Menettely : 2018/0170(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0179/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0179/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/04/2019 - 8.25

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0383

MIETINTÖ     ***I
PDF 514kWORD 232k
22.3.2019
PE 629.629v02-00 A8-0179/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta

(COM(2018)0338 – C8‑0214/2018 – 2018/0170(COD))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ingeborg Gräßle

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta

(COM(2018)0338 – C8‑0214/2018 – 2018/0170(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0338),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 325 artiklan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0214/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013(1),

–  ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 8/2018(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0179/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/13713 ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/19394 hyväksymisen myötä unioni on vahvistanut merkittävästi sen taloudellisten etujen suojaamiseksi rikosoikeudellisin keinoin käytettäviä keinoja. Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) saa valtuudet toteuttaa osallistuvissa jäsenvaltioissa rikostutkintaa ja syytteeseenpanotoimia, jotka liittyvät unionin talousarvioon vaikuttaviin rikoksiin direktiivissä (EU) 2017/1371 määritellyn mukaisesti.

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/13713 ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/19394 hyväksymisen myötä unioni on vahvistanut merkittävästi sen taloudellisten etujen suojaamiseksi rikosoikeudellisin keinoin käytettäviä keinoja koskevaa yhdenmukaistettua lainsäädäntökehystä. Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) on yksi keskeisistä painopisteistä rikosoikeuden ja petostentorjuntapolitiikan alalla, ja sillä on valtuudet toteuttaa osallistuvissa jäsenvaltioissa rikostutkintaa ja syytteeseenpanotoimia, jotka liittyvät unionin talousarvioon vaikuttaviin rikoksiin direktiivissä (EU) 2017/1371 määritellyn mukaisesti.

_________________

_________________

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

4 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

4 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Euroopan petostentorjuntavirasto, jäljempänä ’virasto’, suorittaa hallinnollisiin sääntöjenvastaisuuksiin sekä rikolliseen käyttäytymiseen liittyviä hallinnollisia tutkimuksia. Se voi tutkimustensa päätteeksi antaa kansallisille syyttäjäviranomaisille oikeudellisia suosituksia, jotta jäsenvaltioissa voidaan toteuttaa syytteeseenpanotoimia. Tulevaisuudessa virasto ilmoittaa rikosepäilyistä EPPOlle siihen osallistuvissa jäsenvaltioissa ja tekee yhteistyötä sen kanssa tutkimustensa yhteydessä.

(2)  Euroopan petostentorjuntavirasto, jäljempänä ’virasto’, suorittaa hallinnollisiin sääntöjenvastaisuuksiin sekä rikolliseen käyttäytymiseen liittyviä hallinnollisia tutkimuksia unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi. Se voi tutkimustensa päätteeksi antaa kansallisille syyttäjäviranomaisille oikeudellisia suosituksia, jotta jäsenvaltioissa voidaan toteuttaa syytteeseenpanotoimia. Tulevaisuudessa virasto ilmoittaa rikosepäilyistä EPPOlle siihen osallistuvissa jäsenvaltioissa ja tekee yhteistyötä sen kanssa tutkimustensa yhteydessä.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 883/20135 olisi näin ollen muutettava asetuksen (EU) 2017/1939 hyväksymisen myötä. EPPOn ja viraston yhteistyötä koskevat asetuksen (EU) 2017/1939 säännökset olisi otettava huomioon ja niitä olisi täydennettävä asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 säännöissä, jotta varmistetaan unionin taloudellisten etujen suojan mahdollisimman korkea taso hyödyntämällä näiden virastojen välisiä synergioita.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 883/20135 olisi näin ollen muutettava ja mukautettava vastaavasti asetuksen (EU) 2017/1939 hyväksymisen myötä. EPPOn ja viraston yhteistyötä koskevat asetuksen (EU) 2017/1939 säännökset olisi otettava huomioon ja niitä olisi täydennettävä asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 säännöissä, jotta varmistetaan unionin taloudellisten etujen suojan mahdollisimman korkea taso hyödyntämällä näiden virastojen välisiä synergioita. Tämä merkitsee tiivistä yhteistyötä, tiedonvaihtoa, täydentävyyttä ja päällekkäisyyksien välttämistä koskevien periaatteiden noudattamista.

_________________

_________________

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Asetuksessa (EU) 2017/1939 edellytetään, että virasto sekä unionin toimielimet, elimet, laitokset ja virastot sekä toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ilmoittavat ilman aiheetonta viivytystä EPPOlle rikollisesta toiminnasta, jonka osalta se voisi käyttää toimivaltaansa. Koska viraston tehtävänä on suorittaa hallinnollisia tutkimuksia petoksista, lahjonnasta ja mistä tahansa muusta unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta laittomasta toiminnasta, sillä on parhaat mahdolliset edellytykset ja välineet toimia EPPOn luonnollisena kumppanina ja ensisijaisena tietolähteenä.

(5)  Asetuksessa (EU) 2017/1939 edellytetään, että virasto sekä unionin toimielimet, elimet, laitokset ja virastot sekä toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ilmoittavat ilman aiheetonta viivytystä EPPOlle epäillystä rikollisesta toiminnasta, jonka osalta se voisi käyttää toimivaltaansa. Koska viraston tehtävänä on suorittaa hallinnollisia tutkimuksia petoksista, lahjonnasta ja mistä tahansa muusta unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta laittomasta toiminnasta, sillä on parhaat mahdolliset edellytykset ja välineet toimia EPPOn luonnollisena kumppanina ja ensisijaisena tietolähteenä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Asetuksen (EU) 2017/1939 mukaan virasto ei periaatteessa saisi aloittaa hallinnollista tutkimusta, joka on rinnakkainen EPPOssa toteutettavan, samoja tosiseikkoja koskevan tutkinnan kanssa. Joissakin tapauksissa unionin taloudellisten etujen suojaaminen voi kuitenkin edellyttää, että virasto suorittaa täydentävän hallinnollisen tutkimuksen ennen EPPOn aloittaman rikosoikeudellisen menettelyn päättämistä sen selvittämiseksi, ovatko turvaamistoimenpiteet tarpeen tai olisiko toteutettava taloudellisia, kurinpidollisia tai hallinnollisia toimia. Tutkimusten täydentäminen voi olla asianmukaista muun muassa silloin, kun on perittävä takaisin unionin talousarvioon summia, joihin sovelletaan vanhentumisaikaa, kun asianomaiset summat ovat hyvin suuria tai kun on tarpeen välttää lisäkustannuksia riskitilanteissa hallinnollisten toimenpiteiden avulla.

(9)  Asetuksen (EU) 2017/1939 mukaan virasto ei periaatteessa saisi aloittaa hallinnollista tutkimusta, joka on rinnakkainen EPPOssa toteutettavan, samoja tosiseikkoja koskevan tutkinnan kanssa. Joissakin tapauksissa unionin taloudellisten etujen suojaaminen voi kuitenkin edellyttää, että virasto suorittaa täydentävän hallinnollisen tutkimuksen ennen EPPOn aloittaman rikosoikeudellisen menettelyn päättämistä sen selvittämiseksi, ovatko turvaamistoimenpiteet tarpeen tai olisiko toteutettava taloudellisia, kurinpidollisia tai hallinnollisia toimia. Tutkimusten täydentäminen voi olla asianmukaista muun muassa silloin, kun on perittävä takaisin unionin talousarvioon summia, joihin sovelletaan vanhentumisaikaa, kun asianomaiset summat ovat hyvin suuria tai kun on tarpeen välttää lisäkustannuksia riskitilanteissa hallinnollisten toimenpiteiden avulla. Koska tällaiset tutkimukset ovat luonteeltaan täydentäviä, niitä olisi suoritettava vain EPPOn suostumuksella.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Asetuksessa (EU) 2017/1939 säädetään, että EPPO voi pyytää virastoa suorittamaan tällaisia täydentäviä tutkimuksia. Sellaisissa tapauksissa, joissa EPPO ei pyydä täydentäviä tutkimuksia, viraston olisi tietyin edellytyksin myös voitava tehdä aloite niiden suorittamiseen. EPPOlla olisi etenkin oltava mahdollisuus vastustaa viraston tutkimuksen aloittamista tai jatkamista taikka sen tutkimukseen liittyvien tiettyjen toimien suorittamista. Vastustuksen syyn olisi perustuttava tarpeeseen suojata EPPOn tutkinnan tuloksellisuus ja oltava tähän tavoitteeseen nähden oikeasuhteinen. Viraston olisi pidättäydyttävä toteuttamasta toimia, joita EPPO on vastustanut. Jos EPPO ei vastusta viraston tutkimusta, tutkimus olisi suoritettava tiiviissä yhteistyössä EPPOn kanssa.

(10)  Asetuksessa (EU) 2017/1939 säädetään, että EPPO voi pyytää virastoa suorittamaan tällaisia täydentäviä tutkimuksia. Sellaisissa tapauksissa, joissa EPPO ei pyydä täydentäviä tutkimuksia, viraston olisi tietyin edellytyksin ja EPPOa kuultuaan myös voitava tehdä aloite niiden suorittamiseen. EPPOlla olisi etenkin oltava mahdollisuus vastustaa viraston tutkimuksen aloittamista tai jatkamista taikka sen tutkimukseen liittyvien tiettyjen toimien suorittamista. Vastustuksen syyn olisi perustuttava tarpeeseen suojata EPPOn tutkinnan tuloksellisuus ja oltava tähän tavoitteeseen nähden oikeasuhteinen. Viraston olisi pidättäydyttävä toteuttamasta toimia, joita EPPO on vastustanut. Jos EPPO hyväksyy pyynnön, viraston tutkimus olisi suoritettava tiiviissä yhteistyössä EPPOn kanssa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jotta koordinointi viraston ja EPPOn välillä olisi tehokasta, niiden olisi vaihdettava tietoja keskenään jatkuvasti. Tietojenvaihto ennen kuin virastot aloittavat tutkimuksensa on erityisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa toimien asianmukainen koordinointi ja välttää päällekkäisyydet. Viraston ja EPPOn olisi täsmennettävä työjärjestelyissään tietojenvaihdon toteutustavat ja edellytykset.

(12)  Jotta koordinointi, yhteistyö ja avoimuus viraston ja EPPOn välillä olisi tehokasta, niiden olisi vaihdettava tietoja keskenään jatkuvasti. Tietojenvaihto ennen kuin virastot aloittavat tutkimuksensa on erityisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa toimien asianmukainen koordinointi, taata täydentävyys ja välttää päällekkäisyydet. Tätä varten viraston ja EPPOn olisi hyödynnettävä asianhallintajärjestelmiensä osuma / ei osumaa -toimintoja. Viraston ja EPPOn olisi täsmennettävä työjärjestelyissään tietojenvaihdon toteutustavat ja edellytykset.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  On tarpeen käsitellä komission arvioinnin yksiselitteiset tulokset muuttamalla asetusta (EU, Euratom) N:o 883/2013. Nämä ovat olennaisia lyhyen aikavälin muutoksia, joilla vahvistetaan viraston tutkimusten kehystä siten, että voidaan säilyttää vahva ja täysin toimiva virasto, joka täydentää EPPOn rikosoikeudellista lähestymistapaa hallinnollisilla tutkimuksilla. Muutoksilla ei muuteta toimeksiantoa tai valtuuksia. Ne koskevat pääasiassa alueita, joilla nykyisen asetuksen epäselvyys haittaa viraston tutkimusten tehokasta suorittamista, kuten paikan päällä tehtävien tarkastusten suorittamista, mahdollisuutta saada tilitietoja tai viraston laatimien tapausraporttien hyväksyttävyyttä todisteiksi.

(14)  On tarpeen käsitellä komission arvioinnin yksiselitteiset tulokset muuttamalla asetusta (EU, Euratom) N:o 883/2013. Nämä ovat olennaisia lyhyen aikavälin muutoksia, joilla vahvistetaan viraston tutkimusten kehystä siten, että voidaan säilyttää vahva ja täysin toimiva virasto, joka täydentää EPPOn rikosoikeudellista lähestymistapaa hallinnollisilla tutkimuksilla. Muutoksilla ei muuteta toimeksiantoa tai valtuuksia. Ne koskevat pääasiassa alueita, joilla nykyisen asetuksen epäselvyys haittaa viraston tutkimusten tehokasta suorittamista, kuten paikan päällä tehtävien tarkastusten suorittamista, mahdollisuutta saada tilitietoja tai viraston laatimien tapausraporttien hyväksyttävyyttä todisteiksi. Komission olisi toimitettava uusi, kattava ehdotus viimeistään kahden vuoden kuluessa sekä EPPOn että viraston ja niiden yhteistyön arvioimisesta.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Virastolla on sisäisten, ja tarvittaessa ulkoisten, tutkimusten yhteydessä pääsy toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen hallussa oleviin merkityksellisiin tietoihin. Kuten komission arvioinnissa ehdotettiin, on tarpeen selventää sitä, että tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi tiedot olisi saatava käytettäviksi riippumatta siitä, millaiselle välineelle ne on tallennettu.

(24)  Virastolla on sisäisten, ja tarvittaessa ulkoisten, tutkimusten yhteydessä pääsy toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen hallussa oleviin merkityksellisiin tietoihin. Kuten komission arvioinnissa ehdotettiin, on tarpeen selventää sitä, että tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi tiedot olisi saatava käytettäviksi riippumatta siitä, minkä tyyppiselle välineelle ne on tallennettu.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 a)  Jotta huomioidaan prosessuaalisten oikeuksien ja takeiden suojelu ja kunnioittaminen, viraston olisi perustettava sisäinen toiminto prosessuaalisten takeiden valvojan muodossa ja osoitettava riittävät resurssit hänen käyttöönsä. Prosessuaalisten takeiden valvojalla olisi oltava pääsy kaikkiin tietoihin, joita hän tarvitsee tehtävänsä suorittamiseksi.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 b)  Tällä asetuksella olisi perustettava virastolle valitusmekanismi yhteistyössä prosessuaalisten takeiden valvojan kanssa, jotta voidaan taata, että prosessuaalisia oikeuksia ja takeita kunnioitetaan kaikessa viraston toiminnassa. Mekanismin olisi oltava hallinnollinen mekanismi, jossa prosessuaalisten takeiden valvoja olisi vastuussa virastolle osoitettujen valitusten käsittelystä tavalla, joka kunnioittaa oikeutta hyvään hallintoon. Mekanismin olisi oltava tehokas ja sillä olisi varmistettava, että valitusten johdosta toteutetaan asianmukaisia jatkotoimia. Viraston olisi avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi raportoitava valitusmekanismista vuosikertomuksessaan. Sen olisi käsiteltävä erityisesti vastaanottamiensa valitusten määrää, prosessuaalisten oikeuksien ja takeiden loukkausten tyyppejä, kyseessä olleita toimintoja sekä mahdollisuuksien mukaan viraston toteuttamia jatkotoimia.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Viraston toimeksiantoon sisältyy arvonlisäveroon perustuvista omista varoista peräisin olevien unionin talousarvion tulojen suojaaminen. Viraston olisi voitava tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toimintoja toteuttamalla tutkimuksia toimeksiantonsa mukaisesti, koordinoimalla kansallisia toimivaltaisia viranomaisia monimutkaisissa rajatylittävissä tapauksissa ja tukemalla ja avustamalla jäsenvaltioita ja EPPOa. Viraston olisi näin ollen voitava vaihtaa tietoja neuvoston asetuksella (EU) N:o 904/20109 perustetun Eurofisc-verkoston kautta edistääkseen ja helpottaakseen yhteistyötä alv-petosten torjunnassa.

(29)  Viraston toimeksiantoon sisältyy arvonlisäveroon perustuvista omista varoista peräisin olevien unionin talousarvion tulojen suojaaminen. Viraston olisi voitava tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toimintoja toteuttamalla tutkimuksia toimeksiantonsa mukaisesti, koordinoimalla kansallisia toimivaltaisia viranomaisia monimutkaisissa rajatylittävissä tapauksissa ja tukemalla ja avustamalla jäsenvaltioita ja EPPOa. Viraston olisi näin ollen voitava vaihtaa tietoja neuvoston asetuksella (EU) N:o 904/20109 perustetun Eurofisc-verkoston kautta, ottaen huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/17259 a säännökset, edistääkseen ja helpottaakseen yhteistyötä alv-petosten torjunnassa.

_________________

_________________

9 Neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010, annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla (EUVL L 268, 12.10.2010, s. 1–18).

9 Neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010, annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla (EUVL L 268, 12.10.2010, s. 1–18).

 

9 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 a)  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi annettava viraston henkilöstöön kuuluville tehtävien suorittamista varten tarvittava apu. Kun virasto antaa oikeudellisia suosituksia jäsenvaltion kansallisille syyttäjäviranomaisille eikä jatkotoimia toteuteta, jäsenvaltion olisi perusteltava päätöksensä virastolle. Viraston olisi laadittava kerran vuodessa kertomus, jossa tehdään selkoa jäsenvaltioiden antamasta avusta ja oikeudellisten suositusten perusteella toteutetuista jatkotoimista.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 b)  Täydentääkseen tässä asetuksessa säädettyjä tutkimusten menettelysääntöjä viraston olisi laadittava tutkimuksia koskevat menettelysäännöt, joita viraston henkilöstön on noudatettava. Tätä varten komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tällaisten menettelysääntöjen vahvistamista, rajoittamatta kuitenkaan viraston riippumattomuutta sen käyttäessä toimivaltaansa. Delegoiduilla säädöksillä olisi säädettävä erityisesti käytännöistä, joita noudatetaan viraston toimeksiannon ja sääntöjen täytäntöönpanossa; yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat tutkimusmenettelyjä sekä sallittuja tutkimustoimia; asianomaisten henkilöiden laillisista oikeuksista; prosessuaalisista takeista; säännöksistä, jotka liittyvät tietosuojaan ja tietojen luovuttamiseen sekä asiakirjoihin tutustumiseen; oikeudellista tarkastusta koskevista säännöksistä ja kaikkien asianomaisten henkilöiden käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista; sekä suhteista EPPOon. On erityisen tärkeää, että virasto asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Perustelu

Johdanto-osan kappale vastaa mietintöluonnoksen tarkistusta 100.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 c)  Komission olisi arvioitava viimeistään viiden vuoden kuluttua asetuksen (EU) 2017/1939 120 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti määritellystä päivämäärästä tämän asetuksen soveltamista ja erityisesti viraston ja EPPOn välisen yhteistyön tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1)  Korvataan 1 artiklan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

1.  Jotta voidaan tehostaa petosten, lahjonnan ja Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön, jäljempänä asiayhteyden mukaan yhteisesti ’unioni’, taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaa, olisi päätöksellä 1999/352/EY, EHTY, Euratom perustetun Euroopan petostentorjuntaviraston, jäljempänä ’virasto’, käytettävä komissiolle kuuluvia tutkintavaltuuksia, jotka sille on annettu seuraavilla:

1.  Jotta voidaan tehostaa petosten, lahjonnan ja Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön, jäljempänä asiayhteyden mukaan yhteisesti ’unioni’, taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan tai sääntöjenvastaisuuden torjuntaa, olisi päätöksellä 1999/352/EY, EHTY, Euratom perustetun Euroopan petostentorjuntaviraston, jäljempänä ’virasto’, käytettävä komissiolle kuuluvia tutkintavaltuuksia, jotka sille on annettu seuraavilla:”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Tavoitteet olisi mukautettava OLAFin toimintojen uuteen painopisteeseen. Tämä on horisontaalinen muutos, joka toistuu kaikkialla tekstissä.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

1 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 a)  korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.  Virasto avustaa jäsenvaltioita komission tuella tiiviin ja säännöllisen yhteistyön järjestämisessä niiden toimivaltaisten viranomaisten kesken, jotta voidaan sovittaa yhteen niiden toimia, joiden tarkoituksena on suojata unionin taloudellisia etuja petoksilta. Virasto osallistuu petosten, lahjonnan ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan ehkäisy- ja torjuntakeinojen suunnitteluun ja kehittämiseen. Virasto edistää ja sovittaa yhteen unionin taloudellisten etujen suojaamiseen liittyvän operationaalisen kokemuksen ja parhaiden menettelytapojen jakamista jäsenvaltioiden kanssa ja niiden kesken sekä tukee jäsenvaltioiden vapaaehtoisesti toteuttamia yhteisiä petostentorjuntatoimia.

2.  Virasto avustaa jäsenvaltioita komission tuella tiiviin ja säännöllisen yhteistyön järjestämisessä niiden toimivaltaisten viranomaisten kesken, jotta voidaan sovittaa yhteen niiden toimia, joiden tarkoituksena on suojata unionin taloudellisia etuja petoksilta. Virasto osallistuu petosten, lahjonnan ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan tai sääntöjenvastaisuuden ehkäisy- ja torjuntakeinojen suunnitteluun ja kehittämiseen. Virasto edistää ja sovittaa yhteen unionin taloudellisten etujen suojaamiseen liittyvän operationaalisen kokemuksen ja parhaiden menettelytapojen jakamista jäsenvaltioiden kanssa ja niiden kesken sekä tukee jäsenvaltioiden vapaaehtoisesti toteuttamia yhteisiä petostentorjuntatoimia.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Ks. 1 artiklan 1 kohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – -1 b alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

1 artikla – 3 kohta – d alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 b)  korvataan 1 artiklan 3 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d) asetus (EY) N:o 45/2001.

”d) asetus (EU) 2018/1725;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=FI)

Perustelu

Tekninen tarkistus: asetus (EY) N:o 45/2001 kumottiin ja korvattiin asetuksella (EU) 2018/1725 11. joulukuuta 2018.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – -1 c alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

1 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 c)  lisätään 1 artiklan 3 kohtaan d a alakohta seuraavasti:

 

”d a)  asetus (EU) N:o 2016/679.”

Perustelu

Tämä on Euroopan tietosuojavaltuutetun suositus.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – -1 d alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

1 artikla – 4 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 d)  korvataan 1 artiklan 4 kohta seuraavasti:

4.  Virasto tekee hallinnollisia tutkimuksia perussopimuksilla tai niiden nojalla perustetuissa toimielimissä, elimissä ja laitoksissa, jäljempänä ’toimielimet, elimet ja laitokset’, petosten, lahjonnan ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjumiseksi. Siinä tarkoituksessa se tutkii virkatehtävien hoitamiseen liittyviä vakavia tapauksia, joissa unionin virkamiehet tai sen muuhun henkilöstöön kuuluvat ovat laiminlyöneet velvollisuutensa tavalla, joka voi johtaa kurinpidolliseen tai tapauksen mukaan rikosoikeudelliseen menettelyyn, ja vastaavia velvollisuuksien laiminlyöntejä, joihin ovat syyllistyneet sellainen toimielimen tai elimen jäsen, laitoksen päällikkö taikka toimielimen, elimen tai laitoksen sellainen työntekijä, johon ei sovelleta henkilöstösääntöjä, jäljempänä yhteisesti ’virkamiehet tai muuhun henkilöstöön kuuluvat, toimielimen tai elimen jäsenet, toimiston tai viraston päälliköt taikka sen työntekijät’.

4.  Virasto tekee hallinnollisia tutkimuksia perussopimuksilla tai niiden nojalla perustetuissa toimielimissä, elimissä ja laitoksissa, jäljempänä ’toimielimet, elimet ja laitokset’, petosten, lahjonnan ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan tai sääntöjenvastaisuuden torjumiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 d artiklan soveltamista. Siinä tarkoituksessa se tutkii virkatehtävien hoitamiseen liittyviä vakavia tapauksia, joissa unionin virkamiehet tai sen muuhun henkilöstöön kuuluvat ovat laiminlyöneet velvollisuutensa tavalla, joka voi johtaa kurinpidolliseen tai tapauksen mukaan rikosoikeudelliseen menettelyyn, ja vastaavia velvollisuuksien laiminlyöntejä, joihin ovat syyllistyneet sellainen toimielimen tai elimen jäsen, laitoksen päällikkö taikka toimielimen, elimen tai laitoksen sellainen työntekijä, johon ei sovelleta henkilöstösääntöjä, jäljempänä yhteisesti ’virkamiehet tai muuhun henkilöstöön kuuluvat, toimielimen tai elimen jäsenet, toimiston tai viraston päälliköt taikka sen työntekijät’.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Muistutus siitä, että EPPO on yleensä vastuussa rikosasioista.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

1 artikla – 4 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”4 a.  Virasto luo läheisen suhteen tiiviimmästä yhteistyöstä annetulla neuvoston asetuksella (EU) 2017/193913 perustetun Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) kanssa ja ylläpitää tätä suhdetta. Suhteen on perustuttava keskinäiseen yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon. Sen tarkoituksena on erityisesti varmistaa, että kaikkia käytettävissä olevia keinoja käytetään, jotta unionin taloudellisia etuja suojataan viraston ja EPPOn toimeksiantojen keskinäisellä täydentävyydellä ja viraston EPPOlle tarjoamalla tuella.

”4 a.  Virasto luo läheisen suhteen tiiviimmästä yhteistyöstä annetulla neuvoston asetuksella (EU) 2017/193913 perustetun Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) kanssa ja ylläpitää tätä suhdetta. Suhteen on perustuttava keskinäiseen yhteistyöhön, täydentävyyteen, päällekkäisyyksien välttämiseen ja tiedonvaihtoon. Sen tarkoituksena on erityisesti varmistaa, että kaikkia käytettävissä olevia keinoja käytetään, jotta unionin taloudellisia etuja suojataan viraston ja EPPOn toimeksiantojen keskinäisellä täydentävyydellä ja viraston EPPOlle tarjoamalla tuella.

_________________

_________________

13 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (’EPPO’) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

13 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (’EPPO’) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

1 artikla – 5 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a)  korvataan 1 artiklan 5 kohta seuraavasti:

5.  Tämän asetuksen soveltamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset sekä unionin toimielimet, elimet tai laitokset voivat sopia viraston kanssa hallinnollisista järjestelyistä. Hallinnolliset järjestelyt voivat koskea erityisesti tietojen toimittamista ja tutkimusten toteuttamista.

5.  Tämän asetuksen soveltamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset sekä unionin toimielimet, elimet tai laitokset voivat sopia viraston kanssa hallinnollisista järjestelyistä. Hallinnolliset järjestelyt voivat koskea erityisesti tietojen toimittamista, tutkimusten toteuttamista ja niiden jatkotoimia.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 b)  korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2) ’väärinkäytöksellä’ tarkoitetaan asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä väärinkäytöstä;

2) ’väärinkäytöksellä’ tarkoitetaan asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä väärinkäytöstä, mukaan lukien arvonlisäverosta peräisin oleviin tuloihin vaikuttavat rikkomukset;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 c)  korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3)  ’petoksella, lahjonnalla tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavalla muulla laittomalla toiminnalla’ tarkoitetaan asiaankuuluvissa unionin säädöksissä sellaiseksi määriteltyä toimintaa;

3)  ’petoksella, lahjonnalla tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavalla muulla laittomalla toiminnalla tai sääntöjenvastaisuudella’ tarkoitetaan asiaankuuluvissa unionin säädöksissä sellaiseksi määriteltyä toimintaa;

Perustelu

Ks. 1 artiklan 1 kohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

2 a)  korvataan 2 artiklan 5 kohta seuraavasti:

5)  ’asianomaisella henkilöllä’ tarkoitetaan henkilöä tai talouden toimijaa, jonka epäillään syyllistyneen petokseen, lahjontaan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan muuhun laittomaan toimintaan ja joka siksi on viraston tutkimuksen kohteena;

”5)  ’asianomaisella henkilöllä’ tarkoitetaan henkilöä tai talouden toimijaa, jonka epäillään syyllistyneen petokseen, lahjontaan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan muuhun laittomaan toimintaan tai sääntöjenvastaisuuteen ja joka siksi on viraston tutkimuksen kohteena;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Ks. 1 artiklan 1 kohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

2 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b)  lisätään 2 artiklaan 7 a alakohta seuraavasti:

 

”7 a.  ’toimielimen jäsenellä’ tarkoitetaan tapauksen mukaan Euroopan parlamentin jäsentä, Eurooppa-neuvoston jäsentä, jäsenvaltion ministeritason edustajaa neuvostossa, Euroopan komission jäsentä, Euroopan unionin tuomioistuimen jäsentä, Euroopan keskuspankin neuvoston jäsentä tai tilintarkastustuomioistuimen jäsentä.”

Perustelu

Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta prosessuaalisten takeiden valvojan tehtävän perustamiseksi, COM(2014)0340.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

2 artikla – 1 kohta – 7 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c)  lisätään 2 artiklaan alakohta seuraavasti:

 

”7 b.  ’samoilla tosiseikoilla’ tarkoitetaan sitä, että olennaiset tosiseikat ovat samat, ja olennaiset tosiseikat viittaavat siihen, että on olemassa joukko konkreettisia olosuhteita, jotka liittyvät erottamattomasti yhteen ja jotka voivat kokonaisuutena käsittää viraston tai EPPOn toimivaltaan kuuluvan rikkomuksen tutkinnan osatekijät.”

Perustelu

Kuten valvontakomitea ehdotti 20. marraskuuta 2018 päivätyssä kirjeessään.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

3 artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Ulkoiset tutkimukset

Jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa paikan päällä tehtävät tarkastukset ja todentamiset

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että poistetaan ero ulkoisten ja sisäisten tutkimusten välillä.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

3 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Asetuksen 1 artiklassa ja 2 artiklan 1 ja 3 alakohdassa määritellyssä laajuudessa virasto suorittaa tarkastuksia ja todentamisia paikan päällä jäsenvaltioissa sekä, yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa koskevien sopimusten ja muiden voimassa olevien oikeudellisten välineiden mukaisesti, kolmansissa maissa ja kansainvälisten järjestöjen toimitiloissa.

1.  Asetuksen 1 artiklassa määritellyssä laajuudessa virasto suorittaa tarkastuksia ja todentamisia paikan päällä jäsenvaltioissa sekä, yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa koskevien sopimusten ja muiden voimassa olevien oikeudellisten välineiden mukaisesti, kolmansissa maissa ja kansainvälisten järjestöjen toimitiloissa.

Perustelu

Komissio on lisännyt tässä yhteydessä viittauksen 2 artiklan 1 ja 3 kohtaan, mutta ei 4 artiklan 1 kohtaan. Tämä voisi luoda oikeudellista epävarmuutta. Viittaus on joka tapauksessa tarpeeton, koska 2 artiklan 1 ja 3 kohdassa määritellyt käsitteet on jo mainittu 1 artiklan 1 kohdassa. Näin ollen viittaus poistetaan.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

3 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Talouden toimijoiden on tehtävä yhteistyötä viraston kanssa sen tutkimusten yhteydessä. Virasto voi pyytää talouden toimijoilta suullisia tietoja, myös kuulusteluin, sekä kirjallisia tietoja.

3.  Talouden toimijoiden on tehtävä yhteistyötä viraston kanssa sen tutkimusten yhteydessä. Virasto voi pyytää talouden toimijoilta suullisia ja kirjallisia tietoja 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Perustelu

Tarkistuksella luodaan yhteys 4 artiklan 2 kohdan b alakohtaan ehdotetun ulkoisten ja sisäisten tutkimusten välisen eron poistamiseksi.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

3 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on viraston pyynnöstä annettava sen työntekijöille apu, jonka he tarvitsevat suorittaakseen tehtävänsä tehokkaasti 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kirjallisessa valtuutuksessa esitetyn mukaisesti.

Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on viraston pyynnöstä annettava ilman aiheetonta viivytystä sen työntekijöille apu, jonka he tarvitsevat suorittaakseen tehtävänsä tehokkaasti 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kirjallisessa valtuutuksessa esitetyn mukaisesti.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

3 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Asianomaisen jäsenvaltion on huolehdittava asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 mukaisesti siitä, että viraston henkilökunnalla on pääsy kaikkiin tietoihin ja asiakirjoihin, jotka liittyvät tutkimuksen kohteena olevaan asiaan ja ovat välttämättömiä, jotta paikan päällä tehtävä tarkastus tai todentaminen voidaan suorittaa tosiasiallisesti ja tehokkaasti, ja että he voivat ottaa haltuunsa asiakirjoja tai tietoja sen varmistamiseksi, etteivät ne katoa.

Asianomaisen jäsenvaltion on huolehdittava asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 mukaisesti siitä, että viraston henkilökunnalla on pääsy kaikkiin tietoihin, asiakirjoihin ja dataan, jotka liittyvät tutkimuksen kohteena olevaan asiaan ja ovat välttämättömiä, jotta paikan päällä tehtävä tarkastus tai todentaminen voidaan suorittaa tosiasiallisesti ja tehokkaasti, ja että he voivat ottaa haltuunsa asiakirjoja tai tietoja sen varmistamiseksi, etteivät ne katoa. Jos yksityisomistuksessa olevia laitteita käytetään työtarkoituksiin, viraston on tutkittava nämä laitteet, jos virastolla on perusteltua aihetta epäillä, että niiden sisältö voi olla tutkimuksen kannalta merkityksellistä.

Perustelu

Mukautetaan 4 artiklan 2 kohtaan.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

3 artikla – 7 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Jos on osoitetaan, että jäsenvaltio ei noudata 6 ja 7 kohdan mukaista yhteistyövelvoitettaan, unionilla on oikeus periä kyseiseen paikan päällä tehtävään tarkastukseen tai todentamiseen liittyvä määrä.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

3 artikla – 9 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

9.  Ulkoisen tutkimuksen aikana virasto voi saada toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen hallussa olevia, tutkimuksen kohteena olevan asian kannalta merkityksellisiä tietoja, riippumatta siitä, millaiselle välineelle tiedot on tallennettu, jos ne ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että kyse on petoksesta, lahjonnasta tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta laittomasta toiminnasta. Tällöin sovelletaan 4 artiklan 2 ja 4 kohtaa.

Poistetaan.

Perustelu

Teksti voidaan sulauttaa 4 artiklan 2 kohdan a alakohtaan ehdotetun ulkoisten ja sisäisten tutkimusten välisen eron poistamisen mukaisesti.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

3 artikla – 10 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

10.  Jos virasto käsittelee ennen ulkoisen tutkimuksen aloittamista koskevan päätöksen tekemistä tietoja, jotka viittaavat petokseen, lahjontaan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan muuhun laittomaan toimintaan, se voi ilmoittaa asiasta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja tarvittaessa asianomaisille toimielimille, elimille, laitoksille ja virastoille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 c artiklan 1 kohdan soveltamista.

Poistetaan.

Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että asiassa toteutetaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti aiheellisia toimia, joihin virasto voi osallistua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen alakohtaisten säännöstöjen soveltamista. Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on pyynnöstä ilmoitettava virastolle tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella toteutetuista toimista ja niiden tuloksista.

 

Perustelu

Teksti voidaan sulauttaa 4 artiklan 8 kohtaan ehdotetun ulkoisten ja sisäisten tutkimusten välisen eron poistamisen mukaisesti.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – -a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

4 artikla – otsikko

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)  korvataan 4 artiklan otsikko seuraavasti:

Sisäiset tutkimukset

”Tutkimuksia koskevia muita säännöksiä”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että poistetaan ero ulkoisten ja sisäisten tutkimusten välillä.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – -a a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

4 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a a)  korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.  Virasto suorittaa toimielimissä, elimissä ja laitoksissa 1 artiklassa tarkoitetuilla aloilla sisäisiä hallinnollisia tutkimuksia, jäljempänä ’sisäiset tutkimukset’.

1.  Hallinnolliset tutkimukset toimielimissä, elimissä tai laitoksissa 1 artiklassa tarkoitetuilla aloilla suoritetaan tässä asetuksessa sekä kunkin toimielimen, elimen tai laitoksen päätöksissä vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

Nämä sisäiset tutkimukset suoritetaan tässä asetuksessa sekä kunkin toimielimen, elimen tai laitoksen päätöksissä vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

4 artikla – 2 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

”2.  Sisäisissä tutkimuksissa

”2.  Tutkimuksissa

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

4 artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  virastolla on oikeus viipymättä ja ilman ennakkoilmoitusta saada pääsy toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen hallussa oleviin merkityksellisiin tietoihin, riippumatta siitä, millaiselle välineelle tiedot on tallennettu, ja niiden toimitiloihin. Virastolla on oikeus tarkastaa toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen kirjanpito. Virasto voi ottaa jäljennöksen mistä tahansa toimielimen, elimen, laitoksen tai viraston hallussa olevasta asiakirjasta tai tietovälineen sisällöstä ja saada otteita niistä sekä tarvittaessa ottaa nämä asiakirjat tai tiedot haltuunsa sen varmistamiseksi, etteivät kyseiset asiakirjat tai tiedot katoa;

a)  virastolla on oikeus viipymättä ja ilman ennakkoilmoitusta saada pääsy, jos se on tarpeen sen selvittämiseksi, onko tapahtunut petoksia, lahjontaa tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavaa muuta laitonta toimintaa tai sääntöjenvastaisuuksia, toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen hallussa oleviin merkityksellisiin tietoihin, jotka liittyvät tutkimuksen kohteena olevaan asiaan, riippumatta siitä, minkä tyyppiselle välineelle tiedot on tallennettu, ja niiden toimitiloihin. Jos yksityisomistuksessa olevia laitteita käytetään työtarkoituksiin, viraston on tutkittava nämä laitteet, jos virastolla on perusteltua aihetta epäillä, että niiden sisältö voi olla tutkimuksen kannalta merkityksellistä. Virastolla on oikeus tarkastaa toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen kirjanpito. Virasto voi ottaa jäljennöksen mistä tahansa toimielimen, elimen, laitoksen tai viraston hallussa olevasta asiakirjasta tai tietovälineen sisällöstä ja saada otteita niistä sekä tarvittaessa ottaa nämä asiakirjat tai tiedot haltuunsa sen varmistamiseksi, etteivät kyseiset asiakirjat tai tiedot katoa;

Perustelu

Yhdistetty 3 artiklan 9 kohdan kanssa, joka voidaan poistaa.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

4 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  virasto voi pyytää virkamiehiltä tai muuhun henkilöstöön kuuluvilta, toimielimen tai elimen jäseniltä, laitoksen tai viraston päälliköiltä taikka näiden työntekijöiltä suullisia tietoja, myös kuulusteluin, ja kirjallisia tietoja.”

b)  virasto voi pyytää talouden toimijoilta, virkamiehiltä tai muuhun henkilöstöön kuuluvilta, toimielimen tai elimen jäseniltä, laitoksen tai viraston päälliköiltä taikka näiden työntekijöiltä suullisia tietoja, myös kuulusteluin, ja kirjallisia tietoja, jotka on dokumentoitava perusteellisesti tavanomaisia luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia ja unionin tietosuojavaatimuksia noudattaen. Talouden toimijoiden on tehtävä yhteistyötä viraston kanssa.”

Perustelu

Tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 19.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

4 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  korvataan 3 kohta seuraavasti:

b)  poistetaan 3 kohta.

”3.  Virasto voi tehdä 3 artiklan mukaisesti tarkastuksia ja todentamisia paikan päällä talouden toimijoiden tiloissa tutustuakseen sisäisen tutkimuksen kohteena olevan asian kannalta merkityksellisiin tietoihin.”

 

Perustelu

Kohdasta tulee vanhentunut ehdotetun ulkoisten ja sisäisten tutkimusten välisen eron poistamisen myötä, koska 3 artiklaa sovelletaan joka tapauksessa aina.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

4 artikla – 4 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b a)  korvataan 4 artiklan 4 kohta seuraavasti:

4.  Toimielimille, elimille ja laitoksille on aina ilmoitettava siitä, että viraston henkilöstöön kuuluvat suorittavat sisäistä tutkimusta niiden tiloissa tai tutustuvat niiden hallussa olevaan asiakirjaan tai pyytävät niiden hallussa olevia tietoja. Virasto voi milloin tahansa toimittaa sisäisissä tutkimuksissa saadut tiedot asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 ja 11 artiklan soveltamista.

4.  Toimielimille, elimille ja laitoksille on aina ilmoitettava siitä, että viraston henkilöstöön kuuluvat suorittavat tutkimusta niiden tiloissa tai tutustuvat niiden hallussa olevaan asiakirjaan tai dataan tai pyytävät niiden hallussa olevia tietoja. Virasto voi milloin tahansa toimittaa sisäisissä tutkimuksissa saadut tiedot asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 ja 11 artiklan soveltamista.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Koska ulkoisten ja sisäisten tutkimusten välinen ero on ehdotettu poistettavan, tätä säännöstä voidaan soveltaa kaiken tyyppisiin tutkimuksiin. Lisäämällä ’tai dataan’ mukautetaan teksti 4 artiklan 2 kohtaan.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b b alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

4 artikla – 5 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b b)  korvataan 4 artiklan 5 kohta seuraavasti:

5.  Toimielimet, elimet ja laitokset luovat asianmukaiset menettelyt ja toteuttavat tarvittavat toimenpiteet sisäisten tutkimusten luottamuksellisuuden varmistamiseksi niiden kaikissa vaiheissa.

5.  Toimielimet, elimet ja laitokset luovat asianmukaiset menettelyt ja toteuttavat tarvittavat toimenpiteet tutkimusten luottamuksellisuuden varmistamiseksi niiden kaikissa vaiheissa.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Tarkistuksella teksti mukautetaan ehdotettuun ulkoisten ja sisäisten tutkimusten välisen eron poistamiseen. Tätä säännöstä voidaan soveltaa kaikenlaisiin tutkimuksiin.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b c alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

4 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b c)  korvataan 4 artiklan 6 kohdan 1 alakohta seuraavasti:

Jos sisäisessä tutkimuksessa käy ilmi, että asianomainen henkilö saattaa olla virkamies tai muuhun henkilöstöön kuuluva, toimielimen tai elimen jäsen, toimiston tai viraston päällikkö taikka sen työntekijä, tästä on ilmoitettava toimielimelle, elimelle tai laitokselle, johon henkilö kuuluu.

”Jos tutkimuksessa käy ilmi, että asianomainen henkilö saattaa olla virkamies tai muuhun henkilöstöön kuuluva, toimielimen tai elimen jäsen, toimiston tai viraston päällikkö taikka sen työntekijä, tästä on ilmoitettava toimielimelle, elimelle tai laitokselle, johon henkilö kuuluu.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Tarkistuksella teksti mukautetaan ehdotettuun ulkoisten ja sisäisten tutkimusten välisen eron poistamiseen. Tätä säännöstä voidaan soveltaa kaikenlaisiin tutkimuksiin.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b d alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

4 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b d)  korvataan 4 artiklan 6 kohdan 2 alakohta seuraavasti:

Jos sisäisen tutkimuksen luottamuksellisuutta ei voida taata tavanomaisia viestintäkanavia käyttäen, virasto käyttää asianmukaisia vaihtoehtoisia tiedonvälityskanavia.

”Jos tutkimuksen luottamuksellisuutta ei voida taata tavanomaisia viestintäkanavia käyttäen, virasto käyttää asianmukaisia vaihtoehtoisia tiedonvälityskanavia.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Tarkistuksella teksti mukautetaan ehdotettuun ulkoisten ja sisäisten tutkimusten välisen eron poistamiseen. Tätä säännöstä voidaan soveltaa kaikenlaisiin tutkimuksiin.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b e alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

4 artikla – 7 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b e)  korvataan 4 artiklan 7 kohta seuraavasti:

7.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun toimielimen, elimen tai laitoksen tekemään päätökseen on sisällyttävä erityisesti sääntö, joka koskee virkamiesten tai muuhun henkilöstöön kuuluvien, toimielimen tai elimen jäsenten, toimiston tai viraston päälliköiden taikka niiden työntekijöiden velvollisuutta tehdä yhteistyötä viraston kanssa ja antaa sille tietoja, samalla kun varmistetaan sisäisen tutkimuksen luottamuksellisuus.

7.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun toimielimen, elimen tai laitoksen tekemään päätökseen on sisällyttävä erityisesti sääntö, joka koskee virkamiesten tai muuhun henkilöstöön kuuluvien, toimielimen tai elimen jäsenten, toimiston tai viraston päälliköiden taikka niiden työntekijöiden velvollisuutta tehdä yhteistyötä viraston kanssa ja antaa sille tietoja, samalla kun varmistetaan tutkimuksen luottamuksellisuus.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Tarkistuksella teksti mukautetaan ehdotettuun ulkoisten ja sisäisten tutkimusten välisen eron poistamiseen. Tätä säännöstä voidaan soveltaa kaikenlaisiin tutkimuksiin.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

4 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jos virasto käsittelee, ennen kuin sisäisen tutkimuksen aloittamisesta on päätetty, tietoja, jotka viittaavat petokseen, lahjontaan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan muuhun laittomaan toimintaan, se voi ilmoittaa asiasta asianomaiselle toimielimelle, elimelle, laitokselle tai virastolle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 c artiklan 1 kohdan soveltamista. Asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen on pyynnöstä ilmoitettava virastolle tällaisten tietojen perusteella toteutetuista toimista ja niiden tuloksista.

”Jos virasto käsittelee, ennen kuin tutkimuksen aloittamisesta on päätetty, tietoja, jotka viittaavat petokseen, lahjontaan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan muuhun laittomaan toimintaan tai sääntöjenvastaisuuteen, se voi ilmoittaa asiasta tarvittaessa asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja asianomaisille toimielimille, elimille, laitoksille tai virastoille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 c artiklan 1 kohdan soveltamista.

 

Asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen on pyynnöstä ilmoitettava virastolle tällaisten tietojen perusteella toteutetuista toimista ja niiden tuloksista.

Perustelu

Yhdistetty 3 artiklan 10 kohdan kanssa, joka voidaan poistaa.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

4 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

c a)  korvataan 8 kohdan 2 alakohta seuraavasti:

Viraston on tarvittaessa ilmoitettava asiasta myös asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Tässä tapauksessa sovelletaan 9 artiklan 4 kohdan toisessa ja kolmannessa alakohdassa säädettyjä menettelyä koskevia vaatimuksia. Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät niille toimitettujen tietojen perusteella toteuttaa toimia kansallisen lainsäädännön mukaisesti, niiden on pyynnöstä ilmoitettava siitä virastolle.

”Toimielimissä, elimissä, laitoksissa ja virastoissa suoritettavien tutkimusten osalta viraston ilmoittaessa asiasta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille sovelletaan 9 artiklan 4 kohdan toisessa ja kolmannessa alakohdassa säädettyjä menettelyä koskevia vaatimuksia. Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät niille toimitettujen tietojen perusteella toteuttaa toimia kansallisen lainsäädännön mukaisesti, niiden on pyynnöstä ilmoitettava siitä virastolle.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Yhdistetty 3 artiklan 10 kohdan kanssa, joka voidaan poistaa.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c b alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

4 artikla – 8 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  lisätään 8 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Paikan päällä 3 artiklan mukaisesti tehtävien tarkastusten tai todentamisten osalta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava asianmukaisten toimien, joihin virasto voi osallistua, toteuttaminen kansallisen lainsäädännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen alakohtaisten sääntöjen soveltamista. Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on pyynnöstä ilmoitettava virastolle tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella toteutetuista toimista ja niiden tuloksista.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Yhdistetty 3 artiklan 10 kohdan kanssa, joka voidaan poistaa.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

5 artikla – 1 kohta – ensimmäinen virke

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  korvataan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

Poistetaan.

”Pääjohtaja voi aloittaa tutkimuksen, kun on riittävä epäily, joka voi perustua myös kolmannen osapuolen toimittamiin tai nimettömästi toimitettuihin tietoihin, petoksesta, lahjonnasta tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta laittomasta toiminnasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 d artiklan soveltamista.”

 

Perustelu

Tekninen poisto, kun otetaan huomioon tämän kohdan ehdotettu uusi sanamuoto.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

5 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:

1. Pääjohtaja voi aloittaa tutkimuksen, kun on riittävä epäily, joka voi perustua myös kolmannen osapuolen toimittamiin tai nimettömästi toimitettuihin tietoihin, petoksesta, lahjonnasta tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta laittomasta toiminnasta. Tutkimuksen aloittamista koskevassa pääjohtajan päätöksessä on otettava huomioon 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti vahvistetut tutkimuksissa noudatettavan politiikan painopisteet ja viraston vuotuinen hallintosuunnitelma. Päätöksessä on myös otettava huomioon tarve käyttää viraston resursseja tehokkaasti ja käytettävien keinojen oikeasuhteisuus. Sisäisissä tutkimuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, mikä toimielin, elin tai laitos soveltuu parhaiten suorittamaan tutkimuksen erityisesti tosiseikkojen luonteen sekä sen perusteella, millaisia todellisia tai mahdollisia taloudellisia vaikutuksia tapauksella on ja mikä on oikeudellisten jatkotoimien todennäköisyys.

1. Pääjohtaja voi aloittaa tutkimuksen, kun on riittävä epäily, joka voi perustua myös kolmannen osapuolen toimittamiin tai nimettömästi toimitettuihin tietoihin, petoksesta, lahjonnasta tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta laittomasta toiminnasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 d artiklan soveltamista. Päätöstä edeltävä arviointijakso saa olla enintään kaksi kuukautta. Jos perustana olevat tiedot toimittaneen ilmiantajan henkilöllisyys on tiedossa, hänelle on tarvittaessa ilmoitettava asiasta.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=FI)

Perustelu

Tutkintapolitiikan painopistealueiden käyttöönotto ei ole osoittautunut hyödylliseksi. Olisi myös vältettävä harjoittamasta mikrotason johtamista puuttumalla siihen, miten pääjohtaja hoitaa tehtäviään. (Tällä tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 31 – apuverbi ”voi” on palautettu tekstiin.)

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a b alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a b)  korvataan 2 kohdan 1 alakohta seuraavasti:

Pääjohtaja päättää ulkoisen tutkimuksen aloittamisesta omasta aloitteestaan tai asianomaisen jäsenvaltion tai jonkin unionin toimielimen, elimen tai laitoksen pyynnöstä.

Pääjohtaja päättää tutkimuksen aloittamisesta omasta aloitteestaan tai unionin toimielimen, elimen tai laitoksen pyynnöstä tai jäsenvaltion pyynnöstä.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Alakohdat yhdistetään ulkoisten ja sisäisten tutkimusten välisen eron poistamisen seurauksena.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a c alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a c)  kumotaan 2 kohdan 2 alakohta;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Alakohdat yhdistetään ulkoisten ja sisäisten tutkimusten välisen eron poistamisen seurauksena.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a d alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

5 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a d)  korvataan 3 kohta seuraavasti:

3.  Sinä aikana kun pääjohtaja harkitsee, aloitetaanko sisäinen tutkimus 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön perusteella ja/tai kun virasto suorittaa sisäistä tutkimusta, toimielimet, elimet ja laitokset eivät saa aloittaa samoja tosiseikkoja koskevaa rinnakkaista tutkimusta, ellei viraston kanssa toisin sovita.

3.  Sinä aikana kun pääjohtaja harkitsee, aloitetaanko tutkimus 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön perusteella ja/tai kun virasto suorittaa tutkimusta, toimielimet, elimet ja laitokset eivät saa aloittaa samoja tosiseikkoja koskevaa rinnakkaista tutkimusta, ellei viraston kanssa toisin sovita. Tätä kohtaa ei sovelleta asetuksen (EU) 2017/1939 mukaisiin EPPOn tutkintoihin.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Tarkistuksella teksti mukautetaan ulkoisten ja sisäisten tutkimusten välisen eron poistamiseen.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

5 artikla – 3 kohta – viimeinen virke

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  lisätään 3 kohtaan virke seuraavasti:

Poistetaan.

”Tätä kohtaa ei sovelleta asetuksen (EU) 2017/1939 mukaisiin EPPOn tutkintoihin.”

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Tekninen poisto – katso edellinen tarkistus.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

5 artikla – 5 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b a)  korvataan 5 artiklan 5 kohta seuraavasti:

5. Jos pääjohtaja päättää olla aloittamatta sisäistä tutkimusta, hän voi lähettää merkitykselliset tiedot viipymättä asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle, jotta tämä voi toteuttaa asianmukaisia toimia kyseiseen toimielimeen, elimeen tai laitokseen sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Virasto sopii tarvittaessa kyseisen toimielimen, elimen tai laitoksen kanssa asianmukaisista toimenpiteistä tietolähteen luottamuksellisuuden suojaamiseksi ja pyytää tarvittaessa, että sille ilmoitetaan toimista, jotka on toteutettu.

5. Jos pääjohtaja päättää olla aloittamatta tutkimusta toimielimessä, elimessä tai laitoksessa, vaikka on riittävä epäily petoksesta, lahjonnasta tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta laittomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä, hänen on lähetettävä merkitykselliset tiedot viipymättä asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle, jotta tämä voi toteuttaa asianmukaisia toimia kyseiseen toimielimeen, elimeen tai laitokseen sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Virasto sopii tarvittaessa kyseisen toimielimen, elimen tai laitoksen kanssa asianmukaisista toimenpiteistä tietolähteen luottamuksellisuuden suojaamiseksi ja pyytää tarvittaessa, että sille ilmoitetaan toimista, jotka on toteutettu.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=FI)

Perustelu

Tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 36.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

5 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”6.  Jos pääjohtaja päättää olla aloittamatta ulkoista tutkimusta, hän voi lähettää merkitykselliset tiedot viipymättä asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jotta nämä voivat tarvittaessa toteuttaa toimia unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Virasto ilmoittaa asiasta tarvittaessa myös asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle.

”6.  Jos pääjohtaja päättää olla suorittamatta 3 artiklan mukaista paikan päällä tehtävää tarkastusta tai todentamista, vaikka on riittävä epäily petoksesta, lahjonnasta tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta laittomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä, hänen on lähetettävä merkitykselliset tiedot viipymättä asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jotta nämä voivat tarvittaessa toteuttaa toimia unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Virasto ilmoittaa asiasta tarvittaessa myös asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle.”

Perustelu

Tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 37.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

5 artikla – 6 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  lisätään 6 a kohta seuraavasti:

 

”6 a.  pääjohtaja ilmoittaa 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti valvontakomitealle määräajoin tapauksista, joissa hän on päättänyt olla aloittamatta tutkimusta, ja päätöksen perustelut.”

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – -a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

7 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)  korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.  Pääjohtaja johtaa tutkimuksia tarvittaessa kirjallisten ohjeiden pohjalta. Pääjohtajan nimeämät viraston henkilökuntaan kuuluvat suorittavat tutkimukset hänen johdollaan.

1.  Pääjohtaja johtaa tutkimuksia tarvittaessa kirjallisten ohjeiden pohjalta. Pääjohtajan nimeämät viraston henkilökuntaan kuuluvat suorittavat tutkimukset hänen johdollaan. Pääjohtaja ei saa suorittaa tutkimuksia henkilökohtaisesti.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

c a)  korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

Toimielimet, elimet ja laitokset huolehtivat siitä, että niiden virkamiehet tai muuhun henkilöstöön kuuluvat, jäsenet, päälliköt ja työntekijät antavat viraston henkilökuntaan kuuluville tarvittavan avun, jotta he voivat suorittaa tehtävänsä tehokkaasti.

Toimielimet, elimet ja laitokset huolehtivat siitä, että niiden virkamiehet tai muuhun henkilöstöön kuuluvat, jäsenet, päälliköt ja työntekijät antavat viraston henkilökuntaan kuuluville tarvittavan avun, jotta he voivat suorittaa tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä tehokkaasti ja ilman aiheetonta viivytystä.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c b alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

7 artikla – 4 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

c b)  Poistetaan 4 kohta.

4.  Jos tutkimukseen sisältyy sekä ulkoisia että sisäisiä osatekijöitä, sovelletaan 3 ja 4 artiklaa sen mukaisesti.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Tekninen poisto ulkoisten ja sisäisten tutkimusten välisen eron poistamisen seurauksena.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c c alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

7 artikla – 6 kohta – johdantokappale

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

c c)  korvataan 6 kohdan johdantokappale seuraavasti:

6.  Jos tutkimuksissa ilmenee, että voi olla aiheellista toteuttaa hallinnollisia turvaamistoimenpiteitä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, virasto ilmoittaa viipymättä asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle meneillään olevasta tutkimuksesta. Tällöin on ilmoitettava seuraavat seikat:

6.  Jos tutkimuksissa ilmenee, että voi olla aiheellista toteuttaa hallinnollisia turvaamistoimenpiteitä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, virasto ilmoittaa viipymättä asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle meneillään olevasta tutkimuksesta ja ehdottaa toteutettavia toimenpiteitä. Tällöin on ilmoitettava seuraavat seikat:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c d alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

7 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – b alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

c d)  korvataan 6 kohdan 1 alakohdan b alakohta seuraavasti:

b)  kaikki tiedot, jotka voivat auttaa asianomaista toimielintä, elintä tai laitosta päättämään, onko aiheellista toteuttaa hallinnollisia turvaamistoimenpiteitä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi;

”b)  kaikki tiedot, jotka voivat auttaa asianomaista toimielintä, elintä tai laitosta päättämään toteutettavista aiheellisista hallinnollisista turvaamistoimenpiteistä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi;'”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c e alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

7 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – c alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

c e)  korvataan 6 kohdan 1 alakohdan c alakohta seuraavasti:

c)  mahdolliset toimenpidesuositukset luottamuksellisuuden takaamiseksi erityisesti tapauksissa, joissa käytetään kansallisen oikeusviranomaisen toimivaltaan kuuluvia tutkintatoimenpiteitä tai, kun on kyse ulkoisista tutkimuksista, toimivaltaisen kansallisen viranomaisen toimivaltaan kuuluvia tutkintatoimenpiteitä tutkimuksiin sovellettavien kansallisten säännösten mukaisesti.

”c)  mahdolliset toimenpidesuositukset luottamuksellisuuden takaamiseksi erityisesti tapauksissa, joissa käytetään kansallisen oikeusviranomaisen tai muun toimivaltaisen kansallisen viranomaisen toimivaltaan kuuluvia tutkintatoimenpiteitä tutkimuksiin sovellettavien kansallisten säännösten mukaisesti.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Tekninen tarkistus ulkoisten ja sisäisten tutkimusten välisen eron poistamisen seurauksena.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – d alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

7 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Ensimmäisessä alakohdassa säädetyn lisäksi asianomainen toimielin, elin, laitos tai virasto voi milloin tahansa pyytää neuvoja virastolta aikomuksenaan ryhtyä, tiiviissä yhteistyössä viraston kanssa, aiheellisiin turvaamistoimenpiteisiin, mukaan lukien toimenpiteet todistusaineiston säilyttämiseksi, ja sen on ilmoitettava viipymättä virastolle tällaisesta päätöksestä.”

”Ensimmäisessä alakohdassa säädetyn lisäksi asianomaisen toimielimen, elimen, laitoksen tai viraston on ilmoitettava virastolle viipymättä kaikista poikkeamisista ehdotetuista turvaamistoimenpiteistä sekä syyt tällaiseen poikkeamiseen.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – e alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

7 artikla – 8 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”8.  Jos tutkimusta ei saada päätökseen 12 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta, pääjohtaja ilmoittaa asiasta valvontakomitealle tämän 12 kuukauden jakson päättyessä ja sen jälkeen aina kuuden kuukauden välein ja mainitsee tilanteen syyt sekä tarvittaessa tutkimuksen nopeuttamiseksi suunnitellut korjaavat toimenpiteet.”

”8.  Jos tutkimusta ei saada päätökseen 12 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta, pääjohtaja ilmoittaa asiasta valvontakomitealle tämän 12 kuukauden jakson päättyessä ja sen jälkeen aina kuuden kuukauden välein ja antaa yksityiskohtaisen selvityksen viivästymisen syistä sekä tutkimuksen nopeuttamiseksi toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.”

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – e a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

7 artikla – 8 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  lisätään 8 a kohta seuraavasti:

 

”8 a.   Kertomuksessa on esitettävä vähintään lyhyt kuvaus tosiseikoista, niiden oikeudellinen luokittelu, arvio aiheutuneesta tai todennäköisesti aiheutuvasta vahingosta, lakisääteisen vanhentumisajan umpeutumispäivä, syyt siihen, miksi 12 kuukauden määräaikaa ei voitu noudattaa, sekä mahdolliset tutkimuksen nopeuttamiseksi suunnitellut korjaavat toimenpiteet.”

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – -a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:

1.  Toimielimet, elimet ja laitokset toimittavat virastolle viipymättä kaikki tiedot, jotka liittyvät mahdollisiin petoksiin, lahjontaan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan muuhun laittomaan toimintaan.

1.  Toimielimet, elimet ja laitokset toimittavat virastolle viipymättä kaikki tiedot, jotka liittyvät mahdollisiin petoksiin, lahjontaan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan muuhun laittomaan toimintaan tai sääntöjenvastaisuuteen. Tämä velvoite koskee EPPOa sellaisissa asioissa, jotka eivät kuulu sen toimivaltaan asetuksen (EU) 2017/1939 IV luvun mukaisesti.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Ks. 1 artiklan 1 kohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

8 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Kun toimielimet, elimet, laitokset ja virastot antavat EPPOlle tietoja asetuksen (EU) 2017/1939 24 artiklan mukaisesti, ne voivat edellä mainitun sijaan toimittaa virastolle jäljennöksen EPPOlle lähetetystä ilmoituksesta.”

”Kun toimielimet, elimet, laitokset ja virastot antavat EPPOlle tietoja asetuksen (EU) 2017/1939 24 artiklan mukaisesti, ne voivat täyttää ensimmäisessä alakohdassa säädetyn velvoitteen toimittamalla virastolle jäljennöksen EPPOlle lähetetystä ilmoituksesta.”

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen sekä, ellei niiden kansallisessa lainsäädännössä sitä kielletä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on viraston pyynnöstä tai omasta aloitteestaan toimitettava virastolle kaikki hallussaan olevat asiakirjat ja tiedot, jotka liittyvät käynnissä olevaan viraston tutkimukseen.

Toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen sekä, ellei niiden kansallisessa lainsäädännössä sitä kielletä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on viraston pyynnöstä tai omasta aloitteestaan toimitettava virastolle viipymättä kaikki hallussaan olevat asiakirjat ja tiedot, jotka liittyvät käynnissä olevaan viraston tutkimukseen.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

8 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”3.  Toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen sekä, ellei niiden kansallisessa lainsäädännössä sitä kielletä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava virastolle kaikki muut niiden hallussa olevat merkitykselliset asiakirjat ja tiedot, jotka liittyvät petosten, lahjonnan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan.

”3.  Toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen sekä, ellei niiden kansallisessa lainsäädännössä sitä kielletä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava viraston pyynnöstä tai omasta aloitteestaan virastolle viipymättä kaikki muut niiden hallussa olevat merkitykselliset asiakirjat ja tiedot, jotka liittyvät petosten, lahjonnan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan tai sääntöjenvastaisuuden torjuntaan.

Perustelu

Ks. 1 artiklan 1 kohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – d alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

8 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tätä artiklaa ei sovelleta EPPOon sellaisissa rikosasioissa, joiden osalta se voi käyttää toimivaltaansa asetuksen (EU) 2017/1939 22 ja 25 artiklan mukaisesti.

Tätä artiklaa ei sovelleta EPPOon sellaisissa rikosasioissa, joiden osalta se voi käyttää toimivaltaansa asetuksen (EU) 2017/1939 IV luvun mukaisesti.

Perustelu

Tässä on asianmukaista viitata EPPO-asetuksen IV lukuun kokonaisuudessaan, jotta varmistetaan, ettei mitään olennaista säännöstä jätetä pois (ks. myös 12 c artiklan 1 kohta).

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – -a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

9 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)  korvataan 2 kohdan 4 alakohta seuraavasti:

Toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja vaatimuksia ei sovelleta lausuntojen hankkimiseen paikan päällä suoritettavien tarkastusten ja todentamisten yhteydessä.

Toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja vaatimuksia ei sovelleta lausuntojen hankkimiseen paikan päällä suoritettavien tarkastusten ja todentamisten yhteydessä. Asianomaiselle henkilölle on kuitenkin ennen lausunnon hankkimista ilmoitettava hänen oikeutensa, etenkin oikeus hänen itse valitsemaansa avustajaan.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=FI)

Perustelu

Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 889/2013 muuttamisesta prosessuaalisten takeiden valvojan tehtävän perustamiseksi, COM(2014)0340.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – -a a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a a)  korvataan 4 kohdan 2 alakohta seuraavasti:

Tätä varten viraston on lähetettävä asianomaiselle henkilölle kehotus esittää huomautuksia joko kirjallisesti tai viraston osoittaman henkilöstöön kuuluvan järjestämässä kuulemisessa. Kehotuksessa on esitettävä yhteenveto asianomaista henkilöä koskevista tosiseikoista ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 11 ja 12 artiklassa säädetyt tiedot sekä huomautusten esittämisen määräaika, jonka on oltava vähintään kymmenen työpäivää kuulemista koskevan kehotuksen vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa voidaan lyhentää asianomaisen henkilön nimenomaisella suostumuksella tai tutkimuksen kiireellisyyden vuoksi, mikä on perusteltava asianmukaisesti. Tutkimusta koskevassa loppukertomuksessa on viitattava näihin huomautuksiin.

Tätä varten viraston on lähetettävä asianomaiselle henkilölle kehotus esittää huomautuksia joko kirjallisesti tai viraston osoittaman henkilöstöön kuuluvan järjestämässä kuulemisessa. Kehotuksessa on esitettävä yhteenveto asianomaista henkilöä koskevista tosiseikoista ja asetuksen (EU) 2018/1725 15 ja 16 artiklassa säädetyt tiedot sekä huomautusten esittämisen määräaika, jonka on oltava vähintään kymmenen työpäivää kuulemista koskevan kehotuksen vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa voidaan lyhentää asianomaisen henkilön nimenomaisella suostumuksella tai tutkimuksen kiireellisyyden vuoksi, mikä on perusteltava asianmukaisesti. Tutkimusta koskevassa loppukertomuksessa on viitattava näihin huomautuksiin.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=FI)

Perustelu

Tekninen tarkistus: asetus (EY) N:o 45/2001 kumottiin ja korvattiin asetuksella (EU) 2018/1725 11. joulukuuta 2018.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

9 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  lisätään 5 a kohta seuraavasti:

 

”5 a.  Tapauksissa, joissa virasto suosittelee oikeudellisia jatkotoimia, ja väärinkäytösten paljastajien ja ilmiantajien luottamuksellisuutta koskevien oikeuksien soveltamista rajoittamatta, asianomaisella henkilöllä on oltava mahdollisuus tutustua viraston 11 artiklan mukaisesti tutkimuksensa jälkeen laatimaan kertomukseen ja kaikkiin asiaa koskeviin asiakirjoihin siltä osin kuin ne liittyvät kyseiseen henkilöön ja elleivät, tapauksen mukaan, EPPO tai kansalliset oikeusviranomaiset vastusta tätä kuuden kuukauden määräajan sisällä. Kansallinen oikeusviranomainen voi myöntää luvan asiakirjoihin tutustumiseen myös ennen tämän määräajan umpeutumista.

Perustelu

Tarkistus on pitkälti esittelijän tarkistuksen 51 mukainen. Määräaika on tarpeen, jotta kertomukseen tutustumista ei viivytetä tarpeettomasti. Samalla tarvitaan kuitenkin myös menetelmä sen estämiseksi, ettei ennenaikainen tutustuminen asiakirjaan vaaranna jatkotutkimuksia tai -toimia.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

9 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a)  lisätään 9 a artikla seuraavasti:

 

”9 a artikla

 

Prosessuaalisten takeiden valvoja

 

1.   Komissio nimittää prosessuaalisten takeiden valvojan, jäljempänä ’valvoja’, 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen viiden vuoden toimikaudeksi, jota ei voida uusia. Valvojan toimikauden päättyessä hän jatkaa tehtävässä kunnes hänen tilalleen on nimitetty uusi henkilö.

 

2.   Komissio laatii Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistun hakuilmoituksen perusteella luettelon valvojan tehtäviin soveltuvista pätevistä ehdokkaista. Komissio nimittää valvojan kuultuaan Euroopan parlamenttia ja neuvostoa.

 

3.   Valvojalla on oltava tarvittava pätevyys ja kokemus prosessuaalisten oikeuksien ja takeiden alalta.

 

4.   Valvoja hoitaa tehtäviään täysin itsenäisesti pyytämättä ja ottamatta tehtäviensä hoidossa ohjeita keneltäkään.

 

5.   Valvojan tehtävänä on seurata, että virasto noudattaa prosessuaalisia oikeuksia ja takeita. hän on vastuussa virastolle osoitettujen valitusten käsittelystä.

 

6.   Valvoja antaa vuosittain kertomuksen tehtäviensä hoitamisesta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, valvontakomitealle ja virastolle. Kertomuksessa ei viitata tutkittavana oleviin yksittäisiin tapauksiin ja siinä otetaan huomioon tutkimusten luottamuksellisuus myös niiden päättymisen jälkeen.”

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 b alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

9 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

8 b)  lisätään 9 b artikla seuraavasti:

 

”9 b artikla

 

Valitusmekanismi

 

1.   Virasto toteuttaa yhteistyössä valvojan kanssa tarvittavat toimenpiteet valitusmekanismin perustamiseksi, jotta voidaan seurata ja varmistaa, että prosessuaalisia takeita kunnioitetaan viraston kaikissa toimissa.

 

2.   Viraston tutkimuksen kohteena olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valvojalle kantelu, joka koskee viraston 9 artiklassa säädettyjen prosessuaalisten takeiden noudattamista. Kantelun tekemisellä ei ole lykkäävää vaikutusta käynnissä olevaan tutkimukseen.

 

3.   Kantelu on tehtävä viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun kantelun tekijä on huomannut seikat, joiden hän väittää loukkaavan hänen prosessuaalisia takeitaan. Kantelua ei voi tehdä sen jälkeen, kun tutkimuksen päättämisestä on kulunut kuukausi. Edellä 9 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja koskevat kantelut on tehtävä ennen kyseisissä säännöksissä vahvistettujen määräaikojen päättymistä.

 

4.  Kantelun saatuaan valvoja ilmoittaa asiasta välittömästi viraston pääjohtajalle ja antaa virastolle mahdollisuuden ratkaista kantelun tekijän esittämä asia 15 työpäivän kuluessa.

 

5.   Virasto toimittaa valvojalle kaikki tiedot, jotka saattavat olla tarpeen, jotta valvoja voi antaa suosituksen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 10 artiklan soveltamista.

 

6.  Valvoja antaa kantelua koskevan suosituksen viipymättä, mutta viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun virasto on ilmoittanut valvojalle asian ratkaisemiseksi toteuttamistaan toimista, tai 3 kohdassa tarkoitetun määräajan päätyttyä. Suositus annetaan virastolle ja tiedoksi kantelun tekijälle. Valvoja voi poikkeustapauksissa päättää jatkaa suosituksen antamisen määräaikaa vielä 15 päivällä. Valvojan on ilmoitettava pääjohtajalle kirjeellä määräajan pidentämisen syyt. Jos valvoja ei anna suositusta tässä kohdassa säädetyssä määräajassa, valvojan katsotaan hylänneen kantelun ilman suositusta.

 

7.  Puuttumatta meneillään olevan tutkimuksen suorittamiseen valvoja tarkastelee kantelua kuulemismenettelyssä. Valvoja voi pyytää todistajia näiden suostumuksella antamaan kirjallisia tai suullisia selvityksiä, jotka hän katsoo asianmukaisiksi tosiseikkojen varmistamiseksi.

 

8.  Pääjohtajan on noudatettava valvojan suositusta asiassa, lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja tapauksia, joissa hän voi poiketa siitä. Jos pääjohtaja poikkeaa valvojan suosituksesta, hänen on ilmoitettava kantelun tekijälle ja valvojalle päätöksen keskeiset perustelut, sikäli kuin tämä ei vaikuta meneillään olevaan tutkimukseen. Hänen on ilmoitettava syyt valvojan suosituksen noudattamatta jättämiseen huomautuksessa, joka liitetään tutkimusta koskevaan loppukertomukseen.

 

9.  Pääjohtaja voi pyytää valvojalta lausuntoa mistä tahansa valvojan toimivaltaan kuuluvasta, prosessuaalisiin takeisiin liittyvästä asiasta, mukaan lukien päätöksestä lykätä 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta asianomaiselle henkilölle. Pääjohtajan on ilmoitettava kaikissa tällaisissa pyynnöissä määräaika, johon mennessä valvojan on vastattava.

 

10.  Jos unionin virkamies tai muu sen palveluksessa oleva henkilö tekee pääjohtajalle henkilöstösääntöjen 90 a artiklan mukaisen kantelun ja kyseinen virkamies tai muu palveluksessa oleva henkilö on tehnyt samasta aiheesta kantelun valvojalle, pääjohtaja odottaa valvojan suositusta ennen kanteluun vastaamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta henkilöstösääntöjen 90 a artiklassa säädettyjen määräaikojen soveltamista.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – -a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

10 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:

1. Ulkoisissa tutkimuksissa toimitetuilla tai saaduilla tiedoilla on niiden muodosta riippumatta asianomaisten säännösten mukainen suoja.

1. Toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen ulkopuolisissa tutkimuksissa toimitetuilla tai saaduilla tiedoilla on niiden muodosta riippumatta kansallisen ja unionin lainsäädännön asianomaisten säännösten mukainen suoja.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=FI)

Perustelu

Tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 54.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – -a a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

10 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:

2.  Sisäisissä tutkimuksissa toimitetut tai saadut tiedot ovat niiden muodosta riippumatta salassapitovelvollisuuden alaisia, ja niillä on unionin toimielimiin sovellettavien sääntöjen mukainen suoja.

2.  Toimielimissä, elimissä, laitoksissa ja virastoissa tehtävissä tutkimuksissa toimitetut tai saadut tiedot ovat niiden muodosta riippumatta salassapitovelvollisuuden alaisia, ja niillä on unionin toimielimiin sovellettavien sääntöjen mukainen suoja.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Teksti mukautetaan ehdotettuun ulkoisten ja sisäisten tutkimusten välisen eron poistamiseen.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – -a b alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

10 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-a b)  lisätään 3a kohta seuraavasti:

 

”3 a.  Virasto julkistaa kertomuksensa ja suosituksensa sen jälkeen, kun menettelyistä vastaavat elimet ovat päättäneet kaikki asiaan liittyvät kansalliset ja unionin menettelyt eikä niiden julkistaminen enää vaikuta tutkimuksiin. Julkistamisessa on noudatettava tässä artiklassa ja 1 artiklassa säädettyjä tietosuojasääntöjä ja periaatteita.”

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Virasto nimeää tietosuojavastaavan asetuksen (EY) N:o 45/2001 24 artiklan mukaisesti.”

”Virasto nimeää tietosuojavastaavan asetuksen (EU) 2018/1725 43 artiklan mukaisesti.”

Perustelu

Tekninen tarkistus: asetus (EY) N:o 45/2001 kumottiin ja korvattiin asetuksella (EU) 2018/1725 11. joulukuuta 2018.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

10 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  lisätään 5 a kohta seuraavasti:

 

”5 a.  Henkilöitä, jotka ilmoittavat virastolle unionin taloudellisiin etuihin liittyvistä rikoksista ja loukkauksista, on suojeltava kattavasti etenkin unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskevalla unionin lainsäädännöllä.”

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Kertomukseen voidaan liittää pääjohtajan suositukset toteutettavista toimista. Näissä suosituksissa on mainittava tarvittaessa toimielinten, elinten ja laitosten sekä asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kurinpidolliset, hallinnolliset, taloudelliset ja/tai oikeudelliset toimet sekä eriteltävä erityisesti arvioidut takaisin perittävät määrät sekä esitettävä todettujen tosiseikkojen alustava oikeudellinen arviointi.”

”Kertomukseen on liitettävä pääjohtajan suositukset toteutettavista toimista. Näissä suosituksissa on mainittava tarvittaessa toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen sekä asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kurinpidolliset, hallinnolliset, taloudelliset ja/tai oikeudelliset toimet sekä eriteltävä erityisesti arvioidut takaisin perittävät määrät sekä esitettävä todettujen tosiseikkojen alustava oikeudellinen arviointi.”

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

11 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Viraston on toteutettava asianmukaisia sisäisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan loppukertomusten ja suositusten yhtenäinen laatu, ja harkittava, onko tarpeen tarkistaa tutkimusmenettelyjä koskevia ohjeita mahdollisten epäjohdonmukaisuuksien poistamiseksi.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

11 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tämän pohjalta laaditut kertomukset ovat niiden oikeaperäisyyden toteamisen jälkeen sallittua todistusaineistoa jäsenvaltioiden kansallisissa tuomioistuimissa käytävissä muissa kuin rikosoikeudellisissa oikeudenkäynneissä sekä jäsenvaltioiden hallinnollisissa menettelyissä.

Tämän pohjalta laaditut kertomukset, mukaan lukien kertomuksia tukevat ja niihin liitetyt todisteet, ovat niiden oikeaperäisyyden toteamisen jälkeen sallittua todistusaineistoa jäsenvaltioiden kansallisissa tuomioistuimissa käytävissä oikeudenkäynneissä sekä jäsenvaltioiden hallinnollisissa menettelyissä. Tämä asetus ei vaikuta kansallisten tuomioistuinten toimivaltaan arvioida vapaasti todisteita.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

11 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Viraston laatimat kertomukset ovat sallittua todistusaineistoa sen jäsenvaltion rikosoikeudellisissa menettelyissä, joissa niiden käyttö osoittautuu välttämättömäksi, samalla tavoin ja samoin edellytyksin kuin kansallisten hallinnollisten tarkastajien laatimat hallinnolliset kertomukset. Viraston kertomuksia arvioidaan samojen sääntöjen perusteella kuin kansallisten hallinnollisten tarkastajien laatimia hallinnollisia kertomuksia, ja niillä on sama todistusarvo kuin näillä muilla kertomuksilla.

Poistetaan.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

11 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava virastolle kaikista kansallisen oikeuden säännöistä, jotka ovat olennaisia kolmannen alakohdan soveltamiseksi.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava virastolle kaikista kansallisen oikeuden säännöistä, jotka ovat olennaisia ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

11 artikla – 2 kohta – 4 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Kansallisten tuomioistuinten on ilmoitettava virastolle todisteiden hylkäämisestä tämän kohdan mukaisesti. Ilmoitukseen on sisällytettävä hylkäämisen oikeusperusta ja yksityiskohtaiset perustelut. Pääjohtajan on arvioitava 17 artiklan 4 kohdan mukaisissa vuosikertomuksissaan todisteiden hyväksyttävyyttä jäsenvaltioissa.

Perustelu

Suullisella tarkistuksella saatetaan tarkistus 155 todisteiden hyväksyttävyyttä koskevan yleisen lähestymistavan mukaiseksi, ja siinä otetaan huomioon oikeuslaitoksen riippumattomuus.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – c alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

11 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”3.  Ulkoisesta tutkimuksesta laaditut kertomukset ja suositukset ja kaikki niihin liittyvät asiakirjat toimitetaan ulkoisia tutkimuksia koskevien sääntöjen mukaisesti asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja tarvittaessa asianomaiselle toimielimelle, elimelle, laitokselle tai virastolle. Tuo toimielin, elin, laitos tai virasto toteuttaa ulkoisen tutkimuksen tulosten edellyttämät toimet ja ilmoittaa niistä virastolle kertomukseen liitetyissä suosituksissa asetetussa määräajassa ja lisäksi viraston pyynnöstä.

”3.  Tutkimuksesta laaditut kertomukset ja suositukset ja kaikki niihin liittyvät asiakirjat toimitetaan tarvittaessa tutkimuksia koskevien sääntöjen mukaisesti asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja asianomaiselle toimielimelle, elimelle, laitokselle tai virastolle. Tuo toimielin, elin, laitos tai virasto toteuttaa tutkimuksen tulosten edellyttämät toimet, erityisesti kurinpidolliset ja oikeudelliset toimet, ja ilmoittaa niistä virastolle kertomukseen liitetyissä suosituksissa asetetussa määräajassa ja lisäksi viraston pyynnöstä. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on yhdeksän kuukauden kuluessa raportoitava virastolle toimista, joita ne ovat toteuttaneet tapausselostuksen perusteella.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – c a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

11 artikla – 4 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

c a)  Poistetaan 4 kohta.

4.  Sisäisestä tutkimuksesta laaditut kertomukset ja suositukset ja kaikki niihin liittyvät asiakirjat toimitetaan asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle. Tuo toimielin, elin tai laitos toteuttaa sisäisen tutkimuksen tulosten edellyttämät toimet, erityisesti kurinpidolliset ja oikeudelliset toimet, ja ilmoittaa niistä virastolle kertomukseen liitetyissä suosituksissa asetetussa määräajassa ja lisäksi viraston pyynnöstä.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Yhdistetty 3 kohtaan.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – c b alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

11 artikla – 5 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

c b)  korvataan 11 artiklan 5 kohta seuraavasti:

5.  Jos sisäisestä tutkimuksesta laaditussa kertomuksessa tuodaan esiin seikkoja, jotka voivat johtaa rikosoikeudelliseen menettelyyn, nämä tiedot on toimitettava asianomaisen jäsenvaltion oikeusviranomaisille.

5.  Jos tutkimuksesta laaditussa kertomuksessa tuodaan esiin seikkoja, jotka voivat johtaa rikosoikeudelliseen menettelyyn, nämä tiedot on toimitettava viipymättä asianomaisen jäsenvaltion oikeusviranomaisille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 c ja 12 d artiklan soveltamista.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – c c alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

11 artikla – 6 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c c)   lisätään 6 a kohta seuraavasti:

 

”6 a.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten sekä toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen on varmistettava, että pääjohtajan 1 ja 3 kohdan nojalla antamia kurinpidollisia, hallinnollisia, taloudellisia ja oikeudellisia suosituksia noudatetaan, ja toimitettava virastolle kunkin vuoden 31 päivään maaliskuuta mennessä toteutetuista toimista yksityiskohtainen kertomus, joka sisältää tarvittaessa syyt, joiden takia viraston suosituksia ei ole pantu täytäntöön.”

Perustelu

Täydennys esittelijän tarkistukseen 63.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – c d alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

11 artikla – 8 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

c d)  muutetaan 11 artiklan 8 kohta seuraavasti:

8.  Jos ilmiantaja, joka on toimittanut virastolle tutkimukseen johtaneita tai liittyviä tietoja, niin pyytää, virasto voi ilmoittaa hänelle tutkimuksen päättämisestä. Virasto voi kuitenkin kieltäytyä pyynnöstä, jos se katsoo, että tämän tiedon toimittaminen vahingoittaa asianomaisen henkilön oikeutettuja etuja, haittaa tutkimuksen ja sen johdosta toteutettujen toimien tehokkuutta tai vaarantaa luottamuksellisuuden.

8.  Jos ilmiantaja on toimittanut virastolle tutkimukseen johtaneita tietoja, virasto ilmoittaa hänelle tutkimuksen päättämisestä. Virasto voi kuitenkin kieltäytyä pyynnöstä, jos se katsoo, että tämän tiedon toimittaminen vahingoittaa asianomaisen henkilön oikeutettuja etuja, haittaa tutkimuksen ja sen johdosta toteutettujen toimien tehokkuutta tai vaarantaa luottamuksellisuuden.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

11 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a)  lisätään 11 artiklan jälkeen uusi artikla seuraavasti:

 

”11 a artikla

 

Yleisessä tuomioistuimessa nostettu kanne

 

Jokainen, jota asia koskee, voi nostaa kansallisille viranomaisille tai 11 artiklan 3 kohdan nojalla toimielimille toimitetun tutkimusta koskevan kertomuksen kumoamiseksi komissiota vastaan kanteen, joka koskee toimivallan puuttumista, olennaisen menettelymääräyksen rikkomista, perussopimusten rikkomista, mukaan lukien perusoikeuskirjan rikkominen, tai harkintavallan väärinkäyttöä.”

Perustelu

Tällä hetkellä ei ole mahdollista nostaa kannetta OLAFin lopullista kertomusta vastaan. Tarkistuksella pyritään varmistamaan tehokas oikeussuoja, kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjassa edellytetään.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – -a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:

1.  Virasto voi toimittaa ulkoisten tutkimusten kuluessa saamiaan tietoja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille riittävän ajoissa, jotta nämä voivat toteuttaa aiheellisia toimia kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 10 ja 11 artiklan sekä asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 säännösten soveltamista.

1.  Virasto voi toimittaa 3 artiklassa tarkoitettujen paikan päällä tehtävien tarkastusten tai todentamisten kuluessa saamiaan tietoja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille riittävän ajoissa, jotta nämä voivat toteuttaa aiheellisia toimia kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 10 ja 11 artiklan sekä asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 säännösten soveltamista. Se voi toimittaa tietoja myös asianomaiselle toimielimelle, elimelle, laitokselle tai virastolle.”

Perustelu

Teksti mukautetaan ehdotettuun ulkoisten ja sisäisten tutkimusten välisen eron poistamiseen.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 artikla – 1 kohta – viimeinen virke

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  lisätään 1 kohtaan virke seuraavasti:

Poistetaan.

”Se voi toimittaa tietoja myös asianomaiselle toimielimelle, elimelle, laitokselle tai virastolle.”

 

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a a)  korvataan 2 kohdan 1 alakohta seuraavasti:

Pääjohtaja toimittaa asianomaisen jäsenvaltion oikeusviranomaisille viraston sisäisissä tutkimuksissa saamat tiedot tosiseikoista, jotka kuuluvat kansallisen oikeusviranomaisen toimivaltaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 ja 11 artiklan soveltamista.

Pääjohtaja toimittaa asianomaisen jäsenvaltion oikeusviranomaisille toimielimessä, elimessä, laitoksessa tai virastossa tehdyissä tutkimuksissa saadut tiedot tosiseikoista, jotka kuuluvat kansallisen oikeusviranomaisen toimivaltaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 ja 11 artiklan soveltamista.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Teksti mukautetaan ehdotettuun ulkoisten ja sisäisten tutkimusten välisen eron poistamiseen.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”3.  Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on, ellei niiden kansallisessa lainsäädännössä sitä kielletä, riittävän ajoissa ilmoitettava virastolle omasta aloitteestaan tai viraston sitä pyytäessä toimista, jotka ne ovat toteuttaneet niille tämän artiklan nojalla toimitettujen tietojen perusteella.”

”3.  Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on, ellei niiden kansallisessa lainsäädännössä sitä kielletä, yhden kuukauden kuluessa ilmoitettava virastolle toimista, jotka ne ovat toteuttaneet niille tämän artiklan nojalla toimitettujen tietojen perusteella.”

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 b artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/971 a ja asetuksen (EU) N:o 608/20131 b mukaisia keskinäistä hallinnollista avunantoa koskevia vaatimuksia sovelletaan myös Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin liittyvien koordinointitoimien yhteydessä tämän artiklan mukaisesti.

 

_________________

 

1 a Neuvoston asetus (EY) N:o 515/97, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1997, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi (EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1).

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 608/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 kumoamisesta (EUVL L 181, 29.6.2013, s. 15).

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 c artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Viraston on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä EPPOlle kaikesta rikollisesta toiminnasta, jonka osalta EPPO voi käyttää toimivaltaansa asetuksen (EU) 2017/1939 22 artiklan ja 25 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. Ilmoitus on lähetettävä missä tahansa vaiheessa ennen viraston tutkimuksia tai niiden aikana.

1.  Viraston on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä EPPOlle kaikesta rikollisesta toiminnasta, jonka osalta EPPO voi käyttää toimivaltaansa asetuksen (EU) 2017/1939 IV luvun mukaisesti. Ilmoitus on lähetettävä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen viraston tutkimuksia tai niiden aikana.

Perustelu

Tässä on asianmukaista viitata EPPO-asetuksen IV lukuun kokonaisuudessaan, jotta varmistetaan, ettei mitään olennaista säännöstä jätetä pois.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 c artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ilmoituksen on sisällettävä vähintäänkin tosiseikkojen kuvaus, mukaan lukien arvio aiheutuneesta tai todennäköisesti aiheutuvasta vahingosta, mahdollinen oikeudellinen luokittelu sekä kaikki saatavilla olevat tiedot mahdollisista uhreista, epäillyistä henkilöistä ja mahdollisista muista asianosaisista.

2.  Ilmoituksen on sisällettävä vähintäänkin tosiseikkojen kuvaus ja viraston tiedossa olevat tiedot, mukaan lukien arvio aiheutuneesta tai todennäköisesti aiheutuvasta vahingosta, jos virastolla on tällaiset tiedot, mahdollinen oikeudellinen luokittelu sekä kaikki saatavilla olevat tiedot mahdollisista uhreista, epäillyistä henkilöistä ja mahdollisista muista asianosaisista. Viraston on toimitettava EPPOlle kaikki muut mahdollisesti hallussaan pitämänsä merkitykselliset tiedot yhdessä ilmoituksen kanssa.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 c artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tapauksissa, joissa viraston saamat tiedot eivät sisällä 2 kohdassa esitettyjä seikkoja ja käynnissä ei ole viraston tutkimusta, virasto voi arvioida väitteet alustavasti. Arviointi on tehtävä ripeästi ja joka tapauksessa kahden kuukauden kuluessa tietojen saannista. Arviointiin sovelletaan 6 artiklaa ja 8 artiklan 2 kohtaa.

Tapauksissa, joissa viraston saamat tiedot eivät sisällä 2 kohdassa esitettyjä seikkoja ja käynnissä ei ole viraston tutkimusta, virasto voi arvioida väitteet alustavasti. Arviointi on tehtävä viipymättä ja joka tapauksessa kahden kuukauden kuluessa tietojen saannista. Arviointiin sovelletaan 6 artiklaa ja 8 artiklan 2 kohtaa. Virasto pidättyy toteuttamasta toimenpiteitä, jotka voisivat vaarantaa EPPOn mahdolliset tulevat tutkinnat.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 c artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Toimielimet, elimet, laitokset ja virastot voivat pyytää virastoa arvioimaan alustavasti niille ilmoitetut väitteet. Näihin pyyntöihin sovelletaan 3 kohtaa.

5.  Toimielimet, elimet, laitokset ja virastot voivat pyytää virastoa arvioimaan alustavasti niille ilmoitetut väitteet. Näihin pyyntöihin sovelletaan 1–4 kohtaa soveltuvin osin. Virasto antaa alustavan arvioinnin tulokset tiedoksi asianomaiselle toimielimelle, elimelle, laitokselle tai virastolle, jollei tietojen toimittaminen vaaranna viraston tai EPPOn suorittamaa tutkintaa.

Perustelu

Kuten valvontakomitea ehdotti 20. marraskuuta 2018 päivätyssä kirjeessään.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 d artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Pääjohtaja ei saa aloittaa 5 artiklan mukaista tutkimusta, jos EPPO toteuttaa tutkintaa samoista tosiseikoista, muuten kuin 12 e tai 12 f artiklan mukaisesti.

1.   Pääjohtaja ei aloita 5 artiklan mukaista tutkimusta ja hän keskeyttää meneillään olevan tutkimuksen, jos EPPO toteuttaa tutkintaa samoista tosiseikoista, muuten kuin 12 e tai 12 f artiklan mukaisesti. Pääjohtaja ilmoittaa EPPOlle kustakin tällä perusteella tehdystä päätöksestä olla aloittamatta tutkimusta tai keskeyttää tutkimus.

Perustelu

Esittelijän tarkistukseen 74 ehdotettu lisäys, joka koskee muun muassa pääjohtajan velvollisuutta ilmoittaa EPPOlle päätöksestä olla aloittamatta tutkimusta.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 d artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi viraston on varmistettava 12 g artiklan 2 kohdan mukaisesti EPPOn asianhallintajärjestelmästä, toteuttaako EPPO tutkintaa. Virasto voi pyytää lisätietoja EPPOlta. EPPOn on vastattava pyyntöön 10 työpäivän kuluessa.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi viraston on varmistettava 12 g artiklan 2 kohdan mukaisesti EPPOn asianhallintajärjestelmästä, toteuttaako EPPO tutkintaa. Virasto voi pyytää lisätietoja EPPOlta. EPPOn on vastattava pyyntöön 10 työpäivän kuluessa. Tätä määräaikaa voidaan pidentää poikkeustapauksissa 12 g artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen työjärjestelyjen yhteydessä vahvistettavien sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 d artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos virasto lopettaa tutkimuksensa ensimmäisen alakohdan mukaisesti, 9 artiklan 4 kohtaa ja 11 artiklaa ei sovelleta.

Perustelu

Katso myös komission ehdottama teksti, joka koskee 12 c artiklan 6 kohtaa.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 d artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   EPPOn pyynnöstä virasto pidättyy toteuttamasta tiettyjä toimia tai toimenpiteitä, jotka voisivat vaarantaa EPPOn tutkinnan tai toteuttamat syytetoimet. EPPO ilmoittaa virastolle ilman aiheetonta viivytystä, kun kyseisen pyynnön perusteita ei enää sovelleta.

Perustelu

Tarkistus perustuu valvontakomitean ehdotukseen sen 20. marraskuuta 2018 päivätyssä kirjeessä.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 833/2013

12 d artikla – 1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.   Jos EPPO päättää tai keskeyttää tutkimuksen, jota koskevia tietoja pääjohtaja on toimittanut sille 1 kohdan mukaisesti ja joka on merkityksellinen viraston toimeksiannon toteuttamisen kannalta, sen on ilmoitettava tästä virastolle viipymättä ja se voi antaa hallinnollisia jatkotutkimuksia koskevia suosituksia.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 e artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö on toimitettava kirjallisena ja siinä on ilmoitettava toimenpide tai toimenpiteet, joita EPPO pyytää virastoa suorittamaan, ja tarvittaessa toimille suunniteltu aikataulu. Siinä on oltava tiedot EPPOn tutkinnasta siltä osin kuin se on pyynnön kannalta tarkoituksenmukaista. Virasto voi tarvittaessa pyytää lisätietoja.

2.  Edellä olevan 1 kohdan mukainen pyyntö on toimitettava kirjallisena ja siinä on ilmoitettava vähintään seuraavat:

 

a)  tiedot EPPOn tutkinnasta siltä osin kuin se on pyynnön kannalta tarkoituksenmukaista;

 

b)  toimenpide tai toimenpiteet, joita EPPO pyytää virastoa suorittamaan;

 

c)  tarvittaessa toimille suunniteltu aikataulu;

 

d)  ja 2 a kohdassa tarkoitetut ohjeet.

 

Virasto voi tarvittaessa pyytää lisätietoja.

Perustelu

Uusi rakenne ja lisäys perustuvat valvontakomitean ehdotukseen sen 20. marraskuuta 2018 päivätyssä kirjeessä.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 e artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Todisteiden hyväksyttävyyden sekä perusoikeuksien ja prosessuaalisten takeiden suojaamiseksi EPPO voi antaa virastolle tehtäväksi soveltaa tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia tiukempia, perusoikeuksia, prosessuaalisia takeita ja tietosuojaa koskevia vaatimuksia silloin, kun virasto toteuttaa EPPOn pyynnöstä tuki- tai täydentäviä toimenpiteitä tämän artiklan mukaisesti. Tässä yhteydessä EPPOn on eriteltävä yksityiskohtaisesti sovellettavat muodolliset vaatimukset ja menettelyt.

 

Jos EPPO ei ole antanut tällaisia erityisohjeita, viraston tämän artiklan mukaisesti toteuttamiin toimenpiteisiin sovelletaan soveltuvin osin asetuksen (EU) 2017/1939 VI lukua (menettelytakeet) ja VIII lukua (tietosuoja).

Perustelu

Euroopan syyttäjänvirastoa koskevaan asetukseen sisältyviä menettelytakeita ja tietosuojasääntöjä olisi sovellettava kaikkiin toimenpiteisiin, joita OLAF toteuttaa EPPOn pyynnöstä, joten EPPOlle ei ole mitään kannustinta siirtää tehtäviä OLAFille, jos ainoana tavoitteena on kiertää näitä sääntöjä. Tarkistus sisältää valvontakomitean ehdotuksia sen 20. marraskuuta 2018 päivätyssä kirjeessä.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 f artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos EPPOn toteuttaessa tutkintaa pääjohtaja katsoo asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, että viraston toimeksiannon mukaisesti olisi aloitettava tutkimus, jonka tarkoituksena on helpottaa turvaamistoimenpiteiden tai taloudellisten, kurinpidollisten tai hallinnollisten toimien toteuttamista, viraston on ilmoitettava tästä EPPOlle kirjallisesti ja täsmennettävä tutkimuksen luonne ja tarkoitus.

Jos EPPOn toteuttaessa tutkintaa pääjohtaja katsoo asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, että viraston toimeksiannon mukaisesti olisi aloitettava tutkimus, jonka tarkoituksena on helpottaa turvaamistoimenpiteiden tai taloudellisten, kurinpidollisten tai hallinnollisten toimien toteuttamista, taikka jatkettava tällaista tutkimusta, viraston on ilmoitettava tästä EPPOlle kirjallisesti ja täsmennettävä tutkimuksen luonne ja tarkoitus sekä pyydettävä EPPOn kirjallinen suostumus täydentävän tutkimuksen aloittamiselle.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 f artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

EPPO voi 30 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta vastustaa tutkimuksen aloittamista tai siihen liittyvien tiettyjen toimien suorittamista, jotta sen omat tutkinta- tai syytetoimet eivät vaarannu; vastustaminen voi kestää niin kauan kuin perusteet siihen ovat olemassa. EPPOn on ilmoitettava virastolle ilman aiheetonta viivästystä, kun näitä perusteita ei enää sovelleta.

EPPOn on 20 työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta joko hyväksyttävä tutkimuksen aloittaminen tai jatkaminen tai minkä tahansa siihen liittyvän toimen suorittaminen tai vastustettava niitä, jotta sen omat tutkinta- tai syytetoimet eivät vaarannu; vastustaminen voi kestää niin kauan kuin perusteet siihen ovat olemassa. EPPO voi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa pidentää määräaikaa vielä 10 työpäivällä. EPPOn on ilmoitettava tästä virastolle.

 

Jos EPPO vastustaa, virasto ei aloita täydentävää tutkimusta. Siinä tapauksessa EPPOn on ilmoitettava virastolle ilman aiheetonta viivytystä, kun näitä perusteita ei enää sovelleta.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 f artikla – 1 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos EPPO ei vastusta tutkimusta edellä vahvistetussa määräajassa, virasto voi aloittaa tutkimuksen, ja sen on suoritettava se tiiviissä yhteistyössä EPPOn kanssa.

Jos EPPO antaa hyväksyntänsä, virasto voi aloittaa tutkimuksen tai jatkaa tutkimusta, ja sen on suoritettava se tiiviissä yhteistyössä EPPOn kanssa.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 f artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos EPPO ei vastaa toisessa alakohdassa vahvistetussa määräajassa, virasto voi aloittaa neuvottelut EPPOn kanssa, jotta asiasta tehdään päätös 10 päivän kuluessa.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 g artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto sopii tarvittaessa EPPOn kanssa hallinnollisista järjestelyistä yhteistyön helpottamiseksi 1 artiklan 4 a kohdassa vahvistetun mukaisesti. Tällaisilla työjärjestelyillä voidaan vahvistaa tietojen, kuten henkilötietojen, operatiivisten, strategisten tai teknisten tietojen sekä salaisiksi luokiteltujen tietojen, vaihtoa koskevat käytännön yksityiskohdat. Niiden on sisällettävä yksityiskohtaiset järjestelyt, jotka koskevat jatkuvaa tietojenvaihtoa virastojen vastaanottaessa ja todentaessa väitteitä.

1.  Virasto sopii tarvittaessa EPPOn kanssa hallinnollisista järjestelyistä yhteistyön helpottamiseksi 1 artiklan 4 a kohdassa vahvistetun mukaisesti. Tällaisilla työjärjestelyillä voidaan vahvistaa tietojen, kuten henkilötietojen, operatiivisten, strategisten tai teknisten tietojen sekä salaisiksi luokiteltujen tietojen, vaihtoa koskevat käytännön yksityiskohdat sekä tietotekniikka-alustojen perustamista koskevat yksityiskohdat, mukaan lukien yhteinen lähestymistapa ohjelmistojen päivittämiseen ja yhteensopivuuteen. Niiden on sisällettävä yksityiskohtaiset järjestelyt, jotka koskevat jatkuvaa tietojenvaihtoa virastojen vastaanottaessa ja todentaessa väitteitä ja joiden tarkoituksena on määrittää molempien organisaatioiden suorittamien tutkimusten edellyttämä toimivalta. Niihin kuuluvat myös järjestelyt, jotka koskevat todisteiden siirtämistä viraston ja EPPOn välillä, sekä kulujen jakamista koskevat järjestelyt.

 

Ennen työjärjestelyjen hyväksymistä EPPOn kanssa pääjohtaja toimittaa luonnoksen tiedoksi Euroopan tietosuojavaltuutetulle, valvontakomitealle ja Euroopan parlamentille. Euroopan tietosuojavaltuutetun ja valvontakomitean on annettava lausuntonsa viipymättä.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 g artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Kukin epäsuora pääsy EPPOn asianhallintajärjestelmässä olevaan tietoon suoritetaan ainoastaan siltä osin kuin se on tarpeen tässä asetuksessa määriteltyjen viraston tehtävien suorittamiseksi, ja se on perusteltava asianmukaisesti ja vahvistettava viraston perustaman sisäisen menettelyn avulla. Viraston on pidettävä kirjaa kaikista tapauksista, joissa sille on myönnetty pääsy EPPOn asianhallintajärjestelmään.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 g artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Viraston pääjohtaja ja Euroopan pääsyyttäjä tapaavat vähintään kerran vuodessa keskustellakseen yhteistä etua koskevista kysymyksistä.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi) – a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

12 a)  muutetaan 15 artikla seuraavasti:

 

a)  korvataan 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti:

Valvontakomitea seuraa erityisesti prosessuaalisten takeiden soveltamista ja tutkimusten kestoa pääjohtajan sille 7 artiklan 8 kohdan mukaisesti toimittamien tietojen perusteella.

”Valvontakomitea seuraa erityisesti prosessuaalisten takeiden soveltamista ja tutkimusten kestoa.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi) – b alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

15 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b)  korvataan 1 kohdan 5 alakohta seuraavasti:

Valvontakomitea voi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa pyytää virastolta lisätietoja tutkimuksista, päätettyjä tutkimuksia koskevat kertomukset ja suositukset mukaan lukien, puuttumatta kuitenkaan meneillään oleviin tutkimuksiin.

”Valvontakomitealle on annettava pääsy kaikkiin tietoihin ja asiakirjoihin, joita se pitää tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellisina, mukaan lukien päätettyjä tutkimuksia koskevat kertomukset ja suositukset sekä tapaukset, joiden käsittely on lopetettu, puuttumatta kuitenkaan meneillään oleviin tutkimuksiin, ja ottaen asianmukaisesti huomioon luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevat vaatimukset.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Tarkistus perustuu osittain valvontakomitean ehdotukseen sen 20. marraskuuta 2018 päivätyssä kirjeessä.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi) – c alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

15 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

c)  korvataan 8 kohdan 1 alakohta seuraavasti:

Valvontakomitea nimeää puheenjohtajansa. Se hyväksyy työjärjestyksensä, joka toimitetaan ennen sen hyväksymistä tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle. Valvontakomitean kokoukset kutsutaan koolle sen puheenjohtajan tai pääjohtajan aloitteesta. Se pitää vähintään kymmenen kokousta vuosittain. Valvontakomitea tekee päätöksensä jäsentensä enemmistöllä. Sen sihteeristötehtävistä huolehtii komissio virastosta riippumatta ja tiiviissä yhteistyössä valvontakomitean kanssa. Ennen henkilöstön nimittämistä sihteeristöön kuullaan valvontakomiteaa ja sen näkemykset otetaan huomioon. Sihteeristö toimii valvontakomitean ohjeiden mukaan ja komissiosta riippumatta. Komissio ei puutu valvontakomitean valvontatehtäviin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission harjoittamaa valvontakomitean ja sen sihteeristön talousarvion valvontaa.

Valvontakomitea nimeää puheenjohtajansa. Se hyväksyy työjärjestyksensä, joka toimitetaan ennen sen hyväksymistä tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle. Valvontakomitean kokoukset kutsutaan koolle sen puheenjohtajan tai pääjohtajan aloitteesta. Se pitää vähintään kymmenen kokousta vuosittain. Valvontakomitea tekee päätöksensä jäsentensä enemmistöllä. Sen sihteeristötehtävistä huolehtii komissio tiiviissä yhteistyössä valvontakomitean kanssa. Ennen henkilöstön nimittämistä sihteeristöön kuullaan valvontakomiteaa ja sen näkemykset otetaan huomioon. Sihteeristö toimii valvontakomitean ohjeiden mukaan ja komissiosta riippumatta. Komissio ei puutu valvontakomitean valvontatehtäviin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission harjoittamaa valvontakomitean ja sen sihteeristön talousarvion valvontaa.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Kuten valvontakomitea ehdotti 20. marraskuuta 2018 päivätyssä kirjeessään.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta – -a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

16 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:

1.  Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio tapaavat kerran vuodessa pääjohtajan vaihtaakseen näkemyksiä poliittisella tasolla viraston politiikasta, joka liittyy petosten, lahjonnan ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan ehkäisy- ja torjuntakeinoihin. Valvontakomitea osallistuu näkemysten vaihtoon. Näihin tilaisuuksiin voidaan kutsua tilintarkastustuomioistuimen, Eurojustin ja/tai Europolin jäseniä tapauskohtaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, pääjohtajan tai valvontakomitean pyynnöstä.

1.  Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio tapaavat kerran vuodessa pääjohtajan vaihtaakseen näkemyksiä poliittisella tasolla viraston politiikasta, joka liittyy petosten, lahjonnan ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan tai sääntöjenvastaisuuden ehkäisy- ja torjuntakeinoihin. Valvontakomitea osallistuu näkemysten vaihtoon. Euroopan pääsyyttäjää pyydetään osallistumaan näkemystenvaihtoon. Näihin tilaisuuksiin voidaan kutsua tilintarkastustuomioistuimen, Eurojustin ja/tai Europolin jäseniä tapauskohtaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, pääjohtajan tai valvontakomitean pyynnöstä.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Ks. 1 artiklan 1 kohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta – a alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

16 artikla – 1 kohta – kolmas virke

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  korvataan 1 kohdan kolmas virke seuraavasti:

Poistetaan.

”Näihin tilaisuuksiin voidaan kutsua tilintarkastustuomioistuimen, EPPOn, Eurojustin ja/tai Europolin jäseniä tapauskohtaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, pääjohtajan tai valvontakomitean pyynnöstä.”

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Tekninen poisto – katso edellinen tarkistus.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a a)  korvataan 2 kohdan johdantokappale seuraavasti:

2.  Näkemyksiä voidaan vaihtaa

2.  Näkemyksiä voidaan vaihtaa kaikista asioista, joista Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio pääsevät sopimukseen. Näkemyksiä voidaan vaihtaa erityisesti”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta – b alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

16 artikla – 2 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  viraston sekä toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen, etenkin EPPOn, välisistä suhteista;”

d)  viraston sekä toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen, etenkin EPPOn, välisistä suhteista ja viraston lopullisten tutkimuskertomusten sekä viraston toimittamien muiden tietojen perusteella toteutetuista toimenpiteistä;”

Perustelu

Tavoitteena on seurata ja kehittää toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen sekä EPPOn toteuttamia Euroopan petostentorjuntaviraston suositusten mukaisia jatkotoimia.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta – b a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

16 artikla – 2 kohta – e alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b a) korvataan 2 kohdan e alakohta seuraavasti:

e) viraston ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisistä suhteista;

”e) viraston ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisistä suhteista ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten viraston lopullisten tutkimuskertomusten sekä viraston toimittamien muiden tietojen perusteella toteuttamista toimista;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Tavoitteena on seurata ja kehittää jäsenvaltioiden toteuttamia Euroopan petostentorjuntaviraston suositusten mukaisia jatkotoimia.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta – b b alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

16 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  lisätään 4 artiklan jälkeen uusi 4 a artikla seuraavasti:

 

”4 a.  Näkemystenvaihdon puheenjohtajuus kiertää Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä.”

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – -a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

17 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:

1.  Virastoa johtaa pääjohtaja. Komissio nimittää pääjohtajan 2 kohdassa esitetyn menettelyn mukaisesti. Pääjohtajan toimikausi kestää seitsemän vuotta, eikä se ole uusittavissa.

1.  Virastoa johtaa pääjohtaja. Komissio nimittää pääjohtajan 2 kohdassa esitetyn menettelyn mukaisesti. Pääjohtajan toimikausi kestää seitsemän vuotta, eikä se ole uusittavissa. Pääjohtaja otetaan palvelukseen väliaikaisena toimihenkilönä henkilöstösääntöjen mukaisesti.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – -a a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

17 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:

2.  Komissio julkaisee uuden pääjohtajan nimittämistä varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä hakemuspyynnön. Pyyntö julkaistaan vähintään kuusi kuukautta ennen virassa olevan pääjohtajan toimikauden päättymistä. Saatuaan valvontakomitean myönteisen lausunnon komission soveltamasta valintamenettelystä komissio laatii luettelon ehdokkaista, jotka täyttävät vaaditut kelpoisuusvaatimukset. Komissio nimittää pääjohtajan kuultuaan Euroopan parlamenttia ja neuvostoa.

2.  Komissio julkaisee uuden pääjohtajan nimittämistä varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä hakemuspyynnön. Pyyntö julkaistaan vähintään kuusi kuukautta ennen virassa olevan pääjohtajan toimikauden päättymistä. Saatuaan valvontakomitean myönteisen lausunnon komission soveltamasta valintamenettelystä komissio laatii luettelon ehdokkaista, jotka täyttävät vaaditut kelpoisuusvaatimukset. Pääjohtaja nimetään Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisellä sopimuksella, ja tämän jälkeen komissio nimittää hänet.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – a alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

17 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Pääjohtaja ei pyydä eikä ota vastaan ohjeita miltään hallitukselta, toimielimeltä, elimeltä, laitokselta eikä virastolta hoitaessaan tehtäviään, jotka liittyvät ulkoisten ja sisäisten tutkimusten tai koordinointitoimien aloittamiseen ja suorittamiseen tai tällaisia tutkimuksia tai koordinointitoimia koskevien kertomusten laatimiseen. Jos pääjohtaja katsoo, että jokin komission toteuttama toimenpide vaarantaa hänen riippumattomuutensa, hän ilmoittaa siitä välittömästi valvontakomitealle ja päättää mahdollisen kanteen nostamisesta komissiota vastaan unionin tuomioistuimessa.

3.  Pääjohtaja ei pyydä eikä ota vastaan ohjeita miltään hallitukselta, toimielimeltä, elimeltä, laitokselta eikä virastolta hoitaessaan tehtäviään, jotka liittyvät tutkimusten tai koordinointitoimien aloittamiseen ja suorittamiseen tai tällaisia tutkimuksia tai koordinointitoimia koskevien kertomusten laatimiseen. Jos pääjohtaja katsoo, että jokin komission toteuttama toimenpide vaarantaa hänen riippumattomuutensa, hän ilmoittaa siitä välittömästi valvontakomitealle ja päättää mahdollisen kanteen nostamisesta komissiota vastaan unionin tuomioistuimessa.

Perustelu

Teksti mukautetaan ehdotettuun ulkoisten ja sisäisten tutkimusten välisen eron poistamiseen.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

17 artikla – 4 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a a)  korvataan 4 kohta seuraavasti:

4.  Pääjohtaja raportoi säännöllisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viraston suorittamien tutkimusten tuloksista, toteutetuista toimista ja esiin tulleista ongelmista tutkimusten luottamuksellisuudesta kiinni pitäen, asianomaisten henkilöiden ja ilmiantajien laillisia oikeuksia kunnioittaen ja, mikäli aiheellista, oikeuskäsittelyyn sovellettavia kansallisia säännöksiä noudattaen.

4.  Pääjohtaja raportoi säännöllisesti ja ainakin vuosittain Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viraston suorittamien tutkimusten tuloksista, toteutetuista toimista, esiin tulleista ongelmista ja siitä, mitä jatkotoimia virasto on toteuttanut 15 artiklan mukaisten valvontakomitean suositusten johdosta, tutkimusten luottamuksellisuudesta kiinni pitäen, asianomaisten henkilöiden ja ilmiantajien laillisia oikeuksia kunnioittaen ja, mikäli aiheellista, oikeuskäsittelyyn sovellettavia kansallisia säännöksiä noudattaen.

 

Vuosikertomuksessa arvioidaan myös jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten sekä toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen kanssa tehtävän yhteistyön astetta kiinnittäen erityistä huomiota 11 artiklan 2 kohdan ja 6 a kohdan täytäntöönpanoon.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – a b alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

17 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  lisätään 4 a kohta seuraavasti:

 

”4 a.  Pääjohtaja voi Euroopan parlamentin talousarvion valvontaoikeuksiensa yhteydessä esittämästä pyynnöstä antaa tietoja viraston toiminnasta noudattaen tutkimusten luottamuksellisuutta ja jatkotoimia koskevia menettelyjä. Euroopan parlamentti varmistaa tämän kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen luottamuksellisuuden.”

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – a c alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

17 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a c)  kumotaan 5 kohdan 1 alakohta.

Pääjohtaja vahvistaa vuosittain viraston tutkimuksissaan noudattaman politiikan painopisteet vuotuisessa hallintosuunnitelmassa ja toimittaa ne ennen niiden julkaisua valvontakomitealle.

 

Perustelu

Tutkintapolitiikan painopistealueiden käyttöönotto ei ole osoittautunut hyödylliseksi.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

17 artikla – 5 kohta – 3 alakohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  tapauksista, joissa jäsenvaltioiden oikeusviranomaisille ja EPPOlle on toimitettu tietoja;”

b)  tapauksista, joissa jäsenvaltioiden oikeusviranomaisille tai EPPOlle on toimitettu tietoja;”

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

17 artikla – 5 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  lisätään 5 kohdan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”b a)  tapauksista, joiden käsittely on lopetettu;”

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b b alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

17 artikla – 7 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b b)  korvataan 7 kohta seuraavasti:

7.  Pääjohtaja luo sisäisen neuvonanto- ja valvontamenettelyn, mukaan lukien oikeudellisen tarkastuksen, joka liittyy muun muassa asianomaisten henkilöiden prosessuaalisten takeiden ja perusoikeuksien sekä asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisen oikeuden kunnioittamiseen, sekä erityisen viittauksen 11 artiklan 2 kohtaan.

7.  Pääjohtaja luo sisäisen neuvonanto- ja valvontamenettelyn, mukaan lukien oikeudellisen tarkastuksen, joka liittyy muun muassa asianomaisten henkilöiden ja todistajien prosessuaalisten takeiden ja perusoikeuksien sekä asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisen oikeuden kunnioittamiseen, sekä erityisen viittauksen 11 artiklan 2 kohtaan. Oikeudellisen tarkastuksen suorittavat viraston oikeusalan ja tutkintamenettelyjen asiantuntijat, joilla on pätevyys tuomarinvirkaan jossakin jäsenvaltiossa. Heidän lausuntonsa liitetään loppukertomukseen.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Tarkistus perustuu vuosien 2006–2013 OLAFia koskevan toisen käsittelyn tarkistuksiin 10 ja 23 (ks. täysistuntoasiakirja A7–0225/2013 ja työasiakirja PE 510.603).

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b c alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

17 artikla – 8 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b c)  korvataan 8 kohta seuraavasti:

8.  Pääjohtaja hyväksyy viraston henkilöstöä varten tutkimusmenettelyjä koskevia ohjeita. Näiden ohjeiden on oltava tämän asetuksen mukaisia ja niiden on katettava muun muassa seuraavat:

8.  Siirretään komissiolle valta antaa 19 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä sellaisten tutkimuksia koskevien menettelysääntöjen vahvistamisesta, joita viraston henkilöstön on noudatettava. Delegoiduilla säädöksillä säädetään erityisesti

a)  tutkimusten toteuttaminen;

a)  käytännöistä, joita noudatetaan viraston toimeksiannon ja sääntöjen täytäntöönpanossa;

b)  prosessuaaliset takeet;

b)  yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat tutkimusmenettelyjä sekä sallittuja tutkimustoimia;

c)  tarkat tiedot sisäisistä neuvoa-antavista ja valvontamenettelyistä oikeudellinen tarkastus mukaan lukien;

c)  asianomaisten henkilöiden laillisista oikeuksista;

d)  tietosuoja.

d)  prosessuaalisista takeista;

 

d a)  säännöksistä, jotka liittyvät tietosuojaan ja tietojen luovuttamiseen sekä asiakirjoihin tutustumiseen;

 

d b)  oikeudellista tarkastusta koskevista säännöksistä ja kaikkien asianomaisten henkilöiden käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista; sekä

 

d c)  suhteista EPPOon.

Nämä ohjeet ja niihin tehtävät muutokset hyväksytään sen jälkeen kun valvontakomitealle on annettu mahdollisuus esittää niistä näkemyksensä, minkä jälkeen ne toimitetaan tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle ja julkaistaan viraston internetsivustolla unionin virallisilla kielillä.

Valmistelutyönsä aikana komissio kuulee valvontakomiteaa ja Euroopan tietosuojavaltuutettua.

 

Tämän kohdan mukaisesti hyväksytyt delegoidut säädökset julkaistaan tiedoksi viraston internetsivustolla kaikilla unionin virallisilla kielillä.”

Perustelu

Tarkistus perustuu vuosien 2006–2013 OLAFia koskevan toisen käsittelyn tarkistuksiin 11 ja 24 (ks. täysistuntoasiakirja A7–0225/2013 ja työasiakirja PE 510.603).

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

17 artikla – 8 kohta – 1 alakohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  lisätään 8 kohdan ensimmäiseen alakohtaan e alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”e)  suhteet EPPOon.”

 

Perustelu

Tekninen poisto – katso edellinen tarkistus.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

17 artikla – 9 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

c a)  korvataan 9 kohdan 1 alakohta seuraavasti:

Komissio kuulee valvontakomiteaa ennen kuin toteuttaa pääjohtajaan kohdistuvia kurinpitotoimia.

Komissio kuulee valvontakomiteaa ennen kuin toteuttaa pääjohtajaan kohdistuvia kurinpitotoimia tai pidättää hänen koskemattomuutensa.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)

Perustelu

Tarkistus perustuu valvontakomitean ehdotukseen sen 20. marraskuuta 2018 päivätyssä kirjeessä.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

19 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

14 a)  korvataan 19 artikla seuraavasti:

19 artikla

19 artikla

Arviointikertomus

Arviointikertomus ja asetuksen tarkistus

Komissio antaa viimeistään 2 päivänä lokakuuta 2017 Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Kertomukseen liitetään valvontakomitean lausunto ja siinä todetaan, onko tätä asetusta tarpeen muuttaa.

Komissio toimittaa viimeistään viiden vuoden kuluttua asetuksen (EU) 2017/1939 120 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti määritellystä päivämäärästä Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja vaikutuksista, erityisesti viraston ja EPPOn välisen yhteistyön tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Arviointikertomukseen liitetään valvontakomitean lausunto.

 

Komissio tekee viimeistään kahden vuoden kuluttua ensimmäisen alakohdan mukaisen arviointikertomuksen toimittamisesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle lainsäädäntöehdotuksen viraston toimintakehyksen uudistamiseksi, mukaan lukien täydentävät tai yksityiskohtaisemmat säännöt viraston perustamisesta, tehtävistä tai sen toimiin sovellettavista menettelyistä, erityisesti sen yhteistyöstä EPPOn kanssa, rajatylittävistä tutkimuksista ja tutkimuksista niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät osallistu EPPOon.”

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 b alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

19 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

14 b)   lisätään uusi 19 a artikla seuraavasti:

 

”19 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … (tämän asetuksen voimaantulopäivä) neljän vuoden ajaksi 17 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän neljän vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 17 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

5.  Edellä olevan 17 artiklan 8 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Perustelu

Delegoituja säädöksiä koskeva vakioartikla (menettelysäännöt).

(1)

EUVL L 248, 18.9.2013, s.1.

(2)

ETT:n lausunto nro 8/2018.


PERUSTELUT

Euroopan syyttäjänviraston perustaminen on yksi parlamentin keskeisistä saavutuksista nykyisen vaalikauden aikana. Uskomme, että se on käännekohta EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa. Sillä on myös kauaskantoisia vaikutuksia EU:n toimielinrakenteeseen petosten ja sääntöjenvastaisuuksien torjunnan alalla ja se vaikuttaa eniten Euroopan petostentorjuntavirastoon (OLAF). Tulevien institutionaalisten mullistusten vuoksi komissio on tehnyt ehdotuksen asetuksen (EY) N:o 883/2013 muuttamisesta, jossa keskitytään seuraaviin seikkoihin:

–  OLAF-asetuksen mukauttaminen EPPOn perustamiseen;

–  eräiden vuoden 2017 arvioinnin keskeisten havaintojen täytäntöönpano OLAFin tutkimusten tehokkuuden lisäämiseksi tietyillä aloilla, kuten jäsenvaltioissa paikan päällä tehtäviä tarkastuksia ja todentamisia koskevien säännösten selventäminen Sigma Orionis -tuomion (asia T‑48/16) johdosta, sekä pankkitilien käyttömahdollisuuksien parantaminen,

–  useat selvennykset ja yksinkertaistukset.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdottamiin muutoksiin ja tukee niitä. Esittelijä katsoo kuitenkin, että on ryhdyttävä lisätoimiin, jotta Euroopan syyttäjänvirastoa voitaisiin pohjustaa paremmin. Lisäksi OLAFin nykyisen oikeusperustan nojalla tekemä työ toi esiin useita vakavia puutteita. Arviointikertomuksessa korostetaan, että asetukseen liittyvät ongelmat haittaavat petosten ja sääntöjenvastaisuuksien tehokasta torjuntaa. Lisäksi komissio teki vuonna 2014 lainsäädäntöehdotuksen prosessuaalisten takeiden valvojan toimen perustamisesta. Ehdotusta ei ole vielä käsitelty.

Esittelijä ehdottaa siksi seuraavaa:

–  poistetaan vanhentunut ero ulkoisten ja sisäisten tutkimusten välillä, erityisesti kun OLAFin uutena painopisteenä ovat hallinnolliset sääntöjenvastaisuudet ja takaisinperintä (3 ja 4 artikla),

–  poistetaan IPP:t (5 artiklan 1 kohta ja 17 artiklan 5 kohta),

–  parannetaan valvontakomitean tiedonsaantioikeutta (5 artiklan 6 a kohta, 15 artiklan 1 kohta ja 17 artiklan 5 kohta),

–  edistetään sitä, että jäsenvaltiot ja toimielimet, elimet, laitokset ja virastot toteuttavat entistä paremmin jatkotoimia pääjohtajan antamien suositusten johdosta (7 artiklan 6 kohta, 11 artiklan 3 ja 6 a kohta sekä 17 artiklan 4 kohta),

–  edistetään tutkimusten päättämistä nopeammin (7 artiklan 8 kohta),

–  edistetään OLAFin kertomusten hyväksyttävyyttä kansallisissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa menettelyissä (11 artiklan 2 kohta),

–  sujuvoitetaan EPPOn kanssa tehtävää yhteistyötä (12 c–12 g artikla),

–  luodaan pääjohtajan erottamismenettely EPPOn vastaavan menettelyn mukaisesti (17 artiklan 9 a kohta),

Lisäksi on esitetty useita tarkistuksia, joiden tarkoituksena on parantaa OLAFin tutkimuksiin osallistuvien henkilöiden prosessuaalisten takeiden ja perusoikeuksien suojaa siten, että:

–  selvennetään Euroopan parlamentin jäsenten toimistojen asemaa (4 artiklan 2 a kohta),

–  annetaan kyseisille henkilöille oikeus tutustua loppukertomukseen (9 artiklan 5 a kohta),

–  perustetaan prosessuaalisten takeiden valvojan toimi (9 a ja 9 b artikla),

–  annetaan kyseisille henkilöille oikeus nostaa kanne OLAFin loppuraportista (11 a artikla),

–  luodaan menettelysäännöt, jotka hyväksytään delegoidulla säädöksellä (17 artiklan 8 kohta).

Nämä toimenpiteet ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta OLAF voi hoitaa tehtävänsä tehokkaammin ja varmistaa, että OLAFin ja EPPOn välinen yhteistyö sujuu moitteettomasti alusta alkaen.


OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (25.1.2019)

talousarvion valvontavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta

(COM(2018)0338 – C8‑0214/2018 – 2018/0170(COD))

Valmistelija: Jean‑Marie Cavada

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisen seurauksena on tarkistettava voimassa olevaa asetusta N:o 883/2013, jolla tällä hetkellä säännellään Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia, jotta OLAFin tutkintatehtävien tehokkuutta voidaan lisätä sekä selkeyttää ja yksinkertaistaa asetuksessa N:o 883/2013 vahvistettuja säännöksiä.

Sekä EPPOlle että OLAFille on annettu tehtäväksi suojata unionin taloudellisia etuja toimeksiantojensa rajoissa.

Kun EPPO on toimintavalmis, sillä on valtuudet suorittaa rikostutkintaa ja nostaa kansallisissa tuomioistuimissa syytteitä unionin talousarvioon vaikuttavista rikoksista. OLAF tutkii hallinnollisia sääntöjenvastaisuuksia ja rikollista toimintaa. Sen hallinnolliset valtuudet ovat kuitenkin rajalliset rikostutkintaan verrattuna. Sen vuoksi ehdotuksella pyritään siihen, että molemmat elimet tekevät yhdessä mahdollisimman tiivistä yhteistyötä, joka lisää syytetoimien ja tuomioiden määrää ja parantaa takaisinperintää.

Jotta mahdollistetaan sujuva siirtyminen uuteen kehykseen, muutetun asetuksen 883/2013 olisi tultava voimaan ennen suunnitelmien mukaista EPPOn toiminnan alkamista vuoden 2020 lopussa.

Valmistelija tukee komission pyrkimyksiä tehdä toistaiseksi vain rajallinen määrä muutoksia, jotka ovat arviointiraporttiin, ulkoisiin tutkimukseen ja sidosryhmien kuulemisen tuloksiin perustuvaan komission ehdotukseen liitetyn komission yksiköiden analyyttisen valmisteluasiakirjan mukaan olennaisia. Sen vuoksi valmistelija kannattaa sitä, että komission ehdotuksessa keskitytään kolmeen seuraavaan alueeseen: EPPOn ja OLAFin välinen suhde, OLAFin tutkimusten tehokkuuden lisääminen sekä selvennykset ja yksinkertaistukset.

I. EPPOn ja OLAFin välinen suhde

Ehdotuksessa otetaan käyttöön seuraavat tarpeelliset säännökset, joilla säännellään OLAFin ja EPPOn välistä suhdetta:

•  OLAFin velvollisuus ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä EPPOlle kaikesta toiminnasta, jonka osalta viimeksi mainittu voi käyttää toimivaltaansa; EPPOlle toimitettujen tietojen on oltava asianmukaisesti perusteltuja ja niiden on sisällettävä tarvittavat tiedot;

•  tutkimusten päällekkäisyyden välttäminen: OLAF ei aloita EPPOn tutkinnan kohteena olevia samoja tosiseikkoja koskevaa tarpeetonta rinnakkaista tutkimusta;

•  erityisiä menettelysääntöjä sovelletaan pyyntöihin, joita EPPO esittää OLAFille EPPOn työn tukemiseksi tai täydentämiseksi.

II. OLAFin tutkimusten tehokkuuden lisääminen

Unionin tuomioistuimen asiassa T-48/16, Sigma Orionis SA v. komissio, antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi on tärkeää selventää, että OLAF suorittaa paikan päällä tarkastuksia ja todentamisia, jotka perustuvat asetukseen N:o 883/2013 ja asetukseen N:o 2185/1996, ellei talouden toimija vastusta niitä (3 artikla). Unionin lainsäädäntö menee kansallisen lainsäädännön edelle, jos asiasta säännellään asetuksessa N:o 883/2013 ja asetuksessa N:o 2185/1996. Tuomioistuin totesi lisäksi, että talouden toimijan vastustus ei tarkoita ”oikeutta vastustaa”, vaan siitä pelkästään seuraa, että tarkastuksen voivat määrätä kansallisten viranomaisten avustajat kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Prosessuaalisten takeiden osalta OLAFin on kunnioitettava unionin lainsäädännössä ja erityisesti perusoikeuskirjassa vahvistettuja perusoikeuksia.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti tilitietoja koskeviin ehdotettuihin muutoksiin, joissa otetaan huomioon viides rahanpesun vastainen direktiivi (7 artiklan 3 kohta), sekä ehdotettuihin muutoksiin, jotka koskevat arvonlisäverotietojen vaihtamista asetuksen N:o 904/2010 perusteella (12 artiklan 5 kohta), OLAFin keräämien todisteiden hyväksymisen periaatteen käyttöönottoa (11 artiklan 2 kohta), jäsenvaltioiden petostentorjunnan koordinointiyksiköiden roolia (12 a artikla) ja säännöstä, jossa eritellään koordinointitoimet, jota OLAF ei voi suorittaa (12 b artikla).

Valmistelija ehdottaa tarkistuksia, joiden tarkoituksena on lisätä entisestään avoimuutta ja tehokkuutta. Valmistelija ehdottaa myös viittausta väärinkäytöksistä ilmoittajien suojeluun OLAFin tutkimusten yhteydessä.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/13713 ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/19394 hyväksymisen myötä unioni on vahvistanut merkittävästi sen taloudellisten etujen suojaamiseksi rikosoikeudellisin keinoin käytettäviä keinoja. Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) saa valtuudet toteuttaa osallistuvissa jäsenvaltioissa rikostutkintaa ja syytteeseenpanotoimia, jotka liittyvät unionin talousarvioon vaikuttaviin rikoksiin direktiivissä (EU) 2017/1371 määritellyn mukaisesti.

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/13713 ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/19394 hyväksymisen myötä unioni on vahvistanut merkittävästi sen taloudellisten etujen suojaamiseksi rikosoikeudellisin keinoin käytettäviä keinoja koskevaa yhdenmukaista lainsäädäntökehystä. Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) on yksi komission keskeisistä painopisteistä rikosoikeuden ja petostentorjuntapolitiikan alalla, ja sillä on valtuudet toteuttaa osallistuvissa jäsenvaltioissa rikostutkintaa ja syytteeseenpanotoimia, jotka liittyvät unionin talousarvioon vaikuttaviin rikoksiin direktiivissä (EU) 2017/1371 määritellyn mukaisesti.

_________________

_________________

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

4 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (’EPPO’) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

4 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (’EPPO’) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Euroopan petostentorjuntavirasto, jäljempänä ’virasto’, suorittaa hallinnollisiin sääntöjenvastaisuuksiin sekä rikolliseen käyttäytymiseen liittyviä hallinnollisia tutkimuksia. Se voi tutkimustensa päätteeksi antaa kansallisille syyttäjäviranomaisille oikeudellisia suosituksia, jotta jäsenvaltioissa voidaan toteuttaa syytteeseenpanotoimia. Tulevaisuudessa virasto ilmoittaa rikosepäilyistä EPPOlle siihen osallistuvissa jäsenvaltioissa ja tekee yhteistyötä sen kanssa tutkimustensa yhteydessä.

(2)  Euroopan petostentorjuntavirasto, jäljempänä ’virasto’, suorittaa hallinnollisiin sääntöjenvastaisuuksiin sekä rikolliseen käyttäytymiseen liittyviä hallinnollisia tutkimuksia unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi. Se voi tutkimustensa päätteeksi antaa kansallisille syyttäjäviranomaisille oikeudellisia suosituksia, jotta jäsenvaltioissa voidaan toteuttaa syytteeseenpanotoimia. Tulevaisuudessa virasto ilmoittaa rikosepäilyistä EPPOlle siihen osallistuvissa jäsenvaltioissa ja tekee yhteistyötä sen kanssa tutkimustensa yhteydessä, esimerkiksi tarjoamalla teknistä ja logistista tukea.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 883/20135 olisi näin ollen muutettava asetuksen (EU) 2017/1939 hyväksymisen myötä. EPPOn ja viraston yhteistyötä koskevat asetuksen (EU) 2017/1939 säännökset olisi otettava huomioon ja niitä olisi täydennettävä asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 säännöissä, jotta varmistetaan unionin taloudellisten etujen suojan mahdollisimman korkea taso hyödyntämällä näiden virastojen välisiä synergioita.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 883/20135 olisi näin ollen muutettava ja mukautettava vastaavasti asetuksen (EU) 2017/1939 hyväksymisen myötä. EPPOn ja viraston yhteistyötä koskevat asetuksen (EU) 2017/1939 säännökset olisi otettava huomioon ja niitä olisi täydennettävä asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 säännöissä, jotta varmistetaan unionin taloudellisten etujen suojan mahdollisimman korkea taso hyödyntämällä näiden virastojen välisiä synergioita. Tämä merkitsee tiivistä yhteistyötä, tiedonvaihtoa, täydentävyyttä ja päällekkäisyyksien välttämistä koskevien periaatteiden noudattamista.

_________________

_________________

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Viraston ja EPPOn olisi unionin talousarvion koskemattomuuden säilyttämistä koskevan yhteisen tavoitteensa vuoksi luotava ja säilytettävä tiivis suhde, joka perustuu vilpittömälle yhteistyölle ja jonka tarkoituksena on varmistaa kahden elimen toimeksiantojen täydentävyys ja toiminnan koordinointi, erityisesti kun otetaan huomioon tiiviimmän yhteistyön soveltamisala EPPOn perustamisen yhteydessä. Suhteella olisi edistettävä sitä, että kaikkia keinoja unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi käytetään ja tarpeetonta päällekkäistä työtä vältetään.

(4)  Viraston ja EPPOn olisi unionin talousarvion koskemattomuuden säilyttämistä koskevan yhteisen tavoitteensa vuoksi luotava ja säilytettävä tiivis suhde, joka perustuu vilpittömälle ja tehokkaalle yhteistyölle ja jonka tarkoituksena on varmistaa kahden elimen toimeksiantojen täydentävyys ja toiminnan koordinointi, erityisesti kun otetaan huomioon tiiviimmän yhteistyön soveltamisala EPPOn perustamisen yhteydessä. Suhteella olisi edistettävä sitä, että kaikkia keinoja unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi ja turvaamiseksi käytetään ja tarpeetonta päällekkäistä työtä vältetään ja että varmistetaan prosessuaalisten takeiden ja asianomaisten talouden toimijoiden oikeuksien noudattaminen kaikilta osin. Hyvän yhteistyön edistämiseksi EPPOn ja viraston olisi käynnistettävä säännöllinen tietojenvaihto kehityssuuntien ja eri tapausten välisten mahdollisten yhteyksien kartoittamiseksi erilaisten toimivaltuuksiensa puitteissa. Erilaisista toimivaltuuksista johtuen – EPPO suorittaa rikostutkintaa ja OLAF hallinnollisia tutkimuksia – niiden toiminnan koordinointi voi joissakin tapauksissa olla tarpeetonta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Asetuksessa (EU) 2017/1939 edellytetään, että virasto sekä unionin toimielimet, elimet, laitokset ja virastot sekä toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ilmoittavat ilman aiheetonta viivytystä EPPOlle rikollisesta toiminnasta, jonka osalta se voisi käyttää toimivaltaansa. Koska viraston tehtävänä on suorittaa hallinnollisia tutkimuksia petoksista, lahjonnasta ja mistä tahansa muusta unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta laittomasta toiminnasta, sillä on parhaat mahdolliset edellytykset ja välineet toimia EPPOn luonnollisena kumppanina ja ensisijaisena tietolähteenä.

(5)  Asetuksessa (EU) 2017/1939 edellytetään, että virasto sekä unionin toimielimet, elimet, laitokset ja virastot sekä toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ilmoittavat ilman aiheetonta viivytystä EPPOlle epäillystä rikollisesta toiminnasta, jonka osalta se voisi käyttää toimivaltaansa. Koska viraston tehtävänä on suorittaa hallinnollisia tutkimuksia petoksista, lahjonnasta ja mistä tahansa muusta unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta laittomasta toiminnasta, sillä on parhaat mahdolliset edellytykset ja välineet toimia EPPOn luonnollisena kumppanina ja ensisijaisena tietolähteenä.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tekijät, jotka viittaavat mahdolliseen EPPOn toimivaltaan kuuluvaan rikolliseen toimintaan, voivat käytännössä esiintyä viraston saamissa alkuperäisissä väitteissä, tai ne voivat syntyä vasta viraston hallinnollista sääntöjenvastaisuutta koskevan epäilyn perusteella aloittaman hallinnollisen tutkimuksen aikana. Täyttääkseen EPPOlle ilmoittamista koskevan velvollisuutensa viraston on näin ollen ilmoitettava rikollisesta toiminnasta missä tahansa vaiheessa ennen tutkimuksia tai niiden aikana.

(6)  Tekijät, jotka viittaavat mahdolliseen EPPOn toimivaltaan kuuluvaan rikolliseen toimintaan, voivat käytännössä esiintyä viraston saamissa alkuperäisissä väitteissä, tai ne voivat syntyä vasta viraston hallinnollista sääntöjenvastaisuutta koskevan epäilyn perusteella aloittaman hallinnollisen tutkimuksen aikana. Täyttääkseen EPPOlle ilmoittamista koskevan velvollisuutensa viraston on näin ollen ilmoitettava rikollisesta toiminnasta viipymättä missä tahansa vaiheessa ennen tutkimuksia tai niiden aikana.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Asetuksessa (EU) 2017/1939 täsmennetään osatekijät, jotka ilmoitusten on vähintään sisällettävä. Virasto voi joutua suorittamaan väitteiden alustavan arvioinnin näiden osatekijöiden varmistamiseksi ja keräämään tarvittavat tiedot. Sen olisi toteutettava arviointi ripeästi ja sellaisin keinoin, jotka eivät vaaranna mahdollista tulevaa rikostutkintaa. Arvioinnin päätteeksi sen olisi ilmoitettava EPPOlle tämän toimivaltaan kuuluvista havaituista rikosepäilyistä.

(7)  Asetuksessa (EU) 2017/1939 täsmennetään osatekijät, jotka ilmoitusten on vähintään sisällettävä. Virasto voi joutua suorittamaan väitteiden alustavan arvioinnin näiden osatekijöiden varmistamiseksi ja keräämään tarvittavat tiedot. Sen olisi toteutettava arviointi ripeästi, ilman aiheetonta viivytystä ja sellaisin keinoin, jotka eivät vaaranna mahdollista tulevaa rikostutkintaa. Arvioinnin päätteeksi sen olisi ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava EPPOlle tämän toimivaltaan kuuluvista havaituista rikosepäilyistä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Kaikissa EPPOn ja viraston laatimissa kertomuksissa ja tiedonannoissa ja niiden keskinäisessä raportoinnissa ja viestinnässä olisi otettava asianmukaisesti huomioon voimassa oleva unionin tietosuojalainsäädäntö ja luottamuksellisuutta koskevat vaatimukset.

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.

Perustelu

Viraston ja EPPOn käsittelemissä tapauksissa on niiden luonteen vuoksi noudatettava erittäin tiukkoja tietosuojaa ja luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Unionin toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen olisi voitava hyödyntää viraston asiantuntemusta niin, että virasto arvioisi alustavasti niille ilmoitetut väitteet.

(8)  Tehokkaan yhteistyön varmistamiseksi unionin toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen olisi voitava hyödyntää viraston asiantuntemusta, kokemusta, toimeksiantoa ja valtuuksia niin, että virasto arvioisi alustavasti niille ilmoitetut väitteet.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Asetuksen (EU) 2017/1939 mukaan virasto ei periaatteessa saisi aloittaa hallinnollista tutkimusta, joka on rinnakkainen EPPOssa toteutettavan, samoja tosiseikkoja koskevan tutkinnan kanssa. Joissakin tapauksissa unionin taloudellisten etujen suojaaminen voi kuitenkin edellyttää, että virasto suorittaa täydentävän hallinnollisen tutkimuksen ennen EPPOn aloittaman rikosoikeudellisen menettelyn päättämistä sen selvittämiseksi, ovatko turvaamistoimenpiteet tarpeen tai olisiko toteutettava taloudellisia, kurinpidollisia tai hallinnollisia toimia. Tutkimusten täydentäminen voi olla asianmukaista muun muassa silloin, kun on perittävä takaisin unionin talousarvioon summia, joihin sovelletaan vanhentumisaikaa, kun asianomaiset summat ovat hyvin suuria tai kun on tarpeen välttää lisäkustannuksia riskitilanteissa hallinnollisten toimenpiteiden avulla.

(9)  Asetuksen (EU) 2017/1939 mukaan virasto ei periaatteessa saisi aloittaa hallinnollista tutkimusta, joka on rinnakkainen EPPOssa toteutettavan, samoja tosiseikkoja koskevan tutkinnan kanssa, paitsi joissakin tapauksissa, joissa unionin taloudellisten etujen suojaaminen voi edellyttää, että virasto suorittaa täydentävän hallinnollisen tutkimuksen ennen EPPOn aloittaman rikosoikeudellisen menettelyn päättämistä sen selvittämiseksi, ovatko turvaamistoimenpiteet tarpeen tai olisiko toteutettava taloudellisia, kurinpidollisia tai hallinnollisia toimia. Tutkimusten täydentäminen voi olla asianmukaista muun muassa silloin, kun on perittävä takaisin unionin talousarvioon summia, joihin sovelletaan vanhentumisaikaa, kun asianomaiset summat ovat hyvin suuria tai kun on tarpeen välttää lisäkustannuksia riskitilanteissa hallinnollisten toimenpiteiden avulla.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Asetuksessa (EU) 2017/1939 säädetään, että EPPO voi pyytää virastoa suorittamaan tällaisia täydentäviä tutkimuksia. Sellaisissa tapauksissa, joissa EPPO ei pyydä täydentäviä tutkimuksia, viraston olisi tietyin edellytyksin myös voitava tehdä aloite niiden suorittamiseen. EPPOlla olisi etenkin oltava mahdollisuus vastustaa viraston tutkimuksen aloittamista tai jatkamista taikka sen tutkimukseen liittyvien tiettyjen toimien suorittamista. Vastustuksen syyn olisi perustuttava tarpeeseen suojata EPPOn tutkinnan tuloksellisuus ja oltava tähän tavoitteeseen nähden oikeasuhteinen. Viraston olisi pidättäydyttävä toteuttamasta toimia, joita EPPO on vastustanut. Jos EPPO ei vastusta viraston tutkimusta, tutkimus olisi suoritettava tiiviissä yhteistyössä EPPOn kanssa.

(10)  Asetuksessa (EU) 2017/1939 säädetään, että EPPO voi pyytää virastoa suorittamaan tällaisia täydentäviä tutkimuksia. Sellaisissa tapauksissa, joissa EPPO ei pyydä täydentäviä tutkimuksia, viraston olisi tietyin edellytyksin myös voitava tehdä aloite niiden suorittamiseen. EPPOlla olisi etenkin oltava mahdollisuus vastustaa viraston tutkimuksen aloittamista tai jatkamista taikka sen tutkimukseen liittyvien tiettyjen toimien suorittamista, jos se heikentää EPPOn omien tutkimusten tehokkuutta. Tällaisen vastustuksen olisi aina oltava asianmukaisesti perusteltu ja oikeasuhteinen. Siinä tapauksessa viraston olisi pidättäydyttävä toteuttamasta toimia, joita EPPO on vastustanut. Jos EPPO ei vastusta viraston tutkimusta, tutkimus olisi suoritettava tiiviissä yhteistyössä EPPOn kanssa.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Viraston on aktiivisesti tuettava EPPOa tämän tutkinnoissa. EPPO voi tältä osin pyytää virastoa tukemaan tai täydentämään sen rikostutkintaa tämän asetuksen mukaisten valtuuksien nojalla. Tällaisissa tapauksissa viraston olisi suoritettava nämä toimet valtuuksiensa rajoissa ja tässä asetuksessa säädetyn kehyksen mukaisesti.

(11)  Viraston on aktiivisesti ja tehokkaasti tuettava EPPOa tämän tutkinnoissa, esimerkiksi tarjoamalla asianmukaista teknistä ja logistista tukea. EPPO voi tältä osin pyytää virastoa tukemaan tai täydentämään sen rikostutkintaa tämän asetuksen mukaisen toimeksiantonsa ja valtuuksiensa nojalla. Tällaisissa tapauksissa viraston olisi suoritettava nämä toimet valtuuksiensa rajoissa ja tässä asetuksessa säädetyn kehyksen mukaisesti.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jotta koordinointi viraston ja EPPOn välillä olisi tehokasta, niiden olisi vaihdettava tietoja keskenään jatkuvasti. Tietojenvaihto ennen kuin virastot aloittavat tutkimuksensa on erityisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa toimien asianmukainen koordinointi ja välttää päällekkäisyydet. Viraston ja EPPOn olisi täsmennettävä työjärjestelyissään tietojenvaihdon toteutustavat ja edellytykset.

(12)  Jotta koordinointi, yhteistyö ja avoimuus viraston ja EPPOn välillä olisi tehokasta, niiden olisi vaihdettava tietoja keskenään jatkuvasti. Tietojenvaihto ennen kuin virastot aloittavat tutkimuksensa on erityisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa toimien asianmukainen koordinointi, taata täydentävyys ja välttää päällekkäisyydet. Viraston ja EPPOn olisi täsmennettävä työjärjestelyissään tietojenvaihdon toteutustavat ja edellytykset, mukaan lukien mahdollisuus vaihtaa menettelyasiakirjoja kokonaisvaltaisesti.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/20136 soveltamista koskevasta arvioinnista 2 päivänä lokakuuta 2017 annetussa komission kertomuksessa todettiin, että lainsäädäntökehykseen vuonna 2013 tehdyt muutokset ovat johtaneet selkeisiin parannuksiin, jotka koskevat tutkimusten suorittamista, yhteistyötä kumppaneiden kanssa ja tutkimusten kohteena olevien henkilöiden oikeuksia. Arviointi toi samalla esiin joitakin puutteita, jotka vaikuttavat tutkimusten tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen.

(13)  Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/20136 soveltamista koskevasta arvioinnista 2 päivänä lokakuuta 2017 annetussa komission kertomuksessa todettiin, että lainsäädäntökehykseen vuonna 2013 tehdyt muutokset ovat johtaneet selkeisiin parannuksiin, jotka koskevat tutkimusten suorittamista, yhteistyötä kumppaneiden kanssa ja tutkimusten kohteena olevien henkilöiden oikeuksia. Arviointi toi samalla esiin joitakin puutteita, jotka vaikuttavat tutkimusten tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen ja jotka liittyvät esimerkiksi OLAFin valtuuksien ja tutkintaresurssien käyttöön, sisäisten tutkimusten yhdenmukaisiin edellytyksiin, jäsenvaltioiden ja niiden toimielinten sekä unionin laitosten, virastojen, elinten ja toimielinten väliseen yhteistyöhön sekä eroihin unionin lainsäädäntökehyksen soveltamisessa.

_________________

_________________

6 COM(2017) 589. Kertomukseen oli liitetty arviointia koskeva komission yksiköiden valmisteluasiakirja SWD(2017) 332 sekä viraston valvontakomitean lausunto 2/2017.

6 COM(2017) 589. Kertomukseen oli liitetty arviointia koskeva komission yksiköiden valmisteluasiakirja SWD(2017) 332 sekä viraston valvontakomitean lausunto 2/2017.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Muutokset eivät vaikuta tutkimusten yhteydessä sovellettaviin prosessuaalisiin takeisiin. Viraston on sovellettava asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja prosessuaalisia takeita. Tässä kehyksessä edellytetään, että virasto suorittaa tutkimuksensa objektiivisesti, puolueettomasti ja luottamuksellisesti etsien todisteita asianomaisen henkilön puolesta ja häntä vastaan ja toteuttaa tutkintatoimia kirjallisen valtuutuksen perusteella oikeudellisen tarkastuksen jälkeen. Viraston on varmistettava, että sen tutkimusten kohteena olevien henkilöiden oikeuksia kunnioitetaan, mukaan lukien syyttömyysolettama ja oikeus olla saattamatta itseään syytteen vaaraan. Asianomaisilla henkilöillä on kuulemisen yhteydessä muun muassa oikeus itse valitsemaansa avustajaan, oikeus hyväksyä kuulemisesta laadittu pöytäkirja ja oikeus käyttää mitä tahansa unionin virallista kieltä. Heillä on myös oikeus esittää huomautuksia tapausta koskevista tosiseikoista ennen päätelmien tekoa.

(15)  Muutokset eivät vaikuta tutkimusten yhteydessä sovellettaviin prosessuaalisiin takeisiin. Viraston on sovellettava asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja prosessuaalisia takeita. Tässä kehyksessä edellytetään, että virasto suorittaa tutkimuksensa objektiivisesti, puolueettomasti ja luottamuksellisesti etsien todisteita asianomaisen henkilön puolesta ja häntä vastaan ja toteuttaa tutkintatoimia kirjallisen valtuutuksen perusteella oikeudellisen tarkastuksen jälkeen. Sekä viraston että EPPOn on varmistettava, että niiden tutkimusten kohteena olevien henkilöiden oikeuksia kunnioitetaan, mukaan lukien syyttömyysolettama ja oikeus olla saattamatta itseään syytteen vaaraan. Asianomaisilla henkilöillä on kuulemisen yhteydessä muun muassa oikeus itse valitsemaansa avustajaan, oikeus hyväksyä kuulemisesta laadittu pöytäkirja ja oikeus käyttää mitä tahansa unionin virallista kieltä. Heillä on myös oikeus esittää huomautuksia tapausta koskevista tosiseikoista ennen päätelmien tekoa.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Osallistuvien jäsenvaltioiden olisi sovittava yhteistyön tekemisestä EPPOn ja viraston kanssa tutkimusten tehokkaan suorittamisen helpottamiseksi.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Tilanteissa, joissa viraston on tukeuduttava kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin, erityisesti kun talouden toimija vastustaa paikan päällä tehtävää tarkastusta ja todentamista, jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että viraston toiminta on tehokasta, ja tarjottava tarvittavaa tukea kansallisen prosessioikeuden asianomaisten sääntöjen mukaisesti.

(19)  Tilanteissa, joissa viraston on tukeuduttava kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin, erityisesti kun talouden toimija vastustaa paikan päällä tehtävää tarkastusta ja todentamista, jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että viraston toiminta on tehokasta, ja varmistettava tarvittava tuki kansallisen prosessioikeuden asianomaisten sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Yhteistyövelvoitteen myötä viraston olisi voitava vaatia talouden toimijoita, jotka ovat saattaneet olla osallisina tutkittavassa asiassa tai joilla saattaa olla merkityksellisiä tietoja, toimittamaan asiaankuuluvat tiedot. Talouden toimijat eivät tällaisia pyyntöjä noudattaessaan ole velvollisia myöntämään, että ne ovat syyllistyneet laittomaan toimintaan, mutta ne ovat kuitenkin velvollisia vastaamaan asiakysymyksiin ja toimittamaan asiakirjoja, vaikka tällaisia tietoja saatetaan käyttää niitä tai toista toimijaa vastaan sen toteamiseksi, että rikos on tapahtunut.

(21)  Yhteistyövelvoitteen myötä viraston olisi voitava vaatia talouden toimijoita, jotka ovat saattaneet olla osallisina tutkittavassa asiassa tai joilla saattaa olla merkityksellisiä tietoja, toimittamaan tällaiset tiedot. Unionin oikeuden rikkomisesta ja erityisesti unionin taloudellisiin etuihin liittyvistä rikoksista ja loukkauksista ilmoittavien henkilöiden suojeluun sovelletaan direktiiviä (EU) 2018/... [viittaus unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annettuun direktiiviin]. Talouden toimijat eivät tällaisia pyyntöjä noudattaessaan ole velvollisia myöntämään, että ne ovat syyllistyneet laittomaan toimintaan, mutta ne ovat kuitenkin velvollisia vastaamaan asiakysymyksiin.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Talouden toimijoilla olisi oltava mahdollisuus käyttää mitä tahansa sen jäsenvaltion virallista kieltä, jossa tarkastus tehdään, ja niillä olisi oltava oikeus itse valitsemaansa avustajaan, mukaan lukien ulkopuoliseen lainopilliseen neuvonantajaan, paikan päällä tehtävien tarkastusten ja todentamisten aikana. Lainopillisen neuvonantajan läsnäolon ei kuitenkaan tulisi olla oikeudellinen edellytys paikan päällä tehtävien tarkastusten ja todentamisten pätevyydelle. Virastolla olisi oltava paikan päällä tehtävien tarkastusten ja todentamisten vaikuttavuuden varmistamiseksi, erityisesti kun otetaan huomioon todistusaineiston häviämisen vaara, pääsy toimitiloihin, maa-alueille, kuljetusvälineisiin ja muihin ammatillisessa käytössä oleviin paikkoihin, ilman että sen on odotettava, että toimija pyytää neuvoja lainopilliselta neuvonantajaltaan. Sen olisi hyväksyttävä ainoastaan lyhyt, kohtuullinen viive odotettaessa lainopillisen neuvonantajan vastausta ennen tarkastuksen aloitusta. Tällaiset viiveet on rajoitettava mahdollisimman lyhyiksi.

(22)  Talouden toimijoilla olisi oltava mahdollisuus käyttää mitä tahansa sen jäsenvaltion virallista kieltä, jossa tarkastus tehdään, ja niillä olisi oltava oikeus itse valitsemaansa avustajaan, mukaan lukien ulkopuoliseen lainopilliseen neuvonantajaan, paikan päällä tehtävien tarkastusten ja todentamisten aikana. Lainopillisen neuvonantajan läsnäolon ei kuitenkaan tulisi olla oikeudellinen edellytys paikan päällä tehtävien tarkastusten ja todentamisten pätevyydelle. Virastolla olisi oltava paikan päällä tehtävien tarkastusten ja todentamisten vaikuttavuuden varmistamiseksi, erityisesti kun otetaan huomioon todistusaineiston häviämisen vaara, pääsy toimitiloihin, maa-alueille, kuljetusvälineisiin ja muihin ammatillisessa käytössä oleviin paikkoihin, ilman että sen on odotettava, että toimija pyytää neuvoja lainopilliselta neuvonantajaltaan, estämättä kuitenkaan tällaista neuvojen pyytämistä. Sen olisi hyväksyttävä ainoastaan lyhyt, kohtuullinen viive odotettaessa lainopillisen neuvonantajan vastausta ennen tarkastuksen aloitusta. Tällaiset viiveet on rajoitettava mahdollisimman lyhyiksi, edellyttäen että prosessuaalisia takeita ja asianomaisen talouden toimijan oikeuksia noudatetaan asianmukaisesti.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Virastolla olisi oltava käytettävissään tarvittavat välineet rahan liikkeiden seuraamiseen, jotta se voi selvittää moniin petoksiin liittyvät tyypilliset toimintatavat. Nyt sen on mahdollista saada tutkimustoimintansa kannalta oleellisia luottolaitosten hallussa olevia pankkitietoja useissa jäsenvaltioissa tekemällä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa ja hyödyntämällä niiden tarjoamaa apua. Jotta voidaan varmistaa tehokas lähestymistapa koko unionissa, asetuksessa olisi määritettävä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten velvollisuus antaa virastolle pankki- ja maksutilitietoja osana niiden yleistä velvollisuutta avustaa sitä. Tämä yhteistyö olisi pääsääntöisesti toteutettava jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten välityksellä. Kansallisten viranomaisten olisi virastoa avustaessaan noudatettava asianomaisen jäsenvaltion kansallisen prosessioikeuden säännöksiä.

(26)  Virastolla olisi oltava käytettävissään tarvittavat välineet rahan liikkeiden seuraamiseen, jotta se voi selvittää moniin petoksiin liittyvät tyypilliset toimintatavat. Nyt sen on mahdollista saada tutkimustoimintansa kannalta oleellisia luottolaitosten hallussa olevia pankkitietoja useissa jäsenvaltioissa tekemällä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa ja hyödyntämällä niiden tarjoamaa apua. Jotta voidaan varmistaa tehokas lähestymistapa koko unionissa, asetuksessa olisi määritettävä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten velvollisuus antaa virastolle pankki- ja maksutilitietoja osana niiden yleistä velvollisuutta avustaa sitä. Tämä yhteistyö olisi pääsääntöisesti toteutettava jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten välityksellä. Kansallisten viranomaisten olisi virastoa avustaessaan noudatettava asianomaisen jäsenvaltion kansallisen prosessioikeuden säännöksiä ja varmistettava samalla kaikkien tutkinnan kannalta tärkeiden tietojen asianmukainen ilmoittaminen hyvissä ajoin sekä EPPOlle että virastolle.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi on olennaista, että virasto lähettää ajoissa tiedot turvaamistoimenpiteiden toteuttamiseksi. Jotta voidaan varmistaa tiivis yhteistyö tältä osin viraston ja toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen välillä, on aiheellista, että viimeksi mainituilla on mahdollisuus pyytää virastolta neuvoja milloin tahansa päätettäessä soveltuvista turvaamistoimenpiteistä, mukaan lukien toimenpiteet todistusaineiston säilyttämiseksi.

(27)  Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi on olennaista, että virasto lähettää ajoissa ja viivytyksettä tiedot turvaamistoimenpiteiden toteuttamiseksi. Jotta voidaan varmistaa tiivis yhteistyö tältä osin viraston ja toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen välillä, on aiheellista, että viimeksi mainituilla on mahdollisuus pyytää virastolta neuvoja milloin tahansa päätettäessä soveltuvista turvaamistoimenpiteistä, mukaan lukien toimenpiteet todistusaineiston säilyttämiseksi.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a)  Jotta vältetään tarpeettomat viivästykset, joista voi aiheutua haitallisia vaikutuksia muille tutkimuksille, kuten joissakin koskemattomuuden poistamista koskevissa tapauksissa, sekä EPPOn että viraston olisi suoritettava oikea-aikaisesti omat tutkimuksensa.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Viraston toimeksiantoon sisältyy arvonlisäveroon perustuvista omista varoista peräisin olevien unionin talousarvion tulojen suojaaminen. Viraston olisi voitava tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toimintoja toteuttamalla tutkimuksia toimeksiantonsa mukaisesti, koordinoimalla kansallisia toimivaltaisia viranomaisia monimutkaisissa rajatylittävissä tapauksissa ja tukemalla ja avustamalla jäsenvaltioita ja EPPOa. Viraston olisi näin ollen voitava vaihtaa tietoja neuvoston asetuksella (EU) N:o 904/20109 perustetun Eurofisc-verkoston kautta edistääkseen ja helpottaakseen yhteistyötä alv-petosten torjunnassa.

(29)  Viraston toimeksiantoon sisältyy arvonlisäveroon perustuvista omista varoista peräisin olevien unionin talousarvion tulojen suojaaminen. Viraston olisi voitava tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toimintoja toteuttamalla tutkimuksia toimeksiantonsa mukaisesti, koordinoimalla kansallisia toimivaltaisia viranomaisia monimutkaisissa rajatylittävissä tapauksissa ja tukemalla ja avustamalla jäsenvaltioita ja EPPOa. Viraston olisi näin ollen voitava vaihtaa tietoja neuvoston asetuksella (EU) N:o 904/20109 perustetun Eurofisc-verkoston kautta, ottaen huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/17259 a säännökset, edistääkseen ja helpottaakseen yhteistyötä alv-petosten torjunnassa.

_________________

_________________

9 Neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010, annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla, EUVL L 268, 12.10.2010, s. 1–18.

9 Neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010, annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla, EUVL L 268, 12.10.2010, s. 1–18.

 

9 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

1 artikla – 4 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”4a.  Virasto luo läheisen suhteen tiiviimmästä yhteistyöstä annetulla neuvoston asetuksella (EU) 2017/193913 perustetun Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) kanssa ja ylläpitää tätä suhdetta. Suhteen on perustuttava keskinäiseen yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon. Sen tarkoituksena on erityisesti varmistaa, että kaikkia käytettävissä olevia keinoja käytetään, jotta unionin taloudellisia etuja suojataan viraston ja EPPOn toimeksiantojen keskinäisellä täydentävyydellä ja viraston EPPOlle tarjoamalla tuella.

”4 a.  Virasto luo läheisen suhteen tiiviimmästä yhteistyöstä annetulla neuvoston asetuksella (EU) 2017/193913 perustetun Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) kanssa ja ylläpitää tätä suhdetta. Suhteen on perustuttava keskinäiseen yhteistyöhön, täydentävyyteen, päällekkäisyyksien välttämiseen ja tiedonvaihtoon. Sen tarkoituksena on erityisesti varmistaa, että kaikkia käytettävissä olevia keinoja käytetään, jotta unionin taloudellisia etuja suojataan viraston ja EPPOn toimeksiantojen keskinäisellä täydentävyydellä ja viraston EPPOlle tarjoamalla tuella, myös teknisellä ja logistisella tuella.

_________________

_________________

13 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (’EPPO’) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

13 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (’EPPO’) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

3 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Paikan päällä tehtävät tarkastukset ja todentamiset suoritetaan tämän asetuksen mukaisesti ja, siltä osin kuin asia ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 mukaisesti.

2.  Paikan päällä tehtävät tarkastukset ja todentamiset suoritetaan tämän asetuksen mukaisesti ja, siltä osin kuin asia ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 ja kaiken asiaankuuluvan unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

3 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Talouden toimijoiden on tehtävä yhteistyötä viraston kanssa sen tutkimusten yhteydessä. Virasto voi pyytää talouden toimijoilta suullisia tietoja, myös kuulusteluin, sekä kirjallisia tietoja.

3.  Talouden toimijat ovat velvollisia tekemään yhteistyötä viraston kanssa sen tutkimusten yhteydessä. Virasto voi pyytää talouden toimijoilta suullisia tietoja, myös kuulusteluin, sekä kirjallisia tietoja, jotka on kirjattava ja käsiteltävä asianmukaisesti tavanomaisia luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia ja tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

3 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Osallistuvien jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansalliset viranomaiset takaavat EPPOn ja viraston tutkimusten asianmukaisen ja tehokkaan suorittamisen.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

3 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Viraston on näitä valtuuksia käyttäessään noudatettava tässä asetuksessa ja asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 säädettyjä prosessuaalisia takeita. Asianomaisella talouden toimijalla on paikan päällä tehtävän tarkastuksen ja todentamisen aikana oikeus olla antamatta omaa syyllisyyttä tukevia lausuntoja sekä oikeus itse valitsemaansa avustajaan. Talouden toimijalle on annettava mahdollisuus käyttää mitä tahansa sen jäsenvaltion virallista kieltä, jossa toimija sijaitsee, tämän antaessa lausuntoa paikan päällä tehtävän tarkastuksen aikana. Itse valittavaa avustajaa koskevan oikeuden käyttäminen ei saa estää viraston pääsyä talouden toimijan toimitiloihin, eikä se saa perusteettomasti viivästyttää tarkastuksen aloitusta.

5.  Viraston on näitä valtuuksia käyttäessään noudatettava tässä asetuksessa ja asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 sekä asetuksessa (EU) 2018/1725* säädettyjä prosessuaalisia takeita. Asianomaisella talouden toimijalla on paikan päällä tehtävän tarkastuksen ja todentamisen aikana oikeus olla antamatta omaa syyllisyyttä tukevia lausuntoja sekä oikeus itse valitsemaansa avustajaan. Talouden toimijan on voitava käyttää mitä tahansa sen jäsenvaltion virallista kieltä, jossa toimija sijaitsee, tämän antaessa lausuntoa paikan päällä tehtävän tarkastuksen aikana. Itse valittavaa avustajaa koskevan oikeuden käyttäminen rajallisen ja kohtuullisen ajan ei saa estää viraston pääsyä talouden toimijan toimitiloihin, eikä se saa perusteettomasti viivästyttää tarkastuksen aloitusta.

 

_________________

 

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

3 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on viraston pyynnöstä annettava sen työntekijöille apu, jonka he tarvitsevat suorittaakseen tehtävänsä tehokkaasti 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kirjallisessa valtuutuksessa esitetyn mukaisesti.

Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on viraston pyynnöstä taattava viipymättä sen työntekijöille apu, jonka he tarvitsevat suorittaakseen tehtävänsä tehokkaasti 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kirjallisessa valtuutuksessa esitetyn mukaisesti.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

3 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Asianomaisen jäsenvaltion on huolehdittava asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 mukaisesti siitä, että viraston henkilökunnalla on pääsy kaikkiin tietoihin ja asiakirjoihin, jotka liittyvät tutkimuksen kohteena olevaan asiaan ja ovat välttämättömiä, jotta paikan päällä tehtävä tarkastus tai todentaminen voidaan suorittaa tosiasiallisesti ja tehokkaasti, ja että he voivat ottaa haltuunsa asiakirjoja tai tietoja sen varmistamiseksi, etteivät ne katoa.

Asianomaisen jäsenvaltion on huolehdittava asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 mukaisesti siitä, että viraston henkilökunnalla on pääsy kaikkiin tietoihin ja asiakirjoihin, jotka liittyvät tutkimuksen kohteena olevaan asiaan ja ovat välttämättömiä, jotta paikan päällä tehtävä tarkastus tai todentaminen voidaan suorittaa tosiasiallisesti ja tehokkaasti ja oikeasuhteisesti, ja että he voivat ottaa haltuunsa asiakirjoja tai tietoja sen varmistamiseksi, etteivät ne katoa. Perusoikeuksia, erityisesti oikeutta yksityisyyteen, on kunnioitettava kaikilta osin.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

3 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos viraston henkilökunnan tietoon tulee, että talouden toimija vastustaa tämän asetuksen nojalla hyväksyttyä paikan päällä tehtävää tarkastusta tai todentamista, asianomaisen jäsenvaltion on tarjottava henkilökunnalle lainvalvontaviranomaisten apua, jotta virasto voi suorittaa tarkastuksen tai todentamisen tehokkaasti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Jos viraston henkilökunnan tietoon tulee, että talouden toimija vastustaa tämän asetuksen nojalla hyväksyttyä paikan päällä tehtävää tarkastusta tai todentamista, asianomaisen jäsenvaltion on taattava henkilökunnalle lainvalvontaviranomaisten apu, jotta virasto voi suorittaa tarkastuksen tai todentamisen tehokkaasti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

3 artikla – 9 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

9.  Ulkoisen tutkimuksen aikana virasto voi saada toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen hallussa olevia, tutkimuksen kohteena olevan asian kannalta merkityksellisiä tietoja, riippumatta siitä, millaiselle välineelle tiedot on tallennettu, jos ne ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että kyse on petoksesta, lahjonnasta tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta laittomasta toiminnasta. Tällöin sovelletaan 4 artiklan 2 ja 4 kohtaa.

9.  Ulkoisen tutkimuksen aikana virasto voi saada toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen hallussa olevia, tutkimuksen kohteena olevan asian kannalta merkityksellisiä tietoja, riippumatta siitä, millaiselle välineelle tiedot on tallennettu, jos ne ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että kyse on petoksesta, lahjonnasta tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta laittomasta toiminnasta, ja samalla on huolehdittava tutkimusten luottamuksellisuudesta, kunnioitettava asianomaisten henkilöiden laillisia oikeuksia ja noudatettava tapauksen mukaan oikeuskäsittelyyn sovellettavia kansallisia säännöksiä. Tällöin sovelletaan 4 artiklan 2 ja 4 kohtaa.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

4 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  virasto voi pyytää virkamiehiltä tai muuhun henkilöstöön kuuluvilta, toimielimen tai elimen jäseniltä, laitoksen tai viraston päälliköiltä taikka näiden työntekijöiltä suullisia tietoja, myös kuulusteluin, ja kirjallisia tietoja.”

b)  virasto voi pyytää virkamiehiltä tai muuhun henkilöstöön kuuluvilta, toimielimen tai elimen jäseniltä, laitoksen tai viraston päälliköiltä taikka näiden työntekijöiltä suullisia tietoja, myös kuulusteluin, ja kirjallisia tietoja, jotka on kirjattava perusteellisesti tavanomaisia luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia ja unionin tietosuojavaatimuksia noudattaen.”

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Pääjohtaja voi aloittaa tutkimuksen, kun on riittävä epäily, joka voi perustua myös kolmannen osapuolen toimittamiin tai nimettömästi toimitettuihin tietoihin, petoksesta, lahjonnasta tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta laittomasta toiminnasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 d artiklan soveltamista.”

”Pääjohtaja voi aloittaa tutkimuksen, kun on riittävä epäily tai vahvoja viitteitä, jotka voivat perustua myös kolmannen osapuolen toimittamiin tai nimettömästi toimitettuihin tietoihin, petoksesta, lahjonnasta tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta laittomasta toiminnasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 d artiklan soveltamista.”

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on annettava viraston henkilöstöön kuuluville tarvittava apu, jotta he voivat suorittaa tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä tehokkaasti ja ilman aiheetonta viivytystä.”

”Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on taattava viraston henkilöstöön kuuluville tarvittava apu, jotta he voivat suorittaa tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä tehokkaasti ja ilman aiheetonta viivytystä.”

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – d alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

7 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Ensimmäisessä alakohdassa säädetyn lisäksi asianomainen toimielin, elin, laitos tai virasto voi milloin tahansa pyytää neuvoja virastolta aikomuksenaan ryhtyä, tiiviissä yhteistyössä viraston kanssa, aiheellisiin turvaamistoimenpiteisiin, mukaan lukien toimenpiteet todistusaineiston säilyttämiseksi, ja sen on ilmoitettava viipymättä virastolle tällaisesta päätöksestä.”

”Ensimmäisessä alakohdassa säädetyn lisäksi asianomainen toimielin, elin, laitos tai virasto voi milloin tahansa pyytää neuvoja virastolta aikomuksenaan ryhtyä, tiiviissä yhteistyössä viraston kanssa ja päällekkäistä työtä välttäen, aiheellisiin turvaamistoimenpiteisiin, mukaan lukien toimenpiteet todistusaineiston säilyttämiseksi, ja sen on ilmoitettava viipymättä virastolle tällaisesta päätöksestä. Virasto tekee rakentavaa yhteistyötä asianomaisen toimielimen, elimen, laitoksen tai viraston kanssa, synergiaa täysimittaisesti hyödyntäen.”

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – e alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

7 artikla – 8 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”8.  Jos tutkimusta ei saada päätökseen 12 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta, pääjohtaja ilmoittaa asiasta valvontakomitealle tämän 12 kuukauden jakson päättyessä ja sen jälkeen aina kuuden kuukauden välein ja mainitsee tilanteen syyt sekä tarvittaessa tutkimuksen nopeuttamiseksi suunnitellut korjaavat toimenpiteet.”

”8.  Jos tutkimusta ei saada päätökseen 12 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta, pääjohtaja ilmoittaa asiasta valvontakomitealle tämän 12 kuukauden jakson päättyessä ja sen jälkeen aina kuuden kuukauden välein ja mainitsee tilanteen syyt sekä tutkimuksen nopeuttamiseksi suunnitellut korjaavat toimenpiteet.”

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

8 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Kun toimielimet, elimet, laitokset ja virastot antavat EPPOlle tietoja asetuksen (EU) 2017/1939 24 artiklan mukaisesti, ne voivat edellä mainitun sijaan toimittaa virastolle jäljennöksen EPPOlle lähetetystä ilmoituksesta.”

”Kun toimielimet, elimet, laitokset ja virastot antavat EPPOlle tietoja asetuksen (EU) 2017/1939 24 artiklan mukaisesti, niiden on toimitettava virastolle jäljennös EPPOlle lähetetystä ilmoituksesta.”

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen sekä, ellei niiden kansallisessa lainsäädännössä sitä kielletä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on viraston pyynnöstä tai omasta aloitteestaan toimitettava virastolle kaikki hallussaan olevat asiakirjat ja tiedot, jotka liittyvät käynnissä olevaan viraston tutkimukseen.

Toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen sekä, ellei niiden kansallisessa lainsäädännössä sitä kielletä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on viraston pyynnöstä tai omasta aloitteestaan toimitettava virastolle viipymättä kaikki hallussaan olevat asiakirjat ja tiedot, jotka liittyvät käynnissä olevaan viraston tutkimukseen.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

8 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen sekä, ellei niiden kansallisessa lainsäädännössä sitä kielletä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava virastolle kaikki muut niiden hallussa olevat merkitykselliset asiakirjat ja tiedot, jotka liittyvät petosten, lahjonnan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan.”

3.  Toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen sekä, ellei niiden kansallisessa lainsäädännössä sitä kielletä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava virastolle viipymättä kaikki muut niiden hallussa olevat merkitykselliset asiakirjat ja tiedot, jotka liittyvät petosten, lahjonnan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan.”

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – -a a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

10 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)   lisätään 5 a kohta seuraavasti:

 

”5 a.  Henkilöitä, jotka ilmoittavat virastolle unionin taloudellisiin etuihin liittyvistä rikoksista ja loukkauksista, on suojeltava kattavasti etenkin unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskevalla unionin lainsäädännöllä.”

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Kertomukseen voidaan liittää pääjohtajan suositukset toteutettavista toimista. Näissä suosituksissa on mainittava tarvittaessa toimielinten, elinten ja laitosten sekä asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kurinpidolliset, hallinnolliset, taloudelliset ja/tai oikeudelliset toimet sekä eriteltävä erityisesti arvioidut takaisin perittävät määrät sekä esitettävä todettujen tosiseikkojen alustava oikeudellinen arviointi.”

”Kertomukseen voidaan liittää pääjohtajan dokumentoidut suositukset toteutettavista toimista. Näissä suosituksissa on mainittava tarvittaessa toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen sekä asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kurinpidolliset, hallinnolliset, taloudelliset ja/tai oikeudelliset toimet sekä eriteltävä erityisesti arvioidut takaisin perittävät määrät sekä esitettävä todettujen tosiseikkojen alustava oikeudellinen arviointi.”

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

11 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Viraston on toteutettava asianmukaisia sisäisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan loppukertomusten ja suositusten yhtenäinen laatu, ja harkittava, onko tarpeen tarkistaa tutkintamenettelyjä koskevia ohjeita mahdollisten epäjohdonmukaisuuksien poistamiseksi.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

11 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Viraston laatimat kertomukset ovat sallittua todistusaineistoa unionin tuomioistuinten oikeudenkäynneissä ja unionin hallinnollisissa menettelyissä.”

Viraston laatimat kertomukset ovat sallittua todistusaineistoa unionin tuomioistuinten oikeudenkäynneissä ja unionin hallinnollisissa menettelyissä edellyttäen, että ne on laadittu laillisesti.”

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 artikla – 1 kohta – toinen virke

 

Komission teksti

Tarkistus

”Se voi toimittaa tietoja myös asianomaiselle toimielimelle, elimelle, laitokselle tai virastolle.”

Jotta vältetään tarpeettomat viivästykset, joista voi aiheutua haitallisia vaikutuksia muille tutkimuksille, kuten joissakin koskemattomuuden poistamista koskevissa tapauksissa, se voi toimittaa pyynnöstä tietoja myös asianomaiselle toimielimelle, elimelle, laitokselle tai virastolle.”

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 c artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Viraston on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä EPPOlle kaikesta rikollisesta toiminnasta, jonka osalta EPPO voi käyttää toimivaltaansa asetuksen (EU) 2017/1939 22 artiklan ja 25 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. Ilmoitus on lähetettävä missä tahansa vaiheessa ennen viraston tutkimuksia tai niiden aikana.

1.  Viraston on ilmoitettava heti ilman aiheetonta viivytystä EPPOlle kaikesta rikollisesta toiminnasta, jonka osalta EPPO voi käyttää toimivaltaansa asetuksen (EU) 2017/1939 22 artiklan ja 25 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. Ilmoitus on lähetettävä missä tahansa vaiheessa ennen viraston tutkimuksia tai niiden aikana.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 c artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ilmoituksen on sisällettävä vähintäänkin tosiseikkojen kuvaus, mukaan lukien arvio aiheutuneesta tai todennäköisesti aiheutuvasta vahingosta, mahdollinen oikeudellinen luokittelu sekä kaikki saatavilla olevat tiedot mahdollisista uhreista, epäillyistä henkilöistä ja mahdollisista muista asianosaisista.

2.  Ilmoituksen on sisällettävä kaikki viraston tiedossa olevat tosiseikat ja tiedot, mukaan lukien arvio aiheutuneesta tai todennäköisesti aiheutuvasta vahingosta, mahdollinen oikeudellinen luokittelu sekä kaikki saatavilla olevat tiedot mahdollisista uhreista, epäillyistä henkilöistä ja mahdollisista muista asianosaisista.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 c artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Virasto ei ole velvollinen ilmoittamaan EPPOlle ilmeisen perusteettomia väitteitä.

Viraston on ilmoitettava EPPOlle ainoastaan perustellut väitteet ja sen on toimitettava vuosittain tietoja tällaisten väitteiden määrästä ja kohteesta.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 f a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

12 f a artikla

 

Samanaikaiset tutkimukset

 

1.  Tilanteissa, joissa tutkintaa suoritetaan EPPOon osallistuvassa jäsenvaltiossa ja EPPOon osallistumattomassa jäsenvaltiossa, virasto ja EPPO sopivat työjärjestelyistä neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 99 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tällaisiin työjärjestelyihin sisältyvät ainakin määräykset kaikkien tietojen vaihtamisesta, todistusaineiston ja raporttien keskinäisestä hyväksymisestä, neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 VI luvussa lueteltuja menettelytakeita vastaavista prosessuaalisista takeista ja henkilötietojen vaihtamisesta.

 

2.  Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä sekä viraston että EPPOn kanssa ja tuettava niitä niiden toiminnassa ja tutkimuksissa.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttaminen Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta

Viiteasiakirjat

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

5.7.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

5.7.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jean-Marie Cavada

9.7.2018

Valiokuntakäsittely

20.11.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Lola Sánchez Caldentey

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

PPE

József Szájer

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (11.1.2019)

talousarvion valvontavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Esittelijä: Monica Macovei

PA_Legam

LYHYET PERUSTELUT

Komissio ehdotti toukokuussa 2018 osana unionin taloudellisten etujen suojelun tehostamista koskevia toimiaan Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamista. Tämä ehdotus on jatkoa unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjuntaa rikosoikeudellisin keinoin koskevan direktiivin hyväksymiselle heinäkuussa 2017 ja tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa annetun asetuksen hyväksymiselle lokakuussa 2017.

Muutetun asetuksen on määrä tulla voimaan vuoden 2020 lopussa ennen kuin EPPO aloittaa toimintansa.

Ehdotuksen yleisenä tavoitteena on mukauttaa ja tehostaa unionin taloudellisten etujen suojaamiseen tarkoitettuja mekanismeja. Tähän olisi päästävä ensisijaisesti pohjustamalla EPPOn kanssa tehtävää tehokasta yhteistyötä, jonka olisi perustuttava tiiviin yhteistyön ja tiedonvaihdon sekä täydentävyyden ja päällekkäisyyden välttämisen periaatteisiin. EPPO suorittaa rikostutkintaa ja nostaa rikossyytteitä, kun OLAF puolestaan toteuttaa jatkossakin vain EU:n taloudellisiin etuja kohdistuvia hallinnollisia tutkimuksia ja täydentää siten EPPOn toimintaa pyrkien yhteiseen päämäärään.

Valmistelija pitää keskeisen tärkeänä varmistaa, että EPPOn ja OLAFin tuleva suhde ei johda pitkittyneisiin toimivaltakiistoihin. Niin EPPOn kuin OLAFin olisikin hyödynnettävä asianhallintajärjestelmiensä osuma / ei osumaa -toimintoja, jotka mahdollistavat meneillään oleviin tapauksiin liittyvien merkityksellisten tietojen reaaliaikaisen tarkistamisen. Koska EPPOn asianhallintajärjestelmä edellyttää erittäin korkeaa turvallisuustasoa, petostentorjuntaviraston olisi otettava yhteyttä EPPOn nimittämään henkilöön, joka tarkistaa EPPOn asianhallintajärjestelmästä, onko EPPO jo käynnistänyt samoja seikkoja koskevan tutkinnan.

Kertomuksessa todetaan myös, että petostentorjuntaviraston olisi viipymättä ilmoitettava EPPOlle kaikesta rikollisesta toiminnasta, jonka osalta tämä voisi käyttää toimivaltaansa. Ilmoituksen jälkeen voidaan antaa kertomus, jos EPPO sitä pyytää ja se on laadittu tiiviissä yhteistyössä EPPOn kanssa. Tämä mahdollistaisi EPPOn nopean toiminnan ja varmistaisi, että mahdollisessa rikostutkinnassa noudatetaan täysimääräisesti EPPOon sovellettavia menettelytakeita.

Kertomuksessa todetaan, että jos kyse on petostentorjuntaviraston pääjohtajan aloitteesta avatusta tai jatketusta täydentävästä tutkinnasta, virastolla olisi oltava lupa suorittaa kyseinen tutkinta vain EPPOn suostumuksella. Mikäli EPPO vastustaa kyseisen tutkinnan käynnistämistä, petostentorjuntaviraston olisi pidättäydyttävä suorittamasta sitä.

Valmistelija katsoo myös, että toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen olisi pyydettävä suoraan EPPOlta lupa arvioida niille ilmoitettuja rikosepäilyjä EPPOn asetuksen 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 soveltamisen arvioinnista annetun komission kertomuksen mukaan ei ole täysin selvää, missä määrin kansallista lainsäädäntöä on sovellettava asetuksen 883/2013 nojalla. Asiaa koskevien säännösten erilaiset tulkinnat ja kansallisten lainsäädäntöjen erot johtavat hajanaisuuteen OLAFin käyttäessä valtuuksiaan jäsenvaltioissa. Se heikentää joissain tapauksissa OLAFin mahdollisuuksia suorittaa tutkimuksia tehokkaasti ja edistää perussopimuksessa asetettua tavoitetta suojella taloudellisia etuja tehokkaasti kaikkialla unionissa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Viraston ja EPPOn olisi unionin talousarvion koskemattomuuden säilyttämistä koskevan yhteisen tavoitteensa vuoksi luotava ja säilytettävä tiivis suhde, joka perustuu vilpittömälle yhteistyölle ja jonka tarkoituksena on varmistaa kahden elimen toimeksiantojen täydentävyys ja toiminnan koordinointi, erityisesti kun otetaan huomioon tiiviimmän yhteistyön soveltamisala EPPOn perustamisen yhteydessä. Suhteella olisi edistettävä sitä, että kaikkia keinoja unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi käytetään ja tarpeetonta päällekkäistä työtä vältetään.

(4)  Viraston ja EPPOn olisi unionin talousarvion koskemattomuuden säilyttämistä koskevan yhteisen tavoitteensa vuoksi luotava ja säilytettävä tiivis suhde, joka perustuu vilpittömälle yhteistyölle ja jonka tarkoituksena on varmistaa kahden elimen toimeksiantojen täydentävyys ja toiminnan koordinointi, erityisesti kun otetaan huomioon tiiviimmän yhteistyön soveltamisala EPPOn perustamisen yhteydessä. Suhteella olisi edistettävä sitä, että kaikkia keinoja unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi käytetään ja tarpeetonta päällekkäistä työtä vältetään. Hyvän yhteistyön edistämiseksi EPPOa ja virastoa kannustetaan kokoontumaan säännöllisesti etenkin yleiskuvan saamiseksi meneillään olevista tutkimuksista, jotta voidaan selvittää kehityssuunnat ja mahdolliset yhteydet tapausten välillä.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  EPPOn perustamisen ei pitäisi muuttaa OLAFin yleistä toimeksiantoa, mutta sen toimintaa olisi mukautettava monin tavoin EPPOn olemassaolon huomioon ottamiseksi. OLAFilla olisi edelleen oltava valtuudet tehdä hallinnollisia tutkimuksia, jotka koskevat epäiltyjä petoksia ja muita sääntöjenvastaisuuksia unionin toimielimissä, elimissä, laitoksissa ja virastoissa ja kaikissa jäsenvaltioissa ja joiden tavoitteena on antaa suosituksia oikeudellisten, kurinpidollisten, taloudellisten tai hallinnollisten menettelyjen käynnistämiseksi.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Asetuksessa (EU) 2017/1939 edellytetään, että virasto sekä unionin toimielimet, elimet, laitokset ja virastot sekä toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ilmoittavat ilman aiheetonta viivytystä EPPOlle rikollisesta toiminnasta, jonka osalta se voisi käyttää toimivaltaansa. Koska viraston tehtävänä on suorittaa hallinnollisia tutkimuksia petoksista, lahjonnasta ja mistä tahansa muusta unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta laittomasta toiminnasta, sillä on parhaat mahdolliset edellytykset ja välineet toimia EPPOn luonnollisena kumppanina ja ensisijaisena tietolähteenä.

(5)  Asetuksessa (EU) 2017/1939 edellytetään, että virasto sekä unionin toimielimet, elimet, laitokset ja virastot sekä toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ilmoittavat ilman aiheetonta viivytystä EPPOlle rikollisesta toiminnasta, jonka osalta se voisi käyttää toimivaltaansa. Koska viraston tehtävänä on suorittaa hallinnollisia tutkimuksia petoksista, lahjonnasta ja mistä tahansa muusta unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta laittomasta toiminnasta, sillä on parhaat mahdolliset edellytykset ja välineet toimia EPPOn luonnollisena kumppanina ja ensisijaisena tietolähteenä. Näin on erityisesti silloin, kun tutkimukset koskevat jäsenvaltioita, jotka osallistuvat tiiviimpään yhteistyöhön EPPOn perustamiseksi, ja jäsenvaltioita, jotka eivät siihen osallistu.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tekijät, jotka viittaavat mahdolliseen EPPOn toimivaltaan kuuluvaan rikolliseen toimintaan, voivat käytännössä esiintyä viraston saamissa alkuperäisissä väitteissä, tai ne voivat syntyä vasta viraston hallinnollista sääntöjenvastaisuutta koskevan epäilyn perusteella aloittaman hallinnollisen tutkimuksen aikana. Täyttääkseen EPPOlle ilmoittamista koskevan velvollisuutensa viraston on näin ollen ilmoitettava rikollisesta toiminnasta missä tahansa vaiheessa ennen tutkimuksia tai niiden aikana.

(6)  Tekijät, jotka viittaavat mahdolliseen EPPOn toimivaltaan kuuluvaan rikolliseen toimintaan, voivat käytännössä esiintyä viraston saamissa alkuperäisissä väitteissä, tai ne voivat syntyä vasta viraston hallinnollista sääntöjenvastaisuutta koskevan epäilyn perusteella aloittaman hallinnollisen tutkimuksen aikana. Täyttääkseen EPPOlle ilmoittamista koskevan velvollisuutensa viraston olisi näin ollen ilmoitettava viipymättä kaikesta rikollisesta toiminnasta. Ilmoituksen jälkeen olisi toimitettava kertomus, joka olisi lähetettävä ilman aiheetonta viivytystä. Ilmoitus ja kertomus voidaan lähettää missä tahansa vaiheessa ennen tutkimuksia tai niiden aikana. Viraston saamat tiedot olisi joka tapauksessa ilmoitettava EPPOlle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Asetuksessa (EU) 2017/1939 täsmennetään osatekijät, jotka ilmoitusten on vähintään sisällettävä. Virasto voi joutua suorittamaan väitteiden alustavan arvioinnin näiden osatekijöiden varmistamiseksi ja keräämään tarvittavat tiedot. Sen olisi toteutettava arviointi ripeästi ja sellaisin keinoin, jotka eivät vaaranna mahdollista tulevaa rikostutkintaa. Arvioinnin päätteeksi sen olisi ilmoitettava EPPOlle tämän toimivaltaan kuuluvista havaituista rikosepäilyistä.

(7)  Asetuksessa (EU) 2017/1939 täsmennetään osatekijät, jotka ilmoitusten on vähintään sisällettävä, jotta voidaan parantaa raportoinnin tehokkuutta rikostapauksissa. Näiden osatekijöiden lisäksi viraston olisi toimitettava EPPOlle kaikki käytettävissään olevat merkitykselliset tiedot. Virasto voi joutua suorittamaan väitteiden alustavan arvioinnin näiden osatekijöiden varmistamiseksi ja keräämään tarvittavat tiedot. Sen olisi toteutettava arviointi mahdollisimman ripeästi ja sellaisin keinoin, jotka eivät vaaranna mahdollista tulevaa rikostutkintaa. Arvioinnin päätteeksi sen olisi välittömästi ilmoitettava EPPOlle tämän toimivaltaan kuuluvista havaituista rikosepäilyistä.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Unionin toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen olisi voitava hyödyntää viraston asiantuntemusta niin, että virasto arvioisi alustavasti niille ilmoitetut väitteet.

(8)  Unionin toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen olisi voitava hyödyntää viraston asiantuntemusta niin, että virasto arvioisi alustavasti niille ilmoitetut väitteet tapauksissa, joissa kyseiset unionin yksiköt eivät kykene tekemään tätä arviointia. Tämä ei saisi viivästyttää ajoissa tapahtuvaa raportointia EPPOlle.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Asetuksen (EU) 2017/1939 mukaan virasto ei periaatteessa saisi aloittaa hallinnollista tutkimusta, joka on rinnakkainen EPPOssa toteutettavan, samoja tosiseikkoja koskevan tutkinnan kanssa. Joissakin tapauksissa unionin taloudellisten etujen suojaaminen voi kuitenkin edellyttää, että virasto suorittaa täydentävän hallinnollisen tutkimuksen ennen EPPOn aloittaman rikosoikeudellisen menettelyn päättämistä sen selvittämiseksi, ovatko turvaamistoimenpiteet tarpeen tai olisiko toteutettava taloudellisia, kurinpidollisia tai hallinnollisia toimia. Tutkimusten täydentäminen voi olla asianmukaista muun muassa silloin, kun on perittävä takaisin unionin talousarvioon summia, joihin sovelletaan vanhentumisaikaa, kun asianomaiset summat ovat hyvin suuria tai kun on tarpeen välttää lisäkustannuksia riskitilanteissa hallinnollisten toimenpiteiden avulla.

(9)  Asetuksen (EU) 2017/1939 mukaan virasto ei periaatteessa saisi aloittaa hallinnollista tutkimusta, joka on rinnakkainen EPPOssa toteutettavan, samoja tosiseikkoja koskevan tutkinnan kanssa. Joissakin tapauksissa unionin taloudellisten etujen suojaaminen voi kuitenkin edellyttää, että virasto suorittaa täydentävän hallinnollisen tutkimuksen ennen EPPOn aloittaman rikosoikeudellisen menettelyn päättämistä sen selvittämiseksi, ovatko turvaamistoimenpiteet tarpeen tai olisiko toteutettava taloudellisia, kurinpidollisia tai hallinnollisia toimia. Tutkimusten täydentäminen voi olla asianmukaista muun muassa silloin, kun on perittävä takaisin unionin talousarvioon summia, joihin sovelletaan vanhentumisaikaa, kun asianomaiset summat ovat hyvin suuria tai kun on tarpeen välttää lisäkustannuksia riskitilanteissa hallinnollisten toimenpiteiden avulla. Koska tällaiset tutkimukset ovat luonteeltaan täydentäviä, niitä olisi suoritettava vain EPPOn suostumuksella.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Asetuksessa (EU) 2017/1939 säädetään, että EPPO voi pyytää virastoa suorittamaan tällaisia täydentäviä tutkimuksia. Sellaisissa tapauksissa, joissa EPPO ei pyydä täydentäviä tutkimuksia, viraston olisi tietyin edellytyksin myös voitava tehdä aloite niiden suorittamiseen. EPPOlla olisi etenkin oltava mahdollisuus vastustaa viraston tutkimuksen aloittamista tai jatkamista taikka sen tutkimukseen liittyvien tiettyjen toimien suorittamista. Vastustuksen syyn olisi perustuttava tarpeeseen suojata EPPOn tutkinnan tuloksellisuus ja oltava tähän tavoitteeseen nähden oikeasuhteinen. Viraston olisi pidättäydyttävä toteuttamasta toimia, joita EPPO on vastustanut. Jos EPPO ei vastusta viraston tutkimusta, tutkimus olisi suoritettava tiiviissä yhteistyössä EPPOn kanssa.

(10)  Asetuksessa (EU) 2017/1939 säädetään, että EPPO voi pyytää virastoa suorittamaan tällaisia täydentäviä tutkimuksia. Sellaisissa tapauksissa, joissa EPPO ei pyydä täydentäviä tutkimuksia, viraston olisi tietyin edellytyksin ja EPPOa kuultuaan myös voitava tehdä aloite niiden suorittamiseen. EPPOlla olisi etenkin oltava mahdollisuus vastustaa viraston tutkimuksen aloittamista tai jatkamista taikka sen tutkimukseen liittyvien tiettyjen toimien suorittamista. Vastustuksen syyn olisi perustuttava tarpeeseen suojata EPPOn tutkinnan tuloksellisuus ja oltava tähän tavoitteeseen nähden oikeasuhteinen. Viraston olisi pidättäydyttävä toteuttamasta toimia, joita EPPO on vastustanut. Jos EPPO hyväksyy pyynnön, viraston tutkimus olisi suoritettava tiiviissä yhteistyössä EPPOn kanssa.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jotta koordinointi viraston ja EPPOn välillä olisi tehokasta, niiden olisi vaihdettava tietoja keskenään jatkuvasti. Tietojenvaihto ennen kuin virastot aloittavat tutkimuksensa on erityisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa toimien asianmukainen koordinointi ja välttää päällekkäisyydet. Viraston ja EPPOn olisi täsmennettävä työjärjestelyissään tietojenvaihdon toteutustavat ja edellytykset.

(12)  Jotta koordinointi viraston ja EPPOn välillä olisi tehokasta, niiden olisi vaihdettava tietoja keskenään jatkuvasti. Tietojenvaihto ennen kuin virastot aloittavat tutkimuksensa on erityisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa toimien asianmukainen koordinointi ja välttää päällekkäisyydet. Tätä varten viraston ja EPPOn olisi hyödynnettävä asianhallintajärjestelmiensä osuma / ei osumaa -toimintoja. Viraston ja EPPOn olisi täsmennettävä työjärjestelyissään tietojenvaihdon toteutustavat ja edellytykset. Viraston pääjohtajan ja Euroopan pääsyyttäjän olisi tavattava säännöllisesti keskustellakseen yhteistä etua koskevista asioista.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Tilanteissa, joissa viraston on tukeuduttava kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin, erityisesti kun talouden toimija vastustaa paikan päällä tehtävää tarkastusta ja todentamista, jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että viraston toiminta on tehokasta, ja tarjottava tarvittavaa tukea kansallisen prosessioikeuden asianomaisten sääntöjen mukaisesti.

(19)  Tilanteissa, joissa viraston on tukeuduttava kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin, erityisesti kun talouden toimija vastustaa paikan päällä tehtävää tarkastusta ja todentamista, jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että viraston toiminta on tehokasta, ja tarjottava ilman aiheetonta viivytystä tarvittavaa tukea kansallisen prosessioikeuden asianomaisten sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Henkilöitä, jotka ilmoittavat virastolle unionin taloudellisiin etuihin liittyvistä rikoksista ja loukkauksista, olisi suojeltava kattavasti etenkin asiaankuuluvilla väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevilla unionin säännöksillä.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 a)  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi annettava viraston henkilöstöön kuuluville tehtävien suorittamista varten tarvittava apu. Kun virasto antaa oikeudellisia suosituksia jäsenvaltion kansallisille syyttäjäviranomaisille eikä jatkotoimia toteuteta, jäsenvaltion olisi perusteltava päätöksensä virastolle. Viraston olisi laadittava kerran vuodessa kertomus, jossa tehdään selkoa jäsenvaltioiden antamasta avusta ja oikeudellisten suositusten perusteella toteutetuista jatkotoimista.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 b)  Perusoikeusvaltuutettu olisi nimitettävä valvontakomitean jäsenten keskuudesta. Perusoikeusvaltuutetun olisi seurattava, miten virasto noudattaa perusoikeuksia ja prosessuaalisia takeita.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(35 a)  Komission olisi 31. joulukuuta 2022 mennessä arvioitava tämän asetuksen soveltamista ja erityisesti viraston ja EPPOn välisen yhteistyön tehokkuutta.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

1 artikla – 1 kohta – d alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1)  Korvataan 1 artiklan 3 kohdan d alakohta seuraavasti:

d)   asetus (EY) N:o 45/2001.

d)   asetus (EY) N:o 45/2001 ja asetus (EU) 2016/679.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

3 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Paikan päällä tehtävät tarkastukset ja todentamiset suoritetaan tämän asetuksen mukaisesti ja, siltä osin kuin asia ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 mukaisesti.

2.  Paikan päällä tehtävät tarkastukset ja todentamiset voidaan suorittaan ilman ennakkoilmoitusta ja ne suoritetaan tämän asetuksen mukaisesti ja, siltä osin kuin asia ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 mukaisesti.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

3 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on viraston pyynnöstä annettava sen työntekijöille apu, jonka he tarvitsevat suorittaakseen tehtävänsä tehokkaasti 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kirjallisessa valtuutuksessa esitetyn mukaisesti.

Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on viraston pyynnöstä annettava ilman aiheetonta viivästystä sen työntekijöille apu, jonka he tarvitsevat suorittaakseen tehtävänsä tehokkaasti 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kirjallisessa valtuutuksessa esitetyn mukaisesti.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

3 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Asianomaisen jäsenvaltion on huolehdittava asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 mukaisesti siitä, että viraston henkilökunnalla on pääsy kaikkiin tietoihin ja asiakirjoihin, jotka liittyvät tutkimuksen kohteena olevaan asiaan ja ovat välttämättömiä, jotta paikan päällä tehtävä tarkastus tai todentaminen voidaan suorittaa tosiasiallisesti ja tehokkaasti, ja että he voivat ottaa haltuunsa asiakirjoja tai tietoja sen varmistamiseksi, etteivät ne katoa.

Asianomaisen jäsenvaltion on huolehdittava asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 mukaisesti siitä, että viraston henkilökunnalla on pääsy kaikkiin tietoihin ja asiakirjoihin, jotka liittyvät tutkimuksen kohteena olevaan asiaan ja ovat välttämättömiä, jotta paikan päällä tehtävä tarkastus tai todentaminen voidaan suorittaa tosiasiallisesti ja tehokkaasti, ja että he voivat ottaa tarvittavaksi ajaksi haltuunsa asiakirjoja tai tietoja sen varmistamiseksi, etteivät ne katoa.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

3 artikla – 9 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

9.  Ulkoisen tutkimuksen aikana virasto voi saada toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen hallussa olevia, tutkimuksen kohteena olevan asian kannalta merkityksellisiä tietoja, riippumatta siitä, millaiselle välineelle tiedot on tallennettu, jos ne ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että kyse on petoksesta, lahjonnasta tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta laittomasta toiminnasta. Tällöin sovelletaan 4 artiklan 2 ja 4 kohtaa.

9.  Ulkoisen tutkimuksen aikana virasto voi saada ilman aiheetonta viivytystä toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen hallussa olevia, tutkimuksen kohteena olevan asian kannalta merkityksellisiä tietoja, riippumatta siitä, millaiselle välineelle tiedot on tallennettu, jos ne ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että kyse on petoksesta, lahjonnasta tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta laittomasta toiminnasta. Tällöin sovelletaan 4 artiklan 2 ja 4 kohtaa.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

3 artikla – 10 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos virasto käsittelee ennen ulkoisen tutkimuksen aloittamista koskevan päätöksen tekemistä tietoja, jotka viittaavat petokseen, lahjontaan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan muuhun laittomaan toimintaan, se voi ilmoittaa asiasta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja tarvittaessa asianomaisille toimielimille, elimille, laitoksille ja virastoille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 c artiklan 1 kohdan soveltamista.

Jos virasto käsittelee ennen ulkoisen tutkimuksen aloittamista koskevan päätöksen tekemistä tietoja, jotka viittaavat petokseen, lahjontaan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan muuhun laittomaan toimintaan, se voi ilmoittaa asiasta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja tarvittaessa asianomaisille toimielimille, elimille, laitoksille ja virastoille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 c artiklan 1 kohdan soveltamista. Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja/tai asianomaisen toimielimen, elimen, laitoksen tai viraston on pyynnöstä ilmoitettava virastolle tällaisten tietojen perusteella toteutetuista toimista ja niiden tuloksista.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

4 artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  virastolla on oikeus viipymättä ja ilman ennakkoilmoitusta saada pääsy toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen hallussa oleviin merkityksellisiin tietoihin, riippumatta siitä, millaiselle välineelle tiedot on tallennettu, ja niiden toimitiloihin. Virastolla on oikeus tarkastaa toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen kirjanpito. Virasto voi ottaa jäljennöksen mistä tahansa toimielimen, elimen, laitoksen tai viraston hallussa olevasta asiakirjasta tai tietovälineen sisällöstä ja saada otteita niistä sekä tarvittaessa ottaa nämä asiakirjat tai tiedot haltuunsa sen varmistamiseksi, etteivät kyseiset asiakirjat tai tiedot katoa;

a)  virastolla on oikeus viipymättä ja ilman ennakkoilmoitusta saada pääsy toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen hallussa oleviin merkityksellisiin tietoihin, riippumatta siitä, millaiselle välineelle tiedot on tallennettu, ja niiden toimitiloihin. Virastolla on oikeus tarkastaa toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen kirjanpito. Virasto voi ottaa jäljennöksen mistä tahansa toimielimen, elimen, laitoksen tai viraston hallussa olevasta asiakirjasta tai tietovälineen sisällöstä ja saada otteita niistä sekä tarvittaessa ottaa nämä asiakirjat tai tiedot tarvittavaksi ajaksi haltuunsa sen varmistamiseksi, etteivät kyseiset asiakirjat tai tiedot katoa;

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

4 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto voi tehdä 3 artiklan mukaisesti tarkastuksia ja todentamisia paikan päällä talouden toimijoiden tiloissa tutustuakseen sisäisen tutkimuksen kohteena olevan asian kannalta merkityksellisiin tietoihin.

3.  Virasto voi tehdä ilman ennakkoilmoitusta 3 artiklan mukaisesti tarkastuksia ja todentamisia paikan päällä talouden toimijoiden tiloissa tutustuakseen sisäisen tutkimuksen kohteena olevan asian kannalta merkityksellisiin tietoihin.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

5 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  lisätään 2 kohtaan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

 

”Virasto käynnistää EPPOn pyynnöstä viipymättä ulkoisen tutkimuksen 12 e artiklan mukaisesti.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&from=EN

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a b alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a b)  korvataan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

Pääjohtaja päättää sisäisen tutkimuksen aloittamisesta omasta aloitteestaan tai sen toimielimen, elimen tai laitoksen pyynnöstä, jossa tutkimus on määrä tehdä, tai jonkin jäsenvaltion pyynnöstä.

Pääjohtaja päättää sisäisen tutkimuksen aloittamisesta omasta aloitteestaan tai EPPOn taikka sen toimielimen, elimen tai laitoksen pyynnöstä, jossa tutkimus on määrä tehdä, tai jonkin jäsenvaltion pyynnöstä.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a a)  korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

Toimielimet, elimet ja laitokset huolehtivat siitä, että niiden virkamiehet tai muuhun henkilöstöön kuuluvat, jäsenet, päälliköt ja työntekijät antavat viraston henkilökuntaan kuuluville tarvittavan avun, jotta he voivat suorittaa tehtävänsä tehokkaasti.

Toimielimet, elimet ja laitokset huolehtivat siitä, että niiden virkamiehet tai muuhun henkilöstöön kuuluvat, jäsenet, päälliköt ja työntekijät antavat viraston henkilökuntaan kuuluville tarvittavan avun, jotta he voivat suorittaa tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä tehokkaasti ja ilman aiheetonta viivytystä.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – d alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

7 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa säädetyn lisäksi asianomainen toimielin, elin, laitos tai virasto voi milloin tahansa pyytää neuvoja virastolta aikomuksenaan ryhtyä, tiiviissä yhteistyössä viraston kanssa, aiheellisiin turvaamistoimenpiteisiin, mukaan lukien toimenpiteet todistusaineiston säilyttämiseksi, ja sen on ilmoitettava viipymättä virastolle tällaisesta päätöksestä.

Ensimmäisessä alakohdassa säädetyn lisäksi asianomainen toimielin, elin, laitos tai virasto voi milloin tahansa pyytää neuvoja virastolta aikomuksenaan ryhtyä, tiiviissä yhteistyössä viraston kanssa, aiheellisiin turvaamistoimenpiteisiin, mukaan lukien toimenpiteet todistusaineiston säilyttämiseksi, ja sen on ilmoitettava viipymättä virastolle tällaisesta päätöksestä. Virasto tekee rakentavaa yhteistyötä asianomaisen toimielimen, elimen, laitoksen tai viraston kanssa, synergiaa täysimittaisesti hyödyntäen.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

8 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kun toimielimet, elimet, laitokset ja virastot antavat EPPOlle tietoja asetuksen (EU) 2017/1939 24 artiklan mukaisesti, ne voivat edellä mainitun sijaan toimittaa virastolle jäljennöksen EPPOlle lähetetystä ilmoituksesta.

Kun toimielimet, elimet, laitokset ja virastot antavat EPPOlle tietoja asetuksen (EU) 2017/1939 24 artiklan mukaisesti, ne voivat edellä mainitun sijaan toimittaa virastolle jäljennöksen EPPOlle lähetetystä ilmoituksesta ja ilmoittaa EPPOlle tällaisesta toimittamisesta.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen sekä, ellei niiden kansallisessa lainsäädännössä sitä kielletä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on viraston pyynnöstä tai omasta aloitteestaan toimitettava virastolle kaikki hallussaan olevat asiakirjat ja tiedot, jotka liittyvät käynnissä olevaan viraston tutkimukseen.

Toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen sekä, ellei niiden kansallisessa lainsäädännössä sitä kielletä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on viraston pyynnöstä tai omasta aloitteestaan toimitettava virastolle viipymättä kaikki hallussaan olevat asiakirjat ja tiedot, jotka liittyvät käynnissä olevaan viraston tutkimukseen.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Niiden on toimitettava viraston pyynnöstä ennen tutkimuksen aloittamista kaikki niiden hallussa olevat asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen väitteiden tai sen arvioimiseksi, täyttyvätkö 5 artiklan 1 kohdan mukaiset tutkimuksen aloittamisen edellytykset

Niiden on toimitettava viraston pyynnöstä tai omasta aloitteestaan ennen tutkimuksen aloittamista kaikki niiden hallussa olevat asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen väitteiden tai sen arvioimiseksi, täyttyvätkö 5 artiklan 1 kohdan mukaiset tutkimuksen aloittamisen edellytykset

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

8 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen sekä, ellei niiden kansallisessa lainsäädännössä sitä kielletä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava virastolle kaikki muut niiden hallussa olevat merkitykselliset asiakirjat ja tiedot, jotka liittyvät petosten, lahjonnan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan.

3.  Toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen sekä, ellei niiden kansallisessa lainsäädännössä sitä kielletä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava viraston pyynnöstä tai omasta aloitteestaan virastolle viipymättä kaikki muut niiden hallussa olevat merkitykselliset asiakirjat ja tiedot, jotka liittyvät petosten, lahjonnan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

9 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  lisätään kohta seuraavasti:

 

”5 a.  SEUT-sopimuksen 263 artiklan mukaisesti Euroopan unionin tuomioistuin valvoo OLAFin suorittamia tutkimuksia.”

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

10 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a a)  korvataan 5 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

Pääjohtaja varmistaa, että yleisölle annetaan tietoja neutraalilla ja puolueettomalla tavalla ja että tietojen antamisessa huomioidaan tutkimusten luottamuksellisuus ja noudatetaan tässä artiklassa ja 9 artiklan 1 kohdassa säädettyjä periaatteita.

Pääjohtaja varmistaa, että yleisölle annetaan tietoja neutraalilla ja puolueettomalla tavalla ja että tietojen antamisessa huomioidaan tietosuojavaatimukset ja tutkimusten luottamuksellisuus sekä noudatetaan tässä artiklassa ja 9 artiklan 1 kohdassa säädettyjä periaatteita.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a b alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

10 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  lisätään kohta seuraavasti:

 

”5 a.  Henkilöitä, jotka ilmoittavat virastolle unionin taloudellisiin etuihin liittyvistä rikoksista ja loukkauksista, on suojeltava kattavasti etenkin unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskevalla unionin lainsäädännöllä.”

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kertomukseen voidaan liittää pääjohtajan suositukset toteutettavista toimista. Näissä suosituksissa on mainittava tarvittaessa toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen sekä asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kurinpidolliset, hallinnolliset, taloudelliset ja/tai oikeudelliset toimet sekä eriteltävä erityisesti arvioidut takaisin perittävät summat sekä esitettävä todettujen tosiseikkojen alustava oikeudellinen arviointi.

Kertomukseen on liitettävä pääjohtajan tarkkaan dokumentoidut suositukset siitä, onko toteutettava toimia vai ei. Näissä suosituksissa on mainittava tarvittaessa toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen sekä asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kurinpidolliset, hallinnolliset, taloudelliset ja/tai oikeudelliset toimet sekä eriteltävä erityisesti arvioidut takaisin perittävät summat sekä esitettävä todettujen tosiseikkojen alustava oikeudellinen arviointi.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

11 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Virasto toteuttaa asianmukaisia sisäisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan loppukertomusten ja suositusten yhtenäinen laatu, ja harkitsee, onko tarpeen tarkistaa tutkintamenettelyjä koskevia ohjeita mahdollisten epäjohdonmukaisuuksien poistamiseksi.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

11 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Viraston laatimat kertomukset ovat sallittua todistusaineistoa sen jäsenvaltion rikosoikeudellisissa menettelyissä, joissa niiden käyttö osoittautuu välttämättömäksi, samalla tavoin ja samoin edellytyksin kuin kansallisten hallinnollisten tarkastajien laatimat hallinnolliset kertomukset. Viraston kertomuksia arvioidaan samojen sääntöjen perusteella kuin kansallisten hallinnollisten tarkastajien laatimia hallinnollisia kertomuksia, ja niillä on sama todistusarvo kuin näillä muilla kertomuksilla.

Viraston laatimat kertomukset ovat sallittua todistusaineistoa sen jäsenvaltion rikosoikeudellisissa menettelyissä, joissa niiden käyttö osoittautuu välttämättömäksi, samalla tavoin ja samoin edellytyksin kuin kansallisten hallinnollisten tarkastajien laatimat hallinnolliset kertomukset. Viraston kertomuksia arvioidaan samojen sääntöjen perusteella kuin kansallisten hallinnollisten tarkastajien laatimia hallinnollisia kertomuksia, ja niillä on sama todistusarvo kuin näillä muilla kertomuksilla. Tällaiset kertomukset ovat toimia, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti asianomaisiin henkilöihin.

Perustelu

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti olisi säädettävä, että viraston kertomukset voivat vaikuttaa haitallisesti yksittäisiin henkilöihin, jotta varmistetaan kyseisten henkilöiden oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – c a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

11 artikla – 8 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  lisätään kohta seuraavasti:

 

”8 a.  Kerran vuodessa tutkimuksesta laaditaan pääjohtajan alaisuudessa kertomus. Kertomuksessa kuvataan jatkotoimia, joita jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet viraston tämän asetuksen nojalla esittämien avustuspyyntöjen perusteella. Kertomuksessa kuvataan myös oikeudellisia jatkotoimia, joita jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet viraston tämän asetuksen nojalla tekemien tutkimusten tulosten perusteella. Kertomuksessa on noudatettava tietosuojavaatimuksia ja tutkimusten luottamuksellisuutta, ja se on toimitettava Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.”

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten nimettävä yksikkö, ’petostentorjunnan koordinointivirasto’, jonka tehtävänä on edistää viraston kanssa tehtävän yhteistyön ja sen kanssa käytävän tiedonvaihdon, mukaan lukien luonteeltaan operatiiviset tiedot, tehokkuutta. Petostentorjunnan koordinointivirastoa voidaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti pitää tarvittaessa tässä asetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena.

1.  Jäsenvaltioiden on tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten nimettävä yksikkö, ’petostentorjunnan koordinointivirasto’, jonka tehtävänä on edistää viraston kanssa tehtävän yhteistyön ja sen kanssa käytävän tiedonvaihdon, mukaan lukien luonteeltaan operatiiviset tiedot, tehokkuutta ja nopeutta. Petostentorjunnan koordinointivirastoa voidaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti pitää tarvittaessa tässä asetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Petostentorjunnan koordinointivirastot tarjoavat, hankkivat tai koordinoivat viraston pyynnöstä ennen tutkimuksen aloittamista koskevan päätöksen tekemistä sekä tutkimuksen aikana tai sen jälkeen apua, jota virasto tarvitsee suorittaakseen tehtävänsä tehokkaasti. Tähän apuun sisältyy erityisesti kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 3 artiklan 6 ja 7 kohdan, 7 artiklan 3 kohdan ja 8 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti tarjoama apu.

2.  Petostentorjunnan koordinointivirastot tarjoavat, hankkivat tai koordinoivat viraston pyynnöstä tai omasta aloitteestaan ennen tutkimuksen aloittamista koskevan päätöksen tekemistä sekä tutkimuksen aikana tai sen jälkeen apua, jota virasto tarvitsee suorittaakseen tehtävänsä tehokkaasti. Tähän apuun sisältyy erityisesti kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 3 artiklan 6 ja 7 kohdan, 7 artiklan 3 kohdan ja 8 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti tarjoama apu.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 c artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Viraston on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä EPPOlle kaikesta rikollisesta toiminnasta, jonka osalta EPPO voi käyttää toimivaltaansa asetuksen (EU) 2017/1939 22 artiklan ja 25 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. Ilmoitus on lähetettävä missä tahansa vaiheessa ennen viraston tutkimuksia tai niiden aikana.

1.  Viraston on ilmoitettava viipymättä EPPOlle kaikista sellaisen rikollisen toiminnan viitteistä, jonka osalta EPPO käyttää toimivaltaansa asetuksen (EU) 2017/1939 22 ja 25 artiklan mukaisesti. Ilmoituksen jälkeen on lähetettävä kertomus ilman aiheetonta viivytystä. Ilmoitus on lähetettävä missä tahansa vaiheessa ennen viraston tutkimuksia tai niiden aikana. EPPO voi pyytää virastoa lähettämään lisätietoja, joissa asetetaan määräaika tietojen toimittamiselle.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 c artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ilmoituksen on sisällettävä vähintäänkin tosiseikkojen kuvaus, mukaan lukien arvio aiheutuneesta tai todennäköisesti aiheutuvasta vahingosta, mahdollinen oikeudellinen luokittelu sekä kaikki saatavilla olevat tiedot mahdollisista uhreista, epäillyistä henkilöistä ja mahdollisista muista asianosaisista.

2.  Ilmoituksen on sisällettävä vähintäänkin tosiseikkojen kuvaus ja viraston tiedossa olevat tiedot, mukaan lukien arvio aiheutuneesta tai todennäköisesti aiheutuvasta vahingosta, jos virastolla on tällaiset tiedot, mahdollinen oikeudellinen luokittelu sekä kaikki saatavilla olevat tiedot mahdollisista uhreista, epäillyistä henkilöistä ja mahdollisista muista asianosaisista. Viraston on toimitettava EPPOlle kaikki muut mahdollisesti hallussaan pitämät merkitykselliset tiedot yhdessä ilmoituksen kanssa.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 c artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tapauksissa, joissa viraston saamat tiedot eivät sisällä 2 kohdassa esitettyjä seikkoja ja käynnissä ei ole viraston tutkimusta, virasto voi arvioida väitteet alustavasti. Arviointi on tehtävä ripeästi ja joka tapauksessa kahden kuukauden kuluessa tietojen saannista. Arviointiin sovelletaan 6 artiklaa ja 8 artiklan 2 kohtaa.

Tapauksissa, joissa viraston saamat tiedot eivät sisällä 2 kohdassa esitettyjä seikkoja ja käynnissä ei ole viraston tutkimusta, virasto voi arvioida väitteet alustavasti. Arviointi on tehtävä mahdollisimman ripeästi ja joka tapauksessa kahden kuukauden kuluessa tietojen saannista. Arviointiin sovelletaan 6 artiklaa ja 8 artiklan 2 kohtaa. Viraston on pidätyttävä toteuttamasta mitään toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa EPPOn tulevaisuudessa mahdollisesti toteuttamat tutkimukset.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 c artikla – 3 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tämän alustavan arvioinnin jälkeen viraston on ilmoitettava EPPOlle, mikäli 1 kohdassa asetetut ehdot täyttyvät.

Tämän alustavan arvioinnin jälkeen viraston on välittömästi ilmoitettava EPPOlle myös silloin, kun kaikkia 2 kohdassa mainittuja osatekijöitä ei ole kerätty, mikäli 1 kohdassa asetetut ehdot täyttyvät.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 c artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi viraston on varmistettava 12 g artiklan 2 kohdan mukaisesti EPPOn asianhallintajärjestelmästä, toteuttaako EPPO tutkintaa. Virasto voi pyytää lisätietoja EPPOlta. EPPOn on vastattava pyyntöön 10 työpäivän kuluessa.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi viraston on varmistettava 12 g artiklan 2 kohdan mukaisesti, toteuttaako EPPO tutkintaa. Virasto voi pyytää lisätietoja EPPOlta. EPPOn on vastattava pyyntöön ilman aiheetonta viivytystä.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 c artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Toimielimet, elimet, laitokset ja virastot voivat pyytää virastoa arvioimaan alustavasti niille ilmoitetut väitteet. Näihin pyyntöihin sovelletaan 3 kohtaa.

5.  Toimielimet, elimet, laitokset ja virastot voivat pyytää virastoa arvioimaan alustavasti niille ilmoitetut väitteet. Näihin pyyntöihin sovelletaan 3 kohtaa. Tämä ei saa viivästyttää ajoissa tapahtuvaa raportointia EPPOlle.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 d artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi viraston on varmistettava 12 g artiklan 2 kohdan mukaisesti EPPOn asianhallintajärjestelmästä, toteuttaako EPPO tutkintaa. Virasto voi pyytää lisätietoja EPPOlta. EPPOn on vastattava pyyntöön 10 työpäivän kuluessa.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi viraston on varmistettava 12 g artiklan 2 kohdan mukaisesti, toteuttaako EPPO tutkintaa. Virasto voi pyytää lisätietoja EPPOlta. EPPOn on vastattava pyyntöön ilman aiheetonta viivytystä.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 e artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1939 säädettyjä menettelyä koskevia takeita sovelletaan myös viraston näissä tapauksissa keräämiin todisteisiin. Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta tarkastella uudelleen OLAFin EPPOn puolesta toteuttamia menettelyjä, jos niiden tarkoituksena on tuottaa oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin osapuoliin.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 f artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos EPPOn toteuttaessa tutkintaa pääjohtaja katsoo asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, että viraston toimeksiannon mukaisesti olisi aloitettava tutkimus, jonka tarkoituksena on helpottaa turvaamistoimenpiteiden tai taloudellisten, kurinpidollisten tai hallinnollisten toimien toteuttamista, viraston on ilmoitettava tästä EPPOlle kirjallisesti ja täsmennettävä tutkimuksen luonne ja tarkoitus.

Jos EPPOn toteuttaessa tutkintaa pääjohtaja katsoo asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, että myös viraston olisi toimeksiantonsa mukaisesti aloitettava tutkimus, jonka tarkoituksena on helpottaa turvaamistoimenpiteiden tai taloudellisten, kurinpidollisten tai hallinnollisten toimien toteuttamista, viraston on ilmoitettava tästä EPPOlle ja pyydettävä sen hyväksyntää. Tätä varten viraston on toimitettava kirjallinen pyyntö, jossa täsmennetään toimen tai toimien luonne sekä asianomainen henkilö tai asianomaiset henkilöt.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 f artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

EPPO voi 30 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta vastustaa tutkimuksen aloittamista tai siihen liittyvien tiettyjen toimien suorittamista, jotta sen omat tutkinta- tai syytetoimet eivät vaarannu; vastustaminen voi kestää niin kauan kuin perusteet siihen ovat olemassa. EPPOn on ilmoitettava virastolle ilman aiheetonta viivästystä, kun näitä perusteita ei enää sovelleta.

EPPOn on 10 työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta joko hyväksyttävä tutkimuksen aloittaminen tai minkä tahansa siihen liittyvien toimien suorittaminen tai vastustettava niitä, jotta sen omat tutkinta- tai syytetoimet eivät vaarannu; vastustaminen voi kestää niin kauan kuin perusteet siihen ovat olemassa. Jos EPPO vastustaa pyyntöä, virasto ei saa toteuttaa kyseisiä toimia. Poikkeustapauksissa EPPO voi tutkimusten monimutkaisuuden vuoksi ilmoittaa virastolle, että määräaikaa on tarpeen jatkaa 20 työpäivällä. EPPOn on ilmoitettava virastolle ilman aiheetonta viivästystä, kun näitä perusteita ei enää sovelleta.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 f artikla – 1 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos EPPO ei vastusta tutkimusta edellä vahvistetussa määräajassa, virasto voi aloittaa tutkimuksen, ja sen on suoritettava se tiiviissä yhteistyössä EPPOn kanssa.

Jos EPPO hyväksyy pyynnön, viraston on toteutettava kyseiset toimet tiiviissä yhteistyössä EPPOn kanssa.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 f artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos EPPO saa tietää 12 g artiklassa tarkoitetun asianhallintajärjestelmän tarkastusmekanismin kautta, että virasto suorittaa samoja tosiseikkoja koskevan tutkimuksen, joita myös EPPO haluaa tutkia, sen on ilmoitettava asiasta virastolle 24 tunnin kuluessa. Tällöin viraston on lopetettava tutkimuksensa, ellei EPPO pyydä virastoa tukemaan tai täydentämään toimiaan 12 e artiklan mukaisesti.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 g artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto sopii tarvittaessa EPPOn kanssa hallinnollisista järjestelyistä yhteistyön helpottamiseksi 1 artiklan 4 a kohdassa vahvistetun mukaisesti. Tällaisilla työjärjestelyillä voidaan vahvistaa tietojen, kuten henkilötietojen, operatiivisten, strategisten tai teknisten tietojen sekä salaisiksi luokiteltujen tietojen, vaihtoa koskevat käytännön yksityiskohdat. Niiden on sisällettävä yksityiskohtaiset järjestelyt, jotka koskevat jatkuvaa tietojenvaihtoa virastojen vastaanottaessa ja todentaessa väitteitä.

1.  Virasto sopii tarvittaessa EPPOn kanssa hallinnollisista järjestelyistä yhteistyön helpottamiseksi 1 artiklan 4 a kohdassa vahvistetun mukaisesti. Tällaisilla työjärjestelyillä voidaan vahvistaa tietojen, kuten henkilötietojen, operatiivisten, strategisten tai teknisten tietojen sekä salaisiksi luokiteltujen tietojen, vaihtoa koskevat käytännön yksityiskohdat. Niiden on sisällettävä yksityiskohtaiset järjestelyt, jotka koskevat jatkuvaa tietojenvaihtoa virastojen vastaanottaessa ja todentaessa väitteitä. Viraston pääjohtaja ja Euroopan pääsyyttäjä tapaavat vähintään kerran vuodessa keskustellakseen yhteistä etua koskevista asioista.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

12 g artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virastolle annetaan osuma / ei osumaa -tyyppisten hakujen pohjalta epäsuora pääsy EPPOn asianhallintajärjestelmässä oleviin tietoihin. Jos viraston asianhallintajärjestelmään syöttämien tietojen ja EPPOn hallussa olevien tietojen väliltä löytyy vastaavuus, vastaavuuden löytymisestä ilmoitetaan sekä EPPOlle että virastolle. Viraston on toteuttava tarvittavat toimenpiteet pääsyn antamiseksi EPPOlle osuma / ei osumaa -tyyppisten hakujen pohjalta asianhallintajärjestelmässään oleviin tietoihin.

2.  Virastolle annetaan osuma / ei osumaa -tyyppisten hakujen pohjalta epäsuora pääsy EPPOn asianhallintajärjestelmässä oleviin tietoihin. Jos viraston asianhallintajärjestelmään syöttämien tietojen ja EPPOn hallussa olevien tietojen väliltä löytyy vastaavuus, vastaavuuden löytymisestä ilmoitetaan ilman eri toimenpiteitä sekä EPPOlle että virastolle. Viraston on toteuttava tarvittavat toimenpiteet nopean pääsyn antamiseksi EPPOlle osuma / ei osumaa -tyyppisten hakujen pohjalta asianhallintajärjestelmässään oleviin tietoihin. OLAF käyttää epäsuoraa pääsyä EPPOn asianhallintajärjestelmän yhteydessä olevaan tietoon ainoastaan sitä varten ja siltä osin kuin se on tarpeen tässä asetuksessa määriteltyjen OLAFin tehtävien suorittamiseksi, ja se on perusteltava asianmukaisesti ja vahvistettava OLAFin perustaman sisäisen menettelyn avulla. Viraston on pidettävä kirjaa kaikista tapauksista, joissa on päästy EPPOn asianhallintajärjestelmään. Tietoihin pääsyn tuloksiin sovelletaan 10 artiklassa tarkoitettuja luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevia sääntöjä.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

15 artikla – 9 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a)  Lisätään 15 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”9 a.  Valvontakomitea nimittää perusoikeusvaltuutetun jäsentensä keskuudesta. Perusoikeusvaltuutetun on seurattava, miten virasto noudattaa perusoikeuksia ja prosessuaalisia takeita. Perusoikeusvaltuutetun on annettava valvontakomitealle lausuntoja ja tarvittaessa suosituksia viraston toiminnasta ja tutkimuksista. Perusoikeusvaltuutetun lausunnot ja suositukset on sisällytettävä 9 artiklan mukaisiin valvontakomitean raportteihin.”

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta – a alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

16 artikla – 1 kohta – kolmas virke

 

Komission teksti

Tarkistus

Näihin tilaisuuksiin voidaan kutsua tilintarkastustuomioistuimen, EPPOn, Eurojustin ja/tai Europolin jäseniä tapauskohtaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, pääjohtajan tai valvontakomitean pyynnöstä.

Euroopan pääsyyttäjää pyydetään osallistumaan näkemystenvaihtoon. Näihin tilaisuuksiin voidaan kutsua tilintarkastustuomioistuimen, Eurojustin ja/tai Europolin jäseniä tapauskohtaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, pääjohtajan tai valvontakomitean pyynnöstä.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

17 artikla – 4 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a a)  korvataan 4 kohta seuraavasti:

4.  Pääjohtaja raportoi säännöllisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viraston suorittamien tutkimusten tuloksista, toteutetuista toimista ja esiin tulleista ongelmista tutkimusten luottamuksellisuudesta kiinni pitäen, asianomaisten henkilöiden ja ilmiantajien laillisia oikeuksia kunnioittaen ja, mikäli aiheellista, oikeuskäsittelyyn sovellettavia kansallisia säännöksiä noudattaen.

4.  Pääjohtaja raportoi säännöllisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, EPPOlle ja tilintarkastustuomioistuimelle viraston suorittamien tutkimusten tuloksista, toteutetuista toimista ja esiin tulleista ongelmista tutkimusten luottamuksellisuudesta ja tietosuojan periaatteista kiinni pitäen, asianomaisten henkilöiden ja ilmiantajien laillisia oikeuksia kunnioittaen ja, mikäli aiheellista, oikeuskäsittelyyn sovellettavia kansallisia säännöksiä noudattaen.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013

19 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

14 a)  Korvataan 19 artikla seuraavasti:

19 artikla

19 artikla

Arviointikertomus

Arviointikertomus

Komissio antaa viimeistään 2 päivänä lokakuuta 2017 Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Kertomukseen liitetään valvontakomitean lausunto ja siinä todetaan, onko tätä asetusta tarpeen muuttaa.

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Kertomuksessa arvioidaan erityisesti viraston ja EPPOn välisen yhteistyön tehokkuutta. Kertomukseen liitetään valvontakomitean lausunto ja siinä todetaan, onko tätä asetusta tarpeen muuttaa.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen muuttaminen Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta

Viiteasiakirjat

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

5.7.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

5.7.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Monica Macovei

3.9.2018

Valiokuntakäsittely

19.11.2018

10.1.2019

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

4

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

ECR

Marek Jurek, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttaminen Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta

Viiteasiakirjat

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

24.5.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

5.7.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

5.7.2018

LIBE

5.7.2018

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Ingeborg Gräßle

8.6.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.3.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Ashworth, Louis-Joseph Manscour, Julia Pitera, Miroslav Poche, Miguel Viegas

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Martina Werner

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

22.3.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Louis-Joseph Manscour, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Martina Werner

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

EFDD

Jonathan Bullock

2

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Miguel Viegas

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

–  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus