Postup : 2019/0056(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0177/2019

Predkladané texty :

A8-0177/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/04/2019 - 6.5

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0337

SPRÁVA     *
PDF 165kWORD 50k
20.3.2019
PE 636.394v02-00 A8-0177/2019

o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

(COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajca: Miroslavs Mitrofanovs

(Zjednodušený postup – v súlade s článkom 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

(COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2019)0151),

–  so zreteľom na článok 148 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C8-0131/2019),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0177/2019),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov

Referenčné čísla

COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

13.3.2019

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

14.3.2019

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Miroslavs Mitrofanovs

8.3.2019

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

18.3.2019

Prerokovanie vo výbore

18.3.2019

 

 

 

Dátum prijatia

18.3.2019

 

 

 

Dátum predloženia

20.3.2019

Posledná úprava: 2. apríla 2019Právne oznámenie