Διαδικασία : 2018/2277(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0178/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0178/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0221

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 168kWORD 48k
21.3.2019
PE 632.845v02-00 A8-0178/2019

σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Jørn Dohrmann

(2018/2277(IMM))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγήτρια: Evelyn Regner

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Jørn Dohrmann

(2018/2277(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης της Δανίας για την άρση της ασυλίας του Jørn Dohrmann, που διαβιβάστηκε στις 6 Νοεμβρίου 2018 από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δανίας στην ΕΕ και ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 28 Νοεμβρίου 2018, σε συνάρτηση με την άσκηση δίωξης βάσει του άρθρου 260 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, του άρθρου 291 παράγραφος 1 και του άρθρου 293 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Δανικού Ποινικού Κώδικα,

–  αφού άκουσε τον κ. Jørn Dohrmann, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, στις 19 Μαρτίου 2010, στις 6 Σεπτεμβρίου 2011 και στις 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 57 του Δανικού Συντάγματος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0178/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εισαγγελέας του Viborg έχει υποβάλει αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jørn Dohrmann, δανού βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνάρτηση με την τέλεση αξιόποινων πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 260 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, του άρθρου 291 παράγραφος 1 και του άρθρου 293 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Δανικού Ποινικού Κώδικα· λαμβάνοντας υπόψη, ειδικότερα, ότι η διαδικασία αφορά εικαζόμενη άσκηση παράνομης βίας, κακόβουλη φθορά και απόπειρα κλοπής χρήσης ενός αντικειμένου ιδιοκτησίας άλλου προσώπου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Απριλίου 2017, έξω από την ιδιωτική του κατοικία στο Vamdrup, ο Jørn Dohrmann απέσπασε μία κάμερα από έναν εικονολήπτη που κινηματογραφούσε την οικία του από απόσταση 195 περίπου μέτρων με σκοπό να χρησιμοποιήσει το καταγραφέν υλικό σε τηλεοπτικό ντοκυμαντέρ με θέμα ορισμένους δανούς βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι Jørn Dohrmann απείλησε να καταστρέψει την κάμερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι όντως κατέστρεψε την εν λόγω κάμερα μαζί με το μικρόφωνο, την οθόνη και το καλώδιό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι έλαβε στην κατοχή του την κάμερα και την κάρτα μνήμης με πρόθεση να την χρησιμοποιήσει παράνομα ελέγχοντας το καταγραφέν υλικό, αλλά δεν μπόρεσε τελικά να το πράξει δεδομένου ότι η αστυνομία που έφτασε επιτόπου ανέκτησε την κάμερα και την κάρτα μνήμης την οποία ο Jørn Dohrmann είχε αφαιρέσει από τη συσκευή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εικονολήπτης κατηγορήθηκε καταρχάς ότι τέλεσε το αδίκημα του άρθρου 264α του Δανικού Ποινικού Κώδικα επειδή φωτογραφούσε παράνομα πρόσωπα ευρισκόμενα σε ιδιωτική κατοικία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εισαγγελέας συνέστησε να αποσυρθούν οι κατηγορίες λόγω έλλειψης του στοιχείου της πρόθεσης, το οποίο είναι απαραίτητο προκειμένου να καταδικαστεί κάποιος για παράβαση του άρθρου 264α του Δανικού Ποινικού Κώδικα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία της νοτιανατολικής Γιουτλάνδης επισήμανε ότι η εταιρεία στην οποία εργαζόταν ο δημοσιογράφος και στην οποία ανήκε η κάμερα είχε ζητήσει στο πλαίσιο της διαδικασίας αποζημίωση ύψους 14 724.71 DKK σε σχέση με την υπόθεση και ότι οι υποθέσεις που αφορούν κακόβουλη φθορά, κλοπή, κλοπή χρήσης και παρόμοια περιστατικά, όπου η επιβαλλόμενη κύρωση συνίσταται σε χρηματική ποινή, πρέπει να επιλύονται με δικαστικές διαδικασίες, εάν ο ζημιωθείς έχει αξίωση αποζημίωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, η Εισαγγελία αρχικά πρότεινε να οριστεί στην υπόθεση κατά του Jørn Dohrmann χρηματική ποινή 20 000 δανικών κορώνων και όχι στερητική της ελευθερίας ποινή και να μην απαγγελθεί επίσημη κατηγορία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Jørn Dohrmann αρνήθηκε τις εις βάρος του κατηγορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα, θα ήταν στην περίπτωση αυτή άτοπο να αναζητηθεί εξωδικαστικός διακανονισμός μέσω επιβολής χρηματικής ποινής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να ασκηθεί δίωξη εις βάρος του Jørn Dohrmann, η αρμόδια αρχή υπέβαλε αίτηση άρσης της ασυλίας του·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 57(1) του Δανικού Συντάγματος ορίζεται ότι, χωρίς τη συγκατάθεση του Folketing, κανένα μέλος του Δανικού Κοινοβουλίου δεν μπορεί να κατηγορηθεί ή να στερηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ελευθερία του, εκτός εάν συλληφθεί επ’ αυτοφώρω να διαπράττει αδίκημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάταξη αυτή παρέχει προστασία στους βουλευτές έναντι ποινικών διώξεων δημοσίου χαρακτήρα αλλά όχι έναντι εγκλήσεων σε ποινικές υποθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν μια υπόθεση μπορεί να διευθετηθεί εξωδικαστικά με χρηματική ποινή, δεν απαιτείται η συναίνεση του Δανικού Κοινοβουλίου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκταση της ασυλίας που παρέχεται στους βουλευτές του Δανικού Κοινοβουλίου είναι ταυτόσημη με εκείνη που παρέχεται στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι, για να απολαύει ασυλίας ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να διατυπώνει τη γνώμη του κατά την άσκηση των καθηκόντων του και, συνεπώς, απαιτείται να υπάρχει σχέση μεταξύ της γνώμης που εκφράζεται και των βουλευτικών καθηκόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση αυτή πρέπει να είναι άμεση και πρόδηλη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φερόμενες πράξεις δεν αφορούν γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα από τον βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συνεπώς, δεν συνδέονται κατά τρόπο σαφή και άμεσο με την άσκηση των καθηκόντων του Jørn Dohrmann ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ούτε βάσιμες υπόνοιες ότι η δίωξη ασκείται προκειμένου να παρεμποδιστεί η δραστηριότητα της βουλευτή (fumus persecutionis)·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Jørn Dohrmann·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δανίας και στον Jørn Dohrmann.

(1)

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.


ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.3.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

11

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Marie Cavada, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Virginie Rozière

Τελευταία ενημέρωση: 25 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου