerima, uz blisko sudjelovanje zemalja partnera.

Komisija uključuje sve relevantne dionike i korisnike, uključujući organizacije civilnog društva, u postupak evaluacije financijskih sredstava Unije koja se pružaju u okviru ove Uredbe i može se, prema potrebi, odlučiti na poduzimanje zajedničkih evaluacija s državama članicama i razvojnim partnerima, uz blisko sudjelovanje zemalja partnera.

Amandman    303

Prijedlog uredbe

Članak 32. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Komisija izvješće o evaluaciji u sredini razdoblja iz stavka 2. dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću. Izvješću se po potrebi prilažu zakonodavni prijedlozi u kojima se navode potrebne izmjene ove Uredbe.

Amandman    304

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 b.  Na kraju razdoblja primjene ove Uredbe, a najkasnije četiri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1., Komisija provodi završnu evaluaciju Uredbe u skladu s jednakim uvjetima kao i evaluaciju na sredini programskog razdoblja navedenu u stavku 2. ovog članka.

Amandman    305

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U opravdanim okolnostima i ako je djelovanje koje se provodi globalne, transregionalne ili regionalne naravi, Komisija može odlučiti, u okviru višegodišnjih okvirnih programa ili relevantnih akcijskih planova ili mjera, proširiti područje primjene djelovanja na zemlje i područja koji nisu obuhvaćeni ovom Uredbom u skladu s člankom 4. kako bi se osiguralo dosljedno i djelotvorno financiranje Unije ili kako bi se potakla regionalna ili transregionalna suradnja.

1.  U opravdanim okolnostima i ako je djelovanje koje se primjenjuje globalne, transregionalne ili regionalne naravi, Komisija je ovlaštena donijeti delegirani akt u skladu s člankom 34. s ciljem nadopunjavanja ove Uredbe dodavanjem zemalja i područja onim zemljama i područjima koja su obuhvaćena ovom Uredbom u skladu s člankom 4., u svrhu tih djelovanja.

Amandman    306

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija može uključiti određenu financijsku dodjelu kako bi zemljama i regijama partnerima pomogla da ojačaju suradnju sa susjednim najudaljenijim regijama Unije i prekomorskim zemljama i područjima obuhvaćenima Odlukom Vijeća Odluka o PZP-u. U tu se svrhu ovom Uredbom može pridonijeti, gdje je to primjereno i na temelju recipročnosti i proporcionalnosti u vezi s razinom financiranja iz Odluke o PZP-u i/ili Uredbe o ETS-u, djelovanjima koja provodi zemlja ili regija partner ili bilo koji drugi subjekt u okviru ove Uredbe, odnosno zemlja, područje ili bilo koji drugi subjekt u okviru Odluke o PZP-u ili najudaljenija regija Unije u okviru zajedničkih operativnih programa, odnosno međuregionalnim programima ili mjerama suradnje uspostavljenima i provedenima u okviru Uredbe o ETS-u.

Briše se.

Amandman    307

Prijedlog uredbe

Članak 33.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 33.a

 

Suradnja zemalja i regija partnera sa susjednim najudaljenijim regijama Unije i prekomorskim zemljama i područjima

 

1.   Komisija može dodijeliti posebna financijska sredstva za pomoć zemljama i regijama partnerima u jačanju suradnje sa susjednim najudaljenijim regijama Unije i prekomorskim zemljama i područjima obuhvaćenima Odlukom Vijeća Odluka o prekomorskim zemljama i područjima (PZP). U tu se svrhu, gdje je to primjereno i na temelju recipročnosti i proporcionalnosti u pogledu razine financiranja iz Odluke o PZP-u i/ili Uredbe o ETS-u, ovom Uredbom može pridonijeti aktivnostima koje provodi zemlja ili regija partner ili bilo koji drugi subjekt u okviru ove Uredbe, odnosno zemlja, područje ili bilo koji drugi subjekt u okviru Odluke o PZP-u ili najudaljenija regija Unije u okviru zajedničkih operativnih programa, odnosno međuregionalnim programima ili mjerama suradnje uspostavljenima i provedenima u okviru Uredbe o ETS-u.

 

2.   Stopa sufinanciranja Unije ne premašuje 90 % prihvatljivih rashoda programa ili mjere. Za tehničku pomoć stopa sufinanciranja iznosi 100 %.

Amandman    308

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast donošenja delegiranih akata iz članka 4. stavka 6., članka 26. stavka 3., članka 27. stavka 9. i članka 31. stavka 9. daje se Komisiji tijekom razdoblja važenja ove Uredbe.

2.  Ovlast donošenja delegiranih akata iz članka 4. stavka 6., članka 8. stavka 7.a., članka 8. stavka 8.b, članka 14. stavka 1., članka 15.a, članka 17. stavka 4., članka 21. stavka 3.a, članka 26. stavka 4., članka 27. stavka 9., članka 31. stavka 9. i članka 33. stavka 1. daje se Komisiji tijekom razdoblja važenja ove Uredbe. Komisija donosi delegirane akte što je prije moguće. Međutim, delegirani akti iz članka 8. stavka 7.a, članka 8. stavka 8.b, članka 17. stavka 4. i članka 31. stavka 9. donose se do ...[šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    309

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 6., članka 26. stavka 3., članka 27. stavka 9. i članka 31. stavka 9. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti iz te odluke. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 6., članka 8. stavka 7.a, članka 8. stavka 8.b, članka 14. stavka 1., članka 15.a, članka 17. stavka 4., članka 21. stavka 3.a, članka 26. stavka 4., članka 27. stavka 9., članka 31. stavka 9. i članka 33. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti iz te odluke. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    310

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 6., članka 26. stavka 3., članka 27. stavka 9. i članka 31. stavka 9. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 6., članka 8. stavka 7.a, članka 8. stavka 8.b., članka 14. stavka 1., članka 15.a, članka 17. stavka 4., članka 21. stavka 3.a, članka 26. stavka 4., članka 27. stavka 9., članka 31. stavka 9. i članka 33. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    311

Prijedlog uredbe

Članak 34.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 34.a

 

Hitni postupak

 

1.   Kada je to potrebno u slučaju prirodnih katastrofa, katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem ili zbog neposredne prijetnje demokraciji, vladavini prava, ljudskim pravima ili temeljnim slobodama ili ako to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte te se primjenjuje postupak predviđen u stavcima 2. i 3. ovog članka.

 

2.   Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se ako nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 3.   Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

 

3.   Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 34. stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopće svoju odluku o podnošenju prigovora.

Amandman    312

Prijedlog uredbe

Članak 34.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 34.b

 

Demokratska odgovornost

 

1.   Radi jačanja dijaloga između institucija Unije, posebice Europskog parlamenta, Komisije i ESVD-a, i jamčenja veće transparentnosti i odgovornosti, kao i svrsishodnosti donošenja akata i mjera Komisije, Europski parlament može pozvati Komisiju i ESVD da mu se obrate s ciljem raspravljanja o strateškim smjerovima i smjernicama za programiranje u skladu s ovom Uredbom. Tim se dijalogom ujedno potiče ukupna koherentnost svih instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja u skladu s člankom 5. Taj se dijalog može održati prije nego što Komisija donese delegirane akte i izradi nacrt godišnjeg proračuna. On se može održati i ad hoc , uzimajući u obzir važna politička zbivanja, na zahtjev Europskog parlamenta, Komisije ili ESVD-a.

 

2.   Komisija i ESVD predstavljaju Europskom parlamentu sve relevantne dokumente najmanje mjesec dana prije dijaloga. Kad je riječ o dijalogu povezanom s godišnjim proračunom, Komisija i ESVD pružaju konsolidirane informacije o svim akcijskim planovima i mjerama donesenima ili planiranima u skladu s člankom 21., informacije o suradnji po zemljama, regijama i tematskim područjima te primjeni djelovanja za brzi odgovor, novim izazovima i prioritetima te Jamstvu za vanjsko djelovanje.

 

3.   Komisija i ESVD u najvećoj mogućoj mjeri uzimaju u obzir stajališta Europskog parlamenta. Ako ne uzmu u obzir stajališta Europskog parlamenta, Komisija ili ESVD pružaju odgovarajuće obrazloženje .

 

4.   Komisija i ESVD, posebno preko upravljačke skupine u skladu s člankom 38., odgovorni su za informiranje Europskog parlamenta o stanju primjene ove Uredbe, a osobito o aktualnim mjerama, djelovanju i rezultatima.

Amandman    313

Prijedlog uredbe

Članak 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 35.

Briše se.

Odbor

 

1.  Komisiji pomaže Odbor za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

3.  Ako se mišljenje odbora mora dobiti na temelju pisanog postupka, navedeni postupak završava bez rezultata kada to u roku za davanje mišljenja odluči predsjednik odbora ili to zahtijeva obična većina članova odbora.

 

4.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011, u vezi s njezinim člankom 5.

 

5.  Donesena odluka ostaje na snazi u razdoblju valjanosti donesenog ili izmijenjenog dokumenta, programa djelovanja ili mjere.

 

6.  Promatrač iz Europske investicijske banke sudjeluje u postupcima odbora u vezi s pitanjima koja se odnose na Europsku investicijsku banku.

 

Amandman    314

Prijedlog uredbe

Članak 36. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Informiranje, priopćavanje i promidžba

Transparentnost, priopćavanje i objavljivanje informacija

Amandman    315

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Korisnici financiranja Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije, posebice pri promicanju djelovanja i rezultata djelovanja pružajući usklađene, djelotvorne i proporcionalne prilagođene informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

1.  Korisnici financiranja Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije, posebice pri promicanju djelovanja i rezultata djelovanja pružajući usklađene, djelotvorne i proporcionalne prilagođene informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost. Komisija je odgovorna pratiti ispunjavaju li korisnici financiranja te zahtjeve.

Amandman    316

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija provodi aktivnosti informiranja i priopćavanja u pogledu ove Uredbe, njezinih djelovanja i rezultata. Financijski resursi dodijeljeni ovoj Uredbi također pridonose institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako su ti prioriteti izravno povezani s ciljevima navedenima u članku 3.

2.  Komisija primjenjuje aktivnosti informiranja i priopćavanja u pogledu ove Uredbe, njezinih djelovanja i rezultata. Financijski resursi dodijeljeni ovoj Uredbi također pridonose institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako su ti prioriteti izravno povezani s ciljevima navedenima u članku 3.

Amandman    317

Prijedlog uredbe

Članak 36. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Komisija poduzima mjere za jačanje strateške komunikacije i javne diplomacije s ciljem pružanja informacija o vrijednostima Unije i njezinoj dodanoj vrijednosti.

Amandman    318

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 b.  Komisija uspostavlja jedinstveni sveobuhvatan javan središnji elektronički repozitorij svih djelovanja koja se financiraju u skladu s ovom Uredbom, uključujući kriterije s pomoću kojih se utvrđuju potrebe partnera u procesu dodjeljivanja sredstava i jamči njegovo stalno ažuriranje, uz iznimku djelovanja za koja se smatra da bi mogla potaknuti sigurnosna ili lokalna politički osjetljiva pitanja u skladu s člankom 37.

Amandman    319

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 c.  Repozitorij također uključuje informacije o svim operacijama financiranja i ulaganja, uključujući na razini pojedinaca i projekata, te ključne elemente iz svih sporazuma o jamstvu EFOR-a plus, uključujući informacije o pravnom identitetu prihvatljivih partnera, očekivanim koristima u pogledu razvoja i postupcima žalbe, uzimajući u obzir zaštitu povjerljivih i osjetljivih poslovnih informacija.

Amandman    320

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 2.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 d.  U skladu sa svojim politikama transparentnosti i pravilima Unije o zaštiti podataka i o pristupu dokumentima i informacijama, prihvatljivi partneri EFOR-a plus na svojim internetskim stranicama proaktivno i sustavno objavljuju podatke o svim operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenima Jamstvom za vanjsko djelovanje, posebno one koji se odnose na način na koji te operacije doprinose postizanju ciljeva i zahtjeva ove Uredbe. Ti se podaci raščlanjuju na razini projekta. Pri tome se uvijek jamči zaštita povjerljivih i osjetljivih poslovnih podataka. Prihvatljivi partneri u svim informacijama koje u skladu s ovom Uredbom objavljuju o operacijama financiranja i ulaganja u okviru Jamstva za vanjsko djelovanje navode i informacije o potpori koju pruža Unija.

Amandman    321

Prijedlog uredbe

Članak 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 38.

Briše se.

Odredba o EEAS-u

 

Ova Uredba primjenjuje se u skladu s Odlukom 2010/427/EU.

 

Amandman    322

Prijedlog uredbe

Članak 38.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 38.a

 

Upravljanje

 

Horizontalna upravljačka skupina koja se sastoji od svih relevantnih usluga Komisije i ESVD-a i kojom predsjedava potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica ili predstavnik tog ureda, odgovorna je za vođenje, koordinaciju i upravljanje tim instrumentom tijekom cijelog ciklusa upravljanja kako bi se osigurala dosljednost, učinkovitost, transparentnost i odgovornost u pogledu cjelokupnog financiranja vanjskog djelovanja EU-a. Visoka predstavnica/potpredsjednica Komisije jamči ukupnu političku usklađenost vanjskoga djelovanja Unije. Za sva djelovanja, uključujući djelovanja za brzi odgovor i izvanredne mjere pomoći, i tijekom cijelog ciklusa programiranja, planiranja i primjene instrumenta, Visoka predstavnica i ESVD surađuju s relevantnim članovima i službama Komisije, kako je utvrđeno na temelju prirode i ciljeva predviđenog djelovanja, nadovezujući se na njihovu stručnost. Svi prijedlozi odluka pripremaju se u skladu s postupcima Komisije te se podnose Komisiji na usvajanje.

 

Europski parlament trebao bi biti u potpunosti uključen u faze oblikovanja, programiranja, praćenja i evaluacije instrumenata kako bi se zajamčila politička kontrola te demokratski nadzor i odgovornost financiranja Unije u području vanjskog djelovanja.

Amandman    323

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027.

Amandman    324

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Potpora Unije u ovom području može se iskoristiti i kako bi se Ruskoj Federaciji omogućilo sudjelovanje u programima prekogranične suradnje i drugim relevantnim programima koji obuhvaćaju više zemalja.

Potpora Unije u ovom području može se iskoristiti i kako bi se Ruskoj Federaciji omogućilo sudjelovanje u programima prekogranične suradnje i drugim relevantnim programima koji obuhvaćaju više zemalja, uključujući suradnju u području obrazovanja, posebice studentskih razmjena.

Amandman    325

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 1. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Jačanje demokracije i demokratskih procesa, upravljanja i nadzora, uključujući transparentne i vjerodostojne izborne postupke;

(a)  Jačanje demokracije i uključivih demokratskih procesa, upravljanja i nadzora, uključujući neovisnost pravosuđa, vladavinu prava i transparentne, mirne i vjerodostojne izborne postupke;

Amandman    326

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 1. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  veća zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda;

(b)  veće promicanje i zaštita ljudskih prava, kako je navedeno u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima te temeljnih sloboda, i ispunjavanje povezanih međunarodnih instrumenata, poticanje i zaštita boraca za ljudska prava, doprinos provedbi globalnih i regionalnih paktova i okvira, povećanje kapaciteta civilnog društva u njihovoj provedbi i praćenju te stvaranje temelja za uspostavu pravnog okvira za zaštitu osoba raseljenih zbog klimatskih promjena;

Amandman    327

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 1. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  promicanje borbe protiv diskriminacije u svim oblicima i promicanje načela ravnopravnosti, posebice rodne ravnopravnosti i prava osoba koje pripadaju manjinama;

(c)  promicanje borbe protiv diskriminacije u svim oblicima i promicanje načela ravnopravnosti, posebice jednakosti spolova, prava i osnaživanje žena i djevojčica te prava djece i mladih, osoba s invaliditetom, osoba koje pripadaju manjinama, pripadnika skupine LGBTI i autohtonih naroda;

Amandman    328

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 1. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  podupiranje uspješnog civilnog društva i njegove uloge u procesima reformi i demokratskih promjena te promicanje izgradnje okružja koje civilno društvo i građane potiče da sudjeluju u donošenju političkih odluka;

(d)  podupiranje uspješnog civilnog društva i jačanja njegove uloge u političkim tranzicijama, procesima reformi i demokratskih promjena te promicanje izgradnje okruženja koje civilno društvo i građane potiče da sudjeluju u političkom životu i nadziru donošenje odluka;

Amandman    329

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 1. – podtočka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  jačanje otpornosti država, društava, zajednica i pojedinaca na političke, ekonomske, ekološke, demografske i socijalne pritiske i poremećaje te poremećaje povezane s hranom;

(f)  jačanje otpornosti država, društava, zajednica i pojedinaca kako bi ih se pripremilo na suzbijanje, prilagođavanje i brzo oporavljanje od ekoloških i gospodarskih poremećaja, prirodnih katastrofa i katastrofa koje je uzrokovao čovjek te od sukoba, zdravstvenih kriza i kriza sigurnosti opskrbe hranom;

Amandman    330

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 1. – podtočka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  jačanje razvoja demokratskih javnih institucija na nacionalnoj i podnacionalnoj razini, uključujući neovisan, djelotvoran, učinkovit i odgovoran pravni sustav, promicanje vladavine prava i pristup pravosuđu za sve;

(g)  jačanje razvoja demokratskih javnih institucija na međunarodnoj, nacionalnoj i podnacionalnoj razini, uključujući neovisan, djelotvoran, učinkovit i odgovoran pravni sustav te promicanje vladavine prava, međunarodnog pravosuđa, odgovornosti i pristupa pravosuđu za sve;

Amandman    331

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 1. – podtočka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  podupiranje procesa reforme javne uprave, među ostalim pristupima e-uprave namijenjene građanima, jačanje pravnih okvira i institucijskog ustroja, nacionalnih statističkih sustava, kapaciteta, dobrog upravljanja javnim financijama i doprinos borbi protiv korupcije;

(h)  podupiranje procesa reforme javne uprave, među ostalim pristupima e-uprave namijenjene građanima, jačanje pravnih okvira i institucijskog ustroja, nacionalnih statističkih sustava, kapaciteta, dobrog upravljanja javnim financijama i doprinos borbi protiv korupcije, izbjegavanja plaćanja poreza, utaje poreza i agresivnog poreznog planiranja;

Amandman    332

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 1. – podtočka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  povećanje transparentnosti i odgovornosti javnih institucija, jačanje javne nabave i upravljanja javnim financijama, razvijanje e-uprave i pospješivanje pružanja usluga;

(j)  povećanje transparentnosti i odgovornosti javnih institucija, jačanje javne nabave, uključujući poticanje razvoja kriterija (okolišnih, socijalnih i gospodarskih) i ciljeva održivosti te upravljanja javnim financijama, razvijanje e-uprave i pospješivanje pružanja usluga;

Amandman    333

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 1. – podtočka ka (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(k a)  promicanje parlamentarne demokracije

Amandman    334

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 2. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Iskorjenjivanje siromaštva u svim dimenzijama, borba protiv diskriminacije i nejednakosti, pristup u kojem se nikoga ne zapostavlja;

(a)  Iskorjenjivanje siromaštva u svim dimenzijama, borba protiv diskriminacije i nejednakosti, pristup u kojem se nikoga ne zapostavlja; i pristup kojim se najprije obuhvaća one koji su najzapostavljeniji, pri čemu se prilikom ulaganja u javne usluge prednost daje zdravlju, prehrani, obrazovanju i socijalnoj zaštiti;

Amandman    335

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 2. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  dodatan rad na donošenju politika i odgovarajuća ulaganja da bi se promicala prava žena i mladih i olakšao njihov angažman u društvenom, građanskom i gospodarskom životu te da bi se osigurao njihov cjelovit doprinos uključivom rastu i održivom razvoju;

(b)  dodatan rad na donošenju politika i odgovarajuća ulaganja za promicanje, zaštitu i poštovanje prava žena, mladih, djece i osoba s invaliditetom, kako bi se olakšao njihov angažman i smisleno sudjelovanje u društvenom, građanskom i gospodarskom životu te kako bi se osigurao njihov cjelovit doprinos uključivom rastu i održivom razvoju;

Amandman    336

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 2. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  promicanje zaštite i ispunjenja prava žena i djevojaka, uključujući ekonomska, radna i socijalna prava te spolno i reproduktivno zdravlje i s njim povezana prava, sprječavanje seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja u svim oblicima;

(c)  promicanje zaštite i ostvarivanja prava i osnaživanja žena i djevojčica, što uključuje ekonomska, radna, socijalna i zemljišna prava te spolno i reproduktivno zdravlje i s njim povezana prava, te sprječavanje i zaštita od svih oblika seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja; to obuhvaća i promicanje pristupa sveobuhvatnim informacijama o spolnom i reproduktivnom zdravlju za sve te sveobuhvatan spolni odgoj; promicanje suradnje u području istraživanja i inovacija za nove i poboljšane instrumente u području spolne i reproduktivne zdravstvene skrbi, uključujući planiranje obitelji, posebno u okruženjima u kojima nema mnogo resursa;

Amandman    337

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 2. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  pridavanje posebne pozornosti osobama u nepovoljnom položaju, ranjivim i marginaliziranim osobama, među ostalim djeci, starijima, osobama s invaliditetom, LGBTI osobama i autohtonim narodima. To podrazumijeva i da se skrb za djecu sve manje osigurava kroz ustanove, a više kroz zajednicu;

(d)  pridavanje posebne pozornosti osobama u nepovoljnom položaju, ranjivim i marginaliziranim osobama, među ostalim djeci, starijima, osobama s invaliditetom, LGBTI osobama i autohtonim narodima. To podrazumijeva i da se skrb za djecu s invaliditetom ili bez njega sve manje osigurava kroz ustanove, a više kroz zajednicu;

Amandman    338

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 2. – podtočka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  promicanje integriranog pristupa podupiranju zajednica, posebice najsiromašnijih, poboljšavanjem pristupa osnovnim uslugama i ispunjavanjem osnovnih potreba;

(e)  promicanje integriranog pristupa za podupiranje zajednica, posebice najsiromašnijih i onih do kojih je najteže doći, poboljšavanjem univerzalnog pristupa osnovnim uslugama i ispunjavanjem osnovnih potreba, posebice u području zdravlja, uključujući zdravstvene usluge u području spolnog i reproduktivnog zdravlja, informacije i nabavu, obrazovanje, prehranu i socijalnu zaštitu;

Amandman    339

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 2. – podtočka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  podupiranje sigurnog i poticajnog okruženja za djecu radi njihova zdravlja i kako bi ostvarila svoj puni potencijal;

(f)  djeci, a posebice najmarginaliziranijoj, omogućiti najbolji početak u životu ulaganjem u razvoj u ranom djetinjstvu i osigurati da djeca koja žive u siromaštvu ili nejednakosti imaju pristup osnovnim uslugama kao što su zdravlje, prehrana, obrazovanje i socijalna zaštita; podupiranje sigurnog i poticajnog okruženja za djecu radi njihova zdravlja i kako bi ostvarila svoj puni potencijal, s posebnim naglaskom na potrebe djevojčica;

Amandman    340

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 2. – podtočka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  podupiranje univerzalnog pristupa dostatnoj, cjenovno pristupačnoj, sigurnoj i hranjivoj hrani, posebice najranjivijim osobama, te jačanje sigurnosti opskrbe hranom i poboljšanje ishrane, osobito u zemljama suočenima s dugotrajnim krizama ili krizama koje se ponavljaju;

(g)  podupiranje univerzalnog pristupa dostatnoj, cjenovno pristupačnoj, sigurnoj i hranjivoj hrani, posebice najranjivijim osobama, među ostalim djeci mlađoj od pet godina, adolescentima, djevojčicama i dječacima i ženama, prije svega tijekom trudnoće i dojenja, te jačanje sigurnosti opskrbe hranom i poboljšanje ishrane, osobito u zemljama suočenima s dugotrajnim krizama ili krizama koje se ponavljaju; poticanje višesektorskih pristupa poljoprivredi usmjerenih na prehranu

Amandman    341

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 2. – podtočka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  podupiranje univerzalnog pristupa dovoljnoj količini sigurne vode za piće, sanitarnim objektima i higijeni te održivog i integriranog upravljanja vodom;

(h)  podupiranje univerzalnog pristupa dovoljnoj količini sigurne vode za piće, sanitarnim objektima i higijeni te održivog i integriranog upravljanja vodom kao ključnim odrednicama zdravlja, obrazovanja, prehrane, otpornosti na klimatske promjene i ravnopravnosti spolova;

Amandman    342

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 2. – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  ostvarenje univerzalnog zdravstvenog osiguranja, s ravnopravnim pristupom kvalitetnim i cjenovno pristupačnim zdravstvenim uslugama, uključujući podupiranjem izgradnje snažnih, kvalitetnih i otpornih sustava zdravstvene skrbi, jačanjem kapaciteta za rano upozoravanje, smanjenje rizika, upravljanje njime i za oporavak;

(i)  ostvarenje univerzalnog zdravstvenog osiguranja, s ravnopravnim pristupom kvalitetnim i cjenovno pristupačnim zdravstvenim uslugama, uključujući uslugama spolnog i reproduktivnog zdravlja, te podupiranjem izgradnje uključivih, snažnih, kvalitetnih i otpornih sustava zdravstvene skrbi koji su dostupni svima i jačanjem kapaciteta za rano upozoravanje i smanjenje rizika te za upravljanje tim rizikom i za oporavak od njega; nadopunjavanje mjera kroz okvirni program Unije za istraživanje i inovacije radi suočavanja s globalnim prijetnjama zdravlju, razvoja sigurnih, učinkovitih i pristupačnih cjepiva i terapija za bolesti povezane sa siromaštvom i zanemarene bolesti te za poboljšanje reakcija na izazove u području zdravlja, uključujući zarazne bolesti, antimikrobnu otpornost i nove bolesti i epidemije;

Amandman    343

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 2. – podtočka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(j a)  jačanje otpornosti ljudi i zajednica, uključujući i kroz veća ulaganja u smanjenje rizika od katastrofa pod vodstvom zajednice i u projekte pripravnosti;

Amandman    344

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 2. – podtočka jb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(j b)  pružanje potpore nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima i upravama u stvaranju potrebne infrastrukture, među ostalim fizičkih, tehnoloških i ljudskih resursa, koristeći se najnovijim tehnološkim i administrativnim dostignućima kako bi se omogućila pouzdana registracija svih državnih prijava (od rođenja do smrti) i objavljivanje službeno priznatih duplikata dokumenata kada je to potrebno kako bi se osiguralo da svi građani postoje u službenom smislu te da mogu pristupiti svojim temeljnim pravima;

Amandman    345

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 2. – podtočka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  promicanje uključivog održivog urbanog razvoja radi uklanjanja neravnopravnosti u urbanim područjima, s naglaskom na osobama kojima je pomoć najpotrebnija;

(k)  promicanje uključivog održivog urbanog razvoja radi uklanjanja neravnopravnosti u urbanim područjima, s naglaskom na one kojima je pomoć najpotrebnija i uz primjenu rodno osjetljivog pristupa;

Amandman    346

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 2. – podtočka l

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l)  podupiranje lokalnih vlasti da se na gradskoj razini poboljša pružanje osnovnih usluga i omogući pravedan pristup hrani te pristup cjenovno pristupačnim i pristojnim mogućnostima stanovanja, kao i da se poboljša kvaliteta života, posebice osoba koje žive u ilegalnim naseljima i sirotinjskim četvrtima;

Briše se.

Amandman    347

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 2. – podtočka m

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(m)  promicanje uključivog i kvalitetnog formalnog i neformalnog obrazovanja ravnopravno za sve na svim obrazovnim razinama, uključujući tehničko i stručno osposobljavanje, među ostalim u hitnim i kriznim situacijama te korištenjem digitalnih tehnologija za poboljšanje podučavanja i učenja;

(m)  promicanje ostvarivanja međunarodno dogovorenih ciljeva u obrazovanju, uz poseban naglasak na javnim obrazovnim sustavima kroz uključivo i kvalitetno formalno i neformalno obrazovanje, i promicanje mogućnosti cjeloživotnog obrazovanja za sve na svim obrazovnim razinama, uključujući razvoj u ranoj dječjoj dobi i tehničko i stručno osposobljavanje, među ostalim u hitnim i kriznim situacijama te korištenjem digitalnih tehnologija za poboljšanje podučavanja i učenja;

Amandman    348

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 2. – podtočka ma (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(m a)  podupiranje obrazovnih koridora kako bi se osiguralo da studenti iz zemalja zahvaćenih ratom mogu studirati na sveučilištima Unije;

Amandman    349

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 2. – podtočka n

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(n)  podupiranje mjera za izgradnju kapaciteta te mobilnosti u svrhu učenja u partnerske zemlje, iz njih ili među njima, te suradnje i političkog dijaloga s institucijama, organizacijama i lokalnim provedbenim tijelima iz tih zemalja;

(n)  podupiranje mjera za mobilnost u svrhu učenja, razvoj kapaciteta i kulturnu suradnju prema partnerskim zemljama, unutar ili između tih zemalja, te suradnje i političkog dijaloga s institucijama, organizacijama i lokalnim provedbenim tijelima iz tih zemalja;

Amandman    350

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 2. – podtočka na (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(n a)  promicanje izgradnje kapaciteta i suradnje u područjima znanosti, tehnologije i istraživanja, posebice za rješavanje problema povezanih sa siromaštvom i društvenim izazovima koji nerazmjerno utječu na zemlje partnere i zanemarena područja istraživanja i inovacija s ograničenim ulaganjima u privatni sektor, kao i u području otvorenih podataka, te poticanje društvenih inovacija;

Amandman    351

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 2. – podtočka o

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(o)  promicanje suradnje u područjima znanosti, tehnologije i istraživanja te promicanje otvorenih podataka i inovacija;

(o)  promicanje izgradnje kapaciteta i suradnje u područjima znanosti, tehnologije i istraživanja te u području otvorenih podataka, velikih podataka, umjetne inteligencije i inovacija, u suradnji s okvirnim programom Unije za istraživanje i inovacije, u cilju suzbijanja fenomena odljeva mozgova;

Amandman    352

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 2. – podtočka q

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(q)  promicanje međukulturnog dijaloga i kulturne raznolikosti u svim njezinim oblicima te očuvanje i promicanje kulturne baštine, oslobađanje potencijala kreativne industrije za održiv društveni i gospodarski razvoj;

(q)  promicanje međukulturnog dijaloga i kulturne raznolikosti u svim njezinim oblicima te očuvanje i promicanje kulturne baštine i oslobađanje potencijala kulturnog i kreativnog sektora za održiv društveni i gospodarski razvoj;

Amandman    353

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 2. – podtočka qa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(q a)  podupiranje mjera i promicanje suradnje u području sporta kako bi se doprinijelo osnaživanju žena i mladih, pojedinaca i zajednica te ciljevima zdravlja, obrazovanja i socijalne uključenosti iz Programa održivog razvoja do 2030.;

Amandman    354

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Migracije i mobilnost

3.  Migracije, mobilnost i prisilno raseljavanje

Amandman    355

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 3. – podtočka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  podupiranje učinkovite migracijske politike temeljene na ljudskim pravima na svim razinama, uključujući programe zaštite, kako bi se osigurala sigurna i zakonita migracija;

Amandman    356

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 3. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Jačanje partnerstava u području migracija i mobilnosti na temelju integriranog i uravnoteženog pristupa kojim su obuhvaćeni svi aspekti migracija i uključujući pomoć u provedbi Unijinih bilateralnih i regionalnih sporazuma i dogovora, među ostalim partnerstava u području mobilnosti;

(a)  Doprinos jačanju bilateralnih, regionalnih i međunarodnih partnerstava, uključujući partnerstvo jug – jug, u području migracija i mobilnosti na temelju integriranog i uravnoteženog pristupa kojim su obuhvaćeni svi aspekti migracija i u skladu s međunarodnim pravom i pravom Unije te obvezama u pogledu ljudskih prava;

Amandman    357

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 3. – podtočka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  pružanje potpore u provedbi bilateralnih ili regionalnih sporazuma i dogovora Unije s trećim zemljama, uključujući partnerstva u području mobilnosti te stvaranje sigurnih i zakonitih putova, između ostalog donošenjem sporazuma o izdavanju viza i preseljenju te na temelju uzajamne odgovornosti i punog poštovanja humanitarnih obveza i obveza u pogledu ljudskih prava;

Amandman    358

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 3. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podupiranje održive reintegracije migranata;

(b)  podupiranje održive i uspješne društveno-gospodarske reintegracije migranata;

Amandman    359

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 3. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  rješavanje problema nezakonite migracije, suzbijanje trgovanja ljudima i krijumčarenja migranata, jačanje suradnje u području integriranog upravljanja granicama;

(d)  smanjenje ranjivosti u području migracija, uključujući rješavanjem problema nezakonitih migracija, te jačanje transnacionalnog odgovora na trgovanje ljudima i krijumčarenje migranata u skladu s međunarodnim pravom i pravom Unije;

Amandman    360

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 3. – podtočka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  jačanje znanstvenih, tehničkih, ljudskih i institucionalnih kapaciteta za upravljanje migracijama;

(e)  jačanje znanstvenih, tehničkih, ljudskih i institucionalnih kapaciteta za upravljanje migracijama, uključujući prikupljanje i upotrebu točnih i razvrstanih podataka kao temelja za politike zasnovane na dokazima kako bi se omogućila sigurna, zakonita i odgovorna migracija.

Amandman    361

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 3. – podtočka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  podupiranje djelotvornih politika u području migracija koje se temelje na ljudskim pravima i uključuju programe zaštite;

Briše se.

Amandman    362

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 3. – podtočka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  promicanje uvjeta za olakšavanje zakonite migracije i mobilnosti kojom se dobro upravlja, kontakata među ljudima te maksimiziranje utjecaja migracija na razvoj;

(g)  promicanje uvjeta za olakšavanje zakonite migracije i mobilnosti kojom se dobro upravlja i kontakata među ljudima, uključujući pružanjem točnih i pravodobnih informacija u svim fazama migracija;

Amandman    363

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 3. – podtočka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(g a)  maksimiziranje utjecaja migracija na razvoj i poboljšanje zajedničkog razumijevanja povezanosti migracija i razvoja;

Amandman    364

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 3. – podtočka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  jamčenje zaštite migranata i prisilno raseljenih osoba;

(h)  jamčenje zaštite migranata i prisilno raseljenih osoba, uz osobitu pozornost prema ranjivim skupinama i primjenjujući pristup koji se temelji na pravima, te osiguravanje priznavanja i utvrđivanja statusa osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita u mješovitim migracijskim tokovima;

Amandman    365

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 3. – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  podupiranje rješenja temeljenih na razvoju za prisilno raseljene osobe i njihove zajednice domaćine;

(i)  podupiranje rješenja temeljenih na razvoju za prisilno raseljene osobe i njihove zajednice domaćine, uključujući putem pristupa obrazovanju i pristojnim radnim mjestima u cilju promicanja dostojanstva, otpornosti i samostalnosti raseljenih osoba i njihova uključivanja u gospodarski i društveni život zemalja domaćina;

Amandman    366

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 3. – podtočka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  podupiranje uključivanja dijaspore u zemljama podrijetla;

(j)  podupiranje uključivanja dijaspore u zemljama podrijetla kako bi se u potpunosti doprinijelo održivom razvoju;

Amandman    367

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 3. – podtočka ka (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(k a)  doprinos osnaživanju migranata i društava kako bi ostvarili potpunu uključenost i socijalnu koheziju;

Amandman    368

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Suradnjom u ovom području upravljat će se u skladu s [Fondom za azil i migracije], uz puno poštovanje načela usklađenosti politika radi razvoja.

Amandman    369

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 4. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pomaganje partnerima u izvršavanju njihovih obveza u području klimatskih promjena u skladu s Pariškim sporazumom, uključujući provedbu nacionalno utvrđenih doprinosa (NDC) i akcijskih planova ublažavanja i prilagodbe, iskorištavanje sinergija između prilagodbe i ublažavanja;

(b)  potpora prilagodbi na klimatske promjene, uz osobiti naglasak na posebno ranjive države i stanovništvo kojima nedostaju sredstva za poduzimanje potrebnih mjera; pomaganje partnerima u izvršavanju njihovih obveza u području klimatskih promjena u skladu s Pariškim sporazumom, uključujući provedbu nacionalno utvrđenih doprinosa (NDC) i akcijskih planova ublažavanja i prilagodbe, iskorištavanje sinergija između prilagodbe i ublažavanja te provedbu njihovih obveza u skladu s drugim multilateralnim sporazumima o okolišu, kao što su Konvencija o biološkoj raznolikosti i Konvencija Ujedinjenih naroda o borbi protiv dezertifikacije;

Amandman    370

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 4. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  jačanje suradnje u području održivih izvora energije. Promicanje i jačanje suradnje u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivim izvorima energije;

(d)  promicanje pristupa održivoj energiji u zemljama u razvoju, radi ispunjenja obećanja Unije iz 2012. da će omogućiti takav pristup za još 500 milijuna osoba do 2030., uz davanje prednosti rješenjima manjeg opsega, utemeljenima na sustavima malih mreža (mini-grid) i samostalnim (off-grid) sustavima koji imaju visoku okolišnu i razvojnu vrijednosti. jačanje suradnje u području održivih izvora energije. Promicanje i jačanje suradnje u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivim izvorima energije; promicanje pristupa pouzdanim, sigurnim, pristupačnim, čistim i održivim energetskim uslugama, posebice lokalnih i decentraliziranih rješenja s pomoću kojih se ljudima koji žive u siromaštvu i u udaljenim regijama osigurava pristup energiji;

Amandman    371

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 4. – podtočka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d a)  izgradnja kapaciteta za uključivanje održivosti okoliša, ciljeva u području klimatskih promjena i ostvarivanja zelenog rasta u nacionalne i lokalne razvojne strategije, uključujući podupiranje kriterija održivosti u javnoj nabavi;

Amandman    372

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 4. – podtočka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d b)  promicanje poslovne društvene odgovornosti, obveza dužne pažnje u opskrbnim lancima i sustavne primjene „predostrožnog pristupa” i načela „onečišćivač plaća”;

Amandman    373

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 4. – podtočka dc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d c)  promicanje ekološki održivih poljoprivrednih praksi, uključujući poljoprivrednu ekologiju, koje dokazano pridonose zaštiti ekosustava i bioraznolikosti te dugoročno povećavaju otpornost okoliša i društva na klimatske promjene;

Amandman    374

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 4. – podtočka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  poticanje uključivanja lokalnih zajednica u odgovore na klimatske promjene, očuvanje ekosustava i upravljanje prirodnim resursima. Promicanje održivog urbanog razvoja i otpornosti u urbanim područjima;

(f)  poticanje uključivanja lokalnih zajednica i autohtonih naroda u odgovore na klimatske promjene, borba protiv gubitka biološke raznolikosti i kriminala povezanog s divljim vrstama, očuvanje ekosustava i upravljanje prirodnim resursima, uključujući s pomoću poboljšanja upravljanja posjedom zemljišta i vodenim resursima. Promicanje održivog urbanog razvoja i otpornosti u urbanim područjima;

Amandman    375

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 4. – podtočka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f a)  zaustavljanje trgovine mineralima iz područja zahvaćenih sukobima i zlouporabe rudara te potpora razvoju lokalnih zajednica u skladu s Uredbom (EU) 2017/821 o utvrđivanju obveza dužne pažnje u opskrbnom lancu i pratećim mjerama te razrada takvog pristupa za minerale koji još nisu obuhvaćeni;

Amandman    376

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 4. – podtočka fb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f b)  promicanje obrazovanja za održivi razvoj (ESD) koje će ljude osnažiti da transformiraju društvo i izgrade održivu budućnost;

Amandman    377

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 4. – podtočka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  promicanje očuvanja prirodnih resursa i zdravih ekosustava, održivog upravljanja i korištenja njima, sprječavanje gubitka biološke raznolikosti i zaštita divljih vrsta;

(g)  promicanje očuvanja prirodnih resursa i zdravih ekosustava, održivog upravljanja i korištenja njima, sprječavanje gubitka biološke raznolikosti i zaštita divljih vrsta, uključujući borbu protiv krivolova i krijumčarenja divljim vrstama;

Amandman    378

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 4. – podtočka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(g a)  rješavanje problema gubitka biološke raznolikosti, provedba međunarodnih inicijativa i inicijativa Unije radi suočavanja s tim gubitkom, promicanje očuvanja, održivog korištenja i upravljanja kopnenim i morskim ekosustavima te s tim povezane biološke raznolikosti;

Amandman    379

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 4. – podtočka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  promicanje integriranog i održivog upravljanja vodnim resursima i s njima povezane prekogranične suradnje;

(h)  promicanje integriranog i održivog upravljanja vodnim resursima i s njima povezane prekogranične suradnje u skladu s međunarodnim pravom;

Amandman    380

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 4. – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  promicanje očuvanja i povećanja zaliha ugljika održivim upravljanjem zemljištem, prenamjenom zemljišta i šumama te borba protiv uništavanja okoliša, dezertifikacije i degradacije tla;

(i)  promicanje očuvanja i povećanja zaliha ugljika održivim upravljanjem zemljištem, prenamjenom zemljišta i šumama te borba protiv uništavanja okoliša, dezertifikacije, degradacije tla i šuma i suše;

Amandman    381

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 4. – podtočka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  ograničavanje krčenja šuma i promicanje provedbe zakonodavstva, upravljanja i trgovine u području šuma (FLEGT), suzbijanje nezakonite sječe i trgovine nezakonito posječenim drvom i od njega dobivenim proizvodima;

(j)  ograničavanje krčenja šuma i promicanje provedbe zakonodavstva, upravljanja i trgovine u području šuma (FLEGT), suzbijanje nezakonite sječe i trgovine nezakonito posječenim drvom i od njega dobivenim proizvodima; Poticanje boljeg upravljanja i izgradnja kapaciteta za održivo upravljanje prirodnim resursima; podupiranje pregovora o dobrovoljnim sporazumima o partnerstvu i njihove provedbe;

Amandman    382

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 4. – podtočka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  podupiranje upravljanja oceanima, uključujući očuvanje, zaštitu i obnovu obalnih i morskih područja u svim oblicima, među ostalim ekosustava, borbu protiv morskog otpada, protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog (NNN) ribolova te zaštitu morske biološke raznolikosti;

(k)  podupiranje upravljanja oceanima, uključujući očuvanje, zaštitu i obnovu obalnih i morskih područja u svim oblicima, među ostalim ekosustava, borbu protiv morskog otpada, protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog (NNN) ribolova te zaštitu morske biološke raznolikosti u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS);

Amandman    383

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 4. – podtočka l

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l)  jačanje regionalnih kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa (DRR) i otpornosti na njih, u sinergiji s politikama i mjerama prilagodbe na klimatske promjene;

(l)  jačanje regionalnih kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa (DRR), pripravnosti i otpornosti na njih pristupom koji je usmjeren na zajednicu i na ljude, u sinergiji s politikama i mjerama prilagodbe na klimatske promjene;

Amandman    384

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 4. – podtočka m

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(m)  promicanje učinkovitog iskorištavanja resursa i održive potrošnje i proizvodnje, uključujući rješavanje problema onečišćenja te dobro upravljanje kemikalijama i gospodarenje otpadom;

(m)  promicanje učinkovitog iskorištavanja resursa i održive potrošnje i proizvodnje (tijekom cijelog lanca opskrbe), uključujući suzbijanjem upotrebe prirodnih resursa kojima se financiraju sukobi te podupiranjem usklađenosti aktera s inicijativama kao što je postupak certificiranja Procesa Kimberley; rješavanje problema onečišćenja te dobro upravljanje kemikalijama i gospodarenje otpadom;

Amandman    385

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 4. – podtočka n

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(n)  podupiranje rada na poboljšavanju održive gospodarske diversifikacije, konkurentnosti i trgovine, razvoju privatnog sektora s osobitim naglaskom na niskougljičnom zelenom rastu otpornom na klimatske promjene, razvoju mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća i zadruga, iskorištavajući prednosti postojećih trgovinskih sporazuma s EU-om.

(n)  podupiranje rada na poboljšavanju održive gospodarske diversifikacije, konkurentnosti, opskrbnih lanaca s podjelom vrijednosti i pravedne trgovine, razvoju privatnog sektora s osobitim naglaskom na niskougljičnom zelenom rastu otpornom na klimatske promjene, razvoju mikropoduzeća, socijalnih poduzeća te malih i srednjih poduzeća i zadruga, iskorištavajući razvojne koristi i prednosti postojećih trgovinskih sporazuma s EU-om.

Amandman    386

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 4. – podtočka na (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(n a)  ostvarenje međunarodnih obveza u pogledu zaštite bioraznolikosti u ugovorima kao što su Konvencija o biološkoj raznolikosti (CBD), Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (CMS) i drugi ugovori koji se odnose na bioraznolikost;

Amandman    387

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 4. – podtočka nb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(n b)  povećanje integracije i uključivanja ciljeva u vezi s klimatskim promjenama i zaštitom okoliša u razvojnu suradnju Unije kroz potporu metodološkom i znanstvenom radu koji se provodi o zemljama u razvoju i u njima te koji provode zemlje u razvoju, uključujući nadzor, izvješćivanje i mehanizme potvrđivanja, kartiranje ekološkog sustava, procjenu i vrednovanje, poboljšanje stručnosti u području zaštite okoliša i promicanje inovativnih djelovanja i dosljednosti politike;

Amandman    388

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 4. – podtočka nc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(n c)  postupanje u odnosu na globalne i transregionalne učinke klimatskih promjena koji mogu imati destabilizirajući učinak na razvoj, mir i sigurnost.

Amandman    389

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 5. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Podupiranje poduzetništva, pristojnih uvjeta zaposlenja i zapošljivosti putem razvoja vještina i kompetencija, uključujući kroz obrazovanje, poboljšanje radnih normi i radnih uvjeta te stvaranje novih prilika, osobito mladima;

(a)  Podupiranje poduzetništva, uključujući kroz mikrofinanciranje, pristojnih uvjeta zaposlenja i zapošljivosti putem razvoja vještina i kompetencija, uključujući obrazovanje, poboljšanje potpune primjene radnih normi MOR-a te socijalni dijalog i borbu protiv dječjeg rada, radne uvjete u zdravom okruženju, plaće dostatne za život te stvaranje novih prilika, osobito mladima;

Amandman    390

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 5. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podupiranje nacionalnih razvojnih putova kojima se postižu najveći socijalni učinci i promicanje progresivnog oporezivanja i politike redistribucije javnih sredstava;

(b)  podupiranje nacionalnih razvojnih putova kojima se postižu najveći socijalni učinci, promicanje učinkovitog i održivog oporezivanja i politike redistribucije javnih sredstava te uspostava i jačanje održivih sustava socijalne zaštite i sustava socijalnog osiguranja; podupiranje napora na nacionalnoj i međunarodnoj razini za suzbijanje utaje poreza i poreznih oaza;

Amandman    391

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 5. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  poboljšanje poslovne i ulagačke klime, stvaranje poticajnog regulatornog okruženja za gospodarski razvoj te podupiranje poduzeća, posebice MSP-ova, da prošire poslovanje i otvaraju radna mjesta;

(c)  poboljšanje odgovorne poslovne i ulagačke klime, stvaranje poticajnog regulatornog okruženja za gospodarski razvoj te podupiranje poduzeća, posebice MSP-ova, zadruga i socijalnih poduzeća da prošire poslovanje i otvaraju radna mjesta, potičući razvoj solidarne ekonomije i odgovornost privatnog sektora;

Amandman    392

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 5. – podtočka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  promicanje poslovne odgovornosti i mehanizama pravne zaštite za kršenja ljudskih prava koja se odnose na djelatnosti privatnog sektora; podupiranje napora na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini u cilju jamčenja usklađenosti poduzeća sa standardima ljudskih prava i regulatornim napretkom, uključujući u pogledu obveza dužne pažnje i međunarodno obvezujućeg instrumenta o poduzetništvu i ljudskim pravima na globalnoj razini;

Amandman    393

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 5. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  jačanje socijalne održivosti i održivosti okoliša, društveno odgovornog poslovanja i odgovornog poslovnog ponašanja u cjelokupnim vrijednosnim lancima;

(d)  jačanje socijalne održivosti i održivosti okoliša, društveno odgovornog poslovanja i odgovornog poslovnog ponašanja u cjelokupnim vrijednosnim lancima te jamčenje podjele vrijednosti, pravednih cijena i pravednih trgovinskih uvjeta;

Amandman    394

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 5. – podtočka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  povećanje djelotvornosti potrošnje javnih sredstava i promicanje njihova strateškijeg korištenja, među ostalim instrumentima za mješovito financiranje kako bi se privukla dodatna javna i privatna ulaganja;

(e)  povećanje djelotvornosti i održivosti javne potrošnje, uključujući promicanjem održive javne nabave; i promicanje strateški usmjerenijeg korištenja javnih sredstava, među ostalim uz pomoć instrumenata za mješovito financiranje kako bi se privukla dodatna javna i privatna ulaganja;

Amandman    395

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 5. – podtočka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  promicanje unutarnje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije, učvršćivanje veza urbanih i ruralnih područja i olakšavanje razvoja sektora turizma kao poluge za održivi razvoj;

(g)  promicanje unutarnje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije, učvršćivanje veza urbanih i ruralnih područja i olakšavanje razvoja kreativnih industrija i sektora kulturnog turizma kao poluge za održivi razvoj;

Amandman    396

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 5. – podtočka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  jačanje i diversifikacija poljoprivrednih i prehrambenih vrijednosnih lanaca, promicanje diversifikacije gospodarstva, stvaranje dodane vrijednosti, regionalna integracija, konkurentnost i trgovina te jačanje održivih niskougljičnih inovacija otpornih na klimatske promjene;

(h)  jačanje i diversifikacija održivih i uključivih poljoprivrednih i prehrambenih vrijednosnih lanaca, promicanje sigurnosti opskrbe hranom i diversifikacije gospodarstva, stvaranje dodane vrijednosti, regionalna integracija, konkurentnost i pravedna trgovina te jačanje održivih niskougljičnih inovacija otpornih na klimatske promjene;

Amandman    397

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 5. – podtočka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(h a)  usmjeravanje na ekološki učinkovito poljoprivredno intenziviranje za male zemljoposjednike, osobito žene, pružanjem potpore djelotvornim i održivim nacionalnim politikama, strategijama i pravnim okvirima te pravednom i održivom pristupu resursima, uključujući zemlju, vodu, (mikro)kredite i ostale poljoprivredne inpute;

Amandman    398

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 5. – podtočka hb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(h b)  aktivno podupiranje većeg sudjelovanja civilnog društva i organizacija poljoprivrednika u kreiranju politika i istraživačkim programima i povećanje njihova uključivanja u provedbu i ocjenjivanje vladinih programa;

Amandman    399

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 5. – podtočka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  podupiranje univerzalnog pristupa održivoj energiji, promicanje niskougljičnog i resursno učinkovitog kružnog gospodarstva otpornog na klimatske promjene u skladu s Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama;

(j)  podupiranje univerzalnog pristupa sigurnoj, pristupačnoj i održivoj energiji, promicanje niskougljičnog i resursno učinkovitog kružnog gospodarstva otpornog na klimatske promjene u skladu s Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama;

Amandman    400

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 5. – podtočka l

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l)  promicanje cjenovno pristupačne, uključive i pouzdane digitalne povezivosti i jačanje digitalnog gospodarstva;

(l)  promicanje cjenovno pristupačne, uključive, pouzdane i sigurne digitalne povezivosti i jačanje digitalnog gospodarstva; promicanje digitalne pismenosti i digitalnih vještina; poticanje digitalnog poduzetništva i otvaranja radnih mjesta; promicanje uporabe digitalnih tehnologija kao ključnih čimbenika održivog razvoja; rješavanje pitanja kibersigurnosti, zaštite podataka i drugih regulatornih pitanja povezanih s digitalizacijom;

Amandman    401

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 5. – podtočka m

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(m)  razvijanje i jačanje tržišta i sektora u smjeru uključivog i održivog rasta;

(m)  razvijanje i jačanje tržišta i sektora u smjeru uključivog i održivog rasta i pravedne trgovine;

Amandman    402

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 5. – podtočka n

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(n)  podupiranje programa regionalne integracije i optimalnih trgovinskih politika te podupiranje konsolidacije i provedbe trgovinskih sporazuma između EU-a i njegovih partnera;

(n)  podupiranje programa regionalne integracije i optimalnih trgovinskih politika za potporu uključivom i održivom razvoju te podupiranje konsolidacije i provedbe poštenih trgovinskih sporazuma između Unije i njezinih partnera, uključujući holističke i asimetrične sporazume s partnerskim zemljama u razvoju; promicanje i jačanje multilateralizma, održive gospodarske suradnje te pravila Svjetske trgovinske organizacije;

Amandman    403

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 5. – podtočka o

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(o)  promicanje suradnje u područjima znanosti, tehnologije i istraživanja te promicanje otvorenih podataka i inovacija;

(o)  promicanje suradnje u područjima znanosti, tehnologije i istraživanja, digitalizacije, otvorenih podataka, velikih podataka, umjetne inteligencije i inovacija, uključujući razvoj znanstvene diplomacije;

Amandman    404

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 5. – podtočka p

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(p)  promicanje međukulturnog dijaloga i kulturne raznolikosti u svim oblicima te očuvanje i promicanje kulturne baštine;

(p)  promicanje međukulturnog dijaloga i kulturne raznolikosti u svim oblicima, razvoj lokalnih obrta kao i suvremenih umjetnosti i kulturnih izričaja te očuvanje i promicanje kulturne baštine;

Amandman    405

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 5. – podtočka r

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(r)  poboljšanje pristupa pristojnim radnim mjestima i stvaranje uključivijih i funkcionalnih tržišta rada i politika zapošljavanja, a u cilju omogućivanja dostojanstvenog rada svima, posebice mladima;

(r)  poboljšanje pristupa svima pristojnim radnim mjestima u zdravom okruženju i stvaranje uključivijih i funkcionalnih tržišta rada i politika zapošljavanja, a u cilju omogućivanja dostojanstvenog rada, poštovanja ljudskih prava i radnih prava, uključujući plaće dostatne za život svima, posebice ženama i mladima;

Amandman    406

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 5. – podtočka ra (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(r a)  osiguranje pravednog i održivog pristupa ekstraktivnim sektorima, a da se pritom ne pridonosi sukobima ili korupciji;

Amandman    407

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 5. – podtočka s

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(s)  promicanje pravednog, održivog i neometanog pristupa ekstraktivnim sektorima.

(s)  promicanje pravednog, održivog i neometanog pristupa ekstraktivnim sektorima; jamčenje povećane transparentnosti, dužne pažnje i odgovornosti ulagača uz promicanje odgovornosti privatnog sektora; primjena popratnih mjera uz Uredbu (EU) 2017/821 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o utvrđivanju obveza dužne pažnje u lancu opskrbe za uvoznike Unije koji uvoze kositar, tantal i volfram, njihove rude i zlato podrijetlom iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja.

Amandman    408

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 6. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Sigurnost, stabilnost i mir

6.  Mir, sigurnost i stabilnost

Amandman    409

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 6. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Pridonošenje miru i stabilnosti jačanjem otpornosti država, društava, zajednica i pojedinaca na političke, ekonomske, ekološke, demografske i socijalne pritiske i poremećaje;

(a)  Pridonošenje miru, sprečavanju sukoba te time stabilnosti jačanjem otpornosti država, društava, zajednica i pojedinaca na političke, ekonomske, ekološke, demografske i socijalne pritiske i poremećaje, uključujući podupiranjem procjena otpornosti osmišljenih radi utvrđivanja lokalnih kapaciteta u društvima koja im omogućuju otpornost i prilagodbu na te pritiske i poremećaje te brz oporavak od njih;

Amandman    410

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 6. – podtočka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  promicanje kulture nenasilja, među ostalim podrškom formalnog i neformalnog mirovnog obrazovanja;

Amandman    411

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 6. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  rad na sprječavanju sukoba, ranom upozoravanju i izgradnji mira putem posredovanja, upravljanja krizama i promicanjem stabilizacije;

(b)  rad na sprječavanju sukoba, ranom upozoravanju i izgradnji mira putem posredovanja, upravljanja krizama i promicanjem stabilizacije i obnove nakon sukoba, uključujući pojačanu ulogu žena u svim tim fazama; promicanje, omogućavanje i stvaranje mogućnosti za izgradnju povjerenja, posredovanje, dijalog i pomirenje, dobrosusjedske odnose i druge mjere kojima se pridonosi sprječavanju i rješavanju sukoba, s posebnim naglaskom na nove napetosti među zajednicama, mjere mirenja između segmenata društava te na dugotrajne sukobe i krize;

Amandman    412

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 6. – podtočka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  podupiranje rehabilitacije i reintegracije žrtava oružanih sukoba te razoružavanja, demobilizacije i reintegracije bivših boraca i njihovih obitelji u civilno društvo;

Amandman    413

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 6. – podtočka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b b)  unapređenje uloge žena i mladih u izgradnji mira i sprečavanju sukoba i njihovo uključivanje, strukturirano građansko i političko sudjelovanje te prepoznavanje njihove uloge u društvu; podupiranje provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325, prije svega u nestabilnim situacijama i zemljama te situacijama i zemljama u sukobu i nakon sukoba;

Amandman    414

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 6. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  podupiranje reforme sigurnosnog sektora kako bi se postupno pojedincima i državi pružale djelotvornije i odgovornije sigurnosne usluge i kako bi se tako poticao održivi razvoj;

(c)  podupiranje reforme sigurnosnog sektora koja obuhvaća faktor sukoba kako bi se postupno pojedincima i državi pružale djelotvornije, demokratskije i odgovornije sigurnosne usluge i kako bi se tako poticali održivi razvoj i mir;

Amandman    415

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 6. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  podupiranje izgradnje kapaciteta vojnih aktera kao potpora sigurnosti i razvoju (CBSD);

(d)  podupiranje izgradnje kapaciteta vojnih aktera kao potpora sigurnosti i razvoju;

Amandman    416

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 6. – podtočka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d a)  podupiranje regionalnih i međunarodnih inicijativa za razoružanje te programa i mehanizama nadzora izvoza oružja;

Amandman    417

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 6. – podtočka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  podupiranje regionalnih i međunarodnih inicijativa koje pridonose sigurnosti, stabilnosti i miru;

(e)  podupiranje lokalnih, regionalnih i međunarodnih inicijativa koje pridonose sigurnosti, stabilnosti i miru, kao i povezivanja različitih inicijativa;

Amandman    418

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 6. – podtočka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  sprječavanje i suzbijanje radikalizacije koja uzrokuje nasilni ekstremizam i terorizam;

(f)  sprječavanje i suzbijanje radikalizacije koja uzrokuje nasilni ekstremizam i terorizam programima i mjerama koji su prilagođeni kontekstu, obuhvaćaju faktor sukoba, rodno su osjetljivi i usmjereni su na ljude;

Amandman    419

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 6. – podtočka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f a)  rješavanje socioekonomskog učinka protupješačkih mina, neeksplodiranih ubojnih sredstava i eksplozivnih ostataka rata na civilno stanovništvo, uključujući potrebe žena;

Amandman    420

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 6. – podtočka fb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f b)  rješavanje socijalnih učinaka ili preustrojavanje oružanih snaga, uključujući potrebe žena;

Amandman    421

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 6. – podtočka fc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f c)  potpora lokalnim, nacionalnim i regionalnim ad hoc sudovima te povjerenstvima i mehanizmima za traženje istine i pomirenje;

Amandman    422

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 6. – podtočka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  promicanje prekogranične suradnje u održivom upravljanju zajedničkim prirodnim resursima;

(h)  promicanje prekogranične suradnje u održivom upravljanju zajedničkim prirodnim resursima u skladu s međunarodnim pravom i pravom Unije;

Amandman    423

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 6. – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  suradnja s trećim zemljama u području mirnodopske uporabe nuklearne energije, konkretno izgradnjom kapaciteta i razvojem infrastrukture u trećim zemljama u područjima zdravstva, poljoprivrede i sigurne opskrbe hranom; kao i podupiranje socijalnih mjera kojima se ublažavaju posljedice koje bi na najranjivije stanovništvo imao bilo kakav radiološki incident, a kojima je cilj poboljšati njihove životne uvjete; promicanje upravljanja znanjem, osposobljavanja i obrazovanja u nuklearnim i povezanim područjima;

(i)  suradnja s trećim zemljama u području mirnodopske uporabe nuklearne energije, konkretno izgradnjom kapaciteta i razvojem infrastrukture u trećim zemljama u područjima zdravstva, poljoprivrede i sigurne opskrbe hranom; kao i podupiranje socijalnih mjera kojima se ublažavaju posljedice koje bi na najranjivije stanovništvo imao bilo kakav radiološki incident, a kojima je cilj poboljšati njihove životne uvjete; promicanje upravljanja znanjem, osposobljavanja i obrazovanja u nuklearnim i povezanim područjima; Takve aktivnosti razvijaju se u skladu s aktivnostima u okviru Europskog instrumenta za nuklearnu sigurnost uspostavljenog Uredbom EU .../... [Uredba EINS];

Amandman    424

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 6. – podtočka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  povećanje sigurnosti u pomorstvu kako bi oceani bili sigurni i čisti i kako bi se njima održivo upravljalo;

(j)  povećanje sigurnosti i zaštite u pomorstvu kako bi oceani bili sigurni i čisti i kako bi se njima održivo upravljalo;

Amandman    425

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 7. – podtočka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  podupiranje i jačanje suradnje partnerskih zemalja i regija sa susjednim najudaljenijim regijama Unije i s prekomorskim zemljama i područjima obuhvaćenima Odlukom Vijeća [...] od [...] o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji;

Amandman    426

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 7. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  promicanje poticajnog okruženja za organizacije civilnog društva, uključujući zaklade, njihova konkretnog i strukturiranog sudjelovanja u domaćim politikama i njihov kapacitet djelovanja kao nezavisnih dionika u razvoju i upravljanju; te jačanje novih načina uspostave partnerstava s organizacijama civilnog društva, promicanje sadržajnog i strukturiranog dijaloga s Unijom i djelotvorno slijeđenje planova zemalja za suradnju EU-a s civilnim društvom;

(d)  promicanje poticajnog okruženja za organizacije civilnog društva, uključujući zaklade, njihova sudjelovanja u domaćim politikama i njihov kapacitet djelovanja kao nezavisnih dionika u razvoju i upravljanju; te jačanje novih načina uspostave partnerstava s organizacijama civilnog društva, promicanje sadržajnog i strukturiranog dijaloga s Unijom i djelotvorno korištenje i provedba planova djelovanja pojedinih zemalja za suradnju Unije s civilnim društvom;

Amandman    427

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 7. – podtočka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  djelotvornija suradnja s građanima u trećim zemljama, među ostalim posredovanjem ekonomske, kulturne i javne diplomacije;

(f)  djelotvornija suradnja s građanima i borcima za ljudska prava u trećim zemljama, među ostalim posredovanjem ekonomske, kulturne, sportske i javne diplomacije;

Amandman    428

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio B

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

B  Specifično za susjedstvo

Briše se.

(a)  Promicanje bolje političke suradnje;

 

(b)  promicanje provedbe sporazuma o pridruživanju ili drugih postojećih i budućih sporazuma te zajednički dogovorenih planova za pridruživanje, prioriteta partnerstava ili jednakovrijednih dokumenata;

 

(c)  promicanje jačeg partnerstva s društvima geografski smještenima između Unije i zemalja partnera, uključujući međuljudskim kontaktima;

 

(d)  jačanje regionalne suradnje, posebno u okviru Istočnog partnerstva, Unije za Mediteran i suradnje u cijelom europskom susjedstvu te prekogranične suradnje;

 

(e)  postizanje postupnog uključivanja u unutarnje tržište Unije i poboljšane sektorske i međusektorske suradnje, uključujući usklađivanjem zakonodavstava i regulatornom konvergencijom s normama Unije i drugim relevantnim međunarodnim normama, te poboljšani pristup tržištu, uključujući putem dubokih i sveobuhvatnih područja slobodne trgovine te povezane izgradnje institucija i ulaganja.

 

Amandman    429

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  Promicanje temeljnih vrijednosti demokracije, vladavine prava, univerzalnosti i nedjeljivosti ljudskih prava, poštovanja ljudskog dostojanstva, načela nediskriminacije, jednakosti i solidarnosti te poštovanje načela Povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava.

Briše se.

Amandman    430

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  Omogućivanje suradnje i partnerstava s civilnim društvom o pitanjima ljudskih prava i demokracije, uključujući u osjetljivim i hitnim situacijama. Na svim će se razinama razviti koherentna i sveobuhvatna strategija kako bi se ostvarili ciljevi u nastavku.

Briše se.

Amandman    431

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  Podupiranje ljudskih prava i temeljnih sloboda za sve, doprinošenje stvaranju društava u kojima prevladavaju participacija, nediskriminacija, tolerancija, pravda, odgovornost i solidarnost. Pratit će se poštuju li se ljudska prava i temeljne slobode, promicat će ih se i jačati u skladu s načelima univerzalnosti, nedjeljivosti i međuovisnosti ljudskih prava. Područje primjene programa uključuje građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava. Uklanjat će se manjkovi u području ljudskih prava, a istodobno jačati civilno društvo te zaštititi branitelje ljudskih prava i osnažiti njihov položaj, vodeći računa o sve užem prostoru u kojem djeluju.

Briše se.

Amandman    432

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  Razvijanje, jačanje i zaštita demokracije, sveobuhvatno zahvaćajući sve aspekte demokratskog upravljanja, uključujući jačanjem demokratskog pluralizma, poticanjem sudjelovanja građana i podržavanjem vjerodostojnih, uključivih i transparentnih izbornih postupaka. Demokracija će se jačati davanjem potpore glavnim stupovima demokratskih sustava, što uključuje vladavinu prava, demokratske standarde i vrijednosti, neovisne medije, odgovorne i uključive institucije, među ostalim političke stranke i parlamente, a jačat će se i borbom protiv korupcije. Promatranje izbora neizostavno je u široj potpori demokratskim procesima. U tom će kontekstu EU-ovo promatranje izbora i dalje biti glavna komponenta programa, kao i daljnje postupanje u vezi s preporukama koje se iznesu nakon EU-ovih misija promatranja izbora.

Briše se.

Amandman    433

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – alineja 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  Promicanje djelotvornog multilateralizma i strateškog partnerstva, pomoć u jačanju kapaciteta međunarodnih, regionalnih i nacionalnih okvira u promicanju i zaštiti ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Strateška će se partnerstva ojačati, s posebnim naglaskom na Ured Visokog povjerenika za ljudska prava (OHCHR), Međunarodni kazneni sud (MKS) i relevantne regionalne nacionalne mehanizme za ljudska prava. Nadalje, iz programa će se promicati obrazovanje i istraživanje u području ljudskih prava i demokracije, uključujući kroz Globalni kampus za ljudska prava i demokraciju.

Briše se.

Amandman    434

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Unija ovim programom pruža potporu za rješavanje globalnih, regionalnih, nacionalnih i lokalnih problema u području ljudskih prava i demokratizacije u suradnji s civilnim društvom u okviru sljedećih strateških područja djelovanja:

 

1 a.  Zaštita i promicanje ljudskih prava i boraca za ljudska prava u zemljama i hitnim situacijama u kojima su ljudska prava i temeljne slobode najviše ugrožene, uključujući fleksibilno i sveobuhvatno rješavanje hitne potrebe za zaštitom boraca za ljudska prava.

 

Naglasak se stavlja na pitanja ljudskih prava i demokracije koja se zbog svoje osjetljivosti ili hitnosti ne mogu riješiti geografskim programima ili drugim tematskim programima. U takvim slučajevima prednost ima promicanje poštovanja mjerodavnog međunarodnog prava i pružanje opipljive potpore i sredstava djelovanja lokalnom civilnom društvu koje se provodi u vrlo teškim okolnostima. Posebna pozornost također se posvećuje jačanju posebnog mehanizma zaštite boraca za ljudska prava.

 

1 b.  Podupiranje ljudskih prava i temeljnih sloboda za sve, doprinošenje stvaranju društava u kojima prevladavaju participacija, nediskriminacija, jednakost, socijalna pravda, međunarodna pravda i odgovornost.

 

Uz pomoć Unije rješavaju se najosjetljivija politička pitanja kao što su smrtna kazna, mučenje, sloboda izražavanja u restriktivnim okolnostima, diskriminacija ranjivih skupina, kao i zaštita i promicanje prava djeteta (npr. u slučajevima dječjeg rada, trgovine djecom, dječje prostitucije i djece vojnika) i njome se odgovara na nove i složene izazove kao što su zaštita osoba raseljenih zbog klimatskih promjena, zahvaljujući njezinu neovisnu djelovanju i izrazitoj prilagodljivosti u pogledu načina suradnje.

 

1 c.  Konsolidacija i potpora demokraciji, rješavanje svih aspekata demokratskog upravljanja, uključujući jačanjem demokratskog pluralizma, poticanjem sudjelovanja građana, stvaranjem poticajnog okruženja za civilno društvo i podupiranjem vjerodostojnog, uključivog i transparentnog izbornog postupka, osobito s pomoću misija EU-a za promatranje izbora.

 

Demokracija će se jačati davanjem potpore glavnim stupovima demokratskih sustava, što uključuje vladavinu prava, demokratske standarde i vrijednosti, neovisne medije, odgovorne i uključive institucije, među ostalim političke stranke i parlamente, kao i odgovoran sigurnosni sektor te borbu protiv korupcije. Prioritet će biti pružanje opipljive potpore i sredstava političkim akterima koji provode svoje aktivnosti u vrlo teškim okolnostima. Promatranje izbora neizostavno je u široj potpori demokratskim procesima. U tom kontekstu promatranje izbora koje provodi EU i dalje je glavna komponenta programa, kao i daljnje postupanje u vezi s preporukama koje se iznesu nakon EU-ovih misija za promatranje izbora. Drugi će naglasak biti na pružanju potpore organizacijama građana za promatranje izbora i njihovim regionalnim mrežama diljem svijeta.

 

Kapacitet i vidljivost organizacija građana za promatranje izbora u istočnom i južnom europskom susjedstvu i odgovarajućih regionalnih organizacija platformi jačaju se posebice promicanjem održivog programa uzajamnog učenja za neovisne, nestranačke organizacije građana za promatranje izbora. Unija će nastojati poboljšati kapacitete domaćih organizacija građana za promatranje izbora, omogućiti izobrazbu glasača, medijsku pismenost, programe za praćenje provedbe preporuka domaćih i međunarodnih izbornih promatračkih misija, braniti vjerodostojnost ustanova za izbore i promatranje izbora te povjerenje u njih.

 

1 d.  Promicanje djelotvornog multilateralizma i strateških partnerstava, pomoć u jačanju kapaciteta međunarodnih, regionalnih i nacionalnih okvira i osnaživanje lokalnih dionika u promicanju i zaštiti ljudskih prava, demokracije i vladavine prava.

 

Partnerstva za ljudska prava, usmjerena na jačanje nacionalne i međunarodne arhitekture ljudskih prava, uključujući potporu multilateralizmu, s obzirom na to da su neovisnost i učinkovitost Ureda Visokog povjerenika za ljudska prava (OHCHR), Međunarodnog kaznenog suda (MKS) i relevantnih regionalnih mehanizama za ljudska prava od temeljne važnosti. Nastavlja se potpora obrazovanju i istraživanju u području ljudskih prava i demokracije, kao i promicanje akademske slobode, uključujući kroz Globalni kampus za ljudska prava i demokraciju.

 

1 e.  Promicanje novih međuregionalnih sinergija i umrežavanja u lokalnom civilnom društvu i između civilnog društva i drugih relevantnih tijela i mehanizama za ljudska prava kako bi se maksimiziralo dijeljenje najboljih praksi o ljudskim pravima i demokraciji i stvorila pozitivna dinamika.

 

Naglasak će biti stavljen na zaštitu i promicanje načela univerzalnosti, utvrđivanje i dijeljenje najboljih praksi o svim ljudskim pravima, neovisno o tome jesu li ona građanska i politička ili gospodarska, socijalna i kulturna, te temeljnim slobodama, između ostalog, pri suočavanju s glavnim izazovima, uključujući održivu sigurnost, borbu protiv terorizma, nezakonite migracije i smanjivanje prostora za nevladine organizacije. Zbog toga će biti potrebni povećani napori kako bi se okupio širok raspon dionika povezanih s ljudskim pravima (npr. lokalno civilno društvo i borci za ljudska prava, pravnici, akademska zajednica, nacionalne institucije za ljudska prava i prava žena, sindikati) iz različitih zemalja i s različitih kontinenata koji zajedno mogu stvoriti pozitivan diskurs o ljudskim pravima s multiplikacijskim učinkom.

 

1 f.  Unija će nadalje u svojim odnosima s trećim zemljama u okviru instrumenta promicati međunarodne napore u smjeru multilateralnog sporazuma kojim se zabranjuje trgovina robom koja se koristi za mučenje i izvršenje smrtne kazne.

Amandman    435

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  PODRUČJA INTERVENCIJE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

2.  PODRUČJA INTERVENCIJE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA I LOKALNE VLASTI

Amandman    436

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – podtočka 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Uključivo, participativno, osnaženo i neovisno okruženje civilnog društva u zemljama partnerima

1.  Uključivo, participativno, osnaženo i neovisno okruženje civilnog društva i lokalnih vlasti u zemljama partnerima

Amandman    437

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – podtočka 1. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Stvaranje poticajnog okruženja za sudjelovanje građana i djelovanje civilnog društva, uključujući putem zaklada;

(a)  Stvaranje poticajnog okruženja za sudjelovanje građana i djelovanje civilnog društva, uključujući pružanjem potpore aktivnom sudjelovanju civilnog društva u političkom dijalogu putem zaklada;

Amandman    438

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – podtočka 1. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, uključujući putem zaklada, kako bi bili dionici u razvoju i upravljanju;

(b)  podupiranje i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, uključujući putem zaklada, kako bi bili dionici u razvoju i upravljanju;

Amandman    439

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – podtočka 1. – podtočka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija