Procedūra : 2018/0170(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0179/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0179/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 16/04/2019 - 8.25

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0383

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 606kWORD 238k
22.3.2019
PE 629.629v02-00 A8-0179/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un OLAF izmeklēšanas efektivitāti

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Ingeborg Gräßle

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
  JuridiskāS komitejAS ATZINUMS
 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un OLAF izmeklēšanas efektivitāti

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0338),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 325. pantu saistībā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0214/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013(1),

–  ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas atzinumu Nr. 8/2018(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus (A8-0179/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2017/13713 un Padomes Regulu (ES) 2017/19394, Savienība ir ievērojami pastiprinājusi līdzekļus, kas pieejami Savienības finanšu interešu aizsardzībai, izmantojot krimināltiesības. Eiropas Prokuratūra (EPPO) būs pilnvarota iesaistītajās dalībvalstīs veikt kriminālizmeklēšanu un izvirzīt apsūdzības par noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar Savienības budžetu, kā noteikts Direktīvā (ES) 2017/1371.

(1)  Pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2017/13713 un Padomes Regulu (ES) 2017/19394, Savienība ir ievērojami nostiprinājusi saskaņota tiesiskā regulējuma noteikumus attiecībā uz līdzekļiem, kas pieejami Savienības finanšu interešu aizsardzībai, izmantojot krimināltiesības. Eiropas Prokuratūra (EPPO) ir būtiska prioritāte krimināltiesību un krāpšanas apkarošanas politikas jomā, un tā būs pilnvarota iesaistītajās dalībvalstīs veikt kriminālizmeklēšanu un izvirzīt apsūdzības par noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar Savienības budžetu, kā noteikts Direktīvā (ES) 2017/1371.

_________________

_________________

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp.).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp.).

4 Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).

4 Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (“Birojs”) veic administratīvu izmeklēšanu par administratīviem pārkāpumiem, kā arī par noziedzīgu rīcību. Izmeklēšanai noslēdzoties, tas var sniegt valstu kriminālvajāšanas iestādēm ar tiesvedību saistītus ieteikumus, kuru mērķis ir dot iespēju izvirzīt apsūdzības un veikt kriminālvajāšanu dalībvalstīs. Turpmāk par aizdomām par noziedzīgiem nodarījumiem dalībvalstīs, kas piedalās EPPO, tas ziņos EPPO un sadarbosies ar to saistībā ar EPPO veikto izmeklēšanu.

(2)  Lai aizsargātu Savienības finanšu intereses, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (“Birojs”) veic administratīvu izmeklēšanu par administratīviem pārkāpumiem, kā arī par noziedzīgu rīcību. Izmeklēšanai noslēdzoties, tas var sniegt valstu kriminālvajāšanas iestādēm ar tiesvedību saistītus ieteikumus, kuru mērķis ir dot iespēju izvirzīt apsūdzības un veikt kriminālvajāšanu dalībvalstīs. Turpmāk par aizdomām par noziedzīgiem nodarījumiem dalībvalstīs, kas piedalās EPPO, tas ziņos EPPO un sadarbosies ar to saistībā ar EPPO veikto izmeklēšanu.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Tāpēc pēc Regulas (ES) 2017/1939 pieņemšanas būtu jāgroza Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/20135. Noteikumi, kas Regulā (ES) 2017/1939 reglamentē attiecības starp EPPO un Biroju, būtu jāatspoguļo un jāpapildina Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 noteikumos, lai, izmantojot sinerģiju starp šīm divām struktūrām, nodrošinātu Savienības finanšu interešu aizsardzības visaugstāko līmeni.

(3)  Tāpēc pēc Regulas (ES) 2017/1939 pieņemšanas būtu jāgroza un atbilstoši jāpielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/20135. Noteikumi, kas Regulā (ES) 2017/1939 reglamentē attiecības starp EPPO un Biroju, būtu jāatspoguļo un jāpapildina Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 noteikumos, lai, izmantojot sinerģiju starp šīm divām struktūrām, proti, īstenojot ciešas sadarbības, informācijas apmaiņas un papildināmības principus un tiecoties nepieļaut darbību dubultošanos, nodrošinātu Savienības finanšu interešu aizsardzības visaugstāko līmeni.

_________________

_________________

5 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, EURATOM) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

5 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, EURATOM) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts, ka Birojam, kā arī visām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām un valstu kompetentajām iestādēm bez liekas kavēšanās ir jāziņo EPPO par noziedzīgu rīcību, kas varētu būt EPPO kompetencē. Tā kā Birojs ir pilnvarots veikt krāpšanas, korupcijas un jebkuras citas nelikumīgas darbības, kas skar Savienības finanšu intereses, administratīvu izmeklēšanu, tam ir vislabākās iespējas un viss vajadzīgais, lai darbotos kā dabisks EPPO partneris un privileģēts informācijas avots.

(5)  Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts, ka Birojam, kā arī visām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām un valstu kompetentajām iestādēm bez liekas kavēšanās ir jāziņo EPPO par aizdomām par noziedzīgu rīcību, kas varētu būt EPPO kompetencē. Tā kā Birojs ir pilnvarots veikt krāpšanas, korupcijas un jebkuras citas nelikumīgas darbības, kas skar Savienības finanšu intereses, administratīvu izmeklēšanu, tam ir vislabākās iespējas un viss vajadzīgais, lai darbotos kā dabisks EPPO partneris un privileģēts informācijas avots.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Atbilstoši Regulai (ES) 2017/1939 Birojam principā nevajadzētu sākt paralēlu administratīvu izmeklēšanu par tiem pašiem faktiem, par kuriem izmeklēšanu veic EPPO. Tomēr dažos gadījumos Savienības finanšu interešu aizsardzības nolūkā pirms EPPO sāktā kriminālprocesa pabeigšanas Birojam var būt nepieciešams veikt papildu administratīvu izmeklēšanu, lai pārliecinātos, vai ir vajadzīgi piesardzības pasākumi vai arī būtu jāsauc pie finanšu, disciplināras vai administratīvas atbildības. Šī papildu izmeklēšana cita starpā var būt lietderīga, lai atgūtu Savienības budžetā maksājamās summas, uz kurām attiecas īpaši noteikumi par noilgumu, ja riskam pakļautās summas ir ļoti lielas vai riska situācijās ir jāizvairās no papildu izdevumiem, veicot administratīvus pasākumus.

(9)  Atbilstoši Regulai (ES) 2017/1939 Birojam principā nevajadzētu sākt paralēlu administratīvu izmeklēšanu par tiem pašiem faktiem, par kuriem izmeklēšanu veic EPPO. Tomēr dažos gadījumos Savienības finanšu interešu aizsardzības nolūkā pirms EPPO sāktā kriminālprocesa pabeigšanas Birojam var būt nepieciešams veikt papildu administratīvu izmeklēšanu, lai pārliecinātos, vai ir vajadzīgi piesardzības pasākumi vai arī būtu jāsauc pie finanšu, disciplināras vai administratīvas atbildības. Šī papildu izmeklēšana cita starpā var būt lietderīga, lai atgūtu Savienības budžetā maksājamās summas, uz kurām attiecas īpaši noteikumi par noilgumu, ja riskam pakļautās summas ir ļoti lielas vai riska situācijās ir jāizvairās no papildu izdevumiem, veicot administratīvus pasākumus. Ņemot vērā to, ka šāda izmeklēšana ir papildinoša, tā būtu jāveic tikai ar EPPO piekrišanu.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts, ka EPPO var lūgt Biroju veikt šādu papildu izmeklēšanu. Gadījumos, kad EPPO to nelūdz, noteiktos apstākļos šādai papildu izmeklēšanai vajadzētu būt iespējamai arī pēc Biroja iniciatīvas. Konkrēti, EPPO būtu jāvar iebilst pret to, ka Birojs sāk vai turpina izmeklēšanu vai veic konkrētas izmeklēšanas darbības. Šo iebildumu pamatā vajadzētu būt nepieciešamībai aizsargāt EPPO izmeklēšanas efektivitāti, un tiem vajadzētu būt proporcionāliem šim mērķim. Birojam būtu jāatturas veikt darbību, pret kuru ir iebildusi EPPO. Ja EPPO neiebilst, Birojam izmeklēšana būtu jāveic, cieši konsultējoties ar EPPO.

(10)  Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts, ka EPPO var lūgt Biroju veikt šādu papildu izmeklēšanu. Gadījumos, kad EPPO to nelūdz, noteiktos apstākļos pēc konsultēšanās ar EPPO šādai papildu izmeklēšanai vajadzētu būt iespējamai arī pēc Biroja iniciatīvas. Konkrēti, EPPO būtu jāvar iebilst pret to, ka Birojs sāk vai turpina izmeklēšanu vai veic konkrētas izmeklēšanas darbības. Šo iebildumu pamatā vajadzētu būt nepieciešamībai aizsargāt EPPO izmeklēšanas efektivitāti, un tiem vajadzētu būt proporcionāliem šim mērķim. Birojam būtu jāatturas veikt darbību, pret kuru ir iebildusi EPPO. Ja EPPO piekrīt lūgumam, Birojam izmeklēšana būtu jāveic, cieši konsultējoties ar EPPO.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lai nodrošinātu efektīvu koordināciju starp Biroju un EPPO, tiem būtu pastāvīgi jāapmainās ar informāciju. Informācijas apmaiņa posmos, pirms Birojs un EPPO sāk izmeklēšanu, ir īpaši svarīga, lai nodrošinātu attiecīgo darbību pienācīgu koordināciju un izvairītos no dublēšanās. Birojam un EPPO savā darba vienošanās dokumentā būtu jāprecizē šīs informācijas apmaiņas kārtība un nosacījumi.

(12)  Lai nodrošinātu efektīvu koordināciju, sadarbību un pārredzamību starp Biroju un EPPO, tiem būtu pastāvīgi jāapmainās ar informāciju. Informācijas apmaiņa posmos, pirms Birojs un EPPO sāk izmeklēšanu, ir īpaši svarīga, lai nodrošinātu attiecīgo darbību pienācīgu koordināciju, garantētu papildināmību un izvairītos no dublēšanās. Šai nolūkā Birojam un EPPO būtu jāizmanto savu attiecīgo lietu pārvaldības sistēmu “informācija ir/nav atrasta” funkcijas. Birojam un EPPO savā darba vienošanās dokumentā būtu jāprecizē šīs informācijas apmaiņas kārtība un nosacījumi.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Grozot Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013, ir jāpievēršas pašiem nepārprotamākajiem konstatējumiem, kas ietverti Komisijas novērtējumā. Tās ir būtiskas izmaiņas, kas nepieciešamas īstermiņā, lai stiprinātu Biroja izmeklēšanas satvaru nolūkā saglabāt spēcīgu un pilnībā darbspējīgu Biroju, kurš papildina EPPO krimināltiesisko pieeju ar administratīvu izmeklēšanu, bet kas nemaina ne uzdevumus, ne pilnvaras. Tās galvenokārt attiecas uz jomām, kurās skaidrības trūkums regulā pašlaik mazina Biroja spēju efektīvi veikt izmeklēšanu, tādām kā pārbaužu veikšana uz vietas, iespēja piekļūt bankas kontu informācijai vai lietās sagatavoto Biroja ziņojumu kā pierādījumu pieņemamība.

(14)  Grozot Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013, ir jāpievēršas pašiem nepārprotamākajiem konstatējumiem, kas ietverti Komisijas novērtējumā. Tās ir būtiskas izmaiņas, kas nepieciešamas īstermiņā, lai stiprinātu Biroja izmeklēšanas satvaru nolūkā saglabāt spēcīgu un pilnībā darbspējīgu Biroju, kurš papildina EPPO krimināltiesisko pieeju ar administratīvu izmeklēšanu, bet kas nemaina ne uzdevumus, ne pilnvaras. Tās galvenokārt attiecas uz jomām, kurās skaidrības trūkums regulā pašlaik mazina Biroja spēju efektīvi veikt izmeklēšanu, tādām kā pārbaužu veikšana uz vietas, iespēja piekļūt bankas kontu informācijai vai lietās sagatavoto Biroja ziņojumu kā pierādījumu pieņemamība. Ne vēlāk kā divus gadus pēc EPPO un Biroja darbības un to sadarbības novērtēšanas Komisijai būtu jāiesniedz jauns un visaptverošs priekšlikums.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Iekšējā izmeklēšanā un vajadzības gadījumā ārējā izmeklēšanā Birojam ir piekļuve jebkādai būtiskai informācijai, ko glabā iestādes, struktūras, biroji un aģentūras. Kā ierosināts Komisijas novērtējumā, lai atspoguļotu nepārtraukto tehnikas progresu, ir jāprecizē, ka šai piekļuvei vajadzētu būt iespējamai neatkarīgi no nesēja, kurā šī informācija vai dati tiek glabāti.

(24)  Iekšējā izmeklēšanā un vajadzības gadījumā ārējā izmeklēšanā Birojam ir piekļuve jebkādai būtiskai informācijai, ko glabā iestādes, struktūras, biroji un aģentūras. Kā ierosināts Komisijas novērtējumā, lai atspoguļotu nepārtraukto tehnikas progresu, ir jāprecizē, ka šai piekļuvei vajadzētu būt iespējamai neatkarīgi no nesēja veida, kurā šī informācija vai dati tiek glabāti.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(26a)  Lai pievērstu uzmanību procesuālo tiesību un garantiju aizsardzībai un ievērošanai, Birojam būtu jāizveido iekšēja struktūrvienība — procesuālo garantiju kontrolieris — un jānodrošina šai struktūrvienībai pienācīgi resursi. Procesuālo garantiju kontrolierim vajadzētu būt piekļuvei visai informācijai, kas nepieciešama viņa pienākumu izpildei.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

26.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(26b)  Ar šo regulu jāizveido sūdzību mehānisms, lai Birojs sadarbībā ar procesuālo garantiju kontrolieri aizsargātu procesuālo tiesību un garantiju ievērošanu visās Biroja darbībās. Tam vajadzētu būt administratīvam mehānismam, kas paredzētu kontrolierim atbildību par Biroja saņemto sūdzību apstrādi atbilstīgi tiesībām uz labu pārvaldību. Mehānismam vajadzētu būt efektīvam un nodrošināt, ka uz sūdzībām tiek pienācīgi reaģēts. Lai uzlabotu pārredzamību un pārskatatbildību, Biroja gada ziņojumā būtu jāsniedz ziņas par sūdzību mehānismu. Tajā būtu jo īpaši jānorāda saņemto sūdzību skaits, procesuālo tiesību un procesuālo garantiju pārkāpumu veidi, attiecīgās darbības un, ja iespējams, arī Biroja veiktie pēcpasākumi.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Biroja pilnvaras ietver no PVN pašu resursiem gūtu Savienības budžeta ieņēmumu aizsardzību. Šajā jomā Birojam būtu jāvar atbalstīt un papildināt dalībvalstu darbības, veicot izmeklēšanu saskaņā ar tā pilnvarām, koordinējot valstu kompetentās iestādes sarežģītās transnacionālās lietās un sniedzot atbalstu un palīdzību dalībvalstīm un EPPO. Šai nolūkā, lai sekmētu un veicinātu sadarbību krāpšanas apkarošanā PVN jomā, Birojam būtu jāvar apmainīties ar informāciju, izmantojot Eurofisc tīklu, kas izveidots ar Padomes Regulu (ES) Nr. 904/20109.

(29)  Biroja pilnvaras ietver no PVN pašu resursiem gūtu Savienības budžeta ieņēmumu aizsardzību. Šajā jomā Birojam būtu jāvar atbalstīt un papildināt dalībvalstu darbības, veicot izmeklēšanu saskaņā ar tā pilnvarām, koordinējot valstu kompetentās iestādes sarežģītās transnacionālās lietās un sniedzot atbalstu un palīdzību dalībvalstīm un EPPO. Šai nolūkā, lai sekmētu un veicinātu sadarbību krāpšanas apkarošanā PVN jomā, Birojam būtu jāvar apmainīties ar informāciju, izmantojot Eurofisc tīklu, kas izveidots ar Padomes Regulu (ES) Nr. 904/20109, un ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/17259a noteikumus.

_________________

_________________

9 Padomes Regula (ES) Nr. 904/2010 (2010. gada 7. oktobris) par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā, OV L 268, 12.10.2010., 1.–18. lpp.

9 Padomes Regula (ES) Nr. 904/2010 (2010. gada 7. oktobris) par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā, OV L 268, 12.10.2010., 1.–18. lpp.

 

9a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(32a)  Dalībvalstu kompetentās iestādes sniedz Birojam nepieciešamo palīdzību tā uzdevumu veikšanā. Ja Birojs kādas dalībvalsts prokuratūras iestādēm sniedz tieslietu jomas ieteikumus, bet nekādi pēcpasākumi netiek veikti, attiecīgajai dalībvalstij būtu jāpamato Birojam savs lēmums. Reizi gadā Birojam būtu jāsagatavo ziņojums, lai sniegtu pārskatu par dalībvalstu sniegto palīdzību un par veiktajiem pēcpasākumiem saistībā ar tieslietu jomas ieteikumiem.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

32.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(32b)  Lai papildinātu šajā regulā izklāstītos procesuālos izmeklēšanas noteikumus, Birojam būtu jāizveido izmeklēšanas procedūras kodekss, kas jāievēro Biroja darbiniekiem. Tādēļ būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz šāda procedūras kodeksa izveidi, neskarot Biroja neatkarību tā kompetenču īstenošanā. Šiem deleģētajiem aktiem jo īpaši būtu jāaptver: praksi, kas jāievēro Biroja pilnvaru un statūtu īstenošanā; sīki izstrādātus noteikumus par izmeklēšanas procedūrām, kā arī par atļautajām izmeklēšanas darbībām; attiecīgo personu likumīgās tiesības; procesuālās garantijas; datu aizsardzības noteikumus, kā arī saziņas un dokumentu pieejamības politiku; noteikumus par likumības pārbaudēm un attiecīgajām personām pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem; attiecības ar EPPO. Ir īpaši būtiski, lai Birojs, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un pienācīga dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

Pamatojums

Apsvērums atbilst grozījumam Nr. 100 ziņojuma projektā.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

32.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(32c)   Ne vēlāk kā piecu gadu laikā no dienas, ko nosaka saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 120. panta 2. punkta otro daļu, Komisija novērtē šīs regulas piemērošanu un jo īpaši Biroja un EPPO sadarbības efektivitāti.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

1. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1)  regulas 1. panta 1. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

1.  Lai pastiprināti apkarotu krāpšanu, korupciju un jebkādas citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (turpmāk abas kopā “Savienība”, ja tas kontekstuāli nepieciešams) finanšu intereses, ar Lēmumu 1999/352/EK, EOTK, Euratom izveidotais Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (“Birojs”) īsteno izmeklēšanas pilnvaras, kas piešķirtas Komisijai saskaņā ar:

“1.  Lai pastiprināti apkarotu krāpšanu, korupciju un jebkādas citas nelikumīgas darbības vai pārkāpumus, kas ietekmē Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (turpmāk abas kopā “Savienība”, ja tas kontekstuāli nepieciešams) finanšu intereses, ar Lēmumu 1999/352/EK, EOTK, Euratom izveidotais Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (“Birojs”) īsteno izmeklēšanas pilnvaras, kas piešķirtas Komisijai saskaņā ar:”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Mērķi būtu jāpielāgo jaunajam OLAF darbības virzienam. Šis ir horizontāls grozījums, ko izdara visā regulas tekstā.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

1. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1a)  regulas 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Birojs sniedz dalībvalstīm Komisijas palīdzību, organizējot ciešu un regulāru dalībvalstu kompetento iestāžu sadarbību, lai koordinētu to rīcību Savienības finanšu interešu aizsardzībai pret krāpšanu. Birojs palīdz izstrādāt un attīstīt metodes, kā novērst un apkarot krāpšanu, korupciju un jebkādas citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Birojs veicina un koordinē operatīvās pieredzes un procesuālās paraugprakses apmaiņu ar dalībvalstīm un to starpā par Savienības finanšu interešu aizsardzības jomu un atbalsta kopīgas krāpšanas apkarošanas darbības, ko uz brīvprātības pamata veic dalībvalstis.

“2.  Birojs sniedz dalībvalstīm Komisijas palīdzību, organizējot ciešu un regulāru dalībvalstu kompetento iestāžu sadarbību, lai koordinētu to rīcību Savienības finanšu interešu aizsardzībai pret krāpšanu. Birojs palīdz izstrādāt un attīstīt metodes, kā novērst un apkarot krāpšanu, korupciju un visas citas nelikumīgas darbības vai pārkāpumus, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Birojs veicina un koordinē operatīvās pieredzes un labākās procesuālās prakses apmaiņu ar dalībvalstīm un to starpā par Savienības finanšu interešu aizsardzības jomu, un atbalsta kopīgas krāpšanas apkarošanas darbības, ko uz brīvprātības pamata veic dalībvalstis.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Sk. 1. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1.b punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

1. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1b)  regulas 1. panta 3. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

d) Regulu (EK) Nr. 45/2001.

"d) Regulu (ES) 2018/1725;".

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=EN)

Pamatojums

Tehnisks grozījums. 11.12.2018. Regula (EK) Nr. 45/2001 tika atcelta un aizstāta ar Regulu (ES) 2018/1725.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1.c punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

1. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1c)  regulas 1. panta 3. punktam pievieno šādu da) apakšpunktu:

 

“da)  Regulu (ES) 2016/679;";

Pamatojums

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ieteikums.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1.d punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

1. pants – 4. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1d)  regulas 1. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

4.  Iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās, kas izveidotas saskaņā ar Līgumiem vai pamatojoties uz tiem (“iestādes, struktūras, biroji un aģentūras”), Birojs veic administratīvu izmeklēšanu, lai apkarotu krāpšanu, korupciju un jebkādas citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Šajā nolūkā tas izmeklē nopietnus jautājumus, kuri attiecas uz tādu profesionālo pienākumu veikšanu, kas rada ierēdņu un citu Savienības darbinieku nolaidību pienākumu pildīšanā, kas var būt cēlonis disciplinārlietai vai attiecīgā gadījumā kriminālprocesam, vai līdzīgus pārkāpumus pienākumu pildīšanā, ko izdarījuši iestāžu un struktūru locekļi, biroju un aģentūru vadītāji vai iestāžu, struktūru, biroju vai aģentūru personāla locekļi, uz kuriem neattiecas Civildienesta noteikumi (turpmāk kopā “ierēdņi, citi darbinieki, iestāžu vai struktūru locekļi, biroju vai aģentūru vadītāji vai personāla locekļi”).

“4.  Iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās, kas izveidotas saskaņā ar Līgumiem vai pamatojoties uz tiem (“iestādes, struktūras, biroji un aģentūras”), neskarot 12.d pantu, Birojs veic administratīvu izmeklēšanu, lai apkarotu krāpšanu, korupciju un jebkādas citas nelikumīgas darbības vai pārkāpumus, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Šajā nolūkā tas izmeklē nopietnus jautājumus, kuri attiecas uz tādu profesionālo pienākumu veikšanu, kas rada ierēdņu un citu Savienības darbinieku nolaidību pienākumu pildīšanā, kas var būt cēlonis disciplinārlietai vai attiecīgā gadījumā kriminālprocesam, vai līdzīgus pārkāpumus pienākumu pildīšanā, ko izdarījuši iestāžu un struktūru locekļi, biroju un aģentūru vadītāji vai iestāžu, struktūru, biroju vai aģentūru personāla locekļi, uz kuriem neattiecas Civildienesta noteikumi (turpmāk kopā “ierēdņi, citi darbinieki, iestāžu vai struktūru locekļi, biroju vai aģentūru vadītāji vai personāla locekļi”).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Atgādinājums, ka EPPO galvenokārt būs atbildīga par krimināllietām.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

1. pants – 4.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.a  Birojs izveido un uztur ciešas attiecības ar Eiropas Prokuratūru (EPPO), kas izveidota ar Padomes Regulu (ES) 2017/193913 ciešākas sadarbības rezultātā. Šo attiecību pamatā ir savstarpēja sadarbība un informācijas apmaiņa. Šo attiecību mērķis jo īpaši ir nodrošināt, ka, izmantojot to attiecīgo pilnvaru papildināmību un Birojam sniedzot atbalstu EPPO, Savienības finanšu interešu aizsardzībai tiek izmantoti visi pieejamie līdzekļi.

4.a  Birojs izveido un uztur ciešas attiecības ar Eiropas Prokuratūru (EPPO), kas izveidota ar Padomes Regulu (ES) 2017/193913 ciešākas sadarbības rezultātā. Šo attiecību pamatā ir savstarpēja sadarbība, papildināmība, dublēšanās novēršana un informācijas apmaiņa. Šo attiecību mērķis jo īpaši ir nodrošināt, ka, izmantojot to attiecīgo pilnvaru papildināmību un Birojam sniedzot atbalstu EPPO, Savienības finanšu interešu aizsardzībai tiek izmantoti visi pieejamie līdzekļi.

_________________

_________________

13 Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).

13 Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

1. pants – 5. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1a)  regulas 1. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

5.  Piemērojot šo regulu, dalībvalstu kompetentās iestādes un iestādes, struktūras, biroji vai aģentūras ar Biroju var noslēgt administratīvas vienošanās. Minētās administratīvās vienošanās var jo īpaši attiekties uz informācijas nodošanu un izmeklēšanas veikšanu.

“5.  Piemērojot šo regulu, dalībvalstu kompetentās iestādes un iestādes, struktūras, biroji vai aģentūras ar Biroju var noslēgt administratīvas vienošanās. Minētās administratīvās vienošanās var jo īpaši attiekties uz informācijas nodošanu, izmeklēšanas veikšanu un izmeklēšanas pēcpasākumiem.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

2. pants – 1. daļa – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1b)  regulas 2. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2) “pārkāpums” ir “pārkāpums”, kā tas definēts Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 1. panta 2. punktā;

2) “pārkāpums” ir “pārkāpums”, kā tas definēts Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 1. panta 2. punktā, tostarp pārkāpums, kas ietekmē ieņēmumus no pievienotās vērtības nodokļa;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1.c punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

2. pants – 1. daļa – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1c)  regulas 2. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3)  “krāpšana, korupcija un jebkādas citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses” ir lietots tādā nozīmē, kāda tam piešķirta attiecīgajos Savienības tiesību aktos;

3)  “krāpšana, korupcija un jebkādas citas nelikumīgas darbības vai pārkāpumi, kas ietekmē Savienības finanšu intereses” ir lietots tādā nozīmē, kāda tam piešķirta attiecīgajos Savienības tiesību aktos;

Pamatojums

Sk. 1. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

2. pants – 1. daļa – 5. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(2a)  regulas 2. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

5)  “attiecīgā persona” ir jebkura persona vai uzņēmējs, kuru tur aizdomās par krāpšanas, korupcijas vai jebkādu citu nelikumīgu darbību veikšanu, kuras ietekmē Savienības finanšu intereses, un attiecībā uz kuru Birojs veic izmeklēšanu.

5)  “attiecīgā persona” ir jebkura persona vai uzņēmējs, kuru tur aizdomās par krāpšanas, korupcijas vai jebkādu citu nelikumīgu darbību vai pārkāpumu veikšanu, kuras ietekmē Savienības finanšu intereses, un attiecībā uz kuru Birojs veic izmeklēšanu.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Sk. 1. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

2. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2b)  regulas 2. pantam pievieno šādu 7.a punktu:

 

“7.a  “iestādes loceklis” ir attiecīgi Eiropas Parlamenta loceklis, Eiropadomes loceklis, dalībvalsts ministra līmeņa pārstāvis Padomē, Eiropas Komisijas loceklis, Eiropas Savienības Tiesas loceklis, Eiropas Centrālās bankas Padomes loceklis vai Revīzijas palātas loceklis;”;

Pamatojums

Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 saistībā ar Procesuālo garantiju kontroliera amata izveidošanu (COM(2014)0340 final).

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2.c punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

2. pants – 1. daļa – 7.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2c)  regulas 2. pantam pievieno šādu 7.b punktu:

 

“7.b  “vieni un tie paši fakti” nozīmē, ka būtiski fakti ir identiski, ar būtiskiem faktiem saprotot to, ka pastāv vairāki konkrēti apstākļi, kas ir nesaraujami saistīti kopā un kas kopumā var noteikt, ka tiek veikta neatļauta izmeklēšana, kas ir Biroja vai EPPO kompetencē.”

Pamatojums

Grozījums ierosināts atbilstīgi Uzraudzības komitejas ierosinājumam tās 2018. gada 20. novembra vēstulē.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

3. pants – visraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ārēja izmeklēšana

Pārbaudes uz vietas un inspekcijas dalībvalstīs un trešās valstīs

Pamatojums

Referente ierosina nenošķirt ārējo un iekšējo izmeklēšanu.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

3. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Regulas 1. pantā un 2. panta 1. un 3. punktā definētajā darbības jomā Birojs veic pārbaudes uz vietas un inspekcijas dalībvalstīs un — saskaņā ar spēkā esošiem sadarbības un savstarpējās palīdzības nolīgumiem un citiem juridiskiem instrumentiem — trešās valstīs un starptautisku organizāciju telpās.

1.  Regulas 1. pantā definētajā darbības jomā Birojs veic pārbaudes uz vietas un inspekcijas dalībvalstīs un — saskaņā ar spēkā esošiem sadarbības un savstarpējās palīdzības nolīgumiem un citiem juridiskiem instrumentiem — trešās valstīs un starptautisku organizāciju telpās.

Pamatojums

Komisija šajā gadījumā ir norādījusi atsauci uz 2. panta 1. un 3. punktu, taču 4. panta 1. punktā šādas atsauces nav. Tas var radīt juridisko nenoteiktību. Katrā ziņā atsauce ir lieka, jo 2. panta 1. un 3. punkta noteikumi jau ir iekļauti 1. panta 1. punktā. Tādēļ ierosināts atsauci svītrot.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

3. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Izmeklēšanas gaitā uzņēmēji sadarbojas ar Biroju. Birojs var pieprasīt uzņēmējiem mutisku informāciju, tostarp veicot intervijas, un rakstisku informāciju.

3.  Izmeklēšanas gaitā uzņēmēji sadarbojas ar Biroju. Birojs var pieprasīt uzņēmējiem mutisku un rakstisku informāciju saskaņā ar 4. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

Pamatojums

Ar grozījumu tiek izveidot saikne ar 4. panta 2. punkta b) apakšpunktu atbilstīgi ierosinājumam atcelt iekšējās un ārējās izmeklēšanas nošķiršanu.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

3. pants – 6. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc Biroja pieprasījuma attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde sniedz Biroja darbiniekiem palīdzību, kas vajadzīga, lai viņi varētu efektīvi veikt savus uzdevumus, kuri norādīti 7. panta 2. punktā minētajā rakstiskajā pilnvarā.

Pēc Biroja pieprasījuma attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde bez nepamatotas kavēšanās sniedz Biroja darbiniekiem palīdzību, kas vajadzīga, lai viņi varētu efektīvi veikt savus uzdevumus, kuri norādīti 7. panta 2. punktā minētajā rakstiskajā pilnvarā.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

3. pants – 6. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 nodrošina, ka Biroja darbinieki var piekļūt visai informācijai un dokumentiem, kas saistīti ar izmeklējamo lietu un kas izrādās nepieciešami, lai pārbaudes uz vietas un inspekciju varētu veikt efektīvi un lietderīgi, un ka viņi var uzņemties dokumentu vai informācijas glabāšanu, lai nodrošinātos pret to zaudējuma iespēju.

Attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 nodrošina, ka Biroja darbinieki var piekļūt visai informācijai, dokumentiem un datiem, kas saistīti ar izmeklējamo lietu un kas izrādās nepieciešami, lai pārbaudes uz vietas un inspekciju varētu veikt efektīvi un lietderīgi, un ka viņi var uzņemties dokumentu vai informācijas glabāšanu, lai nodrošinātos pret to zaudējuma iespēju. Ja darbam izmanto privātas ierīces, Birojs šādas ierīces izmeklē tikai tad, ja Birojam ir pamats aizdomām, ka to saturs var būt nozīmīgs izmeklēšanas veikšanai.

Pamatojums

Saskaņošana ar 4. panta 2. punktu.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

3. pants – 7.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a  Ja ir pierādīts, ka dalībvalsts nepilda savu pienākumu sadarboties saskaņā ar 6. un 7. punktu, Savienībai ir tiesības atgūt summu, kas saistīta ar attiecīgo pārbaudi uz vietas vai inspekciju.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

3. pants – 9. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Veicot ārēju izmeklēšanu, Birojs var piekļūt jebkurai būtiskai informācijai un datiem, kas ir iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru rīcībā un ir saistīti ar izmeklējamo lietu, neatkarīgi no nesēja, kurā tie tiek glabāti, ja tas ir nepieciešams, lai noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Šajā nolūkā piemēro 4. panta 2. un 4. punktu.

svītrots

Pamatojums

Tekstu var apvienot ar 4. panta 2. punkta a) apakšpunktu atbilstīgi ierosinājumam atcelt iekšējās un ārējās izmeklēšanas nošķiršanu.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

3. pants – 10. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.  Neskarot 12.c panta 1. punktu, ja, pirms tiek pieņemts lēmums sākt vai nesākt ārēju izmeklēšanu, Biroja rīcībā ir informācija, kas vedina domāt, ka ir notikusi krāpšana, korupcija vai cita nelikumīga darbība, kura ietekmē Savienības finanšu intereses, tas var informēt attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes un, ja vajadzīgs, attiecīgās iestādes, struktūras, birojus un aģentūras.

svītrots

Neskarot Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 9. panta 2. punktā minētos nozaru noteikumus, attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes nodrošina, ka saskaņā ar valsts tiesību aktiem tiek veikta piemērota rīcība, kurā Birojs var piedalīties. Pēc pieprasījuma attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes informē Biroju par veikto rīcību un atzinumiem, kas balstīti uz informāciju, kura minēta šā punkta pirmajā daļā.

 

Pamatojums

Tekstu var apvienot ar 4. panta 8. punktu atbilstīgi ierosinājumam atcelt iekšējās un ārējās izmeklēšanas nošķiršanu.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

4. pants – virsrasksts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-a)  regulas 4. panta virsrakstu aizstāj ar šādu:

Iekšēja izmeklēšana

“Citi noteikumi par izmeklēšanu”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Referente ierosina nenošķirt ārējo un iekšējo izmeklēšanu.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

4. pants– 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-aa)  regulas 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.  Regulas 1. pantā minētajās jomās Birojs veic administratīvu izmeklēšanu iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās (“iekšēja izmeklēšana”).

“1.  Administratīvu izmeklēšanu iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās 1. pantā minētajās jomās veic saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šajā regulā un lēmumos, kurus pieņem katra attiecīgā iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra.”;

Minēto iekšējo izmeklēšanu veic saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šajā regulā un lēmumos, kurus pieņem katra attiecīgā iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

4. pants– 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Iekšējās izmeklēšanas gaitā:

2.  Izmeklēšanas gaitā:

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

4. pants– 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  Birojam ir tiesības tūlīt un bez brīdinājuma piekļūt jebkurai būtiskai informācijai un datiem — neatkarīgi no datu nesēja, kurā tie tiek glabāti —, kas ir iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru rīcībā, un to telpām. Birojam ir tiesības pārbaudīt iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru grāmatvedības pārskatus. Birojs var saņemt visu iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru rīcībā esošo dokumentu vai datu nesēju satura kopijas un izrakstus un vajadzības gadījumā uzņemties šādu dokumentu vai informācijas glabāšanu, lai nodrošinātos pret to zaudējuma iespēju;

(a)  Birojam ir tiesības tūlīt un bez brīdinājuma piekļūt jebkurai būtiskai informācijai un datiem, kas saistīti ar izmeklējamo lietu, — neatkarīgi no datu nesēja, kurā tie tiek glabāti, veida —, kas ir iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru rīcībā, un to telpām, ja tas ir nepieciešams, lai noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība vai pārkāpums, kas skar Savienības finanšu intereses. Ja darbam izmanto privātas ierīces, Birojs šādas ierīces izmeklē tikai tad, ja Birojam ir pamats aizdomām, ka to saturs var būt nozīmīgs izmeklēšanas veikšanai. Birojam ir tiesības pārbaudīt iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru grāmatvedības pārskatus. Birojs var saņemt visu iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru rīcībā esošo dokumentu vai datu nesēju satura kopijas un izrakstus un vajadzības gadījumā uzņemties šādu dokumentu vai informācijas glabāšanu, lai nodrošinātos pret to zaudējuma iespēju;

Pamatojums

Noteikumi apvienoti ar 3. panta 9. punkta noteikumiem, ko var svītrot.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

4. pants– 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  Birojs ierēdņiem, citiem darbiniekiem, iestāžu vai struktūru locekļiem, biroju vai aģentūru vadītājiem vai personāla locekļiem var pieprasīt mutisku informāciju, tostarp veicot intervijas, un rakstisku informāciju.”;

(b)  Birojs uzņēmējiem, ierēdņiem, citiem darbiniekiem, iestāžu vai struktūru locekļiem, biroju vai aģentūru vadītājiem vai personāla locekļiem var pieprasīt mutisku informāciju, tostarp veicot intervijas, un rakstisku informāciju, kas tiek rūpīgi dokumentēta saskaņā ar parastajiem konfidencialitātes un Savienības datu aizsardzības standartiem. Uzņēmēji sadarbojas ar Biroju.

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj ziņojuma projektā ietverto grozījumu Nr. 19.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

4. pants– 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

(b)  šā panta 3. punktu svītro;

3.  Saskaņā ar 3. pantu Birojs var veikt pārbaudes uz vietas un inspekcijas uzņēmēju telpās, lai iegūtu pieeju informācijai, kas attiecas uz iekšējās izmeklēšanas lietu.

 

Pamatojums

Ņemot vērā ierosinājumu atcelt iekšējās un ārējās izmeklēšanas nošķiršanu, šis punkts ir lieks, jo 3. pants būs piemērojams visos gadījumos.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

4. pants– 4. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ba)  regulas 4. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

4.  Vienmēr, kad Biroja darbinieki veic izmeklēšanu iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru telpās vai izskata dokumentu vai pieprasa informāciju, kas ir to rīcībā, viņi tās par to informē. Neskarot 10. un 11. pantu, Birojs var jebkurā laikā nosūtīt attiecīgajai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai iekšējās izmeklēšanas gaitā iegūto informāciju.

“4  Vienmēr, kad Biroja darbinieki veic izmeklēšanu iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru telpās vai izskata dokumentu vai datus vai pieprasa informāciju, kas ir to rīcībā, viņi tās par to informē. Neskarot 10. un 11. pantu, Birojs var jebkurā laikā nosūtīt attiecīgajai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai izmeklēšanas gaitā iegūto informāciju.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Ņemot vērā ierosinājumu atcelt iekšējās un ārējās izmeklēšanas nošķiršanu, šā punkta noteikumus var piemērot visu veidu izmeklēšanai. Teksta daļa “vai datus” pievienota, lai noteikumus saskaņotu ar 4. panta 2. punktu.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

4. pants– 5. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(bb)  regulas 4. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

5.  Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras izveido atbilstīgas procedūras un veic nepieciešamos pasākumus, lai visos posmos nodrošinātu iekšējās izmeklēšanas konfidencialitāti.

“5.  Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras izveido atbilstīgas procedūras un veic nepieciešamos pasākumus, lai visos posmos nodrošinātu izmeklēšanas konfidencialitāti.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Teksts grozīts atbilstīgi ierosinājumam atcelt iekšējās un ārējās izmeklēšanas nošķiršanu. Šā punkta noteikumus var piemērot visu veidu izmeklēšanai.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

4. pants– 6. punkts – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(bc)  regulas 4. panta 6. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

Ja iekšējā izmeklēšana atklāj, ka kāds ierēdnis, cits darbinieks, iestādes vai struktūras loceklis, biroja vai aģentūras vadītājs vai personāla loceklis var būt attiecīgā persona, par to informē to iestādi, struktūru, biroju vai aģentūru, kurai minētā persona ir piederīga.

Ja izmeklēšana atklāj, ka kāds ierēdnis, cits darbinieks, iestādes vai struktūras loceklis, biroja vai aģentūras vadītājs, vai personāla loceklis var būt attiecīgā persona, par to informē to iestādi, struktūru, biroju vai aģentūru, kurai minētā persona ir piederīga.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Teksts grozīts atbilstīgi ierosinājumam atcelt iekšējās un ārējās izmeklēšanas nošķiršanu. Šā punkta noteikumus var piemērot visu veidu izmeklēšanai.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – bd apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

4. pants– 6. punkts – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(bd)  regulas 4. panta 6. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

Gadījumos, kad, izmantojot parastos saziņas kanālus, nevar nodrošināt iekšējās izmeklēšanas konfidencialitāti, Birojs informācijas nodošanai izmanto atbilstīgus alternatīvus kanālus.

Gadījumos, kad, izmantojot parastos saziņas kanālus, nevar nodrošināt izmeklēšanas konfidencialitāti, Birojs informācijas nodošanai izmanto atbilstīgus alternatīvus kanālus.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Teksts grozīts atbilstīgi ierosinājumam atcelt iekšējās un ārējās izmeklēšanas nošķiršanu. Šā punkta noteikumus var piemērot visu veidu izmeklēšanai.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – be apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

4. pants– 7. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(be)  regulas 4. panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

7.  Lēmumā, kuru paredzēts pieņemt katrai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai, kā noteikts 1. punktā, jo īpaši ietver noteikumu par ierēdņu, citu darbinieku, iestāžu vai struktūru locekļu, biroju vai aģentūru vadītāju vai personāla locekļu pienākumu sadarboties ar Biroju un sniegt tam informāciju, vienlaikus nodrošinot iekšējās izmeklēšanas konfidencialitāti.

“7.  Lēmumā, kuru paredzēts pieņemt katrai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai, kā noteikts 1. punktā, jo īpaši ietver noteikumu par ierēdņu, citu darbinieku, iestāžu vai struktūru locekļu, biroju vai aģentūru vadītāju vai personāla locekļu pienākumu sadarboties ar Biroju un sniegt tam informāciju, vienlaikus nodrošinot izmeklēšanas konfidencialitāti.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Teksts grozīts atbilstīgi ierosinājumam atcelt iekšējās un ārējās izmeklēšanas nošķiršanu. Šā punkta noteikumus var piemērot visu veidu izmeklēšanai.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

4. pants– 8. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neskarot 12.c panta 1. punktu, ja, pirms tiek pieņemts lēmums par ārējās izmeklēšanas uzsākšanu vai neuzsākšanu, Biroja rīcībā ir informācija, kas vedina domāt, ka ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kura ietekmē Savienības finanšu intereses, tas var informēt attiecīgo iestādi, struktūru, biroju vai aģentūru. Pēc pieprasījuma attiecīgā iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra informē Biroju par jebkādu veikto rīcību un gūtajiem atzinumiem, kas balstīti uz šādu informāciju.

Neskarot 12.c panta 1. punktu, ja, pirms tiek pieņemts lēmums par izmeklēšanas uzsākšanu vai neuzsākšanu, Biroja rīcībā ir informācija, kas vedina domāt, ka ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība vai pārkāpums, kas skar Savienības finanšu intereses, tas attiecīgi var informēt attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes un attiecīgās iesaistītās iestādes, struktūras, birojus vai aģentūras.

 

Pēc pieprasījuma attiecīgā iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra informē Biroju par jebkādu veikto rīcību un gūtajiem atzinumiem, kas balstīti uz šādu informāciju.

Pamatojums

Noteikumi apvienoti ar 3. panta 10. punkta noteikumiem, ko var svītrot.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

4. pants– 8. punkts – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ca)  šā panta 8. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

Vajadzības gadījumā Birojs arī informē attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes. Šajā gadījumā piemēro 9. panta 4. punkta otrajā un trešajā daļā izklāstītās procesuālās prasības. Ja kompetentās iestādes saskaņā ar valsts tiesību aktiem pieņem lēmumu uzsākt jebkādus pasākumus, balstoties uz tām nodoto informāciju, tās pēc pieprasījuma attiecīgi informē Biroju.

“Veicot izmeklēšanu iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās, ja Birojs informē attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes, piemēro 9. panta 4. punkta otrajā un trešajā daļā izklāstītās procesuālās prasības. Ja kompetentās iestādes saskaņā ar valsts tiesību aktiem pieņem lēmumu uzsākt jebkādus pasākumus, balstoties uz tām nodoto informāciju, tās pēc pieprasījuma attiecīgi informē Biroju.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Noteikumi apvienoti ar 3. panta 10. punkta noteikumiem, ko var svītrot.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

4. pants– 8. punkts – 2.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cb)  panta 8. punktam pievieno šādu daļu:

 

“Kas attiecas uz pārbaudēm uz vietas un inspekcijām, ko veic saskaņā ar 3. pantu, neskarot Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 9. panta 2. punktā minētos nozaru noteikumus, attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes nodrošina, ka saskaņā ar valsts tiesību aktiem tiek veikta piemērota rīcība, kurā Birojs var piedalīties. Pēc pieprasījuma attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes informē Biroju par veikto rīcību un konstatējumiem, kas balstās uz šā punkta pirmajā daļā minēto informāciju.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Noteikumi apvienoti ar 3. panta 10. punkta noteikumiem, ko var svītrot.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

5. pants– 1. punkts – pirmais teikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  panta 1. punktā pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

svītrots

“Neskarot 12.d pantu, ģenerāldirektors var sākt izmeklēšanu, ja pastāv pietiekami nopietnas aizdomas, kuru pamatā var būt arī trešās personas sniegta informācija vai anonīma informācija, ka ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas ietekmē Savienības finanšu intereses.”;

 

Pamatojums

Tehnisks svītrojums, ņemot vērā ierosināto jauno šā punkta redakciju.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

5. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(aa)  šā panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1. Ģenerāldirektors var sākt izmeklēšanu, ja pastāv pietiekami nopietnas aizdomas, kuru pamatā var būt arī trešās personas sniegta informācija vai anonīma informācija, ka ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Pieņemot lēmumu sākt vai nesākt izmeklēšanu, ģenerāldirektors ņem vērā izmeklēšanas politikas prioritātes un Biroja gada pārvaldības plānu, kas izstrādāti saskaņā ar 17. panta 5. punktu. Minētajā lēmumā ņem vērā arī prasību nodrošināt, lai Biroja resursi tiktu izlietoti lietderīgi un lai izmantotie līdzekļi būtu samērīgi. Saistībā ar iekšēju izmeklēšanu īpaši ņem vērā to, kura iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra izmeklēšanu var veikt vislabāk, jo īpaši ievērojot faktu būtību, lietas faktisko vai potenciālo finansiālo ietekmi un to, vai ir iespējama tiesvedība.

"1. Neskarot 12.d pantu, ģenerāldirektors var sākt izmeklēšanu, ja pastāv pietiekami nopietnas aizdomas, kuru pamatā var būt arī trešās personas sniegta informācija vai anonīma informācija, ka ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība vai pārkāpums, kas skar Savienības finanšu intereses. Novērtējuma periods pirms lēmuma pieņemšanas nepārsniedz divus mēnešus. Ja persona, kas sniegusi pamatinformāciju, ir zināma, šo personu atbilstīgi informē.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=EN)

Pamatojums

Izmeklēšanas politikas prioritāšu noteikšana ir izrādījusies nelietderīga. Turklāt būtu jānovērš kontrole par to, kā ģenerāldirektors veic savus pienākumus. (Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 31 ziņojuma projektā, atjaunota frāze “var sākt”).

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

5. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ab)  šā panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

Lēmumu sākt ārēju izmeklēšanu pieņem ģenerāldirektors pēc savas iniciatīvas vai pēc pieprasījuma, kas saņemts no attiecīgās dalībvalsts vai no jebkuras Savienības iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras.

Lēmumu sākt ārēju izmeklēšanu pieņem ģenerāldirektors pēc savas iniciatīvas vai pēc pieprasījuma, kas saņemts no Savienības iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras vai arī no dalībvalsts.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Daļas ir apvienotas, ņemot vērā ierosinājumu atcelt iekšējās un ārējās izmeklēšanas nošķiršanu.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

5. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ac)  šā panta 2. punkta otro daļu svītro;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Daļas ir apvienotas, ņemot vērā ierosinājumu atcelt iekšējās un ārējās izmeklēšanas nošķiršanu.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – ad apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

5. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ad)  šā panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3.  Kamēr ģenerāldirektors apsver iespēju sākt vai nesākt iekšēju izmeklēšanu, ja ir saņemts 2. punktā minētais pieprasījums, un/vai kamēr Birojs veic iekšēju izmeklēšanu, attiecīgās iestādes, struktūras, biroji vai aģentūras nesāk vienlaikus izmeklēt tos pašus faktus, ja vien tās ar Biroju nav vienojušās citādi.

“3.  Kamēr ģenerāldirektors apsver iespēju sākt vai nesākt izmeklēšanu, ja ir saņemts 2. punktā minētais pieprasījums, un/vai kamēr Birojs veic šādu izmeklēšanu, attiecīgās iestādes, struktūras, biroji vai aģentūras nesāk vienlaikus izmeklēt tos pašus faktus, ja vien tās ar Biroju nav vienojušās citādi. Šo punktu nepiemēro izmeklēšanai, ko veic EPPO saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1939.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Teksts grozīts atbilstīgi ierosinājumam atcelt iekšējās un ārējās izmeklēšanas nošķiršanu.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

5. pants – 3. punkts – pēdējais teikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  panta 3. punktā pievieno šādu teikumu:

svītrots

“Šo punktu nepiemēro izmeklēšanai, ko veic EPPO saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1939.”

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Tehnisks svītrojums — sk. iepriekšējo grozījumu.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

5. pants – 5. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ba)  regulas 5. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

5. Ja ģenerāldirektors nolemj nesākt iekšēju izmeklēšanu, viņš jebkādu būtisku informāciju var nekavējoties nosūtīt attiecīgajai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai, lai tā varētu pienācīgi rīkoties saskaņā ar šai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai piemērojamajiem noteikumiem. Attiecīgā gadījumā Birojs ar minēto iestādi, struktūru, biroju vai aģentūru vienojas par piemērotiem pasākumiem, kuru mērķis ir aizsargāt minētās informācijas avota konfidencialitāti, un vajadzības gadījumā prasa, lai Birojam tiktu sniegta informāciju par veikto rīcību.

5. Ja ģenerāldirektors nolemj nesākt izmeklēšanu iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās, lai gan ir pietiekamas aizdomas, ka ir notikusi krāpšana, korupcija vai cita nelikumīga darbība vai pārkāpums, kas skar Savienības finanšu intereses, viņš jebkādu būtisku informāciju nekavējoties nosūta attiecīgajai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai, lai tā varētu pienācīgi rīkoties saskaņā ar šai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai piemērojamajiem noteikumiem. Attiecīgā gadījumā Birojs ar minēto iestādi, struktūru, biroju vai aģentūru vienojas par piemērotiem pasākumiem, kuru mērķis ir aizsargāt minētās informācijas avota konfidencialitāti, un vajadzības gadījumā prasa, lai Birojam tiktu sniegta informāciju par veikto rīcību.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=EN)

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj ziņojuma projektā ietverto grozījumu Nr. 36.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

5. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ja ģenerāldirektors nolemj nesākt ārēju izmeklēšanu, viņš jebkādu būtisku informāciju var nekavējoties nosūtīt attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, lai tās attiecīgos gadījumos varētu rīkoties saskaņā ar Savienības un valsts tiesību aktiem. Ja nepieciešams, Birojs informē arī attiecīgo iestādi, struktūru, biroju vai aģentūru.

6.  Ja ģenerāldirektors nolemj neveikt pārbaudi uz vietas vai inspekciju saskaņā ar 3. pantu, lai gan ir pietiekamas aizdomas, ka ir notikusi krāpšana, korupcija vai cita nelikumīga darbība vai pārkāpums, kas skar Savienības finanšu intereses, viņš jebkādu būtisku informāciju nekavējoties nosūta attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, lai tās attiecīgos gadījumos varētu rīkoties saskaņā ar Savienības un valsts tiesību aktiem. Ja nepieciešams, Birojs informē arī attiecīgo iestādi, struktūru, biroju vai aģentūru.

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj ziņojuma projektā ietverto grozījumu Nr. 37.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

5. pants – 6.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  pantam pievieno šādu 6.a punktu:

 

“6.a  Ģenerāldirektors saskaņā ar 17. panta 5. punktu periodiski informē Uzraudzības komiteju par gadījumiem, kad viņš ir nolēmis nesākt izmeklēšanu, norādot šāda lēmuma iemeslus.”

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

7. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-a)  regulas 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.  Ģenerāldirektors vada izmeklēšanas gaitu, attiecīgos gadījumos sagatavojot rakstiskus norādījumus. Izmeklēšanu ģenerāldirektora vadībā veic viņa norīkoti Biroja darbinieki.

“1.  Ģenerāldirektors vada izmeklēšanas gaitu, attiecīgos gadījumos sagatavojot rakstiskus norādījumus. Izmeklēšanu ģenerāldirektora vadībā veic viņa norīkoti Biroja darbinieki. Ģenerāldirektors pats izmeklēšanu neveic.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

7. pants – 3. punkts – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ca)  panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras nodrošina, ka to ierēdņi, citi darbinieki, locekļi, vadītāji un personāla locekļi sniedz nepieciešamo palīdzību, lai Biroja darbinieki varētu efektīvi veikt savus uzdevumus.

Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras nodrošina, ka to ierēdņi, citi darbinieki, locekļi, vadītāji un personāla locekļi sniedz nepieciešamo palīdzību, lai Biroja darbinieki saskaņā ar šo regulu un bez liekas kavēšanās varētu efektīvi veikt savus uzdevumus.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

7. pants – 4. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(cb)  šā panta 4. punktu svītro;

4.  Ja izmeklēšana ietver gan ārējas izmeklēšanas, gan iekšējas izmeklēšanas elementus, piemēro attiecīgi 3. un 4. pantu.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Tehnisks svītrojums, ņemot vērā ierosinājumu atcelt ārējās un iekšējās izmeklēšanas nošķiršanu.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

7. pants – 6. punkts– ievaddaļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(cc)  šā panta 6. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

6.  Ja izmeklēšana rāda, ka varētu būt lietderīgi veikt administratīvus piesardzības pasākumus, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses, Birojs par notiekošo izmeklēšanu nekavējoties informē attiecīgo iestādi, struktūru, biroju vai aģentūru. Sniedzot informāciju, norāda:

“6.  Ja izmeklēšana rāda, ka varētu būt lietderīgi veikt administratīvus piesardzības pasākumus, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses, Birojs par notiekošo izmeklēšanu nekavējoties informē attiecīgo iestādi, struktūru, biroju vai aģentūru un iesaka veicamos pasākumus. Sniegtajā informācijā norāda:”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – cd apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

7. pants – 6. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(cd)  šā panta 6. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

b)  visu informāciju, kas varētu palīdzēt attiecīgajai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai izlemt, vai ir lietderīgi veikt administratīvus piesardzības pasākumus, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses;

“b)  visu informāciju, kas varētu palīdzēt attiecīgajai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai pieņemt lēmumu par veicamajiem pienācīgiem administratīviem piesardzības pasākumiem, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses;”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – ce apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

7. pants – 6. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ce)  šā panta 6. punkta pirmās daļas c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

c)  jebkādus īpašus konfidencialitātes pasākumus, kas jo īpaši ieteicami gadījumos, kad paredzēts izmantot tādus izmeklēšanas pasākumus, kas saskaņā ar izmeklēšanai piemērojamiem valsts noteikumiem ir valsts tiesu iestāžu kompetencē vai – ārējas izmeklēšanas gadījumā – valsts iestāžu kompetencē.

“c)  jebkādus īpašus konfidencialitātes pasākumus, kas jo īpaši ieteicami gadījumos, kad paredzēts izmantot tādus izmeklēšanas pasākumus, kas saskaņā ar izmeklēšanai piemērojamiem valsts noteikumiem ir valsts tiesu iestāžu vai citu valsts iestāžu kompetencē.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Tehnisks grozījums, ņemot vērā ierosinājumu atcelt ārējās un iekšējās izmeklēšanas nošķiršanu.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – d apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

7. pants – 6. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Papildus pirmajā daļā minētajam attiecīgā iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra var jebkurā laikā apspriesties ar Biroju, lai nolemtu ciešā sadarbībā ar to veikt piemērotus piesardzības pasākumus, tostarp pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt pierādījumus, un par šādu lēmumu nekavējoties informē Biroju.

Papildus pirmajā daļā minētajam attiecīgā iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra nekavējoties informē Biroju par jebkādām atkāpēm no ierosinātajiem piesardzības pasākumiem un šādu atkāpju iemesliem.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – e apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

7. pants – 8. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Ja izmeklēšanu nevar pabeigt 12 mēnešos pēc tās sākšanas, ģenerāldirektors pēc minētā 12 mēnešu laikposma beigām un pēc tam ik pēc sešiem mēnešiem ziņo Uzraudzības komitejai, minot iemeslus un attiecīgā gadījumā plānotos korektīvos pasākumus, kuru mērķis ir paātrināt izmeklēšanas gaitu.

8.  Ja izmeklēšanu nevar pabeigt 12 mēnešos pēc tās sākšanas, ģenerāldirektors pēc minētā 12 mēnešu laikposma beigām un pēc tam ik pēc sešiem mēnešiem ziņo Uzraudzības komitejai, sīki izklāstot kavēšanās iemeslus un veiktos korektīvos pasākumus, kuru mērķis ir paātrināt izmeklēšanas gaitu.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

7. pants – 8.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  pantam pievieno šādu 8.a punktu:

 

“8.a   Ziņojumos iekļauj vismaz faktu īsu izklāstu, to juridisko kvalifikāciju, novērtējumu par radīto kaitējumu vai iespējamo kaitējumu, tiesību aktos paredzētā noilguma termiņu, kā arī norāda iemeslus, kādēļ nav iespējams ievērot divpadsmit mēnešu periodu, un attiecīgā gadījumā plānotos korektīvos pasākumus, kuru mērķis ir paātrināt izmeklēšanas gaitu.”;

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

8. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-a)  šā panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.  Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras nekavējoties nodod Birojam visu informāciju, kas attiecas uz iespējamiem krāpšanas, korupcijas vai jebkādas citas nelikumīgas darbības gadījumiem, kas ietekmē Savienības finanšu intereses.

“1.  Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras nekavējoties nodod Birojam visu informāciju, kas attiecas uz iespējamiem krāpšanas, korupcijas vai jebkādas citas nelikumīgas darbības gadījumiem vai pārkāpumiem, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Šo pantu piemēro EPPO tad, ja attiecīgas lietas neietilpst tā kompetencē saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 IV nodaļu.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Sk. 1. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

8. pants – 1. punkts – 1.a daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja iestādes, struktūras, biroji un aģentūras ziņo EPPO saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 24. pantu, tā vietā tie var nodot Birojam EPPO nosūtītā ziņojuma kopiju.

Ja iestādes, struktūras, biroji un aģentūras ziņo EPPO saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 24. pantu, tās savu pirmajā daļā izklāstīto pienākumu var izpildīt, nododot Birojam EPPO nosūtītā ziņojuma kopiju.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

8. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras un — ja to neliedz valsts tiesību akti — dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar Biroja pieprasījumu vai pēc savas iniciatīvas nodod Birojam ikvienu to rīcībā esošu dokumentu vai jebkādu informāciju, kas attiecas uz Biroja veikto izmeklēšanu.

Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras un — ja to neliedz valsts tiesību akti — dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar Biroja pieprasījumu vai pēc savas iniciatīvas nekavējoties nodod Birojam ikvienu to rīcībā esošu dokumentu vai jebkādu informāciju, kas attiecas uz Biroja veikto izmeklēšanu.

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

8. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras un — ja to neliedz valsts tiesību akti — dalībvalstu kompetentās iestādes nodod Birojam ikvienu citu to rīcībā esošu dokumentu vai informāciju, ko tās uzskata par noderīgiem cīņā pret krāpšanu, korupciju un jebkādām citām nelikumīgām darbībām, kuras ietekmē Savienības finanšu intereses.

3.  Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras un — ja to neliedz valsts tiesību akti — dalībvalstu kompetentās iestādes pēc Biroja pieprasījuma vai savas iniciatīvas nekavējoties nodod Birojam ikvienu citu to rīcībā esošu dokumentu vai informāciju, ko tās uzskata par noderīgiem cīņā pret krāpšanu, korupciju un jebkādām citām nelikumīgām darbībām vai pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses;

Pamatojums

Sk. 1. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – d apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

8. pants – 4. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šo pantu nepiemēro EPPO attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas varētu būt tās kompetencē saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 22. un 25. pantu.

Šo pantu nepiemēro EPPO attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas varētu būt tās kompetencē saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 IV nodaļu.

Pamatojums

Ir lietderīgi šajā gadījumā atsaukties uz EPPO regulas visu IV nodaļu, lai nodrošinātu, ka tiek ņemti vērā visi attiecīgie noteikumi (sk. arī 12.c panta 1. punktu).

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

9. pants – 2. punkts – 4. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-a)  šā panta 2. punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu:

Šā punkta otrajā un trešajā daļā izklāstītās prasības neattiecas uz liecību uzklausīšanu, ko veic saistībā ar pārbaudēm uz vietas un inspekcijām.

“Šā punkta otrajā un trešajā daļā izklāstītās prasības neattiecas uz liecību uzklausīšanu, ko veic saistībā ar pārbaudēm uz vietas un inspekcijām. Attiecīgā persona pirms liecības sniegšanas tiek informēta par tās tiesībām, jo īpaši par tiesībām saņemt palīdzību no pašas izvēlētas personas.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=EN)

Pamatojums

Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 saistībā ar Procesuālo garantiju kontroliera amata izveidošanu (COM(2014)0340 final).

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

9. pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-a)  šā panta 4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

Šajā nolūkā Birojs attiecīgajai personai nosūta uzaicinājumu sniegt savus komentārus vai nu rakstiski, vai arī iztaujāšanā, kuru veic Biroja norīkoti darbinieki. Minētajā uzaicinājumā iekļauj to faktu kopsavilkumu, kas skar attiecīgo personu, un informāciju, kas jānorāda saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 11. un 12. pantu, kā arī dara zināmu komentāru iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par desmit darbdienām, skaitot no dienas, kad ir saņemts uzaicinājums sniegt komentārus. Minēto paziņošanas laikposmu var saīsināt, ja attiecīgā persona ir skaidri paudusi savu piekrišanu vai ja to pietiekami pamato izmeklēšanas steidzamība. Atsauci uz šādiem komentāriem iekļauj izmeklēšanas galīgajā ziņojumā.

Šajā nolūkā Birojs attiecīgajai personai nosūta uzaicinājumu sniegt savus komentārus vai nu rakstiski, vai arī iztaujāšanā, kuru veic Biroja norīkoti darbinieki. Minētajā uzaicinājumā iekļauj to faktu kopsavilkumu, kas skar attiecīgo personu, un informāciju, kas jānorāda saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2018/1725 15. un 16. pantu, kā arī dara zināmu komentāru iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par desmit darbdienām, skaitot no dienas, kad ir saņemts uzaicinājums sniegt komentārus. Minēto paziņošanas laikposmu var saīsināt, ja attiecīgā persona ir skaidri paudusi savu piekrišanu vai ja to pietiekami pamato izmeklēšanas steidzamība. Atsauci uz šādiem komentāriem iekļauj izmeklēšanas galīgajā ziņojumā.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=EN)

Pamatojums

Tehnisks grozījums. 11.12.2018. Regula (EK) Nr. 45/2001 tika atcelta un aizstāta ar Regulu (ES) 2018/1725.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

9. pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  pantam pievieno šādu 5.a punktu:

 

“5.a  Gadījumos, kad Birojs iesaka uzsākt tiesvedību, un, neskarot trauksmes cēlēju un informācijas sniedzēju tiesības uz konfidencialitāti, attiecīgajai personai ir pieejams ziņojums, ko Birojs sagatavojis saskaņā ar 11. pantu pēc izmeklēšanas veikšanas, kā arī visi attiecīgie dokumenti, ciktāl tie attiecas uz šo personu, ar nosacījumu, ka attiecīgā gadījumā sešu mēnešu laikā pret to neiebilst nedz EPPO, nedz arī valsts tiesu iestādes. Kompetentā tiesu iestāde atļauju var piešķirt arī pirms šā termiņa beigām.”

Pamatojums

Galvenokārt saskaņā ar referentes grozījumu Nr. 51. Termiņš ir vajadzīgs, lai izvairītos no tā, ka piekļuve ziņojumam tiek nepamatoti aizkavēta. Tajā pašā laikā ir nepieciešama procedūra, lai nepieļautu, ka priekšlaicīga piekļuve lietas materiāliem varētu apdraudēt izmeklēšanu vai tiesvedību.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

9.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  regulā iekļauj šādu 9.a pantu:

 

“9.a pants

 

Procesuālo garantiju kontrolieris

 

1.   Saskaņā ar 2. punktā noteikto procedūru uz piecu gadu termiņu, kas nav pagarināms, Procesuālo garantiju kontrolieri (“Kontrolieris”) ieceļ Komisija. Beidzoties pilnvaru termiņam, Kontrolieris turpina pildīt savus amata pienākumus, līdz tiek iecelts pēcnācējs.

 

2.   Pēc uzaicinājuma iesniegt pieteikumus, ko publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, Komisija sagatavo atbilstoši kvalificēto Kontroliera amata kandidātu sarakstu. Pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Padomi Kontrolieri ieceļ Komisija.

 

3.   Kontrolierim ir vajadzīgā kvalifikācija un pieredze procesuālo tiesību un garantiju jomā.

 

4.   Kontrolieris pilda savas funkcijas pilnīgi neatkarīgi un savu pienākumu izpildē nevienam nelūdz un ne no viena nepieņem nekādus norādījumus.

 

5.   Kontrolieris uzrauga, kā Birojs ievēro procesuālās tiesības un garantijas. Kontrolieris ir atbildīgs par Biroja saņemto sūdzību izskatīšanu.

 

6.   Kontrolieris ik gadu ziņo par savu darbību Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Uzraudzības komitejai un Birojam. Kontroliera ziņojumos neiekļauj informāciju par atsevišķiem gadījumiem, kas tiek izmeklēti, un tiek nodrošināta izmeklēšanu konfidencialitāti pat pēc to pabeigšanas.”

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8.b punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

9.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8b)  regulā iekļauj šādu 9.b pantu:

 

“9.b pants

 

Sūdzību mehānisms

 

1.   Sadarbībā ar Kontrolieri Birojs veic pasākumus, kas nepieciešami, lai izveidotu sūdzību mehānismu saskaņā, ar ko uzraudzīt un panākt, lai visās Biroja darbībās tiktu ievērotas procesuālas garantijas.

 

2.   Ikviena persona, kas iesaistīta Biroja veiktā izmeklēšanā, ir tiesīga iesniegt sūdzību Kontrolierim par to, kā Birojs ievēro 9. pantā paredzētās procesuālās garantijas. Sūdzības iesniegšana neaptur uzsākto izmeklēšanu.

 

3.   Sūdzības var iesniegt ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tam, kad sūdzības iesniedzējam ir kļuvuši zināmi attiecīgie fakti, kas ir viņa procesuālo tiesību iespējamā pārkāpuma pamatā. Kad pagājis mēnesis pēc izmeklēšanas pabeigšanas, sūdzību iesniegt vairs nevar. Sūdzības, kas saistītas ar 9. panta 2. punktā un 9. panta 4. punktā minēto paziņošanas laikposmu, jāiesniedz, pirms ir beidzies šajos noteikumos minētais paziņošanas laikposms.

 

4.  Pēc sūdzības saņemšanas Kontrolieris nekavējoties informē Biroja ģenerāldirektoru un dod Birojam iespēju 15 darba dienu laikā atrisināt jautājumu, uz kuru norādījis sūdzības iesniedzējs.

 

5.   Neskarot šīs regulas 10. pantu, Birojs iesniedz Kontrolierim visu informāciju, kas tam var būt nepieciešama ieteikuma sagatavošanai.

 

6.  Kontrolieris sniedz ieteikumu bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc tam, kad Birojs ir paziņojis par veiktajiem pasākumiem sūdzībā minētā jautājuma atrisināšanai, vai pēc 3. punktā minētā laikposma beigām. Ieteikumu iesniedz Birojam un paziņo sūdzības iesniedzējam. Izņēmuma gadījumos Kontrolieris var pieņemt lēmumu ieteikuma pieņemšanas termiņu pagarināt par 15 dienām. Kontrolieris ar vēstuli informē ģenerāldirektoru par termiņa pagarināšanas iemesliem. Ja šajā daļā noteiktajā termiņā Kontrolieris nav pieņēmis ieteikumu, uzskatāms, ka sūdzības izskatīšana ir slēgta bez ieteikuma.

 

7.  Neiejaucoties uzsāktās izmeklēšanas darbībās, Kontrolieris izskata sūdzību, uzklausīdams abas puses. Ar viņu piekrišanu Kontrolieris var lūgt lieciniekiem sniegt rakstiskus vai mutiskus paskaidrojumus, kurus viņš uzskata par nepieciešamiem, lai noskaidrotu lietas apstākļus.

 

8.  Ģenerāldirektors izpilda Kontroliera ieteikumu attiecībā uz sūdzību, izņemot pienācīgi pamatotus gadījumus, kad ģenerāldirektors ieteikumu var neievērot. Ja ģenerāldirektors neizpilda Kontroliera ieteikumu, viņš paziņo sūdzības iesniedzējam un Kontrolierim šā lēmuma galvenos iemeslus, ciktāl tas neietekmē uzsākto izmeklēšanu. Ģenerāldirektors norāda iemeslus Kontroliera ieteikuma neizpildīšanai paskaidrojumā, kas pievienojams izmeklēšanas galīgajam ziņojumam.

 

9.  Ģenerāldirektors var prasīt Kontroliera viedokli par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar viņa kompetencē ietilpstošu procesuālo garantiju ievērošanu, tostarp par lēmumu atlikt informācijas sniegšanu par tādu attiecīgo personu, kas minēta 9. panta 3. punktā. Ģenerāldirektors katrā šādā pieprasījumā norāda termiņu, kādā Kontrolierim jāsniedz atbilde.

 

10.  Neskarot termiņus, kas noteikti Civildienesta noteikumu 90.a pantā, ja Savienības ierēdnis vai cits darbinieks iesniedz sūdzību ģenerāldirektoram saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90.a pantu un ja ierēdnis vai cits darbinieks ir iesniedzis sūdzību Kontrolierim par to pašu jautājumu, ģenerāldirektors pirms atbildes sniegšanas sūdzības iesniedzējam sagaida Kontroliera ieteikumu.”;

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

10. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-a)  šā panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1. Ārējas izmeklēšanas gaitā nodotu vai iegūtu informāciju neatkarīgi no tās veida aizsargā attiecīgi noteikumi.

"1. Tādas izmeklēšanas gaitā nodotu vai iegūtu informāciju, kas veikta ārpus iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, neatkarīgi no tās veida, aizsargā attiecīgi noteikumi, ko paredz valsts un Savienības tiesību akti.";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=EN)

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj ziņojuma projektā ietverto grozījumu Nr. 54.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

10. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-aa)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Iekšējas izmeklēšanas gaitā nodota vai iegūta informācija neatkarīgi no tās veida ir dienesta noslēpums, un to aizsargā noteikumi, ko piemēro Savienības iestādēm.

“2.  Iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās veiktas izmeklēšanas gaitā nodota vai iegūta informācija, neatkarīgi no tās veida, ir dienesta noslēpums, un to aizsargā noteikumi, ko piemēro Savienības iestādēm.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Teksts grozīts atbilstīgi ierosinājumam atcelt iekšējās un ārējās izmeklēšanas nošķiršanu.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – -ab apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

10. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-ab)  pievieno šādu 3.a punktu:

 

“3.a  Birojs atklāj savus ziņojumus un ieteikumus pēc tam, kad atbildīgās iestādes ir noslēgušas visas attiecīgās valsts un Savienības procedūras un informācijas atklāšana vairs neietekmē izmeklēšanu. Informācijas izpaušana notiek saskaņā ar šajā pantā un 1. pantā izklāstītajiem datu aizsardzības noteikumiem un principiem.”

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

10. pants – 4. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 24. pantu Birojs ieceļ datu aizsardzības inspektoru.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2018/1725 43. pantu Birojs ieceļ datu aizsardzības inspektoru.

Pamatojums

Tehnisks grozījums. 11.12.2018. Regula (EK) Nr. 45/2001 tika atcelta un aizstāta ar Regulu (ES) 2018/1725.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

10. pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  pantam pievieno šādu 5.a punktu:

 

"5.a  Personām, kuras ziņo Birojam par noziegumiem un pārkāpumiem, kas saistīti ar Savienības finanšu interesēm, ir nodrošināta pilnīga aizsardzība, jo īpaši ar Savienības tiesību aktiem par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem.”

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

11. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ziņojumam var pievienot ģenerāldirektora ieteikumus attiecībā uz veicamajām darbībām. Piemērotos gadījumos minētajos ieteikumos norāda disciplinārus, administratīvus, finanšu un/vai tiesvedības pasākumus, kas būtu jāveic iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām un attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, un jo īpaši dara zināmas aptuvenās atgūstamās summas, kā arī konstatēto faktu provizorisku juridisko klasifikāciju.

Ziņojumam pievieno ģenerāldirektora ieteikumus attiecībā uz veicamajām darbībām. Piemērotos gadījumos minētajos ieteikumos norāda disciplinārus, administratīvus, finanšu un/vai tiesvedības pasākumus, kas būtu jāveic iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām un attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, un jo īpaši dara zināmas aptuvenās atgūstamās summas, kā arī konstatēto faktu provizorisku juridisko klasifikāciju.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

11. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Birojs veic pienācīgus iekšējos pasākumus, lai nodrošinātu vienmērīgu galīgo ziņojumu un ieteikumu kvalitāti, un apsver, vai ir nepieciešams pārskatīt izmeklēšanas procedūru pamatnostādnes, lai novērstu jebkādu iespējamu neatbilstību.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

11. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc vienkāršas to autentiskuma pārbaudes šādi sagatavoti ziņojumi ir atzīstami par pieņemamu pierādījumu valstu tiesvedībā, kas nav kriminālprocess, un administratīvajā procesā dalībvalstīs.

Pēc vienkāršas to autentiskuma pārbaudes šādi sagatavoti ziņojumi, tostarp visi pierādījumi, uz kuriem balstās ziņojumi un kas pievienoti tiem pielikumā, ir atzīstami par pieņemamu pierādījumu valstu tiesvedībā un administratīvajā procesā dalībvalstīs. Šī regula neskar valstu tiesu tiesības brīvi novērtēt pierādījumus.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

11. pants – 2. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Biroja sagatavotie ziņojumi ir atzīstami par pieņemamu pierādījumu kriminālprocesā tajā dalībvalstī, kurā šo ziņojumu izmantošana ir vajadzīga, tieši tāpat un ar tādiem pašiem nosacījumiem kā administratīvie ziņojumi, kurus sagatavojuši valsts administratīvie inspektori. Šo ziņojumu vērtēšanā izmanto tos pašus noteikumus, ko piemēro valsts administratīvo inspektoru sagatavotiem administratīviem ziņojumiem, un tiem ir tāds pats pierādījuma spēks.

svītrots

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

11. pants – 2. punkts – 4. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis paziņo Birojam par visiem valstu tiesību aktu noteikumiem, kas ir būtiski trešās daļas mērķiem.

Dalībvalstis paziņo Birojam par visiem valstu tiesību aktu noteikumiem, kas ir būtiski pirmās daļas mērķiem.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

11. pants – 2. punkts – 4.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Valstu tiesas paziņo Birojam par pierādījumu noraidīšanu saskaņā ar šo punktu. Paziņojumā ietver juridisko pamatu un detalizētu noraidījuma pamatojumu. Ģenerāldirektors savos gada ziņojumos saskaņā ar 17. panta 4. punktu novērtē pierādījumu pieņemamību dalībvalstīs.

Pamatojums

Ar mutisko grozījumu Nr. 155 saskaņo ar vispārējo pieeju par pierādījumu pieņemamību un nodrošina, ka tiek respektēta tiesu iestāžu neatkarība.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts – c apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

11. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pēc ārējas izmeklēšanas sagatavotus ziņojumus un ieteikumus, kā arī citus atbilstīgus saistītus dokumentus nosūta attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz ārēju izmeklēšanu, un vajadzības gadījumā arī attiecīgajai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai. Minētā iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra veic šādu darbību, kas izriet no ārējās izmeklēšanas rezultātiem, un par to ziņo Birojam, ievērojot ziņojumam pievienotajos ieteikumos noteikto termiņu un turklāt pēc Biroja pieprasījuma.

3.  Pēc izmeklēšanas sagatavotus ziņojumus un ieteikumus, kā arī citus atbilstīgus saistītus dokumentus attiecīgā gadījumā nosūta attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz izmeklēšanu, un arī attiecīgajai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai. Minētā iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra veic šādu darbību, jo īpaši disciplinārus vai tiesiskus pasākumus, kas izriet no izmeklēšanas rezultātiem, un par to ziņo Birojam, ievērojot ziņojumam pievienotajos ieteikumos noteikto termiņu un turklāt pēc Biroja pieprasījuma. Dalībvalstu kompetentās iestādes deviņu mēnešu laikā atbild Birojam, ziņojot par veiktajām darbībām saistībā ar lietas ziņojumu.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

11. pants – 4. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ca)  šā panta 4. punktu svītro;

4.  Pēc iekšējas izmeklēšanas sagatavotus ziņojumus un ieteikumus, kā arī citus atbilstīgus saistītus dokumentus nosūta attiecīgajai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai. Minētā iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra veic šādu darbību, jo īpaši disciplinārus vai tiesiskus pasākumus, kas izriet no iekšējās izmeklēšanas rezultātiem, un par to ziņo Birojam, ievērojot ziņojumam pievienotajos ieteikumos noteikto termiņu un turklāt pēc Biroja pieprasījuma.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Noteikumi apvienoti ar 3. punkta noteikumiem.

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

11. pants – 5. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(cb)  regulas 11. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

5.  Ja pēc iekšējas izmeklēšanas sagatavotā ziņojumā ir atklāts, ka pastāv fakti, kas varētu būt pamats kriminālprocesa ierosināšanai, minēto informāciju nodod attiecīgās dalībvalsts tiesu iestādēm.

“5.  Ja pēc izmeklēšanas sagatavotā ziņojumā ir atklāts, ka pastāv fakti, kas varētu būt pamats kriminālprocesa ierosināšanai, minēto informāciju nekavējoties nodod attiecīgās dalībvalsts tiesu iestādēm, neskarot 12.c un 12.d pantu.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

11. pants – 6.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cc)   pantā iekļauj šādu 6.a punktu:

 

“6.a  Dalībvalstu kompetentās iestādes un iestādes, struktūras, biroji un aģentūras nodrošina, ka tiek izpildīti ieteikumi attiecībā uz disciplināriem, administratīviem, finanšu un/vai tiesvedības pasākumiem, ko ģenerāldirektors sniedzis saskaņā ar šā panta 1. un 3. punktu, un līdz katra gada 31. martam iesniedz Birojam sīki izstrādātu ziņojumu par veiktajām darbībām, attiecīgā gadījumā norādot iemeslus, kādēļ Birojs nav īstenojis ieteikumus.”;

Pamatojums

Papildina referentes pašas ierosināto grozījumu Nr. 63.

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts – cd apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

11. pants – 8. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(cd)  regulas 11. panta 8. punktu groza šādi:

8.  Ja informācijas sniedzējs, kas Birojam sniedza informāciju, kura bija pamats izmeklēšanas sākšanai vai ir ar to saistīta, to pieprasa, Birojs var minēto informācijas sniedzēju informēt par izmeklēšanas pabeigšanu. Tomēr Birojs var noraidīt šādu pieprasījumu, ja tas uzskata, ka tas var kaitēt attiecīgās personas likumīgajām interesēm, izmeklēšanas un turpmākās rīcības efektivitātei vai konfidencialitātes prasībām.

“8.  Ja informācijas sniedzējs Birojam ir sniedzis informāciju, kura ir pamats izmeklēšanas sākšanai, Birojs minēto informācijas sniedzēju informē par izmeklēšanas pabeigšanu. Tomēr Birojs var noraidīt šādu pieprasījumu, ja tas uzskata, ka tas var kaitēt attiecīgās personas likumīgajām interesēm, izmeklēšanas un turpmākās rīcības efektivitātei vai konfidencialitātes prasībām.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

11.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  pēc 11. panta iekļauj šādu jaunu pantu:

 

“11.a pants

 

Prasījumi Vispārējā tiesā

 

Ikviena iesaistītā persona var celt prasību pret Komisiju par dalībvalstu iestādēm vai iestādēm saskaņā ar 11. panta 3. punktu nodotā izmeklēšanas ziņojuma anulēšanu, pamatojoties uz kompetences trūkumu, būtisku procesuālo prasību pārkāpumiem, Līgumu pārkāpumiem, tostarp Hartas pārkāpumiem, vai pamatojoties uz ļaunprātīgu varas izmantošanu.”;

Pamatojums

Pašreiz nav iespējams celt prasību pret OLAF galīgo ziņojumu. Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt efektīvu tiesisko aizsardzību, kā to paredz Pamattiesību harta.

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-a)  šā panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.  Neskarot šīs regulas 10. un 11. pantu un Regulas (Euratom, EK) Nr. 2185/96 noteikumus, Birojs ārējas izmeklēšanas gaitā iegūto informāciju var savlaicīgi nodot attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, lai tās varētu pienācīgi rīkoties saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

“1.  Neskarot šīs regulas 10. un 11. pantu un Regulas (Euratom, EK) Nr. 2185/96 noteikumus, Birojs saskaņā ar 3. pantu veiktu pārbaužu uz vietas vai inspekciju gaitā iegūto informāciju var savlaicīgi nodot attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, lai tās varētu pienācīgi rīkoties saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Tas arī var nodot informāciju attiecīgajai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai.”;

Pamatojums

Teksts grozīts atbilstīgi ierosinājumam atcelt iekšējās un ārējās izmeklēšanas nošķiršanu.

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12. pants – 1. punkts – pēdējais teikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  panta 1. punktā pievieno šādu teikumu:

svītrots

“Tas arī var nodot informāciju attiecīgajai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai.”;

 

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(aa)  šā panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

Neskarot 10. un 11. pantu, ģenerāldirektors informāciju, ko Birojs ieguvis iekšējas izmeklēšanas gaitā un kas skar faktus, kuri ir valsts tiesu iestāžu kompetencē, nodod attiecīgās dalībvalsts tiesu iestādēm.

Neskarot 10. un 11. pantu, ģenerāldirektors informāciju, ko Birojs ieguvis iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās veiktas izmeklēšanas gaitā un kas skar faktus, kuri ir valsts tiesu iestāžu kompetencē, nodod attiecīgās dalībvalsts tiesu iestādēm.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Teksts grozīts atbilstīgi ierosinājumam atcelt iekšējās un ārējās izmeklēšanas nošķiršanu.

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja to neliedz valsts tiesību akti, attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes pēc savas iniciatīvas vai Biroja pieprasījuma savlaicīgi informē Biroju par rīcību, kas veikta pēc tam, kad tām saskaņā ar šo pantu tika nodota informācija.

3.  Ja to neliedz valsts tiesību akti, attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes viena mēneša laikā informē Biroju par rīcību, kas veikta pēc tam, kad tām saskaņā ar šo pantu tika nodota informācija.

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.b pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Saskaņā ar šo pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 515/911a un Regulā (ES) Nr. 608/20131b noteiktais savstarpējas administratīvās palīdzības sniegšanas pienākums attiecas arī uz tādu darbību koordināciju, kas saistītas ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem.

 

_________________

 

1aPadomes 1997. gada 13. marta Regula (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (OV L 082, 22.3.1997., 1. lpp.).

 

1bEiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regula (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1383/2003 (OV L 181, 29.6.2013., 15. lpp.).

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.c pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Birojs bez liekas kavēšanās ziņo EPPO par ikvienu noziedzīgu rīcību, kas varētu būt EPPO kompetencē saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 22. pantu un 25. panta 2. un 3. punktu. Ziņojumu nosūta jebkurā posmā pirms Biroja veiktās izmeklēšanas vai tās gaitā.

1.  Birojs bez liekas kavēšanās ziņo EPPO par ikvienu noziedzīgu rīcību, kas varētu būt EPPO kompetencē saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 IV nodaļu. Ziņojumu nosūta pēc iespējas ātri pirms Biroja veiktās izmeklēšanas vai tās gaitā.

Pamatojums

Ir lietderīgi šajā gadījumā norādīt atsauci uz visu EPPO regulas IV nodaļu, lai nodrošinātu, ka tiek ņemti vērā visi attiecīgie noteikumi.

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.c pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ziņojumā ietver vismaz faktu aprakstu, tostarp izvērtējumu par kaitējumu, kas ir vai varētu tikt radīts, iespējamo juridisko kvalifikāciju un jebkādu pieejamu informāciju par varbūtējiem cietušajiem, aizdomās turētajiem un jebkādām citām iesaistītām personām.

2.  Ziņojumā ietver vismaz faktu aprakstu un Biroja rīcībā esošo informāciju, tostarp izvērtējumu par kaitējumu, kas ir vai varētu tikt radīts, ja Birojam ir šāda informācija, iespējamo juridisko kvalifikāciju un jebkādu pieejamu informāciju par varbūtējiem cietušajiem, aizdomās turētajiem un jebkādām citām iesaistītām personām. Ziņojumu Birojs nodod EPPO kopā ar visu pārējo tā rīcībā esošo būtisko informāciju par lietu.

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.c pants – 3. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Gadījumos, kad Biroja saņemtā informācija neietver 2. punktā norādītos elementus un Birojs neveic izmeklēšanu, Birojs var veikt apgalvojumu sākotnēju izvērtēšanu. Izvērtēšanu veic ātri un jebkurā gadījumā divos mēnešos pēc tam, kad saņemta informācija. Šīs izvērtēšanas gaitā piemēro 6. pantu un 8. panta 2. punktu.

Gadījumos, kad Biroja saņemtā informācija neietver 2. punktā norādītos elementus un Birojs neveic izmeklēšanu, Birojs var veikt apgalvojumu sākotnēju izvērtēšanu. Izvērtēšanu veic bez kavēšanās un jebkurā gadījumā divos mēnešos pēc tam, kad saņemta informācija. Šīs izvērtēšanas gaitā piemēro 6. pantu un 8. panta 2. punktu. Birojs atturas veikt jebkādus pasākumus, kas var apdraudēt iespējamas EPPO turpmākas izmeklēšanas.

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.c pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras var lūgt Biroju veikt sākotnēju izvērtēšanu par tām ziņotajiem apgalvojumiem. Saistībā ar minētajiem lūgumiem piemēro 3. punktu.

5.  Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras var lūgt Biroju veikt sākotnēju izvērtēšanu par tām ziņotajiem apgalvojumiem. Saistībā ar minētajiem lūgumiem piemēro 1.–4. punktu mutatis mutandis. Birojs informē attiecīgo iestādi, struktūru, biroju vai aģentūru par sākotnējās novērtēšanas rezultātiem, izņemot gadījumus, kad šādas informācijas sniegšana var apdraudēt Biroja vai EPPO veikto izmeklēšanu.

Pamatojums

Grozījumu 2018. gada 20. novembra vēstulē ierosināja Uzraudzības komiteja.

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regulation (EU, Euratom) 2013/833

12.d pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja EPPO veic izmeklēšanu, ģenerāldirektors sāk izmeklēšanu saskaņā ar 5. pantu par tiem pašiem faktiem vienīgi saskaņā ar 12.e vai 12.f pantu.

1.   Ģenerāldirektors nesāk izmeklēšanu saskaņā ar 5. pantu un pārtrauc uzsākto izmeklēšanu, ja EPPO veic izmeklēšanu par tiem pašiem faktiem, izņemot vienīgi saskaņā ar 12.e vai 12.f pantu. Ģenerāldirektors informē EPPO par visiem lēmumiem par izmeklēšanas neuzsākšanu vai pārtraukšanu šādu iemeslu dēļ.

Pamatojums

Papildinājums, ko referente ierosinājusi grozījumā Nr. 74. Pievienots pienākums ģenerāldirektoram informēt EPPO par lietas izmeklēšanas neuzsākšanu.

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.d pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirmās daļas piemērošanas nolūkā Birojs saskaņā ar 12.g panta 2. punktu pārliecinās EPPO lietu pārvaldības sistēmā, vai EPPO veic izmeklēšanu. Birojs var pieprasīt EPPO papildu informāciju. EPPO sniedz atbildi uz šādu pieprasījumu 10 darbdienās.

Pirmās daļas piemērošanas nolūkā Birojs saskaņā ar 12.g panta 2. punktu pārliecinās EPPO lietu pārvaldības sistēmā, vai EPPO veic izmeklēšanu. Birojs var pieprasīt EPPO papildu informāciju. EPPO sniedz atbildi uz šādu pieprasījumu 10 darbdienās. Šo termiņu izņēmuma gadījumos var pagarināt saskaņā ar nosacījumiem, kas jānosaka 12.g panta 1. punktā minētajā darba vienošanās dokumentā.

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.d pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja Birojs pabeidz izmeklēšanu saskaņā ar šā panta pirmo daļu, 9. panta 4. punktu un 11. pantu nepiemēro.

Pamatojums

Sk. arī tekstu, ko Komisija ierosinājusi attiecībā uz 12.c panta 6. punktu.

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.d pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a   Pēc EPPO pieprasījuma Birojs atturas no konkrētu darbību vai pasākumu veikšanas, kas var apdraudēt EPPO veiktu izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu. EPPO bez liekas kavēšanās paziņo Birojam, kad pamata šādai prasībai vairs nav.

Pamatojums

Grozījums ierosināts, pamatojoties uz Uzraudzības komitejas ierosinājumu tās 2018. gada 20. novembra vēstulē.

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regulation (EU, Euratom) No 833/2013

12.d pants – 1.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b   Ja EPPO pabeidz vai pārtrauc izmeklēšanu, par kuru tā ir saņēmusi informāciju no ģenerāldirektora saskaņā ar 1. punktu un kura attiecas uz Biroja pilnvaru īstenošanu, tā bez liekas kavēšanās informē Biroju un var sniegt ieteikumus par papildu administratīvo izmeklēšanu.

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.e pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Saskaņā ar 1. punktu lūgumu nodod rakstiski, un tajā norāda pasākumu vai pasākumus, kurus EPPO lūdz veikt Birojam, un attiecīgā gadījumā to izpildei paredzēto termiņu. Tajā ietver informāciju par EPPO izmeklēšanu, ciktāl tā ir svarīga lūguma mērķiem. Vajadzības gadījumā Birojs var pieprasīt papildu informāciju.

2.  Lūgumu saskaņā ar 1. punktu nodod rakstiski, un tajā norāda vismaz:

 

(a)  informāciju par EPPO izmeklēšanu, ciktāl tā ir svarīga lūguma mērķiem;

 

(b)  pasākumu vai pasākumus, kurus EPPO lūdz veikt Birojam;

 

(c)  attiecīgā gadījumā to izpildei paredzēto termiņu;

 

(d)  visus norādījumus saskaņā ar 2.a punktu.

 

Vajadzības gadījumā Birojs var pieprasīt papildu informāciju.

Pamatojums

Ierosināta jauna struktūra un papildinājumi, pamatojoties uz Uzraudzības komitejas ierosinājumu tās 2018. gada 20. novembra vēstulē.

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.e pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Lai aizsargātu pierādījumu pieņemamību, kā arī pamattiesības un procesuālās garantijas gadījumos, kad Birojs pēc EPPO pieprasījuma saskaņā ar šo pantu veic atbalsta vai papildu pasākumus, EPPO var uzdot Birojam piemērot pamattiesību, procesuālo garantiju un datu aizsardzības standartus, kas ir augstāki par šajā regulā paredzētajiem standartiem. To darot, EPPO nosaka sīki izstrādātas oficiālās prasības un piemērojamās procedūras.

 

Ja EPPO šādas konkrētas norādes nesniedz, pasākumiem, ko Birojs veic saskaņā ar šo pantu, mutatis mutandis piemēro Regulas (ES) 2017/1939 VI (procesuālās garantijas) un VIII (datu aizsardzība) nodaļu.

Pamatojums

Procesuālās garantijas un datu aizsardzības noteikumi, ko paredz EPPO regula, būtu jāpiemēro visiem pasākumiem, ko OLAF veic pēc EPPO pieprasījuma, lai EPPO nebūtu ieinteresēta deleģēt uzdevumus OLAF, apejot šos noteikumus. Ir ņemti vērā Uzraudzības komitejas ierosinājumi, ko tā sniegusi savā 2018. gada 20. novembra vēstulē.

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.f pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pienācīgi pamatotos gadījumos, kad EPPO veic izmeklēšanu un ģenerāldirektors uzskata, ka nolūkā atvieglot piesardzības pasākumu pieņemšanu vai saukšanu pie finanšu, disciplināras vai administratīvas atbildības būtu jāsāk izmeklēšana saskaņā ar Biroja pilnvarām, Birojs rakstiski informē EPPO, norādot izmeklēšanas būtību un mērķi.

Pienācīgi pamatotos gadījumos, kad EPPO veic vai turpina izmeklēšanu un ģenerāldirektors uzskata, ka nolūkā atvieglot piesardzības pasākumu pieņemšanu vai saukšanu pie finanšu, disciplināras vai administratīvas atbildības būtu jāsāk izmeklēšana saskaņā ar Biroja pilnvarām, Birojs rakstiski informē EPPO, norādot izmeklēšanas būtību un mērķi, kā arī prasa EPPO rakstisku piekrišanu papildu izmeklēšanas uzsākšanai.

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.f pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EPPO 30 dienās pēc šīs informācijas saņemšanas var iebilst pret izmeklēšanas sākšanu vai noteiktu izmeklēšanas darbību veikšanu, ja tas ir vajadzīgs, lai neapdraudētu tās veikto izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu, un uz tik ilgu laiku, cik ilgi šis pamats ir spēkā. EPPO bez liekas kavēšanās paziņo Birojam, kad pamata iebildumiem vairs nav.

EPPO 20 darba dienās pēc šīs informācijas saņemšanas vai nu sniedz piekrišanu izmeklēšanas sākšanai vai iebilst pret izmeklēšanas sākšanu vai turpināšanu vai pret kādas ar izmeklēšanu saistītas darbības veikšanu, ja tas ir vajadzīgs, lai neapdraudētu tās veikto izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu, un uz tik ilgu laiku, cik ilgi šis pamats ir spēkā. Pienācīgi pamatotos gadījumos EPPO var pagarināt termiņu vēl par 10 darba dienām. Tā attiecīgi informē Biroju.

 

Ja EPPO iebilst, Birojs neuzsāk papildu izmeklēšanu. Tādā gadījumā EPPO bez liekas kavēšanās paziņo Birojam, kad pamata iebildumiem vairs nav.

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.f pants – 1. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja EPPO neiebilst iepriekšējā daļā minētajā laikposmā, Birojs var sākt izmeklēšanu, un tas to veic, cieši konsultējoties ar EPPO.

Ja EPPO dod piekrišanu, Birojs var sākt vai turpināt izmeklēšanu, un tas to veic, cieši konsultējoties ar EPPO.

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.f pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja šā punkta otrajā daļā noteiktajā termiņā EPPO atbildi nesniedz, Birojs var sākt apspriešanos ar EPPO, lai 10 dienu laikā pieņemtu lēmumu.

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.g pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja tas ir nepieciešams, lai veicinātu sadarbību ar EPPO, kā noteikts 1. panta 4.a punktā, Birojs noslēdz administratīvu vienošanos ar EPPO. Šādā darba vienošanās dokumentā var noteikt informācijas, tostarp personas datu, operatīvas, stratēģiskas vai tehniskas un klasificētas informācijas, apmaiņas praktiskos aspektus. Tajā sīki apraksta kārtību, kādā notiek pastāvīga informācijas apmaiņa laikā, kad abi biroji saņem un pārbauda apgalvojumus.

1.  Ja tas ir nepieciešams, lai veicinātu sadarbību ar EPPO, kā noteikts 1. panta 4.a punktā, Birojs noslēdz administratīvu vienošanos ar EPPO. Šādā darba vienošanās dokumentā var noteikt informācijas, tostarp personas datu, operatīvas, stratēģiskas vai tehniskas un klasificētas informācijas, apmaiņas praktiskos aspektus, kā arī paredzēt informācijas tehnoloģiju platformu izveidi, tostarp kopīgu pieeju atjauninājumiem un programmatūras saderības nodrošināšanai. Tajā sīki apraksta kārtību, kādā notiek pastāvīga informācijas apmaiņa laikā, kad abi biroji saņem un pārbauda apgalvojumus, lai noteiktu abu biroju kompetenci izmeklēšanā. Tajā apraksta arī kārtību, kādā notiek pierādījumu apmaiņa Biroja un EPPO starpā, kā arī kārtība, kādā sadala izmaksas.

 

Pirms darba vienošanās dokumenta pieņemšanas kopā ar EPPO ģenerāldirektors nosūta tā projektu Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, Uzraudzības komitejai un Eiropas Parlamentam informācijai. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un Uzraudzības komiteja bez kavēšanās sniedz savus atzinumus.

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.g pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Birojs netieši piekļūst informācijai EPPO lietu pārvaldības sistēmā tikai tādā mērā, kāds vajadzīgs Biroja funkciju veikšanai saskaņā ar šo regulu, un šāda piekļuve tiek pienācīgi pamatota un apstiprināta, piemērojot Biroja izveidotu iekšēju procedūru. Birojs uztur reģistru, kurā fiksēti visi gadījumi, kad notiek piekļuve EPPO lietu pārvaldības sistēmai.

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.g pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Biroja ģenerāldirektors un Eiropas ģenerālprokurors tiekas vismaz reizi gadā, lai apspriestu jautājumus, kas ir abu iestāžu interesēs.

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns) – a apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

15. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(12a)  regulas 15. pantu groza šādi:

 

(a)  šā panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

Uzraudzības komiteja jo īpaši pārrauga norises, kas ir saistītas ar procesuālo garantiju piemērošanu un izmeklēšanas ilgumu, ņemot vērā informāciju, ko saskaņā ar 7. panta 8. punktu sniedz ģenerāldirektors.

Uzraudzības komiteja jo īpaši pārrauga norises, kas ir saistītas ar procesuālo garantiju piemērošanu un izmeklēšanas ilgumu.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns) – b apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

15. pants – 1. punkts – 5. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(b)  šā panta 1. punkta piekto daļu aizstāj ar šādu:

Pienācīgi pamatotos gadījumos Uzraudzības komiteja var lūgt, lai Birojs tai sniedz papildu informāciju par izmeklēšanu, tostarp ziņojumus un ieteikumus, kas attiecas uz lietām, kurās izmeklēšana ir pabeigta, vienlaikus tomēr netraucējot veicamo izmeklēšanu gaitu.

“Uzraudzības komitejai piešķir pieeju visai informācijai un dokumentiem, ko tā uzskata par vajadzīgiem savu uzdevumu veikšanai, tostarp ziņojumiem un ieteikumiem, kas attiecas uz lietām, kurās izmeklēšana ir pabeigta, un lietām, kuru izskatīšana tikusi noraidīta, vienlaikus tomēr netraucējot veicamo izmeklēšanu gaitu un pienācīgi ņemot vērā konfidencialitātes un datu aizsardzības prasības.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Grozījums ierosināts, daļēji pamatojoties uz Uzraudzības komitejas ierosinājumu tās 2018. gada 20. novembra vēstulē.

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns) – c apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

15. pants – 8. punkts – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(c)  šā panta 8. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

Uzraudzības komiteja ieceļ priekšsēdētāju. Tā pieņem savu reglamentu, kuru pirms pieņemšanas informācijas nolūkā iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam. Uzraudzības komitejas sanāksmes sasauc pēc tās priekšsēdētāja vai pēc ģenerāldirektora iniciatīvas. Tā rīko vismaz 10 sanāksmes gadā. Uzraudzības komiteja pieņem lēmumus ar kompetento locekļu balsu vairākumu. Tās sekretariātu nodrošina Komisija neatkarīgi no Biroja un ciešā sadarbībā ar Uzraudzības komiteju. Pirms ikviena darbinieka iecelšanas amatā sekretariātā notiek apspriešanās ar Uzraudzības komiteju, un tās viedoklis tiek ņemts vērā. Sekretariāts rīkojas saskaņā ar Uzraudzības komitejas norādījumiem un neatkarīgi no Komisijas. Komisija, neskarot tās kontroli pār Uzraudzības komitejas un tās sekretariāta budžetu, neiejaucas Uzraudzības komitejas pārraudzības funkcijās.

Uzraudzības komiteja ieceļ priekšsēdētāju. Tā pieņem savu reglamentu, kuru pirms pieņemšanas informācijas nolūkā iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam. Uzraudzības komitejas sanāksmes sasauc pēc tās priekšsēdētāja vai pēc ģenerāldirektora iniciatīvas. Tā rīko vismaz 10 sanāksmes gadā. Uzraudzības komiteja pieņem lēmumus ar kompetento locekļu balsu vairākumu. Tās sekretariātu nodrošina Komisija ciešā sadarbībā ar Uzraudzības komiteju. Pirms ikviena darbinieka iecelšanas amatā sekretariātā notiek apspriešanās ar Uzraudzības komiteju, un tās viedoklis tiek ņemts vērā. Sekretariāts rīkojas saskaņā ar Uzraudzības komitejas norādījumiem un neatkarīgi no Komisijas. Komisija, neskarot tās kontroli pār Uzraudzības komitejas un tās sekretariāta budžetu, neiejaucas Uzraudzības komitejas pārraudzības funkcijās.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Grozījumu 2018. gada 20. novembra vēstulē ierosināja Uzraudzības komiteja.

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

16. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-a)  šā panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.  Reizi gadā Eiropas Parlaments, Padome un Komisija rīko tikšanos ar ģenerāldirektoru, lai politiska līmeņa viedokļu apmaiņā pārrunātu Biroja politiku attiecībā uz metodēm, ko izmanto, lai novērstu un apkarotu krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Viedokļu apmaiņā piedalās Uzraudzības komiteja. Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, ģenerāldirektora vai Uzraudzības komitejas pieprasījuma viedokļu apmaiņā īpašos gadījumos var uzaicināt piedalīties Revīzijas palātas, Eurojust un/vai Eiropola pārstāvjus.

“1.  Reizi gadā Eiropas Parlaments, Padome un Komisija rīko tikšanos ar ģenerāldirektoru, lai politiska līmeņa viedokļu apmaiņā pārrunātu Biroja politiku attiecībā uz metodēm, ko izmanto, lai novērstu un apkarotu krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības vai pārkāpumus, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Viedokļu apmaiņā piedalās Uzraudzības komiteja. Eiropas ģenerālprokurors ir aicināts piedalīties viedokļu apmaiņā. Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, ģenerāldirektora vai Uzraudzības komitejas pieprasījuma viedokļu apmaiņā īpašos gadījumos var uzaicināt piedalīties Revīzijas palātas, Eurojust un/vai Eiropola pārstāvjus.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Sk. 1. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

16. pants – 1. punkts – trešais teikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  panta 1. punkta trešo teikumu aizstāj ar šādu:

svītrots

“Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, ģenerāldirektora vai Uzraudzības komitejas pieprasījuma viedokļu apmaiņā īpašos gadījumos var uzaicināt piedalīties Revīzijas palātas, EPPO, Eurojust un/vai Eiropola pārstāvjus.”;

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Tehnisks svītrojums — sk. iepriekšējo grozījumu.

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

16. pants – 2. punkts – ievaddaļa

 

Present Text

Grozījums

 

(aa)  šā panta 2. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

2.  Viedokļu apmaiņa var būt saistīta ar šādiem jautājumiem:

“2.  Viedokļu apmaiņa var būt saistīta ar jautājumiem, par ko vienojas Eiropas Parlaments, Padome un Komisija. Jo īpaši viedokļu apmaiņa var būs saistīta ar šādiem jautājumiem:”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

16. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  satvars Biroja attiecībām ar iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, jo īpaši EPPO;

d)  satvars Biroja attiecībām ar iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, jo īpaši EPPO, un pasākumi kas veikti saistībā ar Biroja galīgajiem izmeklēšanas ziņojumiem un citu informāciju, ko ir nosūtījis Birojs;

Pamatojums

Mērķis ir uzraudzīt un uzlabot OLAF ieteikumu izpildi, ko veic iestādes, struktūras, biroji, aģentūras un EPPO.

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

16. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ba) panta 2. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

e) satvars Biroja attiecībām ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm;

“e) satvars Biroja attiecībām ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm un pasākumi, ko dalībvalstu kompetentās iestādes veikušas saistībā ar Biroja galīgajiem izmeklēšanas ziņojumiem un citu informāciju, ko ir nosūtījis Birojs”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Mērķis ir uzraudzīt un uzlabot OLAF ieteikumu izpildi, ko veic dalībvalstu kompetentās iestādes.

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

16. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb)  pantā pēc 4. punkta iekļauj šādu jaunu 4.a punktu:

 

“4.a  Viedokļu apmaiņu rotācijas kārtībā vada Eiropas Parlaments, Padome un Komisija.”;

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

17. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-a)  šā panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.  Biroju vada ģenerāldirektors. Ģenerāldirektoru ieceļ Komisija saskaņā ar 2. punktā noteikto procedūru. Ģenerāldirektora pilnvaru termiņš ir septiņi gadi, un tas nav atjaunojams.

“1.  Biroju vada ģenerāldirektors. Ģenerāldirektoru ieceļ Komisija saskaņā ar 2. punktā noteikto procedūru. Ģenerāldirektora pilnvaru termiņš ir septiņi gadi, un tas nav atjaunojams. Ģenerāldirektoru pieņem darbā kā pagaidu darbinieku saskaņā ar Civildienesta noteikumiem.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

17. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-aa)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Lai ieceltu jaunu ģenerāldirektoru, Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē aicinājumu pieteikties konkursam. Šādu aicinājumu publicē vismaz sešus mēnešus pirms amatā esošā ģenerāldirektora pilnvaru termiņa beigām. Pēc tam, kad Uzraudzības komiteja ir sniegusi labvēlīgu atzinumu par Komisijas piemēroto atlases procedūru, Komisija sagatavo sarakstu, kurā iekļauj kandidātus ar atbilstošu kvalifikāciju. Pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Padomi Komisija ieceļ ģenerāldirektoru.

“2.  Lai ieceltu jaunu ģenerāldirektoru, Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē aicinājumu pieteikties konkursam. Šādu aicinājumu publicē vismaz sešus mēnešus pirms amatā esošā ģenerāldirektora pilnvaru termiņa beigām. Pēc tam, kad Uzraudzības komiteja ir sniegusi labvēlīgu atzinumu par Komisijas piemēroto atlases procedūru, Komisija sagatavo sarakstu, kurā iekļauj kandidātus ar atbilstošu kvalifikāciju. Ģenerāldirektora kandidātu, kopīgi vienojoties, nominē Eiropas Parlaments, Padome un Komisija un pēc tam ieceļ Komisija.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

17. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pildot savus pienākumus, ģenerāldirektors nelūdz un nepieņem nevienas valdības vai iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras norādījumus ne attiecībā uz ārējas un iekšējas izmeklēšanas vai koordinēšanas pasākumu sākšanu un veikšanu, ne attiecībā uz ziņojumu sagatavošanu pēc šādas izmeklēšanas vai koordinēšanas pasākumiem. Ja ģenerāldirektors uzskata, ka kāds Komisijas pasākums rada šaubas par viņa neatkarību, viņš par to nekavējoties informē Uzraudzības komiteju un izlemj, vai Tiesā celt prasību pret Komisiju.

3.  Pildot savus pienākumus, ģenerāldirektors nelūdz un nepieņem nevienas valdības vai iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras norādījumus ne attiecībā uz izmeklēšanas vai koordinēšanas pasākumu sākšanu un veikšanu, ne attiecībā uz ziņojumu sagatavošanu pēc šādas izmeklēšanas vai koordinēšanas pasākumiem. Ja ģenerāldirektors uzskata, ka kāds Komisijas pasākums rada šaubas par viņa neatkarību, viņš par to nekavējoties informē Uzraudzības komiteju un izlemj, vai Tiesā celt prasību pret Komisiju.

Pamatojums

Teksts grozīts atbilstīgi ierosinājumam atcelt iekšējās un ārējās izmeklēšanas nošķiršanu.

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

17. pants – 4. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(aa)  šā panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

4.  Ģenerāldirektors regulāri ziņo Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai par Biroja veiktās izmeklēšanas secinājumiem, veiktajām darbībām un konstatētajām problēmām, vienlaikus ievērojot izmeklēšanas konfidencialitāti, attiecīgo personu un informācijas sniedzēju likumīgās tiesības un vajadzības gadījumā valsts tiesību aktus, kas piemērojami tiesvedībai.

“4.  Ģenerāldirektors regulāri — vismaz vienu reizi gadā — ziņo Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai par Biroja veiktās izmeklēšanas secinājumiem, veiktajām darbībām, konstatētajām problēmām un to, kā Birojs izpilda Uzraudzības komitejas sniegtos ieteikumus saskaņā ar 15. pantu, vienlaikus ievērojot izmeklēšanas konfidencialitāti, attiecīgo personu un informācijas sniedzēju likumīgās tiesības un vajadzības gadījumā valsts tiesību aktus, kas piemērojami tiesvedībai.

 

Gada ziņojumā iekļauj arī novērtējumu par sadarbības ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā arī ar iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām līmeni, jo īpaši saistībā ar 11. panta 2. punkta un 6.punkta a) apakšpunkta īstenošanu.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

17. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ab)  pantā pievieno šādu 4.a punktu:

 

“4.a  Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma, tam īstenojot savas budžeta kontroles tiesības, ģenerāldirektors var sniegt informāciju par Biroja darbību, ievērojot izmeklēšanas un pēc to pabeigšanas veikto procedūru konfidencialitāti. Eiropas Parlaments nodrošina saskaņā ar šo punktu sniegtās informācijas konfidencialitāti.”

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

17. pants – 5. punkts – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ac)  šā panta 5. punkta pirmo daļu svītro;

Katru gadu ģenerāldirektors, ņemot vērā gada pārvaldības plānu, nosaka Biroja izmeklēšanas politikas prioritātes un tās pirms publicēšanas nosūta Uzraudzības komitejai.

 

Pamatojums

Izmeklēšanas politikas prioritāšu noteikšana ir izrādījusies nelietderīga.

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

17. pants – 5. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  gadījumiem, kad informācija ir nodota dalībvalstu tiesu iestādēm un EPPO;

(b)  gadījumiem, kad informācija ir nodota dalībvalstu tiesu iestādēm vai EPPO;

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

17. pants – 5. punkts – 3. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  šā panta 5. punkta trešajā daļā pēc b) apakšpunkta iekļauj šādu jaunu apakšpunktu:

 

“(ba)  slēgtajām lietām;”;

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

17. pants – 7. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(bb)  šā panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

7.  Ģenerāldirektors izveido iekšēju konsultēšanās un kontroles procedūru, tostarp likumības pārbaudi, kas ir saistīta ar, inter alia, procesuālu garantiju un attiecīgo personu pamattiesību, kā arī attiecīgo dalībvalstu tiesību aktu ievērošanu, jo īpaši ņemot vērā 11. panta 2. punkta noteikumus.

“7.  Ģenerāldirektors izveido iekšēju konsultēšanās un kontroles procedūru, tostarp likumības pārbaudi, kas ir saistīta ar inter alia procesuālu garantiju un attiecīgo personu un liecinieku pamattiesību, kā arī attiecīgo dalībvalstu tiesību aktu ievērošanu, jo īpaši ņemot vērā 11. panta 2. punkta noteikumus. Likumības pārbaudi veic Biroja eksperti tiesību un izmeklēšanas procedūru jomā, kuriem ir atbilstoša kvalifikācija, lai ieņemtu ar tieslietām saistītu amatu dalībvalstī. Viņu atzinumu pievieno izmeklēšanas galīgajam ziņojumam.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Grozījums ierosināts, pamatojoties uz OLAF regulas (2006.–2013. gads) pārskatītās redakcijas otrā lasījuma 10. un 23. grozījumu (sk. plenārsesijas dokumentu A7-0225/2013 un darba dokumentu PE510.603).

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

17. pants – 8. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(bc)  šā panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

8.  Ģenerāldirektors pieņem Biroja darbiniekiem paredzētas izmeklēšanas procedūru pamatnostādnes. Minētās pamatnostādnes atbilst šīs regulas noteikumiem un ietver, inter alia, tādus jautājumus kā:

“8.  Saskaņā ar 19. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz izmeklēšanas procedūras kodeksa, kas jāievēro Biroja darbiniekiem, pieņemšanu. Deleģētajos aktos jo īpaši nosaka:

a)  izmeklēšanas veikšana;

a)  praksi, kas jāievēro Biroja pilnvaru un statūtu īstenošanā;

b)  procesuālās garantijas;

b)  sīki izstrādātus noteikumus par izmeklēšanas procedūrām, kā arī par atļautajām izmeklēšanas darbībām;

c)  sīka informācija par iekšējām konsultēšanās un kontroles procedūrām, tostarp likumības pārbaudi;

c)  attiecīgo personu likumīgās tiesības;

d)  datu aizsardzība.

d)  procesuālās garantijas;

 

da)  datu aizsardzības noteikumus, kā arī komunikācijas un dokumentu pieejamības politiku;

 

db)  noteikumus par likumības pārbaudēm un attiecīgajām personām pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem;

 

dc)  attiecības ar EPPO.

Minētās pamatnostādnes un visus to labojumus pieņem pēc tam, kad Uzraudzības komitejai par tiem ir bijusi iespēja iesniegt savus apsvērumus, un pēc tam tos informācijas nolūkā nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai, kā arī informācijas nolūkā visās Savienības iestāžu oficiālajās valodās publicē Biroja interneta vietnē.

Komisija, veicot sagatavošanas darbus, apspriežas ar Uzraudzības komiteju un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

 

Visus deleģētos aktus, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, informācijas nolūkā visās Savienības oficiālajās valodās publicē Biroja interneta vietnē.”;

Pamatojums

Grozījums ierosināts, pamatojoties uz OLAF regulas (2006.–2013. gads) pārskatītās redakcijas otrā lasījuma 11. un 24. grozījumu (sk. plenārsesijas dokumentu A7-0225/2013 un darba dokumentu PE510.603).

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14. punkts – c apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

17. pants – 8. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  panta 8. punkta pirmajā daļā pievieno šādu e) apakšpunktu:

svītrots

“e)  attiecības ar EPPO.”

 

Pamatojums

Tehnisks svītrojums — sk. iepriekšējo grozījumu.

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

17. pants – 9. punkts – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ca)  šā panta 9. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

Pirms ģenerāldirektoram uzliek disciplinārsodu, Komisija apspriežas ar Uzraudzības komiteju.

Pirms ģenerāldirektoram uzliek disciplinārsodu vai pirms atceļ ģenerāldirektora imunitāti, Komisija apspriežas ar Uzraudzības komiteju.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Pamatojums

Grozījums ierosināts, pamatojoties uz Uzraudzības komitejas ierosinājumu tās 2018. gada 20. novembra vēstulē.

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.a punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

19. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(14a)  regulas 19. pantu aizstāj ar šādu:

19. pants

19. pants

Novērtējuma ziņojums

Novērtējuma ziņojums un pārskatīšana

Līdz 2017. gada 2. oktobrim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei novērtējuma ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Minētajam ziņojumam pievieno Uzraudzības komitejas atzinumu un tajā iekļauj secinājumu, vai šo regulu ir nepieciešams grozīt.

Ne vēlāk kā piecus gadu laikā pēc dienas, ko nosaka saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 120. panta 2. punkta otro daļu, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei novērtējuma ziņojumu par šīs regulas piemērošanu un ietekmi, jo īpaši attiecībā uz Biroja un EPPO sadarbības efektivitāti un lietderību. Minētajam ziņojumam pievieno Uzraudzības komitejas atzinumu.

 

Ne vēlāk kā divus gadus pēc tam, kad saskaņā ar pirmo daļu ir iesniegts novērtējuma ziņojums, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei likumdošanas priekšlikumu, kas paredz modernizēt Biroja darbības satvaru, tostarp papildu vai sīkāk izstrādātus noteikumus par Biroja izveidi, tā funkcijām vai procedūrām, kas piemērojamas tā darbībām, jo īpaši attiecībā uz tā sadarbību ar EPPO, pārrobežu izmeklēšanas lietās un izmeklēšanas lietās dalībvalstīs, kuras nepiedalās EPPO.”

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.b punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

19.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14b)   regulā iekļauj šādu jaunu 19.a pantu:

 

“19.a pants

 

Deleģēšanas īstenošana

 

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

 

2.  Pilnvaras pieņemt 17. panta 8. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz četru gadu laikposmu no ... (šīs regulas spēkā stāšanās diena). Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms četru gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

 

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 17. panta 8. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

5.  Saskaņā ar 17. panta 8. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam vai Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”;

Pamatojums

Standarta noteikumi par deleģētajiem aktiem (saistībā ar procedūras kodeksu).

(1)

OV L 248/1, 18.9.2013.

(2)

ERP atzinums Nr. 8/2018.


PASKAIDROJUMS

Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveide ir viens no Parlamenta būtiskākajiem sasniegumiem šajā sasaukuma periodā. Paredzam, ka tas būtiski mainīs situāciju ES finansiālo interešu aizsardzības jomā. EPPO izveidei būs arī tālejoša ietekme uz ES iestāžu sistēmu cīņā pret krāpšanu un pārkāpumiem, turklāt būtiskākā ietekme būs uz Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF). Ņemot vērā šo paredzamo iestāžu sistēmas pilnveidošanu, Komisija ir iesniegusi priekšlikumu grozīt Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013, liekot uzsvaru uz šādiem aspektiem:

–  OLAF regulas pielāgošana EPPO izveidei;

–  vairāku būtisku pasākumu īstenošana saistībā ar secinājumiem 2017. gada novērtējumā, lai uzlabotu OLAF izmeklēšanas efektivitāti konkrētās jomās, piemēram, noteikumu par pārbaudēm uz vietas un inspekcijām dalībvalstīs vienkāršošana, ņemot vērā spriedumu lietā T-48/16 Sigma Orionis SA pret Eiropas Komisiju, un piekļuves banku kontiem atvieglošana;

–  dažādi precizējumi un vienkāršošana.

Referente atzinīgi vērtē un atbalsta Komisijas ierosinātos grozījumus. Tomēr referente uzskata, ka jāveic papildu pasākumi, lai labāk sagatavotos EPPO izveidei. Turklāt OLAF darbā saskaņā ar pašreizējo juridisko pamatu tika konstatētas vairākas būtiskas nepilnības. Novērtējuma ziņojumā uzsvērts, ka efektīvai cīņai pret krāpšanu un pārkāpumiem traucē ar regulējumu saistītas problēmas. Turklāt Komisija 2014. gadā iesniedza tiesību akta priekšlikumu par procesuālo garantiju kontroliera izveidi, taču tās vēl nav pieņemts.

Tādēļ referente ierosina šādu pieeju:

–  atcelt ārējās un iekšējās izmeklēšanas nošķiršanu, kas vairs nav aktuāla, jo īpaši ņemot vērā to, ka OLAF jaunais darbības virziens ir administratīvie pārkāpumi un līdzekļu atgūšana (3. un 4. pants);

–  atcelt izmeklēšanas politikas prioritātes (5. panta 1. punkts un 17. panta 5. punkts);

–  atvieglot Uzraudzības komitejas piekļuvi informācijai (5. panta 6.a punkts, 15. panta 1. punkts un 17. panta 5. punkts);

–  panākt, lai dalībvalstis un iestādes, struktūras, biroji un aģentūras labāk kontrolē ģenerāldirektora ieteikumu izpildi (7. panta 6. punkts, 11. panta 3. un 6.a punkts un 17. panta 4. punkts);

–  veicināt izmeklēšanas ātrāku pabeigšanu (7. panta 8. punkts);

–  veicināt OLAF ziņojumu pieņemamību valstu tiesvedībā un administratīvajā procesā (11. panta 2. punkts);

–  uzlabot sadarbību ar EPPO (12.c–12.g pants);

–  izveidot ģenerāldirektora atlaišanas procedūru, kas līdzīga EPPO atlaišanas procedūrai (17. panta 9.a punkts).

Ir ierosināti arī vairāki citi grozījumi ar mērķi uzlabot procesuālo garantiju aizsardzību, kā arī OLAF izmeklēšanā iesaistīto personu pamattiesības, un referente iesaka:

–  precizēt Eiropas Parlamenta deputātu biroju statusu (4. panta 2.a punkts);

–  paredzēt tiesības attiecīgajām personām piekļūt galīgajam ziņojumam (9. panta 5.a punkts);

–  izveidot procesuālo garantiju kontroliera amatu (9.a un 9.b pants);

–  paredzēt tiesības attiecīgajām personām celt prasību pret OLAF galīgo ziņojumu (11.a pants);

–  izveidot procedūras kodeksu, kas jāpieņem kā deleģētais akts (17. panta 8. punkts).

Šie pasākumi būs ļoti būtiski, lai OLAF varētu efektīvāk veikt savus uzdevumus, kā arī lai no paša sākuma nodrošinātu OLAF un EPPO veiksmīgu sadarbību.


JuridiskāS komitejAS ATZINUMS (25.1.2019)

Budžeta kontroles komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un OLAF izmeklēšanas efektivitāti

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Jean-Marie Cavada

ĪSS PAMATOJUMS

Pēc Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveides ir jāpārskata spēkā esošā Regula (EK) Nr. 883/2013, kas patlaban reglamentē Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) veikto izmeklēšanu. Pārskatīšana ir nepieciešama, lai pielāgotu abu iestāžu sadarbību, uzlabotu OLAF izmeklēšanas funkcijas efektivitāti un precizētu un vienkāršotu Regulas Nr. 883/2013 noteikumus.

Gan EPPO, gan OLAF katram savas kompetences robežās ir uzticētas pilnvaras aizsargāt Savienības finanšu intereses.

Kad darbību uzsāks EPPO, tā būs pilnvarota veikt kriminālizmeklēšanu un uzturēt apsūdzību valstu tiesās attiecībā uz noziegumiem, kas skar Savienības budžetu. OLAF izmeklē administratīvus pārkāpumus, kā arī noziedzīgu rīcību. Tomēr tā administratīvās pilnvaras salīdzinājumā ar kriminālizmeklēšanu ir ierobežotas. Tādēļ priekšlikumā paredzēts, ka abas struktūras iespējami cieši sadarbojas, lai panāktu vairāk ierosinātu lietu, notiesājošu spriedumu un augstāku līdzekļu atgūšanas līmeni.

Lai varētu raiti pāriet uz jauno sistēmu, grozītajai Regulai Nr. 883/2013 būtu jāstājas spēkā, pirms sāk darboties EPPO, kurai paredzēts uzsākt darbību 2020. gada beigās.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas ieceri pagaidām paredzēt tikai nedaudz izmaiņu, kas atzītas par pašām būtiskākajām Komisijas priekšlikumam pievienotajā analītiskajā dienestu darba dokumentā, kura pamatā ir novērtējuma ziņojums, ārēji pētījumi un apspriešanās ar ieinteresētajām personām rezultāti. Tādēļ atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas priekšlikumu pievērsties trim jomām: attiecībām starp OLAF un EPPO, OLAF veikto izmeklēšanu efektivitātes uzlabošanai, kā arī precizējumiem un vienkāršošanai.

I. Attiecības starp EPPO un OLAF

Priekšlikumā ir ierosināti šādi noteikumi, kas vajadzīgi, lai reglamentētu attiecības starp EPPO un OLAF:

•  OLAF pienākums bez liekas kavēšanās ziņot EPPO par jebkādu rīcību, kas varētu būt EPPO kompetencē; informācijai, kas sniegta EPPO, ir jābūt pietiekami pamatotai un jāietver vajadzīgā informācija;

•  izmeklēšana nedublējas — OLAF nesāk nevajadzīgu paralēlu izmeklēšanu par tiem pašiem faktiem, kas ir EPPO veiktas izmeklēšanas priekšmets;

•  īpaši procesuālie noteikumi, kas piemērojami OLAF adresētajiem EPPO pieprasījumiem atbalstīt vai papildināt EPPO veikto darbu.

II. OLAF veikto izmeklēšanu efektivitātes palielināšana

Lai īstenotu Tiesas spriedumu lietā T-48/16 Sigma Orionis SA pret Eiropas Komisiju, ir svarīgi precizēt, ka OLAF veic pārbaudes uz vietas un inspekcijas, pamatojoties uz Regulu Nr. 883/2013 un Regulu Nr. 2185/1996, ja vien attiecīgais uzņēmējs neiebilst (3. pants). Jautājumos, ko regulē Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un Regula (EK) Nr. 2185/1996, Savienības tiesību akti prevalē pār valsts tiesību aktiem. Turklāt Tiesa konstatēja, ka uzņēmēja iebilšana pret pārbaudi nenozīmē iebilduma tiesību pastāvēšanu, bet vienkārši rada sekas, ka pārbaude var tikt veikta ar valsts iestāžu palīdzību, pamatojoties uz valsts tiesību aktiem. Attiecībā uz procesuālajām garantijām OLAF ir jāievēro Savienības tiesību aktos, proti, Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, noteiktās pamattiesības.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē grozījumus, kas ierosināti attiecībā uz informāciju par bankas kontu un atspoguļo 5. direktīvu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (7. panta 3. punkts), informācijas apmaiņu par PVN, pamatojoties uz Regulu Nr. 904/2010 (12. panta 5. punkts), OLAF savākto pierādījumu pieņemamības principa ieviešanu (11. panta 2. punkts), dalībvalstīs norīkoto krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienestu lomu (12.a pants) un noteikumus, ar ko precizē, kādus koordinēšanas pasākumus var veikt OLAF (12.b pants).

Atzinuma sagatavotājs ierosina grozījumus, ar kuriem iecerēts vēl vairāk uzlabot pārredzamību un efektivitāti. Referents arī ierosina iekļaut atsauci uz trauksmes cēlēju aizsardzību OLAF veiktas izmeklēšanas kontekstā.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2017/13713 un Padomes Regulu (ES) 2017/19394, Savienība ir ievērojami pastiprinājusi līdzekļus, kas pieejami Savienības finanšu interešu aizsardzībai, izmantojot krimināltiesības. Eiropas Prokuratūra (EPPO) būs pilnvarota iesaistītajās dalībvalstīs veikt kriminālizmeklēšanu un izvirzīt apsūdzības par noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar Savienības budžetu, kā noteikts Direktīvā (ES) 2017/1371.

(1)  Pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2017/13713 un Padomes Regulu (ES) 2017/19394, Savienība ir ievērojami nostiprinājusi saskaņota tiesiskā regulējuma noteikumus attiecībā uz līdzekļiem, kas pieejami Savienības finanšu interešu aizsardzībai, izmantojot krimināltiesības. Eiropas Prokuratūra (EPPO) ir būtiska Komisijas prioritāte krimināltiesību un krāpšanas apkarošanas politikas jomā, un tā būs pilnvarota iesaistītajās dalībvalstīs veikt kriminālizmeklēšanu un izvirzīt apsūdzības par noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar Savienības budžetu, kā noteikts Direktīvā (ES) 2017/1371.

_________________

_________________

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp.).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp.).

4 Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).

4 Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (“Birojs”) veic administratīvu izmeklēšanu par administratīviem pārkāpumiem, kā arī par noziedzīgu rīcību. Izmeklēšanai noslēdzoties, tas var sniegt valstu kriminālvajāšanas iestādēm ar tiesvedību saistītus ieteikumus, kuru mērķis ir dot iespēju izvirzīt apsūdzības un veikt kriminālvajāšanu dalībvalstīs. Turpmāk par aizdomām par noziedzīgiem nodarījumiem dalībvalstīs, kas piedalās EPPO, tas ziņos EPPO un sadarbosies ar to saistībā ar EPPO veikto izmeklēšanu.

(2)  Lai aizsargātu Savienības finanšu intereses, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (“Birojs”) veic administratīvu izmeklēšanu par administratīviem pārkāpumiem, kā arī par noziedzīgu rīcību. Izmeklēšanai noslēdzoties, tas var sniegt valstu kriminālvajāšanas iestādēm ar tiesvedību saistītus ieteikumus, kuru mērķis ir dot iespēju izvirzīt apsūdzības un veikt kriminālvajāšanu dalībvalstīs. Turpmāk par aizdomām par noziedzīgiem nodarījumiem dalībvalstīs, kas piedalās EPPO, tas ziņos EPPO un sadarbosies ar to saistībā ar EPPO veikto izmeklēšanu, piemēram, piedāvājot tehnisku un loģistikas atbalstu.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Tāpēc pēc Regulas (ES) 2017/1939 pieņemšanas būtu jāgroza Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/20135. Noteikumi, kas Regulā (ES) 2017/1939 reglamentē attiecības starp EPPO un Biroju, būtu jāatspoguļo un jāpapildina Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 noteikumos, lai, izmantojot sinerģiju starp šīm divām struktūrām, nodrošinātu Savienības finanšu interešu aizsardzības visaugstāko līmeni.

(3)  Tāpēc pēc Regulas (ES) 2017/1939 pieņemšanas būtu jāgroza un atbilstoši jāpielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/20135. Noteikumi, kas Regulā (ES) 2017/1939 reglamentē attiecības starp EPPO un Biroju, būtu jāatspoguļo un jāpapildina Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 noteikumos, lai, izmantojot sinerģiju starp šīm divām struktūrām, proti, īstenojot ciešas sadarbības, informācijas apmaiņas un papildināmības principus un tiecoties novērst dublēšanos, nodrošinātu Savienības finanšu interešu aizsardzības visaugstāko līmeni.

_________________

_________________

5 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, EURATOM) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

5 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, EURATOM) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Ņemot vērā kopīgo mērķi saglabāt Savienības budžeta integritāti, Birojam un EPPO būtu jāizveido un jāuztur ciešas attiecības, kuru pamatā ir patiesa sadarbība un kuru mērķis ir nodrošināt to attiecīgo pilnvaru papildināmību un darbības koordinēšanu, jo īpaši attiecībā uz ciešākas sadarbības jomu EPPO izveidei. Visbeidzot, šīm attiecībām būtu jāpalīdz nodrošināt, ka Savienības finanšu interešu aizsardzībai tiek izmantoti visi līdzekļi, un izvairīties no nevajadzīgas centienu dublēšanās.

(4)  Ņemot vērā kopīgo mērķi saglabāt Savienības budžeta integritāti, Birojam un EPPO būtu jāizveido un jāuztur ciešas attiecības, kuru pamatā ir patiesa un efektīva sadarbība un kuru mērķis ir nodrošināt to attiecīgo pilnvaru papildināmību un darbības koordinēšanu, jo īpaši attiecībā uz ciešākas sadarbības jomu EPPO izveidei. Visbeidzot, šīm attiecībām būtu jāpalīdz nodrošināt, ka Savienības finanšu interešu aizsardzībai un nodrošināšanai tiek izmantoti visi līdzekļi, un izvairīties no nevajadzīgas centienu dublēšanās, un nodrošināt procesuālo garantiju pilnīgu ievērošanu un attiecīgo uzņēmēju tiesības. Lai veicinātu labu sadarbību, EPPO un Birojam būtu regulāri jāapmainās ar informāciju, lai apzinātu tendences un atklātu iespējamās saiknes starp dažādām lietām savās atšķirīgajās kompetences jomās. Ņemot vērā abu struktūru atšķirīgās pilnvaras, proti, EPPO pilnvaras veikt kriminālizmeklēšanu un OLAF pilnvaras veikt administratīvo izmeklēšanu, dažos gadījumos abu struktūru darbību koordinēšana varētu nebūt vajadzīga.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts, ka Birojam, kā arī visām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām un valstu kompetentajām iestādēm bez liekas kavēšanās ir jāziņo EPPO par noziedzīgu rīcību, kas varētu būt EPPO kompetencē. Tā kā Birojs ir pilnvarots veikt krāpšanas, korupcijas un jebkuras citas nelikumīgas darbības, kas skar Savienības finanšu intereses, administratīvu izmeklēšanu, tam ir vislabākās iespējas un viss vajadzīgais, lai darbotos kā dabisks EPPO partneris un privileģēts informācijas avots.

(5)  Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts, ka Birojam, kā arī visām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām un valstu kompetentajām iestādēm bez liekas kavēšanās ir jāziņo EPPO par aizdomām par noziedzīgu rīcību, kas varētu būt EPPO kompetencē. Tā kā Birojs ir pilnvarots veikt krāpšanas, korupcijas un jebkuras citas nelikumīgas darbības, kas skar Savienības finanšu intereses, administratīvu izmeklēšanu, tam ir vislabākās iespējas un viss vajadzīgais, lai darbotos kā dabisks EPPO partneris un privileģēts informācijas avots.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Elementi, kas norāda uz iespējamu noziedzīgu rīcību, kura ir EPPO kompetencē, praksē var būt sākotnējos apgalvojumos, ko saņem Birojs, vai arī atklāties tikai administratīvajā izmeklēšanā, ko Birojs sācis, pamatojoties uz aizdomām par administratīvu pārkāpumu. Lai izpildītu pienākumu ziņot EPPO, Birojam tāpēc būtu attiecīgā gadījumā jāziņo par noziedzīgu rīcību jebkurā posmā pirms izmeklēšanas vai tās gaitā.

(6)  Elementi, kas norāda uz iespējamu noziedzīgu rīcību, kura ir EPPO kompetencē, praksē var būt sākotnējos apgalvojumos, ko saņem Birojs, vai arī atklāties tikai administratīvajā izmeklēšanā, ko Birojs sācis, pamatojoties uz aizdomām par administratīvu pārkāpumu. Lai izpildītu pienākumu ziņot EPPO, Birojam tāpēc būtu attiecīgā gadījumā nekavējoties jāziņo par noziedzīgu rīcību jebkurā posmā pirms izmeklēšanas vai tās gaitā.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts elementu minimālais kopums, kas parasti būtu jāietver ziņojumos. Lai pārliecinātos par šiem elementiem un savāktu nepieciešamo informāciju, Birojam var nākties veikt apgalvojumu sākotnēju izvērtējumu. Birojam šī izvērtēšana būtu jāveic ātri un izmantojot līdzekļus, kas nerada apdraudējumu iespējamai turpmākai kriminālizmeklēšanai. Ja rodas aizdomas par nodarījumu, kas ir EPPO kompetencē, Birojam izvērtēšanas beigās par to būtu jāziņo EPPO.

(7)  Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts elementu minimālais kopums, kas parasti būtu jāietver ziņojumos. Lai pārliecinātos par šiem elementiem un savāktu nepieciešamo informāciju, Birojam var nākties veikt apgalvojumu sākotnēju izvērtējumu. Birojam šī izvērtēšana būtu jāveic ātri un bez nepamatotas kavēšanās, un izmantojot līdzekļus, kas nerada apdraudējumu iespējamai turpmākai kriminālizmeklēšanai. Ja rodas aizdomas par nodarījumu, kas ir EPPO kompetencē, Birojam izvērtēšanas beigās bez nepamatotas kavēšanās par to būtu jāziņo EPPO.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Visos EPPO un Biroja ziņojumos vai īstenotajā saziņā, arī to savstarpējos ziņojumos un savstarpējā saziņā, būtu pienācīgi jāņem vērā spēkā esošie Savienības tiesību akti par datu aizsardzību un konfidencialitātes standarti.

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Pamatojums

Ņemot vērā izskatāmo lietu būtību, Birojam un EPPO savā darbībā jāievēro augstākie datu aizsardzības un konfidencialitātes standarti.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Ņemot vērā Biroja īpašās zināšanas, Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām vajadzētu būt iespējai izmantot Biroju šādas sākotnējas izvērtēšanas veikšanai par tām ziņotajiem apgalvojumiem.

(8)  Nolūkā nodrošināt efektīvu sadarbību un ņemot vērā Biroja īpašās zināšanas, pieredzi, uzdevumus un pilnvaras, Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām vajadzētu būt iespējai izmantot Biroju šādas sākotnējas izvērtēšanas veikšanai par tām ziņotajiem apgalvojumiem.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Atbilstoši Regulai (ES) 2017/1939 Birojam principā nevajadzētu sākt paralēlu administratīvu izmeklēšanu par tiem pašiem faktiem, par kuriem izmeklēšanu veic EPPO. Tomēr dažos gadījumos Savienības finanšu interešu aizsardzības nolūkā pirms EPPO sāktā kriminālprocesa pabeigšanas Birojam var būt nepieciešams veikt papildu administratīvu izmeklēšanu, lai pārliecinātos, vai ir vajadzīgi piesardzības pasākumi vai arī būtu jāsauc pie finanšu, disciplināras vai administratīvas atbildības. Šī papildu izmeklēšana cita starpā var būt lietderīga, lai atgūtu Savienības budžetā maksājamās summas, uz kurām attiecas īpaši noteikumi par noilgumu, ja riskam pakļautās summas ir ļoti lielas vai riska situācijās ir jāizvairās no papildu izdevumiem, veicot administratīvus pasākumus.

(9)  Atbilstoši Regulai (ES) 2017/1939 Birojam nevajadzētu sākt paralēlu administratīvu izmeklēšanu par tiem pašiem faktiem, par kuriem izmeklēšanu veic EPPO, izņemot noteiktus gadījumus, kad Savienības finanšu interešu aizsardzības nolūkā pirms EPPO sāktā kriminālprocesa pabeigšanas Birojam var būt nepieciešams veikt papildu administratīvu izmeklēšanu, lai pārliecinātos, vai ir vajadzīgi piesardzības pasākumi vai arī būtu jāsauc pie finanšu, disciplināras vai administratīvas atbildības. Šī papildu izmeklēšana cita starpā var būt lietderīga, lai atgūtu Savienības budžetā maksājamās summas, uz kurām attiecas īpaši noteikumi par noilgumu, ja riskam pakļautās summas ir ļoti lielas vai riska situācijās ir jāizvairās no papildu izdevumiem, veicot administratīvus pasākumus.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts, ka EPPO var lūgt Biroju veikt šādu papildu izmeklēšanu. Gadījumos, kad EPPO to nelūdz, noteiktos apstākļos šādai papildu izmeklēšanai vajadzētu būt iespējamai arī pēc Biroja iniciatīvas. Konkrēti, EPPO būtu jāvar iebilst pret to, ka Birojs sāk vai turpina izmeklēšanu vai veic konkrētas izmeklēšanas darbības. Šo iebildumu pamatā vajadzētu būt nepieciešamībai aizsargāt EPPO izmeklēšanas efektivitāti, un tiem vajadzētu būt proporcionāliem šim mērķim. Birojam būtu jāatturas veikt darbību, pret kuru ir iebildusi EPPO. Ja EPPO neiebilst, Birojam izmeklēšana būtu jāveic, cieši konsultējoties ar EPPO.

(10)  Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts, ka EPPO var lūgt Biroju veikt šādu papildu izmeklēšanu. Gadījumos, kad EPPO to nelūdz, noteiktos apstākļos šādai papildu izmeklēšanai vajadzētu būt iespējamai arī pēc Biroja iniciatīvas. Konkrēti, EPPO būtu jāvar iebilst pret to, ka Birojs sāk vai turpina izmeklēšanu vai veic konkrētas izmeklēšanas darbības, ja tas kaitētu EPPO veiktas izmeklēšanas efektivitātei. Šādiem iebildumiem vienmēr vajadzētu būt pienācīgi pamatotiem un samērīgiem. Šādā gadījumā Birojam būtu jāatturas veikt darbību, pret kuru ir iebildusi EPPO. Ja EPPO neiebilst, Birojam izmeklēšana būtu jāveic, cieši konsultējoties ar EPPO.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Birojam būtu aktīvi jāatbalsta EPPO tās veiktajā izmeklēšanā. Šajā saistībā EPPO var lūgt Biroju atbalstīt vai papildināt tās kriminālizmeklēšanu, īstenojot šajā regulā noteiktās pilnvaras. Šajos gadījumos Birojam šīs operācijas būtu jāveic saskaņā ar savām pilnvarām un šajā regulā noteikto regulējumu.

(11)  Birojam būtu aktīvi un efektīvi jāatbalsta EPPO tās veiktajā izmeklēšanā, piemēram, sniedzot piemērotu tehnisko un loģistikas atbalstu. Šajā saistībā EPPO var lūgt Biroju atbalstīt vai papildināt tās kriminālizmeklēšanu, īstenojot šajā regulā noteiktos uzdevumus un pilnvaras. Šajos gadījumos Birojam šīs operācijas būtu jāveic saskaņā ar savām pilnvarām un šajā regulā noteikto regulējumu.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lai nodrošinātu efektīvu koordināciju starp Biroju un EPPO, tiem būtu pastāvīgi jāapmainās ar informāciju. Informācijas apmaiņa posmos, pirms Birojs un EPPO sāk izmeklēšanu, ir īpaši svarīga, lai nodrošinātu attiecīgo darbību pienācīgu koordināciju un izvairītos no dublēšanās. Birojam un EPPO savā darba vienošanās dokumentā būtu jāprecizē šīs informācijas apmaiņas kārtība un nosacījumi.

(12)  Lai nodrošinātu efektīvu koordināciju, sadarbību un pārredzamību starp Biroju un EPPO, tiem būtu pastāvīgi jāapmainās ar informāciju. Informācijas apmaiņa posmos, pirms Birojs un EPPO sāk izmeklēšanu, ir īpaši svarīga, lai nodrošinātu attiecīgo darbību pienācīgu koordināciju, garantētu papildināmību un izvairītos no dublēšanās. Birojam un EPPO savā darba vienošanās dokumentā būtu jāprecizē šīs informācijas apmaiņas kārtība un nosacījumi, tostarp paredzot iespēju apmainīties ar visaptverošiem lietu materiāliem

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Komisijas ziņojumā “Novērtējums par to, kā piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013”6, kas pieņemts 2017. gada 2. oktobrī, secināts, ka 2013. gadā izdarītās izmaiņas tiesiskajā regulējumā ir nodrošinājušas acīmredzamus uzlabojumus attiecībā uz izmeklēšanas veikšanu, sadarbību ar partneriem un attiecīgo personu tiesībām. Vienlaikus novērtējumā norādīts uz dažām nepilnībām, kas ietekmē izmeklēšanas lietderību un efektivitāti.

(13)  Komisijas ziņojumā “Novērtējums par to, kā piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013”6, kas pieņemts 2017. gada 2. oktobrī, secināts, ka 2013. gadā izdarītās izmaiņas tiesiskajā regulējumā ir nodrošinājušas acīmredzamus uzlabojumus attiecībā uz izmeklēšanas veikšanu, sadarbību ar partneriem un attiecīgo personu tiesībām. Vienlaikus novērtējumā norādīts uz dažām nepilnībām, kas ietekmē izmeklēšanas lietderību un efektivitāti, piemēram, nepilnībām pilnvaru īstenošanā un OLAF izmeklēšanas resursu izmantošanā, vai attiecībā uz vienotiem nosacījumiem iekšējo izmeklēšanu veikšanai, sadarbību starp dalībvalstīm un to iestādēm, no vienas puses, un ES birojiem, aģentūrām, struktūrām un iestādēm, no otras puses, kā arī atšķirībām Savienības tiesiskā regulējuma noteikumu piemērošanā.

_________________

_________________

6 COM(2017) 589. Ziņojumam ir pievienots izvērtējošs dienestu darba dokuments (SWD(2017) 332) un Biroja Uzraudzības komitejas atzinums Nr. 2/2017.

6 COM(2017) 589. Ziņojumam ir pievienots izvērtējošs dienestu darba dokuments (SWD(2017) 332) un Biroja Uzraudzības komitejas atzinums Nr. 2/2017.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Šīs izmaiņas neskar procesuālās garantijas, ko piemēro izmeklēšanas ietvaros. Birojam ir pienākums piemērot procesuālās garantijas, kas paredzētas Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013, Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/967 un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Šajā regulējumā ir noteikts, ka Birojs izmeklēšanu veic objektīvi, neitrāli un konfidenciāli, vācot pierādījumus gan pret attiecīgo personu, gan tai par labu, un veic izmeklēšanas darbības, pamatojoties uz rakstisku pilnvaru un pēc likumības pārbaudes. Birojam ir jānodrošina, ka tiek ievērotas to personu tiesības, uz kurām attiecas veiktā izmeklēšana, tostarp nevainīguma prezumpcija un tiesības neliecināt pret sevi. Iztaujāšanā attiecīgajām personām cita starpā ir tiesības saņemt palīdzību no kādas izvēlētas personas, apstiprināt iztaujāšanas protokolu un lietot jebkuru no Savienības oficiālajām valodām. Attiecīgajām personām arī ir tiesības komentēt lietas faktus, pirms tiek sagatavoti secinājumi.

(15)  Šīs izmaiņas neskar procesuālās garantijas, ko piemēro izmeklēšanas ietvaros. Birojam ir pienākums piemērot procesuālās garantijas, kas paredzētas Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013, Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/967 un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Šajā regulējumā ir noteikts, ka Birojs izmeklēšanu veic objektīvi, neitrāli un konfidenciāli, vācot pierādījumus gan pret attiecīgo personu, gan tai par labu, un veic izmeklēšanas darbības, pamatojoties uz rakstisku pilnvaru un pēc likumības pārbaudes. Gan Birojam, gan EPPO ir jānodrošina, ka tiek ievērotas to personu tiesības, uz kurām attiecas to veiktā izmeklēšana, tostarp nevainīguma prezumpcija un tiesības neliecināt pret sevi. Iztaujāšanā attiecīgajām personām cita starpā ir tiesības saņemt palīdzību no kādas izvēlētas personas, apstiprināt iztaujāšanas protokolu un lietot jebkuru no Savienības oficiālajām valodām. Attiecīgajām personām arī ir tiesības komentēt lietas faktus, pirms tiek sagatavoti secinājumi.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a)  Iesaistītajām dalībvalstīm būtu jāpiekrīt sadarboties ar EPPO un Biroju, lai veicinātu efektīvu izmeklēšanu norisi.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Situācijās, kad Birojam ir jāpaļaujas uz valsts kompetento iestāžu palīdzību, jo īpaši gadījumos, kad uzņēmējs pretojas pārbaudei uz vietas un inspekcijai, dalībvalstīm būtu jānodrošina Biroja darbības efektivitāte un būtu jāsniedz nepieciešamā palīdzība saskaņā ar valsts procesuālo tiesību attiecīgajiem noteikumiem.

(19)  Situācijās, kad Birojam ir jāpaļaujas uz valsts kompetento iestāžu palīdzību, jo īpaši gadījumos, kad uzņēmējs pretojas pārbaudei uz vietas un inspekcijai, dalībvalstīm būtu jānodrošina Biroja darbības efektivitāte un būtu jāgarantē nepieciešamā palīdzība saskaņā ar valsts procesuālo tiesību attiecīgajiem noteikumiem.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Šā sadarbības pienākuma ietvaros Birojam būtu jāvar pieprasīt, lai uzņēmēji, kuri varētu būt iesaistīti izmeklējamajā lietā vai kuru rīcībā varētu būt svarīga informācija, sniedz attiecīgu informāciju. Pildot šādus pieprasījumus, uzņēmējiem nav pienākuma atzīt, ka tie ir izdarījuši prettiesisku darbību, bet ir pienākums atbildēt uz jautājumiem par faktiem un iesniegt dokumentus, pat ja šo informāciju var izmantot, lai konstatētu, ka tie vai kāds cits uzņēmējs rīkojies prettiesiski.

(21)  Šā sadarbības pienākuma ietvaros Birojam būtu jāvar pieprasīt, lai uzņēmēji, kuri varētu būt iesaistīti izmeklējamajā lietā vai kuru rīcībā varētu būt svarīga informācija, sniedz šādu informāciju. Attiecībā uz to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem, jo īpaši par noziegumiem un pārkāpumiem, kas saistīti ar ES finanšu interesēm, tiek piemērota Direktīva (ES) 2018/... [atsauce uz Direktīvu par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem]. Pildot šādus pieprasījumus, uzņēmējiem nav pienākuma atzīt, ka tie ir izdarījuši prettiesisku darbību, bet ir pienākums atbildēt uz jautājumiem par faktiem.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Uzņēmējiem vajadzētu būt iespējai lietot jebkuru no tās dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā notiek pārbaude, un tiesībām pārbaužu uz vietas un inspekciju gaitā saņemt palīdzību no pašu izvēlētas personas, tostarp ārēja juridiskā konsultanta. Juridiskā konsultanta klātbūtnei tomēr nevajadzētu būt pārbaužu uz vietas un inspekciju spēkā esības juridiskam nosacījumam. Lai nodrošinātu pārbaužu uz vietas un inspekciju efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz pierādījumu pazušanas risku, Birojam vajadzētu būt iespējai piekļūt telpām, zemei, transporta līdzekļiem vai citām darba nolūkā izmantotām teritorijām, negaidot, kamēr uzņēmējs apspriedīsies ar juridisko konsultantu. Pirms sāk pārbaudi, tam būtu jāpieņem vienīgi īsa, pamatota kavēšanās, kamēr notiek apspriešanās ar juridisko konsultantu. Jebkura šāda kavēšanās ir jāsamazina līdz minimumam.

(22)  Uzņēmējiem vajadzētu būt iespējai lietot jebkuru no tās dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā notiek pārbaude, un tiesībām pārbaužu uz vietas un inspekciju gaitā saņemt palīdzību no pašu izvēlētas personas, tostarp ārēja juridiskā konsultanta. Juridiskā konsultanta klātbūtnei tomēr nevajadzētu būt pārbaužu uz vietas un inspekciju spēkā esības juridiskam nosacījumam. Lai nodrošinātu pārbaužu uz vietas un inspekciju efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz pierādījumu pazušanas risku, Birojam vajadzētu būt iespējai piekļūt telpām, zemei, transporta līdzekļiem vai citām darba nolūkā izmantotām teritorijām, negaidot, kamēr uzņēmējs apspriedīsies ar juridisko konsultantu, taču neliedzot šādu apspriešanos. Pirms sāk pārbaudi, tam būtu jāpieņem vienīgi īsa, pamatota kavēšanās, kamēr notiek apspriešanās ar juridisko konsultantu. Jebkura šāda kavēšanās ir jāsamazina līdz minimumam, pastāvot nosacījumam, ka tiek pienācīgi ievērotas procesuālās garantijas un attiecīgā uzņēmēja tiesības.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Biroja rīcībā vajadzētu būt līdzekļiem, kas nepieciešami, lai izsekotu naudas plūsmai nolūkā atklāt modus operandi, kas raksturīgs daudzām krāpnieciskām darbībām. Sadarbojoties ar valstu iestādēm un saņemot to palīdzību, pašlaik Birojs var iegūt vairāku dalībvalstu kredītiestāžu rīcībā esošo banku informāciju, kas ir būtiska tā izmeklēšanas darbībai. Lai visā Savienībā nodrošinātu efektīvu pieeju, regulā būtu jāprecizē valstu kompetento iestāžu pienākums sniegt Birojam informāciju par banku un maksājumu kontiem kā daļa no to vispārīgā pienākuma palīdzēt Birojam. Šai sadarbībai parasti būtu jānotiek ar dalībvalstu finanšu ziņu vākšanas vienību starpniecību. Sniedzot Birojam šo palīdzību, valsts iestādēm būtu jārīkojas saskaņā ar atbilstošajiem procesuālo tiesību noteikumiem, kas paredzēti attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos.

(26)  Biroja rīcībā vajadzētu būt līdzekļiem, kas nepieciešami, lai izsekotu naudas plūsmai nolūkā atklāt modus operandi, kas raksturīgs daudzām krāpnieciskām darbībām. Sadarbojoties ar valstu iestādēm un saņemot to palīdzību, pašlaik Birojs var iegūt vairāku dalībvalstu kredītiestāžu rīcībā esošo banku informāciju, kas ir būtiska tā izmeklēšanas darbībai. Lai visā Savienībā nodrošinātu efektīvu pieeju, regulā būtu jāprecizē valstu kompetento iestāžu pienākums sniegt Birojam informāciju par banku un maksājumu kontiem kā daļa no to vispārīgā pienākuma palīdzēt Birojam. Šai sadarbībai parasti būtu jānotiek ar dalībvalstu finanšu ziņu vākšanas vienību starpniecību. Sniedzot Birojam šo palīdzību, valsts iestādēm būtu jārīkojas saskaņā ar atbilstošajiem procesuālo tiesību noteikumiem, kas paredzēti attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos, vienlaikus nodrošinot, ka visa izmeklēšanai būtiskā informācija tiek savlaicīgi un pienācīgi paziņota gan EPPO, gan Birojam.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Informācijas agrīna nosūtīšana, ko Birojs veic piesardzības pasākumu pieņemšanas nolūkā, ir būtisks instruments Savienības finanšu interešu aizsardzībai. Lai šajā saistībā nodrošinātu ciešu sadarbību starp Biroju un Savienības iestādēm, birojiem, struktūrām un aģentūrām, ir lietderīgi tām sniegt iespēju jebkurā laikā apspriesties ar Biroju, lai lemtu par piemērotiem piesardzības pasākumiem, tostarp pierādījumu aizsardzības pasākumiem.

(27)  Informācijas agrīna nosūtīšana, ko Birojs nekavējoties veic piesardzības pasākumu pieņemšanas nolūkā, ir būtisks instruments Savienības finanšu interešu aizsardzībai. Lai šajā saistībā nodrošinātu ciešu sadarbību starp Biroju un Savienības iestādēm, birojiem, struktūrām un aģentūrām, ir lietderīgi tām sniegt iespēju jebkurā laikā apspriesties ar Biroju, lai lemtu par piemērotiem piesardzības pasākumiem, tostarp pierādījumu aizsardzības pasākumiem.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(27a)  Lai nepieļautu nepamatotu kavēšanos, kas varētu kaitēt citām izmeklēšanām, piemēram, dažās imunitātes atcelšanas lietās, gan EPPO, gan Birojam izmeklēšanas būtu jāveic laikus.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Biroja pilnvaras ietver no PVN pašu resursiem gūtu Savienības budžeta ieņēmumu aizsardzību. Šajā jomā Birojam būtu jāvar atbalstīt un papildināt dalībvalstu darbības, veicot izmeklēšanu saskaņā ar tā pilnvarām, koordinējot valstu kompetentās iestādes sarežģītās transnacionālās lietās un sniedzot atbalstu un palīdzību dalībvalstīm un EPPO. Šai nolūkā, lai sekmētu un veicinātu sadarbību krāpšanas apkarošanā PVN jomā, Birojam būtu jāvar apmainīties ar informāciju, izmantojot Eurofisc tīklu, kas izveidots ar Padomes Regulu (ES) Nr. 904/20109.

(29)  Biroja pilnvaras ietver no PVN pašu resursiem gūtu Savienības budžeta ieņēmumu aizsardzību. Šajā jomā Birojam būtu jāvar atbalstīt un papildināt dalībvalstu darbības, veicot izmeklēšanu saskaņā ar tā pilnvarām, koordinējot valstu kompetentās iestādes sarežģītās transnacionālās lietās un sniedzot atbalstu un palīdzību dalībvalstīm un EPPO. Šai nolūkā, lai sekmētu un veicinātu sadarbību krāpšanas apkarošanā PVN jomā, Birojam būtu jāvar apmainīties ar informāciju, izmantojot Eurofisc tīklu, kas izveidots ar Padomes Regulu (ES) Nr. 904/20109, un ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/17259a noteikumus.

_________________

_________________

9 Padomes Regula (ES) Nr. 904/2010 (2010. gada 7. oktobris) par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā, OV L 268, 12.10.2010., 1.–18. lpp.

9 Padomes Regula (ES) Nr. 904/2010 (2010. gada 7. oktobris) par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā, OV L 268, 12.10.2010., 1.–18. lpp.

 

9a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

1. pants – 4.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.a  Birojs izveido un uztur ciešas attiecības ar Eiropas Prokuratūru (EPPO), kas izveidota ar Padomes Regulu (ES) 2017/193913 ciešākas sadarbības rezultātā. Šo attiecību pamatā ir savstarpēja sadarbība un informācijas apmaiņa. Šo attiecību mērķis jo īpaši ir nodrošināt, ka, izmantojot to attiecīgo pilnvaru papildināmību un Birojam sniedzot atbalstu EPPO, Savienības finanšu interešu aizsardzībai tiek izmantoti visi pieejamie līdzekļi.

4.a  Birojs izveido un uztur ciešas attiecības ar Eiropas Prokuratūru (EPPO), kas izveidota ar Padomes Regulu (ES) 2017/193913 ciešākas sadarbības rezultātā. Šo attiecību pamatā ir savstarpēja sadarbība, papildināmība, dublēšanās novēršana un informācijas apmaiņa. Šo attiecību mērķis jo īpaši ir nodrošināt, ka, izmantojot to attiecīgo pilnvaru papildināmību un Birojam sniedzot atbalstu EPPO, tostarp tehnisku un loģistikas atbalstu, Savienības finanšu interešu aizsardzībai tiek izmantoti visi pieejamie līdzekļi.

_________________

_________________

13 Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).

13 Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

3. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pārbaudes uz vietas un inspekcijas veic saskaņā ar šo regulu un — ciktāl jautājums nav ietverts šīs regulas darbības jomā — saskaņā ar Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96.

2.  Pārbaudes uz vietas un inspekcijas veic saskaņā ar šo regulu un — ciktāl jautājums nav ietverts šīs regulas darbības jomā — saskaņā ar Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 un visiem attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem par datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

3. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Izmeklēšanas gaitā uzņēmēji sadarbojas ar Biroju. Birojs var pieprasīt uzņēmējiem mutisku informāciju, tostarp veicot intervijas, un rakstisku informāciju.

3.  Izmeklēšanas gaitā uzņēmējiem ir pienākums sadarboties ar Biroju. Birojs var pieprasīt uzņēmējiem mutisku informāciju, tostarp veicot intervijas, un rakstisku informāciju, kas tiek pienācīgi dokumentēta un apstrādāta saskaņā ar konfidencialitātes standartiem un datu aizsardzības tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

3. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Iesaistītās dalībvalstis nodrošina, ka to attiecīgās valsts iestādes garantē pienācīgu un efektīvu EPPO un Biroja izmeklēšanu norisi;

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

3. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Īstenojot šīs pilnvaras, Birojs ievēro procesuālās garantijas, kas paredzētas šajā regulā un Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/96. Pārbaudē uz vietas un inspekcijā attiecīgajam uzņēmējam ir tiesības nesniegt sevi apsūdzošas liecības un saņemt palīdzību no kādas izvēlētas personas. Uzņēmējam nodrošina iespēju pārbaužu uz vietas gaitā sniegt liecību jebkurā no tās dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā tas atrodas. Tiesības saņemt palīdzību no kādas izvēlētas personas neliedz Birojam piekļuvi uzņēmēja telpām un lieki nekavē pārbaudes sākšanu.

5.  Īstenojot šīs pilnvaras, Birojs ievēro procesuālās garantijas, kas paredzētas šajā regulā un Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/96, kā arī Regulā (ES) 2018/1725*. Pārbaudē uz vietas un inspekcijā attiecīgajam uzņēmējam ir tiesības nesniegt sevi apsūdzošas liecības un saņemt palīdzību no kādas izvēlētas personas. Pārbaužu uz vietas gaitā uzņēmējs var sniegt liecību jebkurā no tās dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā tas atrodas. Tiesības ierobežotā un samērīgā laikposmā saņemt palīdzību no kādas izvēlētas personas neliedz Birojam piekļuvi uzņēmēja telpām un lieki nekavē pārbaudes sākšanu.

 

_________________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

3. pants – 6. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc Biroja pieprasījuma attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde sniedz Biroja darbiniekiem palīdzību, kas vajadzīga, lai viņi varētu efektīvi veikt savus uzdevumus, kuri norādīti 7. panta 2. punktā minētajā rakstiskajā pilnvarā.

Pēc Biroja pieprasījuma attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde nekavējoties garantē Biroja darbiniekiem palīdzību, kas vajadzīga, lai viņi varētu efektīvi veikt savus uzdevumus, kuri norādīti 7. panta 2. punktā minētajā rakstiskajā pilnvarā.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

3. pants – 6. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 nodrošina, ka Biroja darbinieki var piekļūt visai informācijai un dokumentiem, kas saistīti ar izmeklējamo lietu un kas izrādās nepieciešami, lai pārbaudes uz vietas un inspekciju varētu veikt efektīvi un lietderīgi, un ka viņi var uzņemties dokumentu vai informācijas glabāšanu, lai nodrošinātos pret to zaudējuma iespēju.

Attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 nodrošina, ka Biroja darbinieki var piekļūt visai informācijai un dokumentiem, kas saistīti ar izmeklējamo lietu un kas izrādās nepieciešami, lai pārbaudes uz vietas un inspekciju varētu veikt efektīvi, lietderīgi un samērīgi, un ka viņi var uzņemties dokumentu vai informācijas glabāšanu, lai nodrošinātos pret to zaudējuma iespēju. Tiek pilnībā ievērotas pamattiesības, jo īpaši tiesības uz privātumu.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

3. pants – 7. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja Biroja darbinieki konstatē, ka uzņēmējs pretojas pārbaudei uz vietas vai inspekcijai, kas ir atļauta saskaņā ar šo regulu, attiecīgā dalībvalsts nodrošina viņam tiesībaizsardzības iestāžu palīdzību, kas nepieciešama, lai Birojs varētu efektīvi un bez liekas kavēšanās veikt pārbaudi uz vietas vai inspekciju.

Ja Biroja darbinieki konstatē, ka uzņēmējs pretojas pārbaudei uz vietas vai inspekcijai, kas ir atļauta saskaņā ar šo regulu, attiecīgā dalībvalsts garantē viņiem tiesībaizsardzības iestāžu palīdzību, kas nepieciešama, lai Birojs varētu efektīvi un bez liekas kavēšanās veikt pārbaudi uz vietas vai inspekciju.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

3. pants – 9. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Veicot ārēju izmeklēšanu, Birojs var piekļūt jebkurai būtiskai informācijai un datiem, kas ir iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru rīcībā un ir saistīti ar izmeklējamo lietu, neatkarīgi no nesēja, kurā tie tiek glabāti, ja tas ir nepieciešams, lai noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Šajā nolūkā piemēro 4. panta 2. un 4. punktu.

9.  Veicot ārēju izmeklēšanu, Birojs, ievērojot izmeklēšanas konfidencialitāti, attiecīgo personu likumīgās tiesības un attiecīgā gadījumā tiesvedībai piemērojamos valsts noteikumus, var piekļūt jebkurai būtiskai informācijai un datiem, kas ir iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru rīcībā un ir saistīti ar izmeklējamo lietu, neatkarīgi no nesēja, kurā tie tiek glabāti, ja tas ir nepieciešams, lai noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Šajā nolūkā piemēro 4. panta 2. un 4. punktu.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  Birojs ierēdņiem, citiem darbiniekiem, iestāžu vai struktūru locekļiem, biroju vai aģentūru vadītājiem vai personāla locekļiem var pieprasīt mutisku informāciju, tostarp veicot intervijas, un rakstisku informāciju.”;

b)  Birojs ierēdņiem, citiem darbiniekiem, iestāžu vai struktūru locekļiem, biroju vai aģentūru vadītājiem vai personāla locekļiem var pieprasīt mutisku informāciju, tostarp veicot intervijas, un rakstisku informāciju, kas tiek rūpīgi dokumentēta saskaņā ar parastajiem konfidencialitātes un Savienības datu aizsardzības standartiem.”;

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

5. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Neskarot 12.d pantu, ģenerāldirektors var sākt izmeklēšanu, ja pastāv pietiekami nopietnas aizdomas, kuru pamatā var būt arī trešās personas sniegta informācija vai anonīma informācija, ka ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas ietekmē Savienības finanšu intereses.”;

“Neskarot 12.d pantu, ģenerāldirektors var sākt izmeklēšanu, ja pastāv pietiekami nopietnas aizdomas vai pārliecinošas pazīmes, kuru pamatā var būt arī trešās personas sniegta informācija vai anonīma informācija, ka ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas ietekmē Savienības finanšu intereses.”;

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

7. pants – 3. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Dalībvalstu kompetentās iestādes sniedz nepieciešamo palīdzību, lai Biroja darbinieki saskaņā ar šo regulu varētu efektīvi un bez liekas kavēšanās veikt savus uzdevumus.”;

“Dalībvalstu kompetentās iestādes garantē nepieciešamo palīdzību, lai Biroja darbinieki saskaņā ar šo regulu varētu efektīvi un bez liekas kavēšanās veikt savus uzdevumus.”;

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – d apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

7. pants – 6. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Papildus pirmajā daļā minētajam attiecīgā iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra var jebkurā laikā apspriesties ar Biroju, lai nolemtu ciešā sadarbībā ar to veikt piemērotus piesardzības pasākumus, tostarp pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt pierādījumus, un par šādu lēmumu nekavējoties informē Biroju.;

Papildus pirmajā daļā minētajam attiecīgā iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra var jebkurā laikā apspriesties ar Biroju, lai nolemtu ciešā sadarbībā ar to un bez centienu dublēšanās veikt piemērotus piesardzības pasākumus, tostarp pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt pierādījumus, un par šādu lēmumu nekavējoties informē Biroju. Birojs konstruktīvi un pilnībā sinerģiski sadarbojas ar attiecīgo iestādi, struktūru, biroju vai aģentūru.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – e apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

7. pants – 8. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“8.  Ja izmeklēšanu nevar pabeigt 12 mēnešos pēc tās sākšanas, ģenerāldirektors pēc minētā 12 mēnešu laikposma beigām un pēc tam ik pēc sešiem mēnešiem ziņo Uzraudzības komitejai, minot iemeslus un attiecīgā gadījumā plānotos korektīvos pasākumus, kuru mērķis ir paātrināt izmeklēšanas gaitu.”;

“8.  Ja izmeklēšanu nevar pabeigt 12 mēnešos pēc tās sākšanas, ģenerāldirektors pēc minētā 12 mēnešu laikposma beigām un pēc tam ik pēc sešiem mēnešiem ziņo Uzraudzības komitejai, minot iemeslus un plānotos korektīvos pasākumus, kuru mērķis ir paātrināt izmeklēšanas gaitu.”;

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

8. pants – 1. punkts – 1.a daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja iestādes, struktūras, biroji un aģentūras ziņo EPPO saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 24. pantu, tā vietā tie var nodot Birojam EPPO nosūtītā ziņojuma kopiju.;

Ja iestādes, struktūras, biroji un aģentūras ziņo EPPO saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 24. pantu, tie nodod Birojam EPPO nosūtītā ziņojuma kopiju.;

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

8. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras un — ja to neliedz valsts tiesību akti — dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar Biroja pieprasījumu vai pēc savas iniciatīvas nodod Birojam ikvienu to rīcībā esošu dokumentu vai jebkādu informāciju, kas attiecas uz Biroja veikto izmeklēšanu.

Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras un — ja to neliedz valsts tiesību akti — dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar Biroja pieprasījumu vai pēc savas iniciatīvas nekavējoties nodod Birojam ikvienu to rīcībā esošu dokumentu vai jebkādu informāciju, kas attiecas uz Biroja veikto izmeklēšanu.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

8. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras un — ja to neliedz valsts tiesību akti — dalībvalstu kompetentās iestādes nodod Birojam ikvienu citu to rīcībā esošu dokumentu vai informāciju, ko tās uzskata par noderīgiem cīņā pret krāpšanu, korupciju un jebkādām citām nelikumīgām darbībām, kuras ietekmē Savienības finanšu intereses.;

3.  Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras un — ja to neliedz valsts tiesību akti — dalībvalstu kompetentās iestādes nekavējoties nodod Birojam ikvienu citu to rīcībā esošu dokumentu vai informāciju, ko tās uzskata par noderīgiem cīņā pret krāpšanu, korupciju un jebkādām citām nelikumīgām darbībām, kuras ietekmē Savienības finanšu intereses.;

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

10. pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa)   pievieno šādu 5.a punktu:

 

“5.a  Personām, kuras ziņo Birojam par noziegumiem un pārkāpumiem, kas saistīti ar ES finanšu interesēm, ir nodrošināta pilnīga aizsardzība, jo īpaši ar Eiropas tiesību aktiem par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem.”

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

11. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ziņojumam var pievienot ģenerāldirektora ieteikumus attiecībā uz veicamajām darbībām. Piemērotos gadījumos minētajos ieteikumos norāda disciplinārus, administratīvus, finanšu un/vai tiesvedības pasākumus, kas būtu jāveic iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām un attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, un jo īpaši dara zināmas aptuvenās atgūstamās summas, kā arī konstatēto faktu provizorisku juridisko klasifikāciju.;

Ziņojumam var pievienot dokumentētus ģenerāldirektora ieteikumus attiecībā uz veicamajām darbībām. Piemērotos gadījumos minētajos ieteikumos norāda disciplinārus, administratīvus, finanšu un/vai tiesvedības pasākumus, kas būtu jāveic iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām un attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, un jo īpaši dara zināmas aptuvenās atgūstamās summas, kā arī konstatēto faktu provizorisku juridisko klasifikāciju.;

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

11. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Birojs veic pienācīgus iekšējos pasākumus, lai nodrošinātu galīgo ziņojumu un ieteikumu vienotu kvalitāti, un apsver, vai ir nepieciešams pārskatīt izmeklēšanas procedūru pamatnostādnes, lai novērstu jebkādu iespējamu neatbilstību.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

11. pants – 2. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ziņojumi, ko sagatavojis Birojs, ir pieņemams pierādījums tiesvedībā Savienības tiesās un administratīvajā procesā Savienībā.”;

Ziņojumi, ko sagatavojis Birojs, ir pieņemams pierādījums tiesvedībā Savienības tiesās un administratīvajā procesā Savienībā, pastāvot nosacījumam, ka tie ir sagatavoti likumīgi.”;

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12. pants – 1. punkts – otrais teikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Tas arī var nodot informāciju attiecīgajai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai.”;

Lai nepieļautu nepamatotu kavēšanos, kas varētu kaitēt citām izmeklēšanām, piemēram, dažās imunitātes atcelšanas lietās, tas arī var pēc pieprasījuma nodot informāciju attiecīgajai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai.”;

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.c pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Birojs bez liekas kavēšanās ziņo EPPO par ikvienu noziedzīgu rīcību, kas varētu būt EPPO kompetencē saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 22. pantu un 25. panta 2. un 3. punktu. Ziņojumu nosūta jebkurā posmā pirms Biroja veiktās izmeklēšanas vai tās gaitā.

1.  Birojs nekavējoties paziņo EPPO un bez liekas kavēšanās sniedz tai ziņojumu par ikvienu noziedzīgu rīcību, kas varētu būt EPPO kompetencē saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 22. pantu un 25. panta 2. un 3. punktu. Ziņojumu nosūta jebkurā posmā pirms Biroja veiktās izmeklēšanas vai tās gaitā.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.c pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ziņojumā ietver vismaz faktu aprakstu, tostarp izvērtējumu par kaitējumu, kas ir vai varētu tikt radīts, iespējamo juridisko kvalifikāciju un jebkādu pieejamu informāciju par varbūtējiem cietušajiem, aizdomās turētajiem un jebkādām citām iesaistītām personām.

2.  Ziņojumā ietver visus Birojam zināmos faktus un informāciju, tostarp izvērtējumu par kaitējumu, kas ir vai varētu tikt radīts, iespējamo juridisko kvalifikāciju un jebkādu pieejamu informāciju par varbūtējiem cietušajiem, aizdomās turētajiem un jebkādām citām iesaistītām personām.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.c pants – 3. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Birojam nav pienākuma ziņot EPPO par acīmredzami nepamatotiem apgalvojumiem.

Birojs ziņo EPPO vienīgi par pamatotiem apgalvojumiem un sniedz ikgadējus datus par šādu apgalvojumu skaitu un priekšmetu.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.fa pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12. fa pants

 

Vienlaikus veiktas izmeklēšanas

 

1.  Ja izmeklēšana notiek dalībvalstī, kura piedalās EPPO, un dalībvalstī, kura nepiedalās EPPO, Birojs un EPPO noslēdz darba vienošanos saskaņā ar Padomes Regulas (ES) 2017/1939 99. panta 3. punktu. Šāda darba vienošanās ietver vismaz noteikumus par visas informācijas apmaiņu, pierādījumu un ziņojumu savstarpēju akceptēšanu, procesuālās garantijas, kas ir līdzvērtīgas Padomes Regulas (ES) 2017/1939 VI nodaļā uzskaitītajām procesuālajām garantijām, un personas datu apmaiņu.

 

2.  Dalībvalstis sadarbojas gan ar Biroju, gan ar EPPO un atbalsta tos, tiem veicot savas darbības un attiecīgās izmeklēšanas.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Izmeklēšana, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un OLAF izmeklēšanas efektivitāte

Atsauces

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

5.7.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

5.7.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Jean-Marie Cavada

9.7.2018

Izskatīšana komitejā

20.11.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

23.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lola Sánchez Caldentey

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

PPE

József Szájer

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejAS ATZINUMS (11.1.2019)

Budžeta kontroles komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un OLAF izmeklēšanas efektivitāti

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Monica Macovei

ĪSS PAMATOJUMS

Saistībā ar centieniem uzlabot Savienības finanšu interešu aizsardzību Komisija 2018. gada maijā ierosināja grozīt Regulu (ES, Euratom) 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF). Šis priekšlikums ir saistīts ar 2017. gada jūlijā pieņemto Direktīvu par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības, un 2017. gada oktobrī pieņemto Regulu, ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei.

Grozītajai regulai būtu jāstājas spēkā 2020. gada beigās, pirms darbību uzsāk EPPO.

Priekšlikuma vispārējais mērķis ir pielāgot un stiprināt ES finanšu interešu aizsardzības mehānismus. Tas būtu jāsasniedz, galvenokārt nosakot pamatu efektīvai sadarbībai ar EPPO, kurai būtu jābalstās uz ciešas sadarbības, informācijas apmaiņas, papildināmības un nedublēšanās principu. EPPO veiks kriminālizmeklēšanu un kriminālvajāšanu, savukārt OLAF turpinās veikt tikai administratīvu izmeklēšanu saistībā ar ES finanšu interesēm, papildinot EPPO darbu un virzoties uz kopīgu mērķi.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai turpmākās attiecības starp EPPO un OLAF neradītu ilgstošas domstarpības par kompetencēm. Tādēļ gan EPPO, gan OLAF būtu jāizmanto savu attiecīgo lietu pārvaldības sistēmu “informācija ir/nav atrasta” funkcijas, kas ļautu nekavējoties pārbaudīt attiecīgo informāciju par izskatāmajām lietām. Tā kā EPPO lietu pārvaldības sistēmai ir jābūt ar augstu drošības līmeni, Birojam būtu jāinformē EPPO norīkota persona, kurai saistībā ar EPPO lietu pārvaldību būtu jāpārbauda, vai EPPO jau veic izmeklēšanu par tiem pašiem faktiem.

Ziņojumā arī norādīts, ka Birojam būtu nekavējoties jāinformē EPPO par jebkuru noziedzīgu rīcību attiecībā uz kuru EPPO varētu īstenot savu kompetenci. Pēc paziņojuma var sekot ziņojums, ja to pieprasa EPPO, un to sagatavo, cieši konsultējoties ar EPPO. Tas ļautu EPPO ātri reaģēt un nodrošinātu, ka visas kriminālizmeklēšanas tiek veiktas, pilnībā ievērojot EPPO piemērojamās procesuālās garantijas.

Ja pēc Biroja ģenerāldirektora iniciatīvas tiek uzsākta vai turpināta papildu izmeklēšana, ziņojumā norāda, ka Birojam šī izmeklēšana būtu jāļauj veikt tikai ar EPPO piekrišanu. Ja EPPO iebilst pret šādas izmeklēšanas sākšanu, Birojam būtu jāatturas no tās veikšanas.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām būtu tieši jāprasa EPPO izvērtēt visus iespējamos tiem paziņotos noziedzīga rakstura gadījumus saskaņā ar EPPO regulas 24. panta 1. punktu.

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Komisijas ziņojumā “Novērtējums par to, kā piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013” norādīts, ka nav īsti skaidrs, ciktāl atbilstīgi Regulai (ES, Euratom) Nr. 883/2013 ir jāpiemēro valsts tiesību akti. Attiecīgo noteikumu atšķirīga interpretācija un atšķirības valstu tiesību aktos rada sadrumstalotību OLAF pilnvaru īstenošanā dalībvalstīs, dažkārt apgrūtinot OLAF spēju sekmīgi veikt izmeklēšanu un tādējādi veicināt Līguma mērķi attiecībā uz finanšu interešu efektīvu aizsardzību visā Savienībā.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Ņemot vērā kopīgo mērķi saglabāt Savienības budžeta integritāti, Birojam un EPPO būtu jāizveido un jāuztur ciešas attiecības, kuru pamatā ir patiesa sadarbība un kuru mērķis ir nodrošināt to attiecīgo pilnvaru papildināmību un darbības koordinēšanu, jo īpaši attiecībā uz ciešākas sadarbības jomu EPPO izveidei. Visbeidzot, šīm attiecībām būtu jāpalīdz nodrošināt, ka Savienības finanšu interešu aizsardzībai tiek izmantoti visi līdzekļi, un izvairīties no nevajadzīgas centienu dublēšanās.

(4)  Ņemot vērā kopīgo mērķi saglabāt Savienības budžeta integritāti, Birojam un EPPO būtu jāizveido un jāuztur ciešas attiecības, kuru pamatā ir patiesa sadarbība un kuru mērķis ir nodrošināt to attiecīgo pilnvaru papildināmību un darbības koordinēšanu, jo īpaši attiecībā uz ciešākas sadarbības jomu EPPO izveidei. Visbeidzot, šīm attiecībām būtu jāpalīdz nodrošināt, ka Savienības finanšu interešu aizsardzībai tiek izmantoti visi līdzekļi, un izvairīties no nevajadzīgas centienu dublēšanās. Lai veicinātu labu sadarbību, EPPO un Birojs tiek mudināti regulāri tikties, jo īpaši lai gūtu pārskatu par notiekošajām izmeklēšanām un tādējādi apzinātu tendences un atklātu iespējamās saiknes starp lietām.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Tiklīdz tiek izveidota EPPO, OLAF vispārējām pilnvarām nevajadzētu mainīties, bet tā darbība būtu vairākos veidos jāpielāgo EPPO darbībai. OLAF kompetencē arī turpmāk vajadzētu būt administratīvajai izmeklēšanai saistībā ar iespējamiem krāpnieciskiem un ar krāpšanu nesaistītiem pārkāpumiem Savienības iestādēs, struktūrās, aģentūrās un birojos (IBOA) un visās dalībvalstīs, lai sniegtu ieteikumus par tiesas, disciplināro, finanšu vai administratīvo procedūru uzsākšanu.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts, ka Birojam, kā arī visām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām un valstu kompetentajām iestādēm bez liekas kavēšanās ir jāziņo EPPO par noziedzīgu rīcību, kas varētu būt EPPO kompetencē. Tā kā Birojs ir pilnvarots veikt krāpšanas, korupcijas un jebkuras citas nelikumīgas darbības, kas skar Savienības finanšu intereses, administratīvu izmeklēšanu, tam ir vislabākās iespējas un viss vajadzīgais, lai darbotos kā dabisks EPPO partneris un privileģēts informācijas avots.

(5)  Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts, ka Birojam, kā arī visām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām un valstu kompetentajām iestādēm bez liekas kavēšanās ir jāziņo EPPO par noziedzīgu rīcību, kas varētu būt EPPO kompetencē. Tā kā Birojs ir pilnvarots veikt krāpšanas, korupcijas un jebkuras citas nelikumīgas darbības, kas skar Savienības finanšu intereses, administratīvu izmeklēšanu, tam ir vislabākās iespējas un viss vajadzīgais, lai darbotos kā dabisks EPPO partneris un privileģēts informācijas avots. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad izmeklēšanā ir iesaistītas dalībvalstis, kuras piedalās ciešākā sadarbībā EPPO izveidei, un dalībvalstis, kuras tajā nepiedalās.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Elementi, kas norāda uz iespējamu noziedzīgu rīcību, kura ir EPPO kompetencē, praksē var būt sākotnējos apgalvojumos, ko saņem Birojs, vai arī atklāties tikai administratīvajā izmeklēšanā, ko Birojs sācis, pamatojoties uz aizdomām par administratīvu pārkāpumu. Lai izpildītu pienākumu ziņot EPPO, Birojam tāpēc būtu attiecīgā gadījumā jāziņo par noziedzīgu rīcību jebkurā posmā pirms izmeklēšanas vai tās gaitā.

(6)  Elementi, kas norāda uz iespējamu noziedzīgu rīcību, kura ir EPPO kompetencē, praksē var būt sākotnējos apgalvojumos, ko saņem Birojs, vai arī atklāties tikai administratīvajā izmeklēšanā, ko Birojs sācis, pamatojoties uz aizdomām par administratīvu pārkāpumu. Lai izpildītu pienākumu ziņot EPPO, Birojam tāpēc būtu attiecīgā gadījumā nekavējoties jāziņo par jebkādu noziedzīgu rīcību. Pēc šāda paziņojuma būtu jāsniedz ziņojums, kurš būtu jānosūta bez liekas kavēšanās. Gan paziņojumu, gan ziņojumu var nosūtīt jebkurā posmā pirms veiktās izmeklēšanas vai tās gaitā. Informācija, ko saņēmis Birojs, būtu vienmēr pēc iespējas ātrāk jāpaziņo EPPO.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts elementu minimālais kopums, kas parasti būtu jāietver ziņojumos. Lai pārliecinātos par šiem elementiem un savāktu nepieciešamo informāciju, Birojam var nākties veikt apgalvojumu sākotnēju izvērtējumu. Birojam šī izvērtēšana būtu jāveic ātri un izmantojot līdzekļus, kas nerada apdraudējumu iespējamai turpmākai kriminālizmeklēšanai. Ja rodas aizdomas par nodarījumu, kas ir EPPO kompetencē, Birojam izvērtēšanas beigās par to būtu jāziņo EPPO.

(7)  Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts elementu minimālais kopums, kas parasti būtu jāietver ziņojumos, lai palielinātu efektivitāti attiecībā uz ziņošanu par katru krimināllietu. Papildus šiem elementiem Birojam būtu jānodod EPPO visa tā rīcībā esošā būtiskā informācija. Lai pārliecinātos par šiem elementiem un savāktu nepieciešamo informāciju, Birojam var nākties veikt apgalvojumu sākotnēju izvērtējumu. Birojam šī izvērtēšana būtu jāveic pēc iespējas ātri un izmantojot līdzekļus, kas nerada apdraudējumu iespējamai turpmākai kriminālizmeklēšanai. Ja rodas aizdomas par nodarījumu, kas ir EPPO kompetencē, Birojam izvērtēšanas beigās par to nekavējoties būtu jāziņo EPPO.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Ņemot vērā Biroja īpašās zināšanas, Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām vajadzētu būt iespējai izmantot Biroju šādas sākotnējas izvērtēšanas veikšanai par tām ziņotajiem apgalvojumiem.

(8)  Ņemot vērā Biroja īpašās zināšanas, Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām vajadzētu būt iespējai izmantot Biroju šādas sākotnējas izvērtēšanas veikšanai par tiem ziņotajiem apgalvojumiem gadījumos, kad tie nespēj veikt šādu izvērtēšanu. Minētajam nevajadzētu kavēt savlaicīgu ziņošanu EPPO.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Atbilstoši Regulai (ES) 2017/1939 Birojam principā nevajadzētu sākt paralēlu administratīvu izmeklēšanu par tiem pašiem faktiem, par kuriem izmeklēšanu veic EPPO. Tomēr dažos gadījumos Savienības finanšu interešu aizsardzības nolūkā pirms EPPO sāktā kriminālprocesa pabeigšanas Birojam var būt nepieciešams veikt papildu administratīvu izmeklēšanu, lai pārliecinātos, vai ir vajadzīgi piesardzības pasākumi vai arī būtu jāsauc pie finanšu, disciplināras vai administratīvas atbildības. Šī papildu izmeklēšana cita starpā var būt lietderīga, lai atgūtu Savienības budžetā maksājamās summas, uz kurām attiecas īpaši noteikumi par noilgumu, ja riskam pakļautās summas ir ļoti lielas vai riska situācijās ir jāizvairās no papildu izdevumiem, veicot administratīvus pasākumus.

(9)  Atbilstoši Regulai (ES) 2017/1939 Birojam principā nevajadzētu sākt paralēlu administratīvu izmeklēšanu par tiem pašiem faktiem, par kuriem izmeklēšanu veic EPPO. Tomēr dažos gadījumos Savienības finanšu interešu aizsardzības nolūkā pirms EPPO sāktā kriminālprocesa pabeigšanas Birojam var būt nepieciešams veikt papildu administratīvu izmeklēšanu, lai pārliecinātos, vai ir vajadzīgi piesardzības pasākumi vai arī būtu jāsauc pie finanšu, disciplināras vai administratīvas atbildības. Šī papildu izmeklēšana cita starpā var būt lietderīga, lai atgūtu Savienības budžetā maksājamās summas, uz kurām attiecas īpaši noteikumi par noilgumu, ja riskam pakļautās summas ir ļoti lielas vai riska situācijās ir jāizvairās no papildu izdevumiem, veicot administratīvus pasākumus. Ņemot vērā to, ka šāda izmeklēšana ir papildinoša, tā būtu jāveic tikai ar EPPO piekrišanu.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts, ka EPPO var lūgt Biroju veikt šādu papildu izmeklēšanu. Gadījumos, kad EPPO to nelūdz, noteiktos apstākļos šādai papildu izmeklēšanai vajadzētu būt iespējamai arī pēc Biroja iniciatīvas. Konkrēti, EPPO būtu jāvar iebilst pret to, ka Birojs sāk vai turpina izmeklēšanu vai veic konkrētas izmeklēšanas darbības. Šo iebildumu pamatā vajadzētu būt nepieciešamībai aizsargāt EPPO izmeklēšanas efektivitāti, un tiem vajadzētu būt proporcionāliem šim mērķim. Birojam būtu jāatturas veikt darbību, pret kuru ir iebildusi EPPO. Ja EPPO neiebilst, Birojam izmeklēšana būtu jāveic, cieši konsultējoties ar EPPO.

(10)  Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts, ka EPPO var lūgt Biroju veikt šādu papildu izmeklēšanu. Gadījumos, kad EPPO to nelūdz, īpašos apstākļos šādai papildu izmeklēšanai vajadzētu būt iespējamai arī pēc Biroja iniciatīvas pēc konsultēšanās ar EPPO. Konkrēti, EPPO būtu jāvar iebilst pret to, ka Birojs sāk vai turpina izmeklēšanu vai veic konkrētas izmeklēšanas darbības. Šo iebildumu pamatā vajadzētu būt nepieciešamībai aizsargāt EPPO izmeklēšanas efektivitāti, un tiem vajadzētu būt proporcionāliem šim mērķim. Birojam būtu jāatturas veikt darbību, pret kuru ir iebildusi EPPO. Ja EPPO piekrīt lūgumam, Birojam izmeklēšana būtu jāveic, cieši konsultējoties ar EPPO.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lai nodrošinātu efektīvu koordināciju starp Biroju un EPPO, tiem būtu pastāvīgi jāapmainās ar informāciju. Informācijas apmaiņa posmos, pirms Birojs un EPPO sāk izmeklēšanu, ir īpaši svarīga, lai nodrošinātu attiecīgo darbību pienācīgu koordināciju un izvairītos no dublēšanās. Birojam un EPPO savā darba vienošanās dokumentā būtu jāprecizē šīs informācijas apmaiņas kārtība un nosacījumi.

(12)  Lai nodrošinātu efektīvu koordināciju starp Biroju un EPPO, tiem būtu pastāvīgi jāapmainās ar informāciju. Informācijas apmaiņa posmos, pirms Birojs un EPPO sāk izmeklēšanu, ir īpaši svarīga, lai nodrošinātu attiecīgo darbību pienācīgu koordināciju un izvairītos no dublēšanās. Tādēļ gan Birojam, gan EPPO būtu jāizmanto savu attiecīgo lietu pārvaldības sistēmu “informācija ir/nav atrasta” funkcijas. Birojam un EPPO savā darba vienošanās dokumentā būtu jāprecizē šīs informācijas apmaiņas kārtība un nosacījumi. Biroja ģenerāldirektoram un Eiropas ģenerālprokuroram būtu regulāri jātiekas, lai apspriestu kopējas ieinteresētības jautājumus.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Situācijās, kad Birojam ir jāpaļaujas uz valsts kompetento iestāžu palīdzību, jo īpaši gadījumos, kad uzņēmējs pretojas pārbaudei uz vietas un inspekcijai, dalībvalstīm būtu jānodrošina Biroja darbības efektivitāte un būtu jāsniedz nepieciešamā palīdzība saskaņā ar valsts procesuālo tiesību attiecīgajiem noteikumiem.

(19)  Situācijās, kad Birojam ir jāpaļaujas uz valsts kompetento iestāžu palīdzību, jo īpaši gadījumos, kad uzņēmējs pretojas pārbaudei uz vietas un inspekcijai, dalībvalstīm būtu jānodrošina Biroja darbības efektivitāte un bez liekas kavēšanās būtu jāsniedz nepieciešamā palīdzība saskaņā ar valsts procesuālo tiesību attiecīgajiem noteikumiem.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22a)  Personām, kuras ziņo Birojam par noziegumiem un pārkāpumiem, kas saistīti ar ES finanšu interesēm, vajadzētu būt pilnībā aizsargātām, jo īpaši ar attiecīgiem ES noteikumiem par trauksmes cēlēju aizsardzību.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(32a)  Dalībvalstu kompetentās iestādes sniedz Birojam nepieciešamo palīdzību tā uzdevumu veikšanā. Ja Birojs kādas dalībvalsts prokuratūras iestādēm sniedz tieslietu jomas ieteikumus, bet turpmāki pasākumi netiek veikti, attiecīgajai dalībvalstij būtu jāpamato Birojam savs lēmums. Reizi gadā Birojam būtu jāsagatavo ziņojums, lai sniegtu pārskatu par dalībvalstu sniegto palīdzību un par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar tieslietu jomas ieteikumiem.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

32.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(32b)  No Uzraudzības komitejas locekļu vidus būtu jāieceļ pamattiesību amatpersona. Pamattiesību amatpersonai būtu jāuzrauga pamattiesību un procesuālo garantiju ievērošana Birojā.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(35a)  Komisijai līdz 2022. gada 31. decembrim būtu jāizvērtē šīs regulas piemērošana un jo īpaši Biroja un EPPO sadarbības efektivitāte.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

1. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1)  regulas 1. panta 3. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

(d)  Regula (EK) Nr. 45/2001.

(d)  Regula (EK) Nr. 45/2001 un Regula (ES) 2016/679.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

3. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pārbaudes uz vietas un inspekcijas veic saskaņā ar šo regulu un — ciktāl jautājums nav ietverts šīs regulas darbības jomā — saskaņā ar Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96.

2.  Pārbaudes uz vietas un inspekcijas var veikt bez iepriekšēja brīdinājuma, un tās veic saskaņā ar šo regulu un — ciktāl jautājums nav ietverts šīs regulas darbības jomā — saskaņā ar Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

3. pants – 6. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc Biroja pieprasījuma attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde sniedz Biroja darbiniekiem palīdzību, kas vajadzīga, lai viņi varētu efektīvi veikt savus uzdevumus, kuri norādīti 7. panta 2. punktā minētajā rakstiskajā pilnvarā.

Pēc Biroja pieprasījuma attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde bez liekas kavēšanās sniedz Biroja darbiniekiem palīdzību, kas vajadzīga, lai viņi varētu efektīvi veikt savus uzdevumus, kuri norādīti 7. panta 2. punktā minētajā rakstiskajā pilnvarā.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

3. pants – 6. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 nodrošina, ka Biroja darbinieki var piekļūt visai informācijai un dokumentiem, kas saistīti ar izmeklējamo lietu un kas izrādās nepieciešami, lai pārbaudes uz vietas un inspekciju varētu veikt efektīvi un lietderīgi, un ka viņi var uzņemties dokumentu vai informācijas glabāšanu, lai nodrošinātos pret to zaudējuma iespēju.

Attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 nodrošina, ka Biroja darbinieki var piekļūt visai informācijai un dokumentiem, kas saistīti ar izmeklējamo lietu un kas izrādās nepieciešami, lai pārbaudes uz vietas un inspekciju varētu veikt efektīvi un lietderīgi, un ka viņi var uzņemties dokumentu vai informācijas glabāšanu uz laiku, kas nepieciešams, lai nodrošinātos pret to zaudējuma iespēju.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

3. pants – 9. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Veicot ārēju izmeklēšanu, Birojs var piekļūt jebkurai būtiskai informācijai un datiem, kas ir iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru rīcībā un ir saistīti ar izmeklējamo lietu, neatkarīgi no nesēja, kurā tie tiek glabāti, ja tas ir nepieciešams, lai noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Šajā nolūkā piemēro 4. panta 2. un 4. punktu.

9.  Veicot ārēju izmeklēšanu, Birojs bez liekas kavēšanās var piekļūt jebkurai būtiskai informācijai un datiem, kas ir iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru rīcībā un ir saistīti ar izmeklējamo lietu, neatkarīgi no nesēja, kurā tie tiek glabāti, ja tas ir nepieciešams, lai noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Šajā nolūkā piemēro 4. panta 2. un 4. punktu.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

3. pants – 10. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neskarot 12.c panta 1. punktu, ja, pirms tiek pieņemts lēmums sākt vai nesākt ārēju izmeklēšanu, Biroja rīcībā ir informācija, kas vedina domāt, ka ir notikusi krāpšana, korupcija vai cita nelikumīga darbība, kura ietekmē Savienības finanšu intereses, tas var informēt attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes un, ja vajadzīgs, attiecīgās iestādes, struktūras, birojus un aģentūras.

Neskarot 12.c panta 1. punktu, ja, pirms tiek pieņemts lēmums sākt vai nesākt ārēju izmeklēšanu, Biroja rīcībā ir informācija, kas vedina domāt, ka ir notikusi krāpšana, korupcija vai cita nelikumīga darbība, kura ietekmē Savienības finanšu intereses, tas var informēt attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes un, ja vajadzīgs, attiecīgās iestādes, struktūras, birojus un aģentūras. Pēc pieprasījuma attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes un/vai attiecīgā iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra informē Biroju par jebkādu veikto pasākumu un saviem atzinumiem, kas balstīti uz šādu informāciju.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  Birojam ir tiesības tūlīt un bez brīdinājuma piekļūt jebkurai būtiskai informācijai un datiem — neatkarīgi no datu nesēja, kurā tie tiek glabāti —, kas ir iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru rīcībā, un to telpām. Birojam ir tiesības pārbaudīt iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru grāmatvedības pārskatus. Birojs var saņemt visu iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru rīcībā esošo dokumentu vai datu nesēju satura kopijas un izrakstus un vajadzības gadījumā uzņemties šādu dokumentu vai informācijas glabāšanu, lai nodrošinātos pret to zaudējuma iespēju;

(a)  Birojam ir tiesības tūlīt un bez brīdinājuma piekļūt jebkurai būtiskai informācijai un datiem — neatkarīgi no datu nesēja, kurā tie tiek glabāti —, kas ir iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru rīcībā, un to telpām. Birojam ir tiesības pārbaudīt iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru grāmatvedības pārskatus. Birojs var saņemt visu iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru rīcībā esošo dokumentu vai datu nesēju satura kopijas un izrakstus un vajadzības gadījumā uzņemties šādu dokumentu vai informācijas glabāšanu uz laiku, kas vajadzīgs, lai nodrošinātos pret to zaudējuma iespēju;

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

4. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Saskaņā ar 3. pantu Birojs var veikt pārbaudes uz vietas un inspekcijas uzņēmēju telpās, lai iegūtu pieeju informācijai, kas attiecas uz iekšējās izmeklēšanas lietu.;

3.  Saskaņā ar 3. pantu Birojs bez iepriekšēja brīdinājuma var veikt pārbaudes uz vietas un inspekcijas uzņēmēju telpās, lai iegūtu pieeju informācijai, kas attiecas uz iekšējās izmeklēšanas lietu.;

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

5. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  panta 2. punktā aiz pirmās daļas ievieto jaunu daļu:

 

“Ārēju izmeklēšanu, ko EPPO pieprasījusi Birojam, nekavējoties uzsāk saskaņā ar 12.e pantu.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&from=LV)

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

5. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ab)  panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

Lēmumu sākt iekšēju izmeklēšanu pieņem ģenerāldirektors pēc savas ierosmes vai saskaņā ar lūgumu, kas saņemts no iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras, kurā jāveic izmeklēšana, vai no kādas dalībvalsts.

Lēmumu sākt iekšēju izmeklēšanu pieņem ģenerāldirektors pēc savas ierosmes vai saskaņā ar lūgumu, kas saņemts no EPPO vai iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras, kurā jāveic izmeklēšana, vai no kādas dalībvalsts.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

7. pants – 3. punkts – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(aa)  panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras nodrošina, ka to ierēdņi, citi darbinieki, locekļi, vadītāji un personāla locekļi sniedz nepieciešamo palīdzību, lai Biroja darbinieki varētu efektīvi veikt savus uzdevumus.

Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras nodrošina, ka to ierēdņi, citi darbinieki, locekļi, vadītāji un personāla locekļi sniedz nepieciešamo palīdzību, lai Biroja darbinieki saskaņā ar šo regulu un bez liekas kavēšanās varētu efektīvi veikt savus uzdevumus.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – d apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

7. pants – 6. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Papildus pirmajā daļā minētajam attiecīgā iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra var jebkurā laikā apspriesties ar Biroju, lai nolemtu ciešā sadarbībā ar to veikt piemērotus piesardzības pasākumus, tostarp pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt pierādījumus, un par šādu lēmumu nekavējoties informē Biroju.;

Papildus pirmajā daļā minētajam attiecīgā iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra var jebkurā laikā apspriesties ar Biroju, lai nolemtu ciešā sadarbībā ar to veikt piemērotus piesardzības pasākumus, tostarp pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt pierādījumus, un par šādu lēmumu nekavējoties informē Biroju. Birojs konstruktīvi un pilnīgā sinerģijā sadarbojas ar attiecīgo iestādi, struktūru, biroju vai aģentūru;

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

8. pants – 1. punkts – 1.a daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja iestādes, struktūras, biroji un aģentūras ziņo EPPO saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 24. pantu, tā vietā tie var nodot Birojam EPPO nosūtītā ziņojuma kopiju.

Ja iestādes, struktūras, biroji un aģentūras ziņo EPPO saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 24. pantu, tā vietā tie var nodot Birojam EPPO nosūtītā ziņojuma kopiju un paziņot EPPO par šādu nodošanu.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

8. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras un — ja to neliedz valsts tiesību akti — dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar Biroja pieprasījumu vai pēc savas iniciatīvas nodod Birojam ikvienu to rīcībā esošu dokumentu vai jebkādu informāciju, kas attiecas uz Biroja veikto izmeklēšanu.

Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras un — ja to neliedz valsts tiesību akti — dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar Biroja pieprasījumu vai pēc savas iniciatīvas nekavējoties nodod Birojam ikvienu to rīcībā esošu dokumentu vai jebkādu informāciju, kas attiecas uz Biroja veikto izmeklēšanu.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

8. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirms izmeklēšanas sākšanas tās pēc Biroja pieprasījuma nosūta ikvienu to rīcībā esošu dokumentu vai jebkādu informāciju, kas ir nepieciešama, lai izvērtētu apgalvojumus vai piemērotu izmeklēšanas sākšanai noteiktos kritērijus, kā tas noteikts 5. panta 1. punktā.;

Pirms izmeklēšanas sākšanas tās pēc Biroja pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas nosūta ikvienu to rīcībā esošu dokumentu vai jebkādu informāciju, kas ir nepieciešama, lai izvērtētu apgalvojumus vai piemērotu izmeklēšanas sākšanai noteiktos kritērijus, kā tas noteikts 5. panta 1. punktā.;

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

8. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras un — ja to neliedz valsts tiesību akti — dalībvalstu kompetentās iestādes nodod Birojam ikvienu citu to rīcībā esošu dokumentu vai informāciju, ko tās uzskata par noderīgiem cīņā pret krāpšanu, korupciju un jebkādām citām nelikumīgām darbībām, kuras ietekmē Savienības finanšu intereses.;

3.  Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras un — ja to neliedz valsts tiesību akti — dalībvalstu kompetentās iestādes pēc Biroja pieprasījuma vai savas iniciatīvas nekavējoties nodod Birojam ikvienu citu to rīcībā esošu dokumentu vai informāciju, ko tās uzskata par noderīgiem cīņā pret krāpšanu, korupciju un jebkādām citām nelikumīgām darbībām, kuras ietekmē Savienības finanšu intereses;

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

9. pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  pievieno šādu punktu:

 

“5.a  OLAF veiktās izmeklēšanas darbības izskata Tiesa saskaņā ar LESD 263. pantu.”

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

10. pants – 5. punkts – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(aa)  panta 5. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

Ģenerāldirektors nodrošina, ka informācija sabiedrībai tiek sniegta neitrāli un objektīvi un ka, atklājot informāciju, tiek nodrošināta izmeklēšanas konfidencialitāte un ievēroti šajā pantā un 9. panta 1. punktā izklāstītie principi.

Ģenerāldirektors nodrošina, ka informācija sabiedrībai tiek sniegta neitrāli un objektīvi un ka, atklājot informāciju, tiek ievērotas datu aizsardzības prasības, nodrošināta izmeklēšanas konfidencialitāte un ievēroti šajā pantā un 9. panta 1. punktā izklāstītie principi.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

10. pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ab)  pievieno šādu punktu:

 

“5.a  Personām, kuras ziņo Birojam par noziegumiem un pārkāpumiem, kas saistīti ar ES finanšu interesēm, ir nodrošināta pilnīga aizsardzība, jo īpaši ar Eiropas tiesību aktiem par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem.”

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

11. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ziņojumam var pievienot ģenerāldirektora ieteikumus attiecībā uz veicamajām darbībām. Piemērotos gadījumos minētajos ieteikumos norāda disciplinārus, administratīvus, finanšu un/vai tiesvedības pasākumus, kas būtu jāveic iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām un attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, un jo īpaši dara zināmas aptuvenās atgūstamās summas, kā arī konstatēto faktu provizorisku juridisko klasifikāciju.;

Ziņojumam pievieno labi dokumentētus ģenerāldirektora ieteikumus attiecībā uz to, vai būtu vai nebūtu jāveic kādas darbības. Piemērotos gadījumos minētajos ieteikumos norāda disciplinārus, administratīvus, finanšu un/vai tiesvedības pasākumus, kas būtu jāveic iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām un attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, un jo īpaši dara zināmas aptuvenās atgūstamās summas, kā arī konstatēto faktu provizorisku juridisko klasifikāciju.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

11. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Birojs veic pienācīgus iekšējos pasākumus, lai nodrošinātu galīgo ziņojumu un ieteikumu vienotu kvalitāti, un apsver, vai ir nepieciešams pārskatīt izmeklēšanas procedūru pamatnostādnes, lai novērstu jebkādu iespējamu neatbilstību.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

11. pants – 2. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Biroja sagatavotie ziņojumi ir atzīstami par pieņemamu pierādījumu kriminālprocesā tajā dalībvalstī, kurā šo ziņojumu izmantošana ir vajadzīga, tieši tāpat un ar tādiem pašiem nosacījumiem kā administratīvie ziņojumi, kurus sagatavojuši valsts administratīvie inspektori. Šo ziņojumu vērtēšanā izmanto tos pašus noteikumus, ko piemēro valsts administratīvo inspektoru sagatavotiem administratīviem ziņojumiem, un tiem ir tāds pats pierādījuma spēks.

Biroja sagatavotie ziņojumi ir atzīstami par pieņemamu pierādījumu kriminālprocesā tajā dalībvalstī, kurā šo ziņojumu izmantošana ir vajadzīga, tieši tāpat un ar tādiem pašiem nosacījumiem kā administratīvie ziņojumi, kurus sagatavojuši valsts administratīvie inspektori. Šo ziņojumu vērtēšanā izmanto tos pašus noteikumus, ko piemēro valsts administratīvo inspektoru sagatavotiem administratīviem ziņojumiem, un tiem ir tāds pats pierādījuma spēks. Šajā sakarībā šādi ziņojumi ir darbības, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgās personas.

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas ieteikumiem būtu jāparedz, ka Biroja ziņojumi var nelabvēlīgi ietekmēt privātpersonas, lai nodrošinātu šo personu tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

11. pants – 8.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  pievieno šādu punktu:

 

“8.a  Reizi gadā ģenerāldirektora vadībā tiek sagatavots ziņojums. Minētajā ziņojumā sniedz pārskatu par dalībvalstu kompetento iestāžu turpmākajiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar palīdzības pieprasījumiem, kurus Birojs iesniedzis saskaņā ar šo regulu. Minētajā ziņojumā arī sniedz pārskatu par dalībvalstu kompetento iestāžu turpmākajiem pasākumiem tiesā, kas veikti, balstoties uz Biroja veiktās izmeklēšanas rezultātiem. Attiecībā uz ziņojumu ievēro datu aizsardzības prasības un izmeklēšanas konfidencialitāti, un to nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.”

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis šīs regulas vajadzībām norīko dienestu (“krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienests”), lai atvieglotu efektīvu sadarbību un informācijas, tostarp operatīva rakstura informācijas, apmaiņu ar Biroju. Ja nepieciešams, saskaņā ar valsts tiesību aktiem krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienestu šīs regulas vajadzībām var uzskatīt par kompetentu iestādi.

1.  Dalībvalstis šīs regulas vajadzībām norīko dienestu (“krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienests”), lai atvieglotu ātru un efektīvu sadarbību un informācijas, tostarp operatīva rakstura informācijas, apmaiņu ar Biroju. Ja nepieciešams, saskaņā ar valsts tiesību aktiem krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienestu šīs regulas vajadzībām var uzskatīt par kompetentu iestādi.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pirms tiek pieņemts lēmums par izmeklēšanas sākšanu vai nesākšanu, kā arī izmeklēšanas gaitā vai pēc tās pēc Biroja pieprasījuma krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesti sniedz, saņem vai koordinē palīdzību, kas ir vajadzīga, lai Birojs varētu efektīvi veikt savus uzdevumus. Minētā palīdzība jo īpaši ietver palīdzību, ko valstu kompetentās iestādes sniedz saskaņā ar 3. panta 6. un 7. punktu, 7. panta 3. punktu un 8. panta 2. un 3. punktu.

2.  Pirms tiek pieņemts lēmums par izmeklēšanas sākšanu vai nesākšanu, kā arī izmeklēšanas gaitā vai pēc tās krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesti pēc Biroja pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas sniedz, saņem vai koordinē palīdzību, kas ir vajadzīga, lai Birojs varētu efektīvi veikt savus uzdevumus. Minētā palīdzība jo īpaši ietver palīdzību, ko valstu kompetentās iestādes sniedz saskaņā ar 3. panta 6. un 7. punktu, 7. panta 3. punktu un 8. panta 2. un 3. punktu.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.c pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Birojs bez liekas kavēšanās ziņo EPPO par ikvienu noziedzīgu rīcību, kas varētu būt EPPO kompetencē saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 22. pantu un 25. panta 2. un 3. punktu. Ziņojumu nosūta jebkurā posmā pirms Biroja veiktās izmeklēšanas vai tās gaitā.

1.  Birojs nekavējoties ziņo EPPO par ikvienu norādi uz noziedzīgu rīcību, kas ir EPPO kompetencē saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 22. un 25. pantu. Pēc šāda paziņojuma sniedz ziņojumu, kuru nosūta bez liekas kavēšanās. Paziņojumu un ziņojumu nosūta jebkurā posmā pirms veiktās izmeklēšanas vai tās gaitā. EPPO var lūgt Birojam nosūtīt papildu informāciju, nosakot šādas nosūtīšanas termiņu.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.c pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ziņojumā ietver vismaz faktu aprakstu, tostarp izvērtējumu par kaitējumu, kas ir vai varētu tikt radīts, iespējamo juridisko kvalifikāciju un jebkādu pieejamu informāciju par varbūtējiem cietušajiem, aizdomās turētajiem un jebkādām citām iesaistītām personām.

2.  Ziņojumā ietver vismaz faktu aprakstu un Biroja rīcībā esošo informāciju, tostarp izvērtējumu par kaitējumu, kas ir vai varētu tikt radīts, ja Birojam ir šāda informācija, iespējamo juridisko kvalifikāciju un jebkādu pieejamu informāciju par varbūtējiem cietušajiem, aizdomās turētajiem un jebkādām citām iesaistītām personām. Ziņojumu Birojs nodod EPPO kopā ar visu pārējo tā rīcībā esošo būtisko informāciju par lietu.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.c pants – 3. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Gadījumos, kad Biroja saņemtā informācija neietver 2. punktā norādītos elementus un Birojs neveic izmeklēšanu, Birojs var veikt apgalvojumu sākotnēju izvērtēšanu. Izvērtēšanu veic ātri un jebkurā gadījumā divos mēnešos pēc tam, kad saņemta informācija. Šīs izvērtēšanas gaitā piemēro 6. pantu un 8. panta 2. punktu.

Gadījumos, kad Biroja saņemtā informācija neietver 2. punktā norādītos elementus un Birojs neveic izmeklēšanu, Birojs var veikt apgalvojumu sākotnēju izvērtēšanu. Izvērtēšanu veic pēc iespējas ātri un jebkurā gadījumā divos mēnešos pēc tam, kad saņemta informācija. Šīs izvērtēšanas gaitā piemēro 6. pantu un 8. panta 2. punktu. Birojs atturas veikt jebkādus pasākumus, kas var apdraudēt iespējamas EPPO turpmākas izmeklēšanas.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.c pants – 3. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja ir izpildīti 1. punktā izklāstītie nosacījumi, pēc šīs sākotnējās izvērtēšanas Birojs ziņo EPPO.

Ja ir izpildīti 1. punktā izklāstītie nosacījumi un pat tad, ja nav savākti visi 2. punktā izklāstītie elementi, pēc šīs sākotnējās izvērtēšanas Birojs nekavējoties ziņo EPPO.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.c pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirmās daļas piemērošanas nolūkā Birojs saskaņā ar 12.g panta 2. punktu pārliecinās EPPO lietu pārvaldības sistēmā, vai EPPO veic izmeklēšanu. Birojs var pieprasīt EPPO papildu informāciju. EPPO sniedz atbildi uz šādu pieprasījumu 10 darbdienās.

Pirmās daļas piemērošanas nolūkā Birojs saskaņā ar 12.g panta 2. punktu pārliecinās, vai EPPO veic izmeklēšanu. Birojs var pieprasīt EPPO papildu informāciju. EPPO bez liekas kavēšanās sniedz atbildi uz šādu pieprasījumu.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.c pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras var lūgt Biroju veikt sākotnēju izvērtēšanu par tām ziņotajiem apgalvojumiem. Saistībā ar minētajiem lūgumiem piemēro 3. punktu.

5.  Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras var lūgt Biroju veikt sākotnēju izvērtēšanu par tām ziņotajiem apgalvojumiem. Saistībā ar minētajiem lūgumiem piemēro 3. punktu. Minētais nedrīkst kavēt savlaicīgu ziņošanu EPPO.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.d pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirmās daļas piemērošanas nolūkā Birojs saskaņā ar 12.g panta 2. punktu pārliecinās EPPO lietu pārvaldības sistēmā, vai EPPO veic izmeklēšanu. Birojs var pieprasīt EPPO papildu informāciju. EPPO sniedz atbildi uz šādu pieprasījumu 10 darbdienās.

Pirmās daļas piemērošanas nolūkā Birojs saskaņā ar 12.g panta 2. punktu pārliecinās, vai EPPO veic izmeklēšanu. Birojs var pieprasīt EPPO papildu informāciju. EPPO bez liekas kavēšanās sniedz atbildi uz šādu pieprasījumu 10 darbdienās.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.e pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Padomes Regulā (ES) 2017/1939 paredzētos procesuālo garantiju standartus piemēro arī pierādījumiem, ko Birojs vāc šādos gadījumos. Eiropas Savienības Tiesa arī turpmāk ir kompetenta veikt EPPO vārdā OLAF veikto procesuālo aktu tiesiskuma pārbaudi, ja ar minētajiem aktiem ir iecerēts radīt tiesiskas sekas trešām personām.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.f pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pienācīgi pamatotos gadījumos, kad EPPO veic izmeklēšanu un ģenerāldirektors uzskata, ka nolūkā atvieglot piesardzības pasākumu pieņemšanu vai saukšanu pie finanšu, disciplināras vai administratīvas atbildības būtu jāsāk izmeklēšana saskaņā ar Biroja pilnvarām, Birojs rakstiski informē EPPO, norādot izmeklēšanas būtību un mērķi.

Kad EPPO veic izmeklēšanu, ja ģenerāldirektors pienācīgi pamatotos gadījumos uzskata, ka nolūkā atvieglot piesardzības pasākumu pieņemšanu vai saukšanu pie finanšu, disciplināras vai administratīvas atbildības Birojam būtu arī jāsāk izmeklēšana saskaņā ar Biroja pilnvarām, Birojs informē EPPO un prasa tās piekrišanu. Šajā nolūkā Birojs iesniedz rakstisku pieprasījumu, norādot pasākuma(-u) būtību un attiecīgo(-ās) personu(-as).

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.f pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EPPO 30 dienās pēc šīs informācijas saņemšanas var iebilst pret izmeklēšanas sākšanu vai noteiktu izmeklēšanas darbību veikšanu, ja tas ir vajadzīgs, lai neapdraudētu tās veikto izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu, un uz tik ilgu laiku, cik ilgi šis pamats ir spēkā. EPPO bez liekas kavēšanās paziņo Birojam, kad pamata iebildumiem vairs nav.

EPPO 10 darba dienās pēc šīs informācijas saņemšanas piekrīt izmeklēšanas sākšanai vai jebkādu noteiktu izmeklēšanas darbību veikšanai vai iebilst pret to, ja tas ir vajadzīgs, lai neapdraudētu tās veikto izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu, un uz tik ilgu laiku, cik ilgi šis pamats ir spēkā. Ja EPPO iebilst pret lūgumu, Birojs šādu pasākumu neveic. Izņēmuma gadījumos sakarā ar izmeklēšanas sarežģītību EPPO var informēt Biroju par nepieciešamību minēto termiņu pagarināt par 20 darba dienām. EPPO bez liekas kavēšanās paziņo Birojam, kad pamata iebildumiem vairs nav.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.f pants – 1. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja EPPO neiebilst iepriekšējā daļā minētajā laikposmā, Birojs var sākt izmeklēšanu, un tas to veic, cieši konsultējoties ar EPPO.

Ja EPPO piekrīt lūgumam, Birojs veic šādu pasākumu, cieši konsultējoties ar EPPO.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.f pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ja, izmantojot 12.g pantā minēto lietu pārvaldības sistēmas pārbaudes mehānismu, EPPO kļūst zināms, ka Birojs veic izmeklēšanu par tiem pašiem faktiem, par kuriem arī EPPO vēlas veikt izmeklēšanu, tā informē Biroju 24 stundu laikā. Šādā gadījumā Birojs slēdz savu izmeklēšanu, ja EPPO nepieprasa Birojam atbalstīt vai papildināt tās darbības saskaņā ar 12.e pantu.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.g pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja tas ir nepieciešams, lai veicinātu sadarbību ar EPPO, kā noteikts 1. panta 4.a punktā, Birojs noslēdz administratīvu vienošanos ar EPPO. Šādā darba vienošanās dokumentā var noteikt informācijas, tostarp personas datu, operatīvas, stratēģiskas vai tehniskas un klasificētas informācijas, apmaiņas praktiskos aspektus. Tajā sīki apraksta kārtību, kādā notiek pastāvīga informācijas apmaiņa laikā, kad abi biroji saņem un pārbauda apgalvojumus.

1.  Ja tas ir nepieciešams, lai veicinātu sadarbību ar EPPO, kā noteikts 1. panta 4.a punktā, Birojs noslēdz administratīvu vienošanos ar EPPO. Šādā darba vienošanās dokumentā var noteikt informācijas, tostarp personas datu, operatīvas, stratēģiskas vai tehniskas un klasificētas informācijas, apmaiņas praktiskos aspektus. Tajā sīki apraksta kārtību, kādā notiek pastāvīga informācijas apmaiņa laikā, kad abi biroji saņem un pārbauda apgalvojumus. Biroja ģenerāldirektors un Eiropas ģenerālprokurors tiekas vismaz reizi gadā, lai apspriestu kopējas ieinteresētības jautājumus.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

12.g pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Birojam ir netieša piekļuve informācijai, kas atrodas EPPO lietu pārvaldības sistēmā, atbilstoši principam “informācija ir/nav atrasta”. Ikreiz, kad tiek konstatēta sakritība starp datiem, ko lietu pārvaldības sistēmā ievadījis Birojs, un datiem, kas ir EPPO rīcībā, par sakritības faktu tiek paziņots gan EPPO, gan Birojam. Birojs veic attiecīgus pasākumus, lai EPPO, pamatojoties uz principu “informācija ir/nav atrasta”, varētu piekļūt informācijai, kas atrodas tā lietu pārvaldības sistēmā.;

2.  Birojam ir netieša piekļuve informācijai, kas atrodas EPPO lietu pārvaldības sistēmā, atbilstoši principam “informācija ir/nav atrasta”. Ikreiz, kad tiek konstatēta sakritība starp datiem, ko lietu pārvaldības sistēmā ievadījis Birojs, un datiem, kas ir EPPO rīcībā, par sakritības faktu tiek automātiski paziņots gan EPPO, gan Birojam. Birojs veic attiecīgus pasākumus, lai EPPO, pamatojoties uz principu “informācija ir/nav atrasta”, varētu ātri piekļūt informācijai, kas atrodas tā lietu pārvaldības sistēmā. Vienmēr, kad OLAF netieši piekļūst informācijai, kas atrodas EPPO lietu pārvaldības sistēmā, tas notiek tikai OLAF funkciju izpildei un tiktāl, ciktāl tas nepieciešams OLAF funkciju izpildei, kā noteikts šajā regulā, un to pienācīgi pamato un apstiprina, izmantojot OLAF izveidotu iekšējo procedūru. Birojs reģistrē visus gadījumus, kad notiek piekļuve EPPO lietu pārvaldības sistēmai. Uz rezultātiem, kas iegūti šādā piekļuvē, attiecas 10. pantā minētie konfidencialitātes un datu aizsardzības noteikumi.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

15. pants – 9.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a)  regulas 15. pantam pievieno šādu punktu:

 

“9.a  Uzraudzības komiteja no savu locekļu vidus ieceļ pamattiesību amatpersonu. Pamattiesību amatpersona uzrauga pamattiesību un procesuālo garantiju ievērošanu Birojā. Pamattiesību amatpersona izskata atzinumus un attiecīgā gadījumā Uzraudzības komitejai sniegtos ieteikumus par Biroja veiktajiem pasākumiem un izmeklēšanām. Pamattiesību amatpersonas atzinumus un ieteikumus iekļauj uzraudzības komiteju ziņojumos saskaņā ar 9. punktu.”;

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

16. pants – 1. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, ģenerāldirektora vai Uzraudzības komitejas pieprasījuma viedokļu apmaiņā īpašos gadījumos var uzaicināt piedalīties Revīzijas palātas, EPPO, Eurojust un/vai Eiropola pārstāvjus.;

Eiropas ģenerālprokurors ir aicināts piedalīties viedokļu apmaiņā. Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, ģenerāldirektora vai Uzraudzības komitejas pieprasījuma, viedokļu apmaiņā īpašos gadījumos var uzaicināt piedalīties Revīzijas palātas, Eurojust un/vai Eiropola pārstāvjus.;

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

17. pants – 4.punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(aa)  panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

4.  Ģenerāldirektors regulāri ziņo Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai par Biroja veiktās izmeklēšanas secinājumiem, veiktajām darbībām un konstatētajām problēmām, vienlaikus ievērojot izmeklēšanas konfidencialitāti, attiecīgo personu un informācijas sniedzēju likumīgās tiesības un vajadzības gadījumā valsts tiesību aktus, kas piemērojami tiesvedībai.

"4.  Ģenerāldirektors regulāri ziņo Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, EPPO un Revīzijas palātai par Biroja veiktās izmeklēšanas secinājumiem, veiktajām darbībām un konstatētajām problēmām, vienlaikus ievērojot izmeklēšanas konfidencialitāti un datu aizsardzības principus, attiecīgo personu un informācijas sniedzēju likumīgās tiesības un vajadzības gadījumā valsts tiesību aktus, kas piemērojami tiesvedībai.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.a punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013

19. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(14a)  regulas 19. pantu aizstāj ar šādu:

19. pants

19. pants

Novērtējuma ziņojums

Novērtējuma ziņojums

Līdz 2017. gada 2. oktobrim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei novērtējuma ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Minētajam ziņojumam pievieno Uzraudzības komitejas atzinumu un tajā iekļauj secinājumu, vai šo regulu ir nepieciešams grozīt.

Līdz 2022. gada 31. decembrim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei novērtējuma ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Ziņojumā jo īpaši izvērtē Biroja un EPPO sadarbības efektivitāti. Minētajam ziņojumam pievieno Uzraudzības komitejas atzinumu un iekļauj secinājumu, vai šo regulu ir nepieciešams grozīt.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Izmeklēšana, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un OLAF izmeklēšanas efektivitāte

Atsauces

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

5.7.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

5.7.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Monica Macovei

3.9.2018

Izskatīšana komitejā

19.11.2018

10.1.2019

 

 

Pieņemšanas datums

10.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

40

4

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

ECR

Marek Jurek, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Izmeklēšana, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un OLAF izmeklēšanas efektivitāte

Atsauces

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

24.5.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

5.7.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

5.7.2018

LIBE

5.7.2018

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Ingeborg Gräßle

8.6.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

11.3.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

1

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Ashworth, Louis-Joseph Manscour, Julia Pitera, Miroslav Poche, Miguel Viegas

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Martina Werner

Iesniegšanas datums

22.3.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Louis-Joseph Manscour, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Martina Werner

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

2

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Miguel Viegas

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. aprīlisJuridisks paziņojums