Процедура : 2018/2277(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0178/2019

Внесени текстове :

A8-0178/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.1

Приети текстове :

P8_TA(2019)0221

ДОКЛАД     
PDF 170kWORD 48k
21.3.2019
PE 632.848v02-00 A8-0178/2019

относно искането за снемане на имунитета на Йорн Дорман

(2018/2277(IMM))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Евелин Регнер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искането за снемане на имунитета на Йорн Дорман

(2018/2277(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Йорн Дорман, направено от министъра на правосъдието на Дания, предадено на 6 ноември 2018 г. от постоянния представител на Дания в ЕС и обявено в пленарно заседание на 28 ноември 2018 г. във връзка с наказателно преследване за престъпления по член 260, параграф 1, точка 1, член 291, параграф 1 и член 293, параграф 1 във връзка с член 21 от Наказателния кодекс на Дания,

–  след като изслуша Йорн Дорман съгласно член 9, параграф 6 от своя правилник,

–  като взе предвид член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз (Съда) от 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и от 17 януари 2013 г.(1),

–  като взе предвид член 57 от Конституционния закон на Дания,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0178/2019),

A.  като има предвид, че държавният прокурор на Веборг е внесъл искане за снемане на имунитета на Йорн Дорман, член на Европейския парламент, избран за Дания, във връзка с наказателно преследване за престъпления по член 260, параграф 1, точка 1, член 291, параграф 1 и член 293, параграф 1 във връзка с член 21 от Наказателния кодекс на Дания; като има предвид по-специално, че производството се отнася до предполагаемо извършване на незаконна принуда, злонамерено повреждане на чуждо имущество и опит за противозаконно използване на чужда вещ;

Б.  като има предвид, че на 26 април 2017 г. извън границите на своя частен имот във Вамдруп Йорн Дорман е повредил камерата на оператор, който снимал неговата къща от разстояние около 195 метра, за да използва направения запис в телевизионен документален филм за някои датски членове на ЕП; като има предвид, че Йорн Дорман е заплашвал да счупи камерата; като има предвид, че той е повредил въпросната камера, включително нейния микрофон, екран и кабел; като има предвид, че той е отнел камерата и картата с памет с намерението да ги използва без разрешение, като провери направения запис, но в крайна сметка е бил възпрепятстван да стори това от полицията, която е била повикана на адреса и е иззела камерата и картата с памет, която той вече бил извадил от устройството;

В.  като има предвид, че на оператора на камерата е предявено обвинение за престъпление по член 264а от датския Наказателен кодекс за противозаконно фотографиране на лица в частен имот; като има предвид, че държавният прокурор е препоръчал обвиненията да отпаднат поради липсата на умисъл като задължителен елемент от състава на престъплението, за да бъде съответното лице осъдено за престъпление по член 264а от датския Наказателен кодекс;

Г.  като има предвид посоченото от полицията на Югоизточна Ютландия, че във връзка с въпросния случай дружеството, работодател на журналиста и собственик на камерата, е предявило иск за обезщетение за вреди в размер на 14 724,71 DKK и че престъпленията злоумишлено повреждане на чуждо имущество, кражба, присвояване и други подобни, наказанието за които е глоба, подлежат на наказателно преследване по съдебен ред, ако пострадалият предяви граждански иск за вреди;

Д.  като има предвид, че първоначално Държавната прокуратура е препоръчала налагането на глоба в размер на 20 000 DKK по делото срещу Йорн Дорман вместо присъда за лишаване от свобода, без да бъдат повдигани официални обвинения;

Е.  като има предвид, че Йорн Дорман е отрекъл извършване на деянията, за които е обвинен; като има предвид, че според директора на прокуратурата при това положение би било непоследователно впоследствие да се търси извънсъдебно споразумение чрез налагане на глоба с фиксиран размер;

Ж.  като има предвид, че за да бъде повдигнато обвинение срещу Йорн Дорман, компетентният орган подаде искане за снемане на имунитета му;

З.  като има предвид, че член 9 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз предвижда, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на своята държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

И.  като има предвид, че съгласно член 57, параграф 1 от датския Конституционен закон членовете на Фолкетинг (националния парламент) не могат да бъдат подвеждани под наказателна отговорност или лишавани по какъвто и да е начин от свобода без съгласието на Фолкетинг, освен когато са заловени на местопрестъплението; като има предвид, че тази разпоредба предоставя защита от наказателно преследване за престъпления от общ характер, но не и от престъпления от частен характер, преследвани по тъжба на пострадалия; като има предвид, че когато наказателното преследване може да бъде приключено по извънсъдебен ред чрез налагането на глоба с фиксиран размер, не се изисква съгласието на Фолкетинг;

Й.  като има предвид, че обхватът на имунитета, предоставен на членовете на Фолкетинг, действително съответства на обхвата на имунитета, предоставен на членовете на Европейския парламент съгласно член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз; като има предвид, че Съдът на Европейския съюз е постановил, че членовете на Европейския парламент се ползват от имунитет за изказани от тях мнения само когато са сторили това при изпълнението на своите служебни задължения, което означава, че трябва да е налице връзка между изразеното мнение и парламентарната дейност; като има предвид, че тази връзка трябва да бъде пряка и очевидна;

К.  като има предвид, че предполагаемите действия не са свързани с изразени мнения или гласуване от страна на члена на Европейския парламент при изпълнението на неговите задължения по смисъла на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и, следователно въпросните действия нямат ясна или пряка връзка с изпълнението на задълженията на Йорн Дорман като член на Европейския парламент;

Л.  като има предвид, че няма доказателства или основания да се предполага, че е налице тенденциозно преследване („fumus persecutionis“);

1.  решава да снеме имунитета на Йорн Дорман;

2.  възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение, както и доклада на своята компетентна комисия, съответно на министъра на правосъдието на Дания и на Йорн Дорман.

(1)

Решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579;‑ решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543;‑ решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.3.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

11

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Marie Cavada, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Virginie Rozière

Последно осъвременяване: 25 март 2019 г.Правна информация