Διαδικασία : 2018/0247(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0174/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0174/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 20
CRE 26/03/2019 - 20

Ψηφοφορία :

PV 27/03/2019 - 10.5
CRE 27/03/2019 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0299

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 797kWORD 296k
11.3.2019
PE 627.819v02-00 A8-0174/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)

(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητές: Knut Fleckenstein, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)

(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0465),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 212 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0274/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 6ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0174/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Οι στόχοι του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας είναι σαφώς διακριτοί από τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, καθώς σκοπός του παρόντος μηχανισμού είναι να προετοιμάσει τους δικαιούχους του παραρτήματος I για τη μελλοντική τους ένταξη στην Ένωση και να υποστηρίξει τη διαδικασία προσχώρησής τους. Είναι επομένως απαραίτητο να υπάρχει ένας ειδικός μηχανισμός για την υποστήριξη της διεύρυνσης, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται ότι θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και ιδίως ως προς τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ).

(2)  Ο στόχος του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας είναι να προετοιμάσει τους δικαιούχους του παραρτήματος I («οι δικαιούχοι») για τη μελλοντική τους ένταξη στην Ένωση και να υποστηρίξει τη διαδικασία προσχώρησής τους, σύμφωνα με τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών, καθώς και της προστασίας και της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι ο διακριτός χαρακτήρας της διαδικασίας προσχώρησης δικαιολογεί την ύπαρξη ειδικού μηχανισμού για την υποστήριξη της διεύρυνσης, οι στόχοι και η λειτουργία αυτού του μηχανισμού πρέπει να είναι συνεπείς και συμπληρωματικοί προς τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και ιδίως ως προς τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) προβλέπει ότι κάθε ευρωπαϊκό κράτος που σέβεται τις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, και δεσμεύεται να προάγει αυτές τις αξίες μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της Ένωσης. Ευρωπαϊκό κράτος που έχει υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην Ένωση μπορεί να γίνει μέλος μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πληροί τα κριτήρια μέλους που καθορίστηκαν στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης τον Ιούνιο του 1993 («κριτήρια της Κοπεγχάγης») και υπό την προϋπόθεση ότι η Ένωση έχει την ικανότητα να εντάξει το νέο μέλος. Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης συνδέονται με τη σταθερότητα θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων, την ύπαρξη λειτουργικής οικονομίας της αγοράς, καθώς και την ικανότητα αντιμετώπισης των ανταγωνιστικών πιέσεων και των δυνάμεων της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης, και την ικανότητα του νέου μέλους να αναλάβει όχι μόνο τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις βάσει των Συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της προσήλωσης στους στόχους της πολιτικής, οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

(3)  Το άρθρο 49 της ΣΕΕ προβλέπει ότι κάθε ευρωπαϊκό κράτος που σέβεται τις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, και δεσμεύεται να προάγει αυτές τις αξίες, μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της Ένωσης. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη σε μια κοινωνία κύρια χαρακτηριστικά της οποίας είναι ο πλουραλισμός, η μη εισαγωγή διακρίσεων, η ανεκτικότητα, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η διαδικασία διεύρυνσης βασίζεται σε καθορισμένα κριτήρια και σε δίκαιες και αυστηρές προϋποθέσεις. Κάθε δικαιούχος αξιολογείται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Η αξιολόγηση της επιτευχθείσας προόδου και ο εντοπισμός των ελλείψεων αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων και καθοδήγησης στους δικαιούχους του παραρτήματος I ώστε να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες εκτενείς μεταρρυθμίσεις. Προκειμένου η προοπτική της διεύρυνσης να καταστεί πραγματικότητα, η σταθερή δέσμευση στην αρχή «προτεραιότητα στις θεμελιώδεις αρχές»15 παραμένει ζήτημα ουσιαστικής σημασίας. Η πρόοδος προς την προσχώρηση εξαρτάται από τον σεβασμό των αξιών της Ένωσης από κάθε υποψήφια χώρα ή οντότητα και από την ικανότητά της να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την ευθυγράμμιση του πολιτικού, θεσμικού, νομικού, διοικητικού και οικονομικού της συστήματος με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές της Ένωσης.

(4)  Η διαδικασία διεύρυνσης βασίζεται σε καθορισμένα κριτήρια και σε δίκαιες και αυστηρές προϋποθέσεις. Κάθε δικαιούχος αξιολογείται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Η αξιολόγηση της επιτευχθείσας προόδου και ο εντοπισμός των ελλείψεων αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων και καθοδήγησης στους δικαιούχους του παραρτήματος I ώστε να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες εκτενείς μεταρρυθμίσεις. Προκειμένου η προοπτική της διεύρυνσης να καταστεί πραγματικότητα, η σταθερή δέσμευση στην αρχή «προτεραιότητα στις θεμελιώδεις αρχές»15 παραμένει ζήτημα ουσιαστικής σημασίας. Οι σχέσεις καλής γειτονίας και η περιφερειακή συνεργασία που βασίζονται στην οριστική, χωρίς αποκλεισμούς και δεσμευτική επίλυση των διμερών διαφορών αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της διαδικασίας διεύρυνσης και είναι κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ένωσης στο σύνολό της. Η πρόοδος προς την προσχώρηση εξαρτάται από τον σεβασμό των αξιών της Ένωσης από κάθε υποψήφια χώρα ή οντότητα και από την ικανότητά της να πραγματοποιήσει και να εφαρμόσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την ευθυγράμμιση του πολιτικού, θεσμικού, νομικού, κοινωνικού, διοικητικού και οικονομικού της συστήματος με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές της Ένωσης. Το διαπραγματευτικό πλαίσιο θέτει τις απαιτήσεις βάσει των οποίων μετράται η πρόοδος των διαπραγματεύσεων προσχώρησης με κάθε υποψήφια χώρα.

_________________

_________________

15 Η προσέγγιση «προτεραιότητα στις θεμελιώδεις αρχές» συνδέει το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα με τους άλλους δύο τομείς κρίσιμης σημασίας της διαδικασίας προσχώρησης: την οικονομική διακυβέρνηση —ενισχυμένη εστίαση στην οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας— και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Καθεμία από τις τρεις «θεμελιώδεις αρχές» είναι κρίσιμης σημασίας για τις διαδικασίες μεταρρύθμισης των υποψήφιων χωρών και δυνάμει υποψήφιων χωρών ή οντοτήτων και ανταποκρίνεται σε βασικές ανησυχίες των πολιτών.

15 Η προσέγγιση «προτεραιότητα στις θεμελιώδεις αρχές» συνδέει το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα με τους άλλους δύο τομείς κρίσιμης σημασίας της διαδικασίας προσχώρησης: την οικονομική διακυβέρνηση —ενισχυμένη εστίαση στην οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας— και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Καθεμία από τις τρεις «θεμελιώδεις αρχές» είναι κρίσιμης σημασίας για τις διαδικασίες μεταρρύθμισης των υποψήφιων χωρών και δυνάμει υποψήφιων χωρών ή οντοτήτων και ανταποκρίνεται σε βασικές ανησυχίες των πολιτών.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Ευρωπαϊκό κράτος που έχει υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην Ένωση μπορεί να γίνει μέλος της Ένωσης μόνον εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πληροί απολύτως τα κριτήρια προσχώρησης που καθορίστηκαν στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη τον Ιούνιο του 1993 («τα κριτήρια της Κοπεγχάγης») και υπό την προϋπόθεση ότι η Ένωση έχει την ικανότητα να ενσωματώσει το νέο μέλος. Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης συνδέονται με τη σταθερότητα θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων, την ύπαρξη λειτουργικής οικονομίας της αγοράς και την ικανότητα αντιμετώπισης των ανταγωνιστικών πιέσεων και των δυνάμεων της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης, καθώς και την ικανότητα ανάληψης όχι μόνο των δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων βάσει των Συνθηκών, περιλαμβανομένης της επιδίωξης των στόχων της πολιτικής, οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η πολιτική της Ένωσης για τη διεύρυνση αποτελεί επένδυση για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Παρέχει μεγαλύτερες οικονομικές και εμπορικές ευκαιρίες προς το αμοιβαίο όφελος της Ένωσης και των επίδοξων κρατών μελών. Η προοπτική της προσχώρησης στην Ένωση έχει ισχυρό μετασχηματιστικό αντίκτυπο, διότι ενσωματώνει θετικές δημοκρατικές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές.

(5)  Η πολιτική για τη διεύρυνση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, συμβάλλοντας στην ειρήνη, την ασφάλεια, την ευημερία και τη σταθερότητα τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της Ένωσης. Παρέχει μεγαλύτερες οικονομικές και εμπορικές ευκαιρίες προς το αμοιβαίο όφελος της Ένωσης και των επίδοξων κρατών μελών, τηρώντας παράλληλα την αρχή της σταδιακής ενσωμάτωσης προκειμένου να εξασφαλίζεται ο ομαλός μετασχηματισμός των δικαιούχων. Η προοπτική της προσχώρησης στην Ένωση έχει ισχυρό μετασχηματιστικό αντίκτυπο, διότι ενσωματώνει θετικές δημοκρατικές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται επίσης βάσει των συμφωνιών που έχουν συναφθεί από την Ένωση με τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι. Η βοήθεια θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται στην υποστήριξη των δικαιούχων του παραρτήματος Ι ώστε να ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου, να μεταρρυθμίσουν το δικαστικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση, να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να προωθούν την ισότητα των φύλων, την ανεκτικότητα, την κοινωνική ένταξη και την εξάλειψη των διακρίσεων. Η βοήθεια θα πρέπει να υποστηρίζει επίσης τις βασικές αρχές και τα δικαιώματα που καθορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων17. Η βοήθεια θα εξακολουθήσει να αποτελεί στήριγμα για τις προσπάθειές τους για προώθηση της περιφερειακής, της μακροπεριφερειακής και της διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσει την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη, καθώς και την οικονομική διακυβέρνηση, προωθώντας ένα πρόγραμμα για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, της ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, καθώς επίσης και σύμφωνα με την εμβληματική πρωτοβουλία ψηφιακού θεματολογίου για τα Δυτικά Βαλκάνια.

(7)  Βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται επίσης βάσει των διεθνών συμφωνιών που έχουν συναφθεί από την Ένωση, μεταξύ άλλων με τους δικαιούχους. Η βοήθεια θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται στην υποστήριξη των δικαιούχων ώστε να ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου, να μεταρρυθμίσουν το δικαστικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση, να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και να προωθούν την ισότητα των φύλων, την ανεκτικότητα, την κοινωνική ένταξη, τον σεβασμό των διεθνών εργασιακών προτύπων για τα δικαιώματα των εργαζομένων και την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των ατόμων με αναπηρία. Η βοήθεια θα πρέπει να υποστηρίζει επίσης την προσήλωση των δικαιούχων στις βασικές αρχές και τα δικαιώματα που καθορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων17, καθώς και στην κοινωνική οικονομία της αγοράς και τη σύγκλιση προς το κοινωνικό κεκτημένο. Η βοήθεια θα εξακολουθήσει να αποτελεί στήριγμα για τις προσπάθειές τους για προώθηση της περιφερειακής, της μακροπεριφερειακής και της διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης, με σκοπό την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας και την ενίσχυση της συμφιλίωσης. Θα πρέπει επίσης να προαγάγει τομεακές περιφερειακές δομές συνεργασίας και να βελτιώσει την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη, καθώς και την οικονομική διακυβέρνηση, να ενισχύσει την οικονομική ενσωμάτωση στην ενιαία αγορά της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της τελωνειακής συνεργασίας, και να προαγάγει το ανοικτό και δίκαιο εμπόριο, προωθώντας ένα πρόγραμμα για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, συνοχής και ένταξης, γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, και της ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, καθώς επίσης και σύμφωνα με την εμβληματική πρωτοβουλία ψηφιακού θεματολογίου για τα Δυτικά Βαλκάνια.

_________________

_________________

17 Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων που διακηρύχθηκε επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά την κοινωνική σύνοδο κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017.

17 Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων που διακηρύχθηκε επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά την κοινωνική σύνοδο κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Λαμβανομένου υπόψη του μετασχηματιστικού χαρακτήρα της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας κατά τη διαδικασία διεύρυνσης στις υποψήφιες χώρες, η Ένωση θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να δώσει προτεραιότητα σε βασικούς τομείς για χρηματοδότηση από την Ένωση, όπως η δημιουργία θεσμών και ασφάλειας, και να ενισχύσει τη στήριξή της προς τις υποψήφιες χώρες στο πλαίσιο της υλοποίησης έργων για την προστασία των εν λόγω υποψηφίων χωρών από επιδράσεις τρίτων χωρών.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Οι προσπάθειες της Ένωσης για τη στήριξη της μεταρρυθμιστικής προόδου στις υποψήφιες χώρες μέσω χρηματοδότησης από τον ΜΠΒ θα πρέπει να προβάλλονται επαρκώς στις υποψήφιες χώρες, καθώς και στα κράτη μέλη της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα της επικοινωνίας και των εκστρατειών, προκειμένου να διασφαλίσει την προβολή της χρηματοδότησης από τον ΜΠΒ, ως βασικό μέσο ειρήνης και σταθερότητας της ΕΕ στον τομέα της διεύρυνσης. 

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7γ)  Αναγνωρίζεται η σημασία της διευκόλυνσης και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού όσον αφορά τη δημιουργία θεσμών, η οποία θα βοηθήσει με τη σειρά της στην πρόβλεψη πιθανών προβλημάτων ασφάλειας και θα εμποδίσει πιθανές μελλοντικές παράνομες μεταναστευτικές ροές προς χώρες τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η ενισχυμένη στρατηγική και επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των δικαιούχων του παραρτήματος Ι στον τομέα της ασφάλειας είναι καθοριστική για την αποτελεσματική και αποδοτική αντιμετώπιση των απειλών κατά της ασφάλειας και των τρομοκρατικών απειλών.

(9)  Η ενισχυμένη στρατηγική και επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των δικαιούχων του παραρτήματος Ι για τη μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας και άμυνας είναι καθοριστική για την αποτελεσματική και αποδοτική αντιμετώπιση των απειλών κατά της ασφάλειας, του οργανωμένου εγκλήματος και των τρομοκρατικών απειλών.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)   Οι δράσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην παροχή συνδρομής στους δικαιούχους ώστε να ευθυγραμμίσουν σταδιακά τις πολιτικές τους με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και στην εφαρμογή περιοριστικών μέτρων, καθώς και των ευρύτερων εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και πολυμερών φόρουμ. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τους δικαιούχους να τηρούν μια βασιζόμενη σε κανόνες και αξίες παγκόσμια τάξη και να συνεργάζονται για την προώθηση της πολυμερούς προσέγγισης και την περαιτέρω ενίσχυση του διεθνούς εμπορικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων του ΠΟΕ.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Είναι απαραίτητο να εντατικοποιηθεί η συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των συνόρων, μέσω της εξασφάλισης πρόσβασης σε διεθνή προστασία, της ανταλλαγής σχετικών πληροφοριών, της ενίσχυσης των αναπτυξιακών οφελών της μετανάστευσης, της διευκόλυνσης της νόμιμης μετανάστευσης και της μετανάστευσης για λόγους εργασίας, της αναβάθμισης των συνοριακών ελέγχων και της συνέχισης της προσπάθειας κατά της παράτυπης μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων και της σωματεμπορίας και της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

(10)  Η συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης και του ελέγχου των συνόρων, μέσω της εξασφάλισης πρόσβασης σε διεθνή προστασία, της ανταλλαγής σχετικών πληροφοριών, της ενίσχυσης των αναπτυξιακών οφελών της μετανάστευσης, της διευκόλυνσης της νόμιμης μετανάστευσης και της μετανάστευσης για λόγους εργασίας, της αναβάθμισης των συνοριακών ελέγχων και προσπαθειών αποτροπής και αποθάρρυνσης της παράτυπης μετανάστευσης και της αναγκαστικής εκτόπισης και της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και της σωματεμπορίας και της παράνομης διακίνησης μεταναστών, αποτελούν σημαντική πτυχή της συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των δικαιούχων.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η ενίσχυση του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και η χρηστή διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, παραμένουν βασικές προκλήσεις για τους περισσότερους δικαιούχους του παραρτήματος Ι και είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσουν οι δικαιούχοι να προσεγγίσουν περαιτέρω την Ένωση και, εν συνεχεία, να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη των υποχρεώσεών τους ως μελών της Ένωσης. Λόγω του μάλλον μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των μεταρρυθμίσεων που επιδιώκονται στους εν λόγω τομείς και της ανάγκης δημιουργίας ιστορικού επιδόσεων, η χρηματοδοτική βοήθεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ασχοληθεί με τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στους δικαιούχους του παραρτήματος Ι το συντομότερο δυνατόν.

(11)  Η ενίσχυση του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένων της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, της καταπολέμησης της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και η χρηστή διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, η παροχή υποστήριξης στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, η συνεχής ευθυγράμμιση όσον αφορά τη διαφάνεια, τις δημόσιες συμβάσεις, τον ανταγωνισμό, τις κρατικές ενισχύσεις, την πνευματική ιδιοκτησία και τις ξένες επενδύσεις, παραμένουν βασικές προκλήσεις και είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσουν οι δικαιούχοι να προσεγγίσουν περαιτέρω την Ένωση και να προετοιμαστούν για να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη των υποχρεώσεών τους ως μελών της Ένωσης. Λόγω του μάλλον μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των μεταρρυθμίσεων που επιδιώκονται στους εν λόγω τομείς και της ανάγκης δημιουργίας ιστορικού επιδόσεων, η χρηματοδοτική βοήθεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προγραμματιστεί έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά το συντομότερο δυνατόν.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Σύμφωνα με την αρχή της συμμετοχικής δημοκρατίας, θα πρέπει να ενθαρρύνεται από την Επιτροπή η κοινοβουλευτική εποπτεία κάθε δικαιούχου που παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

(12)  Η κοινοβουλευτική διάσταση παραμένει θεμελιώδης όσον αφορά τη διαδικασία ένταξης. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την αρχή της συμμετοχικής δημοκρατίας, θα πρέπει να προωθούνται από την Επιτροπή η ενίσχυση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων, η κοινοβουλευτική εποπτεία, οι δημοκρατικές διαδικασίες και η δίκαιη εκπροσώπηση κάθε δικαιούχου.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Οι δικαιούχοι του παραρτήματος Ι είναι ανάγκη να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή, και να ευθυγραμμιστούν με τις προσπάθειες της Ένωσης για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων. Εκφράζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τη δέσμευση στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, το παρόν πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη ενός στόχου σύμφωνα με τον οποίο το 25 % των συνολικών δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ θα κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν το 16 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος σε κλιματικούς σκοπούς. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του προγράμματος, και η συνολική συνεισφορά του προγράμματος θα εκτιμάται στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.

(13)  Οι δικαιούχοι είναι ανάγκη να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή, και να ευθυγραμμιστούν με τις προσπάθειες της Ένωσης για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων. Εκφράζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τη δέσμευση στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, το παρόν πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη ενός στόχου σύμφωνα με τον οποίο το 25 % των συνολικών δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ θα κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να έχουν ως στόχο να συνεισφέρουν τουλάχιστον το 16 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος σε κλιματικούς σκοπούς, επιδιώκοντας την επίτευξη του στόχου σύμφωνα με τον οποίο οι δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα θα πρέπει να φθάσουν το 30 % των δαπανών του ΠΔΠ έως το 2027. Θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε περιβαλλοντικά έργα για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής ρύπανσης. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της εκτέλεσης του προγράμματος, και η συνολική συνεισφορά του προγράμματος θα εκτιμάται στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση, τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα της ενίσχυσής τους, ιδίως με τακτικές διαβουλεύσεις και συχνές ανταλλαγές πληροφοριών κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου της βοήθειας. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας, μεταξύ άλλων μέσω τακτικών διαβουλεύσεων με τους άλλους χορηγούς βοήθειας. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να ενισχυθεί τόσο με προγράμματα που εφαρμόζονται μέσω κρατικών φορέων όσο και ως άμεσης αποδέκτριας της βοήθειας της Ένωσης.

(16)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση, τη συνοχή, τη συνέπεια και τη συμπληρωματικότητα της εξωτερικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης, ιδίως με τακτικές διαβουλεύσεις και συχνές ανταλλαγές πληροφοριών κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου της βοήθειας. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας, μεταξύ άλλων μέσω τακτικών διαβουλεύσεων με τους άλλους χορηγούς βοήθειας. Πολύμορφες ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και διάφοροι τύποι και επίπεδα τοπικών αρχών θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διεργασία. Σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής σχέσης χωρίς αποκλεισμούς, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να αποτελούν μέρος του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω κρατικών φορέων και να είναι άμεσοι δικαιούχοι της βοήθειας της Ένωσης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Οι προτεραιότητες δράσης για την επίτευξη των στόχων στους σχετικούς τομείς πολιτικής που θα υποστηριχθούν βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προσδιοριστούν σε πλαίσιο προγραμματισμού που θα συντάξει η Επιτροπή για τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, σε συνεργασία με τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι, βάσει του θεματολογίου της διεύρυνσης και των ειδικών αναγκών τους, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς στόχους που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των σχετικών εθνικών στρατηγικών. Το πλαίσιο προγραμματισμού θα πρέπει να προσδιορίζει τους τομείς που θα υποστηριχθούν μέσω της βοήθειας και μια ενδεικτική κατανομή κονδυλίων ανά τομέα παροχής στήριξης, συμπεριλαμβανομένης μιας εκτίμησης των δαπανών που αφορούν το κλίμα.

(17)  Συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι στόχοι στους σχετικούς τομείς πολιτικής θα πρέπει να προσδιοριστούν για κάθε δικαιούχο, σε συνδυασμό με προτεραιότητες δράσης για την επίτευξη αυτών των στόχων σε πλαίσιο προγραμματισμού που θα καταρτίσει η Επιτροπή μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Το πλαίσιο προγραμματισμού θα πρέπει να καταρτιστεί σε συνεργασία με τους δικαιούχους, βάσει του θεματολογίου της διεύρυνσης και των ειδικών αναγκών τους, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς στόχους που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό και τις αρχές της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των σχετικών εθνικών στρατηγικών και των συναφών ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εταιρική αυτή σχέση θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τις αρμόδιες αρχές, καθώς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων και τον συντονισμό των χορηγών βοήθειας. Το πλαίσιο προγραμματισμού θα πρέπει να αναθεωρηθεί μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση. Το πλαίσιο προγραμματισμού θα πρέπει να προσδιορίζει τους τομείς που θα υποστηριχθούν μέσω της βοήθειας και μια ενδεικτική κατανομή κονδυλίων ανά τομέα παροχής στήριξης, συμπεριλαμβανομένης μιας εκτίμησης των δαπανών που αφορούν το κλίμα.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Η Ένωση έχει συμφέρον να στηρίζει τις προσπάθειες των δικαιούχων του παραρτήματος Ι για μεταρρυθμίσεις, με σκοπό την ένταξή τους στην Ένωση. Η διαχείριση της βοήθειας θα πρέπει να εστιάζεται ιδιαιτέρως στα αποτελέσματα και να δίνει κίνητρα σε όσους αποδεικνύουν έμπρακτα την τήρηση των δεσμεύσεών τους για μεταρρυθμίσεις, μέσω της αποδοτικής υλοποίησης της προενταξιακής βοήθειας και της προόδου ως προς την εκπλήρωση των κριτηρίων ένταξης.

(18)  Είναι προς το κοινό συμφέρον της Ένωσης και των δικαιούχων να στηριχθούν οι προσπάθειες των δικαιούχων να μεταρρυθμίσουν τα πολιτικά, νομικά και οικονομικά συστήματά τους, με σκοπό την ένταξή τους στην Ένωση. Η διαχείριση της βοήθειας υλοποιείται σύμφωνα με μια προσέγγιση βάσει επιδόσεων και με σημαντικά κίνητρα για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη χρήση των κονδυλίων σε όσους αποδεικνύουν έμπρακτα την τήρηση των δεσμεύσεών τους για μεταρρυθμίσεις, μέσω της αποδοτικής υλοποίησης της προενταξιακής βοήθειας και της προόδου ως προς την εκπλήρωση των κριτηρίων ένταξης. Η βοήθεια θα πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με την αρχή της «δίκαιης κατανομής» και με σαφείς συνέπειες σε περιπτώσεις σοβαρής επιδείνωσης ή έλλειψης προόδου στα θέματα του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει σαφείς μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης για να διασφαλίσει ότι οι στόχοι και οι δράσεις που αφορούν τους διαφόρους δικαιούχους παραμένουν συναφείς και εφικτοί και να μετρά ανά τακτά διαστήματα την πρόοδο. Για τον σκοπό αυτό, κάθε στόχος θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν ή περισσότερους δείκτες επιδόσεων, για την αξιολόγηση της υιοθέτησης των μεταρρυθμίσεων από τους δικαιούχους και της εφαρμογής τους στην πράξη.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η μετάβαση από την άμεση διαχείριση των προενταξιακών κονδυλίων από την Επιτροπή στην έμμεση διαχείριση από τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι θα πρέπει να γίνεται σταδιακά και σύμφωνα με τις αντίστοιχες ικανότητες των εν λόγω δικαιούχων. Για τη διαχείριση της βοήθειας θα πρέπει να συνεχιστεί η χρήση των δομών και των μηχανισμών η αξία των οποίων αποδείχτηκε κατά την προενταξιακή διαδικασία.

(19)  Η μετάβαση από την άμεση διαχείριση των προενταξιακών κονδυλίων από την Επιτροπή στην έμμεση διαχείριση από τους δικαιούχους θα γίνεται σταδιακά και σύμφωνα με τις αντίστοιχες ικανότητες των εν λόγω δικαιούχων. Η μετάβαση αυτή θα πρέπει να αντιστρέφεται ή να αναστέλλεται σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής ή προγράμματος σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν εκπληρώνουν τις σχετικές υποχρεώσεις τους ή δεν διαχειρίζονται τους πόρους της Ένωσης σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες, αρχές και στόχους. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις ενδεχόμενες αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Για τη διαχείριση της βοήθειας θα πρέπει να συνεχιστεί η χρήση των δομών και των μηχανισμών η αξία των οποίων αποδείχτηκε κατά την προενταξιακή διαδικασία.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει την αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματα της εξωτερικής δράσης της. Θα το επιτύχει αυτό μέσω της συνοχής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, καθώς και μέσω της δημιουργίας συνεργειών με άλλες πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή.

(20)  Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει την αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματα της εξωτερικής δράσης της. Θα το επιτύχει αυτό, προκειμένου να αποφύγει την αλληλεπικάλυψη με άλλους υφιστάμενους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης, μέσω της συνοχής, της συνέπειας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, καθώς και μέσω της δημιουργίας συνεργειών με άλλες πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21α)  Με την επιφύλαξη της διαδικασίας του προϋπολογισμού και των διατάξεων σχετικά με την αναστολή της χορήγησης ενισχύσεων που θεσπίζονται σε διεθνείς συμφωνίες με δικαιούχους, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού με σκοπό την αναστολή ή τη μερική αναστολή της βοήθειας της Ένωσης. Η εξουσία αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται συστηματική οπισθοδρόμηση ως προς ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια της Κοπεγχάγης ή όταν ένας δικαιούχος δεν σέβεται τις αρχές της δημοκρατίας, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες ή παραβιάζει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο των σχετικών συμφωνιών που έχει συνάψει με την Ένωση. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν ισχύουν πλέον οι λόγοι που δικαιολογούν την αναστολή της βοήθειας, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι με σκοπό την επαναφορά της βοήθειας της Ένωσης.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη χρήση κατ’ αποκοπή ποσών, ενιαίων συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και τη χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με δαπάνες αναφερόμενες στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(24)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη χρήση κατ’ αποκοπή ποσών, ενιαίων συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και τη χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με δαπάνες αναφερόμενες στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει κοινούς κανόνες για την εφαρμογή εξωτερικών δράσεων. Οι κανόνες και οι διαδικασίες για την εφαρμογή των μηχανισμών της Ένωσης για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής δράσης καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) [ΜΓΑΔΣ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Θα πρέπει να καθοριστούν πρόσθετες λεπτομερείς διατάξεις για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων, ιδίως στους τομείς της διασυνοριακής συνεργασίας, της γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Οι εξωτερικές δράσεις υλοποιούνται συχνά σε ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο περιβάλλον το οποίο επιβάλλει τη συνεχή και ταχεία προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των εταίρων της Ένωσης και στις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση, την ασφάλεια και τη σταθερότητα, την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, την παράτυπη μετανάστευση και τις βασικές αιτίες της. Για να συμβιβαστεί η αρχή της προβλεψιμότητας με την ανάγκη ταχείας αντίδρασης στις νέες ανάγκες απαιτείται συνεπώς η προσαρμογή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των προγραμμάτων. Για να επιτρέψει στην Ένωση να αυξήσει την ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες ανάγκες, σεβόμενη την αρχή του ετήσιου καθορισμού του προϋπολογισμού της Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διατηρεί την ευελιξία που επιτρέπεται ήδη από τον δημοσιονομικό κανονισμό για άλλες πολιτικές, κυρίως τις μεταφορές και τις αλλαγές στη δέσμευση ήδη αναληφθέντων κεφαλαίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των πόρων της ΕΕ τόσο για τους πολίτες της ΕΕ όσο και για τους δικαιούχους του παραρτήματος I, μεγιστοποιώντας έτσι τους πόρους της ΕΕ που είναι διαθέσιμοι για τις παρεμβάσεις εξωτερικής δράσης της ΕΕ.

(26)  Οι εξωτερικές δράσεις υλοποιούνται συχνά σε ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο περιβάλλον το οποίο επιβάλλει τη συνεχή και ταχεία προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των εταίρων της Ένωσης και στις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση, την ασφάλεια, την άμυνα και τη σταθερότητα, την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, τον οικονομικό προστατευτισμό, την παράτυπη μετανάστευση και την αναγκαστική εκτόπιση και τις βασικές αιτίες της. Για να συμβιβαστεί η αρχή της προβλεψιμότητας με την ανάγκη ταχείας αντίδρασης στις νέες ανάγκες απαιτείται συνεπώς η προσαρμογή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των προγραμμάτων. Για να επιτρέψει στην Ένωση να αυξήσει την ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες ανάγκες, σεβόμενη την αρχή του ετήσιου καθορισμού του προϋπολογισμού της Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διατηρεί την ευελιξία που επιτρέπεται ήδη από τον δημοσιονομικό κανονισμό για άλλες πολιτικές, κυρίως τις μεταφορές και τις αλλαγές στη δέσμευση ήδη αναληφθέντων κεφαλαίων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να τηρούνται οι στόχοι και οι επιδιώξεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των πόρων της ΕΕ τόσο για τους πολίτες της ΕΕ όσο και για τους δικαιούχους του παραρτήματος I, μεγιστοποιώντας έτσι τους πόρους της ΕΕ που είναι διαθέσιμοι για τις παρεμβάσεις εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Θα πρέπει να επιτραπούν πρόσθετες μορφές ευελιξίας, όπως η ανακατανομή μεταξύ των προτεραιοτήτων, τα έργα σταδιακής υλοποίησης και οι συμβάσεις πλεονάζουσας ικανότητας (over-contracting).

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29α)  Τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας είναι τα πλέον προβεβλημένα προγράμματα του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας, πέραν του ότι είναι ευρέως γνωστά στους πολίτες. Ως εκ τούτου, τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά την προβολή χρηματοδοτούμενων από την Ένωση έργων στα υποψήφια κράτη·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31α)  Η διάθεση όλων των κονδυλίων που προβλέπονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο διαφανή, αποτελεσματικό, υπεύθυνο, μη πολιτικοποιημένο και αμερόληπτο, μεταξύ άλλων βάσει δίκαιης κατανομής που αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των περιφερειών και των τοπικών δήμων. Η Επιτροπή, ο Αντιπρόεδρος /Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας («ΑΠ/ΥΕ»), και ιδίως οι αντιπροσωπείες της Ένωσης, θα πρέπει να παρακολουθούν στενά την τήρηση των εν λόγω κριτηρίων και την τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αμεροληψίας κατά την κατανομή των κονδυλίων.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31β)  Η Επιτροπή, ο ΑΠ/ΥΕ, και ιδίως οι αντιπροσωπείες της Ένωσης και οι δικαιούχοι θα πρέπει να ενισχύσουν την προβολή της προενταξιακής βοήθειας της Ένωσης προκειμένου να γίνεται γνωστή η προστιθέμενη αξία της στήριξης που προσφέρει η Ένωση. Οι αποδέκτες χρηματοδότησης της Ένωσης πρέπει να αναγνωρίζουν την προέλευση της ενωσιακής χρηματοδότησης και να εξασφαλίζουν την κατάλληλη προβολή της. Ο ΜΠΒ θα πρέπει να συμβάλλει στη χρηματοδότηση δράσεων επικοινωνίας για την προώθηση των αποτελεσμάτων της βοήθειας της Ένωσης σε πολλαπλά ακροατήρια των δικαιούχων.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ιδίως σχετικά με τους ειδικούς όρους και τις δομές για την έμμεση διαχείριση με τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι και την υλοποίηση της βοήθειας αγροτικής ανάπτυξης, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον [κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25]. Κατά τον καθορισμό των ενιαίων προϋποθέσεων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα διδάγματα από τη διαχείριση και εκτέλεση της προενταξιακής βοήθειας στο παρελθόν. Οι εν λόγω ενιαίες προϋποθέσεις θα πρέπει να τροποποιηθούν αν το απαιτούν οι περιστάσεις.

διαγράφεται

_________________

 

25 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

 

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Η επιτροπή που συστήνεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι αρμόδια για νομικές πράξεις και δεσμεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1085/200626 και τον κανονισμό 231/2014, καθώς και για την εφαρμογή του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 389/2006 του Συμβουλίου27.

διαγράφεται

_________________

 

26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA) (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 82).

 

27 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 389/2006 του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2006, για τη σύσταση μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (ΕΕ L 65 της 7.3.2006, σ. 5).

 

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(34α)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει πλήρως στα στάδια σχεδιασμού, προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των μηχανισμών προκειμένου να διασφαλιστούν ο πολιτικός έλεγχος, ο δημοκρατικός έλεγχος και η λογοδοσία σε σχέση με τη χρηματοδότηση της Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής δράσης. Θα πρέπει να καθιερωθεί ενισχυμένος διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σε θέση να ασκεί πολιτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με συστηματικό και ομαλό τρόπο, και να ενισχύει κατ’ αυτόν τον τρόπο τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και τη νομιμότητα.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  «αρχή της δίκαιης κατανομής της βοήθειας»: η συμπλήρωση της προσέγγισης βάσει επιδόσεων με έναν διορθωτικό μηχανισμό κατανομής σε περιπτώσεις που η βοήθεια που παρέχεται στον δικαιούχο θα ήταν ειδάλλως δυσανάλογα χαμηλή ή υψηλή σε σύγκριση με τους άλλους δικαιούχους, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών του ενδιαφερόμενου πληθυσμού και της σχετικής προόδου των μεταρρυθμίσεων που αφορούν την έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης ή της προόδου των εν λόγω διαπραγματεύσεων·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Γενικός στόχος του ΜΠΒ ΙΙΙ είναι να στηρίξει τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι προκειμένου να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν τις πολιτικές, θεσμικές, νομικές, διοικητικές, κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες απαιτείται να πραγματοποιήσουν οι εν λόγω δικαιούχοι για να συμμορφωθούν με τις αξίες της Ένωσης και να ευθυγραμμιστούν σταδιακά με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές της Ένωσης, ώστε να καταστούν μέλη της Ένωσης, γεγονός που θα συμβάλλει στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία τους.

1.  Γενικός στόχος του ΜΠΒ ΙΙΙ είναι να στηρίξει τους δικαιούχους προκειμένου να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν τις πολιτικές, θεσμικές, νομικές, διοικητικές, κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες απαιτείται να πραγματοποιήσουν οι εν λόγω δικαιούχοι για να συμμορφωθούν με τις αξίες και το κεκτημένο της Ένωσης και να ευθυγραμμιστούν σταδιακά με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές της Ένωσης, ώστε να καταστούν μέλη της Ένωσης, γεγονός που θα συμβάλει στην ειρήνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία, καθώς και στην υποστήριξη των στρατηγικών συμφερόντων της Ένωσης.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να ενισχύσει το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, την κοινωνία των πολιτών και την ασφάλεια, καθώς και να βελτιώσει τη διαχείριση της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των συνόρων·

α)  να ενισχύσει το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των παιδιών, της ισότητας των φύλων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, την κοινωνία των πολιτών, την ακαδημαϊκή ελευθερία, την ειρήνη και την ασφάλεια, τον σεβασμό της πολιτιστικής πολυμορφίας, την εξάλειψη των διακρίσεων και την ανεκτικότητα·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  να αντιμετωπίσει την αναγκαστική εκτόπιση και την παράτυπη μετανάστευση, διασφαλίζοντας την ασφαλή, ομαλή και εύτακτη μετανάστευση και διαφυλάσσοντας την πρόσβαση σε διεθνή προστασία·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και να υποστηρίξει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη χρηστή διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα·

β)  να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και να υποστηρίξει τη διαφάνεια, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη χρηστή διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων στους τομείς των δημόσιων συμβάσεων, των κρατικών ενισχύσεων, του ανταγωνισμού, των ξένων επενδύσεων και της πνευματικής ιδιοκτησίας·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  να διαμορφώσει τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές των δικαιούχων του παραρτήματος Ι σύμφωνα με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές της Ένωσης και να ενισχύσει τη συμφιλίωση και τις σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και τις διαπροσωπικές επαφές και την επικοινωνία·

γ)  να διαμορφώσει τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές των δικαιούχων σύμφωνα με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές της Ένωσης, μεταξύ άλλων σχετικά με την ΚΕΠΠΑ, να ενδυναμώσει την πολυμερή διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και να ενισχύσει την εσωτερική και εξωτερική συμφιλίωση και τις σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και την οικοδόμηση ειρήνης και την πρόληψη των συγκρούσεων, μεταξύ άλλων μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της διαμεσολάβησης, της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, των διαπροσωπικών επαφών, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της επικοινωνίας·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της αυξημένης συνδεσιμότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης, της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, των κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, να ενισχύσει την προστασία του περιβάλλοντος, να αυξήσει την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να αναπτύξει την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία·

δ)  να ενισχύσει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη και συνοχή, μεταξύ άλλων μέσω της αυξημένης συνδεσιμότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης, της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, των κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, της μείωσης της φτώχειας και των περιφερειακών ανισοτήτων, της προώθησης της κοινωνικής προστασίας και της ένταξης μέσω της ενίσχυσης των κρατικών δομών περιφερειακής συνεργασίας, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), των ικανοτήτων πρωτοβουλιών σε επίπεδο κοινότητας, της στήριξης των επενδύσεων σε αγροτικές περιοχές και της βελτίωσης του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)   να ενισχύσει την προστασία του περιβάλλοντος, να αυξήσει την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να αναπτύξει την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες απασχόλησης, ιδίως για τους νέους·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  να υποστηρίξει την εδαφική και διασυνοριακή συνεργασία.

ε)  να υποστηρίξει την εδαφική και διασυνοριακή συνεργασία, μεταξύ άλλων στα θαλάσσια σύνορα, και να ενισχύσει τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μέσω της πλήρους εφαρμογής των υφιστάμενων συμφωνιών με την Ένωση και της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του ΜΠΒ ΙΙΙ για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 14 500 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του ΜΠΒ ΙΙΙ για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 13 009 976 000 EUR σε τιμές 2018 (14 663 401 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την εφαρμογή του προγράμματος, όπως π.χ. για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής, και δραστηριότητες που αφορούν την προετοιμασία του επόμενου προγράμματος παροχής προενταξιακής βοήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ].

2.  Καθορισμένο ποσοστό του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την εκτέλεση του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, υποστήριξη για τη θεσμική ενίσχυση και τη δημιουργία διοικητικής ικανότητας, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής, και δραστηριότητες που αφορούν την προετοιμασία του επόμενου προγράμματος παροχής προενταξιακής βοήθειας.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, εξασφαλίζεται η συνοχή, η συνέργεια και η συμπληρωματικότητα με άλλους τομείς εξωτερικής δράσης της Ένωσης, με άλλες σχετικές πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης, καθώς και η συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο [κανονισμός ΜΓΑΔΣ] εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που υλοποιούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Βοήθεια βάσει του ΜΠΒ ΙΙΙ μπορεί να παρέχεται για το είδος δράσεων που προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης30, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+31 και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης32.

4.  Βοήθεια βάσει του ΜΠΒ ΙΙΙ μπορεί να παρέχεται για το είδος δράσεων που προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης30, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+31, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης32 και το Ταμείο για τη Δικαιοσύνη, τα Δικαιώματα και τις Αξίες σε εθνικό επίπεδο καθώς και σε διασυνοριακό, διακρατικό, διαπεριφερειακό ή μακροπεριφερειακό πλαίσιο.

__________________

__________________

30 COM(2018) 372 final – Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

30 COM(2018) 372 final – Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

31 COM(2018) 382 final – Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).

31 COM(2018) 382 final – Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).

32 COM(2018) 392 final – Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

32 COM(2018) 392 final – Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Η Επιτροπή διαθέτει ένα ποσοστό των πόρων του ΜΠΒ ΙΙΙ για την προετοιμασία των δικαιούχων του παραρτήματος Ι για συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), ιδίως στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Το [ΕΤΠΑ]32 συνεισφέρει στα προγράμματα ή μέτρα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ δικαιούχων του παραρτήματος Ι και κρατών μελών. Αυτά τα προγράμματα και μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16. Το ύψος της συνεισφοράς από τον ΜΠΒ για προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του [κανονισμού ΕΕΣ]. Η διαχείριση των προγραμμάτων του ΜΠΒ για τη διασυνοριακή συνεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον [κανονισμό ΕΕΣ].

5.  Το [ΕΤΠΑ]32 συνεισφέρει στα προγράμματα ή μέτρα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ δικαιούχων και ενός ή περισσότερων κρατών μελών. Αυτά τα προγράμματα και μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16. Το ύψος της συνεισφοράς από τον ΜΠΒ για προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του [κανονισμού ΕΕΣ] και το ανώτατο όριο συνεισφοράς του ΜΠΒ ΙΙΙ ορίζεται στο 85%. Η διαχείριση των προγραμμάτων του ΜΠΒ για τη διασυνοριακή συνεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον [κανονισμό ΕΕΣ].

________________________

_____________________

32 COM(2018) 372 final – Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

32 COM(2018) 372 final – Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις, για τη διασφάλιση της συνοχής και της αποτελεσματικότητας της ενωσιακής χρηματοδότησης ή για την προαγωγή της περιφερειακής συνεργασίας, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να επεκτείνει την επιλεξιμότητα των προγραμμάτων δράσης και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 σε χώρες, εδάφη και περιοχές πέραν αυτών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, όταν το προς εφαρμογή πρόγραμμα ή μέτρο έχει παγκόσμιο, περιφερειακό ή διασυνοριακό χαρακτήρα.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το πλαίσιο πολιτικής για τη διεύρυνση που έχει καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, οι συμφωνίες που θεσπίζουν νομικά δεσμευτική σχέση με τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι, καθώς και σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανακοινώσεις της Επιτροπής ή κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της ύπατης εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας αποτελούν το συνολικό πλαίσιο πολιτικής για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ της βοήθειας και του πλαισίου πολιτικής για τη διεύρυνση.

1.  Το πλαίσιο πολιτικής για τη διεύρυνση που έχει καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, οι συμφωνίες που θεσπίζουν νομικά δεσμευτική σχέση με τους δικαιούχους, καθώς και σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανακοινώσεις της Επιτροπής ή κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της ύπατης εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας αποτελούν το ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ της βοήθειας και του συνολικού πλαισίου πολιτικής για τη διεύρυνση.

 

Ο ΑΠ/ΥΕ και η Επιτροπή εξασφαλίζουν τον συντονισμό της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και της πολιτικής για τη διεύρυνση στο πλαίσιο των στόχων πολιτικής που ορίζονται στο άρθρο 3.

 

Η Επιτροπή συντονίζει τον προγραμματισμό δυνάμει του παρόντος κανονισμού με την κατάλληλη συμμετοχή της ΕΥΕΔ.

 

Το πλαίσιο πολιτικής για τη διεύρυνση αποτελεί τη βάση επί της οποίας παρέχεται η βοήθεια.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα προγράμματα και οι δράσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού ενσωματώνουν τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ισότητας των φύλων και λαμβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, τις διασυνδέσεις μεταξύ των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης33, για την προαγωγή ολοκληρωμένων δράσεων που μπορούν να δημιουργήσουν παράλληλα οφέλη και να εκπληρώσουν πολλαπλούς στόχους με συνεκτικό τρόπο.

2.  Τα προγράμματα και οι δράσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού ενσωματώνουν τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της πρόληψης και της επίλυσης των συγκρούσεων, της μετανάστευσης και της αναγκαστικής εκτόπισης, της ασφάλειας, της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, της μείωσης της φτώχειας και της ισότητας των φύλων και λαμβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, τις διασυνδέσεις μεταξύ των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης33, για την προαγωγή ολοκληρωμένων δράσεων που μπορούν να δημιουργήσουν παράλληλα οφέλη και να εκπληρώσουν πολλαπλούς στόχους με συνεκτικό τρόπο. Στόχος τους είναι να συνεισφέρουν το 16 % τουλάχιστον του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου στους κλιματικούς στόχους.

__________________

____________________

33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν τη συνοχή και επιδιώκουν την αποφυγή της αλληλεπικάλυψης μεταξύ της βοήθειας που παρέχεται από τον ΜΠΒ ΙΙΙ και άλλης βοήθειας παρεχόμενης από την Ένωση, τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σύμφωνα με τις καθιερωμένες αρχές για την ενίσχυση του επιχειρησιακού συντονισμού στον τομέα της εξωτερικής βοήθειας και για την εναρμόνιση των πολιτικών και των διαδικασιών, ιδίως των διεθνών αρχών για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης35. Ο συντονισμός επιβάλλει τακτικές διαβουλεύσεις, συχνές ανταλλαγές πληροφοριών κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου της βοήθειας και συναντήσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό τον συντονισμό της βοήθειας, και αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της διαδικασίας προγραμματισμού της Ένωσης και των κρατών μελών.

3.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν τη συνοχή και αποφεύγουν την αλληλεπικάλυψη μεταξύ της βοήθειας που παρέχεται από τον ΜΠΒ ΙΙΙ και άλλης βοήθειας παρεχόμενης από την Ένωση, τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σύμφωνα με τις καθιερωμένες αρχές για την ενίσχυση του επιχειρησιακού συντονισμού στον τομέα της εξωτερικής βοήθειας και για την εναρμόνιση των πολιτικών και των διαδικασιών, ιδίως των διεθνών αρχών για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης35. Ο συντονισμός επιβάλλει τακτικές διαβουλεύσεις, συχνές ανταλλαγές πληροφοριών κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου της βοήθειας και συναντήσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό τον συντονισμό της βοήθειας, και αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της διαδικασίας προγραμματισμού της Ένωσης και των κρατών μελών. Η βοήθεια έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ευθυγράμμιση με την ενωσιακή στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση, αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των ταμείων, ρυθμίσεις για την αρχή της εταιρικής σχέσης και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της εδαφικής ανάπτυξης.

_________________

_________________

35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η Επιτροπή ενεργεί στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τους δικαιούχους. Η εταιρική σχέση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τις αρμόδιες εθνικές και τοπικές αρχές, καθώς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στα στάδια του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της παρακολούθησης.

 

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τον συντονισμό μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων. Η βοήθεια του ΜΠΒ ΙΙΙ ενισχύει τις ικανότητες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, ως άμεσων δικαιούχων της βοήθειας·

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Kεφάλαιο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η βοήθεια δυνάμει του ΜΠΒ ΙΙΙ βασίζεται σε πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ για την επίτευξη των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3. Το πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ θεσπίζεται από την Επιτροπή για τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης.

1.  Ο παρών κανονισμός συμπληρώνεται από ένα πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ για τη θέσπιση περαιτέρω διατάξεων σχετικά με τον τρόπο επίτευξης των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3. Το πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ θεσπίζεται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

 

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα σχετικά έγγραφα προγραμματισμού εγκαίρως πριν από την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού. Τα εν λόγω έγγραφα ορίζουν τις ενδεικτικές πιστώσεις ανά θεματική θυρίδα και, εφόσον διατίθενται, ανά χώρα/περιφέρεια, και καλύπτουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και την επιλογή των ρυθμίσεων συνδρομής.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1α.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν τις ετήσιες πιστώσεις εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ λαμβάνει δεόντως υπόψη σχετικές εθνικές στρατηγικές και τομεακές πολιτικές.

Το πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ λαμβάνει δεόντως υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα και τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις σχετικές εθνικές στρατηγικές και τομεακές πολιτικές.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, η Επιτροπή θεσπίζει το πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ μέσω εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 16.

3.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή θεσπίζει το πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ, περιλαμβανομένων των ρυθμίσεων για την εφαρμογή της αρχής της «δίκαιης κατανομής», μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 14. Το πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ εκπνέει στις 30 Ιουνίου 2025 το αργότερο. Η Επιτροπή εγκρίνει νέο πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ έως τις 30 Ιουνίου 2025 με βάση την ενδιάμεση αξιολόγηση το οποίο συνάδει με τα άλλα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης και λαμβάνει υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να επανεξετάσει, κατά περίπτωση, την πραγματική εφαρμογή του πλαισίου προγραμματισμού του ΜΠΒ, ιδίως όταν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στο πλαίσιο πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 6 και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Το πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ περιλαμβάνει δείκτες για την αξιολόγηση της προόδου σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε αυτό.

5.  Το πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ βασίζεται σε σαφείς και επαληθεύσιμους δείκτες επιδόσεων που καθορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού για την αξιολόγηση της προόδου σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε αυτό, μεταξύ άλλων της προόδου και των αποτελεσμάτων στους ακόλουθους τομείς:

 

α)  δημοκρατία, κράτος δικαίου και ανεξάρτητο και αποτελεσματικό σύστημα δικαιοσύνης·

 

β)  ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και ευάλωτες ομάδες·

 

γ)  ισότητα των φύλων και δικαιώματα των γυναικών·

 

δ)  καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος·

 

ε)  συμφιλίωση, οικοδόμηση ειρήνης, σχέσεις καλής γειτονίας·

 

στ)  ελευθερία των μέσων ενημέρωσης

 

Στις ετήσιες εκθέσεις της η Επιτροπή αναφέρει την πρόοδο που έχει σημειωθεί με βάση τους δείκτες αυτούς.

 

Η προσέγγιση βάσει επιδόσεων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού υπόκειται σε τακτικές ανταλλαγές απόψεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Αξιολόγηση

 

1. Η Επιτροπή εγκρίνει νέο πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ με βάση την ενδιάμεση αξιολόγηση. Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2024, η Επιτροπή υποβάλλει ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η ενδιάμεση αξιολόγηση καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 και εξετάζει τη συμβολή της Ένωσης στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, μέσω δεικτών που μετρούν τα αποτελέσματα τα οποία επιτεύχθηκαν, καθώς και τα πορίσματα και τα συμπεράσματα που αφορούν τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού.

 

2. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης εξετάζει επίσης την αποτελεσματικότητα, την προστιθέμενη αξία, το πεδίο εφαρμογής της απλούστευσης, την εσωτερική και εξωτερική συνοχή και τη συνεχιζόμενη συνάφεια των στόχων του παρόντος κανονισμού.

 

3. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης πραγματοποιείται με τον συγκεκριμένο σκοπό να βελτιωθεί η υλοποίηση της ενωσιακής βοήθειας. Επικαιροποιεί τις αποφάσεις σχετικά με την ανανέωση, την τροποποίηση ή την κατάργηση των μορφών δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του κανονισμού.

 

4. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης περιέχει επίσης ενοποιημένες πληροφορίες από τις σχετικές ετήσιες εκθέσεις για κάθε χρηματοδότηση που διέπεται από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό και των συνεισφορών στα καταπιστευματικά ταμεία, με ανάλυση των δαπανών ανά δικαιούχο χώρα, χρήση χρηματοοικονομικών μηχανισμών, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές.

 

5. Η Επιτροπή κοινοποιεί τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων μαζί με τις παρατηρήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη. Τα αποτελέσματα ανατροφοδοτούν τον σχεδιασμό προγραμμάτων και τη διάθεση πόρων.

 

6. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να συμμετέχουν όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία αξιολόγησης της χρηματοδότησης της Ένωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού και δύναται, εάν είναι σκόπιμο, να επιδιώκει τη διενέργεια κοινών αξιολογήσεων με τα κράτη μέλη και τους αναπτυξιακούς εταίρους με στενή συμμετοχή των χωρών εταίρων.

 

7. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης που αναφέρεται στο παρόν άρθρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, η οποία συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις που ορίζουν τις αναγκαίες τροποποιήσεις στον παρόντα κανονισμό.

 

8. Αφού ολοκληρωθεί η περίοδος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και το αργότερο εντός τεσσάρων ετών από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του κανονισμού υπό τους ίδιους όρους με αυτούς της ενδιάμεσης αξιολόγησης που αναφέρεται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7β

 

Αναστολή της βοήθειας της Ένωσης

 

1.  Σε περίπτωση που ένας δικαιούχος δεν τηρεί την αρχή της δημοκρατίας, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες ή παραβιάζει τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στις σχετικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί με την Ένωση ή σε περίπτωση συστηματικής οπισθοδρόμησης ως προς ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, σύμφωνα με το άρθρο 14, να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού με σκοπό την αναστολή ή τη μερική αναστολή της βοήθειας της Ένωσης. Σε περίπτωση μερικής αναστολής αναφέρονται τα προγράμματα για τα οποία ισχύει η αναστολή.

 

2.  Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν ισχύουν πλέον οι λόγοι που δικαιολογούν την αναστολή της βοήθειας, εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 14, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι με σκοπό την επαναφορά της βοήθειας της Ένωσης.

 

3.  Σε περίπτωση μερικής αναστολής, η βοήθεια της Ένωσης χρησιμοποιείται πρωταρχικά για την ενίσχυση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και μη κρατικών φορέων σε σχέση με μέτρα που αποβλέπουν στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και στην υποστήριξη διαδικασιών εκδημοκρατισμού και διαλόγου στις χώρες εταίρους.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7γ

 

Διακυβέρνηση

 

Οριζόντια διευθύνουσα ομάδα που απαρτίζεται από τις συναφείς υπηρεσίες της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ και της οποίας προεδρεύει ο ΑΠ/ΥΕ ή εκπρόσωπος της οικείας υπηρεσίας είναι υπεύθυνη για την καθοδήγηση, τον συντονισμό και τη διαχείριση του παρόντος μηχανισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου διαχείρισης, προκειμένου να εξασφαλίζεται συνέπεια, αποδοτικότητα, διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας για το σύνολο της εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης. Ο Αντιπρόεδρος / Ύπατος Εκπρόσωπος εξασφαλίζει τον συνολικό πολιτικό συντονισμό της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου προγραμματισμού, σχεδιασμού και εφαρμογής του μηχανισμού, ο Αντιπρόεδρος/Ύπατος Εκπρόσωπος και η ΕΥΕΔ συνεργάζονται με τα αρμόδια μέλη και τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Ο Αντιπρόεδρος / Ύπατος Εκπρόσωπος, η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή προετοιμάζουν όλες τις προτάσεις αποφάσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες της Επιτροπής και τις υποβάλλουν προς έγκριση.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει πλήρως στα στάδια σχεδιασμού, προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης προκειμένου να διασφαλίζονται ο πολιτικός έλεγχος, ο δημοκρατικός έλεγχος και η λογοδοσία σε σχέση με τη χρηματοδότηση της Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής δράσης.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εκτελεστικά μέτρα και μέθοδοι

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η βοήθεια δυνάμει του ΜΠΒ ΙΙΙ εκτελείται υπό καθεστώς άμεσης διαχείρισης ή έμμεσης διαχείρισης σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό μέσω ετήσιων ή πολυετών σχεδίων δράσης και μέτρων που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ]. Ο τίτλος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ] εφαρμόζεται στον παρόντα κανονισμό, με την εξαίρεση του άρθρου 24 παράγραφος 1 [επιλέξιμα πρόσωπα και οντότητες].

1.  Η βοήθεια δυνάμει του ΜΠΒ ΙΙΙ εκτελείται υπό καθεστώς άμεσης διαχείρισης ή έμμεσης διαχείρισης σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό μέσω ετήσιων ή πολυετών σχεδίων δράσης και μέτρων που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙα.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1α.  Το καθεστώς έμμεσης διαχείρισης μπορεί να αντιστραφεί εάν ο δικαιούχος δεν δύναται ή δεν επιθυμεί να διαχειριστεί τα χορηγούμενα κονδύλια σύμφωνα με τους κανόνες, τις αρχές και τους στόχους που έχουν θεσπιστεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Αν ο δικαιούχος δεν σέβεται τις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες ή παραβιάζει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο των σχετικών συμφωνιών που έχει συνάψει με την Ένωση, η Επιτροπή μπορεί, σε συγκεκριμένα πεδία πολιτικής ή προγράμματα, να επανέρχεται από την έμμεση διαχείριση με τον εν λόγω δικαιούχο στην έμμεση διαχείριση από μία ή περισσότερες εντεταλμένες οντότητες άλλες από τον δικαιούχο, ή σε άμεση διαχείριση.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Η Επιτροπή πραγματοποιεί διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε τομείς στους οποίους το Κοινοβούλιο εφαρμόζει δικά του προγράμματα βοήθειας, όπως ανάπτυξη ικανοτήτων και παρακολούθηση εκλογών.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α.  Η Επιτροπή τηρεί πλήρως ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων δυνάμει του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προβλεπόμενων ουσιαστικών αλλαγών ή διάθεσης πόρων.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Η εκταμίευση της γενικής ή τομεακής δημοσιονομικής στήριξης εξαρτάται από την ικανοποιητική πρόοδο που σημειώνεται ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν συμφωνηθεί με τον δικαιούχο.

 

Η Επιτροπή εφαρμόζει τα κριτήρια σχετικά με τις προϋποθέσεις δημοσιονομικής στήριξης που καθορίζονται στο άρθρο 23 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός ΜΓΑΔΣ]. Λαμβάνει μέτρα για τη μείωση ή την αναστολή της χρηματοδότησης της Ένωσης μέσω δημοσιονομικής στήριξης σε περιπτώσεις συστημικών παρατυπιών στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου ή μη ικανοποιητικής προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν συμφωνηθεί με τον δικαιούχο.

 

Η επαναφορά της βοήθειας από την Επιτροπή μετά την αναστολή που αναφέρεται στο παρόν άρθρο συνοδεύεται από στοχοθετημένη συνδρομή προς τις εθνικές ελεγκτικές αρχές.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο III α (νέο) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κεφάλαιο IIIα

 

Εκτέλεση

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8α

 

Σχέδια δράσης και μέτρα

 

1.  Η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια ή πολυετή σχέδια δράσης ή μέτρα. Τα μέτρα μπορεί να λαμβάνουν τη μορφή μεμονωμένων μέτρων, ειδικών μέτρων, μέτρων στήριξης ή έκτακτων μέτρων βοήθειας. Τα σχέδια δράσης και τα μέτρα προσδιορίζουν για κάθε δράση τους επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις κύριες δραστηριότητες, τις μεθόδους υλοποίησης, τον προϋπολογισμό και τυχόν συνδεόμενες δαπάνες στήριξης.

 

2.   Τα σχέδια δράσης βασίζονται στα έγγραφα προγραμματισμού, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4.

 

Όταν είναι αναγκαίο, μια δράση μπορεί να υιοθετηθεί ως μεμονωμένο μέτρο πριν ή μετά την έγκριση σχεδίων δράσης. Τα μεμονωμένα μέτρα βασίζονται σε έγγραφα προγραμματισμού εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 3 και σε άλλες δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

 

Σε περίπτωση απρόβλεπτων αναγκών και περιστάσεων, και όταν δεν είναι εφικτή η χρηματοδότηση από καταλληλότερες πηγές, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού ... [κανονισμός ΜΓΑΔΣ] για τον καθορισμό ειδικών μέτρων που δεν βασίζονται στα έγγραφα προγραμματισμού.

 

3.  Για την εκτέλεση δράσεων ταχείας αντίδρασης που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού... [κανονισμός ΜΓΑΔΣ] μπορούν να χρησιμοποιηθούν ετήσια ή πολυετή σχέδια δράσης και μεμονωμένα μέτρα.

 

4.   Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει έκτακτα μέτρα βοήθειας για δράσεις ταχείας αντίδρασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού... [κανονισμός ΜΓΑΔΣ].

 

5.  Τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει του άρθρου 19 παράγραφοι 3 και 4 μπορούν να έχουν διάρκεια έως 18 μήνες, η οποία μπορεί να παραταθεί δύο φορές κατά έξι επιπλέον μήνες το πολύ, για συνολική μέγιστη διάρκεια 30 μηνών, σε περίπτωση αντικειμενικών και απρόβλεπτων εμποδίων στην εκτέλεσή τους, υπό τον όρο ότι το ποσό για τη χρηματοδότησή του μέτρου δεν αυξάνεται.

 

Σε περιπτώσεις παρατεταμένων κρίσεων και συγκρούσεων, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει δεύτερο έκτακτο μέτρο βοήθειας, με διάρκεια που δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις περαιτέρω μέτρα μπορούν να εγκριθούν όταν είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η ενωσιακή δράση βάσει της παρούσας παραγράφου και αυτό δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με άλλα μέσα.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8β

 

Μέτρα στήριξης

 

1.  Η ενωσιακή χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει δαπάνες για τη στήριξη της εκτέλεσης του μηχανισμού και για την επίτευξη των στόχων του, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής στήριξης που συνδέεται με δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, εποπτείας, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης που είναι αναγκαίες για την εν λόγω εκτέλεση, καθώς και δαπάνες της έδρας και των αντιπροσωπειών της Ένωσης για τη διοικητική στήριξη που απαιτείται για το πρόγραμμα και για τη διαχείριση δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας, και των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής.

 

2.  Όταν οι δαπάνες στήριξης δεν περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης ή στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 8γ, η Επιτροπή εγκρίνει, κατά περίπτωση, μέτρα στήριξης. Η ενωσιακή χρηματοδότηση στο πλαίσιο μέτρων στήριξης μπορεί να καλύπτει:

 

α)  μελέτες, συνεδριάσεις, πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση, κατάρτιση, προετοιμασία και ανταλλαγή διδαγμάτων και βέλτιστων πρακτικών, δημοσίευση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη διοικητικής ή τεχνικής βοήθειας που απαιτείται για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση δράσεων, συμπεριλαμβανομένων αμειβομένων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων·

 

β)  δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και μελέτες για σχετικά θέματα και τη διάδοση αυτών·

 

γ)  δαπάνες που σχετίζονται με την παροχή πληροφοριών και δράσεις επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης επικοινωνιακών στρατηγικών και εταιρικής επικοινωνίας και προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8γ

 

Θέσπιση σχεδίων δράσης και μέτρων

 

1.  Η Επιτροπή εγκρίνει σχέδια δράσης και μέτρα μέσω απόφασης σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

 

2.  Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη σχετική προσέγγιση πολιτικής του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόσο κατά τον προγραμματισμό όσο και κατά την επακόλουθη εφαρμογή των εν λόγω σχεδίων δράσης και μέτρων, για λόγους συνέπειας της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

 

Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον σχεδιασμό των σχεδίων δράσης και των μέτρων δυνάμει του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων χρηματοδοτικών ποσών, και επιπλέον ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν προβαίνει σε επί της ουσίας τροποποιήσεις ή παρατάσεις της βοήθειας. Το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση σχεδίου δράσης ή μέτρου, και σε κάθε περίπτωση εντός δύο μηνών από αυτή, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και παρέχει γενική εικόνα του χαρακτήρα, του πλαισίου και της φιλοσοφίας των εγκριθέντων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της συμπληρωματικότητάς τους προς τις εν εξελίξει και τις σχεδιαζόμενες δράσεις της ΕΕ.

 

3.  Πριν από την έγκριση οιωνδήποτε σχεδίων δράσης και μέτρων που δεν βασίζονται σε έγγραφα προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 7, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 14 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό των ειδικών στόχων που πρέπει να επιδιωχθούν, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν, των κύριων δραστηριοτήτων και των ενδεικτικών χρηματοδοτικών κονδυλίων των εν λόγω σχεδίων δράσης και μέτρων.

 

4.  Σε επίπεδο δράσεων διενεργείται κατάλληλος έλεγχος όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνία και το περιβάλλον, μεταξύ άλλων για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της βιοποικιλότητας, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ο οποίος περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) για τα περιβαλλοντικώς ευαίσθητα σχέδια, ιδίως όσον αφορά σημαντικές νέες υποδομές.

 

Κατά περίπτωση, κατά την εκτέλεση τομεακών προγραμμάτων χρησιμοποιούνται κοινωνικές και στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις και εκτιμήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων στις εν λόγω εκτιμήσεις και την πρόσβαση του κοινού στα αποτελέσματά των εν λόγω εκτιμήσεων.

 

__________________

 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (κωδικοποίηση) (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1.)

 

Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40).

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8δ

 

Μέθοδοι συνεργασίας

 

1.   Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος μηχανισμού πραγματοποιείται από την Επιτροπή, όπως προβλέπει ο δημοσιονομικός κανονισμός, είτε άμεσα από την ίδια την Επιτροπή, από τις αντιπροσωπείες και τους εκτελεστικούς οργανισμούς της Ένωσης είτε έμμεσα μέσω οποιασδήποτε από τις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

 

2.   Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος μηχανισμού μπορεί επίσης να παρέχεται μέσω συνεισφορών σε διεθνή, περιφερειακά ή εθνικά ταμεία, όπως αυτά που έχουν συστήσει ή διαχειρίζονται η ΕΤΕπ, τα κράτη μέλη ή οι χώρες και οι περιφέρειες εταίροι ή διεθνείς οργανισμοί, ή άλλοι δωρητές.

 

3.   Οι οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού και στο άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισμού ... [κανονισμός ΜΓΑΔΣ] εκπληρώνουν ετησίως τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που υπέχουν δυνάμει του άρθρου 155 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για οποιαδήποτε από αυτές τις οντότητες καθορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης, τη συμφωνία συνεισφοράς, τη συμφωνία για τις δημοσιονομικές εγγυήσεις ή τη συμφωνία χρηματοδότησης.

 

4.   Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος μηχανισμού μπορούν να εφαρμόζονται μέσω παράλληλης ή από κοινού συγχρηματοδότησης.

 

5.   Στην περίπτωση παράλληλης συγχρηματοδότησης, μια δράση υποδιαιρείται σε αριθμό σαφώς αναγνωρίσιμων στοιχείων, καθένα από τα οποία χρηματοδοτείται από τους διάφορους εταίρους που εξασφαλίζουν συγχρηματοδότηση κατά τρόπον ώστε να μπορεί να προσδιορίζεται πάντα ο τελικός προορισμός της χρηματοδότησης.

 

6.   Σε περίπτωση από κοινού συγχρηματοδότησης, το συνολικό κόστος μιας δράσης κατανέμεται μεταξύ των εταίρων που παρέχουν τη συγχρηματοδότηση και οι πόροι συνενώνονται κατά τρόπο που να μην είναι πλέον δυνατός ο εντοπισμός της πηγής χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας που εκτελείται στο πλαίσιο της δράσης.

 

7.   Η συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των εταίρων της μπορεί να λαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μορφή:

 

α)   τριγωνικών διευθετήσεων με τις οποίες η Ένωση συντονίζει μαζί με τρίτες χώρες τη βοήθειά της προς χώρα ή περιφέρεια εταίρο·

 

β)   μέτρων διοικητικής συνεργασίας, όπως σύνδεση μεταξύ δημόσιων φορέων, τοπικών αρχών, εθνικών δημόσιων φορέων ή οντοτήτων ιδιωτικού δικαίου στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα δημόσιας υπηρεσίας κράτους μέλους και χώρας ή περιφέρειας εταίρου, καθώς και μέτρων συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν εμπειρογνώμονες του δημόσιου τομέα που έχουν αποσταλεί από τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές τους·

 

γ)  συνεισφορών στις δαπάνες που απαιτούνται για τη σύσταση και τη διαχείριση εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της ευρείας συμμετοχής με τη σύσταση ανεξάρτητου ΟΚΠ τρίτου μέρους για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των σχημάτων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·

 

δ)   προγραμμάτων στήριξης τομεακών πολιτικών μέσω των οποίων η Ένωση παρέχει στήριξη στο τομεακό πρόγραμμα χώρας εταίρου·

 

ε)   συνεισφορών στο κόστος συμμετοχής των χωρών στα ενωσιακά προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιούνται από τα ενωσιακά θεσμικά όργανα και φορείς, καθώς και από φορείς ή πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας δυνάμει του τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

 

στ)   επιδοτήσεων επιτοκίου.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8ε

 

Μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και μέθοδοι εφαρμογής

 

1.   Η χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί να παρέχεται με τις μορφές χρηματοδότησης που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και ειδικότερα με τη μορφή:

 

α)   επιχορηγήσεων·

 

β)   δημόσιων συμβάσεων για υπηρεσίες, προμήθειες ή εργασίες·

 

γ)   στήριξης από τον προϋπολογισμό·

 

δ)   συνεισφορών στα καταπιστευματικά ταμεία που συστήνει η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 234 του δημοσιονομικού κανονισμού·

 

ε)   χρηματοδοτικών μέσων·

 

στ)   εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό·

 

ζ)   συνδυασμού μέσων·

 

η)   ελάφρυνσης του χρέους στο πλαίσιο διεθνώς συμφωνημένου προγράμματος ελάφρυνσης του χρέους·

 

θ)   χρηματοδοτικής συνδρομής·

 

ι)   αμειβόμενων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.

 

2.  Όταν συνεργάζεται με ενδιαφερόμενα μέρη των χωρών εταίρων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών τους και του σχετικού πλαισίου, κατά τον καθορισμό των τρόπων χρηματοδότησης, του είδους της συνεισφοράς, των ρυθμίσεων ανάθεσης και των διοικητικών διατάξεων για τη διαχείριση των επιχορηγήσεων, με σκοπό να προσεγγίσει και να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στο ευρύτερο δυνατό φάσμα τέτοιων ενδιαφερόμενων μερών. Η εν λόγω εκτίμηση λαμβάνει υπόψη τις προϋποθέσεις για την ουσιώδη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, και ιδίως της τοπικής κοινωνίας των πολιτών. Ενθαρρύνονται ειδικοί τρόποι εφαρμογής σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, όπως συμφωνίες εταιρικής σχέσης, χορηγήσεις άδειας οικονομικής στήριξης σε τρίτα μέρη, άμεση ανάθεση ή προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με περιορισμένη επιλεξιμότητα ή εφάπαξ πόσα, μοναδιαίες δαπάνες και χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή ποσά, καθώς και μη συνδεδεμένη με δαπάνες χρηματοδότηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι εν λόγω διάφοροι τρόποι διασφαλίζουν τη διαφάνεια, την ιχνηλασιμότητα και την καινοτομία. Προωθείται η συνεργασία μεταξύ τοπικών και διεθνών ΜΚΟ προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες της τοπικής κοινωνίας των πολιτών ενόψει της επίτευξης της πλήρους συμμετοχής της στα προγράμματα ανάπτυξης.

 

3.   Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 195 του δημοσιονομικού κανονισμού, η διαδικασία απευθείας ανάθεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

 

α)  μικρού ύψους επιχορηγήσεις σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε μηχανισμούς προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κίνδυνο, για τη χρηματοδότηση επειγουσών δράσεων προστασίας, κατά περίπτωση χωρίς την ανάγκη συγχρηματοδότησης, καθώς και για διαμεσολαβητές και άλλους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών που εμπλέκονται σε διάλογο σχετικά με κρίση και ένοπλη σύγκρουση, επίλυση συγκρούσεων, συμφιλίωση και οικοδόμηση ειρήνης·

 

β)  επιχορηγήσεις, κατά περίπτωση, χωρίς την ανάγκη συγχρηματοδότησης, για τη χρηματοδότηση δράσεων σε λίαν αντίξοες συνθήκες όπου η δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων αντενδείκνυται, συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων όπου υπάρχει σοβαρή έλλειψη θεμελιωδών ελευθεριών, απειλές κατά δημοκρατικών θεσμών, κλιμάκωση κρίσεων, ένοπλες συγκρούσεις όταν η ανθρώπινη ασφάλεια διατρέχει μεγάλο κίνδυνο ή οι οργανώσεις και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι διαμεσολαβητές και άλλοι παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμμετέχουν σε διάλογο για κρίσεις και ένοπλες συγκρούσεις, στη συμφιλίωση και την οικοδόμηση ειρήνης, δρουν υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες. Οι επιχορηγήσεις αυτές δεν υπερβαίνουν το 1 000 000 EUR και έχουν διάρκεια έως 18 μήνες, η οποία δύναται να παραταθεί κατά 12 μήνες σε περίπτωση αντικειμενικών και απρόβλεπτων εμποδίων κατά την εφαρμογή τους·

 

γ)  επιχορηγήσεις προς το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και το Παγκόσμιο Δίκτυο, και το Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Κέντρο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό, το οποίο χορηγεί ευρωπαϊκό μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού, και στο συνδεδεμένο με αυτό δίκτυο πανεπιστημίων που χορηγεί μεταπτυχιακά διπλώματα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και υποτροφίες σε σπουδαστές, ερευνητές και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τρίτες χώρες·

 

δ)  μικρά έργα όπως περιγράφονται στο άρθρο 23α του κανονισμού... [κανονισμός ΜΓΑΔΣ].

 

Η δημοσιονομική στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), μεταξύ άλλων μέσω συμβάσεων για την αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων του τομέα, βασίζεται στην ανάληψη ιδίας ευθύνης από τη χώρα, στην αμοιβαία λογοδοσία και τις κοινές δεσμεύσεις σε οικουμενικές αξίες, στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την κοινωνική ένταξη και την ανθρώπινη ανάπτυξη και το κράτος δικαίου, και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και των χωρών εταίρων. Περιλαμβάνει ενισχυμένο πολιτικό διάλογο, ανάπτυξη ικανοτήτων και βελτίωση της διακυβέρνησης, συμπληρώνοντας τις προσπάθειες των εταίρων να συγκεντρώσουν περισσότερους πόρους και να δαπανήσουν με καλύτερο τρόπο για να στηρίξουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη που είναι επωφελής για όλους, την αξιοπρεπή απασχόληση, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, τη μείωση των ανισοτήτων και την εξάλειψη της φτώχειας, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των τοπικών οικονομιών και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

 

Κάθε απόφαση για παροχή στήριξης από τον προϋπολογισμό βασίζεται στις πολιτικές δημοσιονομικής στήριξης που έχουν συμφωνηθεί από την Ένωση, σε συγκεκριμένο σύνολο κριτηρίων επιλεξιμότητας και σε προσεκτική εκτίμηση των κινδύνων και των οφελών. Ένας από τους κύριους καθοριστικούς παράγοντες για την εν λόγω απόφαση είναι η αξιολόγηση της δέσμευσης, των επιδόσεων και της προόδου των χωρών εταίρων όσον αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου.

 

4.   Η δημοσιονομική στήριξη διαφοροποιείται κατά τρόπον ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο της εκάστοτε χώρας εταίρου, λαμβανομένων υπόψη των καταστάσεων αστάθειας.

 

Κατά την παροχή δημοσιονομικής στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 236 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή καθορίζει σαφώς και παρακολουθεί τα κριτήρια για τους όρους της δημοσιονομικής στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της προόδου των μεταρρυθμίσεων και της διαφάνειας, και στηρίζει την ανάπτυξη του κοινοβουλευτικού ελέγχου, της συμμετοχής ΟΚΠ στην παρακολούθηση και της αυξημένης διαφάνειας και πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες και την ανάπτυξη ισχυρών συστημάτων δημόσιων συμβάσεων που υποστηρίζουν την τοπική οικονομική ανάπτυξη και τις τοπικές επιχειρήσεις.

 

5.   Η εκταμίευση της δημοσιονομικής στήριξης βασίζεται σε δείκτες που καταδεικνύουν ότι σημειώνεται ικανοποιητική πρόοδος ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν συμφωνηθεί με τη χώρα εταίρο.

 

6.   Τα χρηματοδοτικά μέσα βάσει του παρόντος κανονισμού μπορεί να λάβουν τη μορφή δανείων, εγγυήσεων, ιδίων κεφαλαίων ή οιονεί μετοχικών κεφαλαίων, επενδύσεων ή συμμετοχών, και μέσων επιμερισμού του κινδύνου, όποτε είναι δυνατόν και σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 209 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού υπό την καθοδήγηση της ΕΤΕπ, ενός πολυμερούς ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ή ενός διμερούς ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, όπως οι διμερείς αναπτυξιακές τράπεζες, που ενδεχομένως συνδυάζονται με άλλες συμπληρωματικές μορφές οικονομικής στήριξης, τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από τρίτα μέρη.

 

Οι συνεισφορές στα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορούν να πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη καθώς και από κάθε οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

 

7.  Οι εν λόγω χρηματοδοτικοί μηχανισμοί μπορούν να ομαδοποιούνται σε διευκολύνσεις για τους σκοπούς της εφαρμογής και της υποβολής εκθέσεων.

 

8.  Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ δεν αναλαμβάνουν νέες ή ανανεωμένες δραστηριότητες σε συνεργασία με οντότητες οι οποίες έχουν συσταθεί ή είναι εγκατεστημένες σε ζώνες δικαιοδοσίας που ορίζονται στο πλαίσιο της σχετικής πολιτικής της Ένωσης ως μη συνεργαζόμενες δικαιοδοσίες ή οι οποίες χαρακτηρίζονται τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή οι οποίες δεν συμμορφώνονται ουσιαστικά με τα ενωσιακά ή τα διεθνώς συμφωνημένα φορολογικά πρότυπα για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών.

 

9.   Η χρηματοδότηση της Ένωσης δεν δημιουργεί ούτε ενεργοποιεί την είσπραξη ειδικών φόρων, δασμών ή επιβαρύνσεων.

 

10.   Οι φόροι, οι δασμοί και οι επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από τις χώρες εταίρους μπορεί να είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση βάσει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8στ

 

Μεταφορές στο επόμενο οικονομικό έτος, ετήσιες δόσεις, πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, επιστροφές και έσοδα παραγόμενα από χρηματοδοτικά μέσα

 

1.   Συμπληρωματικά προς το άρθρο 12 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης μεταφέρονται αυτόματα και μπορούν να δεσμευθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου οικονομικού έτους. Το μεταφερθέν ποσό πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά προτεραιότητα εντός του επόμενου οικονομικού έτους.

 

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορίες για τις αυτόματα μεταφερθείσες πιστώσεις συμπεριλαμβανομένων των ποσών, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού.

 

2.   Επιπλέον των κανόνων που ορίζονται στο άρθρο 15 του δημοσιονομικού κανονισμού για την ανασύσταση των πιστώσεων, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στο ποσό των αποδεσμεύσεων που έγιναν λόγω μη εκτέλεσης, εν όλω ή εν μέρει, μιας δράσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, ανασυστήνονται υπέρ της αρχικής γραμμής του προϋπολογισμού.

 

Οι αναφορές στο άρθρο 15 του δημοσιονομικού κανονισμού στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για τη θέσπιση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θεωρείται ότι περιλαμβάνουν αναφορά στην παρούσα παράγραφο για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού.

 

3.   Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις για δράσεις των οποίων η υλοποίηση εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη μπορούν να κατανέμονται σε περισσότερα οικονομικά έτη με ετήσιες δόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

 

Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 114 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού δεν εφαρμόζεται σε αυτές τις πολυετείς δράσεις. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα τυχόν τμήμα δημοσιονομικής δέσμευσης για ενέργεια η οποία, έως την 31η Δεκεμβρίου του πέμπτου έτους μετά το έτος της δημοσιονομικής δέσμευσης δεν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπό προχρηματοδότησης ή ενδιάμεσης πληρωμής ή για την οποία δεν έχει υποβληθεί πιστοποιημένη δήλωση δαπάνης ή οιοδήποτε αίτημα πληρωμής.

 

Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται επίσης στις ετήσιες δόσεις.

 

4.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 209 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, επιστροφές και έσοδα από χρηματοδοτικό μέσο εγγράφονται στη γραμμή του προϋπολογισμού προέλευσης ως εσωτερικό έσοδο ειδικού προορισμού αφού αφαιρεθούν οι διαχειριστικές δαπάνες και αμοιβές. Ανά πενταετία η Επιτροπή εξετάζει τη συμβολή των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μηχανισμών στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης καθώς και την αποτελεσματικότητά τους.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Στην περίπτωση διακοπής προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 12 του [κανονισμού ΕΕΣ], η υπολειπόμενη διαθέσιμη στήριξη από τον παρόντα κανονισμό προς το πρόγραμμα που έχει διακοπεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση οποιωνδήποτε άλλων δράσεων που είναι επιλέξιμες δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

4.  Στην περίπτωση διακοπής προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 12 του [κανονισμού ΕΕΣ], η υπολειπόμενη διαθέσιμη στήριξη από τον παρόντα κανονισμό προς το πρόγραμμα που έχει διακοπεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση οποιωνδήποτε άλλων δράσεων που είναι επιλέξιμες δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, εάν δεν υπάρχουν επιλέξιμες δράσεις προς χρηματοδότηση κατά το τρέχον έτος, οι πιστώσεις μπορούν να μεταφερθούν στο επόμενο έτος. 

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο VI – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού καθορίζονται δείκτες για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και της προόδου του ΜΠΒ ΙΙΙ ως προς την επίτευξη των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Επιπλέον των δεικτών που αναφέρονται στο παράρτημα IV, οι εκθέσεις για τη διεύρυνση λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο αποτελεσμάτων της βοήθειας που παρέχεται μέσω του ΜΠΒ ΙΙΙ.

4.  Επιπλέον των δεικτών που αναφέρονται στο παράρτημα IV, οι εκθέσεις για τη διεύρυνση και οι αξιολογήσεις της Επιτροπής για τα προγράμματα οικονομικής μεταρρύθμισης λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο αποτελεσμάτων της βοήθειας που παρέχεται μέσω του ΜΠΒ ΙΙΙ.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4α.  Η Επιτροπή υποβάλλει και παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τις ενδιάμεσες και τις τελικές εκθέσεις αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 32 του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ]. Οι εκθέσεις αυτές δημοσιοποιούνται από την Επιτροπή.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Σύμφωνα με το άρθρο 129 του δημοσιονομικού κανονισμού σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την εφαρμογή του καθεστώτος έμμεσης διαχείρισης, οι δικαιούχοι του παραρτήματος Ι αναφέρουν αμελλητί στην Επιτροπή τις παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων απάτης, οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο πρώτης διοικητικής ή δικαστικής πράξης διαπίστωσης και την κρατούν ενήμερη σχετικά με την πρόοδο της διοικητικής και νομικής διαδικασίας. Οι αναφορές υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, με τη χρήση του συστήματος διαχείρισης παρατυπιών που έχει θεσπίσει η Επιτροπή.

5.  Σύμφωνα με το άρθρο 129 του δημοσιονομικού κανονισμού σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την εφαρμογή του καθεστώτος έμμεσης διαχείρισης, οι δικαιούχοι αναφέρουν αμελλητί στην Επιτροπή τις παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων απάτης, οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο πρώτης διοικητικής ή δικαστικής πράξης διαπίστωσης και την κρατούν ενήμερη σχετικά με την πρόοδο της διοικητικής και νομικής διαδικασίας. Οι αναφορές υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, με τη χρήση του συστήματος διαχείρισης παρατυπιών που έχει θεσπίσει η Επιτροπή. Η Επιτροπή υποστηρίζει την ανάπτυξη του κοινοβουλευτικού ελέγχου και της ικανότητας λογιστικού ελέγχου στους δικαιούχους, την αύξηση της διαφάνειας και την πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες. Η Επιτροπή, ο ΑΠ/ΥΕ και ιδίως οι αντιπροσωπείες της Ένωσης στους δικαιούχους διασφαλίζουν ότι όλες οι χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης πραγματοποιούνται με διαφανή, μη πολιτικοποιημένο και αμερόληπτο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης κατανομής, που αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των περιφερειών και των τοπικών δήμων.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η προβλεπόμενη στο άρθρο 13 εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η προβλεπόμενη στα άρθρα 7 παράγραφος 3, 7α (νέο), 13 και 15 εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14α

 

Δημοκρατική Λογοδοσία

 

1.  Προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των υπηρεσιών της Ένωσης, ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, να ενθαρρυνθεί η συνολική συνοχή όλων των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης και να διασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας και λογοδοσίας, καθώς και η σκοπιμότητα της έγκρισης πράξεων και μέτρων από την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εμφανίζονται ενώπιόν του για να συζητούν τους στρατηγικούς προσανατολισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές του προγραμματισμού στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Ο διάλογος αυτός μπορεί να διεξάγεται πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και του σχεδίου ετήσιου προϋπολογισμού από την Επιτροπή ή, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής ή της ΕΥΕΔ, σε ad hoc βάση ενόψει σημαντικών πολιτικών εξελίξεων.

 

2.  Όταν επίκειται ο διάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ υποβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τον εν λόγω διάλογο. Όταν ο διάλογος σχετίζεται με τον ετήσιο προϋπολογισμό, ενοποιημένες πληροφορίες σχετικά με όλα τα σχέδια δράσης και μέτρα που έχουν εγκριθεί ή προγραμματιστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 γ, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία ανά χώρα, περιφέρεια και θεματικό τομέα, καθώς και τη χρήση δράσεων ταχείας αντίδρασης και την εγγύηση εξωτερικής δράσης.

 

3.  Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην περίπτωση που η Επιτροπή ή η ΕΥΕΔ δεν λάβει υπόψη τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρέχουν δέουσα αιτιολόγηση.

 

4.  Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ, ιδίως μέσω της διευθύνουσας ομάδας σύμφωνα με το άρθρο 7 γ, είναι υπεύθυνες για την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ιδίως σχετικά με τα εν εξελίξει μέτρα, τις ενέργειες και τα αποτελέσματα.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Θέσπιση περαιτέρω κανόνων εφαρμογής

Θέσπιση περαιτέρω κανόνων

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Θεσπίζονται ειδικοί κανόνες για τον καθορισμό ενιαίων όρων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τις δομές που θα συσταθούν για την προετοιμασία της προσχώρησης και για τη βοήθεια για την αγροτική ανάπτυξη, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 16.

1.  Θεσπίζονται ειδικοί κανόνες όσον αφορά τις δομές που θα συσταθούν για την προετοιμασία της προσχώρησης και για τη βοήθεια για την αγροτική ανάπτυξη μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Η Επιτροπή εγκρίνει σχέδια δράσης και μέτρα μέσω απόφασης σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 16

διαγράφεται

Διαδικασία επιτροπής

 

1.   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή («επιτροπή του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας»). Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011].

 

2.   Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της επιτροπής πρέπει να ληφθεί μέσω γραπτής διαδικασίας, η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα, όταν, εντός της προθεσμίας έκδοσης της γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν τα μέλη της επιτροπής με απλή πλειοψηφία.

 

3.   Ένας παρατηρητής της ΕΤΕπ συμμετέχει στις διαδικασίες της επιτροπής για τα θέματα που αφορούν την ΕΤΕπ.

 

4.   Η επιτροπή του ΜΠΒ ΙΙΙ επικουρεί την Επιτροπή και είναι αρμόδια για νομικές πράξεις και δεσμεύσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1085/2006, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2014 και για την εφαρμογή του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 389/2006.

 

5.   Η επιτροπή του ΜΠΒ ΙΙΙ δεν είναι αρμόδια για τη συνεισφορά στο πρόγραμμα Erasmus+ που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3.

 

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

Πληροφόρηση, επικοινωνία, προβολή και δημοσιότητα

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εφαρμόζονται τα άρθρα 36 και 37 του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ].

1.  Κατά την παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, ο ΑΠ/ΥΕ και ιδίως οι αντιπροσωπείες της Ένωσης στους δικαιούχους λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την προβολή της χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης, μεταξύ άλλων με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των δικαιούχων με τις εν λόγω απαιτήσεις. Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από τον ΜΠΒ υπόκεινται στις απαιτήσεις που ορίζονται στο Εγχειρίδιο Επικοινωνίας και Προβολής για τις Εξωτερικές Δράσεις της ΕΕ. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για έργα χρηματοδοτούμενα από την Ένωση σχετικά με τις δράσεις προβολής και επικοινωνίας για κάθε δικαιούχο.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της στρατηγικής επικοινωνίας και της δημόσιας διπλωματίας για την κοινοποίηση των αξιών της Ένωσης και την προβολή της προστιθέμενης αξίας της στήριξης της Ένωσης.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Οι αποδέκτες χρηματοδότησης της Ένωσης αναγνωρίζουν την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την κατάλληλη προβολή της:

 

α)  καταθέτοντας δήλωση όπου επισημαίνεται η στήριξη από την Ένωση κατά τρόπο εμφανή σε έγγραφα και επικοινωνιακό υλικό που σχετίζεται με την εκτέλεση των κονδυλίων, μεταξύ άλλων σε επίσημο δικτυακό τόπο, εάν υπάρχει· και

 

β)  προωθώντας τις ενέργειες και τα αποτελέσματά τους, με την παροχή συνεκτικής, αποτελεσματικής και αναλογικής στοχευμένης πληροφόρησης σε πολλαπλά ακροατήρια, περιλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

 

Η Επιτροπή προβαίνει σε δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό και με τις δραστηριότητες που θεσπίζει ο κανονισμός και τα αποτελέσματά τους. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στον παρόντα κανονισμό μπορούν να συμβάλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που οι εν λόγω προτεραιότητες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 και στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Θέσπιση των απαραίτητων οργανισμών για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου και ενθάρρυνση της ορθής λειτουργίας τους από τα πρώιμα στάδια. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στη θέσπιση ανεξάρτητων, υποκείμενων σε λογοδοσία και αποτελεσματικών δικαστικών συστημάτων, τα οποία προβλέπουν, μεταξύ άλλων, διαφανή και αξιοκρατικά συστήματα διορισμού, αξιολόγησης και προαγωγών, και αποτελεσματικές πειθαρχικές διαδικασίες σε περιπτώσεις επιλήψιμων πράξεων, και στην προώθηση της δικαστικής συνεργασίας, στην εξασφάλιση της θέσπισης άρτιων συστημάτων προστασίας των συνόρων, διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και παροχής ασύλου σε όσους έχουν ανάγκη, στην ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων για την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων και της σωματεμπορίας, της παράνομης διακίνησης μεταναστών, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες/της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διαφθοράς, στην προαγωγή και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, καθώς και των λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και διεμφυλικών και μεσοφυλικών ατόμων, των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της προστασίας των δεδομένων.

α)  Θέσπιση των απαραίτητων οργανισμών για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου και ενθάρρυνση της ορθής λειτουργίας τους από τα πρώιμα στάδια. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στη διάκριση των εξουσιών, τη θέσπιση ανεξάρτητων, υποκείμενων σε λογοδοσία και αποτελεσματικών δικαστικών συστημάτων, τα οποία προβλέπουν, μεταξύ άλλων, διαφανή και αξιοκρατικά συστήματα διορισμού, αξιολόγησης και προαγωγών, και αποτελεσματικές πειθαρχικές διαδικασίες σε περιπτώσεις επιλήψιμων πράξεων, και στην προώθηση της δικαστικής συνεργασίας, στην εξασφάλιση της θέσπισης επαρκών συστημάτων προστασίας των συνόρων, διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και παροχής ασύλου σε όσους έχουν ανάγκη, στην ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων για την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων και της σωματεμπορίας, της παράνομης διακίνησης μεταναστών, της διακίνησης ναρκωτικών, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες/της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διαφθοράς, στην προαγωγή και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του παιδιού, της ισότητας των φύλων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, καθώς και των λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και διεμφυλικών και μεσοφυλικών ατόμων, των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της προστασίας των δεδομένων.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  Ενδυνάμωση της οικονομικής διακυβέρνησης. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη στήριξη της συμμετοχής στη διαδικασία του προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης και της συστηματικής συνεργασίας με διεθνή χρηματοοικονομικά ιδρύματα σε θεμελιώδη ζητήματα οικονομικής πολιτικής, καθώς και στη βελτίωση της ικανότητας ενίσχυσης της μακροοικονομικής σταθερότητας και στη στήριξη της πορείας προς μια λειτουργική οικονομία της αγοράς, ικανή να ανταπεξέρχεται στις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάμεις της αγοράς εντός της Ένωσης.

γ)  Ενδυνάμωση της οικονομικής διακυβέρνησης. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη στήριξη της συμμετοχής στη διαδικασία του προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης και της συστηματικής συνεργασίας με διεθνή χρηματοοικονομικά ιδρύματα σε θεμελιώδη ζητήματα οικονομικής πολιτικής και στην ενίσχυση πολυμερών οικονομικών οργανισμών, καθώς και στη βελτίωση της ικανότητας ενίσχυσης της μακροοικονομικής σταθερότητας, της κοινωνικής συνοχής και στη στήριξη της πορείας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και μια λειτουργική οικονομία της αγοράς, ικανή να αντεπεξέρχεται στις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάμεις της αγοράς εντός της Ένωσης.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  Ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης και των εταίρων της να προλαμβάνουν τις συγκρούσεις, να εδραιώνουν την ειρήνη και να αντιμετωπίζουν καταστάσεις που προηγούνται και έπονται των κρίσεων, μεταξύ άλλων μέσω της έγκαιρης προειδοποίησης και της ανάλυσης των κινδύνων με προσοχή στη διάσταση των συγκρούσεων, προώθηση της διαπροσωπικής δικτύωσης, της συμφιλίωσης, της οικοδόμησης ειρήνης και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και στήριξη δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης.

δ)  Ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης και των εταίρων της να προλαμβάνουν τις συγκρούσεις, να εδραιώνουν την ειρήνη, να αναπτύσσουν σχέσεις καλής γειτονίας και να αντιμετωπίζουν καταστάσεις που προηγούνται και έπονται των κρίσεων, μεταξύ άλλων μέσω της έγκαιρης προειδοποίησης και της ανάλυσης των κινδύνων με προσοχή στη διάσταση των συγκρούσεων, προώθηση της διαπροσωπικής δικτύωσης, της συμφιλίωσης, της λογοδοσίας, της διεθνούς δικαιοσύνης, της οικοδόμησης ειρήνης και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης της περιφερειακής επιτροπής για τη στοιχειοθέτηση των πραγματικών περιστατικών σχετικά με εγκλήματα πολέμου και άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία (RECOM), καθώς και στήριξη δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης και ενίσχυση των ικανοτήτων στρατηγικής επικοινωνίας για την προώθηση της συστηματικής αποκάλυψης της παραπληροφόρησης.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  Ενίσχυση των ικανοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών ενώσεων, στους δικαιούχους του παραρτήματος Ι και ενθάρρυνση της δικτύωσης σε όλα τα επίπεδα μεταξύ των οργανώσεων με έδρα στην Ένωση και των οργανώσεων των δικαιούχων του παραρτήματος Ι, ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα να αναπτύξουν ουσιαστικό διάλογο με φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

ε)  Ενίσχυση των ικανοτήτων, της ανεξαρτησίας και της πολυφωνίας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών ενώσεων, στους δικαιούχους και ενθάρρυνση της δικτύωσης σε όλα τα επίπεδα μεταξύ των οργανώσεων με έδρα στην Ένωση και των οργανώσεων των δικαιούχων, ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα να αναπτύξουν ουσιαστικό διάλογο με φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Η βοήθεια θα πρέπει να είναι προσιτή σε ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα οργανώσεων στους δικαιούχους.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  Προώθηση της ευθυγράμμισης των κανόνων, των προτύπων, των πολιτικών και των πρακτικών των χωρών εταίρων με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

στ)  Προώθηση της ευθυγράμμισης των κανόνων, των προτύπων, των πολιτικών και των πρακτικών των χωρών εταίρων με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της ΚΕΠΠΑ, των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις και τις κρατικές ενισχύσεις.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  Ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση σε όλα τα επίπεδα, καθώς και της ποιότητάς τους, και παροχή στήριξης στον πολιτιστικό και στον δημιουργικό τομέα. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στην προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα και βασική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στη βελτίωση της παροχής βασικών δεξιοτήτων, στην αύξηση του μορφωτικού επιπέδου, στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και στην ενίσχυση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών· στην ανάπτυξη συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και στην προώθηση συστημάτων μάθησης στον χώρο εργασίας για τη διευκόλυνση της μετάβασης στην αγορά εργασίας, στη βελτίωση της ποιότητας και της καταλληλότητας της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην ενθάρρυνση δραστηριοτήτων αποφοίτων, στη βελτίωση της πρόσβασης στη διά βίου μάθηση και στη στήριξη επενδύσεων σε υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης με κυριότερο στόχο τη μείωση των εδαφικών ανισορροπιών και την ενθάρρυνση της εκπαίδευσης χωρίς διαχωρισμούς, μεταξύ άλλων με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

ζ)  Ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση σε όλα τα επίπεδα, καθώς και της ποιότητάς τους, και παροχή στήριξης στον πολιτιστικό και στον δημιουργικό τομέα και στον αθλητισμό. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στην προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς προσχολική εκπαίδευση σε επίπεδο κοινότητας και φροντίδα και βασική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στη βελτίωση της παροχής βασικών δεξιοτήτων, στην αύξηση του μορφωτικού επιπέδου, στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και στην ενίσχυση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, στην ενδυνάμωση των παιδιών και των νέων και στη διευκόλυνση της αξιοποίησης του πλήρους δυναμικού τους, στην ανάπτυξη συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και στην προώθηση συστημάτων μάθησης στον χώρο εργασίας για τη διευκόλυνση της μετάβασης στην αγορά εργασίας, στη βελτίωση της ποιότητας και της καταλληλότητας της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην ενθάρρυνση δραστηριοτήτων αποφοίτων, στη βελτίωση της πρόσβασης στη διά βίου μάθηση και στη σωματική άσκηση και στη στήριξη επενδύσεων σε υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης και αθλητισμού με κυριότερο στόχο τη μείωση των εδαφικών ανισορροπιών και την ενθάρρυνση της εκπαίδευσης χωρίς διαχωρισμούς, μεταξύ άλλων με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  Προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας και της αεργίας με τη στήριξη της βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας, ιδίως των νέων [κυρίως των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)], των γυναικών, των μακροχρόνια ανέργων και όλων των υποεκπροσωπούμενων ομάδων. Τα μέτρα προάγουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας ποιότητας και υποστηρίζουν την αποτελεσματική επιβολή των εργασιακών κανόνων και προτύπων σε ολόκληρη την επικράτεια. Άλλες βασικές παρεμβάσεις αφορούν τη στήριξη της ισότητας των φύλων, την προώθηση της απασχολησιμότητας και της παραγωγικότητας, την προσαρμογή των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στην αλλαγή, την καθιέρωση βιώσιμου κοινωνικού διαλόγου, καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και οι επιθεωρήσεις εργασίας.

η)  Προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας και της αεργίας με τη στήριξη της βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας, ιδίως των νέων [κυρίως των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)], των γυναικών, των μακροχρόνια ανέργων και όλων των υποεκπροσωπούμενων ομάδων. Τα μέτρα προάγουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας ποιότητας και υποστηρίζουν την αποτελεσματική επιβολή των εργασιακών κανόνων και διεθνώς συμφωνημένων προτύπων σε ολόκληρη την επικράτεια, μεταξύ άλλων με την προώθηση του σεβασμού των βασικών αρχών και των δικαιωμάτων που αναφέρονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Άλλες βασικές παρεμβάσεις αφορούν τη στήριξη της ισότητας των φύλων, την προώθηση της απασχολησιμότητας και της παραγωγικότητας, την προσαρμογή των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στην αλλαγή, την καθιέρωση βιώσιμου κοινωνικού διαλόγου, καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και οι επιθεωρήσεις εργασίας.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  Προώθηση της κοινωνικής προστασίας και ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, ώστε να παρέχουν ουσιαστική, αποτελεσματική και επαρκή προστασία σε όλα τα στάδια της ζωής του ατόμου, στην προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, στην προώθηση των ίσων ευκαιριών και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και της φτώχειας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα επικεντρώνονται επίσης στην ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, λ.χ. Ρομά, στην καταπολέμηση διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, στη βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, όπως η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, η στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη, βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και η μακροχρόνια φροντίδα, μέσω, μεταξύ άλλων, του εκσυγχρονισμού των συστημάτων κοινωνικής προστασίας.

θ)  Προώθηση της κοινωνικής προστασίας και ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, ώστε να παρέχουν ουσιαστική, αποτελεσματική και επαρκή προστασία σε όλα τα στάδια της ζωής του ατόμου, στην προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, στην προώθηση των ίσων ευκαιριών και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και της φτώχειας και στην προαγωγή της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα επικεντρώνονται επίσης στην ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, λ.χ. Ρομά, στην καταπολέμηση διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, στη βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που βασίζονται στην οικογένεια και στην κοινότητα, όπως η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα χωρίς αποκλεισμούς και διαχωρισμούς, η στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη, βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και η μακροχρόνια φροντίδα, μέσω, μεταξύ άλλων, του εκσυγχρονισμού των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Δεν υποστηρίζονται δράσεις που συμβάλλουν σε οποιαδήποτε μορφή διαχωρισμού ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  Προώθηση έξυπνων, βιώσιμων και ασφαλών μεταφορών χωρίς αποκλεισμούς και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε βασικές υποδομές δικτύων, με επενδύσεις σε έργα με υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Οι επενδύσεις θα πρέπει να ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα ανάλογα με τη συνάφειά τους με τις συνδέσεις του ΔΕΔ-Μ με την ΕΕ και με τη συμβολή τους στη βιώσιμη κινητικότητα, στον περιορισμό των εκπομπών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και στην ασφαλή κινητικότητα, σε συνέργεια με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η συνθήκη για την ίδρυση της Κοινότητας Μεταφορών.

ι)  Προώθηση έξυπνων, βιώσιμων και ασφαλών μεταφορών χωρίς αποκλεισμούς και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε βασικές υποδομές δικτύων, με επενδύσεις σε έργα με υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Οι επενδύσεις θα πρέπει να ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα ανάλογα με τη συνάφειά τους με τις συνδέσεις του ΔΕΔ-Μ με την ΕΕ, με τις διασυνοριακές συνδέσεις, τη δημιουργία απασχόλησης και με τη συμβολή τους στη βιώσιμη κινητικότητα, στον περιορισμό των εκπομπών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και στην ασφαλή κινητικότητα, σε συνέργεια με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η συνθήκη για την ίδρυση της Κοινότητας Μεταφορών.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  Βελτίωση της κατάστασης του ιδιωτικού τομέα και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της έξυπνης εξειδίκευσης, ως βασικών παραγόντων ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας και συνοχής. Προτεραιότητα δίνεται σε έργα που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.

ια)  Βελτίωση της κατάστασης του ιδιωτικού τομέα και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της έξυπνης εξειδίκευσης, ως βασικών παραγόντων ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας και συνοχής. Προτεραιότητα δίνεται σε βιώσιμα έργα που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιγ)  Συμβολή στη ασφάλεια του εφοδιασμού με τρόφιμα και στη διατήρηση διαφοροποιημένων και βιώσιμων γεωργικών συστημάτων σε δυναμικές αγροτικές κοινότητες και στην ύπαιθρο.

ιγ)  Συμβολή στη ασφάλεια του εφοδιασμού με τρόφιμα και νερό και στη διατήρηση διαφοροποιημένων και βιώσιμων γεωργικών συστημάτων σε δυναμικές αγροτικές κοινότητες και στην ύπαιθρο.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιστ)  Ενίσχυση του αγροδιατροφικού και του αλιευτικού τομέα έναντι των ανταγωνιστικών πιέσεων και των δυνάμεων της αγοράς και σταδιακή ευθυγράμμισή του με τους ενωσιακούς κανόνες και πρότυπα. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων στο πλαίσιο μιας ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών και των παράκτιων περιοχών.

ιστ)  Ενίσχυση του αγροδιατροφικού και του αλιευτικού τομέα έναντι των ανταγωνιστικών πιέσεων και των δυνάμεων της αγοράς και σταδιακή ευθυγράμμισή του με τους ενωσιακούς κανόνες και πρότυπα, με στόχο την αύξηση της ικανότητας εξαγωγών προς την αγορά της Ένωσης. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων στο πλαίσιο μιας ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών και των παράκτιων περιοχών.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιστ α)  Προώθηση δραστηριοτήτων και βελτίωση μακροπρόθεσμων στρατηγικών και πολιτικών που αποσκοπούν στην πρόληψη και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  προαγωγή της απασχόλησης, της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και της κοινωνικής και πολιτιστικής ένταξης σε διασυνοριακό επίπεδο, μεταξύ άλλων, με τους εξής τρόπους: ολοκλήρωση των διασυνοριακών αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής κινητικότητας· κοινές τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης, υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και κοινά προγράμματα κατάρτισης· ισότητα των φύλων· παροχή ίσων ευκαιριών· ενσωμάτωση κοινοτήτων μεταναστών και των ευάλωτων ομάδων· επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και στήριξη των επενδύσεων στη δημόσια υγεία και σε κοινωνικές υπηρεσίες·

α)  προαγωγή της απασχόλησης, της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και της κοινωνικής και πολιτιστικής ένταξης σε διασυνοριακό επίπεδο, μεταξύ άλλων, με τους εξής τρόπους: ολοκλήρωση των διασυνοριακών αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής κινητικότητας· κοινές τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης, υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και κοινά προγράμματα κατάρτισης· ισότητα των φύλων· παροχή ίσων ευκαιριών· ενσωμάτωση κοινοτήτων μεταναστών και των ευάλωτων ομάδων· επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και στήριξη των επενδύσεων στη δημόσια υγεία, καθώς και της μετάβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες σε επίπεδο οικογένειας και κοινότητας·

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  προώθηση της κατάργησης των άσκοπων φραγμών στο εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των γραφειοκρατικών εμποδίων, καθώς και των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών·

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  ενθάρρυνση του τουρισμού και της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς·

ε)  ενθάρρυνση του τουρισμού, του αθλητισμού και της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς·

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  επένδυση στη νεολαία, την παιδεία και τις δεξιότητες μέσω, μεταξύ άλλων, της ανάπτυξης και υλοποίησης κοινών προγραμμάτων και υποδομών εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης για την υποστήριξη κοινών δραστηριοτήτων για τη νεολαία·

στ)  επένδυση στη νεολαία, τον αθλητισμό, την παιδεία και τις δεξιότητες μέσω, μεταξύ άλλων, της διασφάλισης της αναγνώρισης δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων, της ανάπτυξης και υλοποίησης κοινών προγραμμάτων και υποδομών εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης για την υποστήριξη κοινών δραστηριοτήτων για τη νεολαία·

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  προώθηση της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης και βελτίωση του σχεδιασμού και της διοικητικής ικανότητας της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης·

ζ)  προώθηση της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ διοικήσεων με σκοπό την προώθηση της συμφιλίωσης και της οικοδόμησης ειρήνης, βελτίωση του σχεδιασμού και της διοικητικής ικανότητας της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης·

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  επένδυση στην ανάπτυξη ικανοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ β)  προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ διοικήσεων με σκοπό την προώθηση της συμφιλίωσης και της οικοδόμησης ειρήνης, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης της περιφερειακής επιτροπής για τη στοιχειοθέτηση των πραγματικών περιστατικών σχετικά με εγκλήματα πολέμου και άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία (RECOM)·

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

θ α)  βελτίωση της διασυνοριακής αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών προκειμένου να διευκολυνθούν η διερεύνηση και η δίωξη του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και συναφών κρουσμάτων οικονομικού και χρηματοπιστωτικού εγκλήματος και διαφθοράς, παράνομης εμπορίας και διακίνησης·

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο ακόλουθος κατάλογος βασικών δεικτών επιδόσεων χρησιμοποιείται για να συμβάλει στη μέτρηση της συνεισφοράς της Ένωσης στην επίτευξη των ειδικών της στόχων:

Ο ακόλουθος κατάλογος βασικών δεικτών επιδόσεων και η ετήσια εξέλιξή τους χρησιμοποιούνται για να συμβάλουν στη μέτρηση της συνεισφοράς της Ένωσης στην επίτευξη των ειδικών της στόχων και της προόδου που έχει σημειωθεί από τους δικαιούχους:

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Σύνθετος δείκτης για τις προσπάθειες των εταίρων για συμφιλίωση, οικοδόμηση ειρήνης, σχέσεις καλής γειτονίας, ισότητα των φύλων και διεθνείς υποχρεώσεις και δικαιώματα των γυναικών.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.   Απουσία δείκτη βίας σε συνδυασμό με μείωση των παραγόντων που οδηγούν σε συγκρούσεις (λ.χ. πολιτικός ή οικονομικός αποκλεισμός) έναντι αφετηριακής αξιολόγησης.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ.  Ποσοστό των πολιτών των δικαιούχων που πιστεύουν ότι είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με τη βοήθεια της Ένωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3α.  Ποσοστό και ετήσια εξέλιξη της ευθυγράμμισης με τις αποφάσεις και τα μέτρα στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ (πηγή: ΕΥΕΔ).

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Δημόσιες δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης (ποσοστό του ΑΕΠ) (πηγή ΔΟΕ) ή ποσοστό απασχόλησης (πηγή: εθνικές στατιστικές)

5.  Δημόσιες δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης (ποσοστό του ΑΕΠ), όπως αναφέρεται από τη ΔΟΕ, δαπάνες για την υγεία, εισοδηματική ανισότητα, ποσοστό φτώχειας, ποσοστό απασχόλησης και ποσοστό ανεργίας, σύμφωνα με τις επίσημες εθνικές στατιστικές.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5α.  Αλλαγές στον συντελεστή GΙΝΙ ενός δικαιούχου με την πάροδο του χρόνου.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.  Αριθμός προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας που έχουν συναφθεί μεταξύ δικαιούχων του ΜΠΒ, αφενός, και μεταξύ δικαιούχων του ΜΠΒ και κρατών μελών της ΕΕ, αφετέρου (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

10.  Αριθμός προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας που έχουν συναφθεί και εφαρμόζονται μεταξύ δικαιούχων του ΜΠΒ, αφενός, και μεταξύ δικαιούχων του ΜΠΒ και κρατών μελών της ΕΕ, αφετέρου, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10α.  Ο αριθμός νέων οργανώσεων που συμμετέχουν σε δράσεις και προγράμματα με την πάροδο του χρόνου.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι δείκτες θα αναλύονται, κατά περίπτωση, ανά φύλο.

Οι δείκτες θα αναλύονται, κατά περίπτωση, ανά ελάχιστη ηλικία και σε επίπεδο φύλου.

(1)

REX/507-EESC-2018.

(2)

CDR4008/2018.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Από το 2007, ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας είναι το κύριο χρηματοδοτικό μέσο που στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες, δηλαδή τις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία, με στόχο την προετοιμασία των δικαιούχων για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προσχώρηση στην ΕΕ. Η χρηματοδότηση μέσω του ΜΠΒ στηρίζει τη διαδικασία προσχώρησης με τη δημιουργία ικανοτήτων και την επίτευξη θετικών, μη αναστρέψιμων, μακροπρόθεσμων αλλαγών στις χώρες, με στόχο να καταστούν μελλοντικά μέλη της ΕΕ. Το νομικό πλαίσιο της δεύτερης γενιάς του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ), το οποίο εγκρίθηκε το 2014, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Γενικές παρατηρήσεις

Η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το συνολικό δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, που αντικατοπτρίζεται στην ενδιάμεση έκθεση για το νέο ΠΔΠ (2018/0166R (APP)), διαμορφώνει τη θέση του σχετικά με το κονδύλιο για τον κανονισμό του ΜΠΒ ΙΙΙ. Το ΠΔΠ και ο ΜΠΒ ΙΙΙ θα πρέπει να αναθεωρηθούν πριν από το 2027 σε περίπτωση προσχώρησης (ή προσχωρήσεων) στην Ένωση, ώστε να ληφθούν υπόψη οι προκύπτουσες ανάγκες δαπανών.

Οι συνεισηγητές επισημαίνουν την πρόταση για αύξηση του κονδυλίου του ΜΠΒ για την περίοδο 2021-2027 σε ονομαστικούς όρους σε 14,5 δισεκατομμύρια EUR (σε τρέχουσες τιμές), αλλά είναι πεπεισμένοι ότι μια μη αντιστοίχιση ή μη υπέρβαση των χορηγήσεων του ΜΠΒ ΙΙ την περίοδο 2014-2020 σε πραγματικούς όρους δεν θα εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της περιόδου που είναι κρίσιμη για την ενταξιακή διαδικασία και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την ΕΕ.

Η χρηματοδότηση μέσω του ΜΠΒ αποτελεί μακροπρόθεσμη επένδυση στο ευρωπαϊκό μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων και η αποδοτική χρήση των κονδυλίων της ΕΕ πρέπει να εξασφαλιστεί μέσω αυστηρού ελέγχου και παρακολούθησης προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη αποτελεσμάτων και μια καλή σχέση της αξίας τους προς τα χρήματα των φορολογουμένων.

Με την επιφύλαξη της τελικής απόφασης σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση των περισσότερων άλλων μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης (ΜΕΧ) της ΕΕ στο πλαίσιο του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ), είναι σημαντικό η πολιτική διεύρυνσης να συνεχίσει να χρηματοδοτείται από χωριστό ειδικό μέσο, εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή ευθυγράμμιση και συνοχή μεταξύ των ΜΕΧ. Οι συνεισηγητές υπογραμμίζουν την ανάγκη να παραμείνει ο ΜΠΒ ένα αυτόνομο μέσο, λόγω της ειδικής φύσης της διαδικασίας διεύρυνσης στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης, που θα υποστηρίζεται από τη στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια και τη σχέση με την Τουρκία.

Οι συνεισηγητές είναι πεπεισμένοι ότι η χρηματοδότηση του ΜΠΒ για τη διασυνοριακή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) θα πρέπει να είναι περιορισμένη και να παρακολουθείται προκειμένου να διασφαλίζεται μια πιο ισορροπημένη συγχρηματοδότηση. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι δεν θα αντικαθιστά, αλλά θα συμπληρώνει και θα ενθαρρύνει την υφιστάμενη ή ενδεχόμενη συνεργασία μεταξύ των δικαιούχων του ΜΠΒ στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Σαφέστερη στρατηγική εστίαση

Για τις υποψήφιες χώρες, η τρίτη γενιά του ΜΠΒ πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να λειτουργεί ως εφαλτήριο για την υλοποίηση του μελλοντικού πλαισίου συνοχής μετά την προσχώρησή τους στην ΕΕ· για τις δυνάμει υποψήφιες χώρες, πρέπει να θέτει τις βάσεις για την προετοιμασία των μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης. Είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τον ΜΠΒ ΙΙ στον ΜΠΒ ΙΙΙ και, μετά την προσχώρηση νέων μελών, από τον ΜΠΒ ΙΙΙ στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

Η προενταξιακή βοήθεια πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τις οριζόντιες πολιτικές, θεσμικές, νομικές, διοικητικές και κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις που θα επικεντρώνονται στην ΕΕ στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες. Βασίζονται στα κριτήρια της Κοπεγχάγης, στις προϋποθέσεις και στη σταδιακή ευθυγράμμιση με τους κανόνες, τα πρότυπα και τις πολιτικές της Ένωσης.

Η χρηματοδότηση θα πρέπει να αναπροσανατολιστεί ώστε να καλύψει συγκεκριμένες θεμελιώδεις ανάγκες και σημαντικές καθυστερημένες μεταρρυθμίσεις σε κάθε μία από τις ενδιαφερόμενες χώρες. Παράλληλα με την εντονότερη έμφαση στις καθιερωμένες προτεραιότητες του ΜΠΒ, που καλύπτουν το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη χρηστή διακυβέρνηση, την κοινωνικοοικονομική συνοχή και την ενδελεχή προετοιμασία στα 35 κεφάλαια του κεκτημένου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ευθυγράμμισης με την ΚΕΠΠΑ, το ΜΠΒ ΙΙΙ πρέπει να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των αποδεκτών στους τομείς της μετανάστευσης, της ασφάλειας, της ισότητας των φύλων, της προστασίας του κλίματος και της διευκόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών.

Το ΜΠΒ ΙΙΙ πρέπει επίσης να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική διάσταση της πολιτικής για τη διεύρυνση με την προώθηση της συνοχής και της σύγκλισης όσον αφορά τα δικαιώματα και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Εκτός από την εντονότερη εστίαση στην κοινωνική οικονομία της αγοράς και την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή στην εφαρμογή του ΜΠΒ, η κοινωνική διάσταση πρέπει να ληφθεί υπόψη στην ενδιάμεση επανεξέταση του ΜΠΒ και να αξιολογηθεί μέσω σαφών και μετρήσιμων δεικτών, όπως ο συντελεστής GΙΝΙ.

Η ΕΕ πρέπει να εστιάσει εκ νέου τις προσπάθειές της στην ενίσχυση του εκδημοκρατισμού με την ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινοβουλίων, της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης, στηρίζοντας παράλληλα τα μέτρα για την επίτευξη πραγματικού πολιτικού διαλόγου και συμφιλίωσης ως προϋπόθεση για την ειρήνη. Στο πλαίσιο αυτό, η διασυνοριακή συνεργασία, η βελτίωση του διαλόγου, οι σχέσεις γειτονίας, η περιφερειακή συνδεσιμότητα και η οικονομική ολοκλήρωση έχουν μεγάλη σημασία.

Ενίσχυση του ρόλου του ΕΚ

Ενώ ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι να παρέχει τη γενική κατεύθυνση και τον έλεγχο των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης και όχι τη «μικροδιαχείρισή» τους, οι συνεισηγητές υπογραμμίζουν την ανάγκη να διαφυλαχθεί ο ρόλος του ΕΚ και το καθήκον της Επιτροπής να τηρεί το Κοινοβούλιο τακτικά, έγκαιρα και πλήρως συνδεδεμένο με τις δραστηριότητες αυτές.

Με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την ενδιάμεση επανεξέταση του ΜΠΒ ΙΙ, οι συνεισηγητές προτείνουν να ενισχυθεί η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ταχύτητα της λήψης αποφάσεων, με την αύξηση της διαδικασίας κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Οι συνεισηγητές είναι επίσης πεπεισμένοι ότι το πλαίσιο προγραμματισμού θα πρέπει να υπόκειται σε «ρήτρα λήξης ισχύος», η οποία θα διασφαλίζει την πραγματική ενδιάμεση επανεξέτασή του.

Είναι σημαντικό οι θέσεις του ΕΚ σε τομείς στους οποίους το Κοινοβούλιο έχει δικά του προγράμματα βοήθειας, όπως η δημιουργία ικανοτήτων, η διαμεσολάβηση και η παρακολούθηση εκλογών, να λαμβάνονται πλήρως υπόψη στον συνολικό προγραμματισμό.

Μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η χρηματοδότηση να κατανέμεται με διαφανή, αποτελεσματικό, υπεύθυνο, αποπολιτικοποιημένο και αμερόληπτο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης κατανομής που αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των περιφερειών και των τοπικών δήμων.

Οι συνεισηγητές υπογραμμίζουν τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι αντιπροσωπείες της ΕΕ επί τόπου, όσον αφορά τη διασφάλιση της ορθής χρήσης και της προβολής της χρηματοδότησης της ΕΕ, καθώς και της συμμετοχής ευρέος φάσματος οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και τοπικών αρχών κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων του κύκλου παροχής βοήθειας.

Προσέγγιση βάσει επιδόσεων

Η μείζων αλλαγή στο πλαίσιο του προτεινόμενου πλαισίου προγραμματισμού είναι η μετατόπιση από τις χορηγήσεις ανά χώρα στις χρηματοδοτήσεις βάσει προτεραιοτήτων στο πλαίσιο της αρχής της «δίκαιης κατανομής», δηλαδή του προγραμματισμού του ΜΠΒ μέσω πέντε «θυρίδων» που αντικατοπτρίζουν συγκεκριμένους στόχους και επιδόσεις.

Οι συνεισηγητές υποστηρίζουν την αυξημένη ευελιξία όσον αφορά την απομάκρυνση από τα κονδύλια των χωρών προς τα θεματικά κονδύλια προτεραιότητας και την προσέγγιση βάσει επιδόσεων. Το πλαίσιο προγραμματισμού και επιδόσεων του ΜΠΒ ΙΙΙ, με βάση τις ανάγκες και τα κριτήρια επιδόσεων και την αρχή της δίκαιης κατανομής των μετοχών, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή και να βελτιωθεί μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, της υλοποίησης και της αξιολόγησης του ΜΠΒ ΙΙΙ.

Ενισχυμένη αιρεσιμότητα

Υποστηρίζοντας μια ενισχυμένη προσέγγιση βάσει επιδόσεων, οι εισηγητές προτείνουν την ενίσχυση των προϋποθέσεων της βοήθειας του ΜΠΒ με την πρόβλεψη της δυνατότητας αναστολής της προενταξιακής βοήθειας σε περιπτώσεις παραβίασης των αρχών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των σχετικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί με την Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, ο μηχανισμός παρακολούθησης, αναστολής και επαναφοράς που κατοχυρώνεται στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ μπορεί να χρησιμεύσει ως παράδειγμα.

Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 49, και κατ’ αναλογία με το άρθρο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει τίθενται αντιμέτωπα με την αναστολή της βοήθειας της Ένωσης σε περίπτωση παραβίασης των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ και οπισθοδρόμησης του κράτους δικαίου. Σε ευθυγράμμιση με τον κανόνα της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης βάσει του δημοσιονομικού κανονισμού (αριθ. 966/2012), σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αναστέλλει τις πληρωμές σε περιπτώσεις συστημικών σφαλμάτων, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων.

Οι συνεισηγητές υπενθυμίζουν την ανάγκη εφαρμογής και παρακολούθησης των προϋποθέσεων σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο έργου και ενίσχυσης της συστηματικής παρακολούθησης και αξιολόγησης ευαίσθητων προγραμμάτων και έργων. Οι ετήσιες πιστώσεις πρέπει να βασίζονται σε ένα βιώσιμο πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης, το οποίο θα θεσπιστεί μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, και σε μια ενδελεχή διαδικασία επιδόσεων, η οποία θα αντικατοπτρίζει την επιτευχθείσα πρόοδο ή την έλλειψή της.

Σημειώνοντας τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των ΜΠΒ I & II, οι συνεισηγητές ζητούν να διατηρηθεί η ευελιξία στη μεταφορά και επαναδέσμευση κεφαλαίων που έχουν ήδη δεσμευθεί, ενθαρρύνοντας την Επιτροπή να επανεξετάσει εκ νέου την άμεση επαναφορά της άμεσης διαχείρισης, ιδίως με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και την ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης.

Η δημοσιονομική στήριξη πρέπει να μειώνεται ή να αναστέλλεται σε περιπτώσεις συστημικών παρατυπιών στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου ή σε περιπτώσεις που δεν έχει επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδος ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν συμφωνηθεί με τις δικαιούχους χώρες. Η ενίσχυση των προϋποθέσεων για τη δημοσιονομική στήριξη, με βάση την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και τη χρηστή διαχείριση, πρέπει να συνοδεύεται από στοχευμένη βοήθεια για την προώθηση της ανάπτυξης κοινοβουλευτικού ελέγχου, των εθνικών ικανοτήτων λογιστικού ελέγχου και της αυξημένης διαφάνειας και της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες.

Ενισχυμένη προβολή

Με τη στήριξη του ΜΠΒ που θα διοχετευθεί στις χώρες που επιδιώκουν να γίνουν μέλη της ΕΕ, οι συνεισηγητές ζητούν να καταβληθούν καλύτερα στοχευμένες επικοινωνιακές προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η προβολή της χρηματοδότησης της ΕΕ, γεγονός που θα επιτρέψει την καλύτερη παρακολούθηση και την αξιοποίηση των επενδύσεων της ΕΕ. Η Επιτροπή, οι αντιπροσωπείες της ΕΕ επιτόπου και οι δικαιούχοι του ΜΠΒ θα πρέπει να βελτιώσουν την επικοινωνία σχετικά με τα αποτελέσματα της βοήθειας της ΕΕ, προκειμένου να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των οφελών της για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Εναρμόνιση των γενικών κανόνων που διέπουν την εξωτερική χρηματοδότηση

Ενώ η πολιτική διεύρυνσης συνεχίζει να υποστηρίζεται στο πλαίσιο ενός ειδικού μέσου, οι διατάξεις του ΜΠΒ ΙΙΙ θα πρέπει να συνάδουν με τη συνολική αρχιτεκτονική χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τον ΜΠΒ ΙΙΙ στην AFET, οι σχετικές οριζόντιες διατάξεις του παρόντος κανονισμού που θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με εκείνες του ΜΓΑΔΣ στο στάδιο της ολομέλειας καλύπτουν κανόνες που αφορούν σχέδια δράσης, μέτρα, μεθόδους εφαρμογής, την αξιολόγηση, τη διακυβέρνηση και τη δημοκρατική λογοδοσία.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (4.12.2018)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)

(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: David Borrelli

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Οι στόχοι του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας είναι σαφώς διακριτοί από τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, καθώς σκοπός του παρόντος μηχανισμού είναι να προετοιμάσει τους δικαιούχους του παραρτήματος I για τη μελλοντική τους ένταξη στην Ένωση και να υποστηρίξει τη διαδικασία προσχώρησής τους. Είναι επομένως απαραίτητο να υπάρχει ένας ειδικός μηχανισμός για την υποστήριξη της διεύρυνσης, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται ότι θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και ιδίως ως προς τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ).

(2)  Οι στόχοι του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας είναι σαφώς διακριτοί από τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, καθώς σκοπός του παρόντος μηχανισμού είναι να προετοιμάσει τους δικαιούχους του παραρτήματος I για τη μελλοντική τους ένταξη στην Ένωση και να υποστηρίξει τη διαδικασία προσχώρησής τους. Είναι επομένως απαραίτητο να υπάρχει ένας ειδικός μηχανισμός για την υποστήριξη της διεύρυνσης, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται ότι θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και θα είναι συμβατός με αυτούς, ιδίως δε όσον αφορά τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η πολιτική της Ένωσης για τη διεύρυνση αποτελεί επένδυση για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Παρέχει μεγαλύτερες οικονομικές και εμπορικές ευκαιρίες προς το αμοιβαίο όφελος της Ένωσης και των επίδοξων κρατών μελών. Η προοπτική της προσχώρησης στην Ένωση έχει ισχυρό μετασχηματιστικό αντίκτυπο, διότι ενσωματώνει θετικές δημοκρατικές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές.

(5)  Η πολιτική της Ένωσης για τη διεύρυνση αποτελεί επένδυση για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Παρέχει μεγαλύτερες οικονομικές και εμπορικές ευκαιρίες προς το αμοιβαίο όφελος της Ένωσης και των επίδοξων κρατών μελών, τηρώντας παράλληλα την αρχή της ασύμμετρης και σταδιακής ενσωμάτωσης, ώστε να εξασφαλιστεί ο ομαλός μετασχηματισμός των εύθραυστων οικονομιών στα επίδοξα κράτη μέλη. Η προοπτική της προσχώρησης στην Ένωση έχει ισχυρό μετασχηματιστικό αντίκτυπο, διότι ενσωματώνει θετικές δημοκρατικές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται επίσης βάσει των συμφωνιών που έχουν συναφθεί από την Ένωση με τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι. Η βοήθεια θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται στην υποστήριξη των δικαιούχων του παραρτήματος Ι ώστε να ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου, να μεταρρυθμίσουν το δικαστικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση, να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να προωθούν την ισότητα των φύλων, την ανεκτικότητα, την κοινωνική ένταξη και την εξάλειψη των διακρίσεων. Η βοήθεια θα πρέπει να υποστηρίζει επίσης τις βασικές αρχές και τα δικαιώματα που καθορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων16. Η βοήθεια θα εξακολουθήσει να αποτελεί στήριγμα για τις προσπάθειές τους για προώθηση της περιφερειακής, της μακροπεριφερειακής και της διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσει την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη, καθώς και την οικονομική διακυβέρνηση, προωθώντας ένα πρόγραμμα για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, της ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, καθώς επίσης και σύμφωνα με την εμβληματική πρωτοβουλία ψηφιακού θεματολογίου για τα Δυτικά Βαλκάνια.

(7)  Βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται επίσης βάσει των συμφωνιών που έχουν συναφθεί από την Ένωση με τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι. Η βοήθεια θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται στην υποστήριξη των δικαιούχων του παραρτήματος Ι ώστε να ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου, να μεταρρυθμίσουν το δικαστικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση, να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να προωθούν την ισότητα των φύλων, την ανεκτικότητα, την κοινωνική ένταξη και την εξάλειψη των διακρίσεων. Η βοήθεια θα πρέπει να υποστηρίζει επίσης τις βασικές αρχές και τα δικαιώματα που καθορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων16. Η βοήθεια θα εξακολουθήσει να αποτελεί στήριγμα για τις προσπάθειές τους για προώθηση της περιφερειακής, της μακροπεριφερειακής και της διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να προωθεί τις σχέσεις καλής γειτονίας, τη συμφιλίωση και την περιφερειακή συνεργασία. Θα πρέπει να βελτιώσει την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη, καθώς και την οικονομική διακυβέρνηση, να ενισχύσει την οικονομική ένταξη στην ενιαία αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της τελωνειακής συνεργασίας και να προαγάγει το ανοικτό και δίκαιο εμπόριο, προωθώντας ένα πρόγραμμα για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, της ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, καθώς επίσης και σύμφωνα με την εμβληματική πρωτοβουλία ψηφιακού θεματολογίου για τα Δυτικά Βαλκάνια.

_________________

_________________

16 Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων που διακηρύχθηκε επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά την κοινωνική σύνοδο κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017.

16 Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων που διακηρύχθηκε επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά την κοινωνική σύνοδο κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η Ένωση θα πρέπει να παράσχει στήριξη για την πορεία προς την ένταξη, με βάση την εμπειρία των κρατών μελών της, προς όφελος των δικαιούχων του παραρτήματος Ι. Η εν λόγω συνεργασία θα πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στην ανταλλαγή των εμπειριών που απέκτησαν τα κράτη μέλη κατά τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων.

(8)  Η Ένωση θα πρέπει να παράσχει στήριξη για την πορεία προς την ένταξη, με βάση την εμπειρία των κρατών μελών της, προς όφελος των δικαιούχων του παραρτήματος Ι. Η εν λόγω συνεργασία θα πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στην ανταλλαγή των εμπειριών που απέκτησαν τα κράτη μέλη κατά τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση της οικονομικής και της τελωνειακής συνεργασίας καθώς και την κοινή δράση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, του λαθρεμπορίου, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της πλαστογραφίας·

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τους δικαιούχους που παρατίθενται στο παράρτημα Ι να συνεργάζονται με το έργο της Ένωσης όσον αφορά την προώθηση της πολυμερούς προσέγγισης και την περαιτέρω ενίσχυση του διεθνούς εμπορικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων του ΠΟΕ.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η ενίσχυση του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και η χρηστή διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, παραμένουν βασικές προκλήσεις για τους περισσότερους δικαιούχους του παραρτήματος Ι και είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσουν οι δικαιούχοι να προσεγγίσουν περαιτέρω την Ένωση και, εν συνεχεία, να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη των υποχρεώσεών τους ως μελών της Ένωσης. Λόγω του μάλλον μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των μεταρρυθμίσεων που επιδιώκονται στους εν λόγω τομείς και της ανάγκης δημιουργίας ιστορικού επιδόσεων, η χρηματοδοτική βοήθεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ασχοληθεί με τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στους δικαιούχους του παραρτήματος Ι το συντομότερο δυνατόν.

(11)  Η ενίσχυση του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και η χρηστή διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας, της διαφάνειας, των δημόσιων συμβάσεων, του ανταγωνισμού, των κρατικών ενισχύσεων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των ξένων επενδύσεων, παραμένουν βασικές προκλήσεις για τους περισσότερους δικαιούχους του παραρτήματος Ι και είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσουν οι δικαιούχοι να προσεγγίσουν περαιτέρω την Ένωση και, εν συνεχεία, να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη των υποχρεώσεών τους ως μελών της Ένωσης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Σύμφωνα με την αρχή της συμμετοχικής δημοκρατίας, θα πρέπει να ενθαρρύνεται από την Επιτροπή η κοινοβουλευτική εποπτεία κάθε δικαιούχου που παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

(12)  Σύμφωνα με την αρχή της συμμετοχικής δημοκρατίας, θα πρέπει να ενθαρρύνεται από την Επιτροπή η κοινοβουλευτική εποπτεία και ο προδραστικός ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ, καθώς και η συμμόρφωση με τα κριτήρια ένταξης κάθε δικαιούχου που παρατίθεται στο παράρτημα Ι, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Οι δικαιούχοι του παραρτήματος I είναι ανάγκη να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή, και να ευθυγραμμιστούν με τις προσπάθειες της Ένωσης για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων. Εκφράζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τη δέσμευση στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, το παρόν πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη ενός στόχου σύμφωνα με τον οποίο το 25 % των συνολικών δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ θα κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν το 16 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος σε κλιματικούς σκοπούς. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του προγράμματος, και η συνολική συνεισφορά του προγράμματος θα εκτιμάται στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.

(13)  Οι δικαιούχοι του παραρτήματος Ι είναι ανάγκη να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή, καθώς και την επιδίωξη βασιζόμενης σε κανόνες και αξίες παγκόσμιας τάξης, και να ευθυγραμμιστούν με τις προσπάθειες της Ένωσης για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων. Εκφράζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τη δέσμευση στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, το παρόν πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη ενός στόχου σύμφωνα με τον οποίο το 25 % των συνολικών δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ θα κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν το 16 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος σε κλιματικούς σκοπούς. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του προγράμματος, και η συνολική συνεισφορά του προγράμματος θα εκτιμάται στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στις εμπορικές πτυχές των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, όπως οι πρωτοβουλίες βοήθειας για το εμπόριο, η συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τον κασσίτερο, το ταντάλιο και το βολφράμιο, τα μεταλλεύματά τους, τον χρυσό και τη διαδικασία Κίμπερλυ, το Σύμφωνο Βιωσιμότητας, η παρακολούθηση των δεσμεύσεων τρίτων χωρών βάσει του κανονισμού ΣΓΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί η πολιτική συνοχή σε επίπεδο ΕΕ και να διαφυλαχθούν και να προωθηθούν περαιτέρω οι εμπορικοί κανόνες και κανονισμοί σε ένα πολυμερές πλαίσιο.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Οι προτεραιότητες δράσης για την επίτευξη των στόχων στους σχετικούς τομείς πολιτικής που θα υποστηριχθούν βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προσδιοριστούν σε πλαίσιο προγραμματισμού που θα συντάξει η Επιτροπή για τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, σε συνεργασία με τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι, βάσει του θεματολογίου της διεύρυνσης και των ειδικών αναγκών τους, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς στόχους που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των σχετικών εθνικών στρατηγικών. Το πλαίσιο προγραμματισμού θα πρέπει να προσδιορίζει τους τομείς που θα υποστηριχθούν μέσω της βοήθειας και μια ενδεικτική κατανομή κονδυλίων ανά τομέα παροχής στήριξης, συμπεριλαμβανομένης μιας εκτίμησης των δαπανών που αφορούν το κλίμα.

(17)  Οι προτεραιότητες δράσης για την επίτευξη των στόχων στους σχετικούς τομείς πολιτικής που θα υποστηριχθούν βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προσδιοριστούν σε πλαίσιο προγραμματισμού που θα συντάξει η Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, σε συνεργασία με τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι, βάσει του θεματολογίου της διεύρυνσης και των ειδικών αναγκών τους, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς στόχους που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των σχετικών εθνικών στρατηγικών. Το πλαίσιο προγραμματισμού θα πρέπει να προσδιορίζει τους τομείς που θα υποστηριχθούν μέσω της βοήθειας και μια ενδεικτική κατανομή κονδυλίων ανά τομέα παροχής στήριξης, συμπεριλαμβανομένης μιας εκτίμησης των δαπανών που αφορούν το κλίμα.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Η Ένωση έχει συμφέρον να στηρίζει τις προσπάθειες των δικαιούχων του παραρτήματος Ι για μεταρρυθμίσεις, με σκοπό την ένταξή τους στην Ένωση. Η διαχείριση της βοήθειας θα πρέπει να εστιάζεται ιδιαιτέρως στα αποτελέσματα και να δίνει κίνητρα σε όσους αποδεικνύουν έμπρακτα την τήρηση των δεσμεύσεών τους για μεταρρυθμίσεις, μέσω της αποδοτικής υλοποίησης της προενταξιακής βοήθειας και της προόδου ως προς την εκπλήρωση των κριτηρίων ένταξης.

(18)  Η Ένωση έχει συμφέρον να στηρίζει τις προσπάθειες των δικαιούχων του παραρτήματος Ι για μεταρρυθμίσεις, με σκοπό την ένταξή τους στην Ένωση. Η διαχείριση της βοήθειας θα πρέπει να εστιάζεται ιδιαιτέρως στα αποτελέσματα και να δίνει κίνητρα σε όσους αποδεικνύουν έμπρακτα την τήρηση των δεσμεύσεών τους για μεταρρυθμίσεις, μέσω της αποδοτικής υλοποίησης της προενταξιακής βοήθειας και της προόδου ως προς την εκπλήρωση των κριτηρίων ένταξης. Η επίτευξη ουσιαστικής προοόδου από τους δικαιούχους όσον αφορά το άνοιγμα του οικονομικού τους περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ και τις συμφωνίες του ΠΟΕ, και η πλήρης εφαρμογή των υφιστάμενων συμφωνιών με την Ένωση, θα αποτελούσε ένα θετικό βήμα για την προσχώρηση στην Ένωση.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η μετάβαση από την άμεση διαχείριση των προενταξιακών κονδυλίων από την Επιτροπή στην έμμεση διαχείριση από τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι θα πρέπει να γίνεται σταδιακά και σύμφωνα με τις αντίστοιχες ικανότητες των εν λόγω δικαιούχων. Για τη διαχείριση της βοήθειας θα πρέπει να συνεχιστεί η χρήση των δομών και των μηχανισμών η αξία των οποίων αποδείχτηκε κατά την προενταξιακή διαδικασία.

(19)  Η μετάβαση από την άμεση διαχείριση των προενταξιακών κονδυλίων από την Επιτροπή στην έμμεση διαχείριση από τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι θα πρέπει να γίνεται σταδιακά και σύμφωνα με τις αντίστοιχες ικανότητες των εν λόγω δικαιούχων. Η μετάβαση θα πρέπει να αναστέλλεται εάν τα κονδύλια της ΕΕ χρησιμοποιούνται αναποτελεσματικά, με αποτέλεσμα σημαντικές ελλείψεις στις σχετικές υποχρεώσεις. Για τη διαχείριση της βοήθειας θα πρέπει να συνεχιστεί η χρήση των δομών και των μηχανισμών η αξία των οποίων αποδείχτηκε κατά την προενταξιακή διαδικασία.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει την αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματα της εξωτερικής δράσης της. Θα το επιτύχει αυτό μέσω της συνοχής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, καθώς και μέσω της δημιουργίας συνεργειών με άλλες πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή.

(20)  Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει την αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματα της εξωτερικής δράσης της. Θα το επιτύχει αυτό μέσω της συνοχής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, καθώς και μέσω της δημιουργίας συνεργειών με άλλες πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης, ιδίως εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και των δικαιούχων του παραρτήματος I. Αυτό περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Οι εξωτερικές δράσεις υλοποιούνται συχνά σε ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο περιβάλλον το οποίο επιβάλλει τη συνεχή και ταχεία προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των εταίρων της Ένωσης και στις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση, την ασφάλεια και τη σταθερότητα, την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, την παράτυπη μετανάστευση και τις βασικές αιτίες της. Για να συμβιβαστεί η αρχή της προβλεψιμότητας με την ανάγκη ταχείας αντίδρασης στις νέες ανάγκες απαιτείται συνεπώς η προσαρμογή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των προγραμμάτων. Για να επιτρέψει στην Ένωση να αυξήσει την ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες ανάγκες, σεβόμενη την αρχή του ετήσιου καθορισμού του προϋπολογισμού της Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διατηρεί την ευελιξία που επιτρέπεται ήδη από τον δημοσιονομικό κανονισμό για άλλες πολιτικές, κυρίως τις μεταφορές και τις αλλαγές στη δέσμευση ήδη αναληφθέντων κεφαλαίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των πόρων της ΕΕ τόσο για τους πολίτες της ΕΕ όσο και για τους δικαιούχους του παραρτήματος I, μεγιστοποιώντας έτσι τους πόρους της ΕΕ που είναι διαθέσιμοι για τις παρεμβάσεις εξωτερικής δράσης της ΕΕ.

(26)  Οι εξωτερικές δράσεις υλοποιούνται συχνά σε ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο περιβάλλον το οποίο επιβάλλει τη συνεχή και ταχεία προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των εταίρων της Ένωσης και στις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση, την ασφάλεια και τη σταθερότητα, την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, τον προστατευτισμό και την παράτυπη μετανάστευση και τις βασικές αιτίες της. Για να συμβιβαστεί η αρχή της προβλεψιμότητας με την ανάγκη ταχείας αντίδρασης στις νέες ανάγκες απαιτείται συνεπώς η προσαρμογή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των προγραμμάτων. Για να επιτρέψει στην Ένωση να αυξήσει την ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες ανάγκες, σεβόμενη την αρχή του ετήσιου καθορισμού του προϋπολογισμού της Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διατηρεί την ευελιξία που επιτρέπεται ήδη από τον δημοσιονομικό κανονισμό για άλλες πολιτικές, κυρίως τις μεταφορές και τις αλλαγές στη δέσμευση ήδη αναληφθέντων κεφαλαίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των πόρων της ΕΕ τόσο για τους πολίτες της ΕΕ όσο και για τους δικαιούχους του παραρτήματος I, μεγιστοποιώντας έτσι τους πόρους της ΕΕ που είναι διαθέσιμοι για τις παρεμβάσεις εξωτερικής δράσης της ΕΕ.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Γενικός στόχος του ΜΠΒ ΙΙΙ είναι να στηρίξει τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι προκειμένου να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν τις πολιτικές, θεσμικές, νομικές, διοικητικές, κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες απαιτείται να πραγματοποιήσουν οι εν λόγω δικαιούχοι για να συμμορφωθούν με τις αξίες της Ένωσης και να ευθυγραμμιστούν σταδιακά με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές της Ένωσης, ώστε να καταστούν μέλη της Ένωσης, γεγονός που θα συμβάλλει στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία τους.

1.  Γενικός στόχος του ΜΠΒ ΙΙΙ είναι να στηρίξει τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι προκειμένου να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν τις πολιτικές, θεσμικές, νομικές, διοικητικές, κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες απαιτείται να πραγματοποιήσουν οι εν λόγω δικαιούχοι για να συμμορφωθούν με το κεκτημένο και τις αξίες της Ένωσης και να ευθυγραμμιστούν σταδιακά με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές της Ένωσης, ώστε να καταστούν μέλη της Ένωσης, γεγονός που θα συμβάλλει στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία τους.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και να υποστηρίξει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη χρηστή διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα·

β)  να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία των δικαστών, το κράτος δικαίου, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και να υποστηρίξει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη χρηστή διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων στους τομείς των δημόσιων συμβάσεων, των κρατικών ενισχύσεων, του ανταγωνισμού, των άμεσων ξένων επενδύσεων και της πνευματικής ιδιοκτησίας·

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  να διαμορφώσει τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές των δικαιούχων του παραρτήματος Ι σύμφωνα με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές της Ένωσης και να ενισχύσει τη συμφιλίωση και τις σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και τις διαπροσωπικές επαφές και την επικοινωνία·

γ)  να διαμορφώσει τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές των δικαιούχων του παραρτήματος Ι σύμφωνα με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές της Ένωσης, μεταξύ άλλων, με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση των διμερών μηχανισμών οικονομικής ολοκλήρωσης που παρέχονται από συμφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης, και να ενισχύσει τη συμφιλίωση και τις σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και τις διαπροσωπικές επαφές και την επικοινωνία·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της αυξημένης συνδεσιμότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης, της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, των κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, να ενισχύσει την προστασία του περιβάλλοντος, να αυξήσει την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να αναπτύξει την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία·

δ)  να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και συνεργασία, μεταξύ άλλων μέσω της αυξημένης συνδεσιμότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης, της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, της εναρμόνισης των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων και των κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, να ενισχύσει την προστασία του περιβάλλοντος, να αυξήσει την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να αναπτύξει την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία·

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)   να υποστηρίξει την εδαφική και διασυνοριακή συνεργασία.

ε)  να υποστηρίξει την εδαφική και διασυνοριακή συνεργασία, μεταξύ άλλων στα θαλάσσια σύνορα και να ενισχύσει τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μέσω της πλήρους εφαρμογής των υφιστάμενων συμφωνιών με την Ένωση και της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της πλαστογραφίας.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το πλαίσιο πολιτικής για τη διεύρυνση που έχει καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, οι συμφωνίες που θεσπίζουν νομικά δεσμευτική σχέση με τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι, καθώς και σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανακοινώσεις της Επιτροπής ή κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της ύπατης εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας αποτελούν το συνολικό πλαίσιο πολιτικής για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ της βοήθειας και του πλαισίου πολιτικής για τη διεύρυνση.

1.  Το πλαίσιο πολιτικής για τη διεύρυνση που έχει καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, οι συμφωνίες που θεσπίζουν νομικά δεσμευτική σχέση με τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι, καθώς και σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πορίσματα και συμπεράσματα ομάδων παρακολούθησης, αποστολές και αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανακοινώσεις της Επιτροπής ή κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της ύπατης εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας αποτελούν το συνολικό πλαίσιο πολιτικής για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ της βοήθειας και του πλαισίου πολιτικής για τη διεύρυνση.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η ισορροπημένη, μη πολιτικοποιημένη και χωρίς διακρίσεις κατανομή των κονδυλίων θα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλη τη χώρα, καθώς και σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η βοήθεια δυνάμει του ΜΠΒ ΙΙΙ βασίζεται σε πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ για την επίτευξη των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3. Το πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ θεσπίζεται από την Επιτροπή για τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης.

1.  Η βοήθεια δυνάμει του ΜΠΒ ΙΙΙ βασίζεται σε πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ για την επίτευξη των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3. Το πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ θεσπίζεται από την Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η βοήθεια απευθύνεται στους δικαιούχους του παραρτήματος Ι και είναι προσαρμοσμένη στην ειδική κατάστασή τους, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι περαιτέρω προσπάθειες που απαιτούνται για την πλήρωση των κριτηρίων προσχώρησης, καθώς και οι ικανότητες των εν λόγω δικαιούχων. Η βοήθεια διαφοροποιείται, ως προς το πεδίο εφαρμογής και την ένταση, ανάλογα με τις ανάγκες, τις δεσμεύσεις για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων και την πρόοδο στην υλοποίηση των εν λόγω μεταρρυθμίσεων.

Η βοήθεια απευθύνεται στους δικαιούχους του παραρτήματος Ι και είναι προσαρμοσμένη στην ειδική κατάστασή τους, ενώ λαμβάνεται υπόψη η περαιτέρω πρόοδος που απαιτείται για την πλήρωση των κριτηρίων προσχώρησης, καθώς και οι ικανότητες των εν λόγω δικαιούχων. Η βοήθεια διαφοροποιείται, ως προς το πεδίο εφαρμογής και την ένταση, ανάλογα με τις ανάγκες, τις δεσμεύσεις για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων και την πρόοδο στην υλοποίηση των εν λόγω μεταρρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση, καλό επιχειρηματικό και επενδυτικό κλίμα, καθώς και δημοσιονομική εξυγίανση. Η πρόοδος παρακολουθείται και αξιολογείται τακτικά από την Επιτροπή.

 

Η βοήθεια της Ένωσης αναστέλλεται ή αναστέλλεται εν μέρει σε περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδος ως προς την επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 ή όταν ένας δικαιούχος δε σέβεται την αρχή της δημοκρατίας, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες ή παραβιάζει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο των σχετικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί με την Ένωση. Υπό τους ίδιους όρους και κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή εξετάζει την αναστολή ή τη μερική αναστολή της ενωσιακής βοήθειας και υποβάλλει σχετική έκθεση, αιτιολογώντας την απόφασή της.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά κατά τη συνολική διαδικασία υλοποίησης των έργων, μέσω σταθερού και συνεπούς μηχανισμού, για να παρέχει ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της αξιολόγησης και να παρακολουθεί την πρόοδο όσον αφορά τους καθορισμένους στόχους, προκειμένου να διασφαλίζεται καλύτερη λογοδοσία, βελτιωμένη διαφάνεια και καλύτερη στόχευση των δαπανών στο πλαίσιο των κονδυλίων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξουσιοδοτείται να υποβάλλει αίτημα στην Επιτροπή για την εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων στις οποίες η διαδικασία που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό δεν ακολουθείται από τους δικαιούχους, και για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, σε περίπτωση ύπαρξης στοιχείων που αιτιολογούν τη λήψη τους.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Θέσπιση των απαραίτητων οργανισμών για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου και ενθάρρυνση της ορθής λειτουργίας τους από τα πρώιμα στάδια. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στη θέσπιση ανεξάρτητων, υποκείμενων σε λογοδοσία και αποτελεσματικών δικαστικών συστημάτων, τα οποία προβλέπουν, μεταξύ άλλων, διαφανή και αξιοκρατικά συστήματα διορισμού, αξιολόγησης και προαγωγών, και αποτελεσματικές πειθαρχικές διαδικασίες σε περιπτώσεις επιλήψιμων πράξεων, και στην προώθηση της δικαστικής συνεργασίας, στην εξασφάλιση της θέσπισης άρτιων συστημάτων προστασίας των συνόρων, διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και παροχής ασύλου σε όσους έχουν ανάγκη, στην ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων για την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων και της σωματεμπορίας, της παράνομης διακίνησης μεταναστών, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες/της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διαφθοράς, στην προαγωγή και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, καθώς και των λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και διεμφυλικών και μεσοφυλικών ατόμων, των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της προστασίας των δεδομένων.

α)  Θέσπιση των απαραίτητων οργανισμών για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου και ενθάρρυνση της ορθής λειτουργίας τους από τα πρώιμα στάδια. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν: στον διαχωρισμό των εξουσιών, στη θέσπιση ανεξάρτητων, υποκείμενων σε λογοδοσία και αποτελεσματικών δικαστικών συστημάτων, τα οποία προβλέπουν, μεταξύ άλλων, διαφανή και αξιοκρατικά συστήματα διορισμού, αξιολόγησης και προαγωγών, και αποτελεσματικές πειθαρχικές διαδικασίες σε περιπτώσεις επιλήψιμων πράξεων, και στην προώθηση της δικαστικής συνεργασίας, στην εξασφάλιση της θέσπισης άρτιων συστημάτων προστασίας των συνόρων, διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και παροχής ασύλου σε όσους έχουν ανάγκη, στην ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων για την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων και της σωματεμπορίας, της παράνομης διακίνησης μεταναστών, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες/της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διαφθοράς· στην προαγωγή και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, καθώς και των λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και διεμφυλικών και μεσοφυλικών ατόμων, των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της ελευθερίας έκφρασης και της προστασίας των δεδομένων.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  Ενδυνάμωση της οικονομικής διακυβέρνησης. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη στήριξη της συμμετοχής στη διαδικασία του προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης και της συστηματικής συνεργασίας με διεθνή χρηματοοικονομικά ιδρύματα σε θεμελιώδη ζητήματα οικονομικής πολιτικής, καθώς και στη βελτίωση της ικανότητας ενίσχυσης της μακροοικονομικής σταθερότητας και στη στήριξη της πορείας προς μια λειτουργική οικονομία της αγοράς, ικανή να ανταπεξέρχεται στις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάμεις της αγοράς εντός της Ένωσης.

γ)  Ενδυνάμωση της οικονομικής διακυβέρνησης. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη στήριξη της συμμετοχής στη διαδικασία του προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης και της συστηματικής συνεργασίας με διεθνή χρηματοοικονομικά ιδρύματα σε θεμελιώδη ζητήματα οικονομικής πολιτικής, καθώς και στη βελτίωση της ικανότητας ενίσχυσης της μακροοικονομικής σταθερότητας και στη στήριξη της πορείας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και μια λειτουργική οικονομία της αγοράς, ικανή να ανταπεξέρχεται στις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάμεις της αγοράς εντός της Ένωσης.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  Προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν: Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας και της αεργίας με τη στήριξη της βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας, ιδίως των νέων [κυρίως των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)], των γυναικών, των μακροχρόνια ανέργων και όλων των υποεκπροσωπούμενων ομάδων. Τα μέτρα προάγουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας ποιότητας και υποστηρίζουν την αποτελεσματική επιβολή των εργασιακών κανόνων και προτύπων σε ολόκληρη την επικράτεια. Άλλες βασικές παρεμβάσεις αφορούν τη στήριξη της ισότητας των φύλων, την προώθηση της απασχολησιμότητας και της παραγωγικότητας, την προσαρμογή των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στην αλλαγή, την καθιέρωση βιώσιμου κοινωνικού διαλόγου, καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και οι επιθεωρήσεις εργασίας.

η)  Προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν: Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας και της αεργίας με τη στήριξη της βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας, ιδίως των νέων [κυρίως των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)], των γυναικών, των μακροχρόνια ανέργων και όλων των υποεκπροσωπούμενων ομάδων. Τα μέτρα προάγουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας ποιότητας και υποστηρίζουν την αποτελεσματική επιβολή των εργασιακών κανόνων και προτύπων, καθώς και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις βάσει των εργασιακών προτύπων της ΔΟΕ σε ολόκληρη την επικράτεια. Άλλες βασικές παρεμβάσεις αφορούν τη στήριξη της ισότητας των φύλων, την προώθηση της απασχολησιμότητας και της παραγωγικότητας, την προσαρμογή των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στην αλλαγή, την καθιέρωση βιώσιμου κοινωνικού διαλόγου, καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και οι επιθεωρήσεις εργασίας.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  Βελτίωση της κατάστασης του ιδιωτικού τομέα και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της έξυπνης εξειδίκευσης, ως βασικών παραγόντων ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας και συνοχής. Προτεραιότητα δίνεται σε έργα που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.

ια)  Βελτίωση της κατάστασης του ιδιωτικού τομέα και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της έξυπνης εξειδίκευσης, ως βασικών παραγόντων ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας και συνοχής. Προτεραιότητα δίνεται σε βιώσιμα έργα που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  προώθηση της κατάργησης των περιττών φραγμών στο εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των γραφειοκρατικών εμποδίων, καθώς και των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών· 

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο ακόλουθος κατάλογος βασικών δεικτών επιδόσεων χρησιμοποιείται για να συμβάλει στη μέτρηση της συνεισφοράς της Ένωσης στην επίτευξη των ειδικών της στόχων:

Ο ακόλουθος κατάλογος βασικών δεικτών επιδόσεων χρησιμοποιείται για να συμβάλει στη μέτρηση της συνεισφοράς της Ένωσης στην επίτευξη των ειδικών της στόχων και της προόδου που έχει σημειωθεί από τους δικαιούχους:

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

10α.  Συμφιλίωση, σχέσεις καλής γειτονίας και διεθνείς υποχρεώσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

2.7.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

2.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

David Borrelli

9.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή

5.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Ralph Packet, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Alojz Peterle, Kosma Złotowski

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

ALDE

Nadja Hirsch

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Ralph Packet, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel

NI

David Borrelli

PPE

Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Alojz Peterle, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Jonás Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

2

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

2

0

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (22.11.2018)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)

(COM(2018)0465 – C8‑0274/2018 – 2018/0247(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ivana Maletić

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο ΜΠΒ (μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας) παίζει σημαντικό ρόλο στη διεύρυνση ως κύριο μέσο για την προετοιμασία των υποψηφίων και των εν δυνάμει υποψηφίων για τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και την πλήρη ένταξη. Η διαδικασία διεύρυνσης ενισχύει την ειρήνη, τη δημοκρατία και τη σταθερότητα στην Ευρώπη και τοποθετεί την Ένωση σε καλύτερη θέση για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.

Ο ΜΠΒ εμφανίζεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως βασική συνιστώσα της πολιτικής των εξωτερικών δράσεων και θα πρέπει να συνδέεται στενά με άλλα προγράμματα εξωτερικής δράσης. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλιστεί η συνοχή του με άλλες συναφείς πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης.

Νέες προκλήσεις, όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή, περιλαμβάνονται στον ΜΠΒ ΙΙΙ και, ως εκ τούτου, η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χορηγηθούν 1,2 φορές περισσότερα κονδύλια στον νέο ΜΠΒ σε σύγκριση με τον ΜΠΒ ΙΙ του τρέχοντος ΠΔΠ 2014-2020. Η συντάκτρια τονίζει τη σημασία του στρατηγικού προγραμματισμού και της μέτρησης των επιδόσεων στον ΜΠΒ ΙΙΙ, καθώς και την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων προκλήσεων και κρίσεων.

Ο ΜΠΒ ΙΙ συνέβαλε στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε βασικούς τομείς, όπως ο δικαστικός τομέας, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η δημόσια διοίκηση και η κοινωνική ένταξη, και υποστήριξε τη σταδιακή ευθυγράμμιση με τη νομοθεσία και τα πρότυπα της ΕΕ, ενώ με τον ΜΠΒ ΙΙΙ απαιτείται περισσότερη στήριξη για μεγαλύτερη εστίαση στην οικονομική ανάπτυξη και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας καθώς και στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης.

Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει κατάλληλα μέτρα για να επιταχύνει την απορρόφηση των κεφαλαίων του ΜΠΒ, ιδίως κατά τα πρώτα έτη, ώστε να αποφευχθούν διαρθρωτικές καθυστερήσεις στις συμβάσεις και τις πληρωμές. Η συνολική αρχιτεκτονική των μέσων και των διοικητικών και χρηματοδοτικών διαδικασιών θα πρέπει να απλουστευθεί και να παρέχεται περισσότερη τεχνική βοήθεια υπέρ της ανάπτυξης ικανοτήτων, της προετοιμασίας έργων, της σύναψης συμβάσεων και της εφαρμογής.

Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης τονίζει τη σημασία της συνοχής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, καθώς και μεταξύ των ίδιων των εξωτερικών μέσων, ώστε να επιτευχθούν συνέργειες και υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη αξία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται επίσης βάσει των συμφωνιών που έχουν συναφθεί από την Ένωση με τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι. Η βοήθεια θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται στην υποστήριξη των δικαιούχων του παραρτήματος Ι ώστε να ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου, να μεταρρυθμίσουν το δικαστικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση, να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να προωθούν την ισότητα των φύλων, την ανεκτικότητα, την κοινωνική ένταξη και την εξάλειψη των διακρίσεων. Η βοήθεια θα πρέπει να υποστηρίζει επίσης τις βασικές αρχές και τα δικαιώματα που καθορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων17. Η βοήθεια θα εξακολουθήσει να αποτελεί στήριγμα για τις προσπάθειές τους για προώθηση της περιφερειακής, της μακροπεριφερειακής και της διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσει την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη, καθώς και την οικονομική διακυβέρνηση, προωθώντας ένα πρόγραμμα για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, της ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, καθώς επίσης και σύμφωνα με την εμβληματική πρωτοβουλία ψηφιακού θεματολογίου για τα Δυτικά Βαλκάνια.

(7)  Βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται επίσης βάσει των συμφωνιών που έχουν συναφθεί από την Ένωση με τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι. Η βοήθεια θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται στην υποστήριξη των δικαιούχων του παραρτήματος Ι ώστε να ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου, να μεταρρυθμίσουν το δικαστικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση, να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να προωθούν την ισότητα των φύλων, την ανεκτικότητα, την κοινωνική ένταξη και την εξάλειψη των διακρίσεων. Η βοήθεια θα πρέπει να υποστηρίζει επίσης τις βασικές αρχές και τα δικαιώματα που καθορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων17. Η βοήθεια θα εξακολουθήσει να αποτελεί στήριγμα για τις προσπάθειές τους για προώθηση της περιφερειακής, της μακροπεριφερειακής και της διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης, με σκοπό την υπερπήδηση των γεωγραφικών και πολιτιστικών φραγμών, την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας και τη συμφιλίωση. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσει την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη, καθώς και την οικονομική διακυβέρνηση, προωθώντας ένα πρόγραμμα για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, της ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, καθώς επίσης και σύμφωνα με την εμβληματική πρωτοβουλία ψηφιακού θεματολογίου για τα Δυτικά Βαλκάνια.

__________________

__________________

17 Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων που διακηρύχθηκε επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά την κοινωνική σύνοδο κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017.

17 Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων που διακηρύχθηκε επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά την κοινωνική σύνοδο κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η ενισχυμένη στρατηγική και επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των δικαιούχων του παραρτήματος Ι στον τομέα της ασφάλειας είναι καθοριστική για την αποτελεσματική και αποδοτική αντιμετώπιση των απειλών κατά της ασφάλειας και των τρομοκρατικών απειλών.

(9)  Η ενισχυμένη στρατηγική και επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των δικαιούχων του παραρτήματος Ι στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας είναι καθοριστική για την αποτελεσματική και αποδοτική αντιμετώπιση των απειλών κατά της ασφάλειας και των τρομοκρατικών απειλών.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Οι δικαιούχοι του παραρτήματος Ι είναι ανάγκη να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή, και να ευθυγραμμιστούν με τις προσπάθειες της Ένωσης για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων. Εκφράζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τη δέσμευση στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, το παρόν πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη ενός στόχου σύμφωνα με τον οποίο το 25 % των συνολικών δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ θα κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν το 16 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος σε κλιματικούς σκοπούς. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του προγράμματος, και η συνολική συνεισφορά του προγράμματος θα εκτιμάται στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.

(13)  Οι δικαιούχοι του παραρτήματος Ι είναι ανάγκη να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή, και να ευθυγραμμιστούν με τις προσπάθειες της Ένωσης για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων. Εκφράζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της κλιματικής δράσης στις πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη του γενικού στόχου που έγκειται στη χορήγηση τουλάχιστον του 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη στήριξη των κλιματικών στόχων κατά την περίοδο 2021-2027 του ΠΔΠ, και ενός ετήσιου στόχου 30% το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν το 20 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος σε κλιματικούς σκοπούς. Σε περίπτωση διασυνοριακής ρύπανσης, οι δαπάνες του ΜΠΒ θα πρέπει να κατευθύνονται κατά προτεραιότητα στην ετοιμασία και υλοποίηση όσων έργων θα εξαλείψουν τη διασυνοριακή ρύπανση. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του προγράμματος, και η συνολική συνεισφορά του προγράμματος θα εκτιμάται στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Οι δράσεις δυνάμει του παρόντος μηχανισμού θα πρέπει να υποστηρίζουν την υλοποίηση της ατζέντας του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που αποτελεί οικουμενική ατζέντα την οποία έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν πλήρως η ΕΕ και τα κράτη μέλη της και έχουν προσυπογράψει όλοι οι δικαιούχοι του παραρτήματος Ι.

(14)  Οι δράσεις δυνάμει του παρόντος μηχανισμού θα πρέπει να υποστηρίζουν την υλοποίηση της ατζέντας του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που αποτελεί οικουμενική ατζέντα την οποία έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν πλήρως η ΕΕ και τα κράτη μέλη της και έχουν προσυπογράψει όλοι οι δικαιούχοι του παραρτήματος Ι. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 1 «Καμία φτώχεια», 5 «Ισότητα των φύλων», 7 «Οικονομικά προσιτή και καθαρή ενέργεια», 8 «Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη», 9 «Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές», 10 «Μειωμένες ανισότητες», 11 «Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες», 13 «Δράση για το κλίμα» και 16 «Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί».

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση, τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα της ενίσχυσής τους, ιδίως με τακτικές διαβουλεύσεις και συχνές ανταλλαγές πληροφοριών κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου της βοήθειας. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας, μεταξύ άλλων μέσω τακτικών διαβουλεύσεων με τους άλλους χορηγούς βοήθειας. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να ενισχυθεί τόσο με προγράμματα που εφαρμόζονται μέσω κρατικών φορέων όσο και ως άμεσης αποδέκτριας της βοήθειας της Ένωσης.

(16)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση, τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα της ενίσχυσής τους, ιδίως με τακτικές διαβουλεύσεις και συχνές ανταλλαγές πληροφοριών κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου της βοήθειας. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας, μεταξύ άλλων μέσω τακτικών διαβουλεύσεων με τους άλλους χορηγούς βοήθειας. Η βοήθεια θα πρέπει να επιδιώκει την ευθυγράμμιση με την ενωσιακή στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση, ρυθμίσεις για την αρχή της εταιρικής σχέσης και μια ενοποιημένη προσέγγιση της εδαφικής ανάπτυξης. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να ενισχυθεί τόσο με προγράμματα που εφαρμόζονται μέσω κρατικών φορέων όσο και ως άμεσης αποδέκτριας της βοήθειας της Ένωσης.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Η Ένωση έχει συμφέρον να στηρίζει τις προσπάθειες των δικαιούχων του παραρτήματος Ι για μεταρρυθμίσεις, με σκοπό την ένταξή τους στην Ένωση. Η διαχείριση της βοήθειας θα πρέπει να εστιάζεται ιδιαιτέρως στα αποτελέσματα και να δίνει κίνητρα σε όσους αποδεικνύουν έμπρακτα την τήρηση των δεσμεύσεών τους για μεταρρυθμίσεις, μέσω της αποδοτικής υλοποίησης της προενταξιακής βοήθειας και της προόδου ως προς την εκπλήρωση των κριτηρίων ένταξης.

(18)  Η Ένωση έχει συμφέρον να στηρίζει τις προσπάθειες των δικαιούχων του παραρτήματος Ι για μεταρρυθμίσεις, με σκοπό την ένταξή τους στην Ένωση. Η διαχείριση της βοήθειας θα πρέπει να εστιάζεται ιδιαιτέρως στα αποτελέσματα και να δίνει κίνητρα για πιο αποτελεσματική και πιο αποδοτική χρήση των κονδυλίων σε όσους αποδεικνύουν έμπρακτα την τήρηση των δεσμεύσεών τους για μεταρρυθμίσεις, μέσω της αποδοτικής υλοποίησης της προενταξιακής βοήθειας και της προόδου ως προς την εκπλήρωση των κριτηρίων ένταξης, την επίτευξη θετικών αλλαγών στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον τους και την απόκριση στις τρέχουσες προκλήσεις.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η μετάβαση από την άμεση διαχείριση των προενταξιακών κονδυλίων από την Επιτροπή στην έμμεση διαχείριση από τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι θα πρέπει να γίνεται σταδιακά και σύμφωνα με τις αντίστοιχες ικανότητες των εν λόγω δικαιούχων. Για τη διαχείριση της βοήθειας θα πρέπει να συνεχιστεί η χρήση των δομών και των μηχανισμών η αξία των οποίων αποδείχτηκε κατά την προενταξιακή διαδικασία.

(19)  Η μετάβαση από την άμεση διαχείριση των προενταξιακών κονδυλίων από την Επιτροπή στην έμμεση διαχείριση από τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι θα πρέπει να γίνεται σταδιακά και σύμφωνα με τις αντίστοιχες ικανότητες των εν λόγω δικαιούχων. Η μετάβαση στην έμμεση διαχείριση από τους δικαιούχους θα πρέπει να αναστέλλεται ή να ακυρώνεται σε περίπτωση που οι εν λόγω ικανότητες εξελίσσονται αρνητικά. Για τη διαχείριση της βοήθειας θα πρέπει να συνεχιστεί η χρήση των δομών και των μηχανισμών η αξία των οποίων αποδείχτηκε κατά την προενταξιακή διαδικασία.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Θα πρέπει να επιταχυνθεί η υλοποίηση και η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη στους δικαιούχους για να δημιουργήσουν μια υγιή οικονομική διαχείριση και συστήματα οικονομικού ελέγχου και να οικοδομήσουν ικανότητες εν όψει της ετοιμασίας «δεξαμενών έργων», διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και εποπτείας, και για να εφαρμόσουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα στηρίξουν την επίτευξη των στόχων και την καλή επίδοση του ΜΠΒ.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει την αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματα της εξωτερικής δράσης της. Θα το επιτύχει αυτό μέσω της συνοχής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, καθώς και μέσω της δημιουργίας συνεργειών με άλλες πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή.

(20)  Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει την αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματα της εξωτερικής δράσης της, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τη διπλή στόχευση και την επικάλυψη. Θα το επιτύχει αυτό μέσω της συνέπειας, της αυστηρής συνοχής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, καθώς και μέσω της δημιουργίας συνεργειών με άλλες πολιτικές και εξωτερικές δράσεις, χρηματοδοτικούς πόρους και προγράμματα της Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Οι εξωτερικές δράσεις υλοποιούνται συχνά σε ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο περιβάλλον το οποίο επιβάλλει τη συνεχή και ταχεία προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των εταίρων της Ένωσης και στις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση, την ασφάλεια και τη σταθερότητα, την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, την παράτυπη μετανάστευση και τις βασικές αιτίες της. Για να συμβιβαστεί η αρχή της προβλεψιμότητας με την ανάγκη ταχείας αντίδρασης στις νέες ανάγκες απαιτείται συνεπώς η προσαρμογή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των προγραμμάτων. Για να επιτρέψει στην Ένωση να αυξήσει την ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες ανάγκες, σεβόμενη την αρχή του ετήσιου καθορισμού του προϋπολογισμού της Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διατηρεί την ευελιξία που επιτρέπεται ήδη από τον δημοσιονομικό κανονισμό για άλλες πολιτικές, κυρίως τις μεταφορές και τις αλλαγές στη δέσμευση ήδη αναληφθέντων κεφαλαίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των πόρων της ΕΕ τόσο για τους πολίτες της ΕΕ όσο και για τους δικαιούχους του παραρτήματος I, μεγιστοποιώντας έτσι τους πόρους της ΕΕ που είναι διαθέσιμοι για τις παρεμβάσεις εξωτερικής δράσης της ΕΕ.

(26)  Οι εξωτερικές δράσεις υλοποιούνται συχνά σε ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο περιβάλλον το οποίο επιβάλλει τη συνεχή και ταχεία προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των εταίρων της Ένωσης και στις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση, την ασφάλεια, την άμυνα και τη σταθερότητα, την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, την παράτυπη μετανάστευση και τις βασικές αιτίες της. Για να συμβιβαστεί η αρχή της προβλεψιμότητας με την ανάγκη ταχείας αντίδρασης στις νέες ανάγκες απαιτείται συνεπώς η προσαρμογή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των προγραμμάτων. Για να επιτρέψει στην Ένωση να αυξήσει την ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες ανάγκες, σεβόμενη την αρχή του ετήσιου καθορισμού του προϋπολογισμού της Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διατηρεί την ευελιξία που επιτρέπεται ήδη από τον δημοσιονομικό κανονισμό για άλλες πολιτικές, κυρίως τις μεταφορές και τις αλλαγές στη δέσμευση ήδη αναληφθέντων κεφαλαίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των πόρων της ΕΕ τόσο για τους πολίτες της ΕΕ όσο και για τους δικαιούχους του παραρτήματος I, μεγιστοποιώντας έτσι τους πόρους της ΕΕ που είναι διαθέσιμοι για τις παρεμβάσεις εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Θα πρέπει να επιτραπούν πρόσθετες μορφές ευελιξίας, όπως η ανακατανομή μεταξύ των προτεραιοτήτων, τα έργα σταδιακής υλοποίησης και οι συμβάσεις πλεονάζουσας ικανότητας (over-contracting).

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της αυξημένης συνδεσιμότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης, της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, των κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, να ενισχύσει την προστασία του περιβάλλοντος, να αυξήσει την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να αναπτύξει την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.

δ)  να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, μέσω της αυξημένης συνδεσιμότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης, της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, των κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, να ενισχύσει την προστασία του περιβάλλοντος, να αυξήσει την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, να αναπτύξει την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, να βελτιώσει το επιχειρηματικό και επενδυτικό κλίμα, να ενθαρρύνει την έξυπνη εξειδίκευση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την έρευνα και καινοτομία, και να δημιουργήσει ευκαιρίες για θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του ΜΠΒ ΙΙΙ για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 14 500 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του ΜΠΒ ΙΙΙ για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 13 009 976 000 EUR σε τιμές 2018 (14 663 401 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την εφαρμογή του προγράμματος, όπως π.χ. για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής, και δραστηριότητες που αφορούν την προετοιμασία του επόμενου προγράμματος παροχής προενταξιακής βοήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ].

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την εφαρμογή του προγράμματος, όπως π.χ. για δραστηριότητες προετοιμασίας (βοήθεια για ετοιμασία έργων και αποτίμηση), στήριξη για θεσμική ενίσχυση και δημιουργία διοικητικής ικανότητας με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση, για δραστηριότητες παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής, και δραστηριότητες που αφορούν την προετοιμασία του επόμενου προγράμματος παροχής προενταξιακής βοήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ].

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα προγράμματα και οι δράσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού ενσωματώνουν τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ισότητας των φύλων και λαμβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, τις διασυνδέσεις μεταξύ των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης34, για την προαγωγή ολοκληρωμένων δράσεων που μπορούν να δημιουργήσουν παράλληλα οφέλη και να εκπληρώσουν πολλαπλούς στόχους με συνεκτικό τρόπο.

2.  Τα προγράμματα και οι δράσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού ενσωματώνουν τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ισότητας των φύλων και λαμβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, τις διασυνδέσεις μεταξύ των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης34, για την προαγωγή ολοκληρωμένων δράσεων που μπορούν να δημιουργήσουν παράλληλα οφέλη και να εκπληρώσουν πολλαπλούς στόχους με συνεκτικό τρόπο. Σε περίπτωση διασυνοριακής ρύπανσης, οι δαπάνες του ΜΠΒ θα πρέπει να κατευθύνονται κατά προτεραιότητα στην ετοιμασία και υλοποίηση όσων έργων θα εξαλείψουν τη διασυνοριακή ρύπανση.

__________________

__________________

34 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

34 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν τη συνοχή και επιδιώκουν την αποφυγή της αλληλεπικάλυψης μεταξύ της βοήθειας που παρέχεται από τον ΜΠΒ ΙΙΙ και άλλης βοήθειας παρεχόμενης από την Ένωση, τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σύμφωνα με τις καθιερωμένες αρχές για την ενίσχυση του επιχειρησιακού συντονισμού στον τομέα της εξωτερικής βοήθειας και για την εναρμόνιση των πολιτικών και των διαδικασιών, ιδίως των διεθνών αρχών για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης35. Ο συντονισμός επιβάλλει τακτικές διαβουλεύσεις, συχνές ανταλλαγές πληροφοριών κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου της βοήθειας και συναντήσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό τον συντονισμό της βοήθειας, και αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της διαδικασίας προγραμματισμού της Ένωσης και των κρατών μελών.

3.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν τη συνοχή και επιδιώκουν την αποφυγή της αλληλεπικάλυψης μεταξύ της βοήθειας που παρέχεται από τον ΜΠΒ ΙΙΙ και άλλης βοήθειας παρεχόμενης από την Ένωση, τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σύμφωνα με τις καθιερωμένες αρχές για την ενίσχυση του επιχειρησιακού συντονισμού στον τομέα της εξωτερικής βοήθειας και για την εναρμόνιση των πολιτικών και των διαδικασιών, ιδίως των διεθνών αρχών για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης35. Ο συντονισμός επιβάλλει τακτικές διαβουλεύσεις, συχνές ανταλλαγές πληροφοριών κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου της βοήθειας και συναντήσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό τον συντονισμό της βοήθειας, και αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της διαδικασίας προγραμματισμού της Ένωσης και των κρατών μελών. Η βοήθεια θα πρέπει να επιδιώκει την ευθυγράμμιση με την ενωσιακή στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση, αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των ταμείων, ρυθμίσεις για την αρχή της εταιρικής σχέσης και μια ενοποιημένη προσέγγιση της εδαφικής ανάπτυξης.

__________________

__________________

35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, λαμβάνει επίσης τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει τον συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα με τους πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς και φορείς, όπως διεθνείς οργανισμούς και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οργανώσεις και μη ενωσιακούς χορηγούς βοήθειας.

4.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, λαμβάνει επίσης τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει τον συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα με τους πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς και φορείς, όπως διεθνείς οργανισμούς και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οργανώσεις, μη ενωσιακούς χορηγούς βοήθειας και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η βοήθεια απευθύνεται στους δικαιούχους του παραρτήματος Ι και είναι προσαρμοσμένη στην ειδική κατάστασή τους, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι περαιτέρω προσπάθειες που απαιτούνται για την πλήρωση των κριτηρίων προσχώρησης, καθώς και οι ικανότητες των εν λόγω δικαιούχων. Η βοήθεια διαφοροποιείται, ως προς το πεδίο εφαρμογής και την ένταση, ανάλογα με τις ανάγκες, τις δεσμεύσεις για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων και την πρόοδο στην υλοποίηση των εν λόγω μεταρρυθμίσεων.

Η βοήθεια απευθύνεται στους δικαιούχους του παραρτήματος Ι και είναι προσαρμοσμένη στην ειδική κατάστασή τους, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι περαιτέρω προσπάθειες που απαιτούνται για την πλήρωση των κριτηρίων προσχώρησης, καθώς και οι ικανότητες των εν λόγω δικαιούχων. Η βοήθεια διαφοροποιείται, ως προς το πεδίο εφαρμογής και την ένταση, ανάλογα με τις ανάγκες, τις δεσμεύσεις για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων, την πρόοδο στην υλοποίηση των εν λόγω μεταρρυθμίσεων και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με την εκπλήρωση των ενταξιακών κριτηρίων, τις θετικές αλλαγές στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και την απόκριση στις τρέχουσες προκλήσεις.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Στην περίπτωση διακοπής προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 12 του [κανονισμού ΕΕΣ], η υπολειπόμενη διαθέσιμη στήριξη από τον παρόντα κανονισμό προς το πρόγραμμα που έχει διακοπεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση οποιωνδήποτε άλλων δράσεων που είναι επιλέξιμες δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

4.  Στην περίπτωση διακοπής προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 12 του [κανονισμού ΕΕΣ], η υπολειπόμενη διαθέσιμη στήριξη από τον παρόντα κανονισμό προς το πρόγραμμα που έχει διακοπεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση οποιωνδήποτε άλλων δράσεων που είναι επιλέξιμες δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, εάν δεν υπάρχουν επιλέξιμες δράσεις προς χρηματοδότηση κατά το τρέχον έτος, είναι δυνατή η μεταφορά των πιστώσεων στο επόμενο έτος. 

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  Ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης και των εταίρων της να προλαμβάνουν τις συγκρούσεις, να εδραιώνουν την ειρήνη και να αντιμετωπίζουν καταστάσεις που προηγούνται και έπονται των κρίσεων, μεταξύ άλλων μέσω της έγκαιρης προειδοποίησης και της ανάλυσης των κινδύνων με προσοχή στη διάσταση των συγκρούσεων, προώθηση της διαπροσωπικής δικτύωσης, της συμφιλίωσης, της οικοδόμησης ειρήνης και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και στήριξη δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης.

δ)  Ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης και των εταίρων της να προλαμβάνουν τις συγκρούσεις, να εδραιώνουν την ειρήνη και να αντιμετωπίζουν καταστάσεις που προηγούνται και έπονται των κρίσεων, μεταξύ άλλων μέσω της έγκαιρης προειδοποίησης και της ανάλυσης των κινδύνων με προσοχή στη διάσταση των συγκρούσεων, προώθηση της διαπροσωπικής δικτύωσης, της συμφιλίωσης, της οικοδόμησης ειρήνης και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και στήριξη δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης· συμβολή στην άμυνα και την κυβερνοάμυνα των δικαιούχων του παραρτήματος Ι· ενίσχυση των δυνατοτήτων στρατηγικής επικοινωνίας, ούτως ώστε να προαχθεί η συστηματική αποκάλυψη της παραπληροφόρησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD) Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

2.7.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

2.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Ivana Maletić

11.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή

25.9.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Λευτέρης Χριστοφόρου, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Ελευθέριος Συναδινός, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Ελευθέριος Συναδινός

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (22.11.2018)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)

(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Adina‑Ioana Vălean

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Οι δικαιούχοι του παραρτήματος Ι είναι ανάγκη να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή, και να ευθυγραμμιστούν με τις προσπάθειες της Ένωσης για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων. Εκφράζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τη δέσμευση στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, το παρόν πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη ενός στόχου σύμφωνα με τον οποίο το 25 % των συνολικών δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ θα κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν το 16 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος σε κλιματικούς σκοπούς. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του προγράμματος, και η συνολική συνεισφορά του προγράμματος θα εκτιμάται στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.

(13)  Οι δικαιούχοι του παραρτήματος Ι είναι ανάγκη να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή, και να ευθυγραμμιστούν με τις προσπάθειες της Ένωσης για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων. Εκφράζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τη δέσμευση στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, το παρόν πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη ενός στόχου σύμφωνα με τον οποίο το 25 % των συνολικών δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ θα κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν το 16 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος σε κλιματικούς σκοπούς. Σε περίπτωση διασυνοριακής ρύπανσης, οι δαπάνες του ΜΠΒ θα πρέπει να κατευθύνονται στην προετοιμασία και υλοποίηση των έργων που θα εξαλείψουν την εν λόγω μορφή ρύπανσης. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του προγράμματος, και η συνολική συνεισφορά του προγράμματος θα εκτιμάται στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση, τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα της ενίσχυσής τους, ιδίως με τακτικές διαβουλεύσεις και συχνές ανταλλαγές πληροφοριών κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου της βοήθειας. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας, μεταξύ άλλων μέσω τακτικών διαβουλεύσεων με τους άλλους χορηγούς βοήθειας. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να ενισχυθεί τόσο με προγράμματα που εφαρμόζονται μέσω κρατικών φορέων όσο και ως άμεσης αποδέκτριας της βοήθειας της Ένωσης.

(16)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση, τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα της ενίσχυσής τους, ιδίως με τακτικές διαβουλεύσεις και συχνές ανταλλαγές πληροφοριών κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου της βοήθειας. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας, μεταξύ άλλων μέσω τακτικών διαβουλεύσεων με τους άλλους χορηγούς βοήθειας. Στόχος αυτής της βοήθειας θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση συνοχής με την ενωσιακή στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνση, και ο καθορισμός των ρυθμίσεων για την εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης και μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να ενισχυθεί τόσο με προγράμματα που εφαρμόζονται μέσω κρατικών φορέων όσο και ως άμεσης αποδέκτριας της βοήθειας της Ένωσης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Οι εθνικές στρατηγικές και οι τομεακές πολιτικές οφείλουν να εγγυώνται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της φύσης· το στοιχείο αυτό θα πρέπει να ενσωματωθεί σε αυτές τις στρατηγικές και τις πολιτικές, κατόπιν της ολοκλήρωσης των κατάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μετά από δημόσιες διαβουλεύσεις που διεξάγονται με ελάχιστη διάρκεια όχι μικρότερη των 30 ημερών. Επίσης, στις αξιολογήσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές διασυνοριακές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη φύση.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να ενισχύσει το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, την κοινωνία των πολιτών και την ασφάλεια, καθώς και να βελτιώσει τη διαχείριση της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των συνόρων·

α)  να ενισχύσει το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, την κοινωνία των πολιτών και την ασφάλεια, καθώς και να βελτιώσει τη διαχείριση της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των συνόρων·

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Για τις εθνικές στρατηγικές και τις τομεακές πολιτικές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο διενεργούνται κατάλληλες αξιολογήσεις όσον αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη φύση.

 

Αυτές οι εθνικές στρατηγικές και οι τομεακές πολιτικές που βασίζονται σε ολοκληρωμένες διαδικασίες αξιολόγησης, οι οποίες περιλαμβάνουν δημόσιες διαβουλεύσεις, περιέχουν κατάλληλες συστάσεις για την ελαχιστοποίηση των δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη φύση που θα μπορούσαν να αναμένονται ως αποτέλεσμα της υλοποίησής τους, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών διαδικασιών, εφόσον κρίνεται ότι οι εν λόγω επιπτώσεις πέραν των εθνικών συνόρων μπορεί να προκύψουν, και καθορίζουν τον κατάλληλο βαθμό παρακολούθησης, σύμφωνα με τις ανάγκες που προσδιορίζονται για κάθε μία από αυτές.

 

Οι εν λόγω διασυνοριακές διαδικασίες περιλαμβάνουν εκτίμηση επιπτώσεων και διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης στη γειτονική χώρα στην οποία οι επιπτώσεις στο περιβάλλον ή τη φύση αξιολογούνται πιθανές, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής μιας τέτοιας στρατηγικής ή τομεακής πολιτικής.

 

Οι εν λόγω δημόσιες διαβουλεύσεις έχουν διάρκεια τουλάχιστον 30 ημερών.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  Ενίσχυση της ικανότητας αντιμετώπισης των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας και της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός ισχυρού συστήματος για την προστασία των συνόρων· πρόληψη και καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης· χάραξη αποτελεσματικής πολιτικής για την επιστροφή και την επανεισδοχή· χορήγηση ασύλου σε όσους έχουν δικαίωμα σε αυτό· διαμόρφωση αποτελεσματικών μέσων για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων, της παράνομης διακίνησης μεταναστών, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της συνεργασίας με την Ένωση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της ριζοσπαστικοποίησης και των υβριδικών απειλών.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  Προώθηση της κοινωνικής προστασίας και ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, ώστε να παρέχουν ουσιαστική, αποτελεσματική και επαρκή προστασία σε όλα τα στάδια της ζωής του ατόμου, στην προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, στην προώθηση των ίσων ευκαιριών και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και της φτώχειας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα επικεντρώνονται επίσης στην ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, λ.χ. Ρομά, στην καταπολέμηση διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, στη βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, όπως η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, η στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη, βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και η μακροχρόνια φροντίδα, μέσω, μεταξύ άλλων, του εκσυγχρονισμού των συστημάτων κοινωνικής προστασίας.

i)  Προώθηση της κοινωνικής προστασίας και ένταξης, ιδίως των μειονοτήτων, και καταπολέμηση της φτώχειας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, ώστε να παρέχουν ουσιαστική, αποτελεσματική και επαρκή προστασία σε όλα τα στάδια της ζωής του ατόμου, στην προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, στην προώθηση των ίσων ευκαιριών και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και της φτώχειας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα επικεντρώνονται επίσης στην ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, λ.χ. Ρομά, στην καταπολέμηση διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, στη βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, όπως η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, η στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη, βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και η μακροχρόνια φροντίδα, μέσω, μεταξύ άλλων, του εκσυγχρονισμού των συστημάτων κοινωνικής προστασίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

2.7.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

2.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Ημερομηνία έγκρισης

20.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Bas Eickhout, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Christofer Fjellner, Merja Kyllönen, Norbert Lins, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Innocenzo Leontini, Paul Rübig, Kosma Złotowski

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Kosma Złotowski

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Richard Ashworth, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, Christofer Fjellner, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Marijana Petir, Paul Rübig, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gabriele Preuß, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Benedek Jávor

1

-

EFDD

Julia Reid

1

0

NI

Zoltán Balczó

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (21.1.2019)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)

(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Joachim Zeller

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η πολιτική της Ένωσης για τη διεύρυνση αποτελεί επένδυση για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Παρέχει μεγαλύτερες οικονομικές και εμπορικές ευκαιρίες προς το αμοιβαίο όφελος της Ένωσης και των επίδοξων κρατών μελών. Η προοπτική της προσχώρησης στην Ένωση έχει ισχυρό μετασχηματιστικό αντίκτυπο, διότι ενσωματώνει θετικές δημοκρατικές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές.

(5)  Η πολιτική της Ένωσης για τη διεύρυνση αποτελεί επένδυση για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα και την ευημερία στην Ευρώπη. Παρέχει μεγαλύτερες οικονομικές και εμπορικές ευκαιρίες προς το αμοιβαίο όφελος της Ένωσης και των επίδοξων κρατών μελών. Η προοπτική της προσχώρησης στην Ένωση έχει ισχυρό μετασχηματιστικό αντίκτυπο, διότι ενσωματώνει θετικές δημοκρατικές, πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλαγές.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε τη σταθερή, βάσει των επιδόσεων, προοπτική προσχώρησης στην ΕΕ για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και αυξημένη δέσμευση της ΕΕ απέναντί τους16». Αυτό αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα για την ενθάρρυνση όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων καθώς και ένδειξη της δέσμευσης που ανέλαβε η ΕΕ για το ευρωπαϊκό μέλλον τους.

(6)  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε τη σταθερή, βάσει των μεταρρυθμίσεων και των επιδόσεων, προοπτική προσχώρησης στην ΕΕ για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και αυξημένη δέσμευση της ΕΕ απέναντί τους»16. Αυτό αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα για την ενθάρρυνση όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων καθώς και ένδειξη της δέσμευσης που ανέλαβε η ΕΕ για το ευρωπαϊκό μέλλον τους.

__________________

__________________

16 COM(2018) 65 final available at https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf

16 COM(2018) 65 final available at https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται επίσης βάσει των συμφωνιών που έχουν συναφθεί από την Ένωση με τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι. Η βοήθεια θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται στην υποστήριξη των δικαιούχων του παραρτήματος Ι ώστε να ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου, να μεταρρυθμίσουν το δικαστικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση, να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να προωθούν την ισότητα των φύλων, την ανεκτικότητα, την κοινωνική ένταξη και την εξάλειψη των διακρίσεων. Η βοήθεια θα πρέπει να υποστηρίζει επίσης τις βασικές αρχές και τα δικαιώματα που καθορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων17. Η βοήθεια θα εξακολουθήσει να αποτελεί στήριγμα για τις προσπάθειές τους για προώθηση της περιφερειακής, της μακροπεριφερειακής και της διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσει την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη, καθώς και την οικονομική διακυβέρνηση, προωθώντας ένα πρόγραμμα για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, της ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, καθώς επίσης και σύμφωνα με την εμβληματική πρωτοβουλία ψηφιακού θεματολογίου για τα Δυτικά Βαλκάνια.

(7)  Βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται βάσει των συμφωνιών που έχουν συναφθεί από την Ένωση με τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι. Η βοήθεια θα πρέπει να εστιάζεται, αφενός, στην υποστήριξη των δικαιούχων του παραρτήματος Ι ώστε να ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου, να μεταρρυθμίσουν το δικαστικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση, να σέβονται την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικότερα τα δικαιώματα των μειονοτήτων, να σέβονται και να προάγουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, και να προωθούν την ισότητα των φύλων, την ανεκτικότητα, την κοινωνική ένταξη και την εξάλειψη των διακρίσεων καθώς και να υποστηρίζουν επίσης τις βασικές αρχές και τα δικαιώματα που καθορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων17. Αφετέρου, η βοήθεια θα εξακολουθήσει να αποτελεί στήριγμα για τις προσπάθειές τους για προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης, καθώς και της περιφερειακής, της μακροπεριφερειακής και της διασυνοριακής συνεργασίας, με τη σταδιακή υιοθέτηση των σχετικών πολιτικών και πρακτικών της ΕΕ, ιδίως της πολιτικής συνοχής, συμβάλλοντας επίσης στην εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης. Επιπλέον, ο ΜΠΒ III θα πρέπει επίσης να βελτιώσει την οικονομική τους διακυβέρνηση, προωθώντας ένα πρόγραμμα για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής πολυετών προγραμμάτων με στόχο τη στήριξη των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, της ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, καθώς επίσης και σύμφωνα με την εμβληματική πρωτοβουλία ψηφιακού θεματολογίου για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η Ένωση θα πρέπει να παράσχει στήριξη για την πορεία προς την ένταξη, με βάση την εμπειρία των κρατών μελών της, προς όφελος των δικαιούχων του παραρτήματος Ι. Η εν λόγω συνεργασία θα πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στην ανταλλαγή των εμπειριών που απέκτησαν τα κράτη μέλη κατά τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων.

(8)  Η Ένωση θα πρέπει να παράσχει στήριξη για την πορεία προς την ένταξη, καθώς και για τη συμμετοχή στην πολιτική συνοχής της ΕΕ κατά την ένταξη, με βάση την εμπειρία των κρατών μελών της, προς όφελος των δικαιούχων του παραρτήματος Ι και να λάβει δεόντως υπόψη της τις ειδικές καταστάσεις τους. Η εν λόγω συνεργασία θα πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στην ανταλλαγή των εμπειριών και των βέλτιστων πρακτικών που απέκτησαν τα κράτη μέλη, καθώς και οι δικαιούχοι του παραρτήματος I, κατά τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Είναι απαραίτητο να εντατικοποιηθεί η συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των συνόρων, μέσω της εξασφάλισης πρόσβασης σε διεθνή προστασία, της ανταλλαγής σχετικών πληροφοριών, της ενίσχυσης των αναπτυξιακών οφελών της μετανάστευσης, της διευκόλυνσης της νόμιμης μετανάστευσης και της μετανάστευσης για λόγους εργασίας, της αναβάθμισης των συνοριακών ελέγχων και της συνέχισης της προσπάθειας κατά της παράτυπης μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων και της σωματεμπορίας και της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

(10)  Είναι απαραίτητο να εντατικοποιηθεί η συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των συνόρων, μέσω της εξασφάλισης πρόσβασης σε διεθνή προστασία, της ανταλλαγής σχετικών πληροφοριών, της ενίσχυσης των αναπτυξιακών οφελών της μετανάστευσης, της διευκόλυνσης της νόμιμης μετανάστευσης και της μετανάστευσης για λόγους εργασίας, της αναβάθμισης των συνοριακών ελέγχων, της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και της συνέχισης της προσπάθειας κατά της παράτυπης μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων και της σωματεμπορίας, της παράνομης διακίνησης μεταναστών και άλλων μορφών εγκληματικότητας.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η ενίσχυση του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και η χρηστή διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, παραμένουν βασικές προκλήσεις για τους περισσότερους δικαιούχους του παραρτήματος Ι και είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσουν οι δικαιούχοι να προσεγγίσουν περαιτέρω την Ένωση και, εν συνεχεία, να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη των υποχρεώσεών τους ως μελών της Ένωσης. Λόγω του μάλλον μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των μεταρρυθμίσεων που επιδιώκονται στους εν λόγω τομείς και της ανάγκης δημιουργίας ιστορικού επιδόσεων, η χρηματοδοτική βοήθεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ασχοληθεί με τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στους δικαιούχους του παραρτήματος Ι το συντομότερο δυνατόν.

(11)  Η ενίσχυση του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και η χρηστή διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας, παραμένουν βασικές προκλήσεις για τους περισσότερους δικαιούχους του παραρτήματος Ι και είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσουν οι δικαιούχοι να προσεγγίσουν περαιτέρω την Ένωση και, εν συνεχεία, να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη των υποχρεώσεών τους ως μελών της Ένωσης. Λόγω του μάλλον μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των μεταρρυθμίσεων που επιδιώκονται στους εν λόγω τομείς και της ανάγκης δημιουργίας ιστορικού επιδόσεων, η χρηματοδοτική βοήθεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ασχοληθεί με τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στους δικαιούχους του παραρτήματος Ι το συντομότερο δυνατόν.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Οι δικαιούχοι του παραρτήματος Ι είναι ανάγκη να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή, και να ευθυγραμμιστούν με τις προσπάθειες της Ένωσης για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων. Εκφράζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τη δέσμευση στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, το παρόν πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη ενός στόχου σύμφωνα με τον οποίο το 25 % των συνολικών δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ θα κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν το 16 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος σε κλιματικούς σκοπούς. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του προγράμματος, και η συνολική συνεισφορά του προγράμματος θα εκτιμάται στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.

(13)  Οι δικαιούχοι του παραρτήματος Ι είναι ανάγκη να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή και την προσαρμογή στο μοντέλο κυκλικής οικονομίας της Ένωσης και να ευθυγραμμιστούν με τις προσπάθειες της Ένωσης για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων. Εκφράζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τη δέσμευση στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, το παρόν πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη ενός στόχου σύμφωνα με τον οποίο το 25 % των συνολικών δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ θα κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν το 16 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος σε κλιματικούς σκοπούς. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του προγράμματος, και η συνολική συνεισφορά του προγράμματος θα εκτιμάται στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση, τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα της ενίσχυσής τους, ιδίως με τακτικές διαβουλεύσεις και συχνές ανταλλαγές πληροφοριών κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου της βοήθειας. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας, μεταξύ άλλων μέσω τακτικών διαβουλεύσεων με τους άλλους χορηγούς βοήθειας. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να ενισχυθεί τόσο με προγράμματα που εφαρμόζονται μέσω κρατικών φορέων όσο και ως άμεσης αποδέκτριας της βοήθειας της Ένωσης.

(16)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση, τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα της ενίσχυσής τους, ιδίως με τακτικές διαβουλεύσεις και συχνές ανταλλαγές πληροφοριών κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου της βοήθειας. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας, μεταξύ άλλων μέσω τακτικών διαβουλεύσεων με τους άλλους χορηγούς βοήθειας. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών, ιδίως στις περιφέρειες που συνορεύουν με την ΕΕ, καθώς και των δωρεάν μέσων επικοινωνίας και του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να ενισχυθεί τόσο με προγράμματα που εφαρμόζονται μέσω κρατικών φορέων όσο και ως άμεσης αποδέκτριας της βοήθειας της Ένωσης.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η μετάβαση από την άμεση διαχείριση των προενταξιακών κονδυλίων από την Επιτροπή στην έμμεση διαχείριση από τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι θα πρέπει να γίνεται σταδιακά και σύμφωνα με τις αντίστοιχες ικανότητες των εν λόγω δικαιούχων. Για τη διαχείριση της βοήθειας θα πρέπει να συνεχιστεί η χρήση των δομών και των μηχανισμών η αξία των οποίων αποδείχτηκε κατά την προενταξιακή διαδικασία.

(19)  Η μετάβαση από την άμεση διαχείριση των προενταξιακών κονδυλίων από την Επιτροπή στην έμμεση διαχείριση από τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι θα πρέπει να γίνεται σταδιακά και σύμφωνα με τις αντίστοιχες ικανότητες των εν λόγω δικαιούχων. Για τη διαχείριση της βοήθειας θα πρέπει να συνεχιστεί η χρήση των δομών και των μηχανισμών η αξία των οποίων αποδείχτηκε κατά την προενταξιακή διαδικασία. Επιπλέον, ο ΜΠΒ III θα πρέπει να χρηματοδοτήσει δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων για τη συγκρότηση των αναγκαίων δομών για την επιμερισμένη διαχείριση κατά την ένταξη, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής πιλοτικών επιχειρησιακών προγραμμάτων διαμέσου των δομών αυτών, με στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κατά το πρότυπο των συναφών πρακτικών της ΕΕ. Η Ένωση θα πρέπει να διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των δικαιούχων, καθώς και μεταξύ δικαιούχων και ενός ή περισσότερων κρατών μελών.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει την αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματα της εξωτερικής δράσης της. Θα το επιτύχει αυτό μέσω της συνοχής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, καθώς και μέσω της δημιουργίας συνεργειών με άλλες πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή.

(20)  Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματα της εξωτερικής δράσης της. Θα το επιτύχει αυτό μέσω της συνοχής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, καθώς και μέσω της δημιουργίας συνεργειών με άλλες πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή και τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των συνδυασμένων πρωτοβουλιών για την επίτευξη κοινού στόχου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να μπορεί να συνεισφέρει σε δράσεις στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων, εφόσον η συνεισφορά δεν καλύπτει τις ίδιες δαπάνες.

(21)  Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των συνδυασμένων πρωτοβουλιών για την επίτευξη κοινού στόχου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να μπορεί να συνεισφέρει σε δράσεις στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της ΕΕ, εφόσον η συνεισφορά δεν καλύπτει τις ίδιες δαπάνες.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη χρήση κατ’ αποκοπή ποσών, ενιαίων συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και τη χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με δαπάνες αναφερόμενες στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(24)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων των δράσεων και να αποφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη χρήση κατ’ αποκοπή ποσών, ενιαίων συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και τη χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με δαπάνες αναφερόμενες στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Οι εξωτερικές δράσεις υλοποιούνται συχνά σε ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο περιβάλλον το οποίο επιβάλλει τη συνεχή και ταχεία προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των εταίρων της Ένωσης και στις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση, την ασφάλεια και τη σταθερότητα, την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, την παράτυπη μετανάστευση και τις βασικές αιτίες της. Για να συμβιβαστεί η αρχή της προβλεψιμότητας με την ανάγκη ταχείας αντίδρασης στις νέες ανάγκες απαιτείται συνεπώς η προσαρμογή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των προγραμμάτων. Για να επιτρέψει στην Ένωση να αυξήσει την ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες ανάγκες, σεβόμενη την αρχή του ετήσιου καθορισμού του προϋπολογισμού της Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διατηρεί την ευελιξία που επιτρέπεται ήδη από τον δημοσιονομικό κανονισμό για άλλες πολιτικές, κυρίως τις μεταφορές και τις αλλαγές στη δέσμευση ήδη αναληφθέντων κεφαλαίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των πόρων της ΕΕ τόσο για τους πολίτες της ΕΕ όσο και για τους δικαιούχους του παραρτήματος I, μεγιστοποιώντας έτσι τους πόρους της ΕΕ που είναι διαθέσιμοι για τις παρεμβάσεις εξωτερικής δράσης της ΕΕ.

(26)  Οι εξωτερικές δράσεις υλοποιούνται συχνά σε ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο περιβάλλον το οποίο επιβάλλει τη συνεχή και ταχεία προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των εταίρων της Ένωσης και στις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση, την ασφάλεια και τη σταθερότητα, την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, τις φυσικές καταστροφές, την παράτυπη μετανάστευση και τις βασικές αιτίες της. Για να συμβιβαστεί η αρχή της προβλεψιμότητας με την ανάγκη ταχείας αντίδρασης στις νέες ανάγκες απαιτείται συνεπώς η προσαρμογή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των προγραμμάτων. Για να επιτρέψει στην Ένωση να αυξήσει την ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες ανάγκες, σεβόμενη την αρχή του ετήσιου καθορισμού του προϋπολογισμού της Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διατηρεί την ευελιξία που επιτρέπεται ήδη από τον δημοσιονομικό κανονισμό για άλλες πολιτικές, κυρίως τις μεταφορές και τις αλλαγές στη δέσμευση ήδη αναληφθέντων κεφαλαίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των πόρων της ΕΕ τόσο για τους πολίτες της ΕΕ όσο και για τους δικαιούχους του παραρτήματος I, μεγιστοποιώντας έτσι τους πόρους της ΕΕ που είναι διαθέσιμοι για τις παρεμβάσεις εξωτερικής δράσης της ΕΕ.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29α)  Τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας είναι τα περισσότερο προβεβλημένα προγράμματα του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας καθώς και τα περισσότερο γνωστά στους πολίτες, επομένως τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά την προβολή των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων στα υποψήφια κράτη·

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(31α)  Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο διαφθοράς που ενέχουν τα μεγάλα έργα, θα πρέπει, στην περίπτωση των υποστηριζόμενων έργων, να διασφαλίζεται ο ισορροπημένος συνδυασμός έργων διαφορετικής κλίμακας, με έμφαση σε μικρά έργα (ιδίως σε έργα που εφαρμόζουν τη δοκιμασμένη μέθοδο LEADER), τα οποία θα πρέπει να προτιμηθούν και για άλλους λόγους (όπως η συμβολή τους στην ορατότητα).

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33α)  Τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι δικαιούχοι και τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναφέρονται στο παράρτημα Ι θα πρέπει να αυξήσουν την προβολή των επιτευγμάτων της ενωσιακής χρηματοδότησης και να ενημερώνουν το κοινό σχετικά. Η επικοινωνία και οι δραστηριότητες προβολής είναι ουσιαστικής σημασίας για να καθίσταται η δράση της Ένωσης ορατή με πρακτικά αποτελέσματα και θα πρέπει να βασίζονται σε πραγματικές, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες. Προκειμένου οι απαιτήσεις αυτές να είναι εκτελεστές, οι αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσουν διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Γενικός στόχος του ΜΠΒ ΙΙΙ είναι να στηρίξει τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι προκειμένου να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν τις πολιτικές, θεσμικές, νομικές, διοικητικές, κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες απαιτείται να πραγματοποιήσουν οι εν λόγω δικαιούχοι για να συμμορφωθούν με τις αξίες της Ένωσης και να ευθυγραμμιστούν σταδιακά με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές της Ένωσης, ώστε να καταστούν μέλη της Ένωσης, γεγονός που θα συμβάλλει στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία τους.

1.  Γενικός στόχος του ΜΠΒ ΙΙΙ είναι να στηρίξει τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι προκειμένου να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν τις πολιτικές, θεσμικές, νομικές, διοικητικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες απαιτείται να πραγματοποιήσουν οι εν λόγω δικαιούχοι για να συμμορφωθούν με τις αξίες της Ένωσης και να ευθυγραμμιστούν σταδιακά με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές της Ένωσης, ώστε να καταστούν μέλη της Ένωσης, γεγονός που θα συμβάλλει στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία τους.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να ενισχύσει το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, την κοινωνία των πολιτών και την ασφάλεια, καθώς και να βελτιώσει τη διαχείριση της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των συνόρων·

α)  να ενισχύσει το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, την κοινωνία των πολιτών, τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και την ασφάλεια, καθώς και να βελτιώσει τη διαχείριση της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των συνόρων·

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και να υποστηρίξει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη χρηστή διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα·

β)  να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης, να βελτιώσει τη διοικητική ικανότητα και να υποστηρίξει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη χρηστή διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, από το εθνικό και το περιφερειακό έως το τοπικό επίπεδο·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  να διαμορφώσει τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές των δικαιούχων του παραρτήματος Ι σύμφωνα με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές της Ένωσης και να ενισχύσει τη συμφιλίωση και τις σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και τις διαπροσωπικές επαφές και την επικοινωνία·

γ)  να διαμορφώσει τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές των δικαιούχων του παραρτήματος Ι σύμφωνα με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές της Ένωσης και να ενισχύσει τη συμφιλίωση, την οικοδόμηση της ειρήνης και τις σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και τις διαπροσωπικές επαφές και την επικοινωνία·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της αυξημένης συνδεσιμότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης, της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, των κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, να ενισχύσει την προστασία του περιβάλλοντος, να αυξήσει την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να αναπτύξει την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία·

δ)  να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή με βάση τις συναφείς πολιτικές και πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας τις προετοιμασίες των δικαιούχων για τη συμμετοχή στην πολιτική συνοχής της ΕΕ κατά την ένταξη, μεταξύ άλλων μέσω πολυετών επιχειρησιακών προγραμμάτων με στόχο τη στήριξη της αυξημένης συνδεσιμότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης, της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, των κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, να ενισχύσει την προστασία του περιβάλλοντος, να αυξήσει την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να αναπτύξει την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία και να δημιουργήσει τις συνθήκες για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  να υποστηρίξει την εδαφική και διασυνοριακή συνεργασία.

ε)  να υποστηρίξει την εδαφική, διαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την εφαρμογή του προγράμματος, όπως π.χ. για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής, και δραστηριότητες που αφορούν την προετοιμασία του επόμενου προγράμματος παροχής προενταξιακής βοήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ].

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την εφαρμογή του προγράμματος, όπως π.χ. για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής, και δραστηριότητες που αφορούν την προετοιμασία του επόμενου προγράμματος παροχής προενταξιακής βοήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ]. Επιπλέον, ποσό ίσο με το 4% του συνολικού προϋπολογισμού των υπό εκτέλεση δράσεων του ΜΠΒ III θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το ίδιο είδος δραστηριοτήτων κατόπιν πρωτοβουλίας των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τον ΜΠΒ III, με στόχο την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με τον προγραμματισμό, την υλοποίηση προγραμμάτων, καθώς και την εξασφάλιση διοικητικής ικανότητας και ανθρώπινων πόρων.

Αιτιολόγηση

Οι θεσμικές δομές που είναι επιφορτισμένες με τον ΜΠΒ πάσχουν από συνεχή έλλειψη πόρων όταν πρόκειται για την ανάπτυξη ανθρώπινων ικανοτήτων, οργανώσεων και πολιτικών. Οι εθνικοί προϋπολογισμοί χαρακτηρίζονται από έλλειψη πόρων, οι μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης αργούν να υλοποιηθούν ενώ τα στοχευμένα μέτρα τεχνικής βοήθειας που περιλαμβάνονται στα προγράμματα ΜΠΒ δεν έχουν μέχρι στιγμής επιλύσει το πρόβλημα. Ως απάντηση, όπως και για την τεχνική βοήθεια στην πολιτική συνοχής, οι αρχές του ΜΠΒ θα πρέπει να επωφεληθούν από ένα αυτόματο κονδύλιο που θα είναι αφιερωμένο στη διαχείριση και τη δημιουργία ικανοτήτων, επιτρέποντας μια στρατηγική προσέγγιση αυτής της αποστολής.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Βοήθεια βάσει του ΜΠΒ ΙΙΙ μπορεί να παρέχεται για το είδος δράσεων που προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης30, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+31 και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης32.

4.  Βοήθεια βάσει του ΜΠΒ ΙΙΙ μπορεί να παρέχεται για το είδος δράσεων που προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης30, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+31 και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης32, σε εθνικό επίπεδο καθώς και σε διασυνοριακό, διακρατικό, διαπεριφερειακό ή μακροπεριφερειακό πλαίσιο.

__________________

__________________

30 COM(2018) 372 final – Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

30 COM(2018) 372 final – Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

31 COM(2018) 382 final – Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).

31 COM(2018) 382 final – Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).

32 COM(2018) 392 final – Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

32 COM(2018) 392 final – Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία καθιστά σαφές ότι οι παρεμβάσεις του τύπου της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να είναι δυνατό να πραγματοποιούνται όχι μόνο σε διασυνοριακή αλλά και σε εθνική βάση – στο πλαίσιο της προετοιμασίας κάθε δικαιούχου για την πολιτική συνοχής της ΕΕ και με στόχο την εφαρμογή των συναφών ευρωπαϊκών πρακτικών για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Το [EFRE]33 συνεισφέρει στα προγράμματα ή μέτρα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ δικαιούχων του παραρτήματος Ι και κρατών μελών. Αυτά τα προγράμματα και μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16. Το ύψος της συνεισφοράς από τον ΜΠΒ για προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του [κανονισμού ΕΕΣ]. Η διαχείριση των προγραμμάτων του ΜΠΒ για τη διασυνοριακή συνεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον [κανονισμό ΕΕΣ].

5.  Το [EFRE]33 συνεισφέρει στα προγράμματα ή μέτρα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ δικαιούχων του παραρτήματος Ι και κρατών μελών. Αυτά τα προγράμματα και μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16. Το ύψος της συνεισφοράς από τον ΜΠΒ για προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του [κανονισμού ΕΕΣ]. Η διαχείριση των προγραμμάτων του ΜΠΒ για τη διασυνοριακή συνεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον [κανονισμό ΕΕΣ]. Οι δικαιούχοι και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές τους που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού προσκαλούνται να συμμετάσχουν στις μορφές συνεργασίας που προβλέπονται στο πλαίσιο του κανονισμού ΕΟΕΣ.

__________________

__________________

33 COM(2018) 372 final – Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

33 COM(2018) 372 final – Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα προγράμματα και οι δράσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού ενσωματώνουν τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ισότητας των φύλων και λαμβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, τις διασυνδέσεις μεταξύ των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης34, για την προαγωγή ολοκληρωμένων δράσεων που μπορούν να δημιουργήσουν παράλληλα οφέλη και να εκπληρώσουν πολλαπλούς στόχους με συνεκτικό τρόπο.

2.  Τα προγράμματα και οι δράσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού ενσωματώνουν τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του περιβάλλοντος,της ισότητας των φύλων, της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας και λαμβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, τις διασυνδέσεις μεταξύ των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης34, για την προαγωγή ολοκληρωμένων δράσεων που μπορούν να δημιουργήσουν παράλληλα οφέλη και να εκπληρώσουν πολλαπλούς στόχους με συνεκτικό τρόπο.

__________________

__________________

34 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

34 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Η Επιτροπή λαμβάνει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στον προσδιορισμό και την επιλογή των ειδικών στόχων του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ λαμβάνει δεόντως υπόψη σχετικές εθνικές στρατηγικές και τομεακές πολιτικές.

Το πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ λαμβάνει δεόντως υπόψη σχετικές ενωσιακές μακροπεριφερειακές και εθνικές και τοπικές στρατηγικές και τομεακές πολιτικές.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η βοήθεια δυνάμει του ΜΠΒ ΙΙΙ εκτελείται υπό καθεστώς άμεσης διαχείρισης ή έμμεσης διαχείρισης σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό μέσω ετήσιων ή πολυετών σχεδίων δράσης και μέτρων που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ]. Ο τίτλος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ] εφαρμόζεται στον παρόντα κανονισμό, με την εξαίρεση του άρθρου 24 παράγραφος 1 [επιλέξιμα πρόσωπα και οντότητες].

1.  Η βοήθεια δυνάμει του ΜΠΒ ΙΙΙ εκτελείται υπό καθεστώς άμεσης διαχείρισης ή έμμεσης διαχείρισης σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό μέσω ετήσιων ή πολυετών σχεδίων δράσης και μέτρων που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ]. Ο τίτλος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ] εφαρμόζεται στον παρόντα κανονισμό, με την εξαίρεση του άρθρου 24 παράγραφος 1 [επιλέξιμα πρόσωπα και οντότητες]. Εάν η στήριξη παρέχεται μέσω δημοσιονομικής στήριξης –σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ]– μέσω συμβάσεων εκτέλεσης μεταρρυθμίσεων του τομέα, τα κονδύλια που διατίθενται στο πλαίσιο του ΜΠΒ III χρησιμοποιούνται εξ ολοκλήρου εντός του προβλεπόμενου τομέα.

Αιτιολόγηση

Η συμφωνηθείσα στήριξη που παρέχεται μέσω δημοσιονομικής στήριξης δεν θα πρέπει να διοχετεύεται σε άλλους τομείς πολιτικής, ακόμη και αν οι συμφωνηθέντες στόχοι μεταρρυθμίσεων επιτυγχάνονται με μικρότερη επένδυση. Αντιθέτως, όλα τα κονδύλια του ΜΠΒ III τα οποία διατίθενται μέσω αυτής της μεθόδου χρηματοδότησης θα πρέπει να εξυπηρετούν στόχους μεταρρυθμίσεων στον εξαρχής στοχευόμενο τομέα πολιτικής.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, μπορούν να θεσπίζονται σχέδια δράσης διάρκειας έως επτά ετών.

2.  Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, μπορούν να θεσπίζονται σχέδια δράσης διάρκειας έως επτά ετών. Σε αυτό περιλαμβάνεται η δυνατότητα κατάρτισης πιλοτικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κατά το πρότυπο των πρακτικών της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα εφαρμογής «επιχειρησιακών προγραμμάτων» κατά το πρότυπο των πρακτικών της πολιτικής συνοχής της ΕΕ προσφέρθηκε στους δικαιούχους του ΜΠΒ προς το τέλος του ΜΠΒ I (γύρω στο 2012). Στο πλαίσιο του ΜΠΒ II, η δυνατότητα υπήρχε μεν θεωρητικά, αλλά χρησιμοποιήθηκε σπάνια. Θα ήταν ωφέλιμο, τόσο από την άποψη της αποτελεσματικής επένδυσης στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, όσο και σε σχέση με τις προετοιμασίες για την πολιτική συνοχής, να παραμείνει ενεργή η δυνατότητα αυτή, και αυτό να αναφέρεται ρητώς στο επίπεδο του κανονισμού για τον ΜΠΒ III.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ποσοστό μέχρι 3 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου διατίθεται ενδεικτικά σε προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των δικαιούχων του παραρτήματος Ι και κρατών μελών, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους.

1.  Ποσοστό μέχρι 5 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου διατίθεται ενδεικτικά σε προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των δικαιούχων του παραρτήματος Ι και κρατών μελών, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους. Αυτό περιλαμβάνει στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Εάν ένας δικαιούχος έχει μεταφέρει πλήρως τη συναφή νομοθεσία της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο και έχει καταδείξει την ύπαρξη διοικητικών ικανοτήτων για την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας στην πράξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να επιτρέψει τη χρήση εθνικών κανόνων για την επιλογή αιτήσεων χρηματοδότησης και για την ανάθεση συμβάσεων στο πλαίσιο του ΜΠΒ III, με την επιφύλαξη της διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων καθώς και της δυνατότητας ανάκλησης της εν λόγω άδειας σε περίπτωση συστηματικών παρατυπιών.

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη χρήσης του πρακτικού οδηγού της ΕΕ για την έγκριση επιχορηγήσεων και την ανάθεση διαγωνισμών στο πλαίσιο του ΜΠΒ καθιστά την εφαρμογή πολύ περισσότερο πολύπλοκη και δαπανηρή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά τις δράσεις κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης (π.χ. προγράμματα επιχορηγήσεων, μέσα χρηματοδότησης κ.λπ.). Συνολικά, η συνάφεια του πρακτικού οδηγού της ΕΕ είναι περιορισμένη όσον αφορά τις προετοιμασίες των δικαιούχων για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής κατά την ένταξη. Κατά συνέπεια, εάν ένας δικαιούχος έχει εφαρμόσει με επιτυχία τη συναφή νομοθεσία της ΕΕ, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει τους εναρμονισμένους εθνικούς κανόνες αντί του πρακτικού οδηγού.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Kεφάλαιο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παρακολούθηση, λογιστικός έλεγχος, αξιολόγηση και προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Παρακολούθηση, λογιστικός έλεγχος, αξιολόγηση, προβολή και προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Επιπλέον, σε κάθε δικαιούχο χώρα, η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές συγκροτούν από κοινού επιτροπή παρακολούθησης του ΜΠΒ III βάσει συνεργασίας και ισόρροπης εκπροσώπησης των συναφών εθνικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και των εκπροσώπων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η επιτροπή παρακολούθησης συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, και συζητά σχετικά με

 

α)  τις προτεινόμενες προτεραιότητες του ΜΠΒ III στη δικαιούχο χώρα στο πλαίσιο της διαδικασίας προγραμματισμού·

 

β)  την πρόοδο της εφαρμογής, τυχόν ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του ΜΠΒ III και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους·

 

γ)  τη συμβολή του ΜΠΒ III στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ και στις σχετικές κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις·

 

δ)  εκθέσεις παρακολούθησης και αξιολογήσεις σχετικά με τις δράσεις και τα προγράμματα του ΜΠΒ III·

 

ε)  δράσεις επικοινωνίας και προβολής·

 

στ)  την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς τις προετοιμασίες για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής της ΕΕ κατά την ένταξη.

Αιτιολόγηση

Το αναφερόμενο κεφάλαιο του κανονισμού ΜΓΑΔΣ δεν περιέχει ειδικές διατάξεις όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο της παρακολούθησης. Για τη συνέχιση καθώς επίσης και για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων πρακτικών του ΜΠΒ, το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να οικοδομηθεί με άξονα μια επιτροπή παρακολούθησης με βάση τις πρακτικές της πολιτικής συνοχής, λαμβανομένης ιδιαιτέρως υπόψη της συνεργασίας με τους σχετικούς εθνικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Κάθε κράτος μέλος και κάθε δικαιούχος του παραρτήματος Ι εξασφαλίζει την προβολή της στήριξης από το εν λόγω μέσο, ιδίως για δράσεις στρατηγικής σημασίας.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5 β.  Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων προβολής και επικοινωνίας, τα κράτη μέλη, οι αρχές και οι δικαιούχοι του παραρτήματος I χρησιμοποιούν το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5 γ.  Κάθε δικαιούχος του παραρτήματος Ι ορίζει έναν συντονιστή επικοινωνίας για τις δραστηριότητες προβολής και επικοινωνίας που σχετίζονται με τη στήριξη που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Ο συντονιστής επικοινωνίας συντονίζει τις δραστηριότητες επικοινωνίας και προβολής και προσδιορίζει τα μέτρα προβολής που πρέπει να ληφθούν σε συνεργασία με την Επιτροπή.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5δ.  Η Επιτροπή μεριμνά για τη λειτουργία ενός δικτύου το οποίο θα περιλαμβάνει τους συντονιστές επικοινωνίας και τους εκπροσώπους της Επιτροπής, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες προβολής και επικοινωνίας.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5ε.  Εάν ο δικαιούχος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του που ορίζονται στις παραγράφους 5α, 5β και 5γ, μπορεί να ακυρωθεί έως και το 5 % της στήριξης για τη συγκεκριμένη δράση.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Θέσπιση των απαραίτητων οργανισμών για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου και ενθάρρυνση της ορθής λειτουργίας τους από τα πρώιμα στάδια. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στη θέσπιση ανεξάρτητων, υποκείμενων σε λογοδοσία και αποτελεσματικών δικαστικών συστημάτων, τα οποία προβλέπουν, μεταξύ άλλων, διαφανή και αξιοκρατικά συστήματα διορισμού, αξιολόγησης και προαγωγών, και αποτελεσματικές πειθαρχικές διαδικασίες σε περιπτώσεις επιλήψιμων πράξεων, και στην προώθηση της δικαστικής συνεργασίας, στην εξασφάλιση της θέσπισης άρτιων συστημάτων προστασίας των συνόρων, διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και παροχής ασύλου σε όσους έχουν ανάγκη, στην ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων για την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων και της σωματεμπορίας, της παράνομης διακίνησης μεταναστών, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες/της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διαφθοράς, στην προαγωγή και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, καθώς και των λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και διεμφυλικών και μεσοφυλικών ατόμων, των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της προστασίας των δεδομένων.

α)  Θέσπιση των απαραίτητων οργανισμών για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου και ενθάρρυνση της ορθής λειτουργίας τους από τα πρώιμα στάδια. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στη θέσπιση ανεξάρτητων, υποκείμενων σε λογοδοσία και αποτελεσματικών δικαστικών συστημάτων, τα οποία προβλέπουν, μεταξύ άλλων, διαφανή και αξιοκρατικά συστήματα διορισμού, αξιολόγησης και προαγωγών, και αποτελεσματικές πειθαρχικές διαδικασίες σε περιπτώσεις επιλήψιμων πράξεων, και στην προώθηση της δικαστικής συνεργασίας, και στην προώθηση της δικαστικής συνεργασίας, στην εξασφάλιση της θέσπισης άρτιων συστημάτων προστασίας των συνόρων, περιορισμού των μεταναστευτικών ροών και παροχής ασύλου σε όσους έχουν ανάγκη, στην ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων για την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων και της σωματεμπορίας, της παράνομης διακίνησης μεταναστών, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες/της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διαφθοράς, στην προαγωγή και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των εθνικών, εθνοτικών, γλωσσικών και άλλων μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, και στην προστασία και την προαγωγή της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της προστασίας των δεδομένων.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  Μεταρρύθμιση των δημόσιων διοικήσεων σύμφωνα με τις αρχές για τη δημόσια διοίκηση. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση των πλαισίων μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, στη βελτίωση του στρατηγικού σχεδιασμού και της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής και ανάπτυξης νομοθεσίας χωρίς αποκλεισμούς, στην ενίσχυση του επαγγελματισμού και της αποπολιτικοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών, με την ενσωμάτωση αξιοκρατικών αρχών, στην προώθηση της διαφάνειας και της υποχρέωσης λογοδοσίας, στη βελτίωση της ποιότητας και της παροχής των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων διοικητικών διαδικασιών και της χρήσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με επίκεντρο τον πολίτη, στην ενίσχυση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και της παραγωγής αξιόπιστων στατιστικών.

β)  Μεταρρύθμιση των δημόσιων διοικήσεων σε όλα τα επίπεδα σύμφωνα με τις αρχές για τη δημόσια διοίκηση. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση των πλαισίων μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, στη βελτίωση του στρατηγικού σχεδιασμού και της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής και ανάπτυξης νομοθεσίας χωρίς αποκλεισμούς, στην ενίσχυση του επαγγελματισμού και της αποπολιτικοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών, με την ενσωμάτωση αξιοκρατικών αρχών, στην προώθηση της διαφάνειας και της υποχρέωσης λογοδοσίας, στη βελτίωση της ποιότητας και της παροχής των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων διοικητικών διαδικασιών και της χρήσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με επίκεντρο τον πολίτη, στην ενίσχυση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και της παραγωγής αξιόπιστων στατιστικών· στην ενίσχυση της αποκέντρωσης.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  Ενδυνάμωση της οικονομικής διακυβέρνησης. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη στήριξη της συμμετοχής στη διαδικασία του προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης και της συστηματικής συνεργασίας με διεθνή χρηματοοικονομικά ιδρύματα σε θεμελιώδη ζητήματα οικονομικής πολιτικής, καθώς και στη βελτίωση της ικανότητας ενίσχυσης της μακροοικονομικής σταθερότητας, στην κοινωνική συνοχή και στη στήριξη της πορείας προς μια λειτουργική οικονομία της αγοράς, ικανή να ανταπεξέρχεται στις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάμεις της αγοράς εντός της Ένωσης·

γ)  Ενδυνάμωση της οικονομικής διακυβέρνησης. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη στήριξη της συμμετοχής στη διαδικασία του προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης και της συστηματικής συνεργασίας με διεθνή χρηματοοικονομικά ιδρύματα σε θεμελιώδη ζητήματα οικονομικής πολιτικής, καθώς και στη βελτίωση της ικανότητας ενίσχυσης της μακροοικονομικής σταθερότητας και στη στήριξη της πορείας προς μια λειτουργική οικονομία της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, ικανή να ανταπεξέρχεται στις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάμεις της αγοράς εντός της Ένωσης.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  Ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης και των εταίρων της να προλαμβάνουν τις συγκρούσεις, να εδραιώνουν την ειρήνη και να αντιμετωπίζουν καταστάσεις που προηγούνται και έπονται των κρίσεων, μεταξύ άλλων μέσω της έγκαιρης προειδοποίησης και της ανάλυσης των κινδύνων με προσοχή στη διάσταση των συγκρούσεων, προώθηση της διαπροσωπικής δικτύωσης, της συμφιλίωσης, της οικοδόμησης ειρήνης και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και στήριξη δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης.

δ)  Ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης και των εταίρων της να προλαμβάνουν τις συγκρούσεις, να εδραιώνουν την ειρήνη και τη σταθερότητά της και να αντιμετωπίζουν καταστάσεις που προηγούνται και έπονται των κρίσεων, μεταξύ άλλων μέσω της έγκαιρης προειδοποίησης και της ανάλυσης των κινδύνων με προσοχή στη διάσταση των συγκρούσεων, προώθηση της διαπροσωπικής δικτύωσης, της συμφιλίωσης και των σχέσεων καλής γειτονίας, της οικοδόμησης ειρήνης και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και στήριξη δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης. συμβολή στην άμυνα και την κυβερνοάμυνα των δικαιούχων του παραρτήματος Ι· ενίσχυση των δυνατοτήτων στρατηγικής επικοινωνίας, ούτως ώστε να προαχθεί η συστηματική αποκάλυψη της παραπληροφόρησης.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  Ενίσχυση των ικανοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών ενώσεων, στους δικαιούχους του παραρτήματος Ι και ενθάρρυνση της δικτύωσης σε όλα τα επίπεδα μεταξύ των οργανώσεων με έδρα στην Ένωση και των οργανώσεων των δικαιούχων του παραρτήματος Ι, ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα να αναπτύξουν ουσιαστικό διάλογο με φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

ε)  Ενίσχυση των ικανοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών ενώσεων, στους δικαιούχους του παραρτήματος Ι και ενθάρρυνση της δικτύωσης σε όλα τα επίπεδα μεταξύ των οργανώσεων με έδρα στην Ένωση και των οργανώσεων των δικαιούχων του παραρτήματος Ι, ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα να αναπτύξουν ουσιαστικό διάλογο με φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  Προώθηση της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης και στήριξη των τοπικών και περιφερειακών αρχών κατά τον σχεδιασμό και τη διοίκηση.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  Ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση σε όλα τα επίπεδα, καθώς και της ποιότητάς τους, και παροχή στήριξης στον πολιτιστικό και στον δημιουργικό τομέα. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στην προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα και βασική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στη βελτίωση της παροχής βασικών δεξιοτήτων, στην αύξηση του μορφωτικού επιπέδου, στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και στην ενίσχυση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών· στην ανάπτυξη συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και στην προώθηση συστημάτων μάθησης στον χώρο εργασίας για τη διευκόλυνση της μετάβασης στην αγορά εργασίας, στη βελτίωση της ποιότητας και της καταλληλότητας της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην ενθάρρυνση δραστηριοτήτων αποφοίτων, στη βελτίωση της πρόσβασης στη διά βίου μάθηση και στη στήριξη επενδύσεων σε υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης με κυριότερο στόχο τη μείωση των εδαφικών ανισορροπιών και την ενθάρρυνση της εκπαίδευσης χωρίς διαχωρισμούς, μεταξύ άλλων με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

ζ)  Ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση σε όλα τα επίπεδα, καθώς και της ποιότητάς τους, και παροχή στήριξης στον ψηφιακό, πολιτιστικό και στον δημιουργικό τομέα. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στην προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα και βασική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στη βελτίωση της παροχής βασικών δεξιοτήτων, στην αύξηση του μορφωτικού επιπέδου, στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και στην ενίσχυση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών· στην ανάπτυξη συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και στην προώθηση συστημάτων μάθησης στον χώρο εργασίας για τη διευκόλυνση της μετάβασης στην αγορά εργασίας, στη βελτίωση της ποιότητας και της καταλληλότητας της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην ενθάρρυνση δραστηριοτήτων αποφοίτων, στη βελτίωση της πρόσβασης στη διά βίου μάθηση και στη στήριξη επενδύσεων σε υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης με κυριότερο στόχο τη μείωση των εδαφικών ανισορροπιών και την ενθάρρυνση της εκπαίδευσης χωρίς διαχωρισμούς, μεταξύ άλλων με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  Προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας και της αεργίας με τη στήριξη της βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας, ιδίως των νέων [κυρίως των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)], των γυναικών, των μακροχρόνια ανέργων και όλων των υποεκπροσωπούμενων ομάδων. Τα μέτρα προάγουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας ποιότητας και υποστηρίζουν την αποτελεσματική επιβολή των εργασιακών κανόνων και προτύπων σε ολόκληρη την επικράτεια. Άλλες βασικές παρεμβάσεις αφορούν τη στήριξη της ισότητας των φύλων, την προώθηση της απασχολησιμότητας και της παραγωγικότητας, την προσαρμογή των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στην αλλαγή, την καθιέρωση βιώσιμου κοινωνικού διαλόγου, καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και οι επιθεωρήσεις εργασίας.

η)  Προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας και της αεργίας με τη στήριξη της βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας, ιδίως των νέων [κυρίως των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)], των γυναικών, των μακροχρόνια ανέργων και όλων των υποεκπροσωπούμενων ομάδων. Τα μέτρα προάγουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας ποιότητας και υποστηρίζουν την αποτελεσματική επιβολή των εργασιακών κανόνων και προτύπων σε ολόκληρη την επικράτεια. Άλλες βασικές παρεμβάσεις αφορούν τη στήριξη της ισότητας των φύλων, την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης, την προώθηση της απασχολησιμότητας και της παραγωγικότητας, την προσαρμογή των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στην αλλαγή, την καθιέρωση βιώσιμου κοινωνικού διαλόγου, καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και οι επιθεωρήσεις εργασίας.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  Προώθηση της κοινωνικής προστασίας και ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, ώστε να παρέχουν ουσιαστική, αποτελεσματική και επαρκή προστασία σε όλα τα στάδια της ζωής του ατόμου, στην προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, στην προώθηση των ίσων ευκαιριών και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και της φτώχειας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα επικεντρώνονται επίσης στην ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, λ.χ. Ρομά, στην καταπολέμηση διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, στη βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, όπως η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, η στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη, βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και η μακροχρόνια φροντίδα, μέσω, μεταξύ άλλων, του εκσυγχρονισμού των συστημάτων κοινωνικής προστασίας.

θ)  Προώθηση της κοινωνικής προστασίας και ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, ώστε να παρέχουν ουσιαστική, αποτελεσματική και επαρκή προστασία σε όλα τα στάδια της ζωής του ατόμου, στην προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, στην προώθηση των ίσων ευκαιριών και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και της φτώχειας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα επικεντρώνονται επίσης στην ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, λ.χ. Ρομά, στην καταπολέμηση διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, στη βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, όπως η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, η στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη, βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και η μακροχρόνια φροντίδα, μέσω, μεταξύ άλλων, του εκσυγχρονισμού των συστημάτων κοινωνικής προστασίας.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι - εδάφιο 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  Προώθηση έξυπνων, βιώσιμων και ασφαλών μεταφορών χωρίς αποκλεισμούς και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε βασικές υποδομές δικτύων, με επενδύσεις σε έργα με υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Οι επενδύσεις θα πρέπει να ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα ανάλογα με τη συνάφειά τους με τις συνδέσεις του ΔΕΔ-Μ με την ΕΕ και με τη συμβολή τους στη βιώσιμη κινητικότητα, στον περιορισμό των εκπομπών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και στην ασφαλή κινητικότητα, σε συνέργεια με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η συνθήκη για την ίδρυση της Κοινότητας Μεταφορών.

ι)  Προώθηση έξυπνων, βιώσιμων και ασφαλών μεταφορών χωρίς αποκλεισμούς και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε βασικές υποδομές δικτύων, με επενδύσεις σε έργα με υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Οι επενδύσεις θα πρέπει να ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα ανάλογα με τη συνάφειά τους με τις συνδέσεις του ΔΕΔ-Μ με την ΕΕ, με τις διασυνοριακές συνδέσεις και με τη συμβολή τους στη βιώσιμη κινητικότητα, στον περιορισμό των εκπομπών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και στην ασφαλή κινητικότητα, σε συνέργεια με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η συνθήκη για την ίδρυση της Κοινότητας Μεταφορών.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  Βελτίωση της κατάστασης του ιδιωτικού τομέα και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της έξυπνης εξειδίκευσης, ως βασικών παραγόντων ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας και συνοχής. Προτεραιότητα δίνεται σε έργα που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.

ια)  Βελτίωση της κατάστασης του ιδιωτικού τομέα, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της έξυπνης εξειδίκευσης, ως βασικών παραγόντων ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας και συνοχής. Προτεραιότητα δίνεται σε έργα που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιγ)  Συμβολή στη ασφάλεια του εφοδιασμού με τρόφιμα και στη διατήρηση διαφοροποιημένων και βιώσιμων γεωργικών συστημάτων σε δυναμικές αγροτικές κοινότητες και στην ύπαιθρο.

ιγ)  Συμβολή στη ασφάλεια του εφοδιασμού με τρόφιμα και νερό και στη διατήρηση διαφοροποιημένων και βιώσιμων γεωργικών συστημάτων σε δυναμικές αγροτικές κοινότητες και στην ύπαιθρο.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IΙI – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  προαγωγή της απασχόλησης, της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και της κοινωνικής και πολιτιστικής ένταξης σε διασυνοριακό επίπεδο, μεταξύ άλλων, με τους εξής τρόπους: ολοκλήρωση των διασυνοριακών αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής κινητικότητας· κοινές τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης, υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και κοινά προγράμματα κατάρτισης· ισότητα των φύλων· παροχή ίσων ευκαιριών· ενσωμάτωση κοινοτήτων μεταναστών και των ευάλωτων ομάδων· επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και στήριξη των επενδύσεων στη δημόσια υγεία και σε κοινωνικές υπηρεσίες· και στήριξη των επενδύσεων στη δημόσια υγεία και σε κοινωνικές υπηρεσίες·

α)  προαγωγή της απασχόλησης, της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και της κοινωνικής και πολιτιστικής ένταξης σε διασυνοριακό επίπεδο, μεταξύ άλλων, με τους εξής τρόπους: ολοκλήρωση των διασυνοριακών αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής κινητικότητας· κοινές τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης, υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και κοινά προγράμματα κατάρτισης· ισότητα των φύλων· παροχή ίσων ευκαιριών· προαγωγή της γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας· ενσωμάτωση κοινοτήτων μεταναστών και των ευάλωτων ομάδων· επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και στήριξη των επενδύσεων στη δημόσια υγεία και σε κοινωνικές υπηρεσίες· και στήριξη των επενδύσεων στη δημόσια υγεία και σε κοινωνικές υπηρεσίες·

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  ενθάρρυνση του τουρισμού και της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς·

ε)  ενθάρρυνση του τουρισμού και του αθλητισμού καθώς και της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς·

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

2.7.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

2.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Joachim Zeller

20.6.2018

Εξέταση στην επιτροπή

15.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andor Deli, John Howarth, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andor Deli, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

1

-

NI

Κωνσταντίνος Παπαδάκης

3

0

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Tamás Deutsch

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (23.1.2019)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)

(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Bodil Valero

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/201414 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Προκειμένου να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα των εξωτερικών δράσεων της Ένωσης, θα πρέπει να διατηρηθεί ένα πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την παροχή εξωτερικής βοήθειας.

(1)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/201414 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Προκειμένου να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα της πολιτικής διεύρυνσης της Ένωσης, θα πρέπει να εξακολουθήσει να στηρίζεται από ένα ειδικό χρηματοδοτικό μέσο για τη χρηματοδότηση εξωτερικών δράσεων.

_________________

_________________

14 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ) (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 11).

14 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ) (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 11).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) προβλέπει ότι κάθε ευρωπαϊκό κράτος που σέβεται τις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, και δεσμεύεται να προάγει αυτές τις αξίες μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της Ένωσης. Ευρωπαϊκό κράτος που έχει υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην Ένωση μπορεί να γίνει μέλος μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πληροί τα κριτήρια μέλους που καθορίστηκαν στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης τον Ιούνιο του 1993 («κριτήρια της Κοπεγχάγης») και υπό την προϋπόθεση ότι η Ένωση έχει την ικανότητα να εντάξει το νέο μέλος. Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης συνδέονται με τη σταθερότητα θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων, την ύπαρξη λειτουργικής οικονομίας της αγοράς, καθώς και την ικανότητα αντιμετώπισης των ανταγωνιστικών πιέσεων και των δυνάμεων της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης, και την ικανότητα του νέου μέλους να αναλάβει όχι μόνο τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις βάσει των Συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της προσήλωσης στους στόχους της πολιτικής, οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

(3)  Το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) προβλέπει ότι κάθε ευρωπαϊκό κράτος που σέβεται τις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, και δεσμεύεται να προάγει αυτές τις αξίες μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της Ένωσης. Ευρωπαϊκό κράτος που έχει υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην Ένωση μπορεί να γίνει μέλος μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πληροί όλα τα κριτήρια μέλους που καθορίστηκαν στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης τον Ιούνιο του 1993 («κριτήρια της Κοπεγχάγης») και υπό την προϋπόθεση ότι η Ένωση έχει την ικανότητα να εντάξει το νέο μέλος. Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης συνδέονται με τη σταθερότητα θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων, την ύπαρξη λειτουργικής οικονομίας της αγοράς, καθώς και την ικανότητα αντιμετώπισης των ανταγωνιστικών πιέσεων και των δυνάμεων της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης, και την ικανότητα του νέου μέλους να αναλάβει όχι μόνο τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις βάσει των Συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της προσήλωσης στους στόχους της πολιτικής, οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η διαδικασία διεύρυνσης βασίζεται σε καθορισμένα κριτήρια και σε δίκαιες και αυστηρές προϋποθέσεις. Κάθε δικαιούχος αξιολογείται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Η αξιολόγηση της επιτευχθείσας προόδου και ο εντοπισμός των ελλείψεων αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων και καθοδήγησης στους δικαιούχους του παραρτήματος I ώστε να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες εκτενείς μεταρρυθμίσεις. Προκειμένου η προοπτική της διεύρυνσης να καταστεί πραγματικότητα, η σταθερή δέσμευση στην αρχή «προτεραιότητα στις θεμελιώδεις αρχές»15 παραμένει ζήτημα ουσιαστικής σημασίας. Η πρόοδος προς την προσχώρηση εξαρτάται από τον σεβασμό των αξιών της Ένωσης από κάθε υποψήφια χώρα ή οντότητα και από την ικανότητά της να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την ευθυγράμμιση του πολιτικού, θεσμικού, νομικού, διοικητικού και οικονομικού της συστήματος με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές της Ένωσης.

(4)  Η διαδικασία διεύρυνσης βασίζεται σε καθορισμένα κριτήρια και σε δίκαιες και αυστηρές προϋποθέσεις. Κάθε δικαιούχος αξιολογείται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Η αξιολόγηση της επιτευχθείσας προόδου και ο εντοπισμός των ελλείψεων αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων και καθοδήγησης στους δικαιούχους του παραρτήματος I ώστε να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες εκτενείς μεταρρυθμίσεις. Προκειμένου η προοπτική της διεύρυνσης να καταστεί πραγματικότητα, η σταθερή δέσμευση στην αρχή «προτεραιότητα στις θεμελιώδεις αρχές»15 παραμένει ζήτημα ουσιαστικής σημασίας. Επιπλέον, οι σχέσεις καλής γειτονίας και η περιφερειακή συνεργασία αποτελούν επίσης ουσιώδη στοιχεία της διαδικασίας διεύρυνσης. Η πρόοδος προς την προσχώρηση εξαρτάται από τον σεβασμό των αξιών της Ένωσης από κάθε υποψήφια χώρα ή οντότητα και από την ικανότητά της να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την ευθυγράμμιση του πολιτικού, θεσμικού, νομικού, διοικητικού και οικονομικού της συστήματος με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές της Ένωσης.

_________________

_________________

15 Η προσέγγιση «προτεραιότητα στις θεμελιώδεις αρχές» συνδέει το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα με τους άλλους δύο τομείς κρίσιμης σημασίας της διαδικασίας προσχώρησης: την οικονομική διακυβέρνηση —ενισχυμένη εστίαση στην οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας— και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Καθεμία από τις τρεις «θεμελιώδεις αρχές» είναι κρίσιμης σημασίας για τις διαδικασίες μεταρρύθμισης των υποψήφιων χωρών και δυνάμει υποψήφιων χωρών ή οντοτήτων και ανταποκρίνεται σε βασικές ανησυχίες των πολιτών.

15 Η προσέγγιση «προτεραιότητα στις θεμελιώδεις αρχές» συνδέει το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα με τους άλλους δύο τομείς κρίσιμης σημασίας της διαδικασίας προσχώρησης: την οικονομική διακυβέρνηση —ενισχυμένη εστίαση στην οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας— και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Καθεμία από τις τρεις «θεμελιώδεις αρχές» είναι κρίσιμης σημασίας για τις διαδικασίες μεταρρύθμισης των υποψήφιων χωρών και δυνάμει υποψήφιων χωρών ή οντοτήτων και ανταποκρίνεται σε βασικές ανησυχίες των πολιτών.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η πολιτική της Ένωσης για τη διεύρυνση αποτελεί επένδυση για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Παρέχει μεγαλύτερες οικονομικές και εμπορικές ευκαιρίες προς το αμοιβαίο όφελος της Ένωσης και των επίδοξων κρατών μελών. Η προοπτική της προσχώρησης στην Ένωση έχει ισχυρό μετασχηματιστικό αντίκτυπο, διότι ενσωματώνει θετικές δημοκρατικές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές.

(5)  Η πολιτική της Ένωσης για τη διεύρυνση αποτελεί επένδυση για την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία στην Ευρώπη. Παρέχει μεγαλύτερες οικονομικές και εμπορικές ευκαιρίες προς το αμοιβαίο όφελος της Ένωσης και των επίδοξων κρατών μελών. Η προοπτική της προσχώρησης στην Ένωση μπορεί να έχει ισχυρό μετασχηματιστικό αντίκτυπο, διότι ενσωματώνει θετικές δημοκρατικές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να αξιοποιηθεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται επίσης βάσει των συμφωνιών που έχουν συναφθεί από την Ένωση με τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι. Η βοήθεια θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται στην υποστήριξη των δικαιούχων του παραρτήματος Ι ώστε να ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου, να μεταρρυθμίσουν το δικαστικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση, να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να προωθούν την ισότητα των φύλων, την ανεκτικότητα, την κοινωνική ένταξη και την εξάλειψη των διακρίσεων. Η βοήθεια θα πρέπει να υποστηρίζει επίσης τις βασικές αρχές και τα δικαιώματα που καθορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων17. Η βοήθεια θα εξακολουθήσει να αποτελεί στήριγμα για τις προσπάθειές τους για προώθηση της περιφερειακής, της μακροπεριφερειακής και της διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσει την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη, καθώς και την οικονομική διακυβέρνηση, προωθώντας ένα πρόγραμμα για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, της ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, καθώς επίσης και σύμφωνα με την εμβληματική πρωτοβουλία ψηφιακού θεματολογίου για τα Δυτικά Βαλκάνια.

(7)  Βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται επίσης βάσει των συμφωνιών που έχουν συναφθεί από την Ένωση με τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι. Η βοήθεια θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται στην υποστήριξη των δικαιούχων του παραρτήματος Ι ώστε να ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου, να μεταρρυθμίσουν το δικαστικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση, να σέβονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, να προστατεύουν τις μειονότητες, να προωθούν την ισότητα των φύλων, την ανεκτικότητα, την κοινωνική ένταξη και την εξάλειψη των διακρίσεων, να προστατεύουν τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και να στηρίζουν πρωτοβουλίες που προωθούν τη διαφάνεια, την απόδοση ευθυνών, την ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η βοήθεια θα πρέπει να υποστηρίζει επίσης την τήρηση των βασικών αρχών και των δικαιωμάτων που καθορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων17. Η βοήθεια θα εξακολουθήσει να αποτελεί στήριγμα για τις προσπάθειές τους για προώθηση της περιφερειακής, της μακροπεριφερειακής και της διασυνοριακής συνεργασίας και πέραν των θαλάσσιων συνόρων, καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης, όπως η στρατηγική για τον Δούναβη. Πρέπει επίσης να στηρίζει τις σχέσεις καλής γειτονίας, τη συμφιλίωση και την περιφερειακή συνεργασία. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσει την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη, καθώς και την οικονομική διακυβέρνηση, προωθώντας ένα πρόγραμμα για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης των ΜΜΕ, της ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, καθώς επίσης και σύμφωνα με την εμβληματική πρωτοβουλία ψηφιακού θεματολογίου για τα Δυτικά Βαλκάνια.

_________________

_________________

17 Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων που διακηρύχθηκε επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά την κοινωνική σύνοδο κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017.

17 Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων που διακηρύχθ