Postopek : 2018/0170(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0179/2019

Predložena besedila :

A8-0179/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.25

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0383

POROČILO     ***I
PDF 535kWORD 176k
22.3.2019
PE 626.774v02-00 A8-0179/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitostjo preiskav urada OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Ingeborg Gräßle

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 Obrazložitev
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za pravne zadeve
 MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitostjo preiskav urada OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0338),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 325 Pogodbe o delovanju Evropske unije v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti člena 106a, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0214/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(1),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega računskega sodišča št. 8/2018(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenj Odbora za pravne zadeve in Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0179/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Unija je s sprejetjem Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta3 ter Uredbe Sveta (EU) 2017/19394 bistveno okrepila sredstva, ki so na voljo za zaščito finančnih interesov Unije z uporabo kazenskega prava. Evropsko javno tožilstvo (v nadaljnjem besedilu: EJT) bo imelo v sodelujočih državah članicah pristojnost za izvajanje kazenskih preiskav in vložitev obtožnic v zvezi s kaznivimi dejanji, ki škodijo proračunu Unije, kakor je opredeljeno v Direktivi (EU) 2017/1371.

(1)  Unija je s sprejetjem Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta3 ter Uredbe Sveta (EU) 2017/19394 bistveno okrepila določbe usklajenega pravnega okvira o sredstvih, ki so na voljo za zaščito finančnih interesov Unije z uporabo kazenskega prava. Evropsko javno tožilstvo (v nadaljnjem besedilu: EJT) je osrednja prednostna naloga na področju kazenskega prava in politike za boj proti goljufijam ter ima v sodelujočih državah članicah pristojnost za izvajanje kazenskih preiskav in vložitev obtožnic v zvezi s kaznivimi dejanji, ki škodijo proračunu Unije, kakor je opredeljeno v Direktivi (EU) 2017/1371.

_________________

_________________

3 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

3 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

4 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).

4 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Evropski urad za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: Urad) izvaja upravne preiskave upravnih nepravilnosti in kaznivih dejanj. Ob koncu svojih preiskav lahko nacionalnim organom pregona poda sodna priporočila, katerih namen je omogočiti obtožbe in pregon v državah članicah. V prihodnosti bo v državah članicah, ki sodelujejo v EJT, o sumih kaznivih dejanj poročal zadevnemu tožilstvu in z njim sodeloval v okviru njegovih preiskav.

(2)  Da bi zaščitil finančne interese Unije, Evropski urad za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: Urad) izvaja upravne preiskave upravnih nepravilnosti in kaznivih dejanj. Ob koncu svojih preiskav lahko nacionalnim organom pregona poda sodna priporočila, katerih namen je omogočiti obtožbe in pregon v državah članicah. V prihodnosti bo v državah članicah, ki sodelujejo v EJT, o sumih kaznivih dejanj poročal zadevnemu tožilstvu in z njim sodeloval v okviru njegovih preiskav.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Zato bi bilo treba po sprejetju Uredbe (EU) 2017/1939 spremeniti Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta5. Določbe, ki urejajo odnos med EJT in Uradom v Uredbi (EU) 2017/1939, bi bilo treba zajeti in dopolniti s pravili iz Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013, da bi se s sinergijami med obema organoma zagotovila najvišja raven zaščite finančnih interesov Unije.

(3)  Zato bi bilo treba po sprejetju Uredbe (EU) 2017/1939 spremeniti in ustrezno prilagoditi Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta5. Določbe, ki urejajo odnos med EJT in Uradom v Uredbi (EU) 2017/1939, bi bilo treba zajeti in dopolniti s pravili iz Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013, da bi se s sinergijami med obema organoma zagotovila najvišja raven zaščite finančnih interesov Unije, za kar je treba izvajati načela tesnega sodelovanja, izmenjave informacij, dopolnjevanja in preprečevanja podvajanja.

_________________

_________________

5 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

5 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Urad, pa tudi vse institucije, organi, uradi in agencije Unije ter pristojni nacionalni organi morajo v skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 EJT brez nepotrebnega odlašanja poročati o vsakem kaznivem ravnanju, za katero bi lahko EJT izvajalo svojo pristojnost. Ker je Urad pristojen za izvajanje upravnih preiskav goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije, je v najboljšem položaju in najbolje opremljen, da deluje kot naravni partner in prednostni vir informacij za EJT.

(5)  Urad, pa tudi vse institucije, organi, uradi in agencije Unije ter pristojni nacionalni organi morajo v skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 EJT brez nepotrebnega odlašanja poročati o vsakem domnevnem kaznivem ravnanju, za katero bi lahko EJT izvajalo svojo pristojnost. Ker je Urad pristojen za izvajanje upravnih preiskav goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije, je v najboljšem položaju in najbolje opremljen, da deluje kot naravni partner in prednostni vir informacij za EJT.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Urad v skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 načeloma ne bi smel začeti upravne preiskave, ki je vzporedna preiskavi, ki jo EJT izvaja na podlagi istih dejstev. Vendar bo Urad v nekaterih primerih zaradi zaščite finančnih interesov Unije pred koncem kazenskega postopka, ki ga je začelo EJT, morda moral izvesti dopolnilno upravno preiskavo, da bi se ugotovilo, ali so potrebni previdnostni ukrepi ali pa je treba sprejeti finančne, disciplinske ali upravne ukrepe. Te dopolnilne preiskave so lahko med drugim primerne, kadar je treba izterjati zneske v proračun Unije na podlagi posebnih pravil o zastaranju, kadar so tvegani zneski zelo visoki ali kadar se je treba izogniti nadaljnjim izdatkom v tveganih okoliščinah z upravnimi ukrepi.

(9)  Urad v skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 načeloma ne bi smel začeti upravne preiskave, ki je vzporedna preiskavi, ki jo EJT izvaja na podlagi istih dejstev. Vendar bo Urad v nekaterih primerih zaradi zaščite finančnih interesov Unije pred koncem kazenskega postopka, ki ga je začelo EJT, morda moral izvesti dopolnilno upravno preiskavo, da bi se ugotovilo, ali so potrebni previdnostni ukrepi ali pa je treba sprejeti finančne, disciplinske ali upravne ukrepe. Te dopolnilne preiskave so lahko med drugim primerne, kadar je treba izterjati zneske v proračun Unije na podlagi posebnih pravil o zastaranju, kadar so tvegani zneski zelo visoki ali kadar se je treba izogniti nadaljnjim izdatkom v tveganih okoliščinah z upravnimi ukrepi. Glede na to, da so te preiskave dopolnilne narave, bi se morale izvesti le v soglasju z EJT.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Uredba (EU) 2017/1939 določa, da lahko EJT od Urada zahteva take dopolnilne preiskave. Kadar je EJT ne zahteva, bi morala biti taka dopolnilna preiskava pod določenimi pogoji mogoča tudi na pobudo Urada. EJT bi zlasti moralo imeti možnost, da nasprotuje začetku ali nadaljevanju preiskave Urada ali izvajanju posebnih ukrepov v zvezi s preiskavo. Razlogi za to nasprotovanje bi morali temeljiti na potrebi po zaščiti učinkovitosti preiskave EJT in bi morali biti sorazmerni s tem ciljem. Urad ne bi smel izvajati ukrepa, ki mu je nasprotovalo EJT. Če EJT ne nasprotuje, bi moral Urad preiskavo izvesti ob tesnem posvetovanju z EJT.

(10)  Uredba (EU) 2017/1939 določa, da lahko EJT od Urada zahteva take dopolnilne preiskave. Kadar je EJT ne zahteva, bi morala biti taka dopolnilna preiskava pod posebnimi pogoji in po posvetovanju z EJT mogoča tudi na pobudo Urada. EJT bi zlasti moralo imeti možnost, da nasprotuje začetku ali nadaljevanju preiskave Urada ali izvajanju posebnih ukrepov v zvezi s preiskavo. Razlogi za to nasprotovanje bi morali temeljiti na potrebi po zaščiti učinkovitosti preiskave EJT in bi morali biti sorazmerni s tem ciljem. Urad ne bi smel izvajati ukrepa, ki mu je nasprotovalo EJT. Če EJT zahtevi ugodi, bi moral Urad preiskavo izvesti ob tesnem posvetovanju z EJT.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Da bi se zagotovilo učinkovito usklajevanje med Uradom in EJT, bi si morala redno izmenjevati informacije. Izmenjava informacij v fazah pred začetkom preiskav s strani Urada in EJT je zlasti pomembna zaradi zagotavljanja ustreznega usklajevanja med ustreznimi ukrepi in preprečevanja podvajanja. Urad in EJT bi morala načine te izmenjave informacij in pogoje zanjo določiti v svojih delovnih dogovorih.

(12)  Da bi se zagotovilo učinkovito usklajevanje, sodelovanje in preglednost med Uradom in EJT, bi si morala redno izmenjevati informacije. Izmenjava informacij v fazah pred začetkom preiskav s strani Urada in EJT je zlasti pomembna zaradi zagotavljanja ustreznega usklajevanja med ustreznimi ukrepi, da bi se zagotovilo dopolnjevanje in preprečilo podvajanje. Zato bi morala Urad in EJT v okviru svojih sistemov za vodenje zadev uporabljati sistem javljanja zadetkov. Urad in EJT bi morala načine te izmenjave informacij in pogoje zanjo določiti v svojih delovnih dogovorih.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Najbolj nedvoumne ugotovitve iz evalvacije Komisije je treba obravnavati s spremembo Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013. To so bistvene spremembe, ki so kratkoročno potrebne, da se okrepi okvir za preiskave Urada, s čimer bi se ohranil trden in dobro delujoč Urad, ki bi dopolnjeval uporabo kazenskega prava s strani EJT z uporabo upravnih preiskav, vendar ne spreminjajo njegovega mandata ali pooblastil. Zlasti se nanašajo na področja, na katerih danes pomanjkanje jasnosti Uredbe ovira učinkovito izvajanje preiskav Urada, kot so izvajanje pregledov na kraju samem, možnost dostopa do informacij o bančnih računih ali dopustnost poročil o zadevah, ki jih pripravi Urad, kot dokazov.

(14)  Najbolj nedvoumne ugotovitve iz evalvacije Komisije je treba obravnavati s spremembo Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013. To so bistvene spremembe, ki so kratkoročno potrebne, da se okrepi okvir za preiskave Urada, s čimer bi se ohranil trden in dobro delujoč Urad, ki bi dopolnjeval uporabo kazenskega prava s strani EJT z uporabo upravnih preiskav, ne vključujejo pa spremembe njegovega mandata ali pooblastil. Zlasti se nanašajo na področja, na katerih danes pomanjkanje jasnosti uredbe ovira učinkovito izvajanje preiskav Urada, kot so izvajanje pregledov na kraju samem, možnost dostopa do informacij o bančnih računih ali dopustnost poročil o zadevah, ki jih pripravi Urad, kot dokazov. Komisija bi morala najpozneje dve leti po evalvaciji EJT in Urada ter njunega sodelovanja predložiti nov, celovit predlog.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Urad ima pri notranjih in po potrebi zunanjih preiskavah dostop do vseh pomembnih informacij, s katerimi razpolagajo institucije, organi, uradi in agencije. Kot je bilo predlagano v evalvaciji Komisije, je treba pojasniti, da bi moral biti tak dostop mogoč ne glede na nosilec, na katerem so shranjene te informacije ali podatki, da se upošteva razvoj tehnološkega napredka.

(24)  Urad ima pri notranjih in po potrebi zunanjih preiskavah dostop do vseh pomembnih informacij, s katerimi razpolagajo institucije, organi, uradi in agencije. Kot je bilo predlagano v evalvaciji Komisije, je treba pojasniti, da bi moral biti tak dostop mogoč ne glede na vrsto nosilca, na katerem so shranjene te informacije ali podatki, da se upošteva razvoj tehnološkega napredka.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a)  Za zagotovitev varstva in spoštovanja procesnih pravic in jamstev bi moral Urad interno vzpostaviti funkcijo nadzornika za procesna jamstva in mu dati na voljo ustrezna sredstva. Nadzornik za procesna jamstva bi moral imeti dostop do vseh informacij, ki jih potrebuje za opravljanje svojih nalog.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26b)  S to uredbo bi moral biti vzpostavljen pritožbeni mehanizem Urada, ki bi deloval v sodelovanju z nadzornikom za procesna jamstva, da se zagotovi, da bodo pri vseh dejavnostih Urada spoštovani procesne pravice in procesna jamstva. Pritožbeni mehanizem bi moral biti zasnovan kot upravni mehanizem, v okviru katerega bi bil nadzornik za procesna jamstva odgovoren za to, da se pritožbe, ki jih prejme Urad, obravnavajo v skladu s pravico do dobrega upravljanja. Navedeni mehanizem bi moral biti učinkovit in zagotavljati ustrezno ukrepanje na podlagi pritožb. Urad bi moral zaradi večje preglednosti in odgovornosti o pritožbenem mehanizmu poročati v svojem letnem poročilu. To poročilo bi moralo vsebovati zlasti število pritožb, ki jih je Urad prejel, vrsto zadevnih kršitev procesnih pravic in jamstev, dejavnosti, na katere se nanašajo pritožbe, in po možnosti nadaljnje ukrepe, ki jih je sprejel Urad.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Mandat Urada vključuje zaščito prihodkov v proračun Unije, ki izhajajo iz lastnih sredstev iz naslova DDV. Na tem področju bi moral biti Urad sposoben podpreti in dopolniti dejavnosti držav članic s preiskavami, izvedenimi v skladu z njegovimi pooblastili, usklajevanjem pristojnih nacionalnih organov v zapletenih, nadnacionalnih zadevah, ter podporo in pomočjo državam članicam in EJT. V ta namen bi moral imeti Urad možnost izmenjave informacij prek mreže Eurofisc, ustanovljene z Uredbo Sveta (EU) št. 904/20109, da bi spodbudil in olajšal sodelovanje v boju proti goljufijam na področju DDV.

(29)  Mandat Urada vključuje zaščito prihodkov v proračun Unije, ki izhajajo iz lastnih sredstev iz naslova DDV. Na tem področju bi moral biti Urad sposoben podpreti in dopolniti dejavnosti držav članic s preiskavami, izvedenimi v skladu z njegovimi pooblastili, usklajevanjem pristojnih nacionalnih organov v zapletenih, nadnacionalnih zadevah, ter podporo in pomočjo državam članicam in EJT. V ta namen bi moral imeti Urad možnost izmenjave informacij prek mreže Eurofisc, ustanovljene z Uredbo Sveta (EU) št. 904/20109, da bi spodbudil in olajšal sodelovanje v boju proti goljufijam na področju DDV, pri čemer bi morale biti upoštevane določbe Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta9a.

_________________

_________________

9 Uredba Sveta (EU) št. 904/2010 z dne 7. oktobra 2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (UL L 268, 12.10.2010, str. 1).

9 Uredba Sveta (EU) št. 904/2010 z dne 7. oktobra 2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (UL L 268, 12.10.2010, str. 1).

 

9a Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(32a)  Pristojni organi držav članic bi morali zagotavljati vso pomoč, ki jo Urad potrebuje za opravljanje svojih nalog. Če Urad nacionalnim organom pregona države članice poda sodna priporočila in se na njihovi podlagi ne sprejmejo nadaljnji ukrepi, mora država članica svojo odločitev utemeljiti Uradu. Urad bi moral enkrat na leto pripraviti poročilo o tem, kako mu države članice pomagajo, in o nadaljnjih ukrepih, sprejetih na podlagi sodnih priporočil.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(32b)  Urad bi moral za dopolnitev procesnih pravil o izvajanju preiskav, določenih v tej uredbi, pripraviti postopkovni kodeks za preiskave, po katerem se mora ravnati osebje Urada. Zato bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s pripravo takega postopkovnega kodeksa, ne da bi se s tem posegalo v neodvisnost Urada pri izvajanju njegovih pooblastil. Ti delegirani akti bi morali zajemati zlasti prakse, ki jih je treba spoštovati pri izvajanju mandata in poslovnika Urada, podrobna pravila, ki veljajo za preiskovalne postopke, in dovoljena preiskovalna dejanja, legitimne pravice preiskovancev, procesna jamstva, določbe v zvezi z varstvom podatkov in politikami o komuniciranju in dostopu do dokumentov, določbe o preizkusu zakonitosti in pravnih sredstvih, ki so na voljo preiskovancem, ter odnose z EJT. Zlasti je pomembno, da se Urad pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala zagotoviti, da ustrezne dokumente sočasno, pravočasno in ustrezno predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.

(1)

UL L 248/1, 18.9.2013.

(2)

Mnenje Evropskega računskega sodišča št. 8/2018.


Obrazložitev

Uvodna izjava ustreza predlogu spremembe 100 iz osnutka poročila.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(32c)   Komisija najpozneje pet let po datumu, določenem v skladu z drugim pododstavkom člena 120(2) Uredbe (EU) 2017/1939, oceni uporabo te uredbe, zlasti pa učinkovitost sodelovanja med Uradom in EJT.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka –1 (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(–1)  v členu 1 se uvodni del odstavka 1 nadomesti z naslednjim:

1.  Za okrepitev boja proti goljufijam, korupciji in drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo finančnim interesom Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu, odvisno od vsebine, skupaj imenovani: Unija), Evropski urad za boj proti goljufijam, ustanovljen s Sklepom 1999/352/ES, ESPJ, Euratom (v nadaljnjem besedilu: Urad), uresničuje preiskovalna pooblastila, dodeljena Komisiji z:

„1.  Za okrepitev boja proti goljufijam, korupciji in drugim nezakonitim dejanjem ali nepravilnostim, ki škodijo finančnim interesom Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu, odvisno od vsebine, skupaj imenovani: Unija), Evropski urad za boj proti goljufijam, ustanovljen s Sklepom 1999/352/ES, ESPJ, Euratom (v nadaljnjem besedilu: Urad), uresničuje preiskovalna pooblastila, dodeljena Komisiji z:“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Cilje bi bilo treba prilagoditi novi usmeritvi dejavnosti urada OLAF. To je horizontalni predlog spremembe, ki zadeva celotno besedilo.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka –1 a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 1 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(–1a)  v členu 1 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2.  Urad državam članicam zagotavlja pomoč Komisije pri organizaciji tesnega in rednega sodelovanja med njihovimi pristojnimi organi zaradi usklajevanja njihovih ukrepov, usmerjenih v zaščito finančnih interesov Unije pred goljufijami. Urad prispeva k zasnovi in razvoju metod preprečevanja in zatiranja goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije. Urad spodbuja in usklajuje, z državami članicami in med njimi, izmenjavo operativnih izkušenj in najboljših postopkovnih praks na področju zaščite finančnih interesov Unije ter podpira skupne ukrepe za boj proti goljufijam, ki jih prostovoljno izvajajo države članice.

„2.  Urad državam članicam zagotavlja pomoč Komisije pri organizaciji tesnega in rednega sodelovanja med njihovimi pristojnimi organi zaradi usklajevanja njihovih ukrepov, usmerjenih v zaščito finančnih interesov Unije pred goljufijami. Urad prispeva k zasnovi in razvoju metod preprečevanja in zatiranja goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj ali nepravilnosti, ki škodijo finančnim interesom Unije. Urad spodbuja in usklajuje, z državami članicami in med njimi, izmenjavo operativnih izkušenj in najboljših postopkovnih praks na področju zaščite finančnih interesov Unije ter podpira skupne ukrepe za boj proti goljufijam, ki jih prostovoljno izvajajo države članice.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 1(1).

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka –1 b (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 1 – odstavek 3 – točka d

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(–1b)  v členu 1 se točka (d) odstavka 3 nadomesti z naslednjim:

(d) Uredbo (ES) št. 45/2001.

„(d) Uredbo (EU) 2018/1725;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=SL)

Obrazložitev

Tehnični predlog spremembe: Uredba (ES) št. 45/2001 je bila 11. decembra 2018 razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (EU) 2018/1725.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka –1 c (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 1 – odstavek 3 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(–1c)  v členu 1(3) se doda naslednja točka (da):

 

„(da)  Uredbo (EU) 2016/679.“

Obrazložitev

V skladu s priporočili Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka –1 d (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 1 – odstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(–1d)  v členu 1 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

4.  Urad v institucijah, organih, uradih in agencijah, ustanovljenih s Pogodbami ali na podlagi Pogodb (v nadaljnjem besedilu: institucije, organi, uradi in agencije), izvaja upravne preiskave za namene boja proti goljufijam, korupciji in drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo finančnim interesom Unije. V ta namen preiskuje zaskrbljujoče pojave v zvezi z opravljanjem poklicnih dolžnosti, ki lahko pomenijo zanemarjanje obveznosti uradnikov in drugih uslužbencev Unije, kar bi lahko imelo za posledico disciplinski oziroma kazenski postopek, oziroma enako hude napake pri opravljanju dolžnosti članov institucij in organov, vodij uradov in agencij ali članov osebja institucij, organov, uradov ali agencij, za katere ne veljajo Kadrovski predpisi (v nadaljnjem besedilu skupaj imenovani: uradniki, drugi uslužbenci, člani institucij ali organov, vodje uradov ali agencij ali člani osebja).

„4.  Urad v institucijah, organih, uradih in agencijah, ustanovljenih s Pogodbami ali na podlagi Pogodb (v nadaljnjem besedilu: institucije, organi, uradi in agencije), brez poseganja v člen 12d izvaja upravne preiskave za namene boja proti goljufijam, korupciji in drugim nezakonitim dejanjem ali nepravilnostim, ki škodijo finančnim interesom Unije. V ta namen preiskuje zaskrbljujoče pojave v zvezi z opravljanjem poklicnih dolžnosti, ki lahko pomenijo zanemarjanje obveznosti uradnikov in drugih uslužbencev Unije, kar bi lahko imelo za posledico disciplinski oziroma kazenski postopek, oziroma enako hude napake pri opravljanju dolžnosti članov institucij in organov, vodij uradov in agencij ali članov osebja institucij, organov, uradov ali agencij, za katere ne veljajo Kadrovski predpisi (v nadaljnjem besedilu skupaj imenovani: uradniki, drugi uslužbenci, člani institucij ali organov, vodje uradov ali agencij ali člani osebja).“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Da se spomni, da bo EJT na splošno pristojno za kazenske zadeve.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 1 – odstavek 4 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4a.  Urad vzpostavi in ohranja tesen odnos z Evropskim javnim tožilstvom (v nadaljnjem besedilu: EJT), ustanovljenim v okrepljenem sodelovanju z Uredbo Sveta (EU) 2017/193913. Ta odnos temelji na medsebojnem sodelovanju in izmenjavi informacij. Njegov namen je zlasti zagotoviti, da se z dopolnjevanjem njunih ustreznih mandatov in podporo, ki jo Urad zagotavlja EJT, za zaščito finančnih interesov Unije uporabijo vsa razpoložljiva sredstva.

4a.  Urad vzpostavi in ohranja tesen odnos z Evropskim javnim tožilstvom (v nadaljnjem besedilu: EJT), ustanovljenim v okrepljenem sodelovanju z Uredbo Sveta (EU) 2017/193913. Ta odnos temelji na medsebojnem sodelovanju, dopolnjevanju, preprečevanju podvajanja in izmenjavi informacij. Njegov namen je zlasti zagotoviti, da se z dopolnjevanjem njunih ustreznih mandatov in podporo, ki jo Urad zagotavlja EJT, za zaščito finančnih interesov Unije uporabijo vsa razpoložljiva sredstva.

_________________

_________________

13 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).

13 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 1 – odstavek 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1a)  v členu 1 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

5.  Za namene uporabe te uredbe lahko pristojni organi držav članic ter institucije, organi, uradi ali agencije z Uradom sklenejo upravni dogovor. S takšnim dogovorom se lahko uredita zlasti posredovanje informacij in potek preiskave.

„5.  Za namene uporabe te uredbe lahko pristojni organi držav članic ter institucije, organi, uradi ali agencije z Uradom sklenejo upravni dogovor. S takšnim dogovorom se lahko uredijo zlasti posredovanje informacij ter potek in nadaljnje ukrepanje na podlagi preiskave.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1b)  v členu 2 se točka 2 nadomesti z naslednjim:

(2) „nepravilnost“ pomeni „nepravilnost“, kakor je opredeljena v členu 1(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 2988/95;

„(2) ‚nepravilnost‘ pomeni ‚nepravilnost‘, kakor je opredeljena v členu 1(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 2988/95, vključno s kršitvami, ki vplivajo na prihodke od davka na dodano vrednost;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 c (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1c)  v členu 2 se točka 3 nadomesti z naslednjim:

(3)  „goljufije, korupcija in vsa druga nezakonita dejanja, ki škodijo finančnim interesom Unije“ ima pomen, kakor se uporablja v ustreznih aktih Unije;

„(3)  ‚goljufije, korupcija in vsa druga nezakonita dejanja ali nepravilnosti, ki škodijo finančnim interesom Unije‘ ima pomen, kakor se uporablja v ustreznih aktih Unije;“

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 1(1).

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2a)  v členu 2 se točka 5 nadomesti z naslednjim:

(5)  „preiskovanec“ pomeni osebo ali gospodarski subjekt, osumljen storitve dejanja goljufije, korupcije ali katerega koli drugega nezakonitega dejanja, ki škodi finančnim interesom Unije, in ga Urad zato preiskuje;

„(5)  ‚preiskovanec‘ pomeni osebo ali gospodarski subjekt, osumljen storitve dejanja goljufije, korupcije ali katerega koli drugega nezakonitega dejanja ali nepravilnosti, ki škodi finančnim interesom Unije, in ga Urad zato preiskuje;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 1(1).

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  v členu 2 se doda naslednja točka 7a:

 

„7a.  ‚član institucije‘ pomeni poslanca Evropskega parlamenta, člana Evropskega sveta, predstavnika države članice na ministrski ravni v Svetu, člana Evropske komisije, člana Sodišča Evropske unije, člana Sveta Evropske centralne banke ali člana Računskega sodišča, kot je ustrezno.“

Obrazložitev

Predlog Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 glede uvedbe funkcije nadzornika za procesna jamstva (COM(2014)0340).

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 c (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2c)  v členu 2 se vstavi naslednja točka 7b:

 

„7b.  ‚ista dejstva‘ pomeni, da je dejansko stanje enako, pri čemer se dejansko stanje razume v smislu, da obstaja niz konkretnih okoliščin, ki so med seboj neločljivo povezane in lahko v svoji celoti predstavljajo elemente preiskave delikta, ki je v pristojnosti Urada ali EJT.“

Obrazložitev

Kot je v svojem pismu z dne 20. novembra 2018 predlagal nadzorni odbor.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 3 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zunanje preiskave

Pregledi in inšpekcije na kraju samem v državah članicah in v tretjih državah

Obrazložitev

Poročevalka predlaga, da se odpravi razlikovanje med zunanjimi in notranjimi preiskavami.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 3 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Urad v obsegu, opredeljenem v členu 1 ter točkah (1) in (3) člena 2, izvaja preglede in inšpekcije na kraju samem v državah članicah, v skladu z veljavnimi sporazumi o medsebojni pomoči in sodelovanju ter vsemi drugimi veljavnimi pravnimi instrumenti pa tudi v tretjih državah in v prostorih mednarodnih organizacij.

1.  Urad v obsegu, opredeljenem v členu 1, izvaja preglede in inšpekcije na kraju samem v državah članicah, v skladu z veljavnimi sporazumi o medsebojni pomoči in sodelovanju ter vsemi drugimi veljavnimi pravnimi instrumenti pa tudi v tretjih državah in v prostorih mednarodnih organizacij.

Obrazložitev

Komisija je v tem odstavku vključila sklic na točki (1) in (3) člena 2, v členu 4(1) pa ne. To bi lahko povzročilo pravno negotovost. V vsakem primeru pa je sklic odveč, ker so izrazi, opredeljeni v točkah (1) in (3) člena 2, že navedeni v členu 1(1). Sklic se zato črta.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 3 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Gospodarski subjekti sodelujejo z Uradom med njegovimi preiskavami. Urad lahko od gospodarskih subjektov zahteva ustne informacije, med drugim z intervjuji, in pisne informacije.

3.  Gospodarski subjekti sodelujejo z Uradom med njegovimi preiskavami. Urad lahko v skladu s členom 4(2)(b) od gospodarskih subjektov zahteva ustne in pisne informacije.

Obrazložitev

S predlogom spremembe se vzpostavi povezava s členom 4(2)(b) v skladu s predlagano odpravo razlikovanja med zunanjimi in notranjimi preiskavami.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na zahtevo Urada pristojni organ zadevne države članice osebju Urada zagotovi pomoč, potrebno za učinkovito izvedbo njegovih nalog, kakor je podrobno določeno v pisnem pooblastilu iz člena 7(2).

Na zahtevo Urada pristojni organ zadevne države članice osebju Urada brez nepotrebnega odlašanja zagotovi pomoč, potrebno za učinkovito izvedbo njegovih nalog, kakor je podrobno določeno v pisnem pooblastilu iz člena 7(2).

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zadevna država članica v skladu z Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96 zagotovi, da je osebju Urada dovoljen dostop do vseh informacij in dokumentov, ki se nanašajo na zadevo, ki je predmet preiskave, in za katere se izkaže, da so potrebni za uspešno in učinkovito izvedbo pregledov in inšpekcij na kraju samem, in da lahko osebje z zavarovanjem teh dokumentov ali podatkov izključi nevarnost njihovega izginotja.

Zadevna država članica v skladu z Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96 zagotovi, da je osebju Urada dovoljen dostop do vseh informacij, dokumentov in podatkov, ki se nanašajo na zadevo, ki je predmet preiskave, in za katere se izkaže, da so potrebni za uspešno in učinkovito izvedbo pregledov in inšpekcij na kraju samem, in da lahko osebje z zavarovanjem teh dokumentov ali podatkov izključi nevarnost njihovega izginotja. Kadar se za opravljanje dela uporabljajo naprave v zasebni lasti, Urad te naprave preišče samo, kadar upravičeno domneva, da bi njihova vsebina lahko bila relevantna za preiskavo.

Obrazložitev

Uskladitev s členom 4(2).

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 3 – odstavek 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Če se izkaže, da država članica ne izpolnjuje svoje obveznosti glede sodelovanja v skladu z odstavkoma 6 in 7, ima Unija pravico zahtevati povrnitev zneska, povezanega z zadevnim pregledom ali inšpekcijo na kraju samem.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 3 – odstavek 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Urad lahko med zunanjo preiskavo dostopa do vseh pomembnih informacij in podatkov, ne glede na nosilec, na katerem so shranjeni, s katerimi razpolagajo institucije, organi, uradi in agencije ter so povezani z zadevo, ki je predmet preiskave, kadar je to potrebno, da se ugotovi, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali katerega koli drugega nezakonitega dejanja, ki škodi finančnim interesom Unije. V ta namen se uporabi člen 4(2) in (4).

črtano

Obrazložitev

Besedilo se lahko v skladu s predlagano odpravo razlikovanja med zunanjimi in notranjimi preiskavami združi s členom 4(2)(a).

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 3 – odstavek 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  Brez poseganja v člen 12c(1), kadar ima Urad pred odločitvijo o tem, ali se bo zunanja preiskava začela ali ne, informacije, na podlagi katerih je mogoče sumiti o goljufiji, korupciji ali katerem koli drugem nezakonitem dejanju, ki škodi finančnim interesom Unije, lahko o tem obvesti pristojne organe zadevne države članice in po potrebi zadevne institucije, organe, urade in agencije.

črtano

Pristojni organi zadevne države članice brez poseganja v sektorske predpise iz člena 9(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 2988/95 v skladu z nacionalnim pravom zagotovijo ustrezno ukrepanje, pri katerem lahko sodeluje tudi Urad. Pristojni organi zadevnih držav članic Urad na zahtevo obvestijo o sprejetih ukrepih in svojih ugotovitvah na podlagi informacij, opredeljenih v prvem pododstavku tega odstavka.

 

Obrazložitev

Besedilo se lahko v skladu s predlagano odpravo razlikovanja med zunanjimi in notranjimi preiskavami združi s členom 4(8).

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka –a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 4 – naslov

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(–a)  v členu 4 se naslov nadomesti z naslednjim:

Notranje preiskave

„Dodatne določbe o preiskavah“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Poročevalka predlaga, da se odpravi razlikovanje med zunanjimi in notranjimi preiskavami.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka –a a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 4 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(–aa)  v členu 4 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1.  Urad izvaja upravne preiskave v institucijah, organih, uradih in agencijah na področjih iz člena 1 (v nadaljnjem besedilu: notranje preiskave).

„1.  Upravne preiskave v institucijah, organih, uradih in agencijah na področjih iz člena 1 se izvedejo v skladu s pogoji iz te uredbe ter iz sklepov posamezne institucije, organa, urada ali agencije.“

Takšne notranje preiskave potekajo pod pogoji iz te uredbe ter iz sklepov posamezne institucije, organa, urada ali agencije.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 4 – odstavek 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Med notranjimi preiskavami:

2.  Med preiskavami:

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 4 – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ima Urad pravico do takojšnega in nenapovedanega dostopa do vseh pomembnih informacij in podatkov, ne glede na nosilec, na katerem so shranjeni, s katerimi razpolagajo institucije, organi, uradi in agencije, in do njihovih prostorov. Urad ima pooblastila za pregled poslovnih knjig institucij, organov, uradov in agencij. Urad lahko pridobi kopijo in izvlečke vsakega dokumenta ali vsebine vsakega nosilca podatkov, s katerimi razpolagajo institucije, organi, uradi in agencije, in po potrebi z zavarovanjem teh dokumentov ali podatkov izključi nevarnost njihovega izginotja;

(a)  ima Urad pravico do takojšnega in nenapovedanega dostopa do vseh pomembnih informacij in podatkov, ki se nanašajo na zadevo, ki je predmet preiskave, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so shranjeni, s katerimi razpolagajo institucije, organi, uradi in agencije, in do njihovih prostorov, kadar je to potrebno, da se ugotovi, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali katerega koli drugega nezakonitega dejanja, ki škodi finančnim interesom Unije. Kadar se za opravljanje dela uporabljajo naprave v zasebni lasti, Urad te naprave preišče samo, kadar upravičeno domneva, da bi njihova vsebina lahko bila relevantna za preiskavo. Urad ima pooblastila za pregled poslovnih knjig institucij, organov, uradov in agencij. Urad lahko pridobi kopijo in izvlečke vsakega dokumenta ali vsebine vsakega nosilca podatkov, s katerimi razpolagajo institucije, organi, uradi in agencije, in po potrebi z zavarovanjem teh dokumentov ali podatkov izključi nevarnost njihovega izginotja;

Obrazložitev

Združeno s členom 3(9), ki se lahko črta.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 4 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  lahko Urad od uradnikov, drugih uslužbencev, članov institucij ali organov, vodij uradov ali agencij ali članov osebja zahteva ustne informacije, med drugim z intervjuji, in pisne informacije.

(b)  lahko Urad od gospodarskih subjektov, uradnikov, drugih uslužbencev, članov institucij ali organov, vodij uradov ali agencij ali članov osebja zahteva ustne informacije, med drugim z intervjuji, in pisne informacije, ki se natančno dokumentirajo v skladu s predpisi o zaupnosti in predpisi Unije o varstvu podatkov. Gospodarski subjekti sodelujejo z Uradom.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 19 iz osnutka poročila.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 4 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

(b)  odstavek 3 se črta;

3.  V skladu s členom 3 lahko Urad v prostorih gospodarskih subjektov izvaja preglede in inšpekcije na kraju samem ter si tako zagotovi dostop do informacij, pomembnih za zadevo, ki je predmet notranje preiskave.;

 

Obrazložitev

Ta odstavek bo s predlagano odpravo razlikovanja med zunanjimi in notranjimi preiskavami zastaral, saj se bo člen 3 v vsakem primeru vedno uporabljal.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 4 – odstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ba)  v členu 4 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

4.  Institucije, organi, uradi in agencije so vedno obveščeni o tem, da osebje Urada izvaja notranjo preiskavo v njihovih prostorih oziroma pregleduje dokumente oziroma zahteva informacije, s katerimi ti razpolagajo. Brez poseganja v člena 10 in 11 te uredbe lahko Urad zadevni instituciji, organu, uradu ali agenciji kadar koli posreduje podatke, ki jih je pridobil med notranjimi preiskavami.

„4.  Institucije, organi, uradi in agencije so vedno obveščeni o tem, da osebje Urada izvaja preiskavo v njihovih prostorih oziroma pregleduje dokumente ali podatke oziroma zahteva informacije, s katerimi ti razpolagajo. Brez poseganja v člena 10 in 11 te uredbe lahko Urad zadevni instituciji, organu, uradu ali agenciji kadar koli posreduje podatke, ki jih je pridobil med preiskavami.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

V skladu s predlagano odpravo razlikovanja med zunanjimi in notranjimi preiskavami se ta določba lahko uporabi pri vseh vrstah preiskav. „... ali podatke“ usklajeno s členom 4(2).

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b b (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 4 – odstavek 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(bb)  v členu 4 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

5.  Institucije, organi, uradi in agencije z določitvijo ustreznih postopkov in sprejetjem potrebnih ukrepov poskrbijo za zaupnost notranjih preiskav v vseh fazah.

„5.  Institucije, organi, uradi in agencije z določitvijo ustreznih postopkov in sprejetjem potrebnih ukrepov poskrbijo za zaupnost preiskav v vseh fazah.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Spremenjeno v skladu s predlagano odpravo razlikovanja med zunanjimi in notranjimi preiskavami. Ta določba se lahko uporabi pri vseh vrstah preiskav.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b c (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 4 – odstavek 6 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(bc)  v členu 4 se prvi pododstavek odstavka 6 nadomesti z naslednjim:

Če se ob notranjih preiskavah izkaže, da bi preiskovanec lahko bil uradnik, drugi uslužbenec, član institucije ali organa, vodja urada ali agencije ali član osebja, je o tem obveščena institucija, organ, urad ali agencija, ki ji navedena oseba pripada.

„Če se pri preiskavah izkaže, da bi preiskovanec lahko bil uradnik, drugi uslužbenec, član institucije ali organa, vodja urada ali agencije ali član osebja, je o tem obveščena institucija, organ, urad ali agencija, ki ji navedena oseba pripada.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Spremenjeno v skladu s predlagano odpravo razlikovanja med zunanjimi in notranjimi preiskavami. Ta določba se lahko uporabi pri vseh vrstah preiskav.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b d (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 4 – odstavek 6 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(bd)  v členu 4 se drugi pododstavek odstavka 6 nadomesti z naslednjim:

V primerih, ko uporaba običajnih komunikacijskih poti ne zagotavlja zaupnosti notranje preiskave, Urad informacije posreduje po ustreznih alternativnih poteh.

„V primerih, ko uporaba običajnih komunikacijskih poti ne zagotavlja zaupnosti preiskave, Urad informacije posreduje po ustreznih alternativnih poteh.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Spremenjeno v skladu s predlagano odpravo razlikovanja med zunanjimi in notranjimi preiskavami. Ta določba se lahko uporabi pri vseh vrstah preiskav.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b e (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 4 – odstavek 7

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(be)  v členu 4 se odstavek 7 nadomesti z naslednjim:

7.  Odločitev, ki jo namerava sprejeti posamezna institucija, organ, urad ali agencija v skladu z odstavkom 1, vključuje zlasti pravilo v zvezi z dolžnostjo, da morajo uradniki, drugi uslužbenci, člani institucij ali organov, vodje uradov ali agencij ali člani osebja sodelovati z Uradom in mu zagotavljati informacije ob hkratni skrbi za zaupnost notranje preiskave.

„7.  Odločitev, ki jo namerava sprejeti posamezna institucija, organ, urad ali agencija v skladu z odstavkom 1, vključuje zlasti pravilo v zvezi z dolžnostjo, da morajo uradniki, drugi uslužbenci, člani institucij ali organov, vodje uradov ali agencij ali člani osebja sodelovati z Uradom in mu zagotavljati informacije ob hkratni skrbi za zaupnost preiskave.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Spremenjeno v skladu s predlagano odpravo razlikovanja med zunanjimi in notranjimi preiskavami. Ta določba se lahko uporabi pri vseh vrstah preiskav.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka c

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 4 – odstavek 8 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v člen 12c(1), kadar ima Urad pred odločitvijo o tem, ali se bo notranja preiskava začela ali ne, informacije, na podlagi katerih je mogoče sumiti o goljufiji, korupciji ali katerem koli drugem nezakonitem dejanju, ki škodi finančnim interesom Unije, lahko o tem obvesti zadevno institucijo, organ, urad ali agencijo. Ta institucija, organ, urad ali agencija Urad na njegovo zahtevo obvesti o ukrepanju in ugotovitvah na podlagi teh informacij.

Brez poseganja v člen 12c(1), kadar ima Urad pred odločitvijo o tem, ali se bo preiskava začela ali ne, informacije, na podlagi katerih je mogoče sumiti o goljufiji, korupciji ali katerem koli drugem nezakonitem dejanju ali nepravilnosti, ki škodi finančnim interesom Unije, lahko o tem po potrebi obvesti pristojne organe zadevne države članice ter zadevne institucije, organe, urade ali agencije.

 

Ta institucija, organ, urad ali agencija Urad na njegovo zahtevo obvesti o ukrepanju in ugotovitvah na podlagi teh informacij.

Obrazložitev

Združeno s členom 3(10), ki se lahko črta.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka c a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 4 – odstavek 8 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ca)  v odstavku 8 se pododstavek 2 nadomesti z naslednjim:

O tem Urad po potrebi obvesti tudi pristojne organe zadevne države članice. V tem primeru veljajo postopkovne zahteve iz drugega in tretjega pododstavka člena 9(4). Če pristojni organi sklenejo ukrepati na podlagi prejetih informacij v skladu z nacionalnim pravom, o tem na zahtevo obvestijo tudi Urad.

Kadar Urad o preiskavah v institucijah, organih, uradih in agencijah obvesti pristojne organe zadevnih držav članic, veljajo postopkovne zahteve iz drugega in tretjega pododstavka člena 9(4). Če pristojni organi sklenejo ukrepati na podlagi prejetih informacij v skladu z nacionalnim pravom, o tem na zahtevo obvestijo tudi Urad.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Združeno s členom 3(10), ki se lahko črta.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka c b (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 4 – odstavek 8 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  v odstavku 8 se doda naslednji pododstavek:

 

„Kar zadeva preglede in inšpekcije na kraju samem v skladu s členom 3, pristojni organi zadevne države članice brez poseganja v sektorske predpise iz člena 9(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 2988/95 v skladu z nacionalnim pravom zagotovijo ustrezno ukrepanje, pri katerem lahko sodeluje tudi Urad. Pristojni organi zadevnih držav članic Urad na zahtevo obvestijo o sprejetih ukrepih in svojih ugotovitvah na podlagi informacij, opredeljenih v prvem pododstavku tega odstavka.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Združeno s členom 3(10), ki se lahko črta.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 5 – odstavek 1 – prvi stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v odstavku 1 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

črtano

„Brez poseganja v člen 12d lahko generalni direktor začne preiskavo, če obstaja dovolj utemeljen sum, ki lahko temelji tudi na informacijah tretje ali anonimne osebe, o storitvi dejanja goljufije ali korupcije ali katerih koli drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije.“;

 

Obrazložitev

Tehnično črtanje, ker se za ta odstavek predlaga novo besedilo.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 5 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

1. Generalni direktor lahko začne preiskavo, če obstaja dovolj utemeljen sum, ki lahko temelji tudi na informacijah tretje ali anonimne stranke, o storitvi dejanja goljufije ali korupcije ali katerih koli drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije. Generalni direktor pri odločanju o morebitnem začetku preiskave upošteva prednostne naloge preiskovalne politike ter letni načrt upravljanja Urada, pripravljen v skladu s členom 17(5). Pri tem upošteva tudi potrebo po učinkoviti uporabi virov Urada ter sorazmernosti uporabljenih sredstev. Kar zadeva notranje preiskave, se posebna pozornost nameni izbiri najprimernejše institucije, organa, urada ali agencije za izvajanje preiskav, zlasti z vidika narave dejstev, dejanskega ali možnega finančnega učinka primera, ter verjetnosti nadaljnjega ukrepanja po sodni poti.

„1. Brez poseganja v člen 12d lahko generalni direktor začne preiskavo, če obstaja dovolj utemeljen sum, ki lahko temelji tudi na informacijah tretje ali anonimne osebe, o storitvi dejanja goljufije ali korupcije ali katerih koli drugih nezakonitih dejanj ali nepravilnosti, ki škodijo finančnim interesom Unije. Obdobje evalvacije pred sprejetjem odločitve ne sme biti daljše od dveh mesecev. Če je informator, ki je informacije predložil, znan, se, kadar je to ustrezno, obvesti.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=SL)

Obrazložitev

Uvedba prednostnih nalog preiskovalne politike se ni izkazala za koristno. Poleg tega se je treba izogibati pravilom glede tega, kako naj generalni direktor svoje naloge opravlja na mikroravni. (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 31 iz osnutka poročila – beseda „lahko“ je bila ponovno vstavljena.)

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a b (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ab)  v odstavku 2 se pododstavek 1 nadomesti z naslednjim:

Odločitev o začetku zunanje preiskave sprejme generalni direktor na lastno pobudo ali na zahtevo zadevne države članice ali katere koli institucije, organa, urada ali agencije Unije.

„Odločitev o začetku preiskave sprejme generalni direktor na lastno pobudo ali na zahtevo institucije, organa, urada ali agencije Unije ali države članice.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Pododstavka sta združena zaradi odprave razlikovanja med zunanjimi in notranjimi preiskavami.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a c (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ac)  v odstavku 2 se pododstavek 2 črta;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Pododstavka sta združena zaradi odprave razlikovanja med zunanjimi in notranjimi preiskavami.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a d (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 5 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ad)  odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

3.  Medtem ko se generalni direktor na podlagi zahteve iz odstavka 2 odloča o morebitnem začetku notranje preiskave in/ali Urad izvaja notranjo preiskavo, zadevne institucije, organi, uradi ali agencije ne smejo začeti vzporedne preiskave istih dejstev, razen če se z Uradom dogovorijo drugače.

„3.  Medtem ko se generalni direktor na podlagi zahteve iz odstavka 2 odloča o morebitnem začetku preiskave in/ali medtem ko Urad to preiskavo izvaja, zadevne institucije, organi, uradi ali agencije ne smejo začeti vzporedne preiskave istih dejstev, razen če se z Uradom dogovorijo drugače. Ta odstavek se ne uporablja za preiskave EJT v skladu z Uredbo (EU) 2017/1939.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Spremenjeno v skladu z odpravo razlikovanja med zunanjimi in notranjimi preiskavami.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 5 – odstavek 3 – zadnji stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  v odstavku 3 se doda naslednji stavek:

črtano

„Ta odstavek se ne uporablja za preiskave EJT v skladu z Uredbo (EU) 2017/1939.“

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Tehnično črtanje – glej prejšnji predlog spremembe.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 5 – odstavek 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ba)  v členu 5 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

5. Če generalni direktor sklene, da ne bo začel notranje preiskave, lahko nemudoma pošlje vse ustrezne informacije zadevni instituciji, organu, uradu ali agenciji, ki sprejme ustrezne ukrepe v skladu s pravili, ki se uporabljajo za to institucijo, organ, urad oziroma agencijo. Urad se z navedeno institucijo, organom, uradom ali agencijo, če je primerno, dogovori o smotrnih ukrepih za zaščito zaupnosti vira teh informacij in po potrebi zaprosi, da se ga obvesti o sprejetih ukrepih.

„5. Če generalni direktor sklene, da v institucijah, organih, uradih in agencijah kljub dovolj utemeljenemu sumu o storitvi dejanja goljufije ali korupcije ali katerih koli drugih nezakonitih dejanj ali nepravilnosti, ki škodijo finančnim interesom Unije, ne bo začel preiskave, nemudoma pošlje vse ustrezne informacije zadevni instituciji, organu, uradu ali agenciji, ki sprejme ustrezne ukrepe v skladu s pravili, ki se uporabljajo za to institucijo, organ, urad oziroma agencijo. Urad se z navedeno institucijo, organom, uradom ali agencijo, če je primerno, dogovori o smotrnih ukrepih za zaščito zaupnosti vira teh informacij in po potrebi zaprosi, da se ga obvesti o sprejetih ukrepih.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=SL)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 36 iz osnutka poročila.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 5 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Če generalni direktor sklene, da ne bo začel zunanje preiskave, lahko vse pomembne informacije nemudoma pošlje pristojnim organom zadevne države članice, ki po potrebi sprejmejo ustrezne ukrepe v skladu s pravom Unije in nacionalnim pravom. Urad po potrebi obvesti tudi zadevno institucijo, organ, urad ali agencijo.

6.  Če generalni direktor sklene, da kljub dovolj utemeljenemu sumu o storitvi dejanja goljufije ali korupcije ali katerih koli drugih nezakonitih dejanj ali nepravilnosti, ki škodijo finančnim interesom Unije, ne bo izvedel pregleda ali inšpekcije na kraju samem v skladu s členom 3, vse pomembne informacije nemudoma pošlje pristojnim organom zadevne države članice, ki po potrebi sprejmejo ustrezne ukrepe v skladu s pravom Unije in nacionalnim pravom. Urad po potrebi obvesti tudi zadevno institucijo, organ, urad ali agencijo.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 37 iz osnutka poročila.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 5 – odstavek 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  doda se odstavek 6a:

 

„6a.  Generalni direktor v skladu s členom 17(5) redno obvešča nadzorni odbor o primerih, v katerih se je odločil, da ne bo začel preiskave, in navede razloge za tako odločitev.“

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka –a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 7 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(–a)  v členu 7 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1.  Preiskave vodi generalni direktor, po potrebi s pisnimi navodili. Preiskave pod njegovim vodstvom izvaja osebje Urada, ki jih določi.

„1.  Preiskave vodi generalni direktor, po potrebi s pisnimi navodili. Preiskave pod njegovim vodstvom izvaja osebje Urada, ki ga je imenoval. Generalni direktor sam preiskav ne izvaja.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka c a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ca)  drugi pododstavek odstavka 3 se nadomesti z naslednjim:

Institucije, organi, uradi in agencije poskrbijo, da njihovi uradniki, drugi uslužbenci, člani, vodje in člani osebja zagotovijo vso pomoč, da bi osebje Urada lahko učinkovito opravilo svoje naloge.

„Institucije, organi, uradi in agencije poskrbijo, da njihovi uradniki, drugi uslužbenci, člani, vodje in člani osebja zagotovijo vso pomoč, da bi osebje Urada lahko učinkovito in brez nepotrebnega odlašanja opravilo svoje naloge v skladu s to uredbo.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka c b (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 7 – odstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(cb)  odstavek 4 se črta;

4.  Kadar preiskava združuje zunanje in notranje elemente, se temu ustrezno uporabljata člena 3 in 4.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Tehnično črtanje zaradi odprave razlikovanja med zunanjimi in notranjimi preiskavami.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka c c (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 7 – odstavek 6 – uvodni del

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(cc)  v odstavku 6 se uvodni del nadomesti z naslednjim:

6.  Kadar se med preiskavo pokaže potreba po morebitnih varnostnih upravnih ukrepih za zaščito finančnih interesov Unije, Urad o potekajoči preiskavi takoj obvesti zadevno institucijo, organ, urad ali agencijo. To obvestilo vključuje:

„6.  Kadar se med preiskavo pokaže potreba po morebitnih varnostnih upravnih ukrepih za zaščito finančnih interesov Unije, Urad o potekajoči preiskavi takoj obvesti zadevno institucijo, organ, urad ali agencijo ter predlaga ukrepe, ki jih je treba sprejeti. To obvestilo vključuje:“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka c d (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 7 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka b

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(cd)  v prvem pododstavku odstavka 6 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

(b)  vse informacije, ki bi zadevni instituciji, organu, uradu ali agenciji lahko pomagale pri odločanju o primernosti sprejetja varnostnih upravnih ukrepov za zaščito finančnih interesov Unije;

„(b)  vse informacije, ki bi zadevni instituciji, organu, uradu ali agenciji lahko pomagale pri odločanju o ustreznih varnostnih upravnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti za zaščito finančnih interesov Unije;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka c e (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 7 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka c

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ce)  v prvem pododstavku odstavka 6 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

(c)  navedbo morebitnih posebnih ukrepov za zagotovitev spoštovanja zaupnosti, priporočenih zlasti v primerih, ki vključujejo uporabo preiskovalnih ukrepov, za katere je pristojen nacionalni sodni organ ali, pri zunanjih preiskavah, nacionalni organ, v skladu z nacionalnimi pravili, ki se uporabljajo za preiskave.

„(c)  navedbo morebitnih posebnih ukrepov za zagotovitev spoštovanja zaupnosti, priporočenih zlasti v primerih, ki vključujejo uporabo preiskovalnih ukrepov, za katere je pristojen nacionalni sodni organ ali drug nacionalni organ, v skladu z nacionalnimi pravili, ki se uporabljajo za preiskave.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Tehnični predlog spremembe zaradi odprave razlikovanja med zunanjimi in notranjimi preiskavami.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka d

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 7 – odstavek 6 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poleg prvega pododstavka se lahko zadevna institucija, organ, urad ali agencija kadar koli posvetuje z Uradom, da bi sprejela vse ustrezne previdnostne ukrepe v tesnem sodelovanju z Uradom, vključno z ukrepi za zaščito dokaznega gradiva, pri čemer o taki odločitvi nemudoma obvesti Urad.

Poleg prvega pododstavka zadevna institucija, organ, urad ali agencija Urad nemudoma obvesti o kakršnem koli odstopanju od predlaganih previdnostnih ukrepov in o razlogih za odstopanje.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka e

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 7 – odstavek 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Če preiskave ni mogoče zaključiti v 12 mesecih od njenega začetka, generalni direktor po poteku teh 12 mesecev ter nato vsakih šest mesecev poroča nadzornemu odboru, pri čemer navede razloge in po potrebi predvidene popravne ukrepe za pospešitev preiskave.

8.  Če preiskave ni mogoče zaključiti v 12 mesecih od njenega začetka, generalni direktor po poteku teh 12 mesecev ter nato vsakih šest mesecev poroča nadzornemu odboru, pri čemer navede podrobne razloge za zamudo in popravne ukrepe, sprejete za pospešitev preiskave.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka e a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 7 – odstavek 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  doda se odstavek 8a:

 

„8a.   Poročilo vsebuje vsaj kratek opis dejstev, njihovo pravno kvalifikacijo, oceno škode, ki je bila ali bi lahko bila povzročena, datum izteka zakonskega zastaralnega roka, razloge, zakaj dvanajstmesečnega roka ni bilo mogoče spoštovati, in, kadar je to ustrezno, popravne ukrepe, predvidene za pospešitev preiskave.“

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka –a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(–a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

1.  Institucije, organi, uradi in agencije Uradu nemudoma posredujejo vse informacije o morebitnih primerih goljufije, korupcije ali drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije.

„1.  Institucije, organi, uradi in agencije Uradu nemudoma posredujejo vse informacije o morebitnih primerih goljufije, korupcije ali drugih nezakonitih dejanj ali nepravilnosti, ki škodijo finančnim interesom Unije. Ta obveznost velja za EJT, kadar zadevni primeri ne spadajo v njegovo pristojnost v skladu s poglavjem IV Uredbe (EU) 2017/1939.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 1(1).

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar institucije, organi, uradi in agencije poročajo EJT v skladu s členom 24 Uredbe (EU) 2017/1939, lahko namesto tega Uradu posredujejo kopijo poročila, poslanega EJT.

Kadar institucije, organi, uradi in agencije poročajo EJT v skladu s členom 24 Uredbe (EU) 2017/1939, lahko izpolnijo obveznost iz prvega pododstavka tako, da Uradu posredujejo kopijo poročila, poslanega EJT.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Institucije, organi, uradi in agencije ter, razen če je to v nasprotju z nacionalnim pravom, pristojni organi držav članic na zahtevo Urada ali na lastno pobudo posredujejo Uradu vse razpoložljive dokumente ali informacije, ki se nanašajo na preiskavo Urada, ki se izvaja.

Institucije, organi, uradi in agencije ter, razen če je to v nasprotju z nacionalnim pravom, pristojni organi držav članic na zahtevo Urada ali na lastno pobudo nemudoma posredujejo Uradu vse razpoložljive dokumente ali informacije, ki se nanašajo na preiskavo Urada, ki se izvaja.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka c

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 8 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Institucije, organi, uradi in agencije ter, razen če je to v nasprotju z nacionalnim pravom, pristojni organi držav članic Uradu posredujejo vse druge pomembne razpoložljive dokumente ali informacije, ki se nanašajo na boj proti goljufijam, korupciji in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo finančnim interesom Unije.

3.  Institucije, organi, uradi in agencije ter, razen če je to v nasprotju z nacionalnim pravom, pristojni organi držav članic Uradu na zahtevo ali na lastno pobudo nemudoma posredujejo vse druge pomembne razpoložljive dokumente ali informacije, ki se nanašajo na boj proti goljufijam, korupciji in vsem drugim nezakonitim dejanjem ali nepravilnostim, ki škodijo finančnim interesom Unije.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 1(1).

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka d

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta člen se ne uporablja za EJT glede kaznivih dejanj, za katera bi lahko EJT izvajalo svojo pristojnost v skladu s členoma 22 in 25 Uredbe (EU) 2017/1939.

Ta člen se ne uporablja za EJT glede kaznivih dejanj, za katera bi lahko EJT izvajalo svojo pristojnost v skladu s poglavjem IV Uredbe (EU) 2017/1939.

Obrazložitev

Tukaj se zdi ustrezno sklicevati se na celotno poglavje IV uredbe o EJT, da se zagotovi, da se ne izpusti nobena pomembna določba (glej tudi člen 12c(1)).

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka –a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(–a)  v odstavku 2 se pododstavek 4 nadomesti z naslednjim:

Zahteve iz drugega in tretjega pododstavka ne veljajo za pridobivanje izjav v okviru inšpekcij in pregledov na kraju samem.

„Zahteve iz drugega in tretjega pododstavka ne veljajo za pridobivanje izjav v okviru inšpekcij in pregledov na kraju samem. Vendar se preiskovanec o pravicah, ki jih ima, zlasti o pravici do pomoči osebe po njegovi lastni izbiri, obvesti, preden se izjava pridobi.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=SL)

Obrazložitev

Glej predlog Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 glede uvedbe funkcije nadzornika za procesna jamstva (COM(2014)0340).

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka –a a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(–a)  v odstavku 4 se pododstavek 2 nadomesti z naslednjim:

Urad v ta namen preiskovancu pošlje vabilo, v katerem ga pozove, naj poda svoje pripombe pisno ali v razgovoru s članom osebja, ki ga imenuje Urad. Vabilo vsebuje povzetek dejstev, ki se nanašajo na preiskovanca, informacije iz členov 11 in 12 Uredbe (ES) št. 45/2001 ter rok za predložitev pripomb, ki ni krajši od 10 delovnih dni po prejetju vabila k predložitvi pripomb. Ta rok se lahko skrajša z izrecnim soglasjem preiskovanca ali iz nujnosti, ki mora biti ustrezno utemeljena. Vse morebitne pripombe se navedejo v končnem poročilu o preiskavi.

Urad v ta namen preiskovancu pošlje vabilo, v katerem ga pozove, naj poda svoje pripombe pisno ali v razgovoru s članom osebja, ki ga imenuje Urad. Vabilo vsebuje povzetek dejstev, ki se nanašajo na preiskovanca, informacije iz členov 15 in 16 Uredbe (EU) 2018/1725 ter rok za predložitev pripomb, ki ni krajši od 10 delovnih dni po prejetju vabila k predložitvi pripomb. Ta rok se lahko skrajša z izrecnim soglasjem preiskovanca ali iz nujnosti, ki mora biti ustrezno utemeljena. Vse morebitne pripombe se navedejo v končnem poročilu o preiskavi.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=SL)

Obrazložitev

Tehnični predlog spremembe: Uredba (ES) št. 45/2001 je bila 11. decembra 2018 razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (EU) 2018/1725.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 9 – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  doda se odstavek 5a:

 

„5a.  Za primere, ko Urad priporoči nadaljnje pravosodno ukrepanje, in brez poseganja v pravice žvižgačev in informatorjev do zaupnosti se preiskovancu omogoči dostop do poročila, ki ga Urad pripravi v skladu s členom 11 po tem, ko je izvedel preiskavo, pa tudi do vseh ustreznih dokumentov, če so povezani s to osebo in če temu, kjer je to primerno, niti EJT niti nacionalni sodni organi ne ugovarjajo v roku šestih mesecev. Dovoljenje pristojnega sodnega organa se lahko izda tudi pred iztekom tega roka.“

Obrazložitev

Pretežno v skladu s predlogom spremembe 51 poročevalca.Rok je potreben, da se prepreči neupravičeno zavlačevanje z dostopom do poročila. Hkrati je potreben postopek, ki bo preprečeval, da bi prezgodnji dostop do spisa ogrozil nadaljnje preiskave ali postopke.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  vstavi se člen 9a:

 

„Člen 9a

 

Nadzornik za procesna jamstva

 

1.   Nadzornika za procesna jamstva (v nadaljnjem besedilu: nadzornik) imenuje Komisija v skladu s postopkom iz odstavka 2 za petletni mandat brez možnosti podaljšanja. Ob izteku mandata ostane na položaju do zamenjave.

 

2.   Po objavil razpisa v Uradnem listu Evropske unije Komisija oblikuje seznam ustrezno kvalificiranih kandidatov za položaj nadzornika. Komisija imenuje nadzornika po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Svetom.

 

3.   Nadzornik ima potrebne kvalifikacije in izkušnje na področju procesnih pravic in jamstev.

 

4.   Nadzornik je pri opravljanju svoje funkcije povsem neodvisen ter za opravljanje svojih nalog niti ne zahteva niti ne sprejema nobenih navodil.

 

5.   Nadzornik spremlja, ali Urad spoštuje procesne pravice in jamstva. Odgovoren je za obravnavo pritožb, ki jih prejme Urad.

 

6.   Nadzornik o opravljanju svoje funkcije letno poroča Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, nadzornemu odboru in Uradu. Pri tem ne navaja posameznih primerov, o katerih so tekle preiskave, in zagotovi zaupnost preiskav tudi po njihovem zaključku.“

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 b (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 9 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b)  vstavi se člen 9b:

 

„Člen 9b

 

Pritožbeni mehanizem

 

1.   Urad v sodelovanju z nadzornikom sprejme potrebne ukrepe za vzpostavitev pritožbenega mehanizma za spremljanje in zagotavljanje spoštovanja procesnih jamstev pri vseh dejavnostih Urada.

 

2.   Vsakdo, ki ga zadeva preiskava Urada, ima pravico vložiti pritožbo pri nadzorniku v zvezi s tem, kako Urad spoštuje procesna jamstva iz člena 9. Vložitev pritožbe ne odloži izvajanja tekoče preiskave.

 

3.   Pritožba se lahko vloži najpozneje en mesec po tem, ko se je pritožnik seznanil z relevantnimi dejstvi, ki pomenijo domnevno kršitev njegovih procesnih jamstev. Pritožbe ni mogoče vložiti pozneje kot en mesec po zaključku preiskave. Pritožbe v zvezi z rokom za pošiljanje vabila iz člena 9(2) in (4) se vložijo pred iztekom roka za pošiljanje vabila iz teh določb.

 

4.  Ko nadzornik prejme pritožbo, o tem nemudoma obvesti generalnega direktorja Urada in da Uradu možnost, da v 15 delovnih dneh odpravi kršitev, na katero je opozoril pritožnik.

 

5.   Brez poseganja v člen 10 te uredbe Urad nadzorniku posreduje vse informacije, ki bi jih nadzornik lahko potreboval za izdajo priporočila.

 

6.  Nadzornik izda priporočilo glede pritožbe takoj oziroma najpozneje dva meseca po tem, ko mu Urad sporoči, katere ukrepe je sprejel za odpravo kršitve, ali po izteku roka iz odstavka 3. Priporočilo se predloži Uradu in pošlje pritožniku. V izjemnih primerih se lahko nadzornik odloči, da bo obdobje za izdajo priporočila podaljšal za nadaljnjih 15 dni. Nadzornik generalnega direktorja o razlogih za podaljšanje obvesti pisno. Če nadzornik ne izda priporočila v roku, določenem v tem odstavku, se šteje, da je nadzornik pritožbo zavrnil brez priporočila.

 

7.  Nadzornik obravnava pritožbo v kontradiktornem postopku, in sicer brez poseganja v izvajanje tekoče preiskave. Če priče s tem soglašajo, jih lahko nadzornik pozove, naj podajo pisna ali ustna pojasnila, ki so po njegovem mnenju relevantna pri ugotavljanju dejstev.

 

8.  Generalni direktor v zvezi z zadevnim vprašanjem ravna v skladu s priporočilom nadzornika, razen v ustrezno utemeljenih primerih, v katerih lahko od njega odstopa. Če generalni direktor odstopa od priporočila nadzornika, pritožnika in nadzornika obvesti o bistvenih razlogih za takšno odločitev, če to ne vpliva na tekočo preiskavo. V uradnem zaznamku, ki se priloži končnemu poročilu o preiskavi, navede razloge, zakaj ni upošteval priporočila nadzornika.

 

9.  Generalni direktor lahko zaprosi, da nadzornik izda mnenje o vsaki zadevi v zvezi s spoštovanjem procesnih jamstev, ki je v pristojnosti nadzornika, tudi o odločitvi, da se odloži posredovanje informacij preiskovancu iz člena 9(3). Generalni direktor v vsaki taki prošnji navede rok, v katerem mora nadzornik odgovoriti.

 

10.  Brez poseganja v roke iz člena 90a Kadrovskih predpisov generalni direktor počaka na priporočilo nadzornika, preden odgovori pritožniku, če je uradnik ali drug uslužbenec Unije vložil pritožbo v zvezi z istim vprašanjem tako pri generalnem direktorju v skladu s členom 90a Kadrovskih predpisov, kot pri nadzorniku.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka –a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 10 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(–a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

1. Informacije, ki so v kakršni koli obliki posredovane ali pridobljene med zunanjimi preiskavami, se varujejo v skladu z ustreznimi določbami.

„1. Informacije, ki so v kakršni koli obliki posredovane ali pridobljene med preiskavami zunaj institucij, organov, uradov in agencij, se varujejo v skladu z ustreznimi določbami v okviru nacionalnega prava in prava Unije.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=SL)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 54 iz osnutka poročila.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka –a a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 10 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(–aa)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

2.  Informacije, ki so v kakršni koli obliki posredovane ali pridobljene med notranjimi preiskavami, se obravnavajo kot poslovna skrivnost in se varujejo v skladu s predpisi, ki se uporabljajo za institucije Unije.

„2.  Informacije, ki so v kakršni koli obliki posredovane ali pridobljene med preiskavami v institucijah, organih, uradih in agencijah, se obravnavajo kot poslovna skrivnost in se varujejo v skladu s predpisi, ki se uporabljajo za institucije Unije.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

V skladu s predlagano odpravo razlikovanja med zunanjimi in notranjimi preiskavami.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka –a b (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(–ab)  doda se odstavek 3a:

 

„3a.  Urad razkrije svoja poročila in priporočila, ko vsi odgovorni organi sklenejo vse povezane postopke na ravni držav in Unije, razkritje pa ne vpliva več na preiskave. Razkritje je skladno s pravili in načeli o varstvu podatkov iz tega člena in člena 1.“

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka a

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Urad imenuje uradno osebo za varstvo podatkov v skladu s členom 24 Uredbe (ES) št. 45/2001.

Urad imenuje uradno osebo za varstvo podatkov v skladu s členom 43 Uredbe (EU) 2018/1725.

Obrazložitev

Tehnični predlog spremembe: Uredba (ES) št. 45/2001 je bila 11. decembra 2018 razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (EU) 2018/1725.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka a a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 10 – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  doda se odstavek 5a:

 

„5a.  Osebe, ki Uradu prijavijo kazniva dejanja in kršitve v zvezi s finančnimi interesi Unije, so v celoti zaščitene, zlasti z zakonodajo Unije o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije.“

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročilu se lahko priložijo priporočila generalnega direktorja glede ukrepov, ki jih je treba sprejeti. V teh priporočilih so po potrebi navedeni vsi disciplinski, upravni, finančni in/ali sodni ukrepi zadevnih institucij, organov, uradov in agencij ter pristojnih organov držav članic, zlasti pa ocena zneskov, ki jih je treba izterjati, in predhodna pravna opredelitev ugotovljenih dejstev.

Poročilu se priložijo priporočila generalnega direktorja glede ukrepov, ki jih je treba sprejeti. V teh priporočilih so po potrebi navedeni vsi disciplinski, upravni, finančni in/ali sodni ukrepi zadevnih institucij, organov, uradov in agencij ter pristojnih organov držav članic, zlasti pa ocena zneskov, ki jih je treba izterjati, in predhodna pravna opredelitev ugotovljenih dejstev.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka b

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Urad sprejme ustrezne notranje ukrepe za zagotovitev dosledne kakovosti končnih poročil in priporočil ter razmisli, ali je treba pregledati smernice za preiskovalne postopke, da bi se odpravile morebitne nedoslednosti.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka b

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tako pripravljena poročila so po enostavnem preverjanju njihove verodostojnosti dopustni dokazi v nekazenskih sodnih postopkih pred nacionalnimi sodišči in v upravnih postopkih v državah članicah.

Tako pripravljena poročila, ki vključujejo vse dokaze, ki poročila podpirajo in so poročilom priloženi, so po enostavnem preverjanju njihove verodostojnosti dopustni dokazi v sodnih postopkih pred nacionalnimi sodišči in v upravnih postopkih v državah članicah. Ta uredba ne vpliva na pristojnost nacionalnih sodišč, da svobodno presojajo dokaze.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka b

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročila, ki jih pripravi Urad, so dopustni dokazi v kazenskih postopkih države članice, v katerih se njihova uporaba izkaže za potrebno, na isti način in pod istimi pogoji kot upravna poročila, ki jih pripravijo nacionalni upravni inšpektorji. Zanje veljajo enaka pravila ocenjevanja kot za upravna poročila, ki jih pripravijo nacionalni upravni inšpektorji, in imajo enako dokazno vrednost kot zadevna poročila.

črtano

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka b

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice Uradu sporočijo vsa pravila nacionalnega prava, pomembna za namene tretjega pododstavka.

Države članice Uradu sporočijo vsa pravila nacionalnega prava, pomembna za namene prvega pododstavka.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka b

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Nacionalna sodišča obvestijo Urad o vsaki zavrnitvi dokazov v skladu s tem odstavkom. Obvestilo vključuje pravno podlago in podrobno utemeljitev zavrnitve. Generalni direktor v svojih letnih poročilih v skladu s členom 17(4) oceni dopustnost dokazov v državah članicah.

Obrazložitev

Ustni predlog spremembe uskladi predlog spremembe 155 s splošnim pristopom za dopustnost dokazov in upošteva neodvisnost sodstva.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka c

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 11 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Poročila in priporočila, pripravljena po opravljeni zunanji preiskavi, in vsi ustrezni dokumenti v zvezi s preiskavo se pošljejo pristojnim organom zadevnih držav članic v skladu s pravili, ki veljajo za zunanje preiskave, po potrebi pa tudi zadevni instituciji, organu, uradu ali agenciji. Navedena institucija, organ, urad ali agencija začne ustrezne postopke, ki jih narekujejo rezultati zunanje preiskave, in o tem poroča Uradu v roku iz priporočil, ki spremljajo poročilo, poleg tega pa tudi na zahtevo Urada.

3.  Poročila in priporočila, pripravljena po opravljeni preiskavi, in vsi ustrezni dokumenti v zvezi s preiskavo se, kot je ustrezno, pošljejo pristojnim organom zadevnih držav članic v skladu s pravili, ki veljajo za preiskave, pa tudi zadevni instituciji, organu, uradu ali agenciji. Navedena institucija, organ, urad ali agencija začne ustrezne postopke, predvsem disciplinske ali sodne, ki jih narekujejo rezultati preiskave, in o tem poroča Uradu v roku iz priporočil, ki spremljajo poročilo, poleg tega pa tudi na zahtevo Urada. Pristojni organi držav članic v roku devetih mesecev poročajo Uradu o ukrepih sprejetih v odziv na poročilo o zadevi.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka c a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 11 – odstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ca)  odstavek 4 se črta;

4.  Poročila in priporočila, pripravljena po opravljeni notranji preiskavi, in vsi ustrezni dokumenti v zvezi s preiskavo se pošljejo zadevni instituciji, organu, uradu ali agenciji. Navedena institucija, organ, urad ali agencija začne ustrezne postopke, predvsem disciplinske ali sodne postopke, ki jih narekujejo rezultati notranje preiskave, in o tem poroča Uradu v roku, določenem v priporočilih, ki spremljajo poročilo, poleg tega pa tudi na zahtevo Urada.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Združeno z odstavkom 3.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka c b (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 11 – odstavek 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(cb)  v členu 11 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

5.  Če poročilo, pripravljeno po opravljeni notranji preiskavi, razkrije dejstva, ki bi lahko utemeljevala začetek kazenskega postopka, se navedene informacije posredujejo sodnim organom zadevne države članice.

„5.  Če poročilo, pripravljeno po opravljeni preiskavi, razkrije dejstva, ki bi lahko utemeljevala začetek kazenskega postopka, se navedene informacije nemudoma posredujejo sodnim organom zadevne države članice, brez poseganja v člena 12c in 12d.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka c c (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 11 – odstavek 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cc)   vstavi se odstavek 6a:

 

„6a.  Pristojni organi držav članic ter institucije, organi, uradi in agencije zagotovijo, da se v zvezi z disciplinskimi, upravnimi, finančnimi in sodnimi priporočili generalnega direktorja v skladu z odstavkoma 1 in 3 sprejmejo ukrepi, ter Uradu vsako leto do 31. marca posredujejo podrobno poročilo o sprejetih ukrepih, ki vključuje razloge za neizvajanje priporočil Urada, kjer je to primerno.“

Obrazložitev

Dodatek k predlogu spremembe 63, ki ga predlaga poročevalec.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka c d (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 11 – odstavek 8

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(cd)  v členu 11 se odstavek 8 spremeni:

8.  Urad lahko informatorja, ki je Uradu zagotovil informacije, na podlagi katerih je bila sprožena preiskava ali so z njo povezane, na njegovo zahtevo obvesti o zaključku preiskave. Urad lahko vsako takšno zahtevo zavrne, če meni, da bi utegnila škoditi legitimnim interesom preiskovanca, učinkovitosti preiskave in nadaljnjim ukrepom ali zaupnosti.

„8.  Kadar informator Uradu zagotovi informacije, na podlagi katerih je bila sprožena preiskava, Urad tega informatorja obvesti o zaključku preiskave. Urad lahko vsako takšno zahtevo zavrne, če meni, da bi utegnila škoditi legitimnim interesom preiskovanca, učinkovitosti preiskave in nadaljnjim ukrepom ali zaupnosti.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 11 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Za členom 11 se vstavi nov člen:

 

„Člen 11a

 

Tožba na Splošnem sodišču

 

Vsaka zadevna oseba lahko vloži tožbo proti Komisiji zaradi razveljavitve poročila o preiskavi, posredovanega nacionalnim organom ali institucijam v skladu s členom 11(3), na podlagi nepristojnosti, kršenja bistvene postopkovne zahteve, kršenja Pogodb, vključno s kršitvijo Listine, ali zlorabe pristojnosti.“

Obrazložitev

Trenutno ni mogoče vložiti tožbe proti končnemu poročilu urada OLAF. Namen tega predloga spremembe je vzpostaviti učinkovito pravno varstvo, kot zahteva Listina o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka –a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(–a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

1.  Brez poseganja v člena 10 in 11 te uredbe ter v določbe Uredbe (Euratom, ES) št. 2185/96 lahko Urad pristojnim organom zadevnih držav članic posreduje informacije, ki jih je pridobil med zunanjo preiskavo, in sicer do časa, da lahko te sprejmejo ustrezne ukrepe v skladu s svojim nacionalnim pravom.

„1.  Brez poseganja v člena 10 in 11 te uredbe ter v določbe Uredbe (Euratom, ES) št. 2185/96 lahko Urad pristojnim organom zadevnih držav članic posreduje informacije, ki jih je pridobil med pregledi in inšpekcijami na kraju samem v skladu s členom 3, in sicer do časa, da lahko te sprejmejo ustrezne ukrepe v skladu s svojim nacionalnim pravom. Informacije po potrebi posreduje tudi zadevni instituciji, organu, uradu ali agenciji.“

Obrazložitev

V skladu s predlagano odpravo razlikovanja med zunanjimi in notranjimi preiskavami.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 – odstavek 1 – zadnji stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v odstavku 1 se doda naslednji stavek:

črtano

„Informacije po potrebi posreduje tudi zadevni instituciji, organu, uradu ali agenciji.“

 

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  v odstavku 2 se pododstavek 1 nadomesti z naslednjim:

Brez poseganja v člena 10 in 11 generalni direktor posreduje sodnim organom zadevne države članice informacije, ki jih je Urad pridobil med notranjo preiskavo v zvezi z dejstvi, ki so v pristojnosti nacionalnih sodnih organov.

Brez poseganja v člena 10 in 11 generalni direktor posreduje sodnim organom zadevne države članice informacije, ki jih je Urad pridobil med preiskavo v institucijah, organih, uradih in agencijah v zvezi z dejstvi, ki so v pristojnosti nacionalnih sodnih organov.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

V skladu s predlagano odpravo razlikovanja med zunanjimi in notranjimi preiskavami.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pristojni organi zadevne države članice, razen če je to v nasprotju z nacionalnim pravom, Urad na lastno pobudo ali na njegovo zahtevo pravočasno obvestijo o ukrepih, sprejetih na podlagi informacij, ki so jim bile posredovane v skladu s tem členom.

3.  Pristojni organi zadevne države članice, razen če je to v nasprotju z nacionalnim pravom, Urad v roku enega meseca obvestijo o ukrepih, sprejetih na podlagi informacij, ki so jim bile posredovane v skladu s tem členom.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 b – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Obveznosti medsebojne upravne pomoči v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 515/971a in Uredbo (EU) št. 608/20131b se v skladu s tem členom uporabljajo tudi za dejavnosti usklajevanja, povezane z evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi.

 

_________________

 

1a Uredba Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (UL L 082, 22.3.1997, str. 1).

 

1b Uredba (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003 (UL L 181, 29.6.2013, str. 15).

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 c – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Urad EJT brez nepotrebnega odlašanja poroča o vsakem kaznivem ravnanju, za katero bi lahko EJT izvajalo svojo pristojnost v skladu s členom 22 ter členom 25(2) in (3) Uredbe (EU) 2017/1939. Poročilo se pošlje kadar koli pred preiskavo Urada ali med njo.

1.  Urad EJT brez nepotrebnega odlašanja poroča o vsakem kaznivem ravnanju, za katero bi lahko EJT izvajalo svojo pristojnost v skladu s poglavjem IV Uredbe (EU) 2017/1939. Poročilo se pošlje čim prej pred preiskavo Urada ali med njo.

Obrazložitev

Tukaj se zdi ustrezno sklicevati se na celotno poglavje IV uredbe o EJT, da se zagotovi, da se ne izpusti nobena pomembna določba.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 c – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Poročilo vsebuje vsaj opis dejstev, vključno z oceno škode, ki je bila ali bi lahko bila povzročena, morebitno pravno kvalifikacijo in vse razpoložljive informacije o morebitnih žrtvah, osumljencih in drugih vpletenih osebah.

2.  Poročilo vsebuje vsaj opis dejstev in informacije, znane Uradu, vključno z oceno škode, ki je bila ali bi lahko bila povzročena, če ima Urad take informacije, morebitno pravno kvalifikacijo in vse razpoložljive informacije o morebitnih žrtvah, osumljencih in drugih vpletenih osebah. Urad EJT skupaj s poročilom posreduje vse druge pomembne informacije o zadevi, s katerimi razpolaga.

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 c – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar informacije, ki jih prejme Urad, ne vključujejo elementov iz odstavka 2 in Urad ne izvaja nobene preiskave, lahko Urad izvede predhodno oceno obtožb. Ta ocena se izvede hitro in vsekakor v dveh mesecih od prejema informacij. Med to oceno se uporabljata člen 6 in člen 8(2).

Kadar informacije, ki jih prejme Urad, ne vključujejo elementov iz odstavka 2 in Urad ne izvaja nobene preiskave, lahko Urad izvede predhodno oceno obtožb. Ta ocena se izvede brez odlašanja in vsekakor v dveh mesecih od prejema informacij. Med to oceno se uporabljata člen 6 in člen 8(2). Urad ne izvaja nobenih ukrepov, ki bi lahko ogrozili morebitne prihodnje preiskave EJT.

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 c – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Institucije, organi, uradi in agencije lahko od Urada zahtevajo, naj izvede predhodno oceno prijav domnevnih kaznivih dejanj. Za namene navedenih zahtev se uporablja odstavek 3.

5.  Institucije, organi, uradi in agencije lahko od Urada zahtevajo, naj izvede predhodno oceno prijav domnevnih kaznivih dejanj. Za namene navedenih zahtev se smiselno uporabljajo odstavki 1 do 4. Urad obvesti zadevno institucijo, organ, urad ali agencijo o rezultatih predhodne ocene, razen če bi posredovanje teh informacij ogrozilo preiskavo, ki jo izvajata Urad ali EJT.

Obrazložitev

Kot je v svojem pismu z dne 20. novembra 2018 predlagal nadzorni odbor.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 d – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Generalni direktor ne začne preiskave v skladu z odstavkom 5, če EJT izvaja preiskavo istih dejstev, razen v skladu s členom 12e ali 12f.

1.   Generalni direktor ne začne preiskave v skladu z odstavkom 5 in opusti tekočo preiskavo, če EJT izvaja preiskavo istih dejstev, razen v skladu s členom 12e ali 12f. Generalni direktor obvesti EJT o vsaki odločitvi, da ne začne preiskave ali da preiskavo opusti, ki se sprejme na tej podlagi.

Obrazložitev

Dodatek predlogu spremembe 74, ki ga predlaga poročevalec: vključi se dolžnost generalnega direktorja, da obvesti EJT o odločitvi, da „ne začne“ preiskave.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 d – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene uporabe prvega pododstavka Urad v skladu s členom 12g(2) prek sistema EJT za vodenje zadev preveri, ali EJT izvaja preiskavo. Urad lahko od EJT zahteva dodatne informacije. EJT na tako zahtevo odgovori v desetih delovnih dneh.

Za namene uporabe prvega pododstavka Urad v skladu s členom 12g(2) prek sistema EJT za vodenje zadev preveri, ali EJT izvaja preiskavo. Urad lahko od EJT zahteva dodatne informacije. EJT na tako zahtevo odgovori v desetih delovnih dneh. Ta rok se lahko podaljša v izjemnih primerih na način, ki se določi v ureditvi dela iz člena 12 g(1).

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 d – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kadar Urad zaključi svojo preiskavo v skladu s prvim pododstavkom, se člena 9(4) in 11 ne uporabljata.

Obrazložitev

Glej tudi besedilo, ki ga za člen 12c(6) predlaga Komisija.

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 d – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.   Urad na zahtevo EJT ne izvede nekaterih dejanj ali ukrepov, ki bi lahko ogrozili preiskavo ali pregon, ki ga izvaja EJT. Ko prenehajo veljati razlogi za takšno zahtevo, EJT o tem nemudoma obvesti Urad.

Obrazložitev

Na podlagi priporočila nadzornega odbora iz njegovega pisma z dne 20. novembra 2018.

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 d – odstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.   Če EJT zaključi ali opusti preiskavo, za katero je od generalnega direktorja v skladu z odstavkom 1 prejelo informacije ter je pomembna za izvajanje mandata Urada, o tem brez nepotrebnega odlašanja obvesti Urad in lahko poda priporočila glede nadaljnjih upravnih preiskav.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 e – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V skladu z odstavkom 1 se zahteva posreduje pisno, v njej pa so navedeni ukrep ali ukrepi, za katere EJT od Urada zahteva, naj jih izvede, ter, kjer je primerno, predvideno časovno obdobje za njihovo izvedbo. Vsebuje informacije o preiskavi EJT, če je to pomembno za namene zahteve. Urad lahko po potrebi zahteva dodatne informacije.

2.  Zahteva v skladu z odstavkom 1 se posreduje pisno, v njej pa so navedeni vsaj:

 

(a)  informacije o preiskavi EJT, če je to pomembno za namene zahteve;

 

(b)  ukrep ali ukrepi, za katere EJT od Urada zahteva, naj jih izvede;

 

(c)  kjer je primerno, predvideno časovno obdobje za njihovo izvedbo;

 

(d)  morebitna navodila v skladu z odstavkom 2a.

 

Urad lahko po potrebi zahteva dodatne informacije.

Obrazložitev

Nova struktura in dodatek na podlagi priporočila nadzornega odbora iz njegovega pisma z dne 20. novembra 2018.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 e – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Kadar Urad izvaja podporne ali dopolnilne ukrepe na zahtevo EJT v skladu s tem členom, lahko EJT za zaščito dopustnosti dokazov ter temeljnih pravic in procesnih jamstev naroči Uradu, da uporabi višje standarde temeljnih pravic, procesnih jamstev in varstva podatkov, kot so določeni s to uredbo. Pri tem podrobno navede formalne zahteve in postopke, ki jih je treba uporabiti.

 

Če EJT ne izda posebnih navodil, se poglavje VI (procesna jamstva) in VIII (varstvo podatkov) Uredbe (EU) 2017/1939 smiselno uporabljata za ukrepe, ki jih Urad izvaja v skladu s tem členom.

Obrazložitev

Pravila o procesnih jamstvih in varstvu podatkov iz uredbe o EJT bi morala veljati za vse ukrepe, ki jih izvaja OLAF na zahtevo EJT, da EJT ne bo imelo spodbude za prenašanje nalog na OLAF, katerega edini cilj je izogibanje tem pravilom. Vključuje priporočila nadzornega odbora iz njegovega pisma z dne 20. novembra 2018.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 f – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če generalni direktor v ustrezno utemeljenih primerih, kjer EJT izvaja preiskavo, meni, da bi bilo treba začeti preiskavo v skladu s pooblastili Urada, da se olajša sprejetje previdnostnih ukrepov ali finančnih, disciplinskih ali upravnih ukrepov, Urad o tem pisno obvesti EJT, pri čemer navede naravo in namen preiskave.

Če generalni direktor v ustrezno utemeljenih primerih, kjer EJT izvaja preiskavo, meni, da bi bilo treba začeti ali nadaljevati preiskavo v skladu s pooblastili Urada, da se olajša sprejetje previdnostnih ukrepov ali finančnih, disciplinskih ali upravnih ukrepov, Urad o tem pisno obvesti EJT, pri čemer navede naravo in namen preiskave in zaprosi za pisno odobritev EJT glede začetka dopolnilne preiskave.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 f – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

EJT lahko v 30 dneh po prejemu teh informacij ugovarja začetku preiskave ali izvedbi nekaterih dejanj, povezanih s preiskavo, kadar je to potrebno, da ne bi bila ogrožena njegova lastna preiskava ali pregon, in dokler so ti razlogi prisotni. Ko prenehajo veljati razlogi za ugovor, EJT o tem nemudoma obvesti Urad.

EJT v 20 delovnih dneh po prejemu teh informacij bodisi poda soglasje ali ugovarja začetku ali nadaljevanju preiskave ali izvedbi katerih koli dejanj, povezanih s preiskavo, kadar je to potrebno, da ne bi bila ogrožena njegova lastna preiskava ali pregon, in dokler so ti razlogi prisotni. V ustrezno utemeljenih primerih lahko EJT podaljša rok za dodatnih 10 delovnih dni. O tem obvesti Urad.

 

Če EJT ugovarja, Urad ne začne dopolnilne preiskave. V tem primeru EJT nemudoma obvesti Urad, ko prenehajo veljati razlogi za ugovor.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 f – odstavek 1 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če EJT ne ugovarja v roku iz prejšnjega pododstavka, lahko Urad začne preiskavo in jo izvede ob tesnem posvetovanju z EJT.

Če EJT da soglasje, lahko Urad začne ali nadaljuje preiskavo in jo izvede ob tesnem posvetovanju z EJT.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 f – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če EJT ne odgovori v roku iz drugega pododstavka, lahko Urad začne posvetovanja z EJT, da bi sprejel odločitev v 10 dneh.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 g – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar je treba olajšati sodelovanje z EJT v skladu s členom 1(4a), Urad z EJT sklene upravne dogovore. Takšni delovni dogovori lahko določajo praktične podrobnosti za izmenjavo informacij, vključno z osebnimi podatki, operativnimi, strateškimi ali tehničnimi informacijami in zaupnimi informacijami. Vključujejo podrobne dogovore o stalni izmenjavi informacij med prejemom in preverjanjem obtožb v obeh uradih.

1.  Kadar je treba olajšati sodelovanje z EJT v skladu s členom 1(4a), Urad z EJT sklene upravne dogovore. Takšni delovni dogovori lahko določajo praktične podrobnosti za izmenjavo informacij, vključno z osebnimi podatki, operativnimi, strateškimi ali tehničnimi informacijami in zaupnimi informacijami, pa tudi vzpostavitev platform informacijske tehnologije, vključno s skupnim pristopom k nadgradnjam in združljivostjo programske opreme. Vključujejo podrobne dogovore o stalni izmenjavi informacij med prejemom in preverjanjem obtožb za namene določanja pristojnosti za preiskave, ki se izvajajo v obeh uradih. Vključujejo tudi dogovore glede prenosa dokazov med Uradom in EJT, pa tudi dogovore o delitvi stroškov.

 

Generalni direktor pred sprejetjem delovnih dogovorov z EJT posreduje osnutek v vednost Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov, nadzornemu odboru in Evropskemu parlamentu. Evropski nadzornik za varstvo podatkov in nadzorni odbor nemudoma podata svoji mnenji.

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 g – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vsak posredni dostop do informacij v sistemu EJT za vodenje zadev, ki ga opravi Urad, se opravi zgolj v obsegu, ki je potreben za izvajanje nalog Urada, kot so opredeljene v tej uredbi, ter je ustrezno utemeljen in potrjen prek notranjega postopka, ki ga vzpostavi Urad. Urad vodi evidenco vseh dostopov do sistema EJT za vodenje zadev.

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 g – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Generalni direktor Urada in evropski glavni javni tožilec se sestaneta vsaj enkrat na leto, da razpravljata o zadevah skupnega interesa.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 a (novo) – točka a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(12a)  člen 15 se spremeni:

 

(a)  v odstavku 1 se pododstavek 2 nadomesti z naslednjim:

Nadzorni odbor spremlja zlasti napredek v zvezi z uporabo procesnih jamstev in trajanjem preiskav glede na informacije, ki mu jih sporoči generalni direktor v skladu s členom 7(8).

Nadzorni odbor spremlja zlasti napredek v zvezi z uporabo procesnih jamstev in trajanjem preiskav.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 a (novo) – točka b (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(b)  v odstavku 1 se pododstavek 5 nadomesti z naslednjim:

Nadzorni odbor lahko v ustrezno utemeljenih primerih zaprosi Urad za dodatne informacije o preiskavah, med drugim tudi za poročila in priporočila v zvezi z zaključenimi preiskavami, pri čemer pa ne posega v izvajanje potekajočih preiskav.

Nadzorni odbor ima dostop do vseh informacij in dokumentov, za katere meni, da so potrebni za izvajanje njegovih nalog, kar vključuje poročila in priporočila v zvezi z zaključenimi preiskavami in opuščenimi primeri, vendar brez poseganja v izvajanje potekajočih preiskav in z ustreznim upoštevanjem zahtev glede zaupnosti in varstva podatkov.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Deloma na podlagi priporočila nadzornega odbora iz njegovega pisma z dne 20. novembra 2018.

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 a (novo) – točka c (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 15 – odstavek 8 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(c)  v odstavku 8 se pododstavek 1 nadomesti z naslednjim:

Nadzorni odbor imenuje svojega predsednika. Sprejme tudi svoj poslovnik, ki ga pred tem posreduje v vednost Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov. Sestanki nadzornega odbora se sklicujejo na pobudo njegovega predsednika ali generalnega direktorja. Nadzorni odbor se sestane najmanj desetkrat na leto. Svoje sklepe sprejema z večino glasov svojih članov. Njegov sekretariat zagotavlja Komisija, in sicer neodvisno od Urada in v tesnem sodelovanju z nadzornim odborom. Pred imenovanjem osebja sekretariata se opravi posvetovanje z nadzornim odborom, njegovo mnenje pa upošteva pri imenovanju. Sekretariat deluje po navodilih nadzornega odbora in neodvisno od Komisije. Ne glede na to, da ima Komisija nadzor nad proračunom nadzornega odbora in njegovega sekretariata, ne posega v naloge spremljanja nadzornega odbora.

„Nadzorni odbor imenuje svojega predsednika. Sprejme tudi svoj poslovnik, ki ga pred tem posreduje v vednost Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov. Sestanki nadzornega odbora se sklicujejo na pobudo njegovega predsednika ali generalnega direktorja. Nadzorni odbor se sestane najmanj desetkrat na leto. Svoje sklepe sprejema z večino glasov svojih članov. Njegov sekretariat zagotavlja Komisija, in sicer v tesnem sodelovanju z nadzornim odborom. Pred imenovanjem osebja sekretariata se opravi posvetovanje z nadzornim odborom, njegovo mnenje pa upošteva pri imenovanju. Sekretariat deluje po navodilih nadzornega odbora in neodvisno od Komisije. Ne glede na to, da ima Komisija nadzor nad proračunom nadzornega odbora in njegovega sekretariata, ne posega v naloge spremljanja nadzornega odbora.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Kot je v svojem pismu z dne 20. novembra 2018 predlagal nadzorni odbor.

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 – točka –a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 16 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(–a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

1.  Evropski parlament, Svet in Komisija se enkrat na leto sestanejo z generalnim direktorjem in na politični ravni izmenjajo mnenja o politiki Urada glede postopkov za preprečevanje goljufij, korupcije ali drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije, ter boj proti njim. Nadzorni odbor sodeluje v izmenjavi mnenj. Na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, generalnega direktorja ali nadzornega odbora so lahko na posamezno sejo povabljeni predstavniki Računskega sodišča, Eurojusta in/ali Europola.

„1.  Evropski parlament, Svet in Komisija se enkrat na leto sestanejo z generalnim direktorjem in na politični ravni izmenjajo mnenja o politiki Urada glede postopkov za preprečevanje goljufij, korupcije ali drugih nezakonitih dejanj ali nepravilnosti, ki škodijo finančnim interesom Unije, ter boj proti njim. Nadzorni odbor sodeluje v izmenjavi mnenj. Evropskega glavnega javnega tožilca se povabi k sodelovanju pri izmenjavi mnenj. Na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, generalnega direktorja ali nadzornega odbora so lahko na posamezno sejo povabljeni predstavniki Računskega sodišča, Eurojusta in/ali Europola.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 1(1).

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 – točka a

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 16 – odstavek 1 – tretji stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v odstavku 1 se tretji stavek nadomesti z naslednjim:

črtano

„Na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, generalnega direktorja ali nadzornega odbora so lahko na posamezno sejo povabljeni predstavniki Računskega sodišča, EJT, Eurojusta in/ali Europola.“

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Tehnično črtanje – glej prejšnji predlog spremembe.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 – točka a a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 16 – odstavek 2 – uvodni del

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  v odstavku 2 se uvodni del nadomesti z naslednjim:

2.  Izmenjava mnenj se lahko navezuje na:

„2.  Izmenjava mnenj se lahko navezuje na katero koli vprašanje, o katerem se dogovorijo Evropski parlament, Svet in Komisija. Izmenjava mnenj se lahko zlasti navezuje na:“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 – točka b

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 16 – odstavek 2 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  okvir za odnose med Uradom ter institucijami, organi, uradi in agencijami, zlasti EJT;

(d)  okvir za odnose med Uradom ter institucijami, organi, uradi in agencijami, zlasti EJT, in ukrepe, sprejete na podlagi končnih poročil o preiskavah Urada in drugih informacij, ki jih je posredoval urad;

Obrazložitev

Za spremljanje in izboljšanje nadaljnjih ukrepov institucij, organov, uradov in agencij ter EJT v zvezi s priporočili urada OLAF.

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 – točka b a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 16 – odstavek 2 – točka e

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ba) v odstavku 2 se točka e nadomesti z naslednjim:

(e) okvir za odnose med Uradom in pristojnimi organi držav članic;

„(e) okvir za odnose med Uradom in pristojnimi organi držav članic ter ukrepe, ki so jih pristojni organi v državah članicah sprejeli na podlagi končnih poročil o preiskavah Urada in drugih informacij, ki jih je posredoval urad;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Za spremljanje in izboljšanje nadaljnjih ukrepov držav članic v zvezi s priporočili urada OLAF.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 – točka b b (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 16 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  za odstavkom 4 se doda nov odstavek 4a:

 

„4a.  Predsedovanje izmenjavi mnenj se izmenjuje med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo po načelu rotacije.

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka –a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 17 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(–a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

1.  Urad vodi generalni direktor. Generalnega direktorja imenuje Komisija v skladu s postopkom iz odstavka 2. Mandat generalnega direktorja traja sedem let in ga ni mogoče obnoviti.

„1.  Urad vodi generalni direktor. Generalnega direktorja imenuje Komisija v skladu s postopkom iz odstavka 2. Mandat generalnega direktorja traja sedem let in ga ni mogoče obnoviti. Generalni direktor se v skladu s Kadrovskimi predpisi zaposli kot začasni uslužbenec.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka –a a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 17 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(–aa)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

2.  Za imenovanje novega generalnega direktorja objavi Komisija razpis prostega delovnega mesta v Uradnem listu Evropske unije. Ta razpis se objavi najpozneje šest mesecev pred iztekom vsakokratnega mandata. Komisija na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega odbora o opravljenem izbirnem postopku pripravi seznam kandidatov z ustreznimi kvalifikacijami. Komisija imenuje direktorja po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Svetom.

„2.  Za imenovanje novega generalnega direktorja objavi Komisija razpis prostega delovnega mesta v Uradnem listu Evropske unije. Ta razpis se objavi najpozneje šest mesecev pred iztekom vsakokratnega mandata. Komisija na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega odbora o opravljenem izbirnem postopku pripravi seznam kandidatov z ustreznimi kvalifikacijami. Generalnega direktorja soglasno predlagajo Evropski parlament, Svet in Komisija, slednja pa ga nato imenuje.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka a

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 17 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Generalni direktor pri izvajanju svojih nalog v zvezi z začetkom in izvedbo zunanjih in notranjih preiskav ali usklajevalnih dejavnosti ali pripravo poročil po zaključku takih preiskav ali usklajevalnih dejavnosti ne sme zahtevati ali sprejemati navodil od nobene vlade ali institucije, organa, urada ali agencije. Če generalni direktor meni, da ukrep, ki ga sprejme Komisija, posega v njegovo neodvisnost, o tem nemudoma obvesti nadzorni odbor ter se odloči, ali bo zoper Komisijo vložil tožbo pri Sodišču.

3.  Generalni direktor pri izvajanju svojih nalog v zvezi z začetkom in izvedbo preiskav ali usklajevalnih dejavnosti ali pripravo poročil po zaključku takih preiskav ali usklajevalnih dejavnosti ne sme zahtevati ali sprejemati navodil od nobene vlade ali institucije, organa, urada ali agencije. Če generalni direktor meni, da ukrep, ki ga sprejme Komisija, posega v njegovo neodvisnost, o tem nemudoma obvesti nadzorni odbor ter se odloči, ali bo zoper Komisijo vložil tožbo pri Sodišču.

Obrazložitev

V skladu s predlagano odpravo razlikovanja med zunanjimi in notranjimi preiskavami.

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka a a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 17 – odstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

4.  Generalni direktor Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču redno poroča o ugotovitvah preiskav, ki jih izvaja Urad, sprejetih ukrepih in težavah, s katerimi se srečuje, pri čemer mora spoštovati zaupnost teh preiskav, legitimne pravice preiskovancev in informatorjev ter po potrebi nacionalno pravo, ki se uporablja za sodne postopke.

„4.  Generalni direktor Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču redno in vsaj letno poroča o ugotovitvah preiskav, ki jih izvaja Urad, sprejetih ukrepih, težavah, s katerimi se srečuje, in nadaljnjih ukrepih Urada v zvezi s priporočili nadzornega odbora v skladu s členom 15, pri čemer mora spoštovati zaupnost teh preiskav, legitimne pravice preiskovancev in informatorjev ter po potrebi nacionalno pravo, ki se uporablja za sodne postopke.

 

Letno poročilo vključuje tudi oceno stopnje sodelovanja s pristojnimi organi držav članic ter institucijami, organi, uradi in agencijami, s posebnim poudarkom na izvajanju člena 11(2) in (6a).“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka a b (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 17 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  doda se odstavek 4a:

 

„4a.  Na zahtevo Evropskega parlamenta v okviru njegovih pravic proračunskega nadzora lahko generalni direktor zagotovi informacije o dejavnostih Urada, pri čemer upošteva zaupnost preiskav in nadaljnjih postopkov. Evropski parlament zagotovi zaupnost informacij, ki se zagotovijo v skladu s tem odstavkom.“

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka a c (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 17 – odstavek 5 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ac)  v odstavku 5 se črta pododstavek 1:

Generalni direktor vsako leto v okviru letnega načrta upravljanja določi prednostne naloge preiskovalne politike Urada in jih pred objavo posreduje nadzornemu odboru.

 

Obrazložitev

Uvedba prednostnih nalog preiskovalne politike se ni izkazala za koristno.

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka b

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 17 – odstavek 5 – pododstavek 3 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  primerih, ko so bile informacije posredovane sodnim organom držav članic in EJT;

(b)  primerih, ko so bile informacije posredovane sodnim organom držav članic ali EJT;

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka b a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 17 – odstavek 5 – pododstavek 3 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  v pododstavku 3 odstavka 5 se za točko b vstavi nova točka:

 

„(ba)  opuščenih primerih;“

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka b b (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 17 – odstavek 7

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(bb)  odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

7.  Generalni direktor določi notranji svetovalni in nadzorni postopek, vključno s preskusom zakonitosti, ki med drugim zadeva spoštovanje procesnih jamstev in temeljnih pravic preiskovancev ter nacionalnega prava zadevnih držav članic, zlasti v povezavi s členom 11(2).

„7.  Generalni direktor določi notranji svetovalni in nadzorni postopek, vključno s preskusom zakonitosti, ki med drugim zadeva spoštovanje procesnih jamstev in temeljnih pravic preiskovancev in prič ter nacionalnega prava zadevnih držav članic, zlasti v povezavi s členom 11(2). Preizkus zakonitosti izvajajo pravni izvedenci Urada in njegovi strokovnjaki na področju preiskovalnih postopkov, ki so usposobljeni za opravljanje sodne funkcije v državi članici. Njihovo mnenje se priloži končnemu poročilu o preiskavi.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogih sprememb za plenarno zasedanje št. 10 in 23 med drugo obravnavo revizije OLAF v obdobju 2006–2013 (glej dokument plenarnega zasedanja A7-0225/2013 in delovni dokument PE 510.603).

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka b c (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 17 – odstavek 8

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(bc)  odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:

8.  Generalni direktor sprejme smernice o preiskovalnih postopkih, namenjene osebju Urada. Navedene smernice so skladne s to uredbo in med drugim zajemajo:

„8.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 19a v zvezi z določitvijo postopkovnih pravil za preiskave, po katerih se mora ravnati osebje Urada. Ti delegirani akti zlasti zajemajo:

(a)  izvajanje preiskav;

(a)  prakse, ki jih je treba spoštovati pri izvajanju mandata in statuta Urada;

(b)  procesna jamstva;

(b)  podrobna pravila, ki urejajo preiskovalne postopke in dovoljena preiskovalna dejanja;

(c)  podrobnosti glede notranjih svetovalnih in nadzornih postopkov, vključno s preskusom zakonitosti;

(c)  legitimne pravice preiskovancev;

(d)  varstvo podatkov.

(d)  procesna jamstva;

 

(da)  določbe v zvezi z varstvom podatkov in politikami o komuniciranju in dostopu do dokumentov;

 

(db)  določbe o preizkusu zakonitosti in pravnih sredstvih, ki so na voljo preiskovancem;

 

(dc)  odnose z EJT.

Te smernice, pa tudi vse spremembe smernic, se sprejmejo po tem, ko je imel nadzorni odbor možnost predložiti pripombe v zvezi z njimi, nakar se pošljejo v vednost Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji ter se v informativne namene objavijo na spletnem mestu Urada v vseh uradnih jezikih institucij Unije.

Komisija se med pripravljalnim delom posvetuje z nadzornim odborom in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

 

Vsak delegiran akt, sprejet v skladu s tem odstavkom, se v informativne namene objavi na spletnem mestu Urada v vseh uradnih jezikih Unije.“

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogih sprememb za plenarno zasedanje št. 11 in 24 med drugo obravnavo revizije OLAF v obdobju 2006–2013 (glej dokument plenarnega zasedanja A7-0225/2013 in delovni dokument PE 510.603).

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka c

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 17 – odstavek 8 – pododstavek 1 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  v prvem pododstavku odstavka 8 se doda naslednja točka (e):

črtano

„(e)  odnose z EJT.“

 

Obrazložitev

Tehnično črtanje – glej prejšnji predlog spremembe.

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka c a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 17 – odstavek 9 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ca)  v odstavku 9 se pododstavek 1 nadomesti z naslednjim:

Komisija se pred izrekom disciplinskih ukrepov generalnemu direktorju posvetuje z nadzornim odborom.

„Komisija se pred izrekom disciplinskih ukrepov ali odvzemom imunitete generalnemu direktorju posvetuje z nadzornim odborom.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SL)

Obrazložitev

Na podlagi priporočila nadzornega odbora iz njegovega pisma z dne 20. novembra 2018.

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 19

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(14a)  člen 19 se nadomesti z naslednjim:

Člen 19

„Člen 19

Evalvacijsko poročilo

Evalvacijsko poročilo in revizija

Komisija do 2. oktobra 2017 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži evalvacijsko poročilo o uporabi te uredbe. Poročilu priloži mnenje nadzornega odbora in v njem navede, ali je potrebna sprememba te uredbe.

Komisija najpozneje pet let po datumu, določenem v skladu z drugim pododstavkom člena 120(2) Uredbe (EU) 2017/1939 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži evalvacijsko poročilo o uporabi in učinku te uredbe, zlasti kar zadeva uspešnost in učinkovitost sodelovanja med Uradom in EJT. Poročilu priloži mnenje nadzornega odbora.

 

Komisija najpozneje dve leti po predložitvi ocenjevalnega poročila v skladu s prvim pododstavkom Evropskemu parlamentu in Svetu predloži zakonodajni predlog za posodobitev okvira Urada, vključno z dodatnimi ali podrobnejšimi pravili o ustanovitvi Urada, njegovih funkcijah ali postopkih, ki se uporabljajo za njegove dejavnosti, s posebnim poudarkom na sodelovanju Urada z EJT, čezmejnih preiskavah in preiskavah v državah članicah, ki ne sodelujejo v EJT.“

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 b (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 19 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14b)   Vstavi se nov člen 19a:

 

„Člen 19a

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 17(8) se prenese na Komisijo za obdobje štirih let od ... (datum začetka veljavnosti te uredbe). Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem štiriletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

3.  Prenos pooblastila iz člena 17(8) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

5.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 17(8), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“

Obrazložitev

Standardno besedilo o delegiranih aktih (za postopkovna pravila).


OBRAZLOŽITEV

Ustanovitev Evropskega javnega tožilstva je eden od glavnih dosežkov Parlamenta v sedanjem zakonodajnem obdobju. Pričakujemo, da bo to pomenilo prelomnico za zaščito finančnih interesov EU. Imelo bo tudi daljnosežne posledice za institucionalno ureditev EU na področju boja proti goljufijam in nepravilnostim, pri čemer bo najbolj prizadet Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF). Ob upoštevanju tega neizbežnega institucionalnega pretresa je Komisija predložila predlog za spremembo Uredbe 883/2013, ki se osredotoča na naslednje vidike:

–  prilagoditev uredbe OLAF ustanovitvi EJT,

–  izvajanje nekaterih ključnih ugotovitev iz ocene za leto 2017, da bi povečali učinkovitost preiskav urada OLAF na nekaterih področjih, kot je razjasnitev določb za preglede na kraju samem in inšpekcijske preglede v državah članicah po sodbi Sigma Orionis (primer T-48/16) in spodbujanje dostopa do bančnih računov,

–  različne pojasnitve in poenostavitve.

Poročevalka pozdravlja in podpira spremembe, ki jih predlaga Komisija. Kljub temu meni, da je treba sprejeti nadaljnje ukrepe, da bi pripravili vse potrebno za Evropsko javno tožilstvo. Poleg tega je delo urada OLAF v okviru trenutnega pravnega okvira pokazalo več resnih pomanjkljivosti. Poročilo o oceni poudarja, kako učinkovit boj proti goljufijam in nepravilnostim ovirajo težave, ki so posledica te uredbe. Komisija je tudi leta 2014 predložila zakonodajni predlog o ustanovitvi nadzornika za procesna jamstva, ki še ni bil sprejet.

Zato poročevalka predlaga naslednji pristop:

–  odprava razlikovanja med zunanjimi in notranjimi preiskavami, ki je postala zastarela, zlasti z novim poudarkom OLAFA na upravnih nepravilnostih in izterjavah (člena 3 in 4),

–  odprava prednostnih nalog preiskovalne politike (člena 5(1) in 17(5)),

–  izboljšanje dostopa nadzornega odbora do informacij (členi 5(6a), 15(1) in 17(5)),

–  spodbujanje boljšega spremljanja priporočil generalnega direktorja s strani držav članic ter institucij, organov, uradov in agencij (člen 7 (6), člen 11(3) in (6a) ter člen 17(4)),

–  spodbujanje hitrejšega zaključka preiskav (člen 7(8)),

–  nadaljnje spodbujanje dopustnosti poročil urada OLAF v nacionalnih sodnih in upravnih postopkih (člen 11(2)),

–  poenostavitev sodelovanja z EJT (člen 12c – 12 g),

–  vzpostavitev postopka razrešitve generalnega direktorja po vzoru postopka razrešitve EJT (člen 17 (9a)).

Poleg tega se uvaja več sprememb z namenom izboljšanja varstva procesnih jamstev in temeljnih pravic oseb, vključenih v preiskave urada OLAF:

–  pojasnitev statusa pisarn poslancev Evropskega parlamenta (člen 4(2a)),

–  vzpostavitev pravice do dostopa do končnega poročila (člen 9(5a)) za zadevne osebe,

–  ustanovitev nadzornika za postopkovna jamstva (člena 9a in 9b)

–  vzpostavitev pravice do vložitve tožbe na končno poročilo OLAF za zadevne osebe (člen 11a),

–  uvedba procesnega zakonika, ki se sprejme kot delegirani akt (člen 17(8)).

Ti ukrepi bodo ključnega pomena za OLAF, da bi postal učinkovitejši pri opravljanju svojih nalog in zagotovil nemoteno sodelovanje med OLAF in EJT od samega začetka.


MNENJE Odbora za pravne zadeve (25.1.2019)

za Odbor za proračunski nadzor

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitostjo preiskav urada OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Pripravljavec mnenja: Jean-Marie Cavada

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Po vzpostavitvi Evropskega javnega tožilstva (EJT) je treba revidirati obstoječo Uredbo št. 883/2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), da bi prilagodili sodelovanje obeh institucij in s tem povečali učinkovitost preiskovalnih nalog urada OLAF ter pojasnili in poenostavili določbe Uredbe št. 883/2013.

Oba, EJT in urad OLAF, sta v okviru svojih pristojnosti pooblaščena za zaščito finančnih interesov Unije.

Ko bo EJT začelo delovati, bo pooblaščeno za izvajanje kazenskih preiskav in preganjanje kaznivih dejanj, ki škodijo proračunu Unije, pred nacionalnimi sodišči. Urad OLAF preiskuje upravne nepravilnosti in kazniva dejanja, vendar so njegove upravne pristojnosti v primerjavi s kazenskimi preiskavami omejene. Zato predlog predvideva, da organa čim tesneje sodelujeta, kar bo privedlo do večjega števila pregonov in obsodb ter višje stopnje izterjave.

Da bi se zagotovil nemoten prehod na nov okvir, bi morala spremenjena Uredba št. 883/2013 začeti veljati pred začetkom delovanja EJT, ki bo predvidoma konec leta 2020.

Pripravljavec mnenja podpira prizadevanja Komisije, da se zaenkrat predvidi le omejeno število bistvenih sprememb v skladu z analitičnim delovnim dokumentom služb Komisije, priloženim predlogu Komisije, ki temelji na evalvacijskem poročilu, zunanjih študijah in rezultatih posvetovanj z deležniki. Podpira torej, da se predlog Komisije osredotoči na tri področja: odnos med EJT in uradom OLAF, izboljšanje učinkovitosti preiskav urada OLAF ter pojasnila in poenostavitve.

I. Odnos med EJT in uradom OLAF

Predlog uvaja naslednje potrebne določbe za urejanje odnosa med uradom OLAF in EJT:

•  obveznost urada OLAF, naj EJT brez nepotrebnega odlašanja poroča o vsakem ravnanju, za katero bi lahko EJT izvajalo svojo pristojnost; informacije, ki se posredujejo EJT, so ustrezno utemeljene in vsebujejo potrebne elemente;

•  nepodvajanje preiskav: urad OLAF ne začne nepotrebne vzporedne preiskave glede istih dejstev, ki so predmet preiskave EJT;

•  procesna pravila, ki se uporabljajo za zahteve EJT uradu OLAF glede podpore ali dopolnjevanja dejavnosti EJT.

II. Izboljšanje učinkovitosti preiskav urada OLAF

Za izvajanje sodbe Sodišča v zadevi T-48/16, Sigma Orionis SA proti Evropski komisiji, je pomembno pojasnilo, da urad OLAF preglede in inšpekcije na kraju samem izvede na podlagi Uredbe št. 883/2013 in Uredbe št. 2185/1996, razen če gospodarski subjekt temu nasprotuje (člen 3). Pravo Unije nadomešča nacionalno pravo, kadar zadevo urejata Uredba št. 883/2013 in Uredba št. 2185/1996. Poleg tega je Sodišče navedlo, da nasprotovanje zadevnega gospodarskega subjekta ne vključuje obstoja „pravice do nasprotovanja“, ampak le zagotavlja posledico, da se lahko pregled izvede s pomočjo nacionalnih organov na podlagi nacionalnega prava. Kar zadeva procesna jamstva, mora urad OLAF spoštovati temeljne pravice iz prava Unije, zlasti iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlagane spremembe v zvezi z informacijami o bančnih računih, ki odražajo peto direktivo o preprečevanju pranja denarja (člen 7(3)), izmenjavo informacij o DDV na podlagi Uredbe št. 904/2010 (člen 12(5)), uvedbo načela dopustnosti dokazov, ki jih je zbral urad OLAF (člen 11(2)), vlogo služb za usklajevanje boja proti goljufijam v državah članicah (člen 12a) in določbo, v kateri so opredeljene usklajevalne dejavnosti, ki jih lahko izvaja urad OLAF (člen 12b).

Pripravljavec mnenja predlaga spremembe, s katerimi bi se povečali preglednost in učinkovitost. Poleg tega predlaga vključitev zaščite žvižgačev v okviru preiskav urada OLAF.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Unija je s sprejetjem Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta3 ter Uredbe Sveta (EU) 2017/19394 bistveno okrepila sredstva, ki so na voljo za zaščito finančnih interesov Unije z uporabo kazenskega prava. Evropsko javno tožilstvo (v nadaljnjem besedilu: EJT) bo imelo v sodelujočih državah članicah pristojnost za izvajanje kazenskih preiskav in vložitev obtožnic v zvezi s kaznivimi dejanji, ki škodijo proračunu Unije, kakor je opredeljeno v Direktivi (EU) 2017/1371.

(1)  Unija je s sprejetjem Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta3 ter Uredbe Sveta (EU) 2017/19394 bistveno okrepila določbe usklajenega pravnega okvira o sredstvih, ki so na voljo za zaščito finančnih interesov Unije z uporabo kazenskega prava. Evropsko javno tožilstvo (v nadaljnjem besedilu: EJT) je osrednja prednostna naloga Komisije na področju kazenskega prava in politike boja proti goljufijam ter bo imelo v sodelujočih državah članicah pristojnost za izvajanje kazenskih preiskav in vložitev obtožnic v zvezi s kaznivimi dejanji, ki škodijo proračunu Unije, kakor je opredeljeno v Direktivi (EU) 2017/1371.

_________________

_________________

3 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

3 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

4 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).

4 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Evropski urad za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: Urad) izvaja upravne preiskave upravnih nepravilnosti in kaznivih dejanj. Ob koncu svojih preiskav lahko nacionalnim organom pregona poda sodna priporočila, katerih namen je omogočiti obtožbe in pregon v državah članicah. V prihodnosti bo v državah članicah, ki sodelujejo v EJT, o sumih kaznivih dejanj poročal zadevnemu tožilstvu in z njim sodeloval v okviru njegovih preiskav.

(2)  Da bi zaščitil finančne interese Unije, Evropski urad za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: Urad) izvaja upravne preiskave upravnih nepravilnosti in kaznivih dejanj. Ob koncu svojih preiskav lahko nacionalnim organom pregona poda sodna priporočila, katerih namen je omogočiti obtožbe in pregon v državah članicah. V prihodnosti bo v državah članicah, ki sodelujejo v EJT, o sumih kaznivih dejanj poročal zadevnemu tožilstvu in z njim sodeloval v okviru njegovih preiskav, na primer z zagotavljanjem tehnične in logistične podpore.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Zato bi bilo treba po sprejetju Uredbe (EU) 2017/1939 spremeniti Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta5. Določbe, ki urejajo odnos med EJT in Uradom v Uredbi (EU) 2017/1939, bi bilo treba zajeti in dopolniti s pravili iz Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013, da bi se s sinergijami med obema organoma zagotovila najvišja raven zaščite finančnih interesov Unije.

(3)  Zato bi bilo treba po sprejetju Uredbe (EU) 2017/1939 spremeniti in ustrezno prilagoditi Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta5. Določbe, ki urejajo odnos med EJT in Uradom v Uredbi (EU) 2017/1939, bi bilo treba zajeti in dopolniti s pravili iz Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013, da bi se s sinergijami med obema organoma zagotovila najvišja raven zaščite finančnih interesov Unije, kar pomeni, da bi se izvajala načela tesnega sodelovanja, izmenjave informacij, dopolnjevanja in preprečevanja podvajanja.

_________________

_________________

5 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

5 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Zaradi skupnega cilja ohranjanja integritete proračuna Unije bi morala Urad in EJT vzpostaviti in vzdrževati tesen odnos, ki temelji na iskrenem sodelovanju in je namenjen zagotavljanju dopolnjevanja njunih mandatov in usklajevanju njunih dejavnosti, zlasti v zvezi z obsegom okrepljenega sodelovanja za ustanovitev EJT. Odnos bi moral nazadnje prispevati k zagotavljanju, da se za zaščito finančnih interesov Unije uporabijo vsa sredstva in prepreči nepotrebno podvajanje prizadevanj.

(4)  Zaradi skupnega cilja ohranjanja integritete proračuna Unije bi morala Urad in EJT vzpostaviti in vzdrževati tesen odnos, ki temelji na iskrenem in učinkovitem sodelovanju in je namenjen zagotavljanju dopolnjevanja njunih mandatov in usklajevanju njunih dejavnosti, zlasti v zvezi z obsegom okrepljenega sodelovanja za ustanovitev EJT. Odnos bi moral nazadnje prispevati k zagotavljanju, da se za zaščito in varovanje finančnih interesov Unije uporabijo vsa sredstva in prepreči nepotrebno podvajanje prizadevanj, prav tako pa zagotovijo popolna skladnost s postopkovnimi jamstvi ter pravice sodelujočih gospodarskih subjektov. Da bi spodbujala dobro sodelovanje, Urad in EJT vzpostavita redno izmenjavo informacij, da bi ob upoštevanju različnih pristojnosti, ki jih imata, opredelila trende in morebitne povezave med različnimi primeri. Zaradi različnih mandatov Urada, ki izvaja kazenske preiskave, in EJT, ki se ukvarja z upravnimi preiskavami, v nekaterih primerih morda ne bo potrebno usklajevanje njunih dejavnosti.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Urad, pa tudi vse institucije, organi, uradi in agencije Unije ter pristojni nacionalni organi morajo v skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 EJT brez nepotrebnega odlašanja poročati o vsakem kaznivem ravnanju, za katero bi lahko EJT izvajalo svojo pristojnost. Ker je Urad pristojen za izvajanje upravnih preiskav goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije, je v najboljšem položaju in najbolje opremljen, da deluje kot naravni partner in prednostni vir informacij za EJT.

(5)  Urad, pa tudi vse institucije, organi, uradi in agencije Unije ter pristojni nacionalni organi morajo v skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 EJT brez nepotrebnega odlašanja poročati o vsakem domnevnem kaznivem ravnanju, za katero bi lahko EJT izvajalo svojo pristojnost. Ker je Urad pristojen za izvajanje upravnih preiskav goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije, je v najboljšem položaju in najbolje opremljen, da deluje kot naravni partner in prednostni vir informacij za EJT.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Elementi, ki kažejo na morebitno kaznivo ravnanje, za katero je pristojno EJT, so lahko v praksi prisotni v prvotnih obtožbah, ki jih je prejel Urad, ali pa se lahko pojavijo šele med upravno preiskavo, ki jo Urad začne na podlagi sumov o upravni nepravilnosti. Da bi Urad izpolnil svojo obveznost poročanja EJT, bi moral odvisno od primera o kaznivem ravnanju poročati na kateri koli stopnji pred preiskavo ali med njo.

(6)  Elementi, ki kažejo na morebitno kaznivo ravnanje, za katero je pristojno EJT, so lahko v praksi prisotni v prvotnih obtožbah, ki jih je prejel Urad, ali pa se lahko pojavijo šele med upravno preiskavo, ki jo Urad začne na podlagi sumov o upravni nepravilnosti. Da bi Urad izpolnil svojo obveznost poročanja EJT, bi moral odvisno od primera o kaznivem ravnanju nemudoma poročati na kateri koli stopnji pred preiskavo ali med njo.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Uredba (EU) 2017/1939 določa minimalne elemente, ki bi jih morala praviloma vsebovati poročila. Da bi Urad ugotovil te elemente in zbral potrebne informacije, bo morda moral opraviti predhodno oceno obtožb. Urad bi moral izvesti to oceno hitro in s sredstvi, ki ne ogrožajo morebitne prihodnje kazenske preiskave. Po zaključku ocenjevanja bi moral v primeru ugotovljenega suma kršitve, ki je v pristojnosti EJT, poročati zadevnemu tožilstvu.

(7)  Uredba (EU) 2017/1939 določa minimalne elemente, ki bi jih morala praviloma vsebovati poročila. Da bi Urad ugotovil te elemente in zbral potrebne informacije, bo morda moral opraviti predhodno oceno obtožb. Urad bi moral izvesti to oceno hitro, brez neutemeljenega odlašanja in s sredstvi, ki ne ogrožajo morebitne prihodnje kazenske preiskave. Po zaključku ocenjevanja bi moral v primeru ugotovljenega suma kršitve, ki je v pristojnosti EJT, brez neutemeljenega odlašanja poročati zadevnemu tožilstvu.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Pri celotnem postopku poročanja in komuniciranja med Uradom in EJT je treba ustrezno upoštevati veljavno zakonodajo Unije o varstvu podatkov in standardih zaupnosti.

 

(Sprememba velja za celotno besedilo.)

Obrazložitev

Narava primerov, ki jih obravnavata Urad in EJT, je takšna, da je treba upoštevati najvišje standarde varstva podatkov in zaupnosti.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Glede na strokovno znanje Urada bi morale imeti institucije, organi, uradi in agencije Unije možnost, da Urad izkoristijo za izvedbo take predhodne ocene prijav domnevnih kaznivih dejanj.

(8)  Da bi zagotovili učinkovito sodelovanje in glede na strokovno znanje, izkušnje, mandat in pooblastila Urada bi morale imeti institucije, organi, uradi in agencije Unije možnost, da Urad izkoristijo za izvedbo take predhodne ocene prijav domnevnih kaznivih dejanj.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Urad v skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 načeloma ne bi smel začeti upravne preiskave, ki je vzporedna preiskavi, ki jo EJT izvaja na podlagi istih dejstev. Vendar bo Urad v nekaterih primerih zaradi zaščite finančnih interesov Unije pred koncem kazenskega postopka, ki ga je začelo EJT, morda moral izvesti dopolnilno upravno preiskavo, da bi se ugotovilo, ali so potrebni previdnostni ukrepi ali pa je treba sprejeti finančne, disciplinske ali upravne ukrepe. Te dopolnilne preiskave so lahko med drugim primerne, kadar je treba izterjati zneske v proračun Unije na podlagi posebnih pravil o zastaranju, kadar so tvegani zneski zelo visoki ali kadar se je treba izogniti nadaljnjim izdatkom v tveganih okoliščinah z upravnimi ukrepi.

(9)  Urad v skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 ne bi smel začeti upravne preiskave, ki je vzporedna preiskavi, ki jo EJT izvaja na podlagi istih dejstev, razen v nekaterih primerih zaradi zaščite finančnih interesov Unije pred koncem kazenskega postopka, ki ga je začelo EJT, v katerih bo morda moral izvesti dopolnilno upravno preiskavo, da bi se ugotovilo, ali so potrebni previdnostni ukrepi ali pa je treba sprejeti finančne, disciplinske ali upravne ukrepe. Te dopolnilne preiskave so lahko med drugim primerne, kadar je treba izterjati zneske v proračun Unije na podlagi posebnih pravil o zastaranju, kadar so tvegani zneski zelo visoki ali kadar se je treba izogniti nadaljnjim izdatkom v tveganih okoliščinah z upravnimi ukrepi.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Uredba (EU) 2017/1939 določa, da lahko EJT od Urada zahteva take dopolnilne preiskave. Kadar je EJT ne zahteva, bi morala biti taka dopolnilna preiskava pod določenimi pogoji mogoča tudi na pobudo Urada. EJT bi zlasti moralo imeti možnost, da nasprotuje začetku ali nadaljevanju preiskave Urada ali izvajanju posebnih ukrepov v zvezi s preiskavo. Razlogi za to nasprotovanje bi morali temeljiti na potrebi po zaščiti učinkovitosti preiskave EJT in bi morali biti sorazmerni s tem ciljem. Urad ne bi smel izvajati ukrepa, ki mu je nasprotovalo EJT. Če EJT ne nasprotuje, bi moral Urad preiskavo izvesti ob tesnem posvetovanju z EJT.

(10)  Uredba (EU) 2017/1939 določa, da lahko EJT od Urada zahteva take dopolnilne preiskave. Kadar je EJT ne zahteva, bi morala biti taka dopolnilna preiskava pod določenimi pogoji mogoča tudi na pobudo Urada. EJT bi zlasti moralo imeti možnost, da nasprotuje začetku ali nadaljevanju preiskave Urada ali izvajanju posebnih ukrepov v zvezi s preiskavo, če bi bilo to v nasprotju z učinkovitostjo lastne preiskave EJT. Takšno nasprotovanje bi moralo biti vedno ustrezno utemeljeno in sorazmerno. V tem primeru Urad ne bi smel izvajati ukrepa, ki mu je nasprotovalo EJT. Če EJT ne nasprotuje, bi moral Urad preiskavo izvesti ob tesnem posvetovanju z EJT.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Urad bi moral EJT dejavno podpirati pri izvajanju preiskav. V zvezi s tem lahko EJT od Urada zahteva, naj podpre ali dopolni njegovo kazensko preiskavo z izvajanjem pooblastil na podlagi te uredbe. Urad bi moral v teh primerih te dejavnosti izvajati v mejah svojih pristojnosti in v okviru, predvidenem v tej uredbi.

(11)  Urad bi moral EJT dejavno in učinkovito podpirati pri izvajanju preiskav, na primer z zagotavljanjem ustrezne tehnične in logistične podpore. V zvezi s tem lahko EJT od Urada zahteva, naj podpre ali dopolni njegovo kazensko preiskavo z izvajanjem mandata ali pooblastil na podlagi te uredbe. Urad bi moral v teh primerih te dejavnosti izvajati v mejah svojih pristojnosti in v okviru, predvidenem v tej uredbi.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Da bi se zagotovilo učinkovito usklajevanje med Uradom in EJT, bi si morala redno izmenjevati informacije. Izmenjava informacij v fazah pred začetkom preiskav s strani Urada in EJT je zlasti pomembna zaradi zagotavljanja ustreznega usklajevanja med ustreznimi ukrepi in preprečevanja podvajanja. Urad in EJT bi morala načine te izmenjave informacij in pogoje zanjo določiti v svojih delovnih dogovorih.

(12)  Da bi se zagotovilo učinkovito usklajevanje, sodelovanje in preglednost med Uradom in EJT, bi si morala redno izmenjevati informacije. Izmenjava informacij v fazah pred začetkom preiskav s strani Urada in EJT je zlasti pomembna zaradi zagotavljanja ustreznega usklajevanja med ustreznimi ukrepi, da bi se zagotovilo dopolnjevanje in preprečilo podvajanje. Urad in EJT bi morala načine te izmenjave informacij in pogoje zanjo določiti v svojih delovnih dogovorih, vključno z možnostjo izmenjave izčrpnih postopkovnih dosjejev.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  V poročilu Komisije o evalvaciji uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 883/20136, ki je bilo sprejeto 2. oktobra 2017, je bilo ugotovljeno, da so spremembe pravnega okvira iz leta 2013 prinesle jasne izboljšave glede vodenja preiskav, sodelovanja s partnerji in pravic zadevnih oseb. Hkrati je evalvacija pokazala nekatere pomanjkljivosti, ki vplivajo na uspešnost in učinkovitost preiskav.

(13)  V poročilu Komisije o evalvaciji uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 883/20136, ki je bilo sprejeto 2. oktobra 2017, je bilo ugotovljeno, da so spremembe pravnega okvira iz leta 2013 prinesle jasne izboljšave glede vodenja preiskav, sodelovanja s partnerji in pravic zadevnih oseb. Hkrati je evalvacija pokazala nekatere pomanjkljivosti, ki vplivajo na uspešnost in učinkovitost preiskav, na primer pri izvajanju pooblastil in uporabi preiskovalnih virov urada OLAF ali v zvezi z enotnimi pogoji za izvajanje notranjih preiskav, sodelovanjem med državami članicami in njihovimi institucijami na eni ter uradi, agencijami, organi in institucijami EU na drugi strani, pa tudi v zvezi z razlikami pri uveljavljanju določb pravnega okvira Unije.

_________________

_________________

6 COM(2017) 589. Poročilu sta bila priložena evalvacijski delovni dokument služb Komisije, SWD(2017) 332, in mnenje nadzornega odbora Urada št. 2/2017.

6 COM(2017) 589. Poročilu sta bila priložena evalvacijski delovni dokument služb Komisije, SWD(2017) 332, in mnenje nadzornega odbora Urada št. 2/2017.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Te spremembe ne vplivajo na procesna jamstva, ki se uporabljajo v okviru preiskav. Urad mora uporabljati procesna jamstva Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbe Sveta (Euratom, ES) št. 2185/967 ter tista iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Urad v skladu s tem okvirom preiskave izvaja objektivno, nepristransko in zaupno, poskuša pridobiti dokaze v korist preiskovanca in zoper njega ter izvaja preiskovalna dejanja na podlagi pisnega pooblastila in po preskusu zakonitosti. Urad mora zagotoviti spoštovanje pravic zadevnih oseb, ki so predmet njegovih preiskav, vključno z domnevo nedolžnosti in pravico, da se izogne izpovedovanju zoper sebe. Preiskovanci imajo med zaslišanjem med drugim pravico do pomoči osebe po lastni izbiri, pravico, da potrdijo zapisnik zaslišanja, in pravico, da uporabljajo kateri koli uradni jezik Unije. Preiskovanci imajo tudi pravico, da pred pripravo sklepnih ugotovitev podajo pripombe v zvezi z dejstvi v zadevi.

(15)  Te spremembe ne vplivajo na procesna jamstva, ki se uporabljajo v okviru preiskav. Urad mora uporabljati procesna jamstva Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbe Sveta (Euratom, ES) št. 2185/967 ter tista iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Urad v skladu s tem okvirom preiskave izvaja objektivno, nepristransko in zaupno, poskuša pridobiti dokaze v korist preiskovanca in zoper njega ter izvaja preiskovalna dejanja na podlagi pisnega pooblastila in po preskusu zakonitosti. EJT in Urad morata zagotoviti spoštovanje pravic zadevnih oseb, ki so predmet njunih preiskav, vključno z domnevo nedolžnosti in pravico, da se izogne izpovedovanju zoper sebe. Preiskovanci imajo med zaslišanjem med drugim pravico do pomoči osebe po lastni izbiri, pravico, da potrdijo zapisnik zaslišanja, in pravico, da uporabljajo kateri koli uradni jezik Unije. Preiskovanci imajo tudi pravico, da pred pripravo sklepnih ugotovitev podajo pripombe v zvezi z dejstvi v zadevi.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  Sodelujoče države članice bi se morale strinjati, da bodo sodelovale z EJT in Uradom, da se omogoči učinkovito izvajanje preiskav.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Kadar Urad potrebuje pomoč pristojnih nacionalnih organov, zlasti kadar gospodarski subjekt nasprotuje pregledu in inšpekciji na kraju samem, bi morale države članice zagotoviti učinkovito delovanje Urada ter mu zagotoviti potrebno pomoč v skladu z ustreznimi pravili nacionalnega procesnega prava.

(19)  Kadar Urad potrebuje pomoč pristojnih nacionalnih organov, zlasti kadar gospodarski subjekt nasprotuje pregledu in inšpekciji na kraju samem, bi morale države članice zagotoviti učinkovito delovanje Urada ter mu priskrbeti potrebno pomoč v skladu z ustreznimi pravili nacionalnega procesnega prava.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Urad bi moral imeti možnost, da v okviru te dolžnosti sodelovanja od gospodarskih subjektov, ki bi lahko bili vpleteni v zadevo v preiskavi ali bi lahko imeli ustrezne informacije, zahteva predložitev ustreznih informacij. Pri izpolnjevanju takih zahtev gospodarskim subjektom ni treba priznati, da so storili nezakonito dejanje, vendar morajo odgovoriti na konkretna vprašanja in zagotoviti dokumente, tudi ko je mogoče tako informacijo uporabiti proti njim ali proti drugemu subjektu kot dokazno gradivo za ugotavljanje nezakonitega dejanja.

(21)  Urad bi moral imeti možnost, da v okviru te dolžnosti sodelovanja od gospodarskih subjektov, ki bi lahko bili vpleteni v zadevo v preiskavi ali bi lahko imeli ustrezne informacije, zahteva predložitev teh informacij. Kar zadeva zaščito oseb, ki poročajo o kršitvah prava Unije, zlasti o kaznivih dejanjih in kršitvah v zvezi s finančnimi interesi EU, se uporablja Direktiva (EU) 2018/... [sklicevanje na direktivo o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije]. Pri izpolnjevanju takih zahtev gospodarskim subjektom ni treba priznati, da so storili nezakonito dejanje, vendar morajo odgovoriti na konkretna vprašanja.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Gospodarski subjekti bi morali imeti možnost, da med pregledi in inšpekcijami na kraju samem uporabljajo kateri koli uradni jezik države članice, v kateri poteka pregled, in pravico do pomoči osebe po lastni izbiri, vključno z zunanjim pravnim svetovalcem. Vendar prisotnost pravnega svetovalca ne bi smela biti pravni pogoj za veljavnost pregledov in inšpekcij na kraju samem. Da bi se zagotovila učinkovitost pregledov in inšpekcij na kraju samem, zlasti kar zadeva tveganje za izginotje dokazov, bi moral Urad imeti možnost dostopa do prostorov, zemljišč, prevoznih sredstev ali drugih prostorov in površin, ki se uporabljajo za poslovne namene, ne da bi moral čakati, da se gospodarski subjekt posvetuje s svojim pravnim svetovalcem. Pred začetkom izvajanja pregleda bi se lahko strinjal le s kratko razumno zamudo zaradi posvetovanja s pravnim svetovalcem. Vsaka taka zamuda mora biti čim manjša.

(22)  Gospodarski subjekti bi morali imeti možnost, da med pregledi in inšpekcijami na kraju samem uporabljajo kateri koli uradni jezik države članice, v kateri poteka pregled, in pravico do pomoči osebe po lastni izbiri, vključno z zunanjim pravnim svetovalcem. Vendar prisotnost pravnega svetovalca ne bi smela biti pravni pogoj za veljavnost pregledov in inšpekcij na kraju samem. Da bi se zagotovila učinkovitost pregledov in inšpekcij na kraju samem, zlasti kar zadeva tveganje za izginotje dokazov, bi moral Urad imeti možnost dostopa do prostorov, zemljišč, prevoznih sredstev ali drugih prostorov in površin, ki se uporabljajo za poslovne namene, ne da bi moral čakati, da se gospodarski subjekt posvetuje s svojim pravnim svetovalcem, posvetovanja pa tudi ne bi smel preprečiti. Pred začetkom izvajanja pregleda bi se lahko strinjal le s kratko razumno zamudo zaradi posvetovanja s pravnim svetovalcem. Vsaka taka zamuda mora biti čim manjša, pri tem pa je treba obvezno upoštevati postopkovna jamstva in pravice zadevnega gospodarskega subjekta.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Urad bi moral razpolagati z ustreznimi sredstvi za sledenje toku denarja, da bi odkril način delovanja, značilen za številna goljufiva ravnanja. Danes lahko s sodelovanjem in pomočjo nacionalnih organov v več državah članicah pridobi bančne informacije, ki so pomembne za njegovo preiskovalno dejavnost in shranjene pri kreditnih institucijah. Da bi se zagotovil učinkovit pristop v vsej Uniji, bi bilo treba v Uredbi določiti dolžnost pristojnih nacionalnih organov, da Uradu zagotovijo informacije o bančnih in plačilnih računih v okviru svoje splošne dolžnosti, da mu zagotovijo pomoč. To sodelovanje bi praviloma moralo potekati prek finančnoobveščevalnih enot v državah članicah. Pri zagotavljanju te pomoči Uradu bi morali nacionalni organi ravnati v skladu z ustreznimi določbami procesnega prava, predvidenimi v nacionalni zakonodaji zadevne države članice.

(26)  Urad bi moral razpolagati z ustreznimi sredstvi za sledenje toku denarja, da bi odkril način delovanja, značilen za številna goljufiva ravnanja. Danes lahko s sodelovanjem in pomočjo nacionalnih organov v več državah članicah pridobi bančne informacije, ki so pomembne za njegovo preiskovalno dejavnost in shranjene pri kreditnih institucijah. Da bi se zagotovil učinkovit pristop v vsej Uniji, bi bilo treba v Uredbi določiti dolžnost pristojnih nacionalnih organov, da Uradu zagotovijo informacije o bančnih in plačilnih računih v okviru svoje splošne dolžnosti, da mu zagotovijo pomoč. To sodelovanje bi praviloma moralo potekati prek finančnoobveščevalnih enot v državah članicah. Pri zagotavljanju te pomoči Uradu bi morali nacionalni organi ravnati v skladu z ustreznimi določbami procesnega prava, predvidenimi v nacionalni zakonodaji zadevne države članice, ter EJT in Uradu ustrezno in pravočasno sporočati vse informacije, ki so pomembne za preiskavo.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Hitro posredovanje informacij s strani Urada zaradi sprejetja previdnostnih ukrepov je bistveno orodje za zaščito finančnih interesov Unije. Da bi v zvezi s tem zagotovili tesno sodelovanje med Uradom ter institucijami, uradi, organi in agencijami Unije, bi bilo treba slednjim omogočiti, da se kadar koli posvetujejo z Uradom, da bi odločali o ustreznih previdnostnih ukrepih, vključno z ukrepi za zaščito dokazov.

(27)  Hitro in pravočasno posredovanje informacij s strani Urada zaradi sprejetja previdnostnih ukrepov je bistveno orodje za zaščito finančnih interesov Unije. Da bi v zvezi s tem zagotovili tesno sodelovanje med Uradom ter institucijami, uradi, organi in agencijami Unije, bi bilo treba slednjim omogočiti, da se kadar koli posvetujejo z Uradom, da bi odločali o ustreznih previdnostnih ukrepih, vključno z ukrepi za zaščito dokazov.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27a)  Da bi se preprečilo nepotrebno odlašanje, ki bi lahko imelo škodljive posledice za druge preiskave, na primer v nekaterih primerih odvzema imunitete, bi morala EJT in Urad svoje preiskave izvajati pravočasno.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Mandat Urada vključuje zaščito prihodkov v proračun Unije, ki izhajajo iz lastnih sredstev iz naslova DDV. Na tem področju bi moral biti Urad sposoben podpreti in dopolniti dejavnosti držav članic s preiskavami, izvedenimi v skladu z njegovimi pooblastili, usklajevanjem pristojnih nacionalnih organov v zapletenih, nadnacionalnih zadevah, ter podporo in pomočjo državam članicam in EJT. V ta namen bi moral imeti Urad možnost izmenjave informacij prek mreže Eurofisc, ustanovljene z Uredbo Sveta (EU) št. 904/20109, da bi spodbudil in olajšal sodelovanje v boju proti goljufijam na področju DDV.

(29)  Mandat Urada vključuje zaščito prihodkov v proračun Unije, ki izhajajo iz lastnih sredstev iz naslova DDV. Na tem področju bi moral biti Urad sposoben podpreti in dopolniti dejavnosti držav članic s preiskavami, izvedenimi v skladu z njegovimi pooblastili, usklajevanjem pristojnih nacionalnih organov v zapletenih, nadnacionalnih zadevah, ter podporo in pomočjo državam članicam in EJT. V ta namen bi moral imeti Urad možnost izmenjave informacij prek mreže Eurofisc, ustanovljene z Uredbo Sveta (EU) št. 904/20109, ob upoštevanju določb Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta9a, da bi spodbudil in olajšal sodelovanje v boju proti goljufijam na področju DDV.

_________________

_________________

9 Uredba Sveta (EU) št. 904/2010 z dne 7. oktobra 2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (UL L 268, 12.10.2010, str. 1).

9 Uredba Sveta (EU) št. 904/2010 z dne 7. oktobra 2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (UL L 268, 12.10.2010, str. 1).

 

9a Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 1 – odstavek 4 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4a.  Urad vzpostavi in ohranja tesen odnos z Evropskim javnim tožilstvom (v nadaljnjem besedilu: EJT), ustanovljenim v okrepljenem sodelovanju z Uredbo Sveta (EU) 2017/193913. Ta odnos temelji na medsebojnem sodelovanju in izmenjavi informacij. Njegov namen je zlasti zagotoviti, da se z dopolnjevanjem njunih ustreznih mandatov in podporo, ki jo Urad zagotavlja EJT, za zaščito finančnih interesov Unije uporabijo vsa razpoložljiva sredstva.

4a.  Urad vzpostavi in ohranja tesen odnos z Evropskim javnim tožilstvom (v nadaljnjem besedilu: EJT), ustanovljenim v okrepljenem sodelovanju z Uredbo Sveta (EU) 2017/193913. Ta odnos temelji na medsebojnem sodelovanju, dopolnjevanju, preprečevanju podvajanja in izmenjavi informacij. Njegov namen je zlasti zagotoviti, da se z dopolnjevanjem njunih ustreznih mandatov in podporo, ki jo Urad zagotavlja EJT, za zaščito finančnih interesov Unije uporabijo vsa razpoložljiva sredstva, vključno s tehnično in logistično podporo.

_________________

_________________

13 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).

13 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).

 

(Sprememba velja za celotno besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 3 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pregledi in inšpekcije na kraju samem se izvedejo v skladu s to uredbo in, če zadeva ne spada na področje uporabe te uredbe, z Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96.

2.  Pregledi in inšpekcije na kraju samem se izvedejo v skladu s to uredbo in, če zadeva ne spada na področje uporabe te uredbe, z Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96 ter vso ustrezno zakonodajo Unije o varstvu podatkov.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 3 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Gospodarski subjekti sodelujejo z Uradom med njegovimi preiskavami. Urad lahko od gospodarskih subjektov zahteva ustne informacije, med drugim z intervjuji, in pisne informacije.

3.  Gospodarski subjekti morajo sodelovati z Uradom med njegovimi preiskavami. Urad lahko od gospodarskih subjektov zahteva ustne informacije, med drugim z intervjuji, in pisne informacije, ki se ustrezno dokumentirajo in obdelujejo v skladu s standardi zaupnosti in zakonodajo o varstvu podatkov.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Sodelujoče države članice zagotovijo, da njihovi ustrezni nacionalni organi zagotavljajo ustrezno in učinkovito izvajanje preiskav EJT in Urada.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 3 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Urad pri izvajanju teh pooblastil deluje skladno s procesnimi jamstvi iz te uredbe in Uredbe (Euratom, ES) št. 2185/96. Zadevni gospodarski subjekt ima med pregledom in inšpekcijo na kraju samem pravico, da se izogne izpovedovanju zoper sebe, in pravico do pomoči osebe po lastni izbiri. Pri podajanju izjav med pregledi na kraju samem se gospodarskemu subjektu omogoči, da uporabi kateri koli uradni jezik države članice, v kateri je. Pravica do pomoči osebe po lastni izbiri Uradu ne preprečuje dostopa do prostorov gospodarskega subjekta in ne sme neupravičeno odložiti začetka pregleda.

5.  Urad pri izvajanju teh pooblastil deluje skladno s procesnimi jamstvi iz te uredbe in Uredbe (Euratom, ES) št. 2185/96, pa tudi Uredbe (EU) 2018/1725*. Zadevni gospodarski subjekt ima med pregledom in inšpekcijo na kraju samem pravico, da se izogne izpovedovanju zoper sebe, in pravico do pomoči osebe po lastni izbiri. Pri podajanju izjav med pregledi na kraju samem ima gospodarski subjekt možnost, da uporabi kateri koli uradni jezik države članice, v kateri je. Pravica do pomoči osebe po lastni izbiri za omejeno in razumno obdobje Uradu ne preprečuje dostopa do prostorov gospodarskega subjekta in ne sme neupravičeno odložiti začetka pregleda.

 

_________________

 

* Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

 

(Sprememba velja za celotno besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na zahtevo Urada pristojni organ zadevne države članice osebju Urada zagotovi pomoč, potrebno za učinkovito izvedbo njegovih nalog, kakor je podrobno določeno v pisnem pooblastilu iz člena 7(2).

Na zahtevo Urada pristojni organ zadevne države članice osebju Urada brez odlašanja zagotovi pomoč, potrebno za učinkovito izvedbo njegovih nalog, kakor je podrobno določeno v pisnem pooblastilu iz člena 7(2).

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zadevna država članica v skladu z Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96 zagotovi, da je osebju Urada dovoljen dostop do vseh informacij in dokumentov, ki se nanašajo na zadevo, ki je predmet preiskave, in za katere se izkaže, da so potrebni za uspešno in učinkovito izvedbo pregledov in inšpekcij na kraju samem, in da lahko osebje z zavarovanjem teh dokumentov ali podatkov izključi nevarnost njihovega izginotja.

Zadevna država članica v skladu z Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96 zagotovi, da je osebju Urada dovoljen dostop do vseh informacij in dokumentov, ki se nanašajo na zadevo, ki je predmet preiskave, in za katere se izkaže, da so potrebni za uspešno in učinkovito ter sorazmerno izvedbo pregledov in inšpekcij na kraju samem, in da lahko osebje z zavarovanjem teh dokumentov ali podatkov izključi nevarnost njihovega izginotja. V celoti se spoštujejo temeljne pravice, zlasti pravica do zasebnosti.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 3 – odstavek 7 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar osebje Urada ugotovi, da gospodarski subjekt nasprotuje pregledu ali inšpekciji na kraju samem, odobreni v skladu s to uredbo, mu zadevna država članica zagotovi potrebno pomoč organov kazenskega pregona, da lahko Urad učinkovito in brez nepotrebnega odlašanja izvede pregled ali inšpekcijo na kraju samem.

Kadar osebje Urada ugotovi, da gospodarski subjekt nasprotuje pregledu ali inšpekciji na kraju samem, odobreni v skladu s to uredbo, mu zadevna država članica priskrbi potrebno pomoč organov kazenskega pregona, da lahko Urad učinkovito in brez nepotrebnega odlašanja izvede pregled ali inšpekcijo na kraju samem.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 3 – odstavek 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Urad lahko med zunanjo preiskavo dostopa do vseh pomembnih informacij in podatkov, ne glede na nosilec, na katerem so shranjeni, s katerimi razpolagajo institucije, organi, uradi in agencije ter so povezani z zadevo, ki je predmet preiskave, kadar je to potrebno, da se ugotovi, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali katerega koli drugega nezakonitega dejanja, ki škodi finančnim interesom Unije. V ta namen se uporabi člen 4(2) in (4).

9.  Urad lahko med zunanjo preiskavo dostopa do vseh pomembnih informacij in podatkov, ne glede na nosilec, na katerem so shranjeni, s katerimi razpolagajo institucije, organi, uradi in agencije ter so povezani z zadevo, ki je predmet preiskave, kadar je to potrebno, da se ugotovi, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali katerega koli drugega nezakonitega dejanja, ki škodi finančnim interesom Unije, pri tem pa je treba upoštevati zaupnost preiskav, legitimne pravice zadevnih oseb in po potrebi nacionalne določbe, ki se uporabljajo v sodnih postopkih. V ta namen se uporabi člen 4(2) in (4).

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 4 – odstavek 2– pododstavek b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  lahko Urad od uradnikov, drugih uslužbencev, članov institucij ali organov, vodij uradov ali agencij ali članov osebja zahteva ustne informacije, med drugim z intervjuji, in pisne informacije.

(b)  lahko Urad od uradnikov, drugih uslužbencev, članov institucij ali organov, vodij uradov ali agencij ali članov osebja zahteva ustne informacije, med drugim z intervjuji, in pisne informacije, ki se natančno dokumentirajo v skladu s predpisi o zaupnosti in standardi Unije za varstvo podatkov.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v člen 12d lahko generalni direktor začne preiskavo, če obstaja dovolj utemeljen sum, ki lahko temelji tudi na informacijah tretje ali anonimne osebe, o storitvi dejanja goljufije ali korupcije ali katerih koli drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije.;

Brez poseganja v člen 12d lahko generalni direktor začne preiskavo, če obstaja dovolj utemeljen sum ali je opaziti očitne znake, ki lahko temeljijo tudi na informacijah tretje ali anonimne osebe, o storitvi dejanja goljufije ali korupcije ali katerih koli drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije.;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka a

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristojni organi držav članic zagotavljajo vso pomoč, ki jo osebje Urada potrebuje, da svoje naloge v skladu s to uredbo opravlja učinkovito in brez nepotrebnega odlašanja.;

Pristojni organi držav članic poskrbijo za vso pomoč, ki jo osebje Urada potrebuje, da svoje naloge v skladu s to uredbo opravlja učinkovito in brez nepotrebnega odlašanja.;

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka d

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 7 – odstavek 6 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poleg prvega pododstavka se lahko zadevna institucija, organ, urad ali agencija kadar koli posvetuje z Uradom, da bi sprejela vse ustrezne previdnostne ukrepe v tesnem sodelovanju z Uradom, vključno z ukrepi za zaščito dokaznega gradiva, pri čemer o taki odločitvi nemudoma obvesti Urad.

Poleg prvega pododstavka se lahko zadevna institucija, organ, urad ali agencija kadar koli posvetuje z Uradom, da bi sprejela vse ustrezne previdnostne ukrepe v tesnem sodelovanju z Uradom in brez podvajanja njegovih prizadevanj, vključno z ukrepi za zaščito dokaznega gradiva, pri čemer o taki odločitvi nemudoma obvesti Urad. Urad konstruktivno in v popolni sinergiji sodeluje z zadevnim organom, uradom ali agencijo;

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka e

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 7 – odstavek 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„8.  Če preiskave ni mogoče zaključiti v 12 mesecih od njenega začetka, generalni direktor po poteku teh 12 mesecev ter nato vsakih šest mesecev poroča nadzornemu odboru, pri čemer navede razloge in po potrebi predvidene popravne ukrepe za pospešitev preiskave.“;

„8.  Če preiskave ni mogoče zaključiti v 12 mesecih od njenega začetka, generalni direktor po poteku teh 12 mesecev ter nato vsakih šest mesecev poroča nadzornemu odboru, pri čemer navede razloge in predvidene popravne ukrepe za pospešitev preiskave.“;

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar institucije, organi, uradi in agencije poročajo EJT v skladu s členom 24 Uredbe (EU) 2017/1939, lahko namesto tega Uradu posredujejo kopijo poročila, poslanega EJT.;

Kadar institucije, organi, uradi in agencije poročajo EJT v skladu s členom 24 Uredbe (EU) 2017/1939, Uradu posredujejo kopijo poročila, poslanega EJT.;

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Institucije, organi, uradi in agencije ter, razen če je to v nasprotju z nacionalnim pravom, pristojni organi držav članic na zahtevo Urada ali na lastno pobudo posredujejo Uradu vse razpoložljive dokumente ali informacije, ki se nanašajo na preiskavo Urada, ki se izvaja.

Institucije, organi, uradi in agencije ter, razen če je to v nasprotju z nacionalnim pravom, pristojni organi držav članic na zahtevo Urada ali na lastno pobudo brez odlašanja posredujejo Uradu vse razpoložljive dokumente ali informacije, ki se nanašajo na preiskavo Urada, ki se izvaja.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka c

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 8 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Institucije, organi, uradi in agencije ter, razen če je to v nasprotju z nacionalnim pravom, pristojni organi držav članic Uradu posredujejo vse druge pomembne razpoložljive dokumente ali informacije, ki se nanašajo na boj proti goljufijam, korupciji in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo finančnim interesom Unije.;

3.  Institucije, organi, uradi in agencije ter, razen če je to v nasprotju z nacionalnim pravom, pristojni organi držav članic Uradu brez odlašanja posredujejo vse druge pomembne razpoložljive dokumente ali informacije, ki se nanašajo na boj proti goljufijam, korupciji in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo finančnim interesom Unije.;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka a a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 10 – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)   doda se naslednji odstavek 5a:

 

„5a.  Osebe, ki Uradu poročajo o kaznivih dejanjih in kršitvah v zvezi s finančnimi interesi EU, se v celoti zaščiti, zlasti z evropsko zakonodajo o zaščiti oseb, ki poročajo o kršitvah prava Unije“.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročilu se lahko priložijo priporočila generalnega direktorja glede ukrepov, ki jih je treba sprejeti. V teh priporočilih so po potrebi navedeni vsi disciplinski, upravni, finančni in/ali sodni ukrepi zadevnih institucij, organov, uradov in agencij ter pristojnih organov držav članic, zlasti pa ocena zneskov, ki jih je treba izterjati, in predhodna pravna opredelitev ugotovljenih dejstev.;

Poročilu se lahko priložijo dokumentirana priporočila generalnega direktorja glede ukrepov, ki jih je treba sprejeti. V teh priporočilih so po potrebi navedeni vsi disciplinski, upravni, finančni in/ali sodni ukrepi zadevnih institucij, organov, uradov in agencij ter pristojnih organov držav članic, zlasti pa ocena zneskov, ki jih je treba izterjati, in predhodna pravna opredelitev ugotovljenih dejstev.;

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka b

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Urad sprejme ustrezne notranje ukrepe, s katerimi zagotavlja stalno kakovost končnih poročil in priporočil, ter razmisli, ali je treba pregledati smernice o preiskovalnih postopkih ter odpraviti morebitne nedoslednosti.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka b

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročila, ki jih pripravi Urad, so dopustni dokazi v sodnih postopkih pred sodišči Unije in v upravnih postopkih v Uniji.;

Poročila, ki jih pripravi Urad, so dopustni dokazi v sodnih postopkih pred sodišči Unije in v upravnih postopkih v Uniji, če so bila pripravljena v skladu z zakonom.;

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 – odstavek 1 – drugi stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Informacije po potrebi posreduje tudi zadevni instituciji, organu, uradu ali agenciji.“;

Da bi se preprečilo nepotrebno odlašanje, ki bi lahko imelo škodljive posledice za druge preiskave, na primer v nekaterih primerih odvzema imunitete, informacije na zahtevo po potrebi posreduje tudi zadevni instituciji, organu, uradu ali agenciji.“;

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 c – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Urad EJT brez nepotrebnega odlašanja poroča o vsakem kaznivem ravnanju, za katero bi lahko EJT izvajalo svojo pristojnost v skladu s členom 22 ter členom 25(2) in (3) Uredbe (EU) 2017/1939. Poročilo se pošlje kadar koli pred preiskavo Urada ali med njo.

1.  Urad nemudoma obvesti EJT in brez nepotrebnega odlašanja poroča o vsakem kaznivem ravnanju, za katero bi lahko EJT izvajalo svojo pristojnost v skladu s členom 22 ter členom 25(2) in (3) Uredbe (EU) 2017/1939. Poročilo se pošlje kadar koli pred preiskavo Urada ali med njo.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 c – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Poročilo vsebuje vsaj opis dejstev, vključno z oceno škode, ki je bila ali bi lahko bila povzročena, morebitno pravno kvalifikacijo in vse razpoložljive informacije o morebitnih žrtvah, osumljencih in drugih vpletenih osebah.

2.  Poročilo vsebuje vsa dejstva in informacije, znane Uradu, vključno z oceno škode, ki je bila ali bi lahko bila povzročena, morebitno pravno kvalifikacijo in vse razpoložljive informacije o morebitnih žrtvah, osumljencih in drugih vpletenih osebah.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 c – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uradu ni treba EJT poročati o očitno neutemeljenih obtožbah.

Urad EJT poroča le o utemeljenih obtožbah, posreduje pa tudi letne podatke o njihovem številu in vsebini.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12 f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 12 fa

 

Sočasne preiskave

 

1.  Če preiskava poteka v državi članici, ki je članica EJT, in državi članici, ki ni članica EJT, Urad in EJT skleneta delovni dogovor v skladu s členom 99(3) Uredbe Sveta (EU) 2017/1939. Delovni dogovor vsebuje vsaj določbe o izmenjavi vseh informacij, medsebojnem sprejemanju dokazov in poročil ter postopkovnih varovalih, ki so enakovredna tistim, navedenim v Poglavju VI Uredbe Sveta (EU) 2017/1939 o izmenjavi osebnih podatkov.

 

2.  Države članice sodelujejo z Uradom in EJT ter podpirajo njune dejavnosti in preiskave.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Preiskave, ki jih je izvedel Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) glede sodelovanja z Evropskim javnim tožilstvom, in učinkovitost preiskav urada OLAF

Referenčni dokumenti

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

CONT

5.7.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

5.7.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Jean-Marie Cavada

9.7.2018

Obravnava v odboru

20.11.2018

 

 

 

Datum sprejetja

23.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Lola Sánchez Caldentey

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

PPE

József Szájer

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (11.1.2019)

za Odbor za proračunski nadzor

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitostjo preiskav urada OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Pripravljavka mnenja: Monica Macovei

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je v okviru svojih prizadevanj za večjo zaščito finančnih interesov Unije maja 2018 predlagala, da se Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), spremeni. Ta predlog je bil predložen po tem, ko je bila julija 2017 sprejeta direktiva o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava, oktobra 2017 pa uredba o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT).

Spremenjena uredba naj bi začela veljati konec leta 2020, preden bi EJT začelo delovati.

Splošni cilj predloga je prilagoditi in okrepiti mehanizme za zaščito finančnih interesov EU. To bi bilo treba doseči zlasti tako, da se položijo temelji za učinkovito sodelovanje z EJT, ki bi moralo temeljiti na načelih tesnega sodelovanja, izmenjave informacij, dopolnjevanja in nepodvajanja. EJT bo izvajalo kazenske preiskave in kazenski pregon, urad OLAF pa bo še naprej izvajal le upravne preiskave v zvezi s finančnimi interesi EU in tako dopolnjeval delo EJT in prispeval k uresničevanju skupnega cilja.

Pripravljavka mnenja meni, da je izjemno pomembno zagotoviti, da zaradi prihodnjega odnosa med EJT in uradom OLAF ne bo prihajalo do dolgotrajnih sporov glede pristojnosti. Zato bi morala EJT in urad OLAF v okviru svojih sistemov za vodenje zadev uporabljati sistem javljanja zadetkov, s pomočjo katerega je mogoče ustrezne informacije o zadevah, ki se izvajajo, takoj preveriti. Ker je v zvezi s sistemom EJT za vodenje zadev potrebna visoka raven varnosti, bi moral Urad obvestiti osebo, ki jo imenuje EJT in ki bi morala v sistemu EJT za vodenje zadev preveriti, ali EJT že izvaja preiskavo istih dejstev.

V poročilu je navedeno tudi, da bi moral Urad EJT nemudoma obvestiti o vsakem kaznivem ravnanju, za katero bi lahko EJT izvajalo svojo pristojnost. Obvestilo lahko na zahtevo EJT dopolnjuje poročilo, pripravljeno v tesnem posvetovanju z njim. Tako bi se EJT lahko hitro odzvalo in bi bilo poskrbljeno za to, da bi bile vse kazenske preiskave izvedene popolnoma v skladu s postopkovnimi zaščitnimi ukrepi, ki se uporabljajo za EJT.

V poročilu je navedeno, da lahko Urad dopolnilne preiskave, ki se začnejo ali nadaljujejo na pobudo generalnega direktorja Urada, izvaja le v soglasju z EJT. Če EJT začetku takšnih preiskav nasprotuje, jih Urad ne bi smel izvajati.

Pripravljavka mnenja meni, da bi morali institucije, organi, uradi in agencije zahteve za izvedbo ocene prijav domnevnih kaznivih dejanj v skladu s členom 24(1) uredbe o EJT nasloviti neposredno na EJT.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Iz poročila Komisije o evalvaciji uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 izhaja, da ni povsem jasno, v kakšnem obsegu omenjena uredba določa uporabo nacionalnega prava. Različne razlage zadevnih določb in razlike med nacionalnimi zakonodajami povzročajo razdrobljenost v zvezi z izvrševanjem pooblastil urada OLAF v državah članicah, kar v nekaterih primerih zmanjšuje zmožnost urada OLAF, da bi uspešno izvajal preiskave in ne nazadnje prispeval k cilju Pogodbe glede učinkovite zaščite finančnih interesov v vsej Uniji.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Zaradi skupnega cilja ohranjanja integritete proračuna Unije bi morala Urad in EJT vzpostaviti in vzdrževati tesen odnos, ki temelji na iskrenem sodelovanju in je namenjen zagotavljanju dopolnjevanja njunih mandatov in usklajevanju njunih dejavnosti, zlasti v zvezi z obsegom okrepljenega sodelovanja za ustanovitev EJT. Odnos bi moral nazadnje prispevati k zagotavljanju, da se za zaščito finančnih interesov Unije uporabijo vsa sredstva in prepreči nepotrebno podvajanje prizadevanj.

(4)  Zaradi skupnega cilja ohranjanja integritete proračuna Unije bi morala Urad in EJT vzpostaviti in vzdrževati tesen odnos, ki temelji na iskrenem sodelovanju in je namenjen zagotavljanju dopolnjevanja njunih mandatov in usklajevanju njunih dejavnosti, zlasti v zvezi z obsegom okrepljenega sodelovanja za ustanovitev EJT. Odnos bi moral nazadnje prispevati k zagotavljanju, da se za zaščito finančnih interesov Unije uporabijo vsa sredstva in prepreči nepotrebno podvajanje prizadevanj. EJT in Urad se spodbuja, da se za namene spodbujanja dobrega sodelovanja redno sestajata, zlasti da bi dobila pregled nad preiskavami, ki se izvajajo, ter tako opredelila trende in odkrila morebitne povezave med primeri.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Splošni mandat urada OLAF se po ustanovitvi EJT ne bi smel spremeniti, temveč bi moralo biti njegovo delovanje na različne načine prilagojeno obstoju EJT. Urad OLAF bi moral biti še naprej pristojen za upravne preiskave domnevnih goljufij in drugih nepravilnosti v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije ter v vseh državah članicah, da bi izdal priporočila glede sprožitve sodnih, disciplinskih, finančnih ali upravnih postopkov.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Urad, pa tudi vse institucije, organi, uradi in agencije Unije ter pristojni nacionalni organi morajo v skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 EJT brez nepotrebnega odlašanja poročati o vsakem kaznivem ravnanju, za katero bi lahko EJT izvajalo svojo pristojnost. Ker je Urad pristojen za izvajanje upravnih preiskav goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije, je v najboljšem položaju in najbolje opremljen, da deluje kot naravni partner in prednostni vir informacij za EJT.

(5)  Urad, pa tudi vse institucije, organi, uradi in agencije Unije ter pristojni nacionalni organi morajo v skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 EJT brez nepotrebnega odlašanja poročati o vsakem kaznivem ravnanju, za katero bi lahko EJT izvajalo svojo pristojnost. Ker je Urad pristojen za izvajanje upravnih preiskav goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije, je v najboljšem položaju in najbolje opremljen, da deluje kot naravni partner in prednostni vir informacij za EJT. To še zlasti velja, kadar so predmet preiskave države članice, ki so vključene v okrepljeno sodelovanje za ustanovitev EJT, in države članice, ki to niso.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Elementi, ki kažejo na morebitno kaznivo ravnanje, za katero je pristojno EJT, so lahko v praksi prisotni v prvotnih obtožbah, ki jih je prejel Urad, ali pa se lahko pojavijo šele med upravno preiskavo, ki jo Urad začne na podlagi sumov o upravni nepravilnosti. Da bi Urad izpolnil svojo obveznost poročanja EJT, bi moral odvisno od primera o kaznivem ravnanju poročati na kateri koli stopnji pred preiskavo ali med njo.

(6)  Elementi, ki kažejo na morebitno kaznivo ravnanje, za katero je pristojno EJT, so lahko v praksi prisotni v prvotnih obtožbah, ki jih je prejel Urad, ali pa se lahko pojavijo šele med upravno preiskavo, ki jo Urad začne na podlagi sumov o upravni nepravilnosti. Da bi Urad izpolnil svojo obveznost poročanja EJT, bi ga moral odvisno od primera o vsakem kaznivem ravnanju nemudoma obvestiti. Po tem obvestilu bi bilo treba brez nepotrebnega odlašanja predložiti poročilo. Obvestilo in poročilo se lahko pošljeta na kateri koli stopnji pred preiskavo ali med njo. Informacije, ki jih Urad prejme, bi bilo treba v vsakem primeru čim prej sporočiti EJT.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Uredba (EU) 2017/1939 določa minimalne elemente, ki bi jih morala praviloma vsebovati poročila. Da bi Urad ugotovil te elemente in zbral potrebne informacije, bo morda moral opraviti predhodno oceno obtožb. Urad bi moral izvesti to oceno hitro in s sredstvi, ki ne ogrožajo morebitne prihodnje kazenske preiskave. Po zaključku ocenjevanja bi moral v primeru ugotovljenega suma kršitve, ki je v pristojnosti EJT, poročati zadevnemu tožilstvu.

(7)  Uredba (EU) 2017/1939 določa minimalne elemente, ki bi jih morala poročila praviloma vsebovati, da bi poročanje o kazenskih zadevah postalo bolj učinkovito. Urad bi moral EJT poleg teh elementov posredovati vse ustrezne informacije, ki so mu na voljo. Da bi Urad te elemente preveril in zbral potrebne informacije, bo morda moral opraviti predhodno oceno obtožb. Urad bi moral to oceno izvesti kar najhitreje in s sredstvi, ki ne ogrožajo morebitne prihodnje kazenske preiskave. Po zaključku ocenjevanja bi moral v primeru ugotovljenega suma kršitve, ki je v pristojnosti EJT, nemudoma poročati zadevnemu tožilstvu.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Glede na strokovno znanje Urada bi morale imeti institucije, organi, uradi in agencije Unije možnost, da Urad izkoristijo za izvedbo take predhodne ocene prijav domnevnih kaznivih dejanj.

(8)  Glede na strokovno znanje Urada bi morale imeti institucije, organi, uradi in agencije Unije možnost, da, kadar ocene prijav domnevnih kaznivih dejanj ne morejo izvesti sami, za izvedbo take ocene izkoristijo Urad. To pa ne bi smelo preprečevati, da bi bilo EJT pravočasno obveščeno.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Urad v skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 načeloma ne bi smel začeti upravne preiskave, ki je vzporedna preiskavi, ki jo EJT izvaja na podlagi istih dejstev. Vendar bo Urad v nekaterih primerih zaradi zaščite finančnih interesov Unije pred koncem kazenskega postopka, ki ga je začelo EJT, morda moral izvesti dopolnilno upravno preiskavo, da bi se ugotovilo, ali so potrebni previdnostni ukrepi ali pa je treba sprejeti finančne, disciplinske ali upravne ukrepe. Te dopolnilne preiskave so lahko med drugim primerne, kadar je treba izterjati zneske v proračun Unije na podlagi posebnih pravil o zastaranju, kadar so tvegani zneski zelo visoki ali kadar se je treba izogniti nadaljnjim izdatkom v tveganih okoliščinah z upravnimi ukrepi.

(9)  Urad v skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 načeloma ne bi smel začeti upravne preiskave, ki je vzporedna preiskavi, ki jo EJT izvaja na podlagi istih dejstev. Vendar bo Urad v nekaterih primerih zaradi zaščite finančnih interesov Unije pred koncem kazenskega postopka, ki ga je začelo EJT, morda moral izvesti dopolnilno upravno preiskavo, da bi se ugotovilo, ali so potrebni previdnostni ukrepi ali pa je treba sprejeti finančne, disciplinske ali upravne ukrepe. Te dopolnilne preiskave so lahko med drugim primerne, kadar je treba izterjati zneske v proračun Unije na podlagi posebnih pravil o zastaranju, kadar so tvegani zneski zelo visoki ali kadar se je treba izogniti nadaljnjim izdatkom v tveganih okoliščinah z upravnimi ukrepi. Glede na to, da so te preiskave dopolnilne narave, bi se morale izvesti le v soglasju z EJT.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Uredba (EU) 2017/1939 določa, da lahko EJT od Urada zahteva take dopolnilne preiskave. Kadar je EJT ne zahteva, bi morala biti taka dopolnilna preiskava pod določenimi pogoji mogoča tudi na pobudo Urada. EJT bi zlasti moralo imeti možnost, da nasprotuje začetku ali nadaljevanju preiskave Urada ali izvajanju posebnih ukrepov v zvezi s preiskavo. Razlogi za to nasprotovanje bi morali temeljiti na potrebi po zaščiti učinkovitosti preiskave EJT in bi morali biti sorazmerni s tem ciljem. Urad ne bi smel izvajati ukrepa, ki mu je nasprotovalo EJT. Če EJT ne nasprotuje, bi moral Urad preiskavo izvesti ob tesnem posvetovanju z EJT.

(10)  Uredba (EU) 2017/1939 določa, da lahko EJT od Urada zahteva take dopolnilne preiskave. Kadar je EJT ne zahteva, bi morala biti taka dopolnilna preiskava pod določenimi pogoji in po posvetovanju z EJT mogoča tudi na pobudo Urada. EJT bi zlasti moralo imeti možnost, da nasprotuje začetku ali nadaljevanju preiskave Urada ali izvajanju posebnih ukrepov v zvezi s preiskavo. Razlogi za to nasprotovanje bi morali temeljiti na potrebi po zaščiti učinkovitosti preiskave EJT in bi morali biti sorazmerni s tem ciljem. Urad ne bi smel izvajati ukrepa, ki mu je nasprotovalo EJT. Če EJT zahtevi ugodi, bi moral Urad preiskavo izvesti ob tesnem posvetovanju z EJT.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Da bi se zagotovilo učinkovito usklajevanje med Uradom in EJT, bi si morala redno izmenjevati informacije. Izmenjava informacij v fazah pred začetkom preiskav s strani Urada in EJT je zlasti pomembna zaradi zagotavljanja ustreznega usklajevanja med ustreznimi ukrepi in preprečevanja podvajanja. Urad in EJT bi morala načine te izmenjave informacij in pogoje zanjo določiti v svojih delovnih dogovorih.

(12)  Da bi se zagotovilo učinkovito usklajevanje med Uradom in EJT, bi si morala redno izmenjevati informacije. Izmenjava informacij v fazah pred začetkom preiskav s strani Urada in EJT je zlasti pomembna zaradi zagotavljanja ustreznega usklajevanja med ustreznimi ukrepi in preprečevanja podvajanja, zato bi morala Urad in EJT v okviru svojega sistema za vodenje zadev uporabljati sistem javljanja zadetkov. Urad in EJT bi morala načine te izmenjave informacij in pogoje zanjo določiti v svojih delovnih dogovorih. Generalni direktor Urada in evropski glavni javni tožilec bi se morala redno sestajati, da bi razpravljala o zadevah skupnega interesa.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Kadar Urad potrebuje pomoč pristojnih nacionalnih organov, zlasti kadar gospodarski subjekt nasprotuje pregledu in inšpekciji na kraju samem, bi morale države članice zagotoviti učinkovito delovanje Urada ter mu zagotoviti potrebno pomoč v skladu z ustreznimi pravili nacionalnega procesnega prava.

(19)  Kadar Urad potrebuje pomoč pristojnih nacionalnih organov, zlasti kadar gospodarski subjekt nasprotuje pregledu in inšpekciji na kraju samem, bi morale države članice zagotoviti učinkovito delovanje Urada ter mu brez nepotrebnega odlašanja zagotoviti potrebno pomoč v skladu z ustreznimi pravili nacionalnega procesnega prava.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a)  Osebe, ki Uradu prijavijo kazniva dejanja in kršitve v zvezi s finančnimi interesi EU, bi bilo treba v celoti zaščititi, zlasti z ustreznimi določbami EU o zaščiti žvižgačev.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(32a)  Pristojni organi držav članic zagotavljajo vso pomoč, ki jo Urad potrebuje za opravljanje svojih nalog. Če Urad nacionalnim organom pregona države članice poda pravna priporočila in se na njihovi podlagi ne sprejmejo nadaljnji ukrepi, mora država članica svojo odločitev utemeljiti Uradu. Urad bi moral enkrat na leto pripraviti poročilo o tem, kako mu države članice pomagajo, in o nadaljnjih ukrepih, sprejetih na podlagi pravnih priporočil.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(32b)  Izmed članov nadzornega odbora bi bilo treba imenovati uradnika za temeljne pravice, ki bi moral spremljati, ali Urad spoštuje temeljne pravice in procesna jamstva.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(35a)  Komisija bi morala do 31. decembra 2022 opraviti evalvacijo uporabe te uredbe in zlasti oceno učinkovitosti sodelovanja med Uradom in EJT.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 1 – odstavek 3 – točka d

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(–1)  v členu 1 se odstavek 3(d) nadomesti z naslednjim:

(d)   Uredbo (ES) št. 45/2001.

„(d)   Uredbo (ES) št. 45/2001 in Uredbo (EU) 2016/679.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 3 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pregledi in inšpekcije na kraju samem se izvedejo v skladu s to uredbo in, če zadeva ne spada na področje uporabe te uredbe, z Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96.

2.  Pregledi in inšpekcije na kraju samem se lahko izvedejo brez predhodnega obvestila in se izvedejo v skladu s to uredbo in, če zadeva ne spada na področje uporabe te uredbe, z Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na zahtevo Urada pristojni organ zadevne države članice osebju Urada zagotovi pomoč, potrebno za učinkovito izvedbo njegovih nalog, kakor je podrobno določeno v pisnem pooblastilu iz člena 7(2).

Na zahtevo Urada pristojni organ zadevne države članice osebju Urada brez nepotrebnega odlašanja zagotovi pomoč, potrebno za učinkovito izvedbo njegovih nalog, kakor je podrobno določeno v pisnem pooblastilu iz člena 7(2).

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zadevna država članica v skladu z Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96 zagotovi, da je osebju Urada dovoljen dostop do vseh informacij in dokumentov, ki se nanašajo na zadevo, ki je predmet preiskave, in za katere se izkaže, da so potrebni za uspešno in učinkovito izvedbo pregledov in inšpekcij na kraju samem, in da lahko osebje z zavarovanjem teh dokumentov ali podatkov izključi nevarnost njihovega izginotja.

Zadevna država članica v skladu z Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96 zagotovi, da je osebju Urada dovoljen dostop do vseh informacij in dokumentov, ki se nanašajo na zadevo, ki je predmet preiskave, in za katere se izkaže, da so potrebni za uspešno in učinkovito izvedbo pregledov in inšpekcij na kraju samem, in da lahko osebje zavaruje te dokumente ali podatke, dokler je to potrebno, da se izključi nevarnost njihovega izginotja.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 3 – odstavek 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Urad lahko med zunanjo preiskavo dostopa do vseh pomembnih informacij in podatkov, ne glede na nosilec, na katerem so shranjeni, s katerimi razpolagajo institucije, organi, uradi in agencije ter so povezani z zadevo, ki je predmet preiskave, kadar je to potrebno, da se ugotovi, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali katerega koli drugega nezakonitega dejanja, ki škodi finančnim interesom Unije. V ta namen se uporabi člen 4(2) in (4).

9.  Urad lahko med zunanjo preiskavo brez nepotrebnega odlašanja dostopa do vseh pomembnih informacij in podatkov, ne glede na nosilec, na katerem so shranjeni, s katerimi razpolagajo institucije, organi, uradi in agencije ter so povezani z zadevo, ki je predmet preiskave, kadar je to potrebno, da se ugotovi, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali katerega koli drugega nezakonitega dejanja, ki škodi finančnim interesom Unije. V ta namen se uporabi člen 4(2) in (4).

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 3 – odstavek 10 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v člen 12c(1), kadar ima Urad pred odločitvijo o tem, ali se bo zunanja preiskava začela ali ne, informacije, na podlagi katerih je mogoče sumiti o goljufiji, korupciji ali katerem koli drugem nezakonitem dejanju, ki škodi finančnim interesom Unije, lahko o tem obvesti pristojne organe zadevne države članice in po potrebi zadevne institucije, organe, urade in agencije.

Brez poseganja v člen 12c(1), kadar ima Urad pred odločitvijo o tem, ali se bo zunanja preiskava začela ali ne, informacije, na podlagi katerih je mogoče sumiti o goljufiji, korupciji ali katerem koli drugem nezakonitem dejanju, ki škodi finančnim interesom Unije, lahko o tem obvesti pristojne organe zadevne države članice in po potrebi zadevne institucije, organe, urade in agencije. Pristojni organ zadevne države članice in/ali institucija, organ, urad ali agencija Urad na njegovo zahtevo obvesti o ukrepanju in ugotovitvah na podlagi teh informacij.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 4 – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ima Urad pravico do takojšnega in nenapovedanega dostopa do vseh pomembnih informacij in podatkov, ne glede na nosilec, na katerem so shranjeni, s katerimi razpolagajo institucije, organi, uradi in agencije, in do njihovih prostorov. Urad ima pooblastila za pregled poslovnih knjig institucij, organov, uradov in agencij. Urad lahko pridobi kopijo in izvlečke vsakega dokumenta ali vsebine vsakega nosilca podatkov, s katerimi razpolagajo institucije, organi, uradi in agencije, in po potrebi z zavarovanjem teh dokumentov ali podatkov izključi nevarnost njihovega izginotja;

(a)  ima Urad pravico do takojšnega in nenapovedanega dostopa do vseh pomembnih informacij in podatkov, ne glede na nosilec, na katerem so shranjeni, s katerimi razpolagajo institucije, organi, uradi in agencije, in do njihovih prostorov. Urad ima pooblastila za pregled poslovnih knjig institucij, organov, uradov in agencij. Urad lahko pridobi kopijo in izvlečke vsakega dokumenta ali vsebine vsakega nosilca podatkov, s katerimi razpolagajo institucije, organi, uradi in agencije, in po potrebi z zavarovanjem teh dokumentov ali podatkov, dokler je to potrebno, da se izključi nevarnost njihovega izginotja;

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 4 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  V skladu s členom 3 lahko Urad v prostorih gospodarskih subjektov izvaja preglede in inšpekcije na kraju samem ter si tako zagotovi dostop do informacij, pomembnih za zadevo, ki je predmet notranje preiskave.“;

3.  V skladu s členom 3 lahko Urad v prostorih gospodarskih subjektov brez predhodnega obvestila izvaja preglede in inšpekcije na kraju samem ter si tako zagotovi dostop do informacij, pomembnih za zadevo, ki je predmet notranje preiskave.“;

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  v odstavku 2 se za prvim pododstavkom doda nov pododstavek:

 

„Urad na zahtevo EJT v skladu s členom 12e nemudoma začne zunanjo preiskavo.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&from=SL)

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a b (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ab)  v odstavku 2 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

Odločitev o začetku notranje preiskave sprejme generalni direktor na lastno pobudo ali na zahtevo institucije, organa, urada ali agencije, v kateri se bo preiskava izvajala, ali države članice.

„Odločitev o začetku notranje preiskave sprejme generalni direktor na lastno pobudo ali na zahtevo EJT ali institucije, organa, urada ali agencije, v kateri se bo preiskava izvajala, ali države članice.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka a a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  v odstavku 3 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

Institucije, organi, uradi in agencije poskrbijo, da njihovi uradniki, drugi uslužbenci, člani, vodje in člani osebja zagotovijo vso pomoč, da bi osebje Urada lahko učinkovito opravilo svoje naloge.

„Institucije, organi, uradi in agencije poskrbijo, da njihovi uradniki, drugi uslužbenci, člani, vodje in člani osebja zagotovijo vso pomoč, da bi osebje Urada lahko učinkovito in brez nepotrebnega odlašanja opravilo svoje naloge v skladu s to uredbo.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka d

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 7 – odstavek 6 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poleg prvega pododstavka se lahko zadevna institucija, organ, urad ali agencija kadar koli posvetuje z Uradom, da bi sprejela vse ustrezne previdnostne ukrepe v tesnem sodelovanju z Uradom, vključno z ukrepi za zaščito dokaznega gradiva, pri čemer o taki odločitvi nemudoma obvesti Urad.

Poleg prvega pododstavka se lahko zadevna institucija, organ, urad ali agencija kadar koli posvetuje z Uradom, da bi sprejela vse ustrezne previdnostne ukrepe v tesnem sodelovanju z Uradom, vključno z ukrepi za zaščito dokaznega gradiva, pri čemer o taki odločitvi nemudoma obvesti Urad. Urad konstruktivno in v popolni sinergiji sodeluje z zadevno institucijo, organom, uradom ali agencijo;

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar institucije, organi, uradi in agencije poročajo EJT v skladu s členom 24 Uredbe (EU) 2017/1939, lahko namesto tega Uradu posredujejo kopijo poročila, poslanega EJT.

Kadar institucije, organi, uradi in agencije poročajo EJT v skladu s členom 24 Uredbe (EU) 2017/1939, lahko namesto tega Uradu posredujejo kopijo poročila, poslanega EJT, in EJT obvestijo o tem posredovanju;

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Institucije, organi, uradi in agencije ter, razen če je to v nasprotju z nacionalnim pravom, pristojni organi držav članic na zahtevo Urada ali na lastno pobudo posredujejo Uradu vse razpoložljive dokumente ali informacije, ki se nanašajo na preiskavo Urada, ki se izvaja.

Institucije, organi, uradi in agencije ter, razen če je to v nasprotju z nacionalnim pravom, pristojni organi držav članic na zahtevo Urada ali na lastno pobudo brez odlašanja posredujejo Uradu vse razpoložljive dokumente ali informacije, ki se nanašajo na preiskavo Urada, ki se izvaja.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pred začetkom preiskave Uradu na zahtevo posredujejo vse razpoložljive dokumente ali informacije, ki so potrebne za oceno obtožb ali uporabo meril za začetek preiskave v skladu s členom 5(1).

Pred začetkom preiskave Uradu na zahtevo ali na lastno pobudo posredujejo vse razpoložljive dokumente ali informacije, ki so potrebne za oceno obtožb ali uporabo meril za začetek preiskave v skladu s členom 5(1).

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka c

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 8 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Institucije, organi, uradi in agencije ter, razen če je to v nasprotju z nacionalnim pravom, pristojni organi držav članic Uradu posredujejo vse druge pomembne razpoložljive dokumente ali informacije, ki se nanašajo na boj proti goljufijam, korupciji in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo finančnim interesom Unije.

3.  Institucije, organi, uradi in agencije ter, razen če je to v nasprotju z nacionalnim pravom, pristojni organi držav članic Uradu brez odlašanja na zahtevo ali na lastno pobudo posredujejo vse druge pomembne razpoložljive dokumente ali informacije, ki se nanašajo na boj proti goljufijam, korupciji in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo finančnim interesom Unije.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 9 – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  doda se naslednji odstavek:

 

„5a.  Preiskovalna dejanja, ki jih izvaja urad OLAF, so v skladu s členom 263 PDEU predmet sodnega nadzora Sodišča.“

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka a a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 10 – odstavek 5 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  v odstavku 5 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

Generalni direktor zagotovi, da je vsako obveščanje javnosti nevtralno in nepristransko, da se pri razkrivanju informacij spoštuje zaupnost preiskav ter da je slednje v skladu z načeli iz tega člena in člena 9(1).

„Generalni direktor zagotovi, da je vsako obveščanje javnosti nevtralno in nepristransko, da se pri razkrivanju informacij spoštujejo zahteve glede varstva podatkov in zaupnost preiskav ter da je slednje v skladu z načeli iz tega člena in člena 9(1).“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka a b (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 10 – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  doda se naslednji odstavek:

 

„5a.  Osebe, ki Uradu prijavijo kazniva dejanja in kršitve v zvezi s finančnimi interesi EU, se v celoti zaščiti, zlasti z evropsko zakonodajo o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije.“

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročilu se lahko priložijo priporočila generalnega direktorja glede ukrepov, ki jih je treba sprejeti. V teh priporočilih so po potrebi navedeni vsi disciplinski, upravni, finančni in/ali sodni ukrepi zadevnih institucij, organov, uradov in agencij ter pristojnih organov držav članic, zlasti pa ocena zneskov, ki jih je treba izterjati, in predhodna pravna opredelitev ugotovljenih dejstev.

Poročilu se priložijo ustrezno dokumentirana priporočila generalnega direktorja glede tega, ali bi bilo treba ukrepati ali ne. V teh priporočilih so po potrebi navedeni vsi disciplinski, upravni, finančni in/ali sodni ukrepi zadevnih institucij, organov, uradov in agencij ter pristojnih organov držav članic, zlasti pa ocena zneskov, ki jih je treba izterjati, in predhodna pravna opredelitev ugotovljenih dejstev.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka b

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Urad sprejme ustrezne notranje ukrepe za zagotovitev dosledne kakovosti končnih poročil in priporočil ter razmisli, ali je treba pregledati smernice za preiskovalne postopke, da bi se odpravile morebitne nedoslednosti.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka b

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročila, ki jih pripravi Urad, so dopustni dokazi v kazenskih postopkih države članice, v katerih se njihova uporaba izkaže za potrebno, na isti način in pod istimi pogoji kot upravna poročila, ki jih pripravijo nacionalni upravni inšpektorji. Zanje veljajo enaka pravila ocenjevanja kot za upravna poročila, ki jih pripravijo nacionalni upravni inšpektorji, in imajo enako dokazno vrednost kot zadevna poročila.

Poročila, ki jih pripravi Urad, so dopustni dokazi v kazenskih postopkih države članice, v katerih se njihova uporaba izkaže za potrebno, na isti način in pod istimi pogoji kot upravna poročila, ki jih pripravijo nacionalni upravni inšpektorji. Zanje veljajo enaka pravila ocenjevanja kot za upravna poročila, ki jih pripravijo nacionalni upravni inšpektorji, in imajo enako dokazno vrednost kot zadevna poročila. S tega vidika taka poročila predstavljajo akte, ki bi lahko negativno vplivali na zadevne osebe.

Obrazložitev

V skladu s priporočili Računskega sodišča je treba navesti, da lahko poročila Urada negativno vplivajo na posameznike, da se zagotovi pravica teh posameznikov do učinkovitega pravnega sredstva.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka c a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 11 – odstavek 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  doda se naslednji odstavek:

 

„8a.  Enkrat letno se pod vodstvom generalnega direktorja pripravi poročilo. V njem je navedeno, katere nadaljnje ukrepe so na podlagi prošenj za pomoč, ki jih je Urad podal v skladu s to uredbo, sprejeli pristojni organi držav članic. V poročilu je poleg tega navedeno, katere nadaljnje pravosodne ukrepe so na podlagi rezultatov preiskav, ki jih je opravil Urad, sprejeli pristojni organi držav članic. Poročilo se pripravi v skladu z zahtevami glede varstva podatkov in zaupnosti preiskav ter se posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.“

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice za namene te uredbe določijo organ (v nadaljnjem besedilu: služba za usklajevanje boja proti goljufijam), ki skrbi za lažji potek učinkovitega sodelovanja in izmenjave informacij z Uradom, vključno z operativnimi informacijami. Kadar je to primerno, se lahko v skladu z nacionalnim pravom služba za usklajevanje boja proti goljufijam šteje za pristojni organ za namene te uredbe.

1.  Države članice za namene te uredbe določijo organ (v nadaljnjem besedilu: služba za usklajevanje boja proti goljufijam), ki skrbi za hiter in lažji potek učinkovitega sodelovanja in izmenjave informacij z Uradom, vključno z operativnimi informacijami. Kadar je to primerno, se lahko v skladu z nacionalnim pravom služba za usklajevanje boja proti goljufijam šteje za pristojni organ za namene te uredbe.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Službe za usklajevanje boja proti goljufijam na zahtevo Urada pred sprejetjem odločitve, ali začeti preiskavo ali ne, pa tudi med preiskavo ali po njej zagotovijo, pridobijo ali usklajujejo pomoč, ki jo Urad potrebuje za učinkovito izvajanje svojih nalog. Navedena pomoč vključuje zlasti pomoč pristojnih nacionalnih organov v skladu s členom 3(6) in (7), členom 7(3) ter členom 8(2) in (3).

2.  Službe za usklajevanje boja proti goljufijam na zahtevo Urada ali na lastno pobudo pred sprejetjem odločitve, ali začeti preiskavo ali ne, pa tudi med preiskavo ali po njej zagotovijo, pridobijo ali usklajujejo pomoč, ki jo Urad potrebuje za učinkovito izvajanje svojih nalog. Navedena pomoč vključuje zlasti pomoč pristojnih nacionalnih organov v skladu s členom 3(6) in (7), členom 7(3) ter členom 8(2) in (3).

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12c – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Urad EJT brez nepotrebnega odlašanja poroča o vsakem kaznivem ravnanju, za katero bi lahko EJT izvajalo svojo pristojnost v skladu s členom 22 ter členom 25(2) in (3) Uredbe (EU) 2017/1939. Poročilo se pošlje kadar koli pred preiskavo Urada ali med njo.

1.  Urad EJT nemudoma obvesti o vsakem sumu kaznivega ravnanja, za katerega EJT izvaja svojo pristojnost v skladu s členoma 22 in 25 Uredbe (EU) 2017/1939. Po tem obvestilu se brez nepotrebnega odlašanja predloži poročilo. Obvestilo in poročilo se pošljeta kadar koli pred preiskavo Urada ali med njo. EJT lahko od Urada zahteva, da mu pošlje dodatne informacije, in za to določi rok.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12c – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Poročilo vsebuje vsaj opis dejstev, vključno z oceno škode, ki je bila ali bi lahko bila povzročena, morebitno pravno kvalifikacijo in vse razpoložljive informacije o morebitnih žrtvah, osumljencih in drugih vpletenih osebah.

2.  Poročilo vsebuje vsaj opis dejstev in informacije, znane Uradu, vključno z oceno škode, ki je bila ali bi lahko bila povzročena, če ima Urad take informacije, morebitno pravno kvalifikacijo in vse razpoložljive informacije o morebitnih žrtvah, osumljencih in drugih vpletenih osebah. Urad EJT skupaj s poročilom posreduje vse druge pomembne informacije o zadevi, s katerimi razpolaga.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12c – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar informacije, ki jih prejme Urad, ne vključujejo elementov iz odstavka 2 in Urad ne izvaja nobene preiskave, lahko Urad izvede predhodno oceno obtožb. Ta ocena se izvede hitro in vsekakor v dveh mesecih od prejema informacij. Med to oceno se uporabljata člen 6 in člen 8(2).

Kadar informacije, ki jih prejme Urad, ne vključujejo elementov iz odstavka 2 in Urad ne izvaja nobene preiskave, lahko Urad izvede predhodno oceno obtožb. Ta ocena se izvede kar najhitreje in vsekakor v dveh mesecih od prejema informacij. Med to oceno se uporabljata člen 6 in člen 8(2). Urad ne izvaja nobenih ukrepov, ki bi lahko ogrozili morebitne prihodnje preiskave EJT.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12c – odstavek 3 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Urad po tej predhodni oceni poroča EJT, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1.

Če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1, Urad po tej predhodni oceni nemudoma poroča EJT, tudi če niso zbrani vsi elementi iz odstavka 2.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12c – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene uporabe prvega pododstavka Urad v skladu s členom 12g(2) prek sistema EJT za vodenje zadev preveri, ali EJT izvaja preiskavo. Urad lahko od EJT zahteva dodatne informacije. EJT na tako zahtevo odgovori v desetih delovnih dneh.

Za namene uporabe prvega pododstavka Urad v skladu s členom 12g(2) preveri, ali EJT izvaja preiskavo. Urad lahko od EJT zahteva dodatne informacije. EJT na tako zahtevo odgovori brez nepotrebnega odlašanja.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12c – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Institucije, organi, uradi in agencije lahko od Urada zahtevajo, naj izvede predhodno oceno prijav domnevnih kaznivih dejanj. Za namene navedenih zahtev se uporablja odstavek 3.

5.  Institucije, organi, uradi in agencije lahko od Urada zahtevajo, naj izvede predhodno oceno prijav domnevnih kaznivih dejanj. Za namene navedenih zahtev se uporablja odstavek 3. To pa ne sme preprečevati, da bi bilo EJT pravočasno obveščeno.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12d – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene uporabe prvega pododstavka Urad v skladu s členom 12g(2) prek sistema EJT za vodenje zadev preveri, ali EJT izvaja preiskavo. Urad lahko od EJT zahteva dodatne informacije. EJT na tako zahtevo odgovori v desetih delovnih dneh.

Za namene uporabe prvega pododstavka Urad v skladu s členom 12g(2) preveri, ali EJT izvaja preiskavo. Urad lahko od EJT zahteva dodatne informacije. EJT na tako zahtevo odgovori brez nepotrebnega odlašanja.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12e – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Standardi procesnih jamstev, določeni v Uredbi Sveta (EU) 2017/1939, se uporabljajo tudi za dokaze, ki jih Urad zbere v teh primerih. Sodišče Evropske unije ostaja pristojno za presojo postopkovnih aktov, ki jih v imenu EJT izvaja urad OLAF, če naj bi ti akti imeli pravne učinke v razmerju do tretjih.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12f – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če generalni direktor v ustrezno utemeljenih primerih, kjer EJT izvaja preiskavo, meni, da bi bilo treba začeti preiskavo v skladu s pooblastili Urada, da se olajša sprejetje previdnostnih ukrepov ali finančnih, disciplinskih ali upravnih ukrepov, Urad o tem pisno obvesti EJT, pri čemer navede naravo in namen preiskave.

Če generalni direktor v ustrezno utemeljenih primerih, kjer EJT izvaja preiskavo, meni, da bi bilo treba začeti tudi preiskavo Urada v skladu s pooblastili Urada, da se olajša sprejetje previdnostnih ukrepov ali finančnih, disciplinskih ali upravnih ukrepov, Urad o tem obvesti EJT in zahteva njegovo soglasje. Urad za ta namen poda pisno zahtevo, v kateri navede naravo ukrepov in zadevne osebe.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12f – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

EJT lahko v 30 dneh po prejemu teh informacij ugovarja začetku preiskave ali izvedbi nekaterih dejanj, povezanih s preiskavo, kadar je to potrebno, da ne bi bila ogrožena njegova lastna preiskava ali pregon, in dokler so ti razlogi prisotni. Ko prenehajo veljati razlogi za ugovor, EJT o tem nemudoma obvesti Urad.

EJT v 10 delovnih dneh po prejemu teh informacij poda soglasje ali nasprotuje začetku preiskave ali izvedbi nekaterih dejanj, povezanih s preiskavo, kadar je to potrebno, da ne bi bila ogrožena njegova lastna preiskava ali pregon, in dokler so ti razlogi prisotni. Če EJT zahtevi nasprotuje, Urad ne začne ustreznih postopkov. EJT lahko Urad v izjemnih primerih obvesti o tem, da je treba navedeni rok zaradi kompleksnosti preiskav podaljšati za 20 delovnih dni. Ko prenehajo veljati razlogi za ugovor, EJT o tem nemudoma obvesti Urad.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12f – odstavek 1 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če EJT ne ugovarja v roku iz prejšnjega pododstavka, lahko Urad začne preiskavo in jo izvede ob tesnem posvetovanju z EJT.

Če se EJT strinja z zahtevo, lahko Urad ob tesnem posvetovanju z EJT sprejme ustrezne ukrepe.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12f – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Kadar je EJT prek mehanizma za preverjanje v okviru sistema za vodenje zadev iz člena 12g ugotovi, da Urad vodi preiskavo istih dejstev, ki jih želi preiskovati tudi EJT, o tem v 24 urah obvesti Urad. V tem primeru Urad svojo preiskavo zaključi, razen če EJT zahteva, da Urad njegove dejavnosti v skladu s členom 12e podpre ali dopolni.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12g – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar je treba olajšati sodelovanje z EJT v skladu s členom 1(4a), Urad z EJT sklene upravne dogovore. Takšni delovni dogovori lahko določajo praktične podrobnosti za izmenjavo informacij, vključno z osebnimi podatki, operativnimi, strateškimi ali tehničnimi informacijami in zaupnimi informacijami. Vključujejo podrobne dogovore o stalni izmenjavi informacij med prejemom in preverjanjem obtožb v obeh uradih.

1.  Kadar je treba olajšati sodelovanje z EJT v skladu s členom 1(4a), Urad z EJT sklene upravne dogovore. Takšni delovni dogovori lahko določajo praktične podrobnosti za izmenjavo informacij, vključno z osebnimi podatki, operativnimi, strateškimi ali tehničnimi informacijami in zaupnimi informacijami. Vključujejo podrobne dogovore o stalni izmenjavi informacij med prejemom in preverjanjem obtožb v obeh uradih. Generalni direktor Urada in evropski glavni javni tožilec se sestaneta vsaj enkrat na leto, da razpravljata o zadevah skupnega interesa.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 12g – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Urad ima posreden dostop do informacij v sistemu EJT za vodenje zadev na podlagi sistema javljanja zadetkov. Kadar se ugotovi ujemanje med podatki, ki jih je v sistem za vodenje zadev vnesel Urad, in podatki, ki jih hrani EJT, se dejstvo, da obstaja ujemanje, sporoči EJT in Uradu. Urad sprejme ustrezne ukrepe, da EJT omogoči dostop do informacij v njegovem sistemu za vodenje zadev na podlagi sistema javljanja zadetkov.“;

2.  Urad ima posreden dostop do informacij v sistemu EJT za vodenje zadev na podlagi sistema javljanja zadetkov. Kadar se ugotovi ujemanje med podatki, ki jih je v sistem za vodenje zadev vnesel Urad, in podatki, ki jih hrani EJT, se dejstvo, da obstaja ujemanje, samodejno sporoči EJT in Uradu. Urad sprejme ustrezne ukrepe, da EJT omogoči hiter dostop do informacij v njegovem sistemu za vodenje zadev na podlagi sistema javljanja zadetkov.“; Urad OLAF ima posreden dostop do informacij iz sistema EJT za vodenje zadev samo za namen izvajanja svojih nalog, kot so določene v tej uredbi, in samo v obsegu, ki je potreben za to izvajanje. Vsak njegov posredni dostop mora biti poleg tega ustrezno utemeljen in potrjen prek notranjega postopka, ki ga določi urad OLAF. Urad vodi evidenco vseh dostopov do sistema EJT za vodenje zadev. Za rezultate, pridobljene z dostopom, veljajo pravila o zaupnosti in varstvu podatkov iz člena 10.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 15 – odstavek 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  v členu 15 se doda se naslednji odstavek:

 

„9a.  Nadzorni odbor izmed svojih članov imenuje uradnika za temeljne pravice, ki spremlja, ali Urad spoštuje temeljne pravice in procesna jamstva. Uradnik za temeljne pravice na nadzorni odbor naslovi mnenja in po potrebi priporočila o dejavnostih in preiskavah, ki jih izvaja Urad. Mnenja in priporočila uradnika za temeljne pravice se vključijo v poročila nadzornih odborov v skladu z odstavkom 9.“;

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 – točka a

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 16 – odstavek 1 – tretji stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, generalnega direktorja ali nadzornega odbora so lahko na posamezno sejo povabljeni predstavniki Računskega sodišča, EJT, Eurojusta in/ali Europola.

Evropskega glavnega javnega tožilca se povabi k sodelovanju pri izmenjavi mnenj. Na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, generalnega direktorja ali nadzornega odbora so lahko na posamezno sejo povabljeni predstavniki Računskega sodišča, Eurojusta in/ali Europola.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka a a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 17 – odstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

4.  Generalni direktor Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču redno poroča o ugotovitvah preiskav, ki jih izvaja Urad, sprejetih ukrepih in težavah, s katerimi se srečuje, pri čemer mora spoštovati zaupnost teh preiskav, legitimne pravice preiskovancev in informatorjev ter po potrebi nacionalno zakonodajo, ki se uporablja za sodne postopke.

„4.  Generalni direktor Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, EJT in Računskemu sodišču redno poroča o ugotovitvah preiskav, ki jih izvaja Urad, sprejetih ukrepih in težavah, s katerimi se srečuje, pri čemer mora spoštovati zaupnost teh preiskav in načela varstva podatkov, legitimne pravice preiskovancev in informatorjev ter po potrebi nacionalno pravo, ki se uporablja za sodne postopke.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013

Člen 19

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(14a)  člen 19 se nadomesti z naslednjim:

Člen 19

„Člen 19

Ocenjevalno poročilo

Evalvacijsko poročilo

Komisija do 2. oktobra 2017 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži evalvacijsko poročilo o uporabi te uredbe. Poročilu priloži mnenje nadzornega odbora in v njem navede, ali je potrebna sprememba te uredbe.

Komisija do 31. decembra 2022 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži evalvacijsko poročilo o uporabi te uredbe. V poročilu se zlasti oceni učinkovitost sodelovanja med Uradom in EJT. Poročilu priloži mnenje nadzornega odbora in v njem navede, ali je potrebna sprememba te uredbe.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Preiskave, ki jih je izvedel Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) glede sodelovanja z Evropskim javnim tožilstvom, in učinkovitost preiskav urada OLAF

Referenčni dokumenti

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

CONT

5.7.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

5.7.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Monica Macovei

3.9.2018

Obravnava v odboru

19.11.2018

10.1.2019

 

 

Datum sprejetja

10.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

4

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

ECR

Marek Jurek, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom, in učinkovitost preiskav urada OLAF

Referenčni dokumenti

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Datum predložitve EP

24.5.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

CONT

5.7.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

5.7.2018

LIBE

5.7.2018

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Ingeborg Gräßle

8.6.2018

 

 

 

Datum sprejetja

11.3.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Louis-Joseph Manscour, Julia Pitera, Miroslav Poche, Miguel Viegas

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Martina Werner

Datum predložitve

22.3.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

19

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Louis-Joseph Manscour, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Martina Werner

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

2

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Miguel Viegas

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 8. april 2019Pravno obvestilo