Procedure : 2018/2277(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0178/2019

Indgivne tekster :

A8-0178/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 7.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0221

BETÆNKNING     
PDF 142kWORD 47k
21.3.2019
PE 632.848v02-00 A8-0178/2019

om anmodning om ophævelse af Jørn Dohrmanns immunitet

(2018/2277(IMM))

Retsudvalget

Ordfører: Evelyn Regner

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om ophævelse af Jørn Dohrmanns immunitet

(2018/2277(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 6. november 2018 om ophævelse af Jørn Dohrmanns immunitet, som er fremsendt af Danmarks justitsminister i forbindelse med tiltalerejsning for overtrædelse af § 260, stk. 1, nr. 1, § 291, stk. 1, og § 293, stk. 1, sammenholdt med § 21, i Danmarks straffelov, og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 28. november 2018,

–  der har hørt Jørn Dohrmann, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der henviser til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til § 57 i Danmarks grundlov,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0178/2019),

A.  der henviser til, at Statsadvokaten i Viborg har indgivet en anmodning om ophævelse af immuniteten for Jørn Dohrmann, medlem af Europa-Parlamentet og valgt for Danmark, i forbindelse med lovovertrædelser som omhandlet i § 260, stk. 1, nr. 1, § 291, stk. 1, og § 293, stk. 1, sammenholdt med § 21, i Danmarks straffelov; der navnlig henviser til, at sagen vedrører påstået ulovlig tvang, hærværk og forsøg på brugstyveri af en genstand tilhørende en anden person;

B.  der henviser til, at Jørn Dohrmann den 26. april 2017 uden for sin private bopæl i Vamdrup tiltvang sig et kamera fra en kameramand, som filmede hans hus fra en afstand på ca. 195 m med henblik på at anvende de opnåede optagelser i en TV-dokumentarfilm om nogle danske medlemmer af Europa-Parlamentet; der henviser til, at Jørn Dohrmann truede med at smadre kameraet; der henviser til, at han beskadigede det omhandlede kamera, herunder dets mikrofon, skærm og kabel; der henviser til, at han tog kameraet og hukommelseskortet i besiddelse i den hensigt at gøre uberettiget brug af det ved at gennemse indholdet, men at han blev forhindret heri, da politiet rettede henvendelse på adressen og fik udleveret kameraet og hukommelseskortet, som han havde udtaget af kameraet;

C.  der henviser til, at kameramanden i første omgang blev sigtet for overtrædelse af den danske straffelovs § 264 a for uberettiget at have fotograferet personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted; der henviser til, at Statsadvokaten indstillede, at påtale blev opgivet under henvisning til, at der ikke kunne statueres det til domfældelse for overtrædelse af straffelovens § 264 a fornødne forsæt;

D.  der henviser til, at Sydøstjyllands Politi har gjort opmærksom på, at den virksomhed, som journalisten og ejer af kameraet er ansat af, har rejst et erstatningskrav på 14.724,71 DKK i forbindelse med sagen, og at det er udgangspunktet, at sager om hærværk, tyveri, brugstyveri eller lignende, hvor der er påstand om bødestraf, afgøres indenretligt, hvis forurettede har et erstatningskrav.

E.  der henviser til, at Statsadvokaten i første omgang henstillede, at der blev fastsat en bøde på 20.000 DKK i sagen mod Jørn Dohrmann i stedet for en frihedsstraf, uden at der blev rejst tiltale;

F.  der henviser til, at Jørn Dohrmann nægtede de forhold, som blev lagt ham til last; der henviser til, at det ifølge Rigsadvokaten da ville være inkonsekvent at søge sagen afgjort ved et udenretligt bødeforlæg;

G.  der henviser til, at den kompetente myndighed for at kunne rejse tiltale mod Jørn Dohrmann har indgivet en anmodning om ophævelse af hans immunitet;

H.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

I.  der henviser til, at det følger af den danske grundlovs § 57, stk. 1, at intet medlem af Folketinget uden dettes samtykke kan tiltales eller underkastes fængsling af nogen art, medmindre vedkommende er grebet på fersk gerning; der henviser til, at bestemmelsen alene beskytter imod offentlig strafferetlig tiltale, men ikke mod straffesager med privat påtale; der henviser til, at hvis en sag kan afgøres med et udenretligt bødeforlæg, skal Folketingets samtykke ikke indhentes;

J.  der henviser til, at rækkevidden af den immunitet, som medlemmer af Folketinget nyder godt af, reelt svarer til rækkevidden af den immunitet, som medlemmer af Europa-Parlamentet nyder godt af i henhold til artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter; der henviser til, at Den Europæiske Unions Domstol har fastslået, at en meningstilkendegivelse for at være omfattet af immuniteten skal være fremsat af et medlem af Europa-Parlamentet under udøvelsen af dette medlems hverv, hvilket således forudsætter, at der foreligger en forbindelse mellem den udtrykte meningstilkendegivelse og det parlamentariske hverv; der henviser til, at en sådan forbindelse skal være direkte og klar;

K.  der henviser til, at de påståede handlinger ikke vedrører meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af hvervet som medlem af Europa-Parlamentet som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter og derfor ikke har nogen klar eller direkte indflydelse på Jørn Dohrmanns udøvelse af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet;

L.  der henviser til, at der ikke noget bevis for eller nogen grund til at nære mistanke om fumus persecutionis;

1.  vedtager at ophæve Jørn Dohrmanns immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Danmarks justitsminister og til Jørn Dohrmann.

(1)

Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

18.3.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

0.

11

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Marie Cavada, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Virginie Rozière

Seneste opdatering: 25. marts 2019Juridisk meddelelse