Procedură : 2018/0247(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0174/2019

Texte depuse :

A8-0174/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 20
CRE 26/03/2019 - 20

Voturi :

PV 27/03/2019 - 10.5
CRE 27/03/2019 - 10.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0299

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0174/2019</NoDocSe>
PDF 674kWORD 286k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III)</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))</DocRef>


<Commission>{AFET}Comisia pentru afaceri externe</Commission>

Raportori: <Depute>Knut Fleckenstein, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra</Depute>

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională
 AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL   ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III)

(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0465),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C8-0274/2018),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2018[1],

 având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 6 decembrie 2018[2],

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizele Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru dezvoltare regională și al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0174/2019),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Obiectivele unui instrument pentru preaderare sunt substanțial diferite față de obiectivele generale ale acțiunii externe a Uniunii, deoarece acest instrument urmărește să pregătească beneficiarii enumerați în anexa I pentru a deveni membri ai Uniunii și să sprijine procesul lor de aderare. Prin urmare, este esențial să existe un instrument specific care să sprijine procesul de extindere, asigurând, în același timp, complementaritatea sa cu obiectivele generale ale acțiunii externe a Uniunii și în special cu Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI).

(2) Obiectivul unui instrument pentru preaderare este să pregătească beneficiarii enumerați în anexa I (denumiți în continuare „beneficiari” ) pentru a deveni membri ai Uniunii și să sprijine procesul lor de aderare, conform obiectivelor generale ale acțiunii externe a Uniunii, inclusiv respectarea drepturilor și principiilor fundamentale, precum și protecția și promovarea drepturilor omului, democrației și statului de drept, potrivit dispozițiilor de la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Deși natura distinctă a procesului de aderare justifică existența unui instrument specific care să sprijine procesul de extindere, obiectivele și funcționarea acestui instrument ar trebui să fie consecvente și complementare cu obiectivele generale ale acțiunii externe a Uniunii și în special cu Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI).

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că orice stat european care respectă valorile - demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept, drepturile omului, inclusiv drepturile persoanelor aparținând unor minorități, și care se angajează să le promoveze poate solicita să devină membru al Uniunii. Un stat european care a solicitat aderarea la Uniune poate deveni membru doar după ce se confirmă că întrunește criteriile de aderare convenite în cadrul Consiliului European de la Copenhaga din iunie 1993 („criteriile de la Copenhaga”) și cu condiția ca Uniunea să aibă capacitatea de a integra noul membru. Aceste criterii se referă la stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului și respectarea și protejarea minorităților, existența unei economii de piață funcționale, precum și la capacitatea de a face față presiunilor concurenței și forțelor pieței din cadrul Uniunii și la capacitatea de asumare nu numai a drepturilor, dar și a obligațiilor care îi revin în temeiul tratatelor, inclusiv prin aderarea la țelurile uniunii politice, economice și monetare.

(3) Articolul 49 din TUE prevede că orice stat european care respectă valorile - demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept, drepturile omului, inclusiv drepturile persoanelor aparținând unor minorități, și care se angajează să le promoveze poate solicita să devină membru al Uniunii. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată de pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Procesul de extindere se bazează pe criterii consacrate și pe condiții echitabile și riguroase. Fiecare beneficiar este evaluat pe baza propriilor merite. Prin evaluarea progreselor realizate și identificarea deficiențelor se oferă beneficiarilor enumerați în anexa I stimulente și orientări pentru continuarea reformelor de amploare necesare. Pentru ca dorința de aderare să devină realitate, rămâne esențial un angajament ferm față de principiul „abordării cu prioritate a elementelor fundamentale”15. Progresul în direcția aderării depinde de respectul fiecărui solicitant pentru valorile Uniunii și de capacitatea sa de a realiza reformele necesare pentru alinierea sistemelor sale politice, instituționale, juridice, administrative și economice la normele, standardele, politicile și practicile din Uniune.

(4) Procesul de extindere se bazează pe criterii consacrate și pe condiții echitabile și riguroase. Fiecare beneficiar este evaluat pe baza propriilor merite. Prin evaluarea progreselor realizate și identificarea deficiențelor se oferă beneficiarilor enumerați în anexa I stimulente și orientări pentru continuarea reformelor de amploare necesare. Pentru ca dorința de aderare să devină realitate, rămâne esențial un angajament ferm față de principiul „abordării cu prioritate a elementelor fundamentale”15. Bunele relații de vecinătate și cooperarea regională bazată pe soluționarea definitivă, incluzivă și obligatorie a disputelor bilaterale reprezintă elemente esențiale ale procesului de extindere și sunt cruciale pentru securitatea și stabilitatea Uniunii în ansamblul său. Progresul în direcția aderării depinde de respectul fiecărui solicitant pentru valorile Uniunii și de capacitatea sa de a realiza reformele necesare pentru alinierea sistemelor sale politice, instituționale, juridice, administrative și economice la normele, standardele, politicile și practicile din Uniune. Cadrul de negociere stabilește cerințe în raport cu care este evaluat progresul înregistrat în negocierile de aderare cu fiecare țară candidată.

_________________

_________________

15 „Abordarea cu prioritate a elementelor fundamentale” leagă statul de drept și drepturile fundamentale de celelalte două domenii esențiale ale procesului de aderare: guvernanța economică – un accent sporit pe dezvoltarea economică și îmbunătățirea competitivității – și consolidarea instituțiilor democratice și a reformei administrației publice. Fiecare dintre cele trei elemente fundamentale are o importanță crucială pentru procesele de reformă ale țărilor candidate și ale candidaților potențiali și răspunde unor preocupări majore ale cetățenilor.

15 „Abordarea cu prioritate a elementelor fundamentale” leagă statul de drept și drepturile fundamentale de celelalte două domenii esențiale ale procesului de aderare: guvernanța economică – un accent sporit pe dezvoltarea economică și îmbunătățirea competitivității – și consolidarea instituțiilor democratice și a reformei administrației publice. Fiecare dintre cele trei elemente fundamentale are o importanță crucială pentru procesele de reformă ale țărilor candidate și ale candidaților potențiali și răspunde unor preocupări majore ale cetățenilor.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Orice stat european care a solicitat aderarea la Uniune poate deveni membru al Uniunii doar după ce se confirmă că întrunește pe deplin criteriile de aderare convenite în cadrul Consiliului European de la Copenhaga din iunie 1993 („criteriile de la Copenhaga”) și cu condiția ca Uniunea să aibă capacitatea de a integra noul membru. Criteriile de la Copenhaga se referă la stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului și respectarea și protejarea minorităților, existența unei economii de piață funcționale, precum și la capacitatea de a face față presiunilor concurenței și forțelor pieței din cadrul Uniunii și la capacitatea de asumare nu numai a drepturilor, dar și a obligațiilor care îi revin în temeiul tratatelor, inclusiv urmărirea țelurile uniunii politice, economice și monetare.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm><DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Politica de extindere a Uniunii constituie o investiție în pacea, securitatea și stabilitatea Europei. Aceasta oferă oportunități economice și comerciale sporite, în avantajul reciproc al UE și al statelor care aspiră să devină membre ale Uniunii. Perspectiva aderării la Uniune are un puternic efect de transformare, punând bazele unor schimbări democratice, politice, economice și societale pozitive.

(5) Politica de extindere a Uniunii constituie o parte integrantă a acțiunii externe a Uniunii, contribuind la pacea, securitatea, prosperitatea și stabilitatea atât din interiorul, cât și din exteriorul frontierelor Uniunii. Aceasta oferă oportunități economice și comerciale sporite, în avantajul reciproc al UE și al statelor care aspiră să devină membre ale Uniunii, respectând în același timp principiul integrării treptate, pentru a asigura o transformare fără probleme a beneficiarilor. Perspectiva aderării la Uniune are un puternic efect de transformare, punând bazele unor schimbări democratice, politice, economice și societale pozitive.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Ar trebui, de asemenea, să se acorde asistență în conformitate cu acordurile încheiate de Uniune cu beneficiarii enumerați în anexa I. Asistența ar trebui să se concentreze în special pe sprijinul acordat beneficiarilor enumerați în anexa I pentru a-și consolida instituțiile democratice și statul de drept, a-și reforma sistemul judiciar și administrația publică, a respecta drepturile fundamentale și a promova egalitatea de gen, toleranța, incluziunea socială și nediscriminarea. Asistența ar trebui să sprijine, de asemenea, principiile și drepturile esențiale definite în Pilonul european al drepturilor sociale.17 Asistența ar trebui să sprijine în continuare eforturile lor de a promova cooperarea regională, macroregională și transfrontalieră, precum și dezvoltarea teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale Uniunii. De asemenea, asistența ar trebui să promoveze dezvoltarea economică și socială și gestionarea economică a acestor beneficiari, elemente care stau la baza agendei privind o creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă includerii, inclusiv prin punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare regională, privind agricultura și dezvoltarea rurală, sociale și de ocupare a forței de muncă și privind dezvoltarea economiei și a societății digitale, în concordanță, de asemenea, cu inițiativa emblematică Agenda digitală pentru Balcanii de Vest.

(7) Ar trebui, de asemenea, să se acorde asistență în conformitate cu acordurile internaționale încheiate de Uniune, inclusiv cu beneficiarii. Asistența ar trebui să se concentreze în special pe sprijinul acordat beneficiarilor pentru a-și consolida instituțiile democratice și statul de drept, a-și reforma sistemul judiciar și administrația publică, a respecta drepturile fundamentale, inclusiv pe cele ale minorităților, și a promova egalitatea de gen, toleranța, incluziunea socială, respectarea standardelor internaționale în domeniul muncii în ceea ce privește drepturile lucrătorilor și nediscriminarea grupurilor vulnerabile, inclusiv a copiilor și a persoanelor cu handicap. Asistența ar trebui să sprijine, de asemenea, respectarea de către beneficiari a principiilor și drepturilor esențiale definite în Pilonul european al drepturilor sociale17, precum și realizarea unei economii sociale de piață și convergența către acquis-ul social. Asistența ar trebui să sprijine în continuare eforturile lor de a promova cooperarea regională, macroregională și transfrontalieră, precum și dezvoltarea teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale Uniunii, în scopul dezvoltării unor bune relații de vecinătate și al consolidării reconcilierii. De asemenea, asistența ar trebui să promoveze structurile regionale de cooperare structurală și să consolideze dezvoltarea economică și socială și gestionarea economică a acestor beneficiari, să sprijine integrarea economică cu piața unică a Uniunii, inclusiv cooperarea în domeniul vamal, și să promoveze comerțul deschis și echitabil, elemente care stau la baza agendei privind o creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă includerii, inclusiv prin punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare regională, de coeziune și incluziune, a politicilor privind agricultura și dezvoltarea rurală, sociale și de ocupare a forței de muncă și privind dezvoltarea economiei și a societății digitale, în concordanță, de asemenea, cu inițiativa emblematică Agenda digitală pentru Balcanii de Vest.

_________________

_________________

17 Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat în mod solemn de Parlamentul European, Consiliu și Comisie la Summitul social pentru creștere și locuri de muncă echitabile de la Göteborg, care s-a desfășurat în data de 17 noiembrie 2017.

17 Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat în mod solemn de Parlamentul European, Consiliu și Comisie la Summitul social pentru creștere și locuri de muncă echitabile de la Göteborg, care s-a desfășurat în data de 17 noiembrie 2017.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 7 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Având în vedere natura transformatoare a procesului de reformă în țările candidate în timpul procesului de extindere, Uniunea ar trebui să își intensifice eforturile de prioritizare a domeniilor-cheie pentru finanțarea din partea Uniunii, cum ar fi consolidarea instituțiilor și a securității, și să acorde un sprijin sporit țărilor candidate pentru punerea în aplicare a proiectelor, în vederea protejării țărilor candidate împotriva influențelor din afara UE.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 7 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b) Eforturile Uniunii de a sprijini progresul reformelor în țările candidate prin finanțare în cadrul IPA ar trebui să fie comunicate în mod eficace în țările candidate, precum și în statele membre. În acest sens, Uniunea ar trebui să își intensifice eforturile de comunicare și campaniile, pentru a asigura vizibilitatea finanțării acordate în cadrul IPA, ca instrument principal al UE de asigurare a păcii și a stabilității în regiunea vizată de extindere. 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 7 c (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7c) Se recunoaște importanța facilitării și a execuției bugetului în ceea ce privește consolidarea instituțiilor, care, în schimb, va contribui la anticiparea posibilelor probleme de securitate și va preveni posibilele viitoare fluxuri de migrație neregulamentară către statele membre.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 9</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Consolidarea cooperării strategice și operaționale privind securitatea dintre UE și beneficiarii enumerați în lista din anexa 1 este esențială pentru abordarea în mod eficace și eficient a amenințărilor la adresa securității și ale terorismului.

(9) Consolidarea cooperării strategice și operaționale privind securitatea și reforma sectorului apărării dintre UE și beneficiarii enumerați în lista din anexa I este esențială pentru abordarea în mod eficace și eficient a amenințărilor la adresa securității, ale criminalității organizate și ale terorismului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 9 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Acțiunile în cadrul instrumentului instituit prin prezentul regulament ar trebui să contribuie, de asemenea, la sprijinirea beneficiarilor în alinierea lor treptată la politica externă și de securitate comună (PESC) și la aplicarea unor măsuri restrictive, precum și la sprijinirea politicii externe mai extinse a Uniunii, în instituțiile internaționale și în forurile multilaterale. Comisia ar trebui să încurajeze beneficiarii să susțină o ordine mondială bazată pe reguli și valori și să coopereze pentru promovarea multilateralismului și a consolidării în continuare a sistemului comercial internațional, inclusiv a reformelor OMC.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 10</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Este esențial să se intensifice în continuare cooperarea în materie de migrație, inclusiv în ceea ce privește gestionarea frontierelor, asigurarea accesului la protecție internațională, schimbul de informații relevante, consolidarea beneficiilor pentru dezvoltare ale migrației, facilitarea migrației legale și a migrației forței de muncă, îmbunătățirea controalelor la frontieră și continuarea eforturilor noastre în lupta împotriva migrației neregulamentare, a traficului de ființe umane și a introducerii ilegale de migranți.

(10) Cooperarea în materie de migrație, inclusiv în ceea ce privește gestionarea și controlul frontierelor, asigurarea accesului la protecție internațională, schimbul de informații relevante, consolidarea beneficiilor pentru dezvoltare ale migrației, facilitarea migrației legale și a migrației forței de muncă, îmbunătățirea controalelor la frontieră și eforturile de prevenire și descurajare a migrației neregulamentare și a strămutărilor forțate, precum și de combatere a traficului de ființe umane și a introducerii ilegale de persoane, constituie un aspect important al cooperării dintre Uniune și beneficiari.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 11</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Consolidarea statului de drept, inclusiv combaterea corupției și a criminalității organizate, și buna guvernanță, inclusiv reforma administrației publice, rămân provocări-cheie pentru majoritatea beneficiarilor enumerați în anexa I și sunt esențiale pentru ca beneficiarii să se apropie de Uniune și pentru asumarea ulterioară deplină de către aceștia a obligațiilor care le revin în calitate de membri. Având în vedere faptul că reformele urmărite în aceste domenii se realizează pe termen mai lung și că este necesar să se constituie evidențe, asistența financiară acordată în temeiul prezentului regulament ar trebui să abordeze cerințele care le incumbă beneficiarilor enumerați în anexa I cât mai curând posibil.

(11) Consolidarea statului de drept, inclusiv independența sistemului judiciar, combaterea corupției, a spălării de bani și a criminalității organizate, și buna guvernanță, inclusiv reforma administrației publice, sprijinirea apărătorilor drepturilor omului, alinierea continuă în materie de transparență, achiziții publice, concurență, ajutoare de stat, proprietate intelectuală și investiții străine rămân provocări-cheie și sunt esențiale pentru ca beneficiarii să se apropie de Uniune și să se pregătească pentru asumarea ulterioară deplină a obligațiilor care le revin în calitate de membri. Având în vedere faptul că reformele urmărite în aceste domenii se realizează pe termen mai lung și că este necesar să se constituie evidențe, asistența financiară acordată în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie programată să abordeze aceste chestiuni cât mai curând posibil.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 12</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) În conformitate cu principiul democrației participative, Comisia ar trebui să încurajeze supravegherea parlamentară în fiecare din țările beneficiare enumerate în anexa I.

(12) Dimensiunea parlamentară rămâne fundamentală în procesul de aderare. Prin urmare, în conformitate cu principiul democrației participative, Comisia ar trebui să promoveze întărirea capacităților parlamentare, supravegherea parlamentară, procedurile democratice și reprezentarea echitabilă în fiecare dintre țările beneficiare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 13</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Beneficiarii enumerați în anexa I trebuie să fie mai bine pregătiți pentru a aborda provocările globale, precum dezvoltarea durabilă și schimbările climatice, și pentru a se alinia la eforturile Uniunii în direcția abordării acestor aspecte. Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice, în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă, acest program ar trebui să contribuie la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile întreprinse în cadrul programului ar trebui să asigure alocarea a 16 % din pachetul financiar global al programului la obiectivele climatice. Acțiunile relevante vor fi identificate în timpul pregătirii și punerii în aplicare a programului, iar contribuția totală din acest program ar trebui să constituie o parte a evaluărilor relevante și a proceselor de revizuire.

(13) Beneficiarii trebuie să fie mai bine pregătiți pentru a aborda provocările globale, precum dezvoltarea durabilă și schimbările climatice, și pentru a se alinia la eforturile Uniunii în direcția abordării acestor aspecte. Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice, în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă, acest program ar trebui să contribuie la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile întreprinse în cadrul programului ar trebui să vizeze să contribuie la alocarea a cel puțin 16 % din pachetul financiar global al programului la obiectivele climatice, încercând să atingă obiectivul conform căruia cheltuielile legate de climă ar trebui să ajungă la 30 % din cheltuielile din CFM până în 2027. Ar trebui să se acorde prioritate proiectelor de mediu care vizează poluarea transfrontalieră. Acțiunile relevante vor fi identificate în timpul pregătirii și execuției programului, iar contribuția totală din acest program ar trebui să constituie o parte a evaluărilor relevante și a proceselor de revizuire.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 16</Article>

 

 

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Comisia și statele membre ar trebui să asigure conformitatea, coerența și complementaritatea asistenței pe care o oferă, în special prin consultări periodice și schimburi frecvente de informații pe parcursul diferitelor etape ale ciclului de asistență. Ar trebui adoptate, de asemenea, măsurile necesare pentru a asigura o mai bună coordonare și complementaritate cu alți donatori, inclusiv prin intermediul unor consultări periodice. Rolul societății civile ar trebui consolidat, atât prin programe puse în aplicare prin intermediul organismelor guvernamentale, cât și în calitate de beneficiar direct al asistenței din partea Uniunii.

(16) Comisia și statele membre ar trebui să asigure conformitatea, coerența, consecvența și complementaritatea asistenței financiare externe, în special prin consultări periodice și schimburi frecvente de informații pe parcursul diferitelor etape ale ciclului de asistență. Ar trebui adoptate, de asemenea, măsurile necesare pentru a asigura o mai bună coordonare și complementaritate cu alți donatori, inclusiv prin intermediul unor consultări periodice. Diverse organizații independente ale societății civile și autorități locale de diferite tipuri și de la diferite niveluri ar trebui să joace un rol semnificativ în acest proces. În conformitate cu principiul parteneriatului favorabil incluziunii, organizațiile societății civile ar trebui să participe atât la elaborarea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea programelor executate prin intermediul organismelor guvernamentale, cât și să fie beneficiari direcți ai asistenței din partea Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 17</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Prioritățile de acțiune pentru realizarea obiectivelor din domeniile de politică relevante pentru care se va acorda asistență în temeiul prezentului regulament ar trebui definite printr-un cadru de programare stabilit de Comisie pentru durata cadrului financiar multianual al Uniunii pentru perioada 2021-2027, în parteneriat cu beneficiarii enumerați în anexa I, pe baza agendei de extindere și a nevoilor lor specifice, în conformitate cu obiectivele generale și specifice definite de prezentul regulament și luând în considerare în mod adecvat strategiile naționale relevante. Cadrul de programare ar trebui să identifice domeniile care trebuie sprijinite prin acordarea de asistență, incluzând o alocare orientativă per domeniu de sprijin, precum și o estimare a cheltuielilor legate de climă.

(17) Obiectivele specifice și cuantificabile din domeniile de politică relevante ar trebui definite pentru fiecare beneficiar și urmate de priorități de acțiune pentru îndeplinirea acestor obiective printr-un cadru de programare stabilit de Comisie prin intermediul unor acte delegate. Cadrul de programare ar trebui să fie stabilit în parteneriat cu beneficiarii enumerați în anexa I, pe baza agendei de extindere și a nevoilor lor specifice, în conformitate cu obiectivele generale și specifice definite de prezentul regulament și cu principiile acțiunii externe a Uniunii, luând în considerare în mod adecvat strategiile naționale relevante, precum și rezoluțiile aplicabile ale Parlamentului European. Aceste parteneriate ar trebui să includă, după caz, autorități competente, precum și organizații ale societății civile. Comisia ar trebui să încurajeze cooperarea între părțile interesate relevante și coordonarea donatorilor. Cadrul de programare ar trebui reexaminat în urma evaluării la jumătatea perioadei. Cadrul de programare ar trebui să identifice domeniile care trebuie sprijinite prin acordarea de asistență, incluzând o alocare orientativă per domeniu de sprijin, precum și o estimare a cheltuielilor legate de climă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 18</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Este în interesul Uniunii să ofere asistență beneficiarilor enumerați în anexa I în cadrul eforturilor de reformare ale acestora pentru a deveni membri ai Uniunii. Asistența ar trebui gestionată în așa fel încât să se pună un accent puternic pe rezultate și să se acorde stimulente pentru cei care își demonstrează angajamentul față de reformă prin punerea în aplicare eficientă a asistenței pentru preaderare și prin progrese în direcția îndeplinirii criteriilor pentru aderare.

(18) Este în interesul comun al Uniunii și al beneficiarilor să sprijine eforturile de reformare ale sistemelor politice, juridice și economice ale acestora pentru a deveni membri ai Uniunii. Asistența ar trebui gestionată în conformitate cu o abordare bazată pe performanță și cu stimulente semnificative pentru o utilizare mai eficace și mai eficientă a fondurilor pentru cei care își demonstrează angajamentul față de reformă prin punerea în aplicare eficientă a asistenței pentru preaderare și prin progrese în direcția îndeplinirii criteriilor pentru aderare. Asistența ar trebui alocată în conformitate cu „principiul împărțirii echitabile” și prevăzându-se consecințe clare în caz de deteriorare gravă sau de lipsă a progreselor în ceea ce privește respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept și a drepturilor omului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 18 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a) Comisia ar trebui să instituie mecanisme de monitorizare și evaluare clare pentru a se asigura că obiectivele și acțiunile în ceea ce privește diferiții beneficiari rămân aplicabile și fezabile, precum și pentru a măsura în mod regulat progresele realizate. În acest scop, fiecare obiectiv ar trebui să fie însoțit de unu sau mai mulți indicatori de performanță, care să evalueze adoptarea de către beneficiari a reformelor și punerea lor concretă în aplicare.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 19</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Tranziția de la gestiunea directă a fondurilor de preaderare de către Comisie la gestiunea indirectă de către beneficiarii enumerați în anexa I ar trebui să fie progresivă și să țină cont de capacitățile fiecăruia dintre respectivii beneficiari. Asistența ar trebui să utilizeze în continuare structurile și instrumentele care și-au dovedit valoarea în procesul de preaderare.

(19) Tranziția de la gestiunea directă a fondurilor de preaderare de către Comisie la gestiunea indirectă de către beneficiari ar trebui să fie progresivă și să țină cont de capacitățile fiecăruia dintre respectivii beneficiari. Această tranziție ar trebui să fie inversată sau suspendată în domenii de politică sau de programe specifice, în eventualitatea în care beneficiarii nu își îndeplinesc obligațiile aplicabile sau nu administrează fondurile Uniunii conform normelor, principiilor și obiectivelor stabilite. O astfel de decizie ar trebui să țină seama în mod corespunzător de eventualele consecințe economice și sociale negative. Asistența ar trebui să utilizeze în continuare structurile și instrumentele care și-au dovedit valoarea în procesul de preaderare.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 20</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Uniunea ar trebui să urmărească un nivel maxim de eficiență în utilizarea resurselor disponibile, pentru a optimiza impactul acțiunii sale externe. Acest lucru ar trebui să fie obținut prin asigurarea coerenței și a complementarității între instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, precum și prin crearea de sinergii cu alte politici și programe ale Uniunii. Aceasta include, atunci când este cazul, coerența și complementaritatea cu asistența macrofinanciară.

(20) Uniunea ar trebui să urmărească un nivel maxim de eficiență în utilizarea resurselor disponibile, pentru a optimiza impactul acțiunii sale externe. Acest lucru ar trebui să fie obținut, pentru a se evita suprapunerea cu alte instrumente de finanțare externă existente, prin asigurarea coerenței, a consecvenței și a complementarității între instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, precum și prin crearea de sinergii cu alte politici și programe ale Uniunii. Aceasta include, atunci când este cazul, coerența și complementaritatea cu asistența macrofinanciară.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 21 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a) Fără a aduce atingere procedurii bugetare și dispozițiilor privind suspendarea ajutorului stabilite în acorduri internaționale cu beneficiarii, prerogativa de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în privința modificării anexei I la prezentul regulament pentru a suspenda sau a suspenda parțial asistența din partea Uniunii. Această prerogativă ar trebui utilizată în cazurile în care se înregistrează regrese constante în ceea ce privește unul sau mai multe dintre criteriile de la Copenhaga sau atunci când un beneficiar nu respectă principiile democrației, ale statului de drept, drepturile omului și libertățile fundamentale sau încalcă angajamentele asumate în acordurile aplicabile încheiate cu Uniunea. În cazul în care Comisia constată că motivele care justifică suspendarea asistenței nu mai sunt de actualitate, ar trebui să i se confere prerogativa de a adopta acte delegate de modificare a anexei I pentru a reintroduce asistența din partea Uniunii.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 24</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în Regulamentul financiar ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul preconizat de neconformitate. Aceasta ar trebui să includă utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, după cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 25</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Uniunea ar trebui să continue să aplice norme comune pentru punerea în aplicare a acțiunilor externe. Normele și procedurile pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. [IVCDCI] al Parlamentului European și al Consiliului. Ar trebui stabilite dispoziții detaliate suplimentare pentru abordarea situațiilor specifice, în special pentru cooperarea transfrontalieră și domeniul de politică agricultură și dezvoltare rurală.

(25) Uniunea ar trebui să continue să aplice norme comune pentru punerea în aplicare a acțiunilor externe. Normele și procedurile pentru aplicarea instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. [IVCDCI] al Parlamentului European și al Consiliului. Ar trebui stabilite dispoziții detaliate suplimentare pentru abordarea situațiilor specifice, în special pentru cooperarea transfrontalieră și domeniul de politică agricultură și dezvoltare rurală.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 26</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Acțiunile externe sunt adesea puse în aplicare într-un mediu foarte volatil, care necesită o adaptare continuă și rapidă la necesitățile în schimbare ale partenerilor Uniunii și la provocările globale, cum ar fi drepturile omului, democrația și buna guvernanță, securitatea și stabilitatea, schimbările climatice și mediul și migrația neregulamentară și cauzele profunde ale acesteia. Reconcilierea principiului previzibilității cu necesitatea de a reacționa rapid la noile necesități presupune, în consecință, adaptarea execuției financiare a programelor. Pentru a spori capacitatea Uniunii de a răspunde unor necesități neprevăzute, respectându-se, în același timp, principiul întocmirii anuale a bugetului Uniunii, prezentul regulament ar trebui să mențină posibilitatea de a aplica mecanismele de flexibilitate deja permise de Regulamentul financiar pentru alte politici, și anume reportări și reangajări ale fondurilor angajate, pentru a se asigura o utilizare eficientă a fondurilor UE atât pentru cetățenii UE, cât și pentru beneficiarii enumerați în anexa I, maximizând astfel fondurile UE disponibile pentru intervențiile din cadrul acțiunilor externe ale UE.

(26) Acțiunile externe sunt adesea puse în aplicare într-un mediu foarte volatil, care necesită o adaptare continuă și rapidă la necesitățile în schimbare ale partenerilor Uniunii și la provocările globale, cum ar fi drepturile omului, democrația și buna guvernanță, securitatea, apărarea și stabilitatea, schimbările climatice și mediul, protecționismul economic, migrația neregulamentară și strămutările forțate și cauzele profunde ale acestora. Reconcilierea principiului previzibilității cu necesitatea de a reacționa rapid la noile necesități presupune, în consecință, adaptarea execuției financiare a programelor. Pentru a spori capacitatea Uniunii de a răspunde unor necesități neprevăzute, respectându-se, în același timp, principiul întocmirii anuale a bugetului Uniunii, prezentul regulament ar trebui să mențină posibilitatea de a aplica mecanismele de flexibilitate deja permise de Regulamentul financiar pentru alte politici, și anume reportări și reangajări ale fondurilor angajate, respectând totodată scopurile și obiectivele prevăzute în prezentul regulament, pentru a se asigura o utilizare eficientă a fondurilor UE atât pentru cetățenii UE, cât și pentru beneficiarii enumerați în anexa I, maximizând astfel fondurile UE disponibile pentru intervențiile din cadrul acțiunilor externe ale UE. Ar trebui să se permită forme suplimentare de flexibilitate, cum ar fi realocarea priorităților, eșalonarea proiectelor și supracontractarea.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 29 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a) Programele de cooperare transfrontalieră sunt cele mai vizibile programe ale Instrumentului de asistență pentru preaderare și sunt, de asemenea, bine cunoscute de către cetățeni. Programele de cooperare transfrontalieră ar putea, prin urmare, să îmbunătățească semnificativ vizibilitatea proiectelor finanțate de Uniune în țările candidate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 31 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(31a) Toate alocările de fonduri în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie efectuate în mod transparent, eficace, responsabil, depolitizat și nediscriminatoriu, inclusiv prin intermediul unei distribuții echitabile care să reflecte nevoile regiunilor și ale municipalităților locale. Comisia, Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate („VP/ÎR”) și, în special, delegațiile Uniunii ar trebui să monitorizeze îndeaproape respectarea acestor criterii și respectarea principiilor transparenței, responsabilității și nediscriminării la alocarea fondurilor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 31 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(31b) Comisia, ÎR/VP și, în special, delegațiile Uniunii și beneficiarii ar trebui să sporească vizibilitatea asistenței de preaderare a Uniunii pentru a comunica valoarea adăugată a sprijinului acordat de Uniune. Beneficiarii fondurilor Uniunii ar trebui să recunoască originea finanțării din partea Uniunii și să asigure o vizibilitate adecvată a acesteia. IPA ar trebui să contribuie la finanțarea acțiunilor de comunicare pentru promovarea rezultatelor asistenței acordate de Uniune mai multor categorii de public din cadrul țărilor beneficiare.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 33</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în special cu privire la condițiile și structurile specifice pentru gestiunea indirectă cu beneficiarii enumerați în anexa I și punerea în aplicare a asistenței pentru dezvoltare rurală, ar trebui să fie conferite competențe de executare Comisiei. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu [Regulamentul (UE) nr. 182/201125 al Parlamentului European și al Consiliului]. La stabilirea condițiilor uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament ar trebui să se țină seama de învățămintele desprinse din gestionarea și punerea în aplicare a asistenței pentru preaderare anterioare. Aceste condiții uniforme ar trebui modificate în cazul în care evoluțiile impun acest lucru.

eliminat

_________________

 

25 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 34</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) Comitetul instituit în temeiul prezentului regulament ar trebui să aibă competențe în ceea ce privește actele juridice și angajamentele care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr.1085/200626 și a Regulamentului (UE) nr. 231/2014, precum și în ceea ce privește punerea în aplicare a articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 389/2006 al Consiliului27.

eliminat

_________________

 

26 Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA) (JO L 210, 31.7.2006, p. 82).

 

27 Regulamentul (CE) nr. 389/2006 al Consiliului din 27 februarie 2006 privind crearea unui instrument de sprijin financiar în scopul de a încuraja dezvoltarea economică a comunității cipriote turce și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2667/2000 privind Agenția Europeană pentru Reconstrucție (JO L 65, 7.3.2006, p. 5).

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 34 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34a) Parlamentul European ar trebui să fie implicat pe deplin în etapele de elaborare, programare, monitorizare și evaluare ale instrumentelor, pentru a garanta controlul politic, ca și supravegherea și responsabilitatea democratică a finanțării Uniunii în domeniul acțiunii externe. Ar trebui să se stabilească un dialog consolidat între instituții, pentru a se asigura faptul că Parlamentul European poate exercita controlul politic în timpul aplicării prezentului regulament într-un mod sistematic și adecvat, îmbunătățind astfel atât eficiența, cât și legitimitatea.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) „Principiul împărțirii echitabile a asistenței” înseamnă completarea abordării bazate pe performanță cu un mecanism de repartizare corectiv, în cazurile în care asistența acordată beneficiarului ar fi altfel disproporționat de scăzută sau ridicată în comparație cu ceilalți beneficiari, luând în considerare nevoile populației afectate și progresele relative în materie de reforme legate de deschiderea negocierilor de aderare sau de progresele înregistrate de acestea;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Obiectivul general al IPA III este de a sprijini țările beneficiare enumerate în anexa I în vederea adoptării și implementării reformelor politice, instituționale, juridice, administrative, sociale și economice necesare pentru ca respectivii beneficiari să respecte valorile Uniunii și să se alinieze treptat la normele, standardele, politicile și practicile Uniunii în vederea aderării la aceasta, contribuind astfel la stabilitatea, securitatea și prosperitatea lor.

1. Obiectivul general al IPA III este de a sprijini țările beneficiare în vederea adoptării și implementării reformelor politice, instituționale, juridice, administrative, sociale și economice necesare pentru ca respectivii beneficiari să respecte valorile și acquis-ul Uniunii și să se alinieze treptat la normele, standardele, politicile și practicile Uniunii în vederea aderării la aceasta, contribuind astfel la pacea, stabilitatea, securitatea și prosperitatea lor, precum și la interesele strategice ale Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) consolidarea statului de drept, a democrației, a respectării drepturilor omului, drepturilor fundamentale și legislației internaționale, a societății civile și a securității, precum și îmbunătățirea gestionării migrației, inclusiv a frontierelor;

(a) consolidarea statului de drept, a democrației, a respectării drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor aparținând minorităților și ale copiilor, a egalității de gen, drepturilor fundamentale și legislației internaționale, a societății civile, a libertății economice, a păcii și a securității, respectarea diversității culturale, nediscriminarea și toleranța;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2– litera aa (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) abordarea strămutărilor forțate și a migrației neregulamentare, asigurând că migrația se desfășoară într-o manieră sigură, ordonată și regulamentară și garantând accesul la protecția internațională;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) sporirea eficacității administrației publice și sprijinirea reformelor structurale și a bunei guvernanțe la toate nivelurile;

(b) sporirea eficacității administrației publice și sprijinirea transparenței, reformelor structurale, independenței sistemului judiciar, combaterii corupției și sprijinirea bunei guvernanțe la toate nivelurile, inclusiv în domeniul achizițiilor publice, al ajutoarelor de stat, al concurenței, al investițiilor străine și al proprietății intelectuale;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) adaptarea normelor, standardelor, politicilor și practicilor beneficiarilor enumerați în anexa I astfel încât acestea să fie aliniate celor ale Uniunii și consolidarea reconcilierii și a bunelor relații de vecinătate, precum și a contactelor interpersonale și a comunicării;

(c) adaptarea normelor, standardelor, politicilor și practicilor beneficiarilor astfel încât acestea să fie aliniate celor ale Uniunii, inclusiv PESC, consolidarea ordinii internaționale multilaterale bazate pe norme și consolidarea reconcilierii interne și externe și a bunelor relații de vecinătate, precum și consolidarea păcii și prevenirea conflictelor, inclusiv prin întărirea încrederii și prin mediere, a educației incluzive și integrate și a contactelor interpersonale, a libertății mass-mediei și a comunicării;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2 – litera d</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) consolidarea dezvoltării economice și sociale, inclusiv printr-o mai mare conectivitate și prin dezvoltare regională, agricultură și dezvoltare rurală, precum și prin politici sociale și de ocupare a forței de muncă, consolidarea protecției mediului, creșterea rezistenței la schimbările climatice, accelerarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon și dezvoltarea economiei și a societății digitale;

(d) consolidarea dezvoltării economice, sociale și teritoriale și a coeziunii, inclusiv printr-o mai mare conectivitate și prin dezvoltare regională, agricultură și dezvoltare rurală, precum și prin politici sociale și de ocupare a forței de muncă, reducerea sărăciei și a dezechilibrelor regionale, promovarea protecției sociale și a incluziunii prin consolidarea structurilor de cooperare regională de la nivel statal, a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), a capacităților inițiativelor de la nivelul comunităților, sprijinirea investițiilor în zonele rurale și îmbunătățirea climatului de afaceri și de investiții;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  consolidarea protecției mediului, creșterea rezistenței la schimbările climatice, accelerarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon și dezvoltarea economiei și societății digitale, creând astfel oportunități de încadrare în muncă, în special pentru tineri;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2 – litera e</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) sprijinirea cooperării teritoriale și transfrontaliere.

(e) sprijinirea cooperării teritoriale și transfrontaliere, inclusiv pe mare, și consolidarea relațiilor comerciale și economice prin transpunerea deplină în practică a acordurilor existente cu Uniunea, reducând dezechilibrele regionale.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului IPA III în perioada 2021-2027 este de 14 500 000 000 EUR, în prețuri curente.

1. Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului IPA III în perioada 2021-2027 este de 13 009 976 000 EUR la prețurile din 2018 (14 663 401 000 EUR în prețuri curente).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistența tehnică și administrativă necesară punerii în aplicare a programului, cum ar fi activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv pentru sisteme tehnologice de informații ale instituțiilor și orice activitate legată de pregătirea programului de asistență pentru preaderare următor, în conformitate cu articolul 20 din [Regulamentul privind IVCDCI].

2. Un procent stabilit din suma menționată la alineatul (1) se utilizează pentru asistența tehnică și administrativă necesară executării programului, care include, de asemenea, activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, sprijinul pentru consolidarea instituțională și a capacității administrative, inclusiv pentru sisteme tehnologice de informații ale instituțiilor și orice activitate legată de pregătirea programului de asistență pentru preaderare următor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În punerea în aplicare a prezentului regulament se asigură coerența, sinergiile și complementaritățile cu alte domenii de acțiune externă a Uniunii și cu alte politici și programe relevante ale Uniunii, precum și coerența politicilor de dezvoltare.

1. În aplicarea prezentului regulament se asigură coerența, sinergiile și complementaritățile cu alte domenii de acțiune externă a Uniunii și cu alte politici și programe relevante ale Uniunii, precum și coerența politicilor de dezvoltare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. [Regulamentul IVCDCI] se aplică activităților puse în aplicare în temeiul prezentului regulament în cazul în cazul menționării în prezentul regulament.

2. Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul IVCDCI] se aplică activităților executate în temeiul prezentului regulament în cazul în cazul menționării în prezentul regulament.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Asistența acordată în cadrul IPA III poate fi furnizată tipului de acțiuni prevăzute în cadrul Fondului european de dezvoltare regională și al Fondului de coeziune30, al Fondului Social European Plus31 și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală32.

4. Asistența acordată în cadrul IPA III poate fi furnizată tipului de acțiuni prevăzute în cadrul Fondului european de dezvoltare regională și al Fondului de coeziune30, al Fondului Social European Plus31, al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală32, precum și al Fondului pentru justiție, drepturi și valori, atât la nivel național, cât și într-un context transfrontalier, transnațional, interregional sau macroregional.

__________________

__________________

30 COM(2018) 372 final Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.

30 COM(2018) 372 final Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.

31 COM(2018) 382 final Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul Social European Plus (FSE+).

31 COM(2018) 382 final Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul Social European Plus (FSE+).

32 COM(2018) 392 final Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului.

32 COM(2018) 392 final Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului.

</Amend>

 

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Comisia alocă un procent din resursele din cadrul IPA III pentru pregătirea beneficiarilor enumerați în anexa I în vederea participării la fondurile structurale și de investiții europene (ESI), în special la Fondul social european (FSE).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. [FEDR]32 contribuie la programele sau măsurile instituite pentru cooperarea transfrontalieră dintre beneficiarii enumerați în anexa I și statele membre. Aceste programe și măsuri se adoptă de către Comisie în conformitate cu articolul 16. Cuantumul contribuției de la IPA-CTF este stabilit în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din [Regulamentul privind CTE]. Programele de cooperare transfrontalieră ale IPA sunt gestionate în conformitate cu [Regulamentul privind CTE].

5. [FEDR]32 contribuie la programele sau măsurile instituite pentru cooperarea transfrontalieră dintre beneficiari și unul sau mai multe dintre statele membre. Aceste programe și măsuri se adoptă de către Comisie în conformitate cu articolul 16. Cuantumul contribuției de la IPA-CTF este stabilit în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din [Regulamentul privind CTE], cu un prag maxim pentru o contribuție din IPA III stabilit la 85 %. Programele de cooperare transfrontalieră ale IPA sunt gestionate în conformitate cu [Regulamentul privind CTE].

________________________

_____________________

32 COM(2018) 372 final Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.

32 COM(2018) 372 final Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 8</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. În situații justificate în mod corespunzător și pentru a asigura coerența și eficacitatea finanțării din partea Uniunii sau pentru a dezvolta cooperarea regională, Comisia poate decide să extindă eligibilitatea programelor de acțiuni și a măsurilor menționate la articolul 8 alineatul (1) la alte țări, teritorii și regiuni decât cele menționate în anexa I, în cazul în care programul sau măsura care urmează a fi pusă în aplicare este de natură globală, regională sau transfrontalieră.

8. În situații justificate în mod corespunzător și pentru a asigura coerența și eficacitatea finanțării din partea Uniunii sau pentru a dezvolta cooperarea regională, Comisia poate decide să extindă eligibilitatea programelor de acțiuni și a măsurilor menționate la articolul 8 alineatul (1) la alte țări, teritorii și regiuni decât cele menționate în anexa I, în cazul în care programul sau măsura care urmează a fi aplicată este de natură globală, regională sau transfrontalieră.

</Amend> 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Cadrul politicii de extindere definit de Consiliul European și de Consiliu, acordurile care instituie o relație obligatorie din punct de vedere juridic cu beneficiarii enumerați în anexa I, precum și rezoluțiile relevante ale Parlamentului European, comunicările Comisiei și comunicările comune ale Comisiei și ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate constituie cadrul general de politică pentru punerea în aplicare a prezentului regulament. Comisia asigură coerența dintre asistență și cadrul politicii de extindere.

1. Cadrul politicii de extindere definit de Consiliul European și de Consiliu, acordurile care instituie o relație obligatorie din punct de vedere juridic cu beneficiarii, precum și rezoluțiile relevante ale Parlamentului European, comunicările Comisiei și comunicările comune ale Comisiei și ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate constituie cadrul cuprinzător de politică pentru aplicarea prezentului regulament. Comisia asigură coerența dintre asistență și cadrul general al politicii de extindere.

 

ÎR/VP și Comisia asigură coordonarea dintre acțiunea externă a Uniunii și politica de extindere în cadrul obiectivelor de politică prevăzute la articolul 3.

 

Comisia coordonează programarea realizată în conformitate cu prezentul regulament cu implicarea corespunzătoare a SEAE.

 

Cadrul politicii de extindere constituie baza acordării asistenței.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 2</Article>


 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Programele și acțiunile desfășurate în temeiul prezentului regulament integrează schimbările climatice, protecția mediului și egalitatea de gen și, dacă este cazul, abordează legăturile dintre obiectivele de dezvoltare durabilă33, în vederea promovării unor acțiuni integrate care pot genera co-beneficii și care pot îndeplini obiective multiple într-un mod coerent.

2. Programele și acțiunile desfășurate în temeiul prezentului regulament integrează schimbările climatice, protecția mediului, drepturile omului, prevenirea și soluționarea conflictelor, migrația și strămutarea forțată, securitatea, coeziunea socială și regională, reducerea sărăciei și egalitatea de gen și, dacă este cazul, abordează legăturile dintre obiectivele de dezvoltare durabilă34, în vederea promovării unor acțiuni integrate care pot genera co-beneficii și care pot îndeplini obiective multiple într-un mod coerent. Acestea urmăresc să contribuie cu cel puțin 16 % din pachetul financiar global la atingerea obiectivelor legate de climă.

__________________

____________________

33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Comisia și statele membre cooperează în vederea asigurării coerenței și fac eforturi pentru a evita suprapunerile dintre asistența acordată în cadrul IPA III și alte tipuri de asistență acordată de Uniune, de statele membre și de Banca Europeană de Investiții, în conformitate cu principiile stabilite pentru consolidarea coordonării operaționale din domeniul asistenței externe și pentru armonizarea politicilor și a procedurilor, în special a principiilor internaționale privind eficacitatea dezvoltării35. Coordonarea presupune consultări periodice și schimburi frecvente de informații în timpul diferitelor etape ale ciclului de asistență, precum și reuniuni deschise tuturor părților, având drept scop coordonarea asistenței, și reprezintă o etapă esențială în procesele de programare ale Uniunii și ale statelor membre.

3. Comisia și statele membre cooperează în vederea asigurării coerenței și evită suprapunerile dintre asistența acordată în cadrul IPA III și alte tipuri de asistență acordată de Uniune, de statele membre și de Banca Europeană de Investiții, în conformitate cu principiile stabilite pentru consolidarea coordonării operaționale din domeniul asistenței externe și pentru armonizarea politicilor și a procedurilor, în special a principiilor internaționale privind eficacitatea dezvoltării35. Coordonarea presupune consultări periodice și schimburi frecvente de informații în timpul diferitelor etape ale ciclului de asistență, precum și reuniuni deschise tuturor părților, având drept scop coordonarea asistenței, și reprezintă o etapă esențială în procesele de programare ale Uniunii și ale statelor membre. Asistența urmărește să asigure alinierea cu strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, executarea eficientă și eficace a fondurilor, dispoziții pentru principiul parteneriatului și o abordare integrată a dezvoltării teritoriale.

_________________

_________________

35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Comisia acționează în parteneriat cu beneficiarii.  Acest parteneriat include, după caz, autorități naționale și locale competente, precum și organizații ale societății civile, permițându-le să joace un rol semnificativ în etapele de elaborare, punere în aplicare și monitorizare.

 

Comisia încurajează coordonarea între părțile interesate relevante. Asistența acordată prin intermediul IPA III consolidează capacitățile organizațiilor societății civile, inclusiv, după caz, în situația în care acestea sunt beneficiari direcți ai asistenței;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Capitolul 3 – titlu</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

PUNEREA ÎN APLICARE

CADRUL DE PROGRAMARE ȘI EXECUTAREA

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Asistența acordată în cadrul IPA III se bazează pe un cadru de programare al IPA pentru îndeplinirea obiectivelor specifice menționate la articolul 3. Cadrul de programare al IPA este stabilit de Comisie pe durata cadrului financiar multianual al Uniunii.

1. Prezentul regulament este completat de un cadru de programare al IPA care conține prevederi suplimentare cu privire la modul în care se urmărește îndeplinirea obiectivelor specifice menționate la articolul 3. Cadrul de programare al IPA este stabilit de Comisie pe durata cadrului financiar multianual al Uniunii prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu alineatul (3) al prezentului articol.

 

Comisia prezintă Parlamentului European documentele de programare relevante în timp util, înainte de începerea perioadei de programare. Aceste documente menționează alocările indicative prevăzute pentru fiecare fereastră tematică și, în cazul în care sunt disponibile, pentru fiecare țară/regiune, prevăzând rezultatele preconizate și alegerea modalităților de asistență.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Parlamentul European și Consiliul autorizează creditele alocate anual în limitele cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cadrul de programare al IPA ține seama în mod corespunzător de strategiile naționale și politicile sectoriale relevante.

Cadrul de programare al IPA ține seama în mod corespunzător de rezoluțiile și pozițiile Parlamentului European și de strategiile naționale și politicile sectoriale relevante.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Fără a se aduce atingere alineatului (4), cadrul de programare al IPA este adoptat de Comisie printr-un act de punere în aplicare. Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare a comitetului menționat la articolul 16.

3. Fără a se aduce atingere alineatului (4) al prezentului articol, Comisia adoptă cadrul de programare al IPA, inclusiv dispozițiile privind aplicarea „principiului împărțirii echitabile”, prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 14. Cadrul de programare al IPA expiră până la data de 30 iunie 2025 cel târziu. Comisia adoptă un nou cadru de programare al IPA până la 30 iunie 2025, pe baza evaluării la jumătatea perioadei, care ține seama de celelalte instrumente de finanțare externă, și luând în considerare rezoluțiile relevante ale Parlamentului European. Comisia poate revizui de asemenea, dacă este necesar, punerea în aplicare eficace a cadrului de programare al IPA, în special în cazul unor modificări substanțiale ale cadrului de politică menționat la articolul 6 și ținând seama de rezoluțiile relevante ale Parlamentului European.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Cadrul de programare al IPA include indicatori pentru evaluarea progreselor în raport cu atingerea obiectivelor stabilite în cadrul acestuia.

5. Cadrul de programare al IPA se bazează pe indicatorii de performanță clari și verificabili prevăzuți în anexa IV la prezentul regulament pentru evaluarea progreselor în raport cu atingerea obiectivelor stabilite în cadrul acestuia, precum, printre altele, progresele și rezultatele din următoarele domenii:

 

(a) democrația, statul de drept și un sistem juridic independent și eficient;

 

(b) drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv drepturile persoanelor aparținând minorităților și grupurilor vulnerabile;

 

(c) egalitatea de gen și drepturile femeilor;

 

(d) combaterea corupției și a criminalității organizate;

 

(e) reconcilierea, consolidarea păcii, relațiile de bună vecinătate;

 

(f) libertatea mijloacelor de informare în masă.

 

Progresele măsurate în raport cu acești indicatori sunt incluse de Comisie în rapoartele sale anuale.

 

Abordarea bazată pe performanță aplicată în temeiul prezentului regulament face obiectul unor schimburi de opinii periodice în cadrul Parlamentului European și al Consiliului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Evaluare

 

1. Comisia adoptă un nou cadru de programare al IPA pe baza evaluării la jumătatea perioadei. Cel târziu până la 30 iunie 2024, Comisia prezintă un raport de evaluare la jumătatea perioadei privind aplicarea prezentului regulament. Raportul de evaluare la jumătatea perioadei acoperă perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2023 și examinează contribuția Uniunii la îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament, prin intermediul unor indicatori care măsoară rezultatele obținute și al oricăror constatări și concluzii privind impactul prezentului regulament.

 

2. Raportul de evaluare la jumătatea perioadei abordează, de asemenea, eficiența, valoarea adăugată, posibilitățile de simplificare, coerența internă și externă, precum și menținerea relevanței obiectivelor prezentului regulament.

 

3. Raportul de evaluare la jumătatea perioadei este elaborat în scopul specific de a îmbunătăți aplicarea finanțării Uniunii. Acesta furnizează informații utile pentru luarea deciziilor privind reînnoirea, modificarea sau suspendarea tipurilor de acțiuni puse în aplicare în temeiul prezentului regulament.

 

4. Raportul de evaluare la jumătatea perioadei conține și informații consolidate din rapoartele anuale relevante cu privire la toate tipurile de finanțare care intră sub incidența prezentului regulament, inclusiv la veniturile alocate externe și la contribuțiile la fondurile fiduciare, realizând o defalcare a cheltuielilor în funcție de țara beneficiară, de utilizarea instrumentelor financiare, de angajamente și de plăți.

 

5. Comisia transmite concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului și statelor membre. Rezultatele evaluării sunt luate în considerare la elaborarea programelor și alocarea resurselor.

 

6. În procesul de evaluare a finanțării Uniunii acordate în temeiul prezentului regulament, Comisia implică toate părțile interesate relevante și poate, după caz, să urmărească efectuarea unor evaluări comune împreună cu statele membre și cu partenerii din domeniul dezvoltării, în strânsă colaborare cu țările partenere.

 

7. Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului raportul de evaluare la jumătatea perioadei menționat în prezentul articol însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative care prevăd modificările necesare ale prezentului regulament.

 

8. La finalul perioadei de aplicare a prezentului regulament, dar nu mai târziu de patru ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a regulamentului în aceleași condiții ca evaluarea la jumătatea perioadei, menționată în prezentul articol.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7b

 

Suspendarea asistenței din partea Uniunii

 

1. În cazul în care un beneficiar nu respectă principiile democrației, ale statului de drept, drepturile omului și libertățile fundamentale, încalcă angajamentele asumate în acordurile relevante încheiate cu Uniunea sau înregistrează un regres constant în ceea ce privește unul sau mai multe dintre criteriile de la Copenhaga, Comisia este împuternicită, în conformitate cu articolul 14, să adopte acte delegate de modificare a anexei I la prezentul regulament pentru a suspenda total sau parțial asistența Uniunii. În cazul unei suspendări parțiale, se indică programele pentru care se aplică suspendarea.

 

2. În cazul în care Comisia constată că motivele care justifică suspendarea asistenței nu mai sunt de actualitate, aceasta este împuternicită să adopte un act delegat, în conformitate cu articolul 14, de modificare a anexei I pentru a reintroduce asistența din partea Uniunii.

 

3. În cazul unei suspendări parțiale, asistența Uniunii este utilizată în special pentru a sprijini organizațiile societății civile și actorii nestatali în acțiuni care vizează promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și sprijinirea democratizării și a proceselor de dialog în țările partenere.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 c (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7c

 

Guvernanță

 

Un grup de coordonare orizontală compus din toate serviciile relevante ale Comisiei și ale SEAE și prezidat de ÎR/VP sau de un reprezentant al oficiului respectiv este responsabil de gestionarea, coordonarea și administrarea prezentului instrument pe parcursul ciclului de gestionare, pentru a asigura consecvența, eficiența, transparența și asumarea răspunderii pentru toate finanțările externe ale Uniunii. Vicepreședintele/Înaltul Reprezentant ar trebui să asigure coordonarea politică generală a acțiunii externe a Uniunii. Pe parcursul întregului ciclu de programare, planificare și punere în aplicare a instrumentului, Vicepreședintele/Înaltul Reprezentant și SEAE colaborează cu membrii și serviciile competente ale Comisiei. Vicepreședintele/Înaltul Reprezentant, SEAE și Comisia elaborează toate propunerile de decizii în conformitate cu procedurile Comisiei și le prezintă spre adoptare.

 

Parlamentul European este implicat pe deplin în etapele de elaborare, programare, monitorizare și evaluare ale instrumentelor de finanțare externă, pentru a garanta controlul politic, controlul democratic și responsabilitatea democratică a finanțării Uniunii în domeniul acțiunii externe.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – titlu</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsuri și metode de punere în aplicare

Măsuri și metode de executare

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Asistența acordată în cadrul IPA III este pusă în aplicare prin gestiune directă sau prin gestiune indirectă, în conformitate cu Regulamentul financiar, prin planuri de acțiune și măsuri anuale sau multianuale, astfel cum se precizează la Titlul II capitolul III din [Regulamentul privind IVCDCI]. Titlul II capitolul III din [Regulamentul privind IVCDCI] se aplică prezentului regulament, cu excepția articolului 24 alineatul (1) [persoane și entități eligibile].

1. Asistența acordată în cadrul IPA III este executată prin gestiune directă sau prin gestiune indirectă, în conformitate cu Regulamentul financiar, prin planuri de acțiune și măsuri anuale sau multianuale, astfel cum se precizează la capitolul III a.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Gestiunea indirectă poate fi revocată dacă beneficiarul nu sunt capabil sau nu este dispus să administreze fondurile care îi sunt acordate în conformitate cu normele, principiile și obiectivele prevăzute în prezentul regulament. În cazul în care beneficiarul nu respectă principiile democrației, ale statului de drept, drepturile omului și libertățile fundamentale sau încalcă angajamentele asumate în acordurile relevante încheiate cu Uniunea, Comisia poate reveni, în anumite domenii de politică sau programe specifice, de la regimul de gestiune indirectă aplicat beneficiarului respectiv la gestiunea indirectă de către una sau mai multe entități abilitate, altele decât beneficiarul, sau la gestiunea directă.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 1 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. Comisia poartă un dialog cu Parlamentul European și ia în considerare opiniile Parlamentului European cu privire la domenii în care acesta din urmă derulează propriile sale programe de asistență, cum ar fi consolidarea capacităților și observarea alegerilor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Comisia informează pe deplin Parlamentul European cu privire la aspectele legate de planificarea și punerea în aplicare a măsurilor în temeiul prezentului articol, inclusiv orice modificări sau alocări substanțiale avute în vedere.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 2 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b. Plata sprijinului bugetar general sau sectorial depinde de realizarea unor progrese satisfăcătoare în vederea atingerii obiectivelor convenite cu beneficiarul.

 

Comisia aplică criteriile de condiționalitate privind sprijinul bugetar prevăzute la articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind IVCDCI]. Comisia ia măsuri pentru a reduce sau a suspenda finanțarea din partea Uniunii prin sprijin bugetar în cazuri de nereguli sistemice în sistemele de gestiune și control sau de progrese nesatisfăcătoare realizate în vederea atingerii obiectivelor convenite cu beneficiarul.

 

Reintroducerea asistenței de către Comisie după suspendarea menționată în prezentul articol este însoțită de o asistență specifică acordată autorităților naționale de audit.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Capitolul III a (nou) – titlu</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Capitolul IIIa

 

Executarea

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

Planuri de acțiune și măsuri

 

1. Comisia adoptă planuri de acțiune sau măsuri anuale sau multianuale. Aceste măsuri pot lua forma unor măsuri individuale, a unor măsuri speciale, a unor măsuri de sprijin sau a unor măsuri excepționale de asistență. Planurile de acțiune și măsurile precizează, pentru fiecare acțiune în parte, obiectivele urmărite, rezultatele preconizate și principalele activități, metodele de aplicare, bugetul și toate cheltuielile de sprijin asociate acestora.

 

2.  Planurile de acțiune se bazează pe documente de programare, cu excepția cazurilor menționate la alineatele (3) și (4).

 

Atunci când este necesar, o acțiune poate fi adoptată sub formă de măsură individuală înainte sau după adoptarea planurilor de acțiune. Măsurile individuale se bazează pe documente de programare, cu excepția cazurilor menționate la alineatul (3) și a altor cazuri justificate în mod corespunzător.

 

În cazul în care survin nevoi sau circumstanțe neprevăzute, iar finanțarea nu este posibilă din surse mai adecvate, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul ...[Regulamentul privind IVCDCI] , prin care sunt prevăzute măsuri speciale care nu sunt bazate pe documentele de programare.

 

3. Planurile de acțiune și măsurile individuale anuale sau multianuale pot fi utilizate pentru a executa acțiunile de răspuns rapid menționate la articolul 4 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul ... [Regulamentul privind IVCDCI].

 

4.  Comisia poate adopta măsuri excepționale de asistență pentru acțiunile de răspuns rapid menționate la articolul 4 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul ... [Regulamentul privind IVCDCI].

 

5. Măsurile adoptate conform articolului 19 alineatele (3) și (4) pot avea o durată de cel mult 18 luni, aceasta putând fi prelungită de două ori cu o perioadă suplimentară de cel mult șase luni, până la o durată totală maximă de 30 de luni, în cazul apariției unor obstacole obiective și neprevăzute în calea executării, cu condiția ca acest lucru să nu implice o majorare a cuantumului financiar aferent măsurii.

 

În cazul unor crize și conflicte prelungite, Comisia poate adopta o a doua măsură excepțională de asistență, cu o durată maximă de 18 luni. În cazuri justificate în mod corespunzător, se pot adopta și alte măsuri atunci când continuitatea acțiunii Uniunii conform prezentului alineat este esențială și nu poate fi asigurată prin alte mijloace.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8b

 

Măsuri de sprijin

 

1. Finanțarea acordată de Uniune poate acoperi cheltuielile pentru sprijinirea executării instrumentului și pentru atingerea obiectivelor acestuia, inclusiv cheltuielile de sprijin administrativ legate de activitățile de pregătire, urmărire, monitorizare, control, audit și evaluare necesare pentru această executare, precum și cheltuielile de la sediul central și cele aferente delegațiilor Uniunii destinate sprijinului administrativ necesar derulării programului și gestionării operațiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, inclusiv a acțiunilor de informare și de comunicare și a sistemelor corporative de tehnologie a informațiilor.

 

2. În cazul în care cheltuielile de sprijin nu sunt incluse în planurile de acțiune sau în măsurile menționate la articolul 8c, Comisia adoptă, dacă este cazul, măsuri de sprijin. Finanțarea din partea Uniunii în cadrul măsurilor de sprijin poate acoperi:

 

(a) studii, reuniuni, activități de informare, de sensibilizare, de formare și de pregătire, activități de schimb de experiență și de bune practici, activități de publicare, precum și orice alte cheltuieli de asistență administrativă sau tehnică necesare pentru programarea și gestionarea acțiunilor, inclusiv experții externi remunerați;

 

(b) activități de cercetare și inovare, precum și studii pe teme relevante și difuzarea acestora;

 

(c) cheltuieli legate de informare și de comunicare, inclusiv elaborarea de strategii de comunicare și comunicarea instituțională privind prioritățile politice ale Uniunii și vizibilitatea acestor priorități.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 c (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8c

 

Adoptarea planurilor de acțiune și a măsurilor

 

1. Comisia adoptă planuri de acțiune și măsuri prin intermediul deciziilor, în conformitate cu Regulamentul financiar.

 

2. Comisia ține seama de abordarea politică relevantă a Consiliului și a Parlamentului European atât la planificarea, cât și la aplicarea ulterioară a acestor planuri de acțiune și măsuri, în interesul coerenței acțiunii externe a Uniunii.

 

Comisia informează fără întârziere Parlamentul European cu privire la planificarea planurilor de acțiune și a măsurilor în temeiul prezentului articol, inclusiv cu privire la cuantumurile financiare avute în vedere, și informează, de asemenea, Parlamentul European atunci când modifică sau prelungește în mod substanțial respectiva asistență. Cât mai curând posibil după adoptarea unui plan de acțiune sau a unei măsuri și, în orice caz, în termen de două luni de la adoptarea acestora, Comisia prezintă un raport și o descriere Parlamentului European și Consiliului cu privire la natura, contextul și motivația planului de acțiune sau ale măsurii adoptate, inclusiv la complementaritatea acestora în raport cu răspunsul în curs de desfășurare și planificat al Uniunii.

 

3. Înainte de a adopta planuri de acțiune și măsuri care nu se bazează pe documentele de programare conform articolului 7, Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 14, de completare a prezentului regulament prin stabilirea obiectivelor specifice care trebuie urmărite, a rezultatelor preconizate, a instrumentelor care trebuie utilizate, a activităților principale și a alocărilor financiare indicative ale acestor planuri de acțiune și măsuri.

 

4. La nivelul acțiunilor, se realizează o analiză a drepturilor omului, socială și de mediu corespunzătoare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice și consecințele asupra biodiversității, în conformitate cu actele legislative aplicabile ale Uniunii, inclusiv cu Directiva 2011/92/UE1a a Parlamentului European și a Consiliului și cu Directiva 85/337/CEE1b a Consiliului; această analiză cuprinde, dacă este cazul, o evaluare a impactului asupra mediului în cazul acțiunilor sensibile din punct de vedere ecologic, în special în cazul infrastructurilor noi de mare anvergură.

 

Pentru executarea programelor sectoriale, se utilizează, dacă este cazul, evaluări sociale, privind drepturile omului și evaluări strategice de mediu. Comisia va asigura implicarea părților interesate în aceste evaluări și accesul publicului la rezultatele acestor evaluări.

 

__________________

 

1a Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (text codificat) (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

 

1b Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 175, 5.7.1985, p. 40).

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 d (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8d

 

Metode de cooperare

 

1.  Finanțarea în temeiul prezentului instrument este pusă în aplicare de către Comisie, astfel cum se prevede în Regulamentul financiar, fie în mod direct de către Comisie, delegațiile Uniunii și agențiile executive, fie indirect, prin intermediul oricăreia dintre entitățile enumerate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar.

 

2.  Finanțarea în temeiul prezentului instrument poate fi, de asemenea, furnizată prin contribuții la fonduri internaționale, regionale sau naționale, precum cele instituite sau gestionate de BEI, de statele membre, de țări și regiuni partenere ori de organizații internaționale sau de alți donatori.

 

3.  Entitățile menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar și la articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul ... [Regulamentul IVCDCI] își îndeplinesc anual obligațiile de raportare în temeiul articolului 155 din Regulamentul financiar. Cerințele de raportare pentru oricare dintre aceste entități sunt stabilite în acordul-cadru de parteneriat, acordul de contribuție, acordul privind garanțiile bugetare sau acordul de finanțare.

 

4.  Acțiunile finanțate în temeiul instrumentului pot fi puse în aplicare prin cofinanțări paralele sau cofinanțări comune.

 

5.  În cazul unei cofinanțări paralele, o acțiune se împarte în mai multe componente clar identificabile care sunt finanțate, fiecare în parte, de diferiți parteneri ce asigură cofinanțarea, astfel încât destinația finală a finanțării să poată fi întotdeauna identificată.

 

6.  În cazul unei cofinanțări comune, costul total al acțiunii se repartizează între partenerii care asigură cofinanțarea, iar resursele sunt puse în comun, astfel încât nu mai este posibil să se identifice sursa finanțării unei activități date întreprinse în cadrul acțiunii.

 

7.  Cooperarea dintre Uniune și partenerii săi poate lua, printre altele, următoarele forme:

 

(a)  acorduri trilaterale prin care Uniunea coordonează, împreună cu țările terțe, finanțarea asistenței pe care o acordă unei țări sau unei regiuni partenere;

 

(b)  măsuri de cooperare administrativă, precum programele de înfrățire între instituții publice, autorități locale, organisme publice naționale sau entități de drept privat cărora le-au fost încredințate sarcini de serviciu public ale unui stat membru și cele ale unei țări sau regiuni partenere, precum și măsuri de cooperare la care participă experți din sectorul public trimiși de statele membre și autoritățile regionale și locale ale acestora;

 

(c) contribuții la costurile necesare înființării și administrării unui parteneriat public-privat, inclusiv pentru sprijinirea participării pe scară largă, prin crearea unui organism terț independent din partea organizațiilor societății civile (OSC), care să evalueze și să monitorizeze înființările de parteneriate public-privat;

 

(d)  programe de sprijin pentru politicile sectoriale, prin care Uniunea oferă asistență pentru programul sectorial al unei țări partenere;

 

(e)  contribuții la costurile participării țărilor la programele și acțiunile Uniunii puse în aplicare de către agenții și organisme ale Uniunii, precum și de către organisme sau persoane cărora li se încredințează punerea în aplicare a unor acțiuni specifice în cadrul politicii externe și de securitate comune, în temeiul titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană;

 

(f)  subvenții la rata dobânzii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 e (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8e

 

Forme de finanțare din partea Uniunii și metode de aplicare

 

1.  Finanțarea din partea Uniunii poate fi acordată prin intermediul tipurilor de finanțare prevăzute în Regulamentul financiar, în special prin:

 

(a)  granturi;

 

(b)  contracte de achiziții publice pentru servicii, bunuri sau lucrări;

 

(c)  sprijin bugetar;

 

(d)  contribuții la fondurile fiduciare constituite de Comisie, în conformitate cu articolul 234 din Regulamentul financiar;

 

(e)  instrumente financiare;

 

(f)  garanții bugetare;

 

(g)  finanțare mixtă;

 

(h)  o reducere a datoriei în cadrul programelor de reducere a datoriilor convenite la nivel internațional;

 

(i)  asistență financiară;

 

(j)  experți externi remunerați.

 

2. Atunci când colaborează cu părți interesate din țări partenere, Comisia ține seama de particularitățile acestora, inclusiv de nevoile lor și de contextul relevant, în momentul definirii modalităților de finanțare, a tipului de contribuție, a modalităților de atribuire și a dispozițiilor administrative pentru gestionarea granturilor, cu scopul de a acoperi o gamă cât mai extinsă posibil de părți interesate și pentru a le răspunde în mod optim. Această evaluare ia în considerare condițiile pentru participarea și implicarea semnificativă a tuturor părților interesate, în special a societății civile locale. Se încurajează modalitățile specifice, în conformitate cu Regulamentul financiar, cum ar fi acordurile de parteneriat, autorizarea sprijinului financiar pentru terți, atribuirea directă sau cererile de propuneri cu restricții de eligibilitate sau sumele forfetare, costurile unitare și finanțarea la rate forfetare, precum și finanțările care nu sunt legate de costuri, astfel cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar. Aceste modalități diferite trebuie să asigure transparența, trasabilitatea și inovarea. Va fi încurajată cooperarea dintre ONG-urile locale și internaționale, astfel încât capacitățile societății civile locale să fie consolidate în vederea participării depline la programele de dezvoltare.

 

3.  În plus față de cazurile menționate la articolul 195 din Regulamentul financiar, procedura de atribuire directă poate fi utilizată pentru:

 

(a) granturile cu valoare mică acordate apărătorilor drepturilor omului și mecanismelor de protecție a apărătorilor drepturilor omului aflați în pericol, pentru finanțarea unor acțiuni urgente de protecție, dacă este cazul fără necesitatea cofinanțării, precum și cele care sunt acordate mediatorilor și altor actori ai societății civile implicați în situații de criză și în dialoguri pe marginea conflictelor armate, în soluționarea conflictelor, în reconciliere și în consolidarea păcii;

 

(b) granturile, dacă este cazul fără a fi necesară cofinanțarea, care vizează finanțarea de acțiuni în condițiile cele mai dificile, în care publicarea unei cereri de propuneri ar fi nepotrivită, inclusiv cazurile în care există o lipsă acută de libertăți fundamentale, amenințări la adresa instituțiilor democratice, accentuări ale crizelor, conflicte armate, în care siguranța persoanelor este supusă celor mai puternice amenințări sau în care organizațiile de apărare a drepturilor omului și apărătorii drepturilor omului, mediatorii și alți actori ai societății civile implicați în dialoguri pe marginea crizelor și a conflictelor armate, în acțiuni de reconciliere și de consolidare a păcii își desfășoară activitatea în cele mai grele condiții. Aceste granturi nu depășesc 1 000 000 EUR și au o durată de maximum 18 luni, care poate fi prelungită cu încă 12 luni în cazul în care aplicarea acestor granturi se confruntă cu obstacole obiective și neprevăzute;

 

(c) granturile acordate Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, precum și Global Campus, Centrului European Interuniversitar pentru Drepturile Omului și Democratizare, care propune un master european în domeniul drepturilor omului și democratizării, și rețelei de universități asociate acestui centru care propun diplome postuniversitare în domeniul drepturilor omului, inclusiv burse pentru studenți, cercetători, profesori și pentru apărători ai drepturilor omului din țări terțe.

 

(d) proiectele mici, astfel cum sunt descrise la articolul 23a din Regulamentul ... [Regulamentul privind IVCDCI].

 

Sprijinul bugetar menționat la alineatul (1) litera (c), inclusiv cel realizat prin contractele de sprijin pentru performanțele reformelor sectoriale, se bazează pe asumarea responsabilității la nivel național, pe răspunderea reciprocă și pe angajamentele comune față de valorile universale, democrație, drepturile omului, egalitatea de gen, incluziunea socială, dezvoltarea umană și statul de drept și vizează consolidarea parteneriatelor dintre Uniune și țările partenere. Acesta include consolidarea dialogului politic, dezvoltarea capacităților și îmbunătățirea guvernanței, venind în completarea eforturilor partenerilor de a colecta mai mult și a cheltui mai eficient, cu scopul de a sprijini o dezvoltare socioeconomică durabilă și favorabilă incluziunii, care să aducă beneficii tuturor, precum și crearea de locuri de muncă decente, acordând o atenție deosebită tinerilor, reducerea inegalităților și eradicarea sărăciei, acordând atenția cuvenită economiilor locale, drepturilor de mediu și sociale.

 

Orice decizie de a acorda sprijin bugetar se bazează pe politicile în materie de sprijin bugetar convenite de Uniune, pe un set clar de criterii de eligibilitate și pe o evaluare atentă a riscurilor și a beneficiilor. Unul dintre principalii factori determinanți referitori la o astfel de decizie îl constituie evaluarea angajamentului, a istoricului și a progreselor țărilor partenere în ceea ce privește democrația, drepturile omului și statul de drept.

 

4.  Sprijinul bugetar este diferențiat, astfel încât să răspundă mai bine contextului politic, economic și social al țării partenere, ținând seama de situațiile de fragilitate.

 

Atunci când acordă sprijin bugetar în conformitate cu articolul 236 din Regulamentul financiar, Comisia definește în mod clar și monitorizează criteriile pentru condiționalitatea sprijinului bugetar, inclusiv progresele în ceea ce privește reformele și transparența, și sprijină dezvoltarea controlului parlamentar și a capacităților naționale de audit, participarea organizațiilor societății civile la monitorizare, precum și sporirea transparenței și a accesului publicului la informații și dezvoltarea unor sisteme puternice de achiziții publice în sprijinul dezvoltării economice locale și al întreprinderilor locale.

 

5.  Plata sprijinului bugetar se bazează pe indicatori care demonstrează că s-au realizat progrese satisfăcătoare în vederea atingerii obiectivelor convenite cu țara parteneră.

 

6.  Instrumentele financiare prevăzute în prezentul regulament pot lua diferite forme, cum ar fi împrumuturi, garanții, investiții sau participații de capital sau cvasicapital și instrumente de partajare a riscurilor, ori de câte ori este posibil și în conformitate cu principiile prevăzute la articolul 209 alineatul (1) din Regulamentul financiar, coordonate de BEI, de o instituție financiară europeană multilaterală, precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, sau de o instituție financiară europeană bilaterală, cum ar fi băncile de dezvoltare bilaterale, eventual combinate cu alte forme de sprijin financiar, atât din partea statelor membre, cât și a părților terțe.

 

Contribuțiile la instrumentele financiare ale Uniunii în temeiul prezentului regulament pot fi efectuate de statele membre, precum și de oricare dintre entitățile menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar.

 

7. Instrumentele financiare respective pot fi grupate în facilități în scopul aplicării și al raportării.

 

8. Comisia și SEAE nu desfășoară operațiuni noi sau reînnoite cu entități înregistrate sau stabilite în jurisdicțiile definite în cadrul politicii relevante a Uniunii ca fiind jurisdicții necooperante, care sunt identificate ca țări terțe cu grad înalt de risc în sensul articolului 9 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, sau care nu respectă efectiv standardele fiscale ale Uniunii sau cele convenite la nivel internațional referitoare la transparență și la schimbul de informații.

 

9.  Finanțarea Uniunii nu generează, nici nu declanșează colectarea de impozite, taxe sau alte impuneri specifice.

 

10.  Impozitele, taxele și alte impuneri aplicate de țările partenere pot fi eligibile pentru finanțare în temeiul prezentului regulament.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 f (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8f

 

Reportări, tranșe anuale, credite de angajament, rambursări și venituri generate de instrumentele financiare

 

1.  Pe lângă dispozițiile articolului 12 alineatul (2) din Regulamentul financiar, creditele de angajament și de plată neutilizate în cadrul prezentului regulament se reportează automat și pot fi angajate până la data de 31 decembrie a exercițiului financiar următor. Sumele reportate sunt primele utilizate în exercițiul financiar următor.

 

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului informații privind creditele care au fost reportate automat, inclusiv sumele în cauză, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul financiar.

 

2.  Pe lângă normele prevăzute la articolul 15 din Regulamentul financiar referitoare la repunerea la dispoziție a creditelor, creditele de angajament corespunzătoare cuantumului dezangajărilor efectuate ca urmare a neaplicării totale sau parțiale a unei acțiuni în temeiul prezentului regulament sunt repuse la dispoziție în beneficiul liniei bugetare de origine.

 

Trimiterile la articolul 15 din Regulamentul financiar care figurează la articolul 12 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de stabilire a cadrului financiar multianual sunt înțelese ca incluzând o trimitere la prezentul alineat în scopul prezentului regulament.

 

3.  Angajamentele bugetare pentru acțiuni care se desfășoară pe parcursul a mai mult de un exercițiu financiar se pot repartiza pe mai multe exerciții, în tranșe anuale, în conformitate cu articolul 112 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

 

Articolul 114 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul financiar nu se aplică în cazul acestor acțiuni multianuale. Comisia dezangajează în mod automat orice parte a unui angajament bugetar pentru o acțiune care, până la data de 31 decembrie a celui de al cincilea an care urmează anului angajamentului bugetar, nu a fost utilizată în scopul prefinanțării sau al efectuării de plăți intermediare sau pentru care nu s-a prezentat nicio declarație de cheltuieli certificată sau nicio cerere de plată.

 

Alineatul (2) al prezentului articol se aplică, de asemenea, tranșelor anuale.

 

4.  Prin derogare de la articolul 209 alineatul (3) din Regulamentul financiar, rambursările și veniturile generate de un instrument financiar sunt alocate liniei bugetare de origine ca venituri alocate interne după deducerea costurilor și comisioanelor de gestionare. La interval de cinci ani, Comisia examinează contribuția adusă la realizarea obiectivelor Uniunii de instrumentele financiare existente și eficiența acestora.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 9 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. În cazul în care un program de cooperare transfrontalieră este întrerupt, în conformitate cu articolul 12 din [Regulamentul privind CTE], sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament programului întrerupt, care rămâne disponibil, poate fi utilizat pentru a finanța orice altă acțiune eligibilă în temeiul prezentului regulament.

4. În cazul în care un program de cooperare transfrontalieră este întrerupt, în conformitate cu articolul 12 din [Regulamentul privind CTE], sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament programului întrerupt, care rămâne disponibil, poate fi utilizat pentru a finanța orice altă acțiune eligibilă în temeiul prezentului regulament. Într-un astfel de caz, dacă nu există acțiuni eligibile care să fie finanțate în anul în curs, creditele pot fi reportate pentru exercițiul următor. 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Capitolul VI – titlu</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

MONITORIZARE ȘI EVALUARE

MONITORIZARE, RAPORTARE, EVALUARE ȘI COMUNICARE

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Indicatorii pentru monitorizarea punerii în aplicare și a progreselor înregistrate de IPA III în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite la articolul 3 sunt prevăzuți în anexa IV la prezentul regulament.

2. Indicatorii pentru monitorizarea executării și a progreselor înregistrate de IPA III în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite la articolul 3 sunt prevăzuți în anexa IV la prezentul regulament.

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. În plus față de indicatorii menționați în anexa IV, în cadrul privind rezultatele al asistenței oferite prin IPA III se ține seama de rapoartele privind extinderea.

4. În plus față de indicatorii menționați în anexa IV, în cadrul privind rezultatele al asistenței oferite prin IPA III se ține seama de rapoartele privind extinderea și de evaluările realizate de Comisie cu privire la programele de reformă economică.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Comisia trimite și prezintă Parlamentului European și Consiliului rapoartele de evaluare intermediare și finale menționate la articolul 32 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind NDICI].  Comisia publică aceste rapoarte.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. În plus față de articolul 129 din Regulamentul financiar, referitor la protecția intereselor financiare ale Uniunii în cadrul gestiunii indirecte, beneficiarii enumerați în anexa I raportează Comisiei, fără întârziere, neregulile, inclusiv fraudele care au făcut obiectul unei constatări administrative sau judiciare primare, și informează Comisia cu privire la evoluția procedurilor administrative și juridice. Raportarea se efectuează prin mijloace electronice, utilizându-se Sistemul de gestionare a neregulilor instituit de Comisie.

5. În plus față de articolul 129 din Regulamentul financiar, referitor la protecția intereselor financiare ale Uniunii în cadrul gestiunii indirecte, beneficiarii raportează Comisiei, fără întârziere, neregulile, inclusiv fraudele care au făcut obiectul unei constatări administrative sau judiciare primare, și informează Comisia cu privire la evoluția procedurilor administrative și juridice. Raportarea se efectuează prin mijloace electronice, utilizându-se Sistemul de gestionare a neregulilor instituit de Comisie. Comisia sprijină dezvoltarea în cadrul țărilor beneficiare a controlului parlamentar, a capacităților de audit, precum și îmbunătățirea transparenței și a accesului public la informații. Comisia, VP/ÎR și în special delegațiile Uniunii din cadrul țărilor beneficiare se asigură că toate alocările de fonduri din cadrul gestiunii indirecte se efectuează în mod transparent, depolitizat și neparțial, inclusiv o distribuție echitabilă, care să reflecte nevoile regiunilor și ale municipalităților locale .

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 14 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 13.

2. Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 7 alineatul (3), la articolul 7a (nou), la articolul 13 și la articolul 15 .

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 14 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 14a

 

Răspunderea democratică

 

1. În vederea consolidării dialogului dintre instituțiile și serviciile Uniunii, în special dintre Parlamentul European, Comisie și SEAE, a stimulării coerenței globale a tuturor instrumentelor de finanțare externă și pentru a asigura o mai mare transparență și asumare a răspunderii, precum și promptitudinea în adoptarea actelor și a măsurilor de către Comisie, Parlamentul European poate invita Comisia și SEAE să se prezinte la Parlamentul European pentru a discuta orientările strategice pentru programare conform prezentului regulament. Acest dialog poate avea loc înainte de adoptarea actelor delegate și a proiectului de buget anual de către Comisie sau, la cererea Parlamentului European, a Comisiei sau a SEAE, pe bază ad hoc, în funcție de evoluțiile politice majore.

 

2. În cazul în care urmează să aibă loc un dialog la care se face referire la alineatul (1), Comisia și SEAE prezintă Parlamentului European toate documentele relevante referitoare la acest dialog. În vederea unui dialog legat de bugetul anual, se transmit informații consolidate cu privire la toate planurile de acțiune și măsurile adoptate sau planificate în conformitate cu articolul 8, informații privind cooperarea pentru fiecare țară, regiune sau domeniu tematic și utilizarea acțiunilor de răspuns rapid, precum și garanția pentru acțiunea externă.

 

3. Comisia și SEAE iau în considerare în cea mai mare măsură posibilă poziția exprimată de Parlamentul European. În eventualitatea în care Comisia sau SEAE nu ține seama de pozițiile Parlamentului European, acestea prezintă o justificare corespunzătoare.

 

4. Comisia și SEAE, în special prin intermediul grupului de coordonare prevăzut la articolul 7c, au responsabilitatea de a informa Parlamentul European cu privire la stadiul aplicării prezentului regulament, în special cu privire la măsurile, acțiunile și rezultatele în curs de desfășurare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – titlu</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Adoptarea de norme de aplicare suplimentare

Adoptarea de norme suplimentare

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Normele specifice de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în special în ceea ce privește structurile care urmează a fi instituite în vederea pregătirii pentru aderare și în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare rurală, se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16.

1. Normele specifice în ceea ce privește structurile care urmează a fi instituite în vederea pregătirii pentru aderare și în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare rurală, se adoptă prin intermediul unor acte delegate.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

2. Comisia adoptă planuri de acțiune și măsuri prin intermediul deciziilor, în conformitate cu Regulamentul financiar.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 16</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 16

eliminat

Comitetul

 

1.  Comisia este asistată de un comitet („Comitetul pentru Instrumentul de asistență pentru preaderare”). Comitetul respectiv reprezintă un comitet în sensul [Regulamentului (UE) nr. 182/2011].

 

2.  În cazul în care avizul comitetului trebuie obținut prin procedură scrisă, procedura se încheie fără rezultat dacă, înainte de expirarea termenului de trimitere a avizului, acest lucru este hotărât de președintele comitetului sau solicitat de o majoritate simplă a membrilor comitetului.

 

3.  Un observator al BEI participă la lucrările comitetului pentru chestiunile care privesc BEI.

 

4.  Comitetul IPA III asistă Comisia și are, de asemenea, competențe în ceea ce privește actele juridice și angajamentele care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 și a Regulamentului 231/2014 și în ceea ce privește punerea în aplicare a articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 389/2006.

 

5.  Comitetul IPA III nu are competențe în ceea ce privește contribuția la programul Erasmus+, prevăzută la articolul 5 alineatul (3).

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – titlu</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informare, comunicare și publicitate

Informare, comunicare, vizibilitate și publicitate

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Se aplică dispozițiile articolelor 36 și 37 din [Regulamentul privind IVCDCI].

1. Atunci când furnizează asistență financiară în temeiul prezentului regulament, Comisia, VP/ÎR și în special delegațiile Uniunii din cadrul țărilor beneficiare iau toate măsurile necesare pentru a asigura vizibilitatea sprijinului financiar al Uniunii, inclusiv monitorizarea respectării acestor cerințe de către destinatari. Acțiunile finanțate prin IPA fac obiectul cerințelor prevăzute în Manualul privind comunicarea și vizibilitatea pentru acțiunile externe ale UE. Comisia adoptă orientări pentru proiectele finanțate de Uniune privind vizibilitatea și acțiunile de comunicare pentru fiecare beneficiar.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Comisia adoptă măsuri de consolidare a comunicării strategice și a diplomației publice pentru comunicarea valorilor Uniunii și pentru evidențierea valorii adăugate a sprijinului acordat de Uniune.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 1 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. Beneficiarii fondurilor Uniunii recunosc originea finanțării din partea Uniunii și asigură o vizibilitate adecvată a acesteia prin:

 

(a) includerea unei mențiuni care subliniază sprijinul primit din partea Uniunii într-un mod vizibil în documentele și în materialele de comunicare referitoare la implementarea fondurilor, inclusiv pe un site internet oficial, dacă există un astfel de site; și

 

(b) promovarea acțiunilor și a rezultatelor acestora prin furnizarea de informații coerente, eficiente și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

 

Comisia demarează acțiuni de informare și comunicare referitoare la prezentul regulament, precum și acțiunile stabilite de aceasta și rezultatele obținute. Resursele financiare alocate prezentului regulament contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care aceste priorități sunt legate în mod direct de obiectivele menționate la articolul 3 și în anexele II și III.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 19 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Se aplică de la 1 ianuarie 2021 până la 31 decembrie 2027.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – paragraful 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) Instituirea și promovarea de la o etapă timpurie a funcționării corecte a instituțiilor necesare pentru garantarea statului de drept. Intervențiile în acest domeniu trebuie să vizeze: instituirea unor sisteme judiciare independente, responsabile și eficiente, care să includă o recrutare transparentă și bazată pe merit și promovarea cooperării judiciare, a unor sisteme de evaluare și promovare și a unor proceduri disciplinare eficace pentru cazurile de încălcări; asigurarea instituirii de sisteme robuste pentru protecția granițelor, gestionarea fluxurilor migratoare și acordarea de azil celor care au nevoie de acesta; dezvoltarea de instrumente eficace de prevenire și de combatere a criminalității organizate, a traficului de ființe umane, a introducerii ilegale de migranți, a spălării de bani/a finanțării terorismului și a corupției; promovarea și protejarea drepturilor omului, a drepturilor persoanelor aparținând unor minorități - inclusiv ale persoanelor de etnie romă, precum și ale persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și intersexuale - și a libertăților fundamentale, inclusiv a libertății presei și a protecției datelor.

(a) Instituirea și promovarea de la o etapă timpurie a funcționării corecte a instituțiilor necesare pentru garantarea statului de drept. Intervențiile în acest domeniu trebuie să vizeze: separarea puterilor, instituirea unor sisteme judiciare independente, responsabile și eficiente, care să includă o recrutare transparentă și bazată pe merit și promovarea cooperării judiciare, a unor sisteme de evaluare și promovare și a unor proceduri disciplinare eficace pentru cazurile de încălcări; asigurarea instituirii de sisteme adecvate pentru protecția granițelor, gestionarea fluxurilor migratoare și acordarea de azil celor care au nevoie de acesta; dezvoltarea de instrumente eficace de prevenire și de combatere a criminalității organizate, a traficului de ființe umane, a introducerii ilegale de migranți, a traficului de droguri, a spălării de bani/a finanțării terorismului și a corupției; promovarea și protejarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor copilului, a egalității de gen, a drepturilor persoanelor aparținând unor minorități - inclusiv ale persoanelor de etnie romă, precum și ale persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și intersexuale - și a libertăților fundamentale, inclusiv a libertății presei și a protecției datelor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – paragraful 1 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) Consolidarea guvernanței economice: Intervențiile trebuie să urmărească să sprijine participarea la procesul programului de reformă economică și cooperarea sistematică cu instituțiile financiare internaționale cu privire la elementele fundamentale ale politicii economice, sporirea capacității de a consolida stabilitatea macroeconomică și sprijinirea progreselor către o economie de piață funcțională capabilă să facă față presiunii concurențiale și forțelor de piață din interiorul Uniunii;

(c) Consolidarea guvernanței economice: Intervențiile trebuie să urmărească să sprijine participarea la procesul programului de reformă economică și cooperarea sistematică cu instituțiile financiare internaționale cu privire la elementele fundamentale ale politicii economice și consolidarea instituțiilor economice cu caracter multilateral, sporirea capacității de a consolida stabilitatea macroeconomică, coeziunea socială și sprijinirea progreselor către dezvoltarea durabilă și o economie de piață funcțională capabilă să facă față presiunii concurențiale și forțelor de piață din interiorul Uniunii;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – paragraful 1 – litera d</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) Consolidarea capacității Uniunii și a partenerilor săi de a preveni conflictele, a edifica pacea și a aborda crizele înainte de declanșarea lor și ulterior, inclusiv prin avertizare timpurie și analize ale riscurilor de conflicte; promovarea rețelelor dintre oameni, a reconcilierii, a măsurilor de consolidare a păcii și a încrederii, prin sprijinirea consolidării capacităților în vederea susținerii acțiunilor în domeniul securității și dezvoltării (CBSD).

(d) Consolidarea capacității Uniunii și a partenerilor săi de a preveni conflictele, a edifica pacea, bunele relații de vecinătate și a aborda crizele înainte de declanșarea lor și ulterior, inclusiv prin avertizare timpurie și analize ale riscurilor de conflicte; promovarea contactelor interpersonale, a reconcilierii, a responsabilității, a justiției internaționale, a măsurilor de consolidare a păcii și a încrederii, inclusiv înființarea Comisiei regionale de anchetă privind crimele de război și alte încălcări grave ale drepturilor omului comise în fosta Iugoslavie (RECOM), precum și sprijinirea consolidării capacităților în vederea susținerii acțiunilor în domeniul securității și dezvoltării (CBSD), consolidarea capacităților de apărare cibernetică și comunicarea strategică pentru a încuraja descoperirea sistematică a dezinformării.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – paragraful 1 – litera e</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) Consolidarea capacităților organizațiilor societății civile și ale partenerilor sociali, inclusiv ale asociațiilor profesionale, din țările beneficiare enumerate în anexa I și încurajarea creării de rețele la toate nivelurile în rândul organizațiilor cu sediul în Uniune și în rândul beneficiarilor enumerați în anexa I, facilitând angajarea acestora într-un dialog efectiv cu sectorul public și cu sectorul privat.

(e) Consolidarea capacităților, a independenței și pluralismului organizațiilor societății civile și ale partenerilor sociali, inclusiv ale asociațiilor profesionale, din țările beneficiare și încurajarea creării de rețele la toate nivelurile în rândul organizațiilor cu sediul în Uniune și în rândul beneficiarilor, facilitând angajarea acestora într-un dialog efectiv cu sectorul public și cu sectorul privat. Asistența ar trebui să fie accesibilă unei varietăți cât mai mari de organizații ale beneficiarilor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – paragraful 1 – litera f</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) Promovarea alinierii normelor, standardelor, politicilor și practicilor țărilor partenere la cele ale Uniunii, inclusiv a normelor privind ajutoarele de stat.

(f) Promovarea alinierii normelor, standardelor, politicilor și practicilor țărilor partenere la cele ale Uniunii, inclusiv a normelor privind PESC, achizițiile publice și ajutoarele de stat.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – paragraful 1 – litera g</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) Consolidarea accesului la educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții de calitate, la toate nivelurile, și acordarea de sprijin sectoarelor culturale și creative: Intervențiile în acest domeniu trebuie să vizeze: promovarea accesului egal la educație și îngrijire a copiilor preșcolari și la învățământ primar și secundar de calitate, îmbunătățindu-se asigurarea aptitudinilor de bază; atingerea unor niveluri de instruire mai înalte, reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii și consolidarea programelor de formare a cadrelor didactice; dezvoltarea educației și formării profesionale (EFP) și promovarea sistemelor de învățare la locul de muncă pentru a facilita tranziția către piața muncii; îmbunătățirea calității și a relevanței învățământului superior; încurajarea activităților legate de foștii studenți; sporirea accesului la învățarea pe tot parcursul vieții și sprijinirea investițiilor în infrastructura de educație și formare, în special în vederea reducerii discrepanțelor teritoriale și a promovării unui învățământ nesegregat, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor digitale.

(g) Consolidarea accesului la educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții de calitate, la toate nivelurile, și acordarea de sprijin sectoarelor culturale, creative și cel sportiv. Intervențiile în acest domeniu trebuie să vizeze: promovarea accesului egal la educație și îngrijire (în comunitate și cu caracter incluziv) a copiilor preșcolari și la învățământ primar și secundar de calitate, îmbunătățindu-se asigurarea aptitudinilor de bază; atingerea unor niveluri de instruire mai înalte, reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii și consolidarea programelor de formare a cadrelor didactice; capacitarea copiilor și a tinerilor și măsuri care să le permită acestora să-și atingă întregul potențial; dezvoltarea educației și formării profesionale (EFP) și promovarea sistemelor de învățare la locul de muncă pentru a facilita tranziția către piața muncii; îmbunătățirea calității și a relevanței învățământului superior; încurajarea activităților legate de foștii studenți; sporirea accesului la învățarea pe tot parcursul vieții și la activități fizice, precum și sprijinirea investițiilor în infrastructura de educație, formare și sportivă, în special în vederea reducerii discrepanțelor teritoriale și a promovării unui învățământ nesegregat, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor digitale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – paragraful 1 – litera h</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) Promovarea locurilor de muncă de calitate și a accesului la piața muncii: Intervențiile în acest domeniu trebuie să vizeze: combaterea ratei ridicate a șomajului și a inactivității prin sprijinirea integrării durabile pe piața muncii, în special în rândul tinerilor (mai ales al celor care nu sunt încadrați profesional și care nu urmează niciun program educațional sau de formare), al femeilor, al șomerilor pe termen lung și al tuturor grupurilor subreprezentate. Măsurile trebuie să stimuleze crearea de locuri de muncă de calitate și să sprijine aplicarea cu eficacitate a normelor și standardelor muncii pe întreg teritoriul. Alte domenii-cheie de intervenție vor trebui să fie sprijinirea egalității de gen, promovarea capacității de inserție profesională și a productivității, adaptarea lucrătorilor și a întreprinderilor la schimbare, stabilirea unui dialog social durabil și modernizarea și consolidarea instituțiilor pieței muncii, cum ar fi serviciile publice de ocupare a forței de muncă și inspectoratele muncii.

(h) Promovarea locurilor de muncă de calitate și a accesului la piața muncii: Intervențiile în acest domeniu trebuie să vizeze: combaterea ratei ridicate a șomajului și a inactivității prin sprijinirea integrării durabile pe piața muncii, în special în rândul tinerilor (mai ales al celor care nu sunt încadrați profesional și care nu urmează niciun program educațional sau de formare), al femeilor, al șomerilor pe termen lung și al tuturor grupurilor subreprezentate. Măsurile trebuie să stimuleze crearea de locuri de muncă de calitate și să sprijine aplicarea cu eficacitate a normelor și standardelor muncii convenite la nivel internațional pe întreg teritoriul, inclusiv prin încurajarea aderării la principiile-cheie și drepturile menționate în Pilonul european al drepturilor sociale. Alte domenii-cheie de intervenție vor trebui să fie sprijinirea egalității de gen, promovarea capacității de inserție profesională și a productivității, adaptarea lucrătorilor și a întreprinderilor la schimbare, stabilirea unui dialog social durabil și modernizarea și consolidarea instituțiilor pieței muncii, cum ar fi serviciile publice de ocupare a forței de muncă și inspectoratele muncii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – paragraful 1 – litera i</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei: intervențiile din acest domeniu trebuie să vizeze modernizarea sistemelor de protecție socială pentru a oferi o protecție eficace, eficientă și adecvată pe parcursul tuturor etapelor din viața unei persoane, stimulând incluziunea socială, promovând egalitatea de șanse și abordând inegalitățile și sărăcia. Intervențiile în acest domeniu vizează și: integrarea comunităților marginalizate, precum etnia romă, combaterea discriminării pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală; creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, precum educația și îngrijirea copiilor preșcolari, locuințe, asistență medicală și servicii sociale esențiale și de îngrijire pe termen lung, inclusiv prin modernizarea sistemelor de protecție socială.

(i) Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei: intervențiile din acest domeniu trebuie să vizeze modernizarea sistemelor de protecție socială pentru a oferi o protecție eficace, eficientă și adecvată pe parcursul tuturor etapelor din viața unei persoane, stimulând incluziunea socială, promovând egalitatea de șanse, abordând inegalitățile și sărăcia și promovând tranziția de la îngrijirea instituționalizată la îngrijirea în cadrul familiei sau al comunității. Intervențiile în acest domeniu vizează și: integrarea comunităților marginalizate, precum etnia romă, combaterea discriminării pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală; creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, pentru familie și comunitate, precum educația și îngrijirea copiilor preșcolari (cu caracter incluziv și nesegregat), locuințe, asistență medicală și servicii sociale esențiale și de îngrijire pe termen lung, inclusiv prin modernizarea sistemelor de protecție socială. Acțiunile care contribuie la orice formă de segregare sau excluziune socială nu ar trebui sprijinite.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – paragraful 1 – litera j</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) Promovarea unui transport inteligent, durabil, favorabil incluziunii și sigur și înlăturarea blocajelor din infrastructurile rețelelor majore, prin investiții în proiecte cu înaltă valoare adăugată europeană: în ceea ce privește investițiile, ar trebui să se stabilească priorități în funcție de relevanța lor pentru conexiunile TEN-T cu UE, de contribuția la o mobilitate durabilă, de reducerea emisiilor, de impactul asupra mediului și de siguranță, în sinergie cu reformele promovate prin Tratatul de instituire a Comunității transporturilor.

(j) Promovarea unui transport inteligent, durabil, favorabil incluziunii și sigur și înlăturarea blocajelor din infrastructurile rețelelor majore, prin investiții în proiecte cu înaltă valoare adăugată europeană: în ceea ce privește investițiile, ar trebui să se stabilească priorități în funcție de relevanța lor pentru conexiunile TEN-T cu UE, de legăturile transfrontaliere, de crearea de locuri de muncă, de contribuția la o mobilitate durabilă, de reducerea emisiilor, de impactul asupra mediului și de siguranță, în sinergie cu reformele promovate prin Tratatul de instituire a Comunității transporturilor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – paragraful 1 – litera k</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k) Îmbunătățirea mediului privat și a competitivității întreprinderilor, inclusiv prin specializarea inteligentă, ca factori-cheie ai creșterii economice, ai creării de locuri de muncă și ai coeziunii. Trebuie să se acorde prioritate proiectelor care îmbunătățesc mediul de afaceri.

(k) Îmbunătățirea mediului și a competitivității întreprinderilor din sectorul privat, în special a IMM-urilor, inclusiv specializarea inteligentă, ca factori-cheie ai creșterii economice, creării de locuri de muncă și coeziunii. Trebuie să se acorde prioritate proiectelor sustenabile care îmbunătățesc mediul de afaceri.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – paragraful 1 – litera m</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m) Contribuția la securitatea și la siguranța alimentară și menținerea unor sisteme agricole diversificate și viabile în comunitățile rurale active și în mediul rural.

(m) Contribuția la securitatea și la siguranța alimentară și a apei și menținerea unor sisteme agricole diversificate și viabile în comunitățile rurale active și în mediul rural.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – paragraful 1 – litera p</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(p) Creșterea capacității sectoarelor agroalimentar și de pescuit de a face față presiunii concurenței și forțelor pieței, precum și de a se alinia treptat la normele și la standardele Uniunii, urmărind totodată atingerea unor obiective economice, sociale și de mediu în ceea ce privește dezvoltarea teritorială echilibrată a zonelor rurale și de coastă.

(p) Creșterea capacității sectoarelor agroalimentar și de pescuit de a face față presiunii concurenței și forțelor pieței, precum și de a se alinia treptat la normele și la standardele Uniunii, în vederea creșterii capacității de export pe piața Uniunii, urmărind totodată atingerea unor obiective economice, sociale și de mediu în ceea ce privește dezvoltarea teritorială echilibrată a zonelor rurale și de coastă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – paragraful 1 – litera p a (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(pa) Promovarea activităților și îmbunătățirea strategiilor și a politicilor pe termen lung care vizează prevenirea și combaterea radicalizării și a extremismului violent.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa III – paragraful 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) promovarea ocupării forței de muncă, a mobilității forței de muncă și a includerii sociale și culturale transfrontaliere, printre altele prin: integrarea piețelor muncii transfrontaliere, inclusiv a mobilității transfrontaliere; inițiative comune la nivel local în domeniul ocupării forței de muncă; servicii de informare și de consiliere și formări comune; egalitatea între femei și bărbați; egalitatea de șanse; integrarea comunităților de imigranți și a grupurilor vulnerabile; investiții în serviciile publice de ocupare a forței de muncă; și sprijinirea investițiilor în servicii sociale și de sănătate publice;

(a) promovarea ocupării forței de muncă, a mobilității forței de muncă și a includerii sociale și culturale transfrontaliere, printre altele prin: integrarea piețelor muncii transfrontaliere, inclusiv a mobilității transfrontaliere; inițiative comune la nivel local în domeniul ocupării forței de muncă; servicii de informare și de consiliere și formări comune; egalitatea între femei și bărbați; egalitatea de șanse; integrarea comunităților de imigranți și a grupurilor vulnerabile; investiții în serviciile publice de ocupare a forței de muncă; sprijinirea investițiilor în servicii de sănătate publice, precum și în servicii sociale ce asigură tranziția la îngrijirea în cadrul familiei și al comunității;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa III – paragraful 1 – litera d a (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) promovarea eliminării barierelor inutile în calea comerțului, inclusiv a obstacolelor birocratice, a tarifelor și a obstacolelor netarifare 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa III – paragraful 1 – litera e</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) încurajarea turismului și a patrimoniului cultural și natural;

(e) încurajarea turismului și sportului, precum și a patrimoniului cultural și natural;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa III – paragraful 1 – litera f</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) investiții în tineret, educație și aptitudini, printre altele prin dezvoltarea și punerea în aplicare a unor sisteme și infrastructuri comune de educație, de formare profesională și de formare, care să sprijine activitățile în comun ale tinerilor;

(f) investiții în tineret, sport, educație și aptitudini, printre altele prin asigurarea recunoașterii competențelor și a calificărilor, prin dezvoltarea și punerea în aplicare a unor sisteme și infrastructuri comune de educație, de formare profesională și de formare, care să sprijine activitățile în comun ale tinerilor;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa III – paragraful 1 – litera g</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) promovarea guvernanței locale și regionale și consolidarea capacității administrative și de planificare a autorităților locale și regionale;

(g) promovarea guvernanței locale și regionale, inclusiv cooperarea transfrontalieră între administrații în vederea promovării reconcilierii și a consolidării păcii, consolidarea capacității administrative și de planificare a autorităților locale și regionale;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa III – paragraful 1 – litera ga (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) asigurarea de investiții în consolidarea capacităților organizațiilor societății civile;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa III – paragraful 1 – litera ga (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gb) promovarea cooperării transfrontaliere între administrații în vederea promovării reconcilierii și a consolidării păcii, inclusiv înființarea Comisiei regionale pentru stabilirea faptelor legate de crimele de război și de alte încălcări grave ale drepturilor omului comise în fosta Iugoslavie (RECOM);

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa III – paragraful 1 – litera i a (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia) îmbunătățirea cooperării polițienești și judiciare transfrontaliere, precum și a schimbului de informații, pentru a facilita investigarea și urmărirea penală a cazurilor de criminalitate organizată și a cazurilor conexe de infracțiuni economice, financiare și de corupție, de trafic și de introducere ilegală.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa IV – paragraful 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Trebuie să fie utilizată următoarea listă de indicatori-cheie de performanță pentru a se facilita măsurarea contribuției Uniunii la realizarea obiectivelor sale specifice.

Se folosește următoarea listă de indicatori-cheie de performanță și tendința lor anuală pentru a se facilita măsurarea contribuției Uniunii la realizarea obiectivelor sale specifice și a progreselor realizate de beneficiari:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa IV – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Indicator sintetic privind eforturile partenerilor în ceea ce privește reconcilierea, consolidarea păcii, relațiile de bună vecinătate și relațiile internaționale, egalitatea de gen și drepturile femeilor;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa IV – paragraful 1 – punctul 1 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Indicator de absență a violenței coroborat cu reducerea factorilor care generează conflicte (de exemplu, excluziunea politică sau economică), în raport cu o evaluare de referință.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa IV – paragraful 1 – punctul 1 c (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c. Ponderea cetățenilor beneficiarilor care consideră că sunt bine informați cu privire la asistența acordată de Uniune în temeiul prezentului regulament (sursa: comisia Europeană).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa IV – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Rata și evoluția anuală a alinierii la deciziile și măsurile PESC (sursa: SEAE).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa IV – paragraful 1 – punctul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Cheltuielile publice cu securitatea socială (procent din PIB) (sursa OIM) sau rata de ocupare a forței de muncă (sursa: statistici naționale )

5. Cheltuielile publice cu securitatea socială (procent din PIB), astfel cum au fost indicate de OIM, cheltuielile pentru sănătate, inegalitatea veniturilor, rata sărăciei, rata de ocupare a forței de muncă și rata șomajului, conform statisticilor naționale oficiale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa IV – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. Modificări ale coeficientului GINI al unui beneficiar în timp.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa IV – paragraful 1 – punctul 10</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10. Numărul de programe de cooperare transfrontalieră încheiate între țările beneficiare ale IPA și între acestea și statele membre ale UE (sursa: Comisia Europeană)

10. Numărul de programe de cooperare transfrontalieră încheiate și implementate între țările beneficiare ale IPA și între acestea și statele membre ale UE, astfel cum este indicat de Comisia Europeană.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa IV – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

10a. Numărul de noi organizații care participă la acțiuni și programe de-a lungul timpului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa IV – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Indicatorii vor fi, în cazul în care este relevant, defalcați pe sexe.

Indicatorii vor fi defalcați, acolo unde este cazul, în funcție de vârsta minimă și de gen.

</Amend>

EXPUNERE DE MOTIVE

 

Începând din 2007, Instrumentul de asistență pentru preaderare a fost principalul instrument financiar care sprijină reformele în țările candidate și potențial candidate, și anume cele șase țări din Balcanii de Vest și Turcia, și care vizează pregătirea beneficiarilor pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din statutul de stat membru al UE. Finanțarea IPA sprijină procesul de aderare prin consolidarea capacităților și prin realizarea unor schimbări pozitive, ireversibile, pe termen lung în țările respective, cu scopul de a deveni viitori membri ai UE. Cadrul juridic al celei de-a doua generații a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II), aprobat în 2014, urmează să expire la 31 decembrie 2020.

Observații cu caracter general

Poziția Parlamentului cu privire la cadrul financiar general pentru perioada 2021-2027, reflectată în raportul interimar privind noul cadru financiar multianual (2018/0166R (APP)), își modelează poziția cu privire la pachetul financiar pentru Regulamentul IPA III. CFM și IPA III ar trebui revizuite înainte de 2027 în cazul aderării la Uniune, pentru a se ține seama de cerințele în materie de cheltuieli.

Coraportorii au luat act de propunerea de majorare a pachetului financiar IPA 2021-2027 în termeni nominali la 14,5 miliarde EUR (prețuri curente), dar sunt convinși că nerespectarea sau nedepășirea alocărilor IPA II pentru perioada 2014-2020 în termeni reali nu ar reuși să asigure suficiente fonduri în perioada care este esențială pentru procesul de aderare și pentru punerea în aplicare a reformelor legate de UE.

Finanțarea IPA este o investiție pe termen lung în viitorul european al Balcanilor de Vest, iar utilizarea eficientă a fondurilor UE trebuie asigurată prin intermediul unor controale și monitorizări stricte, pentru a se asigura obținerea de rezultate și o bună valoare pentru banii contribuabililor.

Fără a aduce atingere deciziei finale privind fuziunea propusă dintre cele mai importante instrumente de finanțare externă ale UE (IFE) în cadrul Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (NDICI), este important ca politica de extindere să fie finanțată în continuare în cadrul unui instrument separat dedicat, asigurând, în același timp, un nivel suficient de aliniere și coerență între IFE. Coraportorii subliniază necesitatea ca IPA să rămână un instrument de sine stătător, datorită caracterului specific al procesului de extindere în cadrul acțiunii externe, susținut de Strategia pentru Balcanii de Vest și de relația cu Turcia.

Coraportorii sunt convinși că finanțarea IPA pentru cooperarea transfrontalieră cu statele membre ale UE în cadrul cooperării teritoriale europene (Interreg) ar trebui să fie limitată și monitorizată, pentru a garanta o contribuție comună mai echilibrată. Acest lucru ar asigura faptul că nu înlocuiește, ci mai degrabă completează și încurajează cooperarea existentă sau potențială între și în cadrul beneficiarilor IPA în temeiul priorităților tematice stabilite în anexa III.

O orientare strategică mai clară

Pentru țările candidate, a treia generație de IPA trebuie să fie concepută astfel încât să funcționeze ca o rampă de lansare pentru punerea în aplicare a viitorului cadru de coeziune după aderarea la UE; pentru candidații potențiali, trebuie să se pregătească terenul pentru reformele legate de negocierile de aderare.  Este esențial să se asigure o tranziție lină de la IPA II la IPA III și, după aderarea unor noi membri, de la IPA III la cadrul fondurilor structurale și de investiții europene.

Asistența pentru preaderare trebuie să continue să sprijine reformele transversale, orientate spre UE, politice, instituționale, juridice, administrative și socio-economice ale țărilor candidate și potențial candidate . Acestea se bazează pe criteriile de la Copenhaga, pe condiționalitate și pe alinierea progresivă la normele, standardele și politicile Uniunii.

Finanțarea ar trebui să fie reorientată pentru a aborda nevoile fundamentale specifice și reformele esențiale îndelung așteptate în fiecare dintre țările în cauză. Alături de un accent mai puternic pe prioritățile IPA consacrate existente, care vizează statul de drept, drepturile fundamentale, buna guvernanță, coeziunea socioeconomică și o pregătire temeinică în toate cele 35 de capitole ale acquis-ului UE, inclusiv alinierea PESC, IPA III trebuie să consolideze reziliența beneficiarilor în domeniile migrației, securității, egalității de gen, protecției climei și facilitării comerțului.

IPA III trebuie, de asemenea, să pună un accent mai mare pe dimensiunea socială a politicii de extindere prin promovarea coeziunii și a convergenței în ceea ce privește drepturile și principiile consacrate în Pilonul european al drepturilor sociale. Pe lângă faptul că se pune un accent mai puternic pe economia socială de piață, pe coeziunea socială și regională în punerea în aplicare a IPA, dimensiunea socială trebuie luată în considerare în evaluarea la jumătatea perioadei a IPA și trebuie evaluată prin intermediul unor indicatori clari și măsurabili, cum ar fi coeficientul GINI.

UE trebuie să își reorienteze eforturile către consolidarea democratizării prin consolidarea capacităților parlamentelor, ale societății civile și ale mass-mediei, sprijinind, în același timp, măsurile de realizare a unui dialog politic autentic și a reconcilierii, ca o condiție prealabilă pentru pace. În acest sens, sunt foarte importante cooperarea transfrontalieră, îmbunătățirea dialogului, relațiile de vecinătate, conectivitatea regională și integrarea economică.

Consolidarea rolului PE

Deși rolul Parlamentului este de a oferi direcția generală și controlul instrumentelor de finanțare externă, mai degrabă decât „microgestionarea” acestora, coraportorii subliniază necesitatea de a proteja rolul PE și datoria Comisiei de a menține Parlamentul implicat în mod regulat, prompt și pe deplin.

Pe baza învățămintelor desprinse din evaluarea la jumătatea perioadei a IPA II, raportorii propun o mai mare implicare a Parlamentului European fără a compromite ritmul procesului decizional prin recurgerea în mai mare măsură la procedura actelor delegate.

Raportorii sunt, de asemenea, convinși că cadrul de programare ar trebui să facă obiectul unei „clauze de caducitate”, care să asigure o revizuire reală la jumătatea perioadei.

Este esențial ca pozițiile Parlamentului European în domeniile în care Parlamentul are propriile programe de asistență, cum ar fi consolidarea capacităților, medierea și observarea alegerilor, să fie luate pe deplin în considerare în cadrul programării generale.

O mai mare implicare a societății civile și a autorităților locale

Este deosebit de important ca finanțarea să fie alocată în mod transparent, eficace, responsabil, depolitizat și nediscriminatoriu, inclusiv o distribuție echitabilă care să reflecte nevoile regiunilor și ale municipalităților locale.

Coraportorii subliniază rolul esențial jucat de delegațiile UE pe teren în asigurarea unei utilizări adecvate și a vizibilității finanțării UE și în implicarea unei game largi de organizații relevante ale societății civile și autorități locale pe parcursul diferitelor etape ale ciclului de asistență.

Abordarea bazată pe performanță

Principala schimbare din cadrul de programare propus este trecerea de la alocări per țară la alocări prioritare în conformitate cu principiul „cotei echitabile”, și anume programarea IPA prin cinci „ferestre” care reflectă obiective și performanțe specifice.

Coraportorii sprijină creșterea flexibilității în procesul de trecere de la pachetele financiare de țară la alocările tematice prioritare prin „ferestre” și la abordarea bazată pe performanță. Cadrul IPA III privind programarea și performanța, bazat pe nevoile și criteriile de performanță și pe principiul „profitului echitabil”, ar trebui operaționalizat și ajustat prin intermediul unor acte delegate în cursul pregătirii, punerii în aplicare și evaluării IPA III.

Condiționalitate sporită

Deși sprijină o abordare consolidată bazată pe performanță, raportorii sugerează consolidarea condițiilor de acordare a asistenței IPA prin prevederea posibilității de a suspenda asistența de preaderare în cazurile de încălcare a principiilor democrației, statului de drept, respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale și a angajamentelor asumate în cadrul acordurilor relevante încheiate cu Uniunea. În acest sens, mecanismul de monitorizare, de suspendare și de reintegrare consacrat în sistemul generalizat de preferințe al UE (SGP) poate servi drept exemplu.

În conformitate cu articolele 2 și 49 și prin analogie cu articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană, viitoarele state membre ale UE ar trebui să fie supuse suspendării asistenței acordate de Uniune pentru încălcarea valorilor fundamentale ale UE și pentru regresul în ceea ce privește statul de drept. În conformitate cu regula privind buna gestiune financiară prevăzută în Regulamentul financiar (nr. 966/2012), în conformitate cu principiile economiei, eficienței și eficacității, Comisia ar trebui, de asemenea, să suspende plățile în cazul unor erori sistemice, punând sub semnul întrebării legalitatea și regularitatea operațiunilor.

Coraportorii reamintesc necesitatea de a aplica și monitoriza condiționalitatea la nivel politic și la nivel de proiect și de a consolida monitorizarea și evaluările sistematice ale programelor și proiectelor sensibile. Alocările anuale trebuie să se bazeze pe un cadru viabil de monitorizare și evaluare, care urmează să fie stabilit prin intermediul unui act delegat, și pe un exercițiu de performanță aprofundat, care să reflecte progresele realizate sau o lipsă a acestora.

Luând act de întârzierile și amânările înregistrate în punerea în aplicare a IPA I & II, raportorii solicită menținerea flexibilității pentru reportarea și reangajarea fondurilor deja angajate, încurajând, în același timp, Comisia să reconsidere reintroducerea gestiunii directe, după caz, în special pentru a combate corupția la nivel înalt și criminalitatea organizată, precum și pentru a consolida societatea civilă și libertatea mass-mediei.

Sprijinul bugetar trebuie să fie redus sau suspendat în cazul unor nereguli sistemice în sistemele de gestiune și control sau în cazul unor progrese nesatisfăcătoare realizate în vederea atingerii obiectivelor convenite cu țările beneficiare. O condiționalitate mai puternică pentru sprijinul bugetar, bazată pe progresele înregistrate în materie de reforme și de bună gestiune, trebuie să fie însoțită de un sprijin specific care să încurajeze dezvoltarea controlului parlamentar, a capacităților naționale de audit și a transparenței sporite și accesului public la informații.

Vizibilitate sporită

Cu sprijinul IPA direcționat către țările care doresc să devină membre ale UE, coraportorii solicită să se depună eforturi de comunicare mai bine orientate, pentru a asigura vizibilitatea finanțării UE, pentru a permite o mai bună monitorizare și pentru a valorifica investițiile UE. Comisia, delegațiile UE de pe teren și beneficiarii IPA ar trebui să îmbunătățească comunicarea privind rezultatele asistenței UE, pentru a contribui la o mai bună înțelegere a beneficiilor sale pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor.

Alinierea normelor generale care reglementează finanțarea externă

Deși politica de extindere va continua să fie sprijinită printr-un instrument specific, dispozițiile IPA III ar trebui să fie în concordanță cu arhitectura de finanțare globală a acțiunii externe a Uniunii. În conformitate cu rezultatul votului Comisiei AFET cu privire la IPA III, dispozițiile orizontale relevante ale prezentului regulament care ar trebui aliniate cu cele ale NDICI în etapa dezbaterilor în plen acoperă normele privind planurile de acțiune, măsurile, metodele de aplicare; evaluare; guvernanța și responsabilitatea democratică.


 

 

 

AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional (4.12.2018)

<CommissionInt>destinat Comisiei pentru afaceri externe</CommissionInt>


<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III)</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))</DocRef>

Raportor pentru aviz: <Depute>David Borrelli</Depute> 

 

 

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Obiectivele unui instrument pentru preaderare sunt substanțial diferite față de obiectivele generale ale acțiunii externe a Uniunii, deoarece acest instrument urmărește să pregătească beneficiarii enumerați în anexa I pentru a deveni membri ai Uniunii și să sprijine procesul lor de aderare. Prin urmare, este esențial să existe un instrument specific care să sprijine procesul de extindere, asigurând, în același timp, complementaritatea sa cu obiectivele generale ale acțiunii externe a Uniunii și în special cu Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI).

(2) Obiectivele unui instrument pentru preaderare sunt substanțial diferite față de obiectivele generale ale acțiunii externe a Uniunii, deoarece acest instrument urmărește să pregătească beneficiarii enumerați în anexa I pentru a deveni membri ai Uniunii și să sprijine procesul lor de aderare. Prin urmare, este esențial să existe un instrument specific care să sprijine procesul de extindere, asigurând, în același timp, complementaritatea și coerența sa cu obiectivele generale ale acțiunii externe a Uniunii și în special cu Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Politica de extindere a Uniunii constituie o investiție în pacea, securitatea și stabilitatea Europei. Aceasta oferă oportunități economice și comerciale sporite, în avantajul reciproc al UE și al statelor care aspiră să devină membre ale Uniunii. Perspectiva aderării la Uniune are un puternic efect de transformare, punând bazele unor schimbări democratice, politice, economice și societale pozitive.

(5) Politica de extindere a Uniunii constituie o investiție în pacea, securitatea și stabilitatea Europei. Aceasta oferă oportunități economice și comerciale sporite, în avantajul reciproc al UE și al statelor care aspiră să devină membre ale Uniunii, respectând în același timp principiul integrării asimetrice și progresive, pentru a asigura o transformare fără probleme a economiilor fragile ale statelor care aspiră să devină membre ale Uniunii. Perspectiva aderării la Uniune are un puternic efect de transformare, punând bazele unor schimbări democratice, politice, economice și societale pozitive.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 7</Article>

 

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Ar trebui, de asemenea, să se acorde asistență în conformitate cu acordurile încheiate de Uniune cu beneficiarii enumerați în anexa I. Asistența ar trebui să se concentreze în special pe sprijinul acordat beneficiarilor enumerați în anexa I pentru a-și consolida instituțiile democratice și statul de drept, a-și reforma sistemul judiciar și administrația publică, a respecta drepturile fundamentale și a promova egalitatea de gen, toleranța, incluziunea socială și nediscriminarea. Asistența ar trebui să sprijine, de asemenea, principiile și drepturile esențiale definite în Pilonul european al drepturilor sociale. Asistența ar trebui să sprijine în continuare eforturile lor de a promova cooperarea regională, macroregională și transfrontalieră, precum și dezvoltarea teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale Uniunii. De asemenea, asistența ar trebui să promoveze dezvoltarea economică și socială și guvernanța economică a acestor beneficiari, elemente care stau la baza agendei privind o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv prin punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare regională, privind agricultura și dezvoltarea rurală, sociale și de ocupare a forței de muncă și privind dezvoltarea economiei și a societății digitale, în concordanță, de asemenea, cu inițiativa emblematică Agenda digitală pentru Balcanii de Vest.

(7) Ar trebui, de asemenea, să se acorde asistență în conformitate cu acordurile încheiate de Uniune cu beneficiarii enumerați în anexa I. Asistența ar trebui să se concentreze în special pe sprijinul acordat beneficiarilor enumerați în anexa I pentru a-și consolida instituțiile democratice și statul de drept, a-și reforma sistemul judiciar și administrația publică, a respecta drepturile fundamentale și a promova egalitatea de gen, toleranța, incluziunea socială și nediscriminarea. Asistența ar trebui să sprijine, de asemenea, principiile și drepturile esențiale definite în Pilonul european al drepturilor sociale. Asistența ar trebui să sprijine în continuare eforturile lor de a promova cooperarea regională, macroregională și transfrontalieră, precum și dezvoltarea teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale Uniunii. Ar trebui, de asemenea, să promoveze relații de bună vecinătate, reconciliere și cooperare regională. Ar trebui să stimuleze dezvoltarea economică și socială și guvernanța economică a acestor beneficiari, integrarea economică pe piața unică a UE, inclusiv cooperarea vamală, să promoveze un comerț deschis și echitabil, elemente care stau la baza agendei privind o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv prin punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare regională, privind agricultura și dezvoltarea rurală, sociale și de ocupare a forței de muncă și privind dezvoltarea economiei și a societății digitale, în concordanță, de asemenea, cu inițiativa emblematică Agenda digitală pentru Balcanii de Vest.

_________________

_________________

16Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat în mod solemn de Parlamentul European, Consiliu și Comisie la Summitul social pentru creștere și locuri de muncă echitabile de la Göteborg, care s-a desfășurat în data de 17 noiembrie 2017.

16 Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat în mod solemn de Parlamentul European, Consiliu și Comisie la Summitul social pentru creștere și locuri de muncă echitabile de la Göteborg, care s-a desfășurat în data de 17 noiembrie 2017.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 8</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Uniunea ar trebui să ofere sprijin pentru tranziția către aderare beneficiarilor enumerați în lista din anexa I, pe baza experienței statelor sale membre. Această cooperare ar trebui să vizeze îndeosebi împărtășirea experienței dobândite de statele membre în procesul de reformă.

(8) Uniunea ar trebui să ofere sprijin pentru tranziția către aderare beneficiarilor enumerați în lista din anexa I, pe baza experienței statelor sale membre. Această cooperare ar trebui să vizeze îndeosebi împărtășirea experienței dobândite de statele membre în procesul de reformă, în special în ceea ce privește consolidarea cooperării economice și vamale și a acțiunilor comune de combatere a corupției, a contrabandei, a spălării de bani și a contrafacerii;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 9 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Comisia ar trebui să încurajeze beneficiarii enumerați în anexa I să coopereze cu Uniunea în ceea ce privește promovarea multilateralismului și consolidarea în continuare a sistemului comercial internațional, inclusiv a reformelor OMC.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 11</Article>

 

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Consolidarea statului de drept, inclusiv combaterea corupției și a criminalității organizate, și buna guvernanță, inclusiv reforma administrației publice, rămân provocări-cheie pentru majoritatea beneficiarilor enumerați în anexa I și sunt esențiale pentru ca beneficiarii să se apropie de Uniune și pentru asumarea ulterioară deplină de către aceștia a obligațiilor care le revin în calitate de membri. Având în vedere faptul că reformele urmărite în aceste domenii se realizează pe termen mai lung și că este necesar să se constituie evidențe, asistența financiară acordată în temeiul prezentului regulament ar trebui să abordeze cerințele care le incumbă beneficiarilor enumerați în anexa I cât mai curând posibil.

(11) Consolidarea statului de drept, inclusiv combaterea corupției, a spălării de bani și a criminalității organizate, și buna guvernanță, inclusiv reforma administrației publice, independența sistemului judiciar, transparența, achizițiile publice, concurența, ajutoarele de stat, proprietatea intelectuală și investițiile străine, rămân provocări-cheie pentru majoritatea beneficiarilor enumerați în anexa I și sunt esențiale pentru ca beneficiarii să se apropie de Uniune și pentru asumarea ulterioară deplină de către aceștia a obligațiilor care le revin în calitate de membri.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 12</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) În conformitate cu principiul democrației participative, Comisia ar trebui să încurajeze supravegherea parlamentară în fiecare din țările beneficiare enumerate în anexa I.

(12) În conformitate cu principiul democrației participative, Comisia ar trebui să încurajeze supravegherea parlamentară și rolul proactiv al parlamentelor naționale în procesul de aderare la UE și respectarea criteriilor de aderare în fiecare din țările beneficiare enumerate în anexa I, în strânsă cooperare cu Parlamentul European.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 13</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Beneficiarii enumerați în anexa I trebuie să fie mai bine pregătiți pentru a aborda provocările globale, precum dezvoltarea durabilă și schimbările climatice, și pentru a se alinia la eforturile Uniunii în direcția abordării acestor aspecte. Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice, în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă, acest program ar trebui să contribuie la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile întreprinse în cadrul programului ar trebui să asigure alocarea a16 % din pachetul financiar global al programului la obiectivele climatice. Acțiunile relevante vor fi identificate în timpul pregătirii și punerii în aplicare a programului, iar contribuția totală din acest program ar trebui să constituie o parte a evaluărilor relevante și a proceselor de revizuire.

(13) Beneficiarii enumerați în anexa I trebuie să fie mai bine pregătiți pentru a aborda provocările globale, precum dezvoltarea durabilă și schimbările climatice, urmărirea unei ordini globale bazate pe norme și valori, și pentru a se alinia la eforturile Uniunii în direcția abordării acestor aspecte. Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice, în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă, acest program ar trebui să contribuie la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile întreprinse în cadrul programului ar trebui să asigure alocarea a16 % din pachetul financiar global al programului la obiectivele climatice. Acțiunile relevante vor fi identificate în timpul pregătirii și punerii în aplicare a programului, iar contribuția totală din acest program ar trebui să constituie o parte a evaluărilor relevante și a proceselor de revizuire.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 14 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Măsurile în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie, de asemenea, la aspectele legate de comerț ale relațiilor externe ale Uniunii, cum ar fi inițiativele privind ajutorul pentru comerț, cooperarea cu țările terțe privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare pentru staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aurul și Procesul Kimberley, Pactul de sustenabilitate, monitorizarea angajamentelor țărilor terțe în temeiul Regulamentului SGP pentru a asigura coerența politică la nivelul UE și a proteja și a promova în continuare normele și reglementările comerciale într-un cadru multilateral;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 17</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Prioritățile de acțiune pentru realizarea obiectivelor din domeniile de politică relevante pentru care se va acorda asistență în temeiul prezentului regulament ar trebui definite printr-un cadru de programare stabilit de Comisie pentru durata cadrului financiar multianual al Uniunii pentru perioada 2021-2027, în parteneriat cu beneficiarii enumerați în anexa I, pe baza agendei de extindere și a nevoilor lor specifice, în conformitate cu obiectivele generale și specifice definite de prezentul regulament și luând în considerare în mod adecvat strategiile naționale relevante. Cadrul de programare ar trebui să identifice domeniile care trebuie sprijinite prin acordarea de asistență, incluzând o alocare orientativă per domeniu de sprijin, precum și o estimare a cheltuielilor legate de climă.

(17) Prioritățile de acțiune pentru realizarea obiectivelor din domeniile de politică relevante pentru care se va acorda asistență în temeiul prezentului regulament ar trebui definite printr-un cadru de programare stabilit de Comisie, în cooperare cu Parlamentul European, pentru durata cadrului financiar multianual al Uniunii pentru perioada 2021-2027, în parteneriat cu beneficiarii enumerați în anexa I, pe baza agendei de extindere și a nevoilor lor specifice, în conformitate cu obiectivele generale și specifice definite de prezentul regulament și luând în considerare în mod adecvat strategiile naționale relevante. Cadrul de programare ar trebui să identifice domeniile care trebuie sprijinite prin acordarea de asistență, incluzând o alocare orientativă per domeniu de sprijin, precum și o estimare a cheltuielilor legate de climă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 18</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Este în interesul Uniunii să ofere asistență beneficiarilor enumerați în anexa I în cadrul eforturilor de reformare ale acestora pentru a deveni membri ai Uniunii. Asistența ar trebui gestionată în așa fel încât să se pună un accent puternic pe rezultate și să se acorde stimulente pentru cei care își demonstrează angajamentul față de reformă prin punerea în aplicare eficientă a asistenței pentru preaderare și prin progrese în direcția îndeplinirii criteriilor pentru aderare.

(18) Este în interesul Uniunii să ofere asistență beneficiarilor enumerați în anexa I în cadrul eforturilor de reformare ale acestora pentru a deveni membri ai Uniunii. Asistența ar trebui gestionată în așa fel încât să se pună un accent puternic pe rezultate și să se acorde stimulente pentru cei care își demonstrează angajamentul față de reformă prin punerea în aplicare eficientă a asistenței pentru preaderare și prin progrese în direcția îndeplinirii criteriilor pentru aderare. Progresele substanțiale realizate de beneficiari în ceea ce privește deschiderea mediului lor economic în conformitate cu tratatele UE și cu acordurile OMC și punerea pe deplin în aplicare a acordurilor existente cu Uniunea ar reprezenta un pas pozitiv în vederea aderării la Uniune.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 19</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Tranziția de la gestiunea directă a fondurilor de preaderare de către Comisie la gestiunea indirectă de către beneficiarii enumerați în anexa I ar trebui să fie progresivă și să țină cont de capacitățile fiecăruia dintre respectivii beneficiari. Asistența ar trebui să utilizeze în continuare structurile și instrumentele care și-au dovedit valoarea în procesul de preaderare.

(19) Tranziția de la gestiunea directă a fondurilor de preaderare de către Comisie