Förfarande : 2018/0170(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0179/2019

Ingivna texter :

A8-0179/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.25

Antagna texter :

P8_TA(2019)0383

BETÄNKANDE     ***I
PDF 520kWORD 169k
22.3.2019
PE 626.774v02-00 A8-0179/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar

(COM(2018)0338 – C8–0214/2018 – 2018/0170(COD))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ingeborg Gräßle

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR
 YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0338),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, jämförda med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0214/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013(1),

–  med beaktande av Europeiska revisionsrättens yttrande nr 8/2018(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från utskottet för rättsliga frågor samt från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0179/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Genom antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/13713 och rådets förordning (EU) 2017/19394 har unionen avsevärt förstärkt de medel som finns att tillgå för att skydda unionens ekonomiska intressen genom straffrätt. Europeiska åklagarmyndigheten kommer att ha befogenhet att utföra brottsutredningar och väcka åtal för brott som riktar sig mot unionens budget, enligt definitionen i direktiv (EU) 2017/1371, i de deltagande medlemsstaterna.

(1)  Genom antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/13713 och rådets förordning (EU) 2017/19394 har unionen avsevärt förstärkt de harmoniserade rättsliga rambestämmelserna för medel som finns att tillgå för att skydda unionens ekonomiska intressen genom straffrätt. Europeiska åklagarmyndigheten är en central prioritering på områdena straffrätt och politik för bedrägeribekämpning, och den har befogenhet att utföra brottsutredningar och väcka åtal för brott som riktar sig mot unionens budget, enligt definitionen i direktiv (EU) 2017/1371, i de deltagande medlemsstaterna.

_________________

_________________

3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

4 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

4 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utför administrativa utredningar av administrativa oriktigheter och kriminellt beteende. I slutet av sina utredningar får Olaf lämna rättsliga rekommendationer till nationella åklagarmyndigheter, för att möjliggöra åtal och lagföring i medlemsstaterna. I framtiden kommer Olaf, i de medlemsstater som deltar i Europeiska åklagarmyndigheten, att rapportera misstänkta brott till myndigheten och samarbeta med den i samband med sina utredningar.

(2)  För att skydda unionens ekonomiska intressen utför Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) administrativa utredningar av administrativa oriktigheter och kriminellt beteende. I slutet av sina utredningar får Olaf lämna rättsliga rekommendationer till nationella åklagarmyndigheter, för att möjliggöra åtal och lagföring i medlemsstaterna. I framtiden kommer Olaf, i de medlemsstater som deltar i Europeiska åklagarmyndigheten, att rapportera misstänkta brott till myndigheten och samarbeta med den i samband med sina utredningar.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Därför bör Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/20135 ändras till följd av antagandet av förordning (EU) 2017/1939. De bestämmelser som reglerar förbindelserna mellan Europeiska åklagarmyndigheten och Olaf i förordning (EU) 2017/1939 bör återspeglas av och kompletteras med reglerna i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 för att säkerställa högsta möjliga nivå på skyddet av unionens ekonomiska intressen genom synergieffekter mellan de två organen.

(3)  Därför bör Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/20135 ändras och anpassas på motsvarande sätt till följd av antagandet av förordning (EU) 2017/1939. De bestämmelser som reglerar förbindelserna mellan Europeiska åklagarmyndigheten och Olaf i förordning (EU) 2017/1939 bör återspeglas av och kompletteras med reglerna i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 för att säkerställa högsta möjliga nivå på skyddet av unionens ekonomiska intressen genom synergieffekter mellan de två organen, vilket innebär tillämpning av principerna om nära samarbete, informationsutbyte, komplementaritet och undvikande av dubbelarbete.

_________________

_________________

5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Enligt förordning (EU) 2017/1939 ska Olaf, samt alla institutioner, organ och byråer inom unionen och behöriga nationella myndigheter, till Europeiska åklagarmyndigheten, utan otillbörligt dröjsmål, rapportera brottsliga handlingar i fråga om vilka Europeiska åklagarmyndigheten kan utöva sin befogenhet. Eftersom Olafs uppdrag är att utföra administrativa utredningar för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen är den bäst lämpad och utrustad för att fungera som en naturlig partner och privilegierad informationskälla för Europeiska åklagarmyndigheten.

(5)  Enligt förordning (EU) 2017/1939 ska Olaf, samt alla institutioner, organ och byråer inom unionen och behöriga nationella myndigheter, till Europeiska åklagarmyndigheten, utan otillbörligt dröjsmål, rapportera misstänkta brottsliga handlingar i fråga om vilka Europeiska åklagarmyndigheten kan utöva sin befogenhet. Eftersom Olafs uppdrag är att utföra administrativa utredningar för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen är den bäst lämpad och utrustad för att fungera som en naturlig partner och privilegierad informationskälla för Europeiska åklagarmyndigheten.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  I enlighet med förordning (EU) 2017/1939 bör Olaf i princip inte inleda en administrativ utredning parallellt med en utredning som utförs av Europeiska åklagarmyndigheten av samma sakförhållanden. I vissa fall kan dock skyddet av unionens ekonomiska intressen kräva att Olaf utför en kompletterande administrativ utredning innan de straffrättsliga förfaranden som inletts av Europeiska åklagarmyndigheten avslutats för att fastställa huruvida säkerhetsåtgärder är nödvändiga eller huruvida finansiella, disciplinära eller administrativa åtgärder bör vidtas. Dessa kompletterande utredningar kan vara lämpliga, bland annat för att återkräva belopp som ska inbetalas till unionens budget och som omfattas av preskription, när de riskutsatta beloppen är mycket höga eller om det är nödvändigt att undvika ytterligare utgifter i risksituationer genom administrativa åtgärder.

(9)  I enlighet med förordning (EU) 2017/1939 bör Olaf i princip inte inleda en administrativ utredning parallellt med en utredning som utförs av Europeiska åklagarmyndigheten av samma sakförhållanden. I vissa fall kan dock skyddet av unionens ekonomiska intressen kräva att Olaf utför en kompletterande administrativ utredning innan de straffrättsliga förfaranden som inletts av Europeiska åklagarmyndigheten avslutats för att fastställa huruvida säkerhetsåtgärder är nödvändiga eller huruvida finansiella, disciplinära eller administrativa åtgärder bör vidtas. Dessa kompletterande utredningar kan vara lämpliga, bland annat för att återkräva belopp som ska inbetalas till unionens budget och som omfattas av preskription, när de riskutsatta beloppen är mycket höga eller om det är nödvändigt att undvika ytterligare utgifter i risksituationer genom administrativa åtgärder. Eftersom sådana utredningar är kompletterande bör de endast genomföras efter godkännande av Europeiska åklagarmyndigheten.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  I förordning (EU) 2017/1939 föreskrivs att Europeiska åklagarmyndigheten får begära att Olaf utför sådana kompletterande utredningar. I de fall där Europeiska åklagarmyndigheten inte begär en sådan kompletterande utredning bör den också, på vissa villkor, vara möjlig på initiativ av Olaf. I synnerhet bör Europeiska åklagarmyndigheten kunna invända mot att Olaf inleder eller fortsätter en utredning eller att den utför specifika utredningsåtgärder. Orsakerna till denna invändning bör baseras på behovet av att skydda Europeiska åklagarmyndighetens effektivitet i utredningar och bör stå i proportion till detta mål. Olaf bör avstå från att utföra de åtgärder som Europeiska åklagarmyndigheten gjort invändningar mot. Om Europeiska åklagarmyndigheten inte gör invändningar bör Olafs utredningar utföras i nära samråd med Europeiska åklagarmyndigheten.

(10)  I förordning (EU) 2017/1939 föreskrivs att Europeiska åklagarmyndigheten får begära att Olaf utför sådana kompletterande utredningar. I de fall där Europeiska åklagarmyndigheten inte begär en sådan kompletterande utredning bör den också, på särskilda villkor, vara möjlig på initiativ av Olaf, efter samråd med Europeiska åklagarmyndigheten. I synnerhet bör Europeiska åklagarmyndigheten kunna invända mot att Olaf inleder eller fortsätter en utredning eller att den utför specifika utredningsåtgärder. Orsakerna till denna invändning bör baseras på behovet av att skydda Europeiska åklagarmyndighetens effektivitet i utredningar och bör stå i proportion till detta mål. Olaf bör avstå från att utföra de åtgärder som Europeiska åklagarmyndigheten gjort invändningar mot. Om Europeiska åklagarmyndigheten samtycker till begäran bör Olafs utredningar utföras i nära samråd med Europeiska åklagarmyndigheten.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För att säkerställa en effektiv samordning mellan Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten bör information kontinuerligt utbytas mellan dem. Utbyte av information i de skeden som föregår inledningen av de utredningar som utförs av Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten är särskilt viktigt för att säkerställa en god samordning mellan de olika åtgärderna och undvika dubbelarbete. Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten bör fastställa formerna och villkoren för detta utbyte av information i sina praktiska överenskommelser.

(12)  För att säkerställa en effektiv samordning, ett effektivt samarbete och transparens mellan Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten bör information kontinuerligt utbytas mellan dem. Utbyte av information i de skeden som föregår inledningen av de utredningar som utförs av Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten är särskilt viktigt för att säkerställa en god samordning mellan de olika åtgärderna för att säkra komplementaritet och undvika dubbelarbete. I detta syfte bör både Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten använda funktionerna träff/icke träff i sina respektive ärendehanteringssystem. Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten bör fastställa formerna och villkoren för detta utbyte av information i sina praktiska överenskommelser.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Det är nödvändigt att ta itu med de mest otvetydiga resultaten i kommissionens utvärdering genom ändringen av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013. Dessa är väsentliga ändringar som krävs på kort sikt för att stärka ramen för Olafs utredningar, för att upprätthålla ett starkt och väl fungerande Olaf som kompletterar Europeiska åklagarmyndighetens straffrättsliga lösningar med administrativa utredningar, men som inte innebär en ändring av dess uppdrag eller befogenheter. Ändringarna rör främst områden där man i dag i brist på tydlighet i förordningen hindrar ett effektivt genomförande av Olafs utredningar, såsom genomförandet av kontroller på plats, möjlighet till tillgång till uppgifter om bankkonton eller tillåtlighet som bevis i de ärenderapporter som Olaf utarbetat.

(14)  Det är nödvändigt att ta itu med de mest otvetydiga resultaten i kommissionens utvärdering genom ändringen av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013. Dessa är väsentliga ändringar som krävs på kort sikt för att stärka ramen för Olafs utredningar, för att upprätthålla ett starkt och väl fungerande Olaf som kompletterar Europeiska åklagarmyndighetens straffrättsliga lösningar med administrativa utredningar, men som inte innebär en ändring av dess uppdrag eller befogenheter. Ändringarna rör främst områden där man i dag i brist på tydlighet i förordningen hindrar ett effektivt genomförande av Olafs utredningar, såsom genomförandet av kontroller på plats, möjlighet till tillgång till uppgifter om bankkonton eller tillåtlighet som bevis i de ärenderapporter som Olaf utarbetat. Kommissionen bör lägga fram ett nytt, heltäckande förslag senast två år efter utvärderingen av både Europeiska åklagarmyndigheten och Olaf och av deras samarbete.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Vid interna utredningar och, vid behov, externa utredningar har Olaf tillgång till alla relevanta uppgifter som innehas av institutionerna, organen och byråerna. För att återspegla hur tekniken utvecklas är det, såsom föreslogs i kommissionens utvärdering, nödvändigt att förtydliga att denna tillgång bör vara möjlig oavsett i vilken form denna information eller dessa uppgifter lagras.

(24)  Vid interna utredningar och, vid behov, externa utredningar har Olaf tillgång till alla relevanta uppgifter som innehas av institutionerna, organen och byråerna. För att återspegla hur tekniken utvecklas är det, såsom föreslogs i kommissionens utvärdering, nödvändigt att förtydliga att denna tillgång bör vara möjlig oavsett vilken typ av medium denna information eller dessa uppgifter lagras.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a)  För att värna om skyddet av och respekten för processuella rättigheter och rättssäkerhetsgarantier bör Olaf skapa en intern funktion i form av en tillsynsansvarig för rättssäkerhetsgarantier och förse honom eller henne med tillräckliga resurser. Den tillsynsansvarige för rättssäkerhetsgarantier bör ha tillgång till all information som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 26b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26b)  Denna förordning bör inrätta ett system för klagomål till Olaf i samarbete med den tillsynsansvarige för rättssäkerhetsgarantier, för att skydda respekten för de processuella rättigheterna och rättssäkerhetsgarantierna i samband med all verksamhet vid Olaf. Detta bör utformas som ett administrativt system där den tillsynsansvarige ansvarar för handläggning av klagomål till Olaf i enlighet med rätten till god förvaltning. Detta system bör vara effektivt och säkerställa att klagomål följs upp på rätt sätt. För att öka insynen och möjligheterna att utkräva ansvar bör Olaf i sin årsrapport redogöra för systemet för klagomål. Olaf bör särskilt behandla antalet klagomål som mottagits, de typer av kränkningar av processuella rättigheter och rättssäkerhetsgarantier som förekommit, de berörda verksamheterna och, när det är möjligt, de uppföljningsåtgärder som Olaf vidtagit.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Olafs mandat omfattar skydd av intäkterna till unionens budget från egna medel som härrör från mervärdesskatt. På detta område bör Olaf kunna stödja och komplettera medlemsstaternas verksamheter genom utredningar som utförs i enlighet med dess mandat, samordning av nationella behöriga myndigheter i komplexa gränsöverskridande fall och stöd och bistånd till medlemsstaterna och till Europeiska åklagarmyndigheten. För detta ändamål bör Olaf kunna utbyta information genom Eurofiscnätverket, som inrättades genom rådets förordning (EU) nr 904/20109 för att främja och underlätta samarbetet vid bekämpningen av mervärdesskattebedrägerier.

(29)  Olafs mandat omfattar skydd av intäkterna till unionens budget från egna medel som härrör från mervärdesskatt. På detta område bör Olaf kunna stödja och komplettera medlemsstaternas verksamheter genom utredningar som utförs i enlighet med dess mandat, samordning av nationella behöriga myndigheter i komplexa gränsöverskridande fall och stöd och bistånd till medlemsstaterna och till Europeiska åklagarmyndigheten. För detta ändamål bör Olaf kunna utbyta information genom Eurofiscnätverket, som inrättades genom rådets förordning (EU) nr 904/20109, med beaktande av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/17259a för att främja och underlätta samarbetet vid bekämpningen av mervärdesskattebedrägerier.

_________________

_________________

9 Rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (EUT L 268, 12.10.2010, s. 1).

9 Rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (EUT L 268, 12.10.2010, s. 1).

 

9a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32a)  Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör ge Olaf det stöd som behövs för att byrån ska kunna utföra sina uppgifter. När Olaf utfärdar rättsliga rekommendationer till de nationella åklagarmyndigheterna i en medlemsstat och ingen uppföljning görs bör medlemsstaten motivera sitt beslut för Olaf. En gång om året bör Olaf utarbeta en rapport med en redogörelse för det stöd som medlemsstaterna har tillhandahållit och uppföljningen av de rättsliga rekommendationerna.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 32b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32b)  För att komplettera de förfaranderegler för utredningar som fastställs i denna förordning bör Olaf fastställa förfaranderegler för utredningar som ska följas av Olafs personal. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör därför delegeras till kommissionen när det gäller fastställandet av sådana förfaranderegler, utan att det påverkar Olafs oberoende i samband med utövandet av dess befogenheter. Dessa delegerade akter bör särskilt omfatta den praxis som ska tillämpas i samband med genomförandet av Olafs mandat och stadgar, detaljerade bestämmelser för utredningsförfaranden och tillåten utredningsverksamhet, de berörda personernas legitima rättigheter, rättssäkerhetsgarantier, bestämmelser om uppgiftsskydd och kommunikations- och informationspolitik samt tillgång till handlingar, bestämmelser om lagenlighetskontrollen och de berörda personernas möjligheter att överklaga, samt förbindelser med Europeiska åklagarmyndigheten. Det är av särskild betydelse att Olaf genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör se till att relevanta handlingar samtidigt översänds till Europaparlamentet och rådet och att detta sker i tid och på ett lämpligt sätt.

Motivering

Detta skäl motsvarar ändringsförslag 100 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 32c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32c)   Senast fem år efter det datum som fastställts i enlighet med andra stycket i artikel 120.2 i förordning (EU) 2017/1939 bör kommissionen utvärdera tillämpningen av denna förordning, i synnerhet effektiviteten avseende samarbetet mellan Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1)  I artikel 1 ska inledningen i punkt 1 ersättas med följande:

1.  Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (nedan kallad Olaf), som inrättades genom beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom, ska för att intensifiera kampen mot bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot Europeiska unionens och Europeiska atomenergigemenskapens (när sammanhanget kräver det nedan gemensamt kallade unionen) ekonomiska intressen, utöva den behörighet att utföra utredningar som kommissionen har enligt

1.  Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (nedan kallad Olaf), som inrättades genom beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom, ska för att intensifiera kampen mot bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet eller andra oegentligheter som riktar sig mot Europeiska unionens och Europeiska atomenergigemenskapens (när sammanhanget kräver det nedan gemensamt kallade unionen) ekonomiska intressen, utöva den behörighet att utföra utredningar som kommissionen har enligt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

Målen bör anpassas till den nya inriktningen för Olafs verksamhet. Detta är en övergripande ändring som återkommer genom hela texten.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 1 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1a)  Artikel 1.2 ska ersättas med följande:

2.  Olaf ska förmedla kommissionens hjälp till medlemsstaterna för att organisera ett nära och regelbundet samarbete mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, så att de kan samordna sina insatser för att skydda unionens ekonomiska intressen mot bedrägerier. Olaf ska bidra till att skapa och utveckla metoder för att förebygga och bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Olaf ska tillsammans med och mellan medlemsstaterna främja och samordna utbyte av operativa erfarenheter och god praxis när det gäller skyddet av unionens ekonomiska intressen och även stödja gemensamma insatser mot bedrägerier som medlemsstaterna vidtar på frivillig grund.

2.  Olaf ska förmedla kommissionens hjälp till medlemsstaterna för att organisera ett nära och regelbundet samarbete mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, så att de kan samordna sina insatser för att skydda unionens ekonomiska intressen mot bedrägerier. Olaf ska bidra till att skapa och utveckla metoder för att förebygga och bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet eller alla andra oegentligheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Olaf ska tillsammans med och mellan medlemsstaterna främja och samordna utbyte av operativa erfarenheter och god praxis när det gäller skyddet av unionens ekonomiska intressen och även stödja gemensamma insatser mot bedrägerier som medlemsstaterna vidtar på frivillig grund.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 1.1.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1b (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 1 – punkt 3 – led d

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1b)  I artikel 1 ska punkt 3 d ersättas med följande:

d) Förordning (EG) nr 45/2001

d) Förordning (EU) nr 2018/1725”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=SV)

Motivering

Teknisk ändring: Den 11 december 2018 upphävdes förordning (EG) nr 45/2001 och ersattes av förordning (EU) nr 2018/1725.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1c (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 1 – punkt 3 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1c)  I artikel 1.3 ska led da läggas till:

 

”da)  Förordning (EU) 2016/679”

Motivering

Enligt rekommendation från Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1d (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 1 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1d)  Artikel 1.4 ska ersättas med följande:

4.  Olaf ska inom de institutioner, organ och byråer som inrättas genom fördragen eller på grundval av dessa (nedan kallade institutionerna, organen och byråerna) utföra administrativa utredningar för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. I detta syfte ska Olaf utreda sådana omständigheter av allvarlig art som har samband med tjänsteutövningen och som utgör brister när det gäller att uppfylla de skyldigheter som åligger unionens tjänstemän och övriga anställda, brister som skulle kunna leda till disciplinära åtgärder och i förekommande fall straffrättsliga förfaranden, eller en bristande uppfyllelse av de motsvarande skyldigheter som åvilar ledamöter av institutioner eller organ, chefer för byråer samt sådana anställda vid institutioner, organ och byråer som inte omfattas av tjänsteföreskrifterna (nedan tillsammans kallade tjänstemän, övriga anställda, ledamöter av institutioner eller organ, chefer för byråer eller anställda).

4.  Olaf ska inom de institutioner, organ och byråer som inrättas genom fördragen eller på grundval av dessa (nedan kallade institutionerna, organen och byråerna), och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12d, utföra administrativa utredningar för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet eller alla andra oegentligheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. I detta syfte ska Olaf utreda sådana omständigheter av allvarlig art som har samband med tjänsteutövningen och som utgör brister när det gäller att uppfylla de skyldigheter som åligger unionens tjänstemän och övriga anställda, brister som skulle kunna leda till disciplinära åtgärder och i förekommande fall straffrättsliga förfaranden, eller en bristande uppfyllelse av de motsvarande skyldigheter som åvilar ledamöter av institutioner eller organ, chefer för byråer samt sådana anställda vid institutioner, organ och byråer som inte omfattas av tjänsteföreskrifterna (nedan tillsammans kallade tjänstemän, övriga anställda, ledamöter av institutioner eller organ, chefer för byråer eller anställda).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

En påminnelse om att Europeiska åklagarmyndigheten kommer att vara allmänt ansvarig för brottmål.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 1 – punkt 4a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4a.  Olaf ska upprätta och upprätthålla en nära förbindelse med Europeiska åklagarmyndigheten, som inrättats inom ramen för ett fördjupat samarbete genom rådets förordning (EU) 2017/193913. Denna förbindelse ska grundas på ömsesidigt samarbete och informationsutbyte. Den ska särskilt säkerställa att alla tillgängliga medel används för skyddet av unionens ekonomiska intressen genom komplementaritet av deras respektive mandat och stöd från Olaf till Europeiska åklagarmyndigheten.

”4a.  Olaf ska upprätta och upprätthålla en nära förbindelse med Europeiska åklagarmyndigheten, som inrättats inom ramen för ett fördjupat samarbete genom rådets förordning (EU) 2017/193913. Denna förbindelse ska grundas på ömsesidigt samarbete, komplementaritet, undvikande av dubbelarbete och informationsutbyte. Den ska särskilt säkerställa att alla tillgängliga medel används för skyddet av unionens ekonomiska intressen genom komplementaritet av deras respektive mandat och stöd från Olaf till Europeiska åklagarmyndigheten.

_________________

_________________

13 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

13 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 1 – punkt 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1a)  Artikel 1.5 ska ersättas med följande:

5.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter och institutionerna, organen och byråerna får ingå administrativa överenskommelser med Olaf för tillämpningen av denna förordning. De administrativa överenskommelserna får framför allt avse överlämnandet av information och genomförandet av utredningar.

5.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter och institutionerna, organen och byråerna får ingå administrativa överenskommelser med Olaf för tillämpningen av denna förordning. De administrativa överenskommelserna får framför allt avse överlämnandet av information samt genomförandet och uppföljningen av utredningar.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1b (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 2 – led 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1b)  Artikel 2.2 ska ersättas med följande:

2. oegentligheter: oegentligheter enligt definitionen i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2988/95.

2. Oegentligheter: oegentligheter enligt definitionen i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2988/95 inbegripet överträdelser som påverkar inkomster från mervärdesskatt.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1c (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 2 – led 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1c)  Artikel 2.3 ska ersättas med följande:

3.  bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen: samma mening som dessa ord har i relevanta unionsakter.

3.  bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet eller alla andra oegentligheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen: samma mening som dessa ord har i relevanta unionsakter.

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 1.1.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 2 – led 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2a)  Artikel 2.5 ska ersättas med följande:

5.  berörd person: en person eller ekonomisk aktör som misstänks för bedrägerier, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen och som därför är under utredning av Olaf.

5.  berörd person: en person eller ekonomisk aktör som misstänks för bedrägerier, korruption eller annan olaglig verksamhet eller andra oegentligheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen och som därför är under utredning av Olaf.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 1.1.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2b (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 2 – led 7a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  I artikel 2 ska följande punkt införas som punkt 7a:

 

”7a.  ledamot eller anställd i en institution: en ledamot av Europaparlamentet, en medlem i Europeiska rådet, en företrädare för en medlemsstat på ministernivå i rådet, en ledamot av Europeiska kommissionen, en ledamot av Europeiska unionens domstol, en medlem i Europeiska centralbankens råd eller en ledamot av revisionsrätten, beroende på vad som är lämpligt.”

Motivering

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller inrättandet av en tillsynsansvarig för rättssäkerhetsgarantier – COM (2014)0340.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2c (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 2 – led 7b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2c)  I artikel 2 ska följande punkt 7b införas:

 

”7b.  samma sakförhållanden: de väsentliga sakförhållandena är identiska, vilket ska förstås som att det föreligger en uppsättning konkreta omständigheter som är oupplösligt sammankopplade och som helhet kan utgöra delar i en utredning av ett brott för vilken Olaf eller Europeiska åklagarmyndighetens är behörig.”

Motivering

I enlighet med vad som föreslås av övervakningskommittén i dess skrivelse av den 20 november 2018.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 3 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Externa utredningar

Kontroller och inspektioner på plats i medlemsstaterna och i tredjeländer

Motivering

Föredraganden föreslår att särskiljandet mellan externa och interna utredningar avskaffas.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 3 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Inom det tillämpningsområde som fastställts i artiklarna 1, 2.1 och 2.3 ska Olaf utföra kontroller och inspektioner på plats i medlemsstaterna och, i enlighet med gällande avtal om samarbete och ömsesidigt bistånd samt andra gällande rättsliga instrument, i tredjeländer och vid internationella organisationer.

1.  Inom det tillämpningsområde som fastställts i artikel 1 ska Olaf utföra kontroller och inspektioner på plats i medlemsstaterna och, i enlighet med gällande avtal om samarbete och ömsesidigt bistånd samt andra gällande rättsliga instrument, i tredjeländer och vid internationella organisationer.

Motivering

Kommissionen har infogat hänvisningen till led 1 och 3 i artikel 2 här, men inte i artikel 4.1. Detta kan skapa rättsosäkerhet. I vilket fall som helst är hänvisningen överflödig eftersom de termer som definieras i led 1 och 3 i artikel 2 redan har nämnts i artikel 1.1. Hänvisningen stryks därför.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 3 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Ekonomiska aktörer ska samarbeta med Olaf i samband med utredningar. Olaf får begära såväl muntlig information, bland annat genom intervjuer, som skriftlig information från ekonomiska aktörer.

3.  Ekonomiska aktörer ska samarbeta med Olaf i samband med utredningar. Olaf får begära såväl muntlig som skriftlig information från ekonomiska aktörer i enlighet med artikel 4.2 b.

Motivering

Ändringsförslaget skapar en koppling till artikel 4.2 b i linje med det föreslagna avskaffandet av särskiljandet mellan externa och interna utredningar.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

På Olafs begäran ska den berörda medlemsstatens behöriga myndighet förse Olafs anställda med det bistånd som behövs för att de effektivt ska kunna utföra sina uppgifter, i enlighet med det skriftliga bemyndigande som avses i artikel 7.2.

På Olafs begäran ska den berörda medlemsstatens behöriga myndighet utan otillbörligt dröjsmål förse Olafs anställda med det bistånd som behövs för att de effektivt ska kunna utföra sina uppgifter, i enlighet med det skriftliga bemyndigande som avses i artikel 7.2.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska i enlighet med förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 säkerställa att Olafs anställda får tillgång till all information och alla handlingar som rör utredningsföremålet och som krävs för att kontrollerna och inspektionerna på plats ska kunna utföras effektivt och på ett verkningsfullt sätt, och att de kan säkra handlingar eller uppgifter för att undvika att de går förlorade.

Den berörda medlemsstaten ska i enlighet med förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 säkerställa att Olafs anställda får tillgång till all information och alla handlingar och uppgifter som rör utredningsföremålet och som krävs för att kontrollerna och inspektionerna på plats ska kunna utföras effektivt och på ett verkningsfullt sätt, och att de kan säkra handlingar eller uppgifter för att undvika att de går förlorade. Om privatägda enheter används i arbetssyfte ska Olaf endast granska dessa enheter om byrån har goda skäl att misstänka att innehållet kan vara relevant för utredningen.

Motivering

Anpassning till artikel 4.2.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 3 – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Om det visar sig att en medlemsstat inte fullgör sin skyldighet att samarbeta enligt punkterna 6 och 7, ska unionen ha rätt att återkräva beloppet för den berörda kontrollen eller inspektionen på plats.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 3 – punkt 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Vid en extern utredning har Olaf rätt till tillgång till all relevant information och alla uppgifter, oavsett i vilken form dessa lagras, som innehas av institutionerna, organen eller byråerna avseende utredningsföremålet, och som behövs för att fastställa förekomsten av bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Artikel 4.2 och 4.4 ska tillämpas på sådana fall.

utgår

Motivering

Texten kan slås samman med artikel 4.2 a i linje med det föreslagna avskaffandet av särskiljandet mellan externa och interna utredningar.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 3 – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12c.1 får Olaf, om byrån före ett beslut om inledande av en extern utredning hanterar information som tyder på förekomsten av bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, informera de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna samt vid behov berörda institutioner, organ eller byråer.

utgår

Utan hinder av de sektorsvisa bestämmelser som avses i artikel 9.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 ska medlemsstaternas behöriga myndigheter säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas, i vilka Olaf får delta, i enlighet med nationell rätt. De berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter ska på begäran informera Olaf om vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat den information som avses i första stycket i denna punkt har gett.”.

 

Motivering

Texten kan slås samman med artikel 4.8 i linje med det föreslagna avskaffandet av särskiljandet mellan externa och interna utredningar.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led -a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 4 – rubriken

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-a)  I artikel 4 ska rubriken ersättas med följande:

Interna utredningar

”Ytterligare bestämmelser om utredningar

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

Föredraganden föreslår att särskiljandet mellan externa och interna utredningar avskaffas.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led -aa (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 4 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-aa)  Artikel 4.1 ska ersättas med följande:

1.  Inom de områden som avses i artikel 1 ska Olaf utföra administrativa utredningar inom institutionerna, organen och byråerna (nedan kallade interna utredningar).

1.  Administrativa utredningar inom institutionerna, organen och byråerna på de områden som avses i artikel 1 ska utföras i enlighet med de villkor som anges i denna förordning och i de beslut som fattats av respektive institution, organ eller byrå.

Dessa interna utredningar ska utföras i enlighet med de villkor som anges i denna förordning och i de beslut som fattats av respektive institution, organ eller byrå.”

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led a

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 4 – punkt 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I samband med interna utredningar

2.  I samband med utredningar

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led a

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 4 – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  ska Olaf utan förhandsanmälan och utan dröjsmål ha rätt till tillgång till all relevant information och alla uppgifter, oavsett i vilken form dessa lagras, som innehas av institutionerna, organen och byråerna, till vilkas lokaler Olaf dessutom ska ha tillträde; Olaf ska ha befogenhet att kontrollera institutionernas, organens och byråernas bokföring, får Olaf kopiera och begära utdrag ur alla handlingar och ur innehållet i all datorbaserad information som institutionerna, organen och byråerna innehar och vid behov säkra dessa handlingar eller dessa uppgifter för att undvika att de går förlorade.

(a)  ska Olaf, där så behövs för att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet eller andra oegentligheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, utan förhandsanmälan och utan dröjsmål ha rätt till tillgång till all relevant information och alla uppgifter som rör utredningsföremålet, oavsett vilken typ av medium dessa lagras, som innehas av institutionerna, organen och byråerna, till vilkas lokaler Olaf dessutom ska ha tillträde; Om privatägda enheter används i arbetssyfte ska Olaf endast granska dessa enheter om byrån har goda skäl att misstänka att innehållet kan vara relevant för utredningen. Olaf ska ha befogenhet att kontrollera institutionernas, organens och byråernas bokföring, får Olaf kopiera och begära utdrag ur alla handlingar och ur innehållet i all datorbaserad information som institutionerna, organen och byråerna innehar och vid behov säkra dessa handlingar eller dessa uppgifter för att undvika att de går förlorade.

Motivering

Har slagits samman med artikel 3.9, som kan strykas.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led a

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 4 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Olaf får begära såväl muntlig information, bland annat genom intervjuer, som skriftlig information från tjänstemän, övriga anställda, ledamöter av institutioner eller organ, chefer för byråer eller anställda..

(b)  Olaf får begära såväl muntlig information, bland annat genom intervjuer, som skriftlig information från ekonomiska aktörer, tjänstemän, övriga anställda, ledamöter av institutioner eller organ, chefer för byråer eller anställda, vilken noggrant dokumenterats i enlighet med regelrätta normer för sekretess och unionens skydd av personuppgifter. Ekonomiska aktörer ska samarbeta med Olaf.

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 19 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led b

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 4 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

(b)  Punkt 3 ska utgå.

”3.  I enlighet med artikel 3 får Olaf utföra kontroller och inspektioner på plats hos ekonomiska aktörer för att få tillgång till relevant information om föremålet för den interna utredningen.”.

 

Motivering

Punkten blir överflödig i och med det föreslagna avskaffandet av särskiljandet mellan externa och interna utredningar, eftersom artikel 3 ändå alltid kommer att vara tillämplig.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 1 –led 4 – led ba (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 4 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ba)  Artikel 4.4 ska ersättas med följande:

4.  Varje institution, organ och byrå ska informeras när Olafs anställda gör en intern utredning i deras lokaler eller tar del av handlingar eller begär annan information som de innehar. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 10 och 11 får Olaf när som helst till den berörda institutionen, det berörda organet eller den berörda byrån överlämna information som har inhämtats i samband med interna utredningar.

4.  Varje institution, organ och byrå ska informeras när Olafs anställda gör en utredning i deras lokaler eller tar del av handlingar eller uppgifter eller begär annan information som de innehar. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 10 och 11 får Olaf när som helst till den berörda institutionen, det berörda organet eller den berörda byrån överlämna information som har inhämtats i samband med utredningar.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

I linje med det föreslagna avskaffandet av särskiljandet mellan externa och interna utredningar kan denna bestämmelse tillämpas på alla typer av utredningar. ”...eller uppgifter” är en anpassning till artikel 4.2.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – punkt bb (ny)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 4 – punkt 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(bb)  Artikel 4.5 ska ersättas med följande:

5.  Institutionerna, organen och byråerna ska införa lämpliga förfaranden och vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa de interna utredningarnas förtroliga karaktär.

5.  Institutionerna, organen och byråerna ska införa lämpliga förfaranden och vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa utredningarnas förtroliga karaktär.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

Ändring i linje med det föreslagna avskaffandet av särskiljandet mellan externa och interna utredningar. Denna bestämmelse kan tillämpas på alla typer av utredningar.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – punkt bc (ny)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 4 – punkt 6 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(bc)  I artikel 4.6 ska första stycket ersättas med följande:

Om de interna utredningarna visar att en tjänsteman, en övrig anställd, en ledamot av en institution eller ett organ, en chef för en byrå eller en anställd kan beröras, ska den institution, det organ eller den byrå där den personen är verksam informeras.

Om utredningarna visar att en tjänsteman, en övrig anställd, en ledamot av en institution eller ett organ, en chef för en byrå eller en anställd kan beröras, ska den institution, det organ eller den byrå där den personen är verksam informeras.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

Ändring i linje med det föreslagna avskaffandet av särskiljandet mellan externa och interna utredningar. Denna bestämmelse kan tillämpas på alla typer av utredningar.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led bd (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 4 – punkt 6 – stycke 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(bd)  I artikel 4.6 ska andra stycket ersättas med följande:

I undantagsfall där den interna utredningens förtroliga karaktär inte kan säkras vid användning av gängse kommunikationskanaler ska Olaf använda lämpliga alternativa informationskanaler.

I undantagsfall där utredningens förtroliga karaktär inte kan säkras vid användning av gängse kommunikationskanaler ska Olaf använda lämpliga alternativa informationskanaler.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

Ändring i linje med det föreslagna avskaffandet av särskiljandet mellan externa och interna utredningar. Denna bestämmelse kan tillämpas på alla typer av utredningar.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led be (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 4 – punkt 7

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(be)  Artikel 4.7 ska ersättas med följande:

7.  De beslut som alla institutioner, organ och byråer ska anta i enlighet med punkt 1 ska i synnerhet innehålla en regel som rör skyldigheten för tjänstemän, övriga anställda, ledamöter av institutioner eller organ, chefer för byråer eller anställda att samarbeta med och lämna information till Olaf och samtidigt sörja för den interna utredningens förtroliga karaktär.

7.  De beslut som alla institutioner, organ och byråer ska anta i enlighet med punkt 1 ska i synnerhet innehålla en regel som rör skyldigheten för tjänstemän, övriga anställda, ledamöter av institutioner eller organ, chefer för byråer eller anställda att samarbeta med och lämna information till Olaf och samtidigt sörja för utredningens förtroliga karaktär.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

Ändring i linje med det föreslagna avskaffandet av särskiljandet mellan externa och interna utredningar. Denna bestämmelse kan tillämpas på alla typer av utredningar.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led c

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 4 – punkt 8 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12c.1 får Olaf, om byrån före ett beslut om inledande av en intern utredning hanterar information som tyder på förekomsten av bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, informera den berörda institutionen, det berörda organet eller den berörda byrån. Den berörda institutionen, det berörda organet eller den berörda byrån ska på begäran informera Olaf om de åtgärder som vidtas och om de resultat informationen har gett.”.

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12c.1 får Olaf, om byrån före ett beslut om inledande av en utredning hanterar information som tyder på förekomsten av bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet eller andra oegentligheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, informera de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna eller berörda institutioner, organ eller byråer, beroendevad som är lämpligt.

 

Den berörda institutionen, det berörda organet eller den berörda byrån ska på begäran informera Olaf om de åtgärder som vidtas och om de resultat informationen har gett.”

Motivering

Har slagits samman med artikel 3.10, som kan strykas.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led ca (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 4 – punkt 8 – stycke 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ca)  I punkt 8 ska andra stycket ersättas med följande:

Olaf ska vid behov även informera de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten. I så fall ska förfarandekraven i artikel 9.4 andra och tredje styckena tillämpas. Om de behöriga myndigheterna i enlighet med nationell lagstiftning beslutar att vidta åtgärder på grundval av den information som har överlämnats till dem, ska de på begäran informera Olaf om det.

”Med avseende på utredningar inom institutionerna, organen eller byråerna, i de fall Olaf informerar de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna, ska förfarandekraven i artikel 9.4 andra och tredje styckena tillämpas. Om de behöriga myndigheterna i enlighet med nationell lagstiftning beslutar att vidta åtgärder på grundval av den information som har överlämnats till dem, ska de på begäran informera Olaf om det.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

Har slagits samman med artikel 3.10, som kan strykas.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led cb (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 4 – punkt 8 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  I punkt 8 ska följande stycke läggas till:

 

”Med avseende på kontroller och inspektioner på plats i enlighet med artikel 3, utan hinder av de sektorsvisa bestämmelser som avses i artikel 9.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95, ska de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas, i vilka Olaf får delta, i enlighet med nationell rätt. De berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter ska på begäran informera Olaf om vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat den information som avses i första stycket i denna punkt har gett.”.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

Har slagits samman med artikel 3.10, som kan strykas.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led a

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 5 – punkt 1 – första meningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  I punkt 1 ska första meningen ersättas med följande:

utgår

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12d får generaldirektören inleda en utredning när det föreligger skälig misstanke, som även kan vara grundad på information från tredje part eller anonymt lämnad information, om att det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen.”.

 

Motivering

Teknisk strykning mot bakgrund av den föreslagna nya ordalydelsen i denna punkt.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led aa (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 5 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(aa)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

1. Generaldirektören får inleda en utredning när det föreligger skälig misstanke, som även kan vara grundad på information från tredje part eller anonymt lämnad information, om att det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Generaldirektörens beslut om att inleda en utredning eller inte ska fattas med hänsyn till Olafs årliga förvaltningsplan och de utredningsprioriteringar som fastställs i enlighet med artikel 17.5. Beslutet ska även ta hänsyn till att Olafs resurser ska utnyttjas effektivt och till att de resurser som används ska stå i proportion till saken. Vid interna utredningar ska särskild hänsyn tas till vilken institution, vilket organ eller vilken byrå som på bästa sätt kan genomföra dem, med särskild tanke på omständigheterna, ärendets faktiska eller potentiella ekonomiska följder och möjligheterna till eventuell rättslig uppföljning.

1. ”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12d får generaldirektören inleda en utredning när det föreligger skälig misstanke, som även kan vara grundad på information från tredje part eller anonymt lämnad information, om att det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet eller andra oegentligheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Utvärderingsperioden före beslutet ska inte vara längre än två månader. Om man vet vilken uppgiftslämnare som har tillhandahållit den information som ligger till grund för utredningen ska han eller hon i vederbörlig ordning informeras.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=SV)

Motivering

Införandet av utredningsprioriteringar har inte visat sig vara användbart. Dessutom bör man undvika att detaljstyra generaldirektörens utförande av sina uppgifter. (Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 31 i förslaget till betänkande - ”får” har återinförts.)

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led ab (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ab)  I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:

Beslut om externa utredningar ska fattas av generaldirektören, antingen på eget initiativ eller på begäran av en berörd medlemsstat eller av unionens institutioner, organ eller byråer.

”Beslut om utredningar ska fattas av generaldirektören, antingen på eget initiativ eller på begäran av en av unionens institutioner, organ eller byråer, eller av en medlemsstat.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

Styckena har slagits samman efter avskaffandet av särskiljandet mellan externa och interna utredningar.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led ac (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ac)  I punkt 2 ska andra stycket utgå.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

Styckena har slagits samman efter avskaffandet av särskiljandet mellan externa och interna utredningar.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led ad (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 5 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ad)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

3.  När generaldirektören överväger huruvida en intern utredning ska inledas eller inte på en sådan begäran som avses i punkt 2, och/eller när Olaf genomför interna utredningar får de berörda institutionerna, organen och byråerna inte samtidigt genomföra egna utredningar av samma omständigheter, om inte annat överenskommits med Olaf.

3.  När generaldirektören överväger huruvida en utredning ska inledas eller inte på en sådan begäran som avses i punkt 2, och/eller när Olaf genomför sådana utredningar får de berörda institutionerna, organen och byråerna inte samtidigt genomföra egna utredningar av samma omständigheter, om inte annat överenskommits med Olaf. Denna punkt ska inte tillämpas på utredningar som Europeiska åklagarmyndigheten utför i enlighet med förordning (EU) 2017/1939.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

Ändring i linje med avskaffandet av särskiljandet mellan externa och interna utredningar.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led b

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 5 – punkt 3 – sista meningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  I punkt 3 ska följande mening läggas till:

utgår

”Denna punkt ska inte tillämpas på utredningar som Europeiska åklagarmyndigheten utför i enlighet med förordning (EU) 2017/1939.”.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

Teknisk strykning – se föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led ba (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 5 – punkt 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ba)  Artikel 5.5 ska ersättas med följande:

5. Om generaldirektören beslutar att inte inleda någon intern utredning, får han utan dröjsmål överlämna relevant information till den institution, det organ eller den byrå som berörs, för lämplig uppföljning enligt tillämpliga bestämmelser vid institutionen, organet eller byrån. Olaf ska i förekommande fall tillsammans med institutionen, organet eller byrån fastställa lämpliga åtgärder för att skydda källans identitet; Olaf får vid behov begära information om uppföljningen.

5. Om generaldirektören beslutar att inte inleda någon utredning inom institutionerna, organen och byråerna trots att det föreligger skälig misstanke om att det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet eller andra oegentligheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, ska han utan dröjsmål överlämna relevant information till den institution, det organ eller den byrå som berörs, för lämplig uppföljning enligt tillämpliga bestämmelser vid institutionen, organet eller byrån. Olaf ska i förekommande fall tillsammans med institutionen, organet eller byrån fastställa lämpliga åtgärder för att skydda källans identitet; Olaf får vid behov begära information om uppföljningen.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=SV)

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 36 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led c

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 5 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”6.  Om generaldirektören beslutar att inte inleda någon extern utredning, får han eller hon utan dröjsmål överlämna relevant information till de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten för uppföljning, i förekommande fall, i enlighet med unionsrätt och nationell rätt. Vid behov ska Olaf även informera den institution, det organ eller den byrå som berörs.”.

”6.  Om generaldirektören beslutar att inte utföra någon kontroll eller inspektion på plats i enlighet med artikel 3 trots att det föreligger skälig misstanke om att det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet eller andra oegentligheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, ska han eller hon utan dröjsmål överlämna relevant information till de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten för uppföljning, i förekommande fall, i enlighet med unionsrätt och nationell rätt. Vid behov ska Olaf även informera den institution, det organ eller den byrå som berörs.”

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 37 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led ca (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 5 – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Följande punkt 6a ska läggas till:

 

”6a.  Generaldirektören ska regelbundet underrätta övervakningskommittén, i enlighet med artikel 17.5, om de ärenden för vilka han eller hon har beslutat att inte inleda någon utredning och ange skälen till detta beslut.”

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 1 –led 6 – led -a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 7 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-a)  Artikel 7.1 ska ersättas med följande:

1.  Generaldirektören ska leda utredningsarbetet på grundval av, i förekommande fall, skriftliga instruktioner. Utredningarna ska genomföras under generaldirektörens ledning av anställda vid Olaf som han eller hon utsett.

”1.  Generaldirektören ska leda utredningsarbetet på grundval av, i förekommande fall, skriftliga instruktioner. Utredningarna ska genomföras under generaldirektörens ledning av anställda vid Olaf som han eller hon utsett. Generaldirektören ska inte personligen utföra några utredningar.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6 – led ca (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ca)  I punkt 3 ska andra stycket ersättas med följande:

Institutionerna, organen och byråerna ska se till att deras tjänstemän, övriga anställda, ledamöter, chefer eller anställda lämnar Olaf det bistånd som krävs för att de anställda vid Olaf ska kunna fullgöra sina uppgifter effektivt.

Institutionerna, organen och byråerna ska se till att deras tjänstemän, övriga anställda, ledamöter, chefer eller anställda lämnar Olaf det bistånd som krävs för att de anställda vid Olaf ska kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med denna förordning effektivt och utan otillbörligt dröjsmål.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6 – led cb (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 7 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(cb)  Punkt 4 ska utgå.

4.  Artikel 3 respektive artikel 4 ska tillämpas när en utredning innehåller både externa och interna inslag.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

Teknisk strykning efter avskaffandet av särskiljandet mellan externa och interna utredningar.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6 – led cc (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 7 – punkt 6 – inledningen

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(cc)  I punkt 6 ska inledningen ersättas med följande:

6.  Om utredningarna visar att det kan vara lämpligt att vidta administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda unionens ekonomiska intressen ska Olaf utan dröjsmål informera den berörda institutionen, det berörda organet eller den berörda byrån om den pågående utredningen. Informationen ska omfatta följande:

6.  Om utredningarna visar att det kan vara lämpligt att vidta administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda unionens ekonomiska intressen ska Olaf utan dröjsmål informera den berörda institutionen, det berörda organet eller den berörda byrån om den pågående utredningen och föreslå åtgärder som ska vidtas. Informationen ska omfatta följande:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6 – led cd (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 7 – punkt 6 – stycke 1 – led b

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(cd)  I punkt 6, stycke 1 ska led b ersättas med följande:

b)  All information som skulle kunna hjälpa institutionen, organet eller byrån i fråga att avgöra om det är lämpligt att vidta administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda unionens ekonomiska intressen.

”b)  All information som skulle kunna hjälpa institutionen, organet eller byrån i fråga att besluta vilka lämpliga administrativa säkerhetsåtgärder som ska vidtas för att skydda unionens ekonomiska intressen.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 1 –led 6 – led ce (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 7 – punkt 6 – stycke 1 – led c

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ce)  I punkt 6, stycke 1 ska led c ersättas med följande:

c)  Eventuella rekommendationer om särskilda sekretessåtgärder i framför allt ärenden där sådana utredningsåtgärder måste vidtas som omfattas av en nationell rättslig myndighets behörighet eller, i fråga om externa utredningar, som omfattas av en nationell myndighets behörighet, i enlighet med de nationella bestämmelser som är tillämpliga på utredningen.

”c)  Eventuella rekommendationer om särskilda sekretessåtgärder i framför allt ärenden där sådana utredningsåtgärder måste vidtas som omfattas av en nationell rättslig myndighets behörighet eller annan nationell myndighets behörighet, i enlighet med de nationella bestämmelser som är tillämpliga på utredningen.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

Teknisk ändring efter avskaffandet av särskiljandet mellan externa och interna utredningar.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6 – led d

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 7 – punkt 6 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utöver vad som sägs i första stycket får den institution, det organ eller den byrå som berörs när som helst samråda med Olaf för att, i nära samarbete med Olaf, vidta lämpliga säkerhetsåtgärder, inbegripet åtgärder för att säkra bevismaterial, och ska utan dröjsmål informera Olaf om sådana beslut.”.

Utöver vad som sägs i första stycket ska den institution, det organ eller den byrå som berörs utan dröjsmål informera Olaf om alla avvikelser från de föreslagna säkerhetsåtgärderna och om skälen till dessa avvikelser.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6 – led e

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 7 – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”8.  Om en utredning inte kan avslutas inom tolv månader från det att den inleddes ska generaldirektören vid utgången av den tolvmånadersperioden och därefter var sjätte månad rapportera till övervakningskommittén, och ange skälen till det och, i tillämpliga fall, de åtgärder som planeras för att skynda på utredningen.”.

”8.  Om en utredning inte kan avslutas inom tolv månader från det att den inleddes ska generaldirektören vid utgången av den tolvmånadersperioden och därefter var sjätte månad rapportera till övervakningskommittén, och i detalj ange skälen till förseningen och de åtgärder som har vidtagits för att skynda på utredningen.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6 – led ea (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 7 – punkt 8a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Följande punkt 8a ska läggas till:

 

”8a.   Rapporten ska minst innehålla en kort beskrivning av sakförhållandena, deras brottsrubricering, en bedömning av den skada som åsamkats eller som sannolikt skulle åsamkas, preskriptionstiden, skälen till varför tolvmånadersperioden inte skulle kunna behållas, och de åtgärder som planeras för att skynda på utredningen i tillämpliga fall.”

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 – led -a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

1.  Institutionerna, organen och byråerna ska utan dröjsmål till Olaf överlämna alla uppgifter som kan ha samband med eventuella fall av bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen.

1.  Institutionerna, organen och byråerna ska utan dröjsmål till Olaf överlämna alla uppgifter som kan ha samband med eventuella fall av bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet eller andra oegentligheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Denna skyldighet ska gälla för Europeiska åklagarmyndigheten när de berörda fallen inte faller inom ramen för dess befogenheter i enlighet med kapitel IV i förordning (EU) 2017/1939.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 1.1.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 – led a

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”När institutionerna, organen och byråerna rapporterar till Europeiska åklagarmyndigheten i enlighet med artikel 24 i förordning (EU) 2017/1939 får de i stället överlämna en kopia till Olaf av den rapport som sänts till Europeiska åklagarmyndigheten.”.

”När institutionerna, organen och byråerna rapporterar till Europeiska åklagarmyndigheten i enlighet med artikel 24 i förordning (EU) 2017/1939 får de uppfylla den skyldighet som fastställs i första stycket genom att överlämna en kopia till Olaf av den rapport som sänts till Europeiska åklagarmyndigheten.”

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 – led b

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Institutionerna, organen och byråerna och, i den mån nationell rätt inte förhindrar detta, medlemsstaternas behöriga myndigheter, ska på begäran av Olaf eller på eget initiativ till Olaf överlämna alla handlingar och all information som de innehar och som rör någon av Olafs pågående utredningar.

Institutionerna, organen och byråerna och, i den mån nationell rätt inte förhindrar detta, medlemsstaternas behöriga myndigheter, ska på begäran av Olaf eller på eget initiativ utan dröjsmål till Olaf överlämna alla handlingar och all information som de innehar och som rör någon av Olafs pågående utredningar.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 – led c

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 8 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  Institutionerna, organen och byråerna och, i den mån nationell rätt inte förhindrar detta, medlemsstaternas behöriga myndigheter, ska till Olaf överlämna alla andra relevanta handlingar och all annan relevant information som de innehar och som rör bekämpningen av bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen.”.

”3.  Institutionerna, organen och byråerna och, i den mån nationell rätt inte förhindrar detta, medlemsstaternas behöriga myndigheter, ska på begäran av Olaf eller på eget initiativ utan dröjsmål till Olaf överlämna alla andra relevanta handlingar och all annan relevant information som de innehar och som rör bekämpningen av bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet eller andra oegentligheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen.

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 1.1.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 – led d

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna artikel ska inte gälla för Europeiska åklagarmyndigheten när det gäller brott i fråga om vilka myndigheten skulle kunna utöva sin befogenhet i enlighet med artiklarna 22 och 25 i förordning (EU) 2017/1939.

Denna artikel ska inte gälla för Europeiska åklagarmyndigheten när det gäller brott i fråga om vilka myndigheten skulle kunna utöva sin befogenhet i enlighet med kapitel IV i förordning (EU) 2017/1939.

Motivering

Det verkar lämpligt att här hänvisa till hela kapitel IV i förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten, för att se till att ingen relevant bestämmelse utelämnas (se även artikel 12c.1).

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8 – led -a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-a)  I punkt 2 ska fjärde stycket ersättas med följande:

De krav som anges i andra och tredje styckena ska inte tillämpas på inhämtande av utsagor inom ramen för kontroller och inspektioner på plats.

De krav som anges i andra och tredje styckena ska inte tillämpas på inhämtande av utsagor inom ramen för kontroller och inspektioner på plats. Den berörda personen ska dock informeras om sina rättigheter innan en redogörelse lämnas, särskilt rätten att biträdas av en valfri person.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=SV)

Motivering

Se kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller inrättandet av en tillsynsansvarig för rättssäkerhetsgarantier – COM (2014)0340.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8 – led aa (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-a)  I punkt 4 ska andra stycket ersättas med följande:

I detta syfte ska Olaf till den berörda personen sända en anmodan att yttra sig, antingen skriftligen eller vid en intervju med sådana anställda som Olaf utsett. Denna anmodan ska inbegripa en sammanfattning av omständigheter som rör den berörda personen och de uppgifter som krävs enligt artiklarna 11 och 12 i förordning (EG) nr 45/2001, och ska ange tidsfristen för att yttra sig; denna tidsfrist ska vara minst tio arbetsdagar från det att anmodan att yttra sig har mottagits. Denna tidsfrist får förkortas om den berörda personen uttryckligen samtycker till det eller om man kan lämna välmotiverade skäl avseende utredningens brådskande natur. Den slutliga utredningsrapporten ska hänvisa till sådana eventuella yttranden.

”I detta syfte ska Olaf till den berörda personen sända en anmodan att yttra sig, antingen skriftligen eller vid en intervju med sådana anställda som Olaf utsett. Denna anmodan ska inbegripa en sammanfattning av omständigheter som rör den berörda personen och de uppgifter som krävs enligt artiklarna 15 och 16 i förordning (EU) 2018/1725, och ska ange tidsfristen för att yttra sig; denna tidsfrist ska vara minst tio arbetsdagar från det att anmodan att yttra sig har mottagits. Denna tidsfrist får förkortas om den berörda personen uttryckligen samtycker till det eller om man kan lämna välmotiverade skäl avseende utredningens brådskande natur. Den slutliga utredningsrapporten ska hänvisa till sådana eventuella yttranden.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=EN)

Motivering

Teknisk ändring: Den 11 december 2018 upphävdes förordning (EG) nr 45/2001 och ersattes av förordning (EU) nr 2018/1725.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 1 –led 8 – led aa (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 9 – punkt 5 a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Följande punkt 5a ska läggas till:

 

”5a.  I ärenden där Olaf rekommenderar en rättslig uppföljning, och utan att visselblåsares och informanters rätt till konfidentialitet påverkas, ska den berörda personen få tillgång till den rapport som utarbetats av Olaf enligt artikel 11 efter utredningens slutförande, och till alla relevanta handlingar i den mån de har anknytning till denna person och om, i tillämpliga fall, varken Europeiska åklagarmyndigheten eller de nationella rättsliga myndigheterna inom sex månader invänder mot detta. Ett tillstånd från den behöriga rättsliga myndigheten får även beviljas innan denna period har löpt ut.”

Motivering

Överensstämmer i stort sett med föredragandens ändringsförslag 51. Det är nödvändigt med en tidsfrist för att undvika att tillgången till rapporten försenas i onödan. Samtidigt är ett förfarande nödvändigt för att förhindra att en för tidig tillgång till ärendehandlingarna kan äventyra uppföljande utredningar eller förfaranden.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 9a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Följande artikel 9a ska införas:

 

”Artikel 9a

 

Tillsynsansvarig för rättssäkerhetsgarantier

 

1.  En tillsynsansvarig för rättssäkerhetsgarantier (nedan kallad den tillsynsansvarige) ska utses av kommissionen, i enlighet med förfarandet i punkt 2, för en period på fem år, som inte kan förlängas. Vid mandattidens utgång ska han eller hon sitta kvar tills en ersättare har utsetts.

 

2.  Efter en ansökningsomgång i Europeiska unionens officiella tidning ska kommissionen upprätta en förteckning över kandidater med lämpliga kvalifikationer för posten som tillsynsansvarig. Efter samråd med Europaparlamentet och rådet ska kommissionen utse den tillsynsansvarige.

 

3.  Den tillsynsansvarige ska ha nödvändig kompetens och erfarenhet på området för processuella rättigheter och rättssäkerhetsgarantier.

 

4.  Den tillsynsansvarige ska fullgöra sina uppgifter under fullständigt oberoende och får inte begära eller ta emot instruktioner från någon i sin tjänsteutövning.

 

5.  Den tillsynsansvarige ska övervaka Olafs efterlevnad av processuella rättigheter och rättssäkerhetsgarantier. Han eller hon ska ansvara för handläggningen av de klagomål som Olaf tar emot.

 

6.  Den tillsynsansvarige ska årligen rapportera till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, övervakningskommittén och Olaf om utövandet av denna funktion. Den tillsynsansvarige får inte hänvisa till enskilda ärenden under utredning och ska garantera utredningssekretess även efter det att utredningar har avslutats.”

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8b (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 9b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  Följande artikel ska läggas till som artikel 9b:

 

”Artikel 9b

 

System för klagomål

 

1.  I samarbete med den tillsynsansvarige ska Olaf vidta de åtgärder som krävs för att inrätta ett system för klagomål i syfte att övervaka och säkerställa respekten för rättssäkerhetsgarantierna i samband med all verksamhet vid Olaf.

 

2.  Varje person som berörs av en utredning av Olaf ska ha rätt att lämna in ett klagomål till den tillsynsansvarige avseende Olafs efterlevnad av rättssäkerhetsgarantierna i artikel 9. Om ett klagomål inges ska detta inte ha någon suspensiv verkan på genomförandet av den pågående utredningen.

 

3.  Klagomål kan inges senast en månad efter det att klaganden får kännedom om de relevanta omständigheter som utgör den påstådda överträdelsen av hans eller hennes rättssäkerhetsgarantier. Inga klagomål kan lämnas in senare än en månad efter det att utredningen avslutats. Klagomål som rör den tidsfrist som avses i artikel 9.2 och 9.4 ska lämnas in före utgången av den tidsfrist som fastställs i dessa bestämmelser.

 

4.  Vid mottagandet av ett klagomål ska den tillsynsansvarige omedelbart informera Olafs generaldirektör och ge Olaf möjlighet att inom 15 arbetsdagar lösa det problem som tagits upp av klaganden.

 

5.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 i denna förordning ska Olaf till den tillsynsansvarige överföra all den information som kan behövas för att den tillsynsansvarige ska kunna utfärda en rekommendation.

 

6.  Den tillsynsansvarige ska utfärda en rekommendation om klagomålet utan dröjsmål, men senast två månader efter det att Olaf har underrättat den tillsynsansvarige om de åtgärder som Olaf har vidtagit för att åtgärda frågan eller efter utgången av den period som avses i punkt 3. Rekommendationen ska överlämnas till Olaf och delges den klagande. I undantagsfall får den tillsynsansvarige besluta att förlänga perioden för utfärdandet av rekommendationen med ytterligare 15 dagar. Den tillsynsansvarige ska informera generaldirektören om skälen till förlängningen i en skrivelse. I avsaknad av en rekommendation från den tillsynsansvarige inom de tidsfrister som anges i denna punkt ska den tillsynsansvarige anses ha avvisat klagomålet utan någon rekommendation.

 

7.  Utan att det påverkar den pågående utredningen ska den tillsynsansvarige granska klagomålet i ett kontradiktoriskt förfarande. Om vittnena samtycker får den tillsynsansvarige begära att dessa lämnar skriftliga eller muntliga förklaringar som den tillsynsansvarige anser relevanta för att fastställa fakta.

 

8.  Generaldirektören ska följa den tillsynsansvariges rekommendation i ärendet, med undantag för vederbörligen motiverade fall då han eller hon får avvika från denna. Om generaldirektören avviker från den tillsynsansvariges rekommendation ska han eller hon meddela den klagande och den tillsynsansvarige de huvudsakliga orsakerna till beslutet, i den utsträckning det inte påverkar den pågående utredningen. Han eller hon ska ange orsakerna till att inte följa den tillsynsansvariges rekommendation i en kommentar som ska bifogas utredningens slutrapport.

 

9.  Generaldirektören får begära den tillsynsansvariges yttrande i alla frågor som rör efterlevnaden av rättssäkerhetsgarantierna inom ramen för dennes mandat, däribland om beslutet att skjuta upp överlämnandet av information till den berörda personen i enlighet med artikel 9.3. Generaldirektören ska i alla sådana begäranden ange den tidsfrist inom vilken den tillsynsansvarige ska svara.

 

10.  Utan att det påverkar de tidsfrister som föreskrivs i artikel 90a i tjänsteföreskrifterna ska generaldirektören, om ett klagomål har lämnats in till generaldirektören av en tjänsteman eller annan anställd inom unionen i enlighet med artikel 90a i tjänsteföreskrifterna och tjänstemannen eller den anställde har lämnat ett klagomål till den tillsynsansvarige som rör samma fråga, invänta rekommendationen från den tillsynsansvarige innan han eller hon besvarar klagomålet.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 1 –led 9 – led -a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 10 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

1.  Information som överlämnats eller inhämtas i samband med externa utredningar ska oavsett form vara skyddad genom tillämpliga bestämmelser.

”1.  Information som överlämnats eller inhämtas i samband med utredningar utanför institutionerna, organen och byråerna ska oavsett form vara skyddad genom tillämpliga bestämmelser enligt nationell rätt och unionsrätten.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=EN)

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 54 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 1 –led 9 – led -aa (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 10 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-aa)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

2.  Information som överlämnas eller inhämtas i samband med interna utredningar ska, oavsett form, omfattas av tystnadsplikt och åtnjuta samma skydd som det som ges enligt de bestämmelser som gäller för unionsinstitutionerna.

”2.  Information som överlämnas eller inhämtas i samband med utredningar inom institutionerna, organen och byråerna ska, oavsett form, omfattas av tystnadsplikt och åtnjuta samma skydd som det som ges enligt de bestämmelser som gäller för unionsinstitutionerna.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

I linje med det föreslagna avskaffandet av särskiljandet mellan externa och interna utredningar.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 1 –led 9 – led -ab (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 10 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-ab)  Följande punkt 3a ska läggas till:

 

”3a.  Olaf ska offentliggöra sina rapporter och rekommendationer efter det att alla berörda nationella förfaranden och unionsförfaranden har slutförts av de ansvariga organen, och offentliggörandet inte längre påverkar utredningarna. Offentliggörandet ska ske i överensstämmelse med de regler och principer om uppgiftsskydd som fastställs i denna artikel och i artikel 1.”

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9 – led a

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Olaf ska utse ett uppgiftsskyddsombud i enlighet med artikel 24 i förordning (EG) nr 45/2001.

Olaf ska utse ett uppgiftsskyddsombud i enlighet med artikel 43 i förordning (EU) 2018/1725.

Motivering

Teknisk ändring: Den 11 december 2018 upphävdes förordning (EG) nr 45/2001 och ersattes av förordning (EU) nr 2018/1725.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9 – led aa (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 10 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Följande punkt 5a ska läggas till:

 

”5a.  Personer som anmäler brott och överträdelser som rör unionens ekonomiska intressen till Olaf ska åtnjuta fullständigt skydd, särskilt med stöd av unionslagstiftningen om skydd för personer som anmäler överträdelser av unionsrätten.”

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10 – led a

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporten får åtföljas av rekommendationer från generaldirektören om åtgärder som ska vidtas. Dessa rekommendationer ska när så är lämpligt ange disciplinära, administrativa, ekonomiska och/eller rättsliga åtgärder från institutioner, organ och byråer och från de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna, och ska särskilt ange de uppskattade belopp som ska återkrävas, och den preliminära juridiska innebörden av de omständigheter som konstaterats.

Rapporten ska åtföljas av rekommendationer från generaldirektören om åtgärder som ska vidtas. Dessa rekommendationer ska när så är lämpligt ange disciplinära, administrativa, ekonomiska och/eller rättsliga åtgärder från institutioner, organ och byråer och från de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna, och ska särskilt ange de uppskattade belopp som ska återkrävas, och den preliminära juridiska innebörden av de omständigheter som konstaterats.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10 – led b

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Olaf ska vidta lämpliga interna åtgärder för att säkerställa konsekvent kvalitet på slutrapporterna och rekommendationerna, och överväga om det finns behov av att se över riktlinjerna om utredningsförfaranden för att ta itu med eventuella inkonsekvenser.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10 – led b

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Efter en enkel kontroll av deras äkthet ska rapporter som har upprättats på detta sätt utgöra tillåten bevisning i rättsliga förfaranden som inte är av straffrättslig karaktär inför nationella domstolar och i administrativa förfaranden i medlemsstaterna.

Efter en enkel kontroll av deras äkthet ska rapporter som har upprättats på detta sätt, inklusive all bevisning som stöder och bifogas dessa rapporter, utgöra tillåten bevisning i rättsliga förfaranden inför nationella domstolar och i administrativa förfaranden i medlemsstaterna. De nationella domstolarnas rätt att fritt bedöma bevisen ska inte påverkas av denna förordning.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10 – led b

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 11 – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporter som har upprättats av Olaf ska utgöra tillåten bevisning i straffrättsliga förfaranden i den medlemsstat där det visar sig nödvändigt att använda dem, på samma sätt och på samma villkor som administrativa rapporter som upprättas av nationella administrativa inspektörer. De ska bedömas enligt samma regler som de som gäller för administrativa rapporter som upprättas av nationella administrativa inspektörer och ha samma bevisvärde som dessa rapporter.

utgår

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10 – led b

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 11 – punkt 2 – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska till Olaf anmäla alla regler i nationell lagstiftning som är relevanta för tillämpningen av tredje stycket.

Medlemsstaterna ska till Olaf anmäla alla regler i nationell lagstiftning som är relevanta för tillämpningen av första stycket.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10 – led b

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 11 – punkt 2 – stycke 4a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De nationella domstolarna ska underrätta Olaf om de avvisar bevisning i enlighet med denna punkt. Underrättelsen ska innehålla den rättsliga grunden och en detaljerad motivering av avvisandet. Generaldirektören ska i sina årsrapporter enligt artikel 17.4 utvärdera tillåtligheten av bevisning i medlemsstaterna.

Motivering

Det muntliga ändringsförslaget anpassar ändringsförslag 155 till den övergripande strategin för tillåtlighet av bevis och tar hänsyn till rättsväsendets oberoende.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10 – led c

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 11 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Rapporter och rekommendationer som upprättas efter en extern utredning och alla handlingar som har anknytning till denna ska överlämnas till de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna, i enlighet med bestämmelserna om externa utredningar, och, om så krävs, till den institution, det organ eller den byrå som berörs. Den institutionen, det organet eller den byrån ska vidta de åtgärder som resultaten av den externa utredningen påkallar och ska rapportera om detta till Olaf inom den tidsfrist som Olaf fastställt i de rekommendationer som åtföljer utredningsrapporten, och även på begäran från Olaf.

3.  Rapporter och rekommendationer som upprättas efter en utredning och alla handlingar som har anknytning till denna ska överlämnas till de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna, i enlighet med bestämmelserna om utredningar, och till den institution, det organ eller den byrå som berörs, beroende på vad som är lämpligt. Den institutionen, det organet eller den byrån ska vidta de åtgärder, särskilt disciplinära eller rättsliga åtgärder, som resultaten av utredningen påkallar och ska rapportera om detta till Olaf inom den tidsfrist som Olaf fastställt i de rekommendationer som åtföljer utredningsrapporten, och även på begäran från Olaf. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska inom nio månader rapportera till Olaf om de åtgärder som vidtagits som svar på ärenderapporten.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10 – led ca (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 11 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ca)  Punkt 4 ska utgå.

4.  Rapporter och rekommendationer som upprättas efter en intern utredning och alla handlingar som har anknytning till den ska överlämnas till den berörda institutionen, det berörda organet eller den berörda byrån. Den institutionen, det organet eller den byrån ska vidta de åtgärder, i synnerhet disciplinära eller rättsliga åtgärder, som resultaten av de interna utredningarna påkallar och ska rapportera om detta till Olaf inom den tidsfrist som Olaf fastställt i de rekommendationer som åtföljer utredningsrapporten, och även på begäran från Olaf.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

Har slagits samman med punkt 3.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10 – led cb (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 11 – punkt 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(cb)  Artikel 11.5 ska ersättas med följande:

5.  När den rapport som upprättas efter en intern utredning tyder på omständigheter som kan leda till straffrättsliga påföljder ska informationen överlämnas till den berörda medlemsstatens rättsliga myndigheter.

”5.  När den rapport som upprättas efter en utredning tyder på omständigheter som kan leda till straffrättsliga påföljder ska informationen utan dröjsmål överlämnas till den berörda medlemsstatens rättsliga myndigheter, utan att detta påverkar tillämpningen av artiklarna 12c och 12d.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10 – led cc (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 11 – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cc)   Följande punkt ska införas som punkt 6a:

 

”6a.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter och institutionerna, organen och byråerna ska se till att åtgärder vidtas för att genomföra de disciplinära, administrativa, ekonomiska och rättsliga rekommendationer som utfärdats av generaldirektören i enlighet med punkterna 1 och 3, och ska senast den 31 mars varje år till Olaf lämna in en detaljerad rapport om de åtgärder som vidtagits, inbegripet skälen till att Olafs rekommendationer inte genomförts i tillämpliga fall.”

Motivering

Tillägg till föredragandens ändringsförslag 63.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10 – led cd (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 11 – punkt 8

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(cd)  I artikel 11 ska punkt 8 ändras enligt följande:

8.  Om en uppgiftslämnare, som försett Olaf med information som leder till eller rör en utredning, begär det, får Olaf informera uppgiftslämnaren om att utredningen avslutats. Olaf får dock avslå en sådan begäran om den anser att den kan skada den berörda personens rättmätiga intressen, utredningens effektivitet och uppföljning eller sekretesskraven.

”8.  Om en uppgiftslämnare har försett Olaf med information som har lett till en utredning, ska Olaf informera uppgiftslämnaren om att utredningen avslutats. Olaf får dock avslå en sådan begäran om den anser att den kan skada den berörda personens rättmätiga intressen, utredningens effektivitet och uppföljning eller sekretesskraven.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 11a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Efter artikel 11 ska en ny artikel införas:

 

”Artikel 11a

 

Förfaranden vid tribunalen

 

Alla berörda personer får inleda ett förfarande mot kommissionen för ogiltigförklaring av den utredningsrapport som överlämnas till de nationella myndigheterna eller till institutionerna enligt artikel 11.3 på grund av bristande kompetens, på grund av att rapporten strider mot ett viktigt förfarandemässigt krav eller mot fördragen, inklusive överträdelse av stadgan om de grundläggande rättigheterna, eller på grund av maktmissbruk.”

Motivering

Det är för närvarande inte möjligt att inleda en process mot en slutgiltig Olaf-rapport. Syftet med detta ändringsförslag är att införa ett effektivt rättsskydd, i enlighet med vad som krävs i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led -a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 10 och 11 i den här förordningen eller bestämmelserna i förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Olaf till de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna överlämna information som har inhämtats i samband med externa utredningar så att de kan vidta lämpliga åtgärder i god tid i enlighet med sin nationella lagstiftning.

”1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 10 och 11 i den här förordningen eller bestämmelserna i förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Olaf till de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna överlämna information som har inhämtats i samband med kontroller eller inspektioner på plats i enlighet med artikel 3 så att de kan vidta lämpliga åtgärder i god tid i enlighet med sin nationella lagstiftning. Olaf får också överlämna information till den institution, det organ eller den byrå som berörs.”

Motivering

I linje med det föreslagna avskaffandet av särskiljandet mellan externa och interna utredningar.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12 – punkt 1 – meningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  I punkt 1 ska följande mening läggas till:

utgår

”Olaf får också överlämna information till den institution, det organ eller den byrå som berörs.”.

 

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led aa (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(aa)  I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:

”Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 10 och 11 ska generaldirektören till de rättsliga myndigheterna i den berörda medlemsstaten överlämna information som Olaf erhållit under en intern utredning om omständigheter som omfattas av en nationell rättslig myndighets behörighetsområde.

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 10 och 11 ska generaldirektören till de rättsliga myndigheterna i den berörda medlemsstaten överlämna information som Olaf erhållit under en utredning inom institutionerna, organen och byråerna om omständigheter som omfattas av en nationell rättslig myndighets behörighetsområde.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

I linje med det föreslagna avskaffandet av särskiljandet mellan externa och interna utredningar.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led b

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten ska, i den mån nationell rätt inte förhindrar detta, på eget initiativ eller på Olafs begäran i god tid informera Olaf om hur den information som överlämnats enligt den här artikeln har följts upp.

3.  De behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten ska, i den mån nationell rätt inte förhindrar detta, inom en månad informera Olaf om hur den information som överlämnats enligt den här artikeln har följts upp.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12b – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Skyldigheterna i fråga om ömsesidigt bistånd mellan administrativa myndigheter i enlighet med rådets förordning (EG) nr 515/971a och förordning (EU) nr 608/20131b ska även gälla samordning avseende de europeiska struktur- och investeringsfonderna i enlighet med denna artikel.

 

_________________

 

1a Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (EGT L 82, 22.3.1997, s. 1).

 

1b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 15).

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12c – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Olaf ska utan otillbörligt dröjsmål till Europeiska åklagarmyndigheten rapportera alla brottsliga handlingar avseende vilka myndigheten kan utöva sin behörighet i enlighet med artiklarna 22, 25.2 och 25.3 i förordning (EU) 2017/1939. Rapporten ska sändas när som helst före eller under loppet av en utredning som utförs av Olaf.

1.  Olaf ska utan otillbörligt dröjsmål till Europeiska åklagarmyndigheten rapportera alla brottsliga handlingar avseende vilka myndigheten kan utöva sin behörighet i enlighet med kapitel IV i förordning (EU) 2017/1939. Rapporten ska sändas så snart som möjligt före eller under loppet av en utredning som utförs av Olaf.

Motivering

Det verkar lämpligt att här hänvisa till hela kapitel IV i förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten, för att se till att ingen relevant bestämmelse utelämnas.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12c – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Rapporten ska minst innehålla en beskrivning av sakförhållandena, däribland en bedömning av den skada som åsamkats eller som sannolikt kommer att åsamkas, möjlig brottsrubricering och alla tillgängliga uppgifter om potentiella brottsoffer, misstänkta och eventuella andra inblandade personer.

2.  Rapporten ska minst innehålla en beskrivning av sakförhållandena och den information som Olaf känner till, däribland en bedömning av den skada som åsamkats eller som sannolikt kommer att åsamkas, om Olaf har sådana uppgifter, möjlig brottsrubricering och alla tillgängliga uppgifter om potentiella brottsoffer, misstänkta och eventuella andra inblandade personer. Tillsammans med rapporten ska Olaf till Europeiska åklagarmyndigheten överlämna all annan relevant information om ärendet som Olaf förfogar över.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12c – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I fall där den information som Olaf mottagit inte innehåller de uppgifter som anges i punkt 2, och Olaf inte håller på med någon utredning, får den göra en preliminär utvärdering av anklagelserna. Utvärderingen ska utföras snabbt och i vilket fall som helst inom två månader från mottagandet av informationen. Vid denna utvärdering ska artiklarna 6 och 8.2 tillämpas.

I fall där den information som Olaf mottagit inte innehåller de uppgifter som anges i punkt 2, och Olaf inte håller på med någon utredning, får den göra en preliminär utvärdering av anklagelserna. Utvärderingen ska utföras utan dröjsmål och i vilket fall som helst inom två månader från mottagandet av informationen. Vid denna utvärdering ska artiklarna 6 och 8.2 tillämpas. Olaf ska avstå från att vidta åtgärder som kan äventyra eventuella framtida utredningar av Europeiska åklagarmyndigheten.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12c – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Institutionerna, organen och byråerna får begära att Olaf utför en preliminär utvärdering av anklagelser som rapporteras till dem. När det gäller sådana begäranden ska punkt 3 tillämpas.

5.  Institutionerna, organen och byråerna får begära att Olaf utför en preliminär utvärdering av anklagelser som rapporteras till dem. När det gäller sådana begäranden ska punkterna 1–4 tillämpas i tillämpliga delar. Olaf ska informera den berörda institutionen, det berörda organet eller den berörda byrån om resultaten från den preliminära utredningen, såvida inte tillhandahållandet av denna information skulle kunna äventyra en utredning som utförs av Olaf eller Europeiska åklagarmyndigheten.

Motivering

I enlighet med vad som föreslås av övervakningskommittén i dess skrivelse av den 20 november 2018.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 2013/833

Artikel 12d – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Generaldirektören ska inte inleda en utredning i enlighet med artikel 5, om Europeiska åklagarmyndigheten genomför en utredning av samma sakförhållanden, annat än i enlighet med artiklarna 12e eller 12f.

1.   Generaldirektören ska inte inleda en utredning i enlighet med artikel 5, och ska avbryta en pågående utredning, om Europeiska åklagarmyndigheten genomför en utredning av samma sakförhållanden, annat än i enlighet med artiklarna 12e eller 12f. Generaldirektören ska informera Europeiska åklagarmyndigheten om varje beslut om att inte inleda eller avbryta en utredning som tagits på dessa grunder.

Motivering

Tillägg till föredragandens ändringsförslag 74: inklusive generaldirektörens skyldighet att informera Europeiska åklagarmyndigheten om att ärendet ”inte inleds”.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12d – stycke 2 (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpningen av första stycket ska Olaf i enlighet med artikel 12g.2 via Europeiska åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem kontrollera om myndigheten genomför en utredning. Olaf får begära ytterligare information från Europeiska åklagarmyndigheten. Europeiska åklagarmyndigheten ska besvara en sådan begäran inom 10 arbetsdagar.

Vid tillämpningen av första stycket ska Olaf i enlighet med artikel 12g.2 via Europeiska åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem kontrollera om myndigheten genomför en utredning. Olaf får begära ytterligare information från Europeiska åklagarmyndigheten. Europeiska åklagarmyndigheten ska besvara en sådan begäran inom 10 arbetsdagar. Denna tidsfrist kan förlängas i undantagsfall om inte annat följer av formerna för de samarbetsavtal som avses i artikel 12g.1.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12d – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När Olaf avslutar sin utredning i enlighet med första stycket ska artiklarna 9.4 och 11 inte tillämpas.

Motivering

Se även den text som kommissionen föreslagit för artikel 12c.6.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12d – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  På begäran av Europeiska åklagarmyndigheten ska Olaf undvika att utföra vissa handlingar eller vidta vissa åtgärder som skulle kunna äventyra en utredning eller lagföring som utförs av Europeiska åklagarmyndigheten. Europeiska åklagarmyndigheten ska utan otillbörligt dröjsmål underrätta Olaf när skälen för en sådan begäran upphör att gälla.

Motivering

På grundval av vad som föreslås av övervakningskommittén i dess skrivelse av den 20 november 2018.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 833/2013

Artikel 12d – punkt 1b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.   Om Europeiska åklagarmyndigheten avslutar eller avbryter en utredning om vilken den mottagit information från generaldirektören i enlighet med punkt 1 och som är relevant för utövandet av Olafs mandat, ska den utan onödigt dröjsmål informera Olaf och får lämna rekommendationer om uppföljande administrativa utredningar.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12e – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  På grundval av vad som anges i punkt 1 ska en begäran översändas skriftligen och ange den eller de åtgärder som Europeiska åklagarmyndigheten begär att Olaf ska vidta och, i förekommande fall, den planerade tidsplanen för deras genomförande. Begäran ska innehålla information om Europeiska åklagarmyndighetens utredning, i den mån den är relevant för syftet med begäran. Vid behov får Olaf begära ytterligare information.

2.  En begäran i enlighet med punkt 1 ska översändas skriftligen och åtminstone innehålla följande:

 

a)  Information om Europeiska åklagarmyndighetens utredning, i den mån den är relevant för syftet med begäran.

 

b)  Den eller de åtgärder som Europeiska åklagarmyndigheten begär att Olaf ska vidta.

 

c)  I förekommande fall, den planerade tidsplanen för deras genomförande.

 

d)  Eventuella instruktioner i enlighet med punkt 2a.

 

Vid behov får Olaf begära ytterligare information.

Motivering

Ny struktur och ett tillägg på grundval av vad som föreslås av övervakningskommittén i dess skrivelse av den 20 november 2018.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12e – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  För att skydda tillåtligheten av bevismaterialet såväl som de grundläggande rättigheterna och rättssäkerhetsgarantierna, i de fall Olaf utför stödjande eller kompletterande åtgärder på begäran av Europeiska åklagarmyndigheten i enlighet med denna artikel, får Europeiska åklagarmyndigheten anmoda Olaf att tillämpa högre standarder när det gäller grundläggande rättigheter, rättssäkerhetsgarantier och uppgiftsskydd än vad som föreskrivs i denna förordning. När Olaf gör detta ska man i detalj ange de formella krav och förfaranden som ska tillämpas.

 

I frånvaro av sådana särskilda instruktioner från Europeiska åklagarmyndigheten, ska kapitel VI (rättssäkerhetsgarantier) och kapitel VIII (uppgiftsskydd) i förordning (EU) 2017/1939 gälla i tillämpliga delar för åtgärder som utförs av Olaf i enlighet med denna artikel.

Motivering

Rättssäkerhetsgarantierna och uppgiftsskyddsreglerna som föreskrivs i förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten bör gälla för alla åtgärder som utförs av Olaf på begäran av Europeiska åklagarmyndigheten, så att det inte finns något incitament för Europeiska åklagarmyndigheten att delegera uppgifter till Olaf uteslutande i syfte att kringgå dessa regler. Ändringen innehåller förslag framförda av övervakningskommittén i dess skrivelse av den 20 november 2018.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12f – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I vederbörligen motiverade fall där Europeiska åklagarmyndigheten genomför en utredning ska Olaf, om generaldirektören anser att en utredning bör inledas i enlighet med Olafs mandat för att underlätta antagandet av säkerhetsåtgärder eller finansiella, disciplinära eller administrativa åtgärder, underrätta Europeiska åklagarmyndigheten skriftligen, med angivande av arten och syftet med utredningen.

I vederbörligen motiverade fall där Europeiska åklagarmyndigheten genomför en utredning ska Olaf, om generaldirektören anser att en utredning bör inledas eller fortsätta i enlighet med Olafs mandat för att underlätta antagandet av säkerhetsåtgärder eller finansiella, disciplinära eller administrativa åtgärder, underrätta Europeiska åklagarmyndigheten skriftligen, med angivande av arten och syftet med utredningen, och begära Europeiska åklagarmyndighetens skriftliga godkännande av att en kompletterande utredning inleds.

Ändringsförslag  112

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12f – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom 30 dagar från mottagandet av denna information får Europeiska åklagarmyndigheten invända mot att en utredning inleds eller mot att vissa handlingar rörande utredningen utförs, om detta är nödvändigt för att inte äventyra dess egen utredning eller lagföring, och så länge som dessa skäl kvarstår. Europeiska åklagarmyndigheten ska utan otillbörligt dröjsmål underrätta Olaf när skälen för invändningen upphör att gälla.

Inom 20 arbetsdagar från mottagandet av denna information ska Europeiska åklagarmyndigheten antingen ge sitt samtycke till eller invända mot att en utredning inleds eller fortsätter eller mot att en viss handling rörande utredningen utförs, om detta är nödvändigt för att inte äventyra dess egen utredning eller lagföring, och så länge som dessa skäl kvarstår. I vederbörligen motiverade fall får Europeiska åklagarmyndigheten förlänga tidsfristen med ytterligare tio arbetsdagar. Den ska underrätta Olaf om detta.

 

Om Europeiska åklagarmyndigheten kommer med invändningar ska Olaf inte inleda någon kompletterande utredning. Europeiska åklagarmyndigheten ska i så fall utan otillbörligt dröjsmål underrätta Olaf när skälen för invändningen upphör att gälla.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12f – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om Europeiska åklagarmyndigheten inte har kommit med några invändningar inom den tidsfrist som anges i föregående stycke får Olaf inleda en utredning, och Olaf ska genomföra den i nära samråd med Europeiska åklagarmyndigheten.

Om Europeiska åklagarmyndigheten ger sitt godkännande får Olaf inleda eller fortsätta en utredning, och Olaf ska genomföra den i nära samråd med Europeiska åklagarmyndigheten.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12f – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om Europeiska åklagarmyndigheten inte svarar inom den tidsfrist som anges i andra stycket får Olaf inleda samråd med Europeiska åklagarmyndigheten så att ett beslut kan fattas inom tio dagar.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12g – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När så krävs för att underlätta samarbetet med Europeiska åklagarmyndigheten i enlighet med artikel 1.4 a, ska Olaf enas med Europeiska åklagarmyndigheten om administrativa överenskommelser. Sådana praktiska överenskommelser får fastställa de praktiska detaljerna för utbyte av information, inbegripet personuppgifter, operativ, strategisk och teknisk information och sekretessbelagda uppgifter. De ska innehålla detaljerade bestämmelser om fortlöpande utbyte av information vid båda organens mottagande och kontroll av anklagelser.

1.  När så krävs för att underlätta samarbetet med Europeiska åklagarmyndigheten i enlighet med artikel 1.4 a, ska Olaf enas med Europeiska åklagarmyndigheten om administrativa överenskommelser. Sådana praktiska överenskommelser får fastställa de praktiska detaljerna för utbyte av information, inbegripet personuppgifter, operativ, strategisk och teknisk information och sekretessbelagda uppgifter, såväl som inrättandet av informationstekniska plattformar, inklusive en gemensam strategi för uppgraderingar och mjukvarukompatibilitet. De ska innehålla detaljerade bestämmelser om fortlöpande utbyte av information vid båda organens mottagande och kontroll av anklagelser i syfte att fastställa behörigheten när det gäller utredningar som genomförs av båda organen. De ska även innehålla överenskommelser rörande överföringen av bevis mellan Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten, såväl som överenskommelser om fördelningen av kostnader.

 

Innan antagandet av de praktiska överenskommelserna med Europeiska åklagarmyndigheten ska generaldirektören skicka utkastet till Europeiska datatillsynsmannen, övervakningskommittén och Europaparlamentet för kännedom. Europeiska datatillsynsmannen och övervakningskommittén ska yttra sig utan dröjsmål.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12g – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Olaf ska alltid endast ges indirekt tillgång till information i Europeiska åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem med avseende på och i den mån det är nödvändigt för att Olaf ska kunna utföra sina uppgifter i enlighet med denna förordning och denna tillgång ska vederbörligen motiveras och valideras via ett internt förfarande som ska inrättas av Olaf. Olaf ska föra en logg över alla tillfällen då byrån fått tillgång till Europeiska åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12g – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Olafs generaldirektör och den europeiska chefsåklagaren ska sammanträda minst en gång per år för att diskutera frågor av gemensamt intresse.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12a (nytt) – led a

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(12a)  Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

 

a)  I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande:

Övervakningskommittén ska i synnerhet övervaka utvecklingen i samband med tillämpningen av förfarandegarantierna och utredningarnas längd med utgångspunkt i information som tillhandahållits av generaldirektören i enlighet med artikel 7.8.

”Övervakningskommittén ska i synnerhet övervaka utvecklingen i samband med tillämpningen av förfarandegarantierna och utredningarnas längd.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12a (nytt) – led b

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 15 – punkt 1 – stycke 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

b)  I punkt 1 ska femte stycket ersättas med följande:

I vederbörligen motiverade fall får övervakningskommittén begära ytterligare information av Olaf om utredningar, inbegripet rapporter och rekommendationer om avslutade utredningar, dock utan att hindra genomförandet av pågående utredningar.

”Övervakningskommittén ska ges tillgång till all den information och alla dokument den anser vara nödvändiga för utförandet av sina uppgifter, inbegripet rapporter och rekommendationer om avslutade utredningar och avvisade ärenden, dock utan att hindra genomförandet av pågående utredningar och med vederbörlig hänsyn till kraven på sekretess och uppgiftsskydd.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

Delvis på grundval av vad som föreslås av övervakningskommittén i dess skrivelse av den 20 november 2018.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12a 8nytt) – led c

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 15 – punkt 8 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

c)  I punkt 8 ska första stycket ersättas med följande:

Övervakningskommittén ska utse sin ordförande. Den ska anta sin arbetsordning, som innan den antas ska överlämnas till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och Europeiska datatillsynsmannen för kännedom. Övervakningskommitténs sammanträden ska sammankallas på initiativ av dess ordförande eller generaldirektören. Övervakningskommittén ska hålla minst tio möten per år. Övervakningskommittén ska fatta beslut med en majoritet av sina ledamöter. Dess sekretariat ska tillhandahållas av kommissionen, oberoende av Olaf och i nära samarbete med övervakningskommittén. Innan personal till sekretariatet utses ska övervakningskommittén höras och dess synpunkter beaktas. Sekretariatet ska handla enligt övervakningskommitténs anvisningar och oberoende av kommissionen. Utan att det påverkar kommissionens kontroll över budgeten för övervakningskommittén och dess sekretariat, får kommissionen inte ingripa i övervakningskommitténs övervakningsuppdrag.

”Övervakningskommittén ska utse sin ordförande. Den ska anta sin arbetsordning, som innan den antas ska överlämnas till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och Europeiska datatillsynsmannen för kännedom. Övervakningskommitténs sammanträden ska sammankallas på initiativ av dess ordförande eller generaldirektören. Övervakningskommittén ska hålla minst tio möten per år. Övervakningskommittén ska fatta beslut med en majoritet av sina ledamöter. Dess sekretariat ska tillhandahållas av kommissionen och i nära samarbete med övervakningskommittén. Innan personal till sekretariatet utses ska övervakningskommittén höras och dess synpunkter beaktas. Sekretariatet ska handla enligt övervakningskommitténs anvisningar och oberoende av kommissionen. Utan att det påverkar kommissionens kontroll över budgeten för övervakningskommittén och dess sekretariat, får kommissionen inte ingripa i övervakningskommitténs övervakningsuppdrag.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

I enlighet med vad som föreslås av övervakningskommittén i dess skrivelse av den 20 november 2018.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13 – led -a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 16 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

1.  Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska en gång om året sammanträda med generaldirektören för en överläggning på politisk nivå där man diskuterar Olafs policy rörande metoder för att förebygga och bekämpa bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Övervakningskommittén ska delta i överläggningarna. Företrädare för revisionsrätten, Eurojust och/eller Europol får bjudas in att närvara från fall till fall, på begäran av Europaparlamentet, rådet, kommissionen, generaldirektören eller övervakningskommittén.

”1.  Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska en gång om året sammanträda med generaldirektören för en överläggning på politisk nivå där man diskuterar Olafs policy rörande metoder för att förebygga och bekämpa bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet eller andra oegentligheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Övervakningskommittén ska delta i överläggningarna. Den europeiska chefsåklagaren inbjuds att delta i diskussionen. Företrädare för revisionsrätten, Eurojust och/eller Europol får bjudas in att närvara från fall till fall, på begäran av Europaparlamentet, rådet, kommissionen, generaldirektören eller övervakningskommittén.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 1.1.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13 – led a

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 16 – punkt 1 – tredje meningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  I punkt 1 ska tredje meningen ersättas med följande:

utgår

”Företrädare för revisionsrätten, Europeiska åklagarmyndigheten, Eurojust och/eller Europol får bjudas in att närvara från fall till fall på begäran av Europaparlamentet, rådet, kommissionen, generaldirektören eller övervakningskommittén.”.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

Teknisk strykning – se föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13 – led aa (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 16 – punkt 2 – inledningen

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(aa)  I punkt 2 ska inledningsdelen ersättas med följande:

2.  Överläggningarna kan omfatta

”2.  Överläggningarna kan omfatta alla ämnen som Europaparlamentet, rådet och kommissionen kommer överens om. Överläggningarna kan särskilt avse

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13 – led b

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 16 – punkt 2 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  ramen för förbindelserna mellan Olaf och institutionerna, organen och byråerna, särskilt Europeiska åklagarmyndigheten.

d)  ramen för förbindelserna mellan OLAF och institutionerna, organen och byråerna, särskilt Europeiska åklagarmyndigheten, samt åtgärder som vidtagits med anledning av Olafs slutliga utredningsrapporter och annan information som överlämnats av Olaf,

Motivering

För att övervaka och förbättra uppföljningen av Olafs rekommendationer från institutionerna, organen och byråerna samt Europeiska åklagarmyndigheten.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13 – led ba (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 16 – punkt 2 – led e

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ba) I punkt 2 ska led e ersättas med följande:

e)  Olafs förbindelser med behöriga myndigheter i medlemsstaterna,

”e)  Olafs förbindelser med behöriga myndigheter i medlemsstaterna och åtgärder som vidtagits av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna med anledning av Olafs slutliga utredningsrapporter och annan information som överlämnats av Olaf,”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

För att övervaka och förbättra medlemsstaternas uppföljning av Olafs rekommendationer.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13 – led bb (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 16 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  Efter punkt 4 ska en ny artikel 4a läggas till:

 

”4a.  Ordförandeskapet för överläggningarna ska rotera mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen.”

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14 – led -a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 17 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

1.  Olaf ska ledas av en generaldirektör. Generaldirektören ska utses av kommissionen, i enlighet med det förfarande som anges i punkt 2. Generaldirektören ska utses för en period på sju år och mandatet får inte förlängas.

”1.  Olaf ska ledas av en generaldirektör. Generaldirektören ska utses av kommissionen, i enlighet med det förfarande som anges i punkt 2. Generaldirektören ska utses för en period på sju år och mandatet får inte förlängas. Generaldirektören ska rekryteras som tillfälligt anställd i enlighet med tjänsteföreskrifterna.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14 – led -aa (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 17 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-aa)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

2.  När en ny generaldirektör ska utses ska kommissionen utlysa tjänsten i Europeiska unionens officiella tidning. Detta ska ske senast sex månader innan den sittande generaldirektörens mandat löper ut. När övervakningskommittén har tillstyrkt det urvalsförfarande som tillämpas av kommissionen, ska kommissionen utarbeta en förteckning över kandidater med lämpliga kvalifikationer. Efter samråd med Europaparlamentet och rådet ska kommissionen utse generaldirektören.

”2.  När en ny generaldirektör ska utses ska kommissionen utlysa tjänsten i Europeiska unionens officiella tidning. Detta ska ske senast sex månader innan den sittande generaldirektörens mandat löper ut. När övervakningskommittén har tillstyrkt det urvalsförfarande som tillämpas av kommissionen, ska kommissionen utarbeta en förteckning över kandidater med lämpliga kvalifikationer. Generaldirektören ska utnämnas i samförstånd mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och ska därefter utses av den sistnämnda.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14 – led a

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 17 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Generaldirektören ska varken begära eller ta emot instruktioner från någon regering, någon institution, något organ eller någon byrå vid fullgörandet av sin uppgift att inleda och utföra externa och interna utredningar eller samordningsverksamhet och att upprätta rapporter över sådana utredningar eller samordningsverksamhet. Om generaldirektören anser att en åtgärd som vidtas av kommissionen gör att hans eller hennes oberoende ifrågasätts ska han eller hon omedelbart informera övervakningskommittén och eventuellt besluta att väcka talan mot kommissionen inför domstolen.

3.  Generaldirektören ska varken begära eller ta emot instruktioner från någon regering, någon institution, något organ eller någon byrå vid fullgörandet av sin uppgift att inleda och utföra utredningar eller samordningsverksamhet och att upprätta rapporter över sådana utredningar eller samordningsverksamhet. Om generaldirektören anser att en åtgärd som vidtas av kommissionen gör att hans eller hennes oberoende ifrågasätts ska han eller hon omedelbart informera övervakningskommittén och eventuellt besluta att väcka talan mot kommissionen inför domstolen.

Motivering

I linje med det föreslagna avskaffandet av särskiljandet mellan externa och interna utredningar.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14 – led aa (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 17 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(aa)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

4.  Generaldirektören ska regelbundet rapportera till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten om resultaten av de utredningar som görs av Olaf, de uppföljningar som gjorts och de svårigheter man mött, med iakttagande av utredningssekretess, berörda personers och informatörers legitima rättigheter och i förekommande fall tillämpliga nationella bestämmelser för rättsliga förfaranden.

”4.  Generaldirektören ska regelbundet, och minst en gång per år, rapportera till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten om resultaten av de utredningar som görs av Olaf, de uppföljningar som gjorts, de svårigheter man mött och Olafs uppföljning av de rekommendationer som gjorts av övervakningskommittén i enlighet med artikel 15, med iakttagande av utredningssekretess, berörda personers och informatörers legitima rättigheter och i förekommande fall tillämpliga nationella bestämmelser för rättsliga förfaranden.

 

I årsrapporten ska även ingå en bedömning av graden av samarbete med de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och med institutionerna, organen och byråerna, i synnerhet med avseende på genomförandet av artikel 11.2 och 11.6a.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14 – led ab (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 17 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  Följande punkt 4a ska läggas till:

 

”4a.  På begäran av Europaparlamentet inom ramen för dess rätt att utöva budgetkontroll, får generaldirektören lämna information om Olafs verksamhet, med iakttagande av sekretess i samband med utredningar och uppföljningsförfaranden. Europaparlamentet ska säkerställa sekretessen för den information som lämnas i enlighet med denna punkt.”

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14 – led ac (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 17 – punkt 5 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ac)  I punkt 5 ska första stycket utgå.

Generaldirektören ska årligen inom ramen för den årliga verksamhetsplanen fastställa Olafs utredningsprioriteringar och ska innan de offentliggörs översända dem till övervakningskommittén.

 

Motivering

Införandet av utredningsprioriteringar har inte visat sig vara användbart.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14 – led b

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 17 – punkt 5 – stycke 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”b)  fall där information har översänts till rättsliga myndigheter i medlemsstaterna och Europeiska åklagarmyndigheten,

”b)  fall där information har översänts till rättsliga myndigheter i medlemsstaterna eller Europeiska åklagarmyndigheten,

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14 – led ba (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 17 – punkt 5 – stycke 3 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  I punkt 5, tredje stycket ska ett nytt led införas efter led b:

 

”ba)  ärenden som har avvisats,”

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14 – led bb (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 17 – punkt 7

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(bb)  Punkt 7 ska ersättas med följande:

7.  Generaldirektören ska införa en intern rådgivnings- och kontrollmekanism, inbegripet en lagenlighetskontroll, som bland annat rör respekten för förfarandegarantierna och de grundläggande rättigheterna för de berörda personerna och de berörda medlemsstaternas nationella lagstiftning, med särskild hänvisning till artikel 11.2.

”7.  Generaldirektören ska införa en intern rådgivnings- och kontrollmekanism, inbegripet en lagenlighetskontroll, som bland annat rör respekten för förfarandegarantierna och de grundläggande rättigheterna för de berörda personerna och för vittnena, och de berörda medlemsstaternas nationella lagstiftning, med särskild hänvisning till artikel 11.2. Lagenlighetskontrollen ska genomföras av de av Olafs experter inom juridik och utredningsförfaranden som är kvalificerade att inneha en befattning inom rättsväsendet i en medlemsstat. Deras utlåtande ska bifogas utredningens slutrapport.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

Ändringen bygger på kammarens ändringsförslag 10 och 23 från andra behandlingen av 2006–2013 års ändring av Olafförordningen (se plenardokument A7-0225/2013 och arbetsdokument PE 510.603).

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14 – led bc (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 17 – punkt 8

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(bc)  Punkt 8 ska ersättas med följande:

8.  Generaldirektören ska anta riktlinjer om utredningsförfaranden avsedda för Olafs personal. Dessa riktlinjer ska stämma överens med denna förordning och bland annat omfatta

”8.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enligt med artikel 19a med avseende på fastställandet av de förfaranderegler för utredningar som ska följas av Olafs personal. De delegerade akterna ska särskilt omfatta följande:

a)  hur utredningar genomförs,

a)  det praktiska genomförandet av Olafs mandat och stadgar,

b)  förfarandegarantierna,

b)  detaljerade bestämmelser för utredningsförfaranden och tillåten utredningsverksamhet,

c)  detaljuppgifter om interna rådgivnings- och kontrollförfaranden, inbegripet lagenlighetskontrollen,

c)  de berörda personernas legitima rättigheter,

d)  dataskydd.

d)  rättssäkerhetsgarantier,

 

da)  bestämmelser om uppgiftsskydd och kommunikations- och informationspolitik samt tillgång till handlingar,

 

db)  bestämmelser om lagenlighetskontrollen och de berörda personernas möjligheter att överklaga,

 

dc)  förbindelser med Europeiska åklagarmyndigheten.

De riktlinjerna och eventuella ändringar av dem ska antas efter det att övervakningskommittén fått tillfälle att inkomma med sina anmärkningar om dem och ska därefter för kännedom översändas till Europaparlamentet, rådet och kommissionen, samt i informationssyfte offentliggöras på Olafs webbplats på unionsinstitutionernas officiella språk.

Under sitt förberedande arbete ska kommissionen samråda med övervakningskommittén och Europeiska datatillsynsmannen.

 

Alla delegerade akter som antas i enlighet med denna punkt ska offentliggöras för kännedom på Olafs webbplats på unionens samtliga officiella språk.”

Motivering

Ändringen bygger på kammarens ändringsförslag 11 och 24 från andra behandlingen av 2006–2013 års ändring av Olafförordningen (se plenardokument A7-0225/2013 och arbetsdokument PE 510.603).

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14 – led c

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 17 – punkt 8 – stycke 1 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  I punkt 8 första stycket ska följande led e läggas till:

utgår

”e)  förbindelser med Europeiska åklagarmyndigheten.”.

 

Motivering

Teknisk strykning – se föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14 – led ca (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 17 – punkt 9 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ca)  I punkt 9 ska första stycket ersättas med följande:

Innan kommissionen vidtar en disciplinär åtgärd mot generaldirektören ska den samråda med övervakningskommittén.

”Innan kommissionen vidtar en disciplinär åtgärd mot generaldirektören eller häver hans eller hennes immunitet ska den samråda med övervakningskommittén.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SV)

Motivering

På grundval av vad som föreslås av övervakningskommittén i dess skrivelse av den 20 november 2018.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 19

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(14a)  Artikel 19 ska ersättas med följande:

Artikel 19

”Artikel 19

Utvärderingsrapport

Utvärderingsrapport och översyn

Senast den 2 oktober 2017 ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en utvärderingsrapport om tillämpningen av denna förordning. Den rapporten ska åtföljas av ett yttrande från övervakningskommittén och det ska anges huruvida det finns behov av att ändra denna förordning.

Senast fem år efter det datum som fastställts i enlighet med andra stycket i artikel 120.2i förordning (EU) 2017/1939 ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en utvärderingsrapport om tillämpningen och följderna av denna förordning, särskilt vad gäller ändamålsenligheten och effektiviteten i samarbetet mellan Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten. Denna utvärdering ska åtföljas av ett yttrande från övervakningskommittén.

 

Senast två år efter överlämnandet av utvärderingsrapporten enligt första stycket ska kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag för Europaparlamentet och rådet om att modernisera Olafs ram, inklusive ytterligare eller mer detaljerade regler om inrättandet av Olaf, dess funktioner eller de förfaranden som är tillämpliga på dess verksamhet, med särskilt beaktande av dess samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten, gränsöverskridande utredningar och utredningar i medlemsstater som inte deltar i Europeiska åklagarmyndigheten.”

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14b (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 19a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14b)   Följande artikel ska införas som artikel 19a:

 

”Artikel 19a

 

Utövande av delegeringen

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17.8 ska ges till kommissionen för en period på fyra år från och med den ... (dagen för denna förordnings ikraftträdande). Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av fyraårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 17.8 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 17.8 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Motivering

Standardartikel om delegerade akter (för förfarandereglerna).

(1)

EUT L 248/1, 18.9.2013.

(2)

Europeiska revisionsrättens yttrande nr 8/2018.


MOTIVERING

Skapandet av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) är en av parlamentets viktigaste framgångar under den innevarande valperioden. Vi förväntar oss att det kommer att vara en banbrytande åtgärd för skyddet av EU:s ekonomiska intressen. Det kommer även att ha en långtgående inverkan på EU:s institutionella struktur på området för kampen mot bedrägeri och oegentligheter, där Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) är det organ som påverkas mest. Mot bakgrund av denna förestående institutionella omvälvning har kommissionen lämnat in ett förslag om ändring av förordning 883/2013, som är inriktat på följande aspekter:

–  Anpassning av Olaf-förordningen till inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten.

–  Genomförande av en del av de viktigaste resultaten från 2017 års utvärdering för att öka ändamålsenligheten i Olafs utredningar på vissa områden, såsom att tydliggöra bestämmelserna för kontroll på plats och inspektioner i medlemsstaterna efter Sigma Orionis-domen (mål T-48/16), och underlätta åtkomsten av bankkonton.

–  Diverse tydliggöranden och förenklingar.

Föredraganden välkomnar och stöder de ändringar som föreslagits av kommissionen. Föredraganden anser dock att ytterligare åtgärder måste vidtas för att på bättre sätt bana väg för Europeiska åklagarmyndigheten. Dessutom har Olafs arbete enligt den nuvarande rättsliga grunden uppvisat flera allvarliga brister. Utvärderingsrapporten understryker hur en effektiv kamp mot bedrägeri och oegentligheter förhindras av problem som är inbyggda i förordningen. Dessutom lade kommissionen under 2014 fram ett lagförslag om att skapa en tillsynsansvarig för rättssäkerhetsgarantier som ännu inte har tagits upp till behandling.

Föredraganden föreslår därför följande:

–  Avskaffa särskiljandet mellan externa och interna utredningar, vilket har blivit förlegat, i synnerhet med Olafs nya inriktning på administrativa oegentligheter och återbetalning (artiklarna 3 och 4).

–  Avskaffa utredningsprioriteringarna (artiklarna 5.1 och 17.5).

–  Förbättra övervakningskommitténs tillgång till information (artiklarna 5.6, 15.1 och 17.5).

–  Främja en bättre uppföljning av generaldirektörens rekommendationer av medlemsstaterna och institutionerna, organen och byråerna (artiklarna 7.6, 11.3, 11.6a och 17.4).

–  Främja ett snabbare avslut av utredningarna (artikel 7.8).

–  I högre grad främja tillåtligheten av Olafs rapporter i nationella rättsliga och administrativa förfaranden (artikel 11.2).

–  Effektivisera samarbetet med Europeiska åklagarmyndigheten (artiklarna 12c–12g).

–  Skapa ett avsättningsförfarande för generaldirektören enligt samma linjer som avsättningsförfarandet för Europeiska åklagarmyndigheten (artikel 17.9a).

Dessutom införs flera ändringsförslag i syfte att förbättra skyddet av rättssäkerhetsgarantierna och de grundläggande rättigheterna för de personer som är föremål för Olafs utredningar:

–  Statusen för de kontor som tillhör ledamöterna av Europaparlamentet tydliggörs (artikel 4.2a).

–  En rättighet för de berörda personerna att få tillgång till slutrapporten skapas (artikel 9.5a).

–  En tillsynsansvarig för rättssäkerhetsgarantier skapas (artiklarna 9a och 9b).

–  En rättighet för de berörda personerna att inleda en process mot en slutgiltig Olafrapport (artikel 11a).

–  Förfaranderegler skapas som ska antas som en delegerad akt (artikel 17.8).

Dessa åtgärder kommer att vara av avgörande betydelse för att Olaf mer effektivt ska kunna utföra sina uppgifter, och för att säkerställa ett smidigt samarbete mellan Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten redan från början.


YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR (25.1.2019)

till budgetkontrollutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Föredragande av yttrande: Jean-Marie Cavada

KORTFATTAD MOTIVERING

Till följd av inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten behöver den befintliga förordningen (EU, Euratom) nr 883/2013, som för närvarande reglerar utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), ses över för att anpassa samarbetet mellan de båda institutionerna, i syfte att effektivisera Olafs utredningsverksamhet och förtydliga och förenkla bestämmelserna i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013.

Både Europeiska åklagarmyndigheten och Olaf har, inom sina respektive ansvarsområden, anförtrotts uppdraget att skydda unionens ekonomiska intressen.

Europeiska åklagarmyndigheten kommer, när den väl är i drift, att ha befogenhet att utföra brottsutredningar och inför nationella domstolar lagföra brott som riktar sig mot unionens budget. Olaf utreder administrativa oriktigheter och brottsliga handlingar. Dess administrativa befogenheter är begränsade jämfört med brottsutredningar. Enligt förslaget ska de två organen därför samarbeta så nära som möjligt, vilket bör leda till fler åtal och fällande domar samt en högre nivå av återkrav.

För att säkerställa en smidig övergång till det nya regelverket bör den ändrade förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 träda i kraft innan Europeiska åklagarmyndigheten har blivit operativ, vilket enligt planerna ska ske i slutet av 2020.

Föredraganden stöder kommissionens strävan att för närvarande endast planera för ett begränsat antal ändringar, som är nödvändiga, i enlighet med det analytiska arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer kommissionens förslag, som grundar sig på utvärderingsrapporten, externa studier och resultatet från samrådet med berörda parter. Han stöder därför kommissionens förslag att fokusera på följande tre områden: Relationen mellan Europeiska åklagarmyndigheten och OLAF, effektivisering av Olafs utredningar samt förtydliganden och förenklingar.

I. Relationen mellan Europeiska åklagarmyndigheten och OLAF

Genom förslaget införs följande nödvändiga bestämmelser för att reglera relationen mellan Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten.

•  Olafs skyldighet att till Europeiska åklagarmyndigheten utan otillbörligt dröjsmål rapportera alla brottsliga handlingar i fråga om vilka myndigheten skulle kunna utöva sin behörighet. Den information som lämnas till Europeiska åklagarmyndigheten ska vara tillräckligt underbyggd och innehålla nödvändiga uppgifter.

•  Undvikande av dubbelarbete. Olaf ska inte samtidigt inleda en onödig utredning av samma sakförhållanden som är föremål för en utredning av Europeiska åklagarmyndigheten.

•  De särskilda förfaranderegler som är tillämpliga när Europeiska åklagarmyndigheten begär att Olaf ska stödja eller komplettera Europeiska åklagarmyndighetens verksamhet.

II. Effektivisering av Olafs utredningar

För att genomföra domstolens dom i mål T-48/16, Sigma Orionis SA mot Europeiska kommissionen, är det viktigt att klargöra att Olaf utför kontroller och inspektioner på plats på grundval av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (EG, Euratom) nr 2185/1996, om inte den ekonomiska aktören motsätter sig detta (artikel 3). Unionsrätten har företräde framför nationell rätt när ett ärende regleras genom förordningarna (EU, Euratom) nr 883/2013 och (EG) nr 2185/1996. Domstolen uppgav även att en invändning från den ekonomiska aktören inte medger en ”rätt att göra invändningar” utan innebär endast att kontrollen kan åläggas genom företrädare för nationella myndigheter, på grundval av nationell lagstiftning. När det gäller rättssäkerhetsgarantier måste Olaf iaktta de grundläggande rättigheter som fastställs i unionsrätten, nämligen stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Föredraganden välkomnar de föreslagna ändringar när det gäller uppgifter om bankkonton som återspeglar det femte penningtvättsdirektivet (artikel 7.3), utbyte av information om mervärdesskatt på grundval av förordning (EU) nr 904/2010 (artikel 12.5), införandet av principen om tillåtlighet av bevis som Olaf samlat in (artikel 11.2), rollen för sambandscentraler för bedrägeribekämpning i medlemsstaterna (artikel 12a) och bestämmelsen som preciserar den samordningsverksamhet som Olaf kan genomföra (artikel 12b).

Föredraganden föreslår ändringar som syftar till att ytterligare öka transparensen och effektiviteten. Föredraganden föreslår också en hänvisning till skyddet för visselblåsare inom ramen för Olafs utredningar.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Genom antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/13713 och rådets förordning (EU) 2017/19394 har unionen avsevärt förstärkt de medel som finns att tillgå för att skydda unionens ekonomiska intressen genom straffrätt. Europeiska åklagarmyndigheten kommer att ha befogenhet att utföra brottsutredningar och väcka åtal för brott som riktar sig mot unionens budget, enligt definitionen i direktiv (EU) 2017/1371, i de deltagande medlemsstaterna.

(1)  Genom antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/13713 och rådets förordning (EU) 2017/19394 har unionen avsevärt förstärkt de harmoniserade rättsliga rambestämmelserna för de medel som finns att tillgå för att skydda unionens ekonomiska intressen genom straffrätt. Europeiska åklagarmyndigheten är en central prioritering för kommissionen på områdena straffrätt och politiken för bedrägeribekämpning, och den har befogenhet att utföra brottsutredningar och väcka åtal för brott som riktar sig mot unionens budget, enligt definitionen i direktiv (EU) 2017/1371, i de deltagande medlemsstaterna.

_________________

_________________

3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

4 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

4 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utför administrativa utredningar av administrativa oriktigheter och kriminellt beteende. I slutet av sina utredningar får Olaf lämna rättsliga rekommendationer till nationella åklagarmyndigheter, för att möjliggöra åtal och lagföring i medlemsstaterna. I framtiden kommer Olaf, i de medlemsstater som deltar i Europeiska åklagarmyndigheten, att rapportera misstänkta brott till myndigheten och samarbeta med den i samband med sina utredningar.

(2)  För att skydda unionens ekonomiska intressen utför Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) administrativa utredningar av administrativa oriktigheter och kriminellt beteende. I slutet av sina utredningar får Olaf lämna rättsliga rekommendationer till nationella åklagarmyndigheter, för att möjliggöra åtal och lagföring i medlemsstaterna. I framtiden kommer Olaf, i de medlemsstater som deltar i Europeiska åklagarmyndigheten, att rapportera misstänkta brott till myndigheten och samarbeta med den i samband med sina utredningar genom att till exempel erbjuda tekniskt och logistiskt stöd.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Därför bör Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/20135 ändras till följd av antagandet av förordning (EU) 2017/1939. De bestämmelser som reglerar förbindelserna mellan Europeiska åklagarmyndigheten och Olaf i förordning (EU) 2017/1939 bör återspeglas av och kompletteras med reglerna i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 för att säkerställa högsta möjliga nivå på skyddet av unionens ekonomiska intressen genom synergieffekter mellan de två organen.

(3)  Därför bör Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/20135 ändras och anpassas på motsvarande sätt till följd av antagandet av förordning (EU) 2017/1939. De bestämmelser som reglerar förbindelserna mellan Europeiska åklagarmyndigheten och Olaf i förordning (EU) 2017/1939 bör återspeglas av och kompletteras med reglerna i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 för att säkerställa högsta möjliga nivå på skyddet av unionens ekonomiska intressen genom synergieffekter mellan de två organen, vilket innebär tillämpning av principen om nära samarbete, informationsutbyte, komplementaritet och undvikande av dubbelarbete.

_________________

_________________

5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Med beaktande av sitt gemensamma mål att bevara integriteten i unionens budget bör Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten upprätta och upprätthålla en nära förbindelse, som grundas på lojalt samarbete och som syftar till att säkerställa att deras respektive mandat kompletterar varandra, och samordna sina åtgärder, i synnerhet vad gäller omfattningen av det fördjupade samarbetet om inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten. Slutligen bör förbindelsen bidra till att säkerställa att alla medel används för att skydda unionens ekonomiska intressen och undvika onödigt dubbelarbete.

(4)  Med beaktande av sitt gemensamma mål att bevara integriteten i unionens budget bör Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten upprätta och upprätthålla en nära förbindelse, som grundas på lojalt och effektivt samarbete och som syftar till att säkerställa att deras respektive mandat kompletterar varandra, och samordna sina åtgärder, i synnerhet vad gäller omfattningen av det fördjupade samarbetet om inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten. Slutligen bör förbindelsen bidra till att säkerställa att alla medel används för att skydda och säkra unionens ekonomiska intressen och undvika onödigt dubbelarbete samt säkra full efterlevnad av rättssäkerhetsgarantier och respekt för de berörda ekonomiska aktörernas rättigheter. För att främja gott samarbete bör Europeiska åklagarmyndigheten och Olaf regelbundet föra diskussioner för att kartlägga trender och möjliga kopplingar mellan olika fall utifrån sina olika synpunkter. På grund av deras olikartade mandat, vilket innebär att Europeiska åklagarmyndigheten utför brottsutredningar och Olaf administrativa utredningar, kommer deras verksamhet i vissa fall inte behöva samordnas.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Enligt förordning (EU) 2017/1939 ska Olaf, samt alla institutioner, organ och byråer inom unionen och behöriga nationella myndigheter, till Europeiska åklagarmyndigheten, utan otillbörligt dröjsmål, rapportera brottsliga handlingar i fråga om vilka Europeiska åklagarmyndigheten kan utöva sin befogenhet. Eftersom Olafs uppdrag är att utföra administrativa utredningar för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen är den bäst lämpad och utrustad för att fungera som en naturlig partner och privilegierad informationskälla för Europeiska åklagarmyndigheten.

(5)  Enligt förordning (EU) 2017/1939 ska Olaf, samt alla institutioner, organ och byråer inom unionen och behöriga nationella myndigheter, till Europeiska åklagarmyndigheten, utan otillbörligt dröjsmål, rapportera misstänkta brottsliga handlingar i fråga om vilka Europeiska åklagarmyndigheten kan utöva sin befogenhet. Eftersom Olafs uppdrag är att utföra administrativa utredningar för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen är den bäst lämpad och utrustad för att fungera som en naturlig partner och privilegierad informationskälla för Europeiska åklagarmyndigheten.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Uppgifter som tyder på brottsliga handlingar som faller inom Europeiska åklagarmyndighetens befogenhet kan i praktiken förekomma i de ursprungliga anklagelser som inkommit till Olaf eller kan uppkomma enbart i samband med en administrativ utredning som inletts av Olaf på grund av misstankar om administrativa oriktigheter. För att kunna uppfylla sin plikt att rapportera till Europeiska åklagarmyndigheten bör Olaf därför, i förekommande fall, rapportera brottsliga handlingar när som helst före eller under loppet av en utredning.

(6)  Uppgifter som tyder på brottsliga handlingar som faller inom Europeiska åklagarmyndighetens befogenhet kan i praktiken förekomma i de ursprungliga anklagelser som inkommit till Olaf eller kan uppkomma enbart i samband med en administrativ utredning som inletts av Olaf på grund av misstankar om administrativa oriktigheter. För att kunna uppfylla sin plikt att rapportera till Europeiska åklagarmyndigheten bör Olaf därför, i förekommande fall, omedelbart rapportera brottsliga handlingar när som helst före eller under loppet av en utredning.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  I förordning (EU) 2017/1939 fastställs vilka uppgifter rapporterna minst ska innehålla. Olaf kan behöva utföra en preliminär utvärdering av anklagelserna för att kontrollera att rapporterna är fullständiga och samla in nödvändiga uppgifter. Olaf bör utföra denna utvärdering snabbt och på ett sätt som inte riskerar att äventyra en eventuell framtida brottsutredning. När utvärderingen slutförts bör Olaf till Europeiska åklagarmyndigheten rapportera om det finns misstanke om att ett brott som faller inom dess befogenhet har konstaterats.

(7)  I förordning (EU) 2017/1939 fastställs vilka uppgifter rapporterna minst ska innehålla. Olaf kan behöva utföra en preliminär utvärdering av anklagelserna för att kontrollera att rapporterna är fullständiga och samla in nödvändiga uppgifter. Olaf bör utföra denna utvärdering snabbt, utan omotiverade dröjsmål, och på ett sätt som inte riskerar att äventyra en eventuell framtida brottsutredning. När utvärderingen slutförts bör Olaf utan omotiverade dröjsmål rapportera till Europeiska åklagarmyndigheten om det finns misstanke om att ett brott som faller inom dess befogenhet har konstaterats.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  All rapportering eller kommunikation från och mellan Europeiska åklagarmyndigheten och Olaf bör ske med vederbörlig hänsyn till gällande unionslagstiftning om skydd av personuppgifter och normer för konfidentialitet.

 

(Denna ändring berör hela texten)

Motivering

De ärenden som Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten behandlar är av sådan art att de bör omfattas av högsta möjliga normer för skydd av personuppgifter och konfidentialitet.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Med hänsyn till Olafs sakkunskap bör unionens institutioner, organ och byråer ha möjlighet att utnyttja Olaf för att utföra en sådan preliminär utvärdering av anklagelser som rapporteras till dem.

(8)  För att säkra ett effektivt samarbete, och med hänsyn till Olafs sakkunskap, erfarenhet, mandat och befogenheter, bör unionens institutioner, organ och byråer ha möjlighet att utnyttja Olaf för att utföra en sådan preliminär utvärdering av anklagelser som rapporteras till dem.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  I enlighet med förordning (EU) 2017/1939 bör Olaf i princip inte inleda en administrativ utredning parallellt med en utredning som utförs av Europeiska åklagarmyndigheten av samma sakförhållanden. I vissa fall kan dock skyddet av unionens ekonomiska intressen kräva att Olaf utför en kompletterande administrativ utredning innan de straffrättsliga förfaranden som inletts av Europeiska åklagarmyndigheten avslutats för att fastställa huruvida säkerhetsåtgärder är nödvändiga eller huruvida finansiella, disciplinära eller administrativa åtgärder bör vidtas. Dessa kompletterande utredningar kan vara lämpliga, bland annat för att återkräva belopp som ska inbetalas till unionens budget och som omfattas av preskription, när de riskutsatta beloppen är mycket höga eller om det är nödvändigt att undvika ytterligare utgifter i risksituationer genom administrativa åtgärder.

(9)  I enlighet med förordning (EU) 2017/1939 bör Olaf inte inleda en administrativ utredning parallellt med en utredning som utförs av Europeiska åklagarmyndigheten av samma sakförhållanden, med undantag för vissa fall där det för skyddet av unionens ekonomiska intressen kan krävas att Olaf utför en kompletterande administrativ utredning innan de straffrättsliga förfaranden som inletts av Europeiska åklagarmyndigheten avslutats för att fastställa huruvida säkerhetsåtgärder är nödvändiga eller huruvida finansiella, disciplinära eller administrativa åtgärder bör vidtas. Dessa kompletterande utredningar kan vara lämpliga, bland annat för att återkräva belopp som ska inbetalas till unionens budget och som omfattas av preskription, när de riskutsatta beloppen är mycket höga eller om det är nödvändigt att undvika ytterligare utgifter i risksituationer genom administrativa åtgärder.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  I förordning (EU) 2017/1939 föreskrivs att Europeiska åklagarmyndigheten får begära att Olaf utför sådana kompletterande utredningar. I de fall där Europeiska åklagarmyndigheten inte begär en sådan kompletterande utredning bör den också, på vissa villkor, vara möjlig på initiativ av Olaf. I synnerhet bör Europeiska åklagarmyndigheten kunna invända mot att Olaf inleder eller fortsätter en utredning eller att den utför specifika utredningsåtgärder. Orsakerna till denna invändning bör baseras på behovet av att skydda Europeiska åklagarmyndighetens effektivitet i utredningar och bör stå i proportion till detta mål. Olaf bör avstå från att utföra de åtgärder som Europeiska åklagarmyndigheten gjort invändningar mot. Om Europeiska åklagarmyndigheten inte gör invändningar bör Olafs utredningar utföras i nära samråd med Europeiska åklagarmyndigheten.

(10)  I förordning (EU) 2017/1939 föreskrivs att Europeiska åklagarmyndigheten får begära att Olaf utför sådana kompletterande utredningar. I de fall där Europeiska åklagarmyndigheten inte begär en sådan kompletterande utredning bör den också, på vissa villkor, vara möjlig på initiativ av Olaf. I synnerhet bör Europeiska åklagarmyndigheten kunna invända mot att Olaf inleder eller fortsätter en utredning eller att den utför specifika utredningsåtgärder, om detta på ett negativt sätt skulle påverka effektiviteten i Europeiska åklagarmyndighetens egen utredning. En sådan invändning bör alltid vara vederbörligen motiverad och proportionerlig. Olaf bör i så fall avstå från att utföra de åtgärder som Europeiska åklagarmyndigheten gjort invändningar mot. Om Europeiska åklagarmyndigheten inte gör invändningar bör Olafs utredningar utföras i nära samråd med Europeiska åklagarmyndigheten.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Olaf bör aktivt stödja Europeiska åklagarmyndigheten i dess utredningar. I detta avseende får Europeiska åklagarmyndigheten begära att Olaf stöder eller kompletterar dess brottsutredningar genom utövande av sina befogenheter enligt denna förordning. I dessa fall ska Olaf utföra sina uppgifter inom gränserna för sina befogenheter och inom den ram som anges i denna förordning.

(11)  Olaf bör aktivt och effektivt stödja Europeiska åklagarmyndigheten i dess utredningar, till exempel genom att tillhandahålla lämpligt tekniskt och logistiskt stöd. I detta avseende får Europeiska åklagarmyndigheten begära att Olaf stöder eller kompletterar dess brottsutredningar genom utövande av sitt mandat och sina befogenheter enligt denna förordning. I dessa fall ska Olaf utföra sina uppgifter inom gränserna för sina befogenheter och inom den ram som anges i denna förordning.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För att säkerställa en effektiv samordning mellan Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten bör information kontinuerligt utbytas mellan dem. Utbyte av information i de skeden som föregår inledningen av de utredningar som utförs av Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten är särskilt viktigt för att säkerställa en god samordning mellan de olika åtgärderna och undvika dubbelarbete. Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten bör fastställa formerna och villkoren för detta utbyte av information i sina praktiska överenskommelser.

(12)  För att säkerställa en effektiv samordning, ett effektivt samarbete och transparens mellan Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten bör information kontinuerligt utbytas mellan dem. Utbyte av information i de skeden som föregår inledningen av de utredningar som utförs av Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten är särskilt viktigt för att säkerställa en god samordning mellan de olika åtgärderna för att säkra komplementaritet och undvika dubbelarbete. Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten bör fastställa formerna och villkoren för detta utbyte av information i sina praktiska överenskommelser, inbegripet möjligheten att utbyta samtliga uppgifter om ett ärende.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  I kommissionens rapport om utvärdering av tillämpningen av förordning (EU, Euratom) nr 883/20136, som antogs den 2 oktober 2017, drogs slutsatsen att 2013 års ändringar av regelverket medfört tydliga förbättringar när det gäller genomförandet av utredningar, samarbete med partner och berörda personers rättigheter. Samtidigt har utvärderingen belyst vissa brister som påverkar utredningarnas ändamålsenlighet och effektivitet.

(13)  I kommissionens rapport om utvärdering av tillämpningen av förordning (EU, Euratom) nr 883/20136, som antogs den 2 oktober 2017, drogs slutsatsen att 2013 års ändringar av regelverket medfört tydliga förbättringar när det gäller genomförandet av utredningar, samarbete med partner och berörda personers rättigheter. Samtidigt har utvärderingen belyst vissa brister som påverkar utredningarnas ändamålsenlighet och effektivitet, till exempel när det gäller utövandet av befogenheter och utnyttjandet av Olafs utredningsresurser, eller när det gäller enhetliga villkor för interna utredningar, samarbete mellan medlemsstaterna och deras institutioner, å ena sidan, och EU:s kontor, byråer, organ och institutioner, å andra sidan, samt skillnader i tillämpningen av unionens rättsliga rambestämmelser.

_________________

_________________

6 COM(2017) 589. Rapporten åtföljdes av en utvärdering, arbetsdokument från kommissionens avdelningar, SWD(2017) 332, och ett yttrande från Olafs övervakningskommitté, yttrande 2/2017.

6 COM(2017) 589. Rapporten åtföljdes av en utvärdering, arbetsdokument från kommissionens avdelningar, SWD(2017) 332, och ett yttrande från Olafs övervakningskommitté, yttrande 2/2017.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Dessa ändringar påverkar inte de rättssäkerhetsgarantier som tillämpas i samband med utredningar. Olaf är skyldig att tillämpa rättssäkerhetsgarantierna i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 och de som ingår i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna ram kräver att Olaf genomför sina utredningar på ett objektivt, opartiskt och konfidentiellt sätt, söker bevis för och emot den berörda personen samt genomför utredningsåtgärder på grundval av ett skriftligt bemyndigande och efter en lagenlighetskontroll. Olaf måste säkerställa att rättigheterna för de personer som berörs av dess utredningar iakttas, inklusive oskuldspresumtionen och rätten att inte röja sig själv. När berörda personer intervjuas har de bland annat rätt att biträdas av en person enligt eget val, att godkänna intervjuprotokollet och att använda något av unionens officiella språk. Berörda personer har också rätt att yttra sig om sakförhållandena i ärendet innan några slutsatser kan dras.

(15)  Dessa ändringar påverkar inte de rättssäkerhetsgarantier som tillämpas i samband med utredningar. Olaf är skyldig att tillämpa rättssäkerhetsgarantierna i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 och de som ingår i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna ram kräver att Olaf genomför sina utredningar på ett objektivt, opartiskt och konfidentiellt sätt, söker bevis för och emot den berörda personen samt genomför utredningsåtgärder på grundval av ett skriftligt bemyndigande och efter en lagenlighetskontroll. Både Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten måste säkerställa att rättigheterna för de personer som berörs av deras utredningar iakttas, inklusive oskuldspresumtionen och rätten att inte röja sig själv. När berörda personer intervjuas har de bland annat rätt att biträdas av en person enligt eget val, att godkänna intervjuprotokollet och att använda något av unionens officiella språk. Berörda personer har också rätt att yttra sig om sakförhållandena i ärendet innan några slutsatser kan dras.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  De deltagande medlemsstaterna bör gå med på att samarbeta med Europeiska åklagarmyndigheten och Olaf för att underlätta ett effektivt genomförande av utredningarna.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  I situationer där Olaf måste förlita sig på bistånd från de nationella behöriga myndigheterna, i synnerhet i de fall där en ekonomisk aktör motsätter sig en kontroll och inspektion på plats bör medlemsstaterna säkerställa att byråns verksamhet är effektiv, och bör tillhandahålla nödvändigt bistånd i enlighet med de relevanta nationella processrättsliga reglerna.

(19)  I situationer där Olaf måste förlita sig på bistånd från de nationella behöriga myndigheterna, i synnerhet i de fall där en ekonomisk aktör motsätter sig en kontroll och inspektion på plats bör medlemsstaterna säkerställa att byråns verksamhet är effektiv, och garantera nödvändigt bistånd i enlighet med de relevanta nationella processrättsliga reglerna.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Som en del av denna samarbetsskyldighet bör Olaf kunna kräva av ekonomiska aktörer som kan ha varit inblandade i det ärende som utreds, eller som kan förfoga över relevant information, att lämna relevant information. När ekonomiska aktörer uppfyller sådana krav är de inte skyldiga att erkänna att de har begått en olaglig handling, men de är skyldiga att besvara frågor om sakförhållanden och tillhandahålla handlingar, även om dessa upplysningar kan komma att användas mot dem eller mot en annan aktör om förekomsten av olaglig verksamhet.

(21)  Som en del av denna samarbetsskyldighet bör Olaf kunna kräva av ekonomiska aktörer som kan ha varit inblandade i det ärende som utreds, eller som kan förfoga över relevant information, att lämna sådan information. När det gäller skydd för personer som anmäler överträdelser av unionsrätten, särskilt brott och överträdelser som rör EU:s ekonomiska intressen, är direktiv (EU) 2018/... [hänvisning till direktivet om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten] tillämpligt. När ekonomiska aktörer uppfyller sådana krav är de inte skyldiga att erkänna att de har begått en olaglig handling, men de är skyldiga att besvara frågor om sakförhållanden

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Ekonomiska aktörer bör ha möjlighet att använda något av de officiella språken i den medlemsstat där kontrollen äger rum och rätt att biträdas av en person enligt eget val, bland annat av externa juridiska ombud vid kontroller och inspektioner på plats. Närvaro av ett juridiskt ombud bör dock inte utgöra ett rättsligt villkor för att kontroller och inspektioner på plats ska vara giltiga. För att säkerställa att kontrollerna och inspektionerna på plats är effektiva, särskilt när det gäller risken för att bevismaterial försvinner, bör Olaf kunna få tillgång till lokaler, markområden, transportmedel eller andra platser som används yrkesmässigt, utan att invänta att aktören rådgör med sitt juridiska ombud. Olaf bör endast godta en kort rimlig försening i avvaktan på att det juridiska ombudet rådfrågas innan kontrollen inleds. Alla sådana dröjsmål måste begränsas till ett strikt minimum.

(22)  Ekonomiska aktörer bör ha möjlighet att använda något av de officiella språken i den medlemsstat där kontrollen äger rum och rätt att biträdas av en person enligt eget val, bland annat av externa juridiska ombud vid kontroller och inspektioner på plats. Närvaro av ett juridiskt ombud bör dock inte utgöra ett rättsligt villkor för att kontroller och inspektioner på plats ska vara giltiga. För att säkerställa att kontrollerna och inspektionerna på plats är effektiva, särskilt när det gäller risken för att bevismaterial försvinner, bör Olaf kunna få tillgång till lokaler, markområden, transportmedel eller andra platser som används yrkesmässigt, utan att invänta att aktören rådgör med sitt juridiska ombud, men utan att förhindra sådan rådgivning. Olaf bör endast godta en kort rimlig försening i avvaktan på att det juridiska ombudet rådfrågas innan kontrollen inleds. Alla sådana dröjsmål måste begränsas till ett strikt minimum, under förutsättning att rättssäkerhetsgarantierna och den berörda ekonomiska aktörens rättigheter vederbörligen respekteras.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Olaf bör förfoga över de medel som krävs för att spåra varifrån pengarna kommer för att avslöja det tillvägagångssätt som är typiskt för många bedrägliga beteenden. I dag kan Olaf erhålla bankuppgifter som är relevanta för dess utredningsverksamhet och som innehas av kreditinstitut i ett antal medlemsstater genom samarbete med och bistånd från de nationella myndigheterna. För att säkerställa en effektiv strategi i unionen, bör det i förordningen anges en skyldighet för de behöriga nationella myndigheterna att lämna uppgifter om bank- och betalkonton till Olaf, som en del av deras allmänna skyldighet att bistå byrån. Detta samarbete bör i regel äga rum med hjälp av finansunderrättelseenheter i medlemsstaterna. De nationella myndigheterna bör när de lämnar detta bistånd till Olaf agera i enlighet med tillämpliga processrättsliga bestämmelser som föreskrivs i den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten.

(26)  Olaf bör förfoga över de medel som krävs för att spåra varifrån pengarna kommer för att avslöja det tillvägagångssätt som är typiskt för många bedrägliga beteenden. I dag kan Olaf erhålla bankuppgifter som är relevanta för dess utredningsverksamhet och som innehas av kreditinstitut i ett antal medlemsstater genom samarbete med och bistånd från de nationella myndigheterna. För att säkerställa en effektiv strategi i unionen, bör det i förordningen anges en skyldighet för de behöriga nationella myndigheterna att lämna uppgifter om bank- och betalkonton till Olaf, som en del av deras allmänna skyldighet att bistå byrån. Detta samarbete bör i regel äga rum med hjälp av finansunderrättelseenheter i medlemsstaterna. De nationella myndigheterna bör när de lämnar detta bistånd till Olaf agera i enlighet med tillämpliga processrättsliga bestämmelser som föreskrivs i den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten, samtidigt som de garanterar att all information som är relevant för utredningen på ett korrekt sätt och i tid lämnas till både Europeiska åklagarmyndigheten och Olaf.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  En tidigarelagd överföring av uppgifter från Olaf för att anta säkerhetsåtgärder är ett viktigt verktyg för skyddet av EU:s ekonomiska intressen. För att säkerställa ett nära samarbete på detta område mellan Olaf och unionens institutioner, organ och byråer är det lämpligt att den sistnämnda har möjlighet att när som helst samråda med Olaf för att besluta om eventuella lämpliga säkerhetsåtgärder, inbegripet åtgärder för att säkra bevis.

(27)  En överföring av uppgifter som görs tidigt och utan dröjsmål från Olaf för att anta säkerhetsåtgärder är ett viktigt verktyg för skyddet av unionens ekonomiska intressen. För att säkerställa ett nära samarbete på detta område mellan Olaf och unionens institutioner, organ och byråer är det lämpligt att den sistnämnda har möjlighet att när som helst samråda med Olaf för att besluta om eventuella lämpliga säkerhetsåtgärder, inbegripet åtgärder för att säkra bevis.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  För att undvika onödiga förseningar som skulle kunna få negativa konsekvenser för andra utredningar, såsom vissa fall med upphävande av immunitet, bör både Europeiska åklagarmyndigheten och Olaf utföra sina utredningar i tid.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Olafs mandat omfattar skydd av intäkterna till unionens budget från egna medel som härrör från mervärdesskatt. På detta område bör Olaf kunna stödja och komplettera medlemsstaternas verksamheter genom utredningar som utförs i enlighet med dess mandat, samordning av nationella behöriga myndigheter i komplexa gränsöverskridande fall och stöd och bistånd till medlemsstaterna och till Europeiska åklagarmyndigheten. För detta ändamål bör Olaf kunna utbyta information genom Eurofiscnätverket, som inrättades genom rådets förordning (EU) nr 904/20109 för att främja och underlätta samarbetet vid bekämpningen av mervärdesskattebedrägerier.

(29)  Olafs mandat omfattar skydd av intäkterna till unionens budget från egna medel som härrör från mervärdesskatt. På detta område bör Olaf kunna stödja och komplettera medlemsstaternas verksamheter genom utredningar som utförs i enlighet med dess mandat, samordning av nationella behöriga myndigheter i komplexa gränsöverskridande fall och stöd och bistånd till medlemsstaterna och till Europeiska åklagarmyndigheten. För detta ändamål bör Olaf kunna utbyta information genom Eurofiscnätverket, som inrättades genom rådets förordning (EU) nr 904/20109, med beaktande av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/17259a för att främja och underlätta samarbetet vid bekämpningen av mervärdesskattebedrägerier.

_________________

_________________

9 Rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (EUT L 268, 12.10.2010, s. 1).

9 Rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (EUT L 268, 12.10.2010, s. 1).

 

9a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 1 – punkt 4a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4a.  Olaf ska upprätta och upprätthålla en nära förbindelse med Europeiska åklagarmyndigheten, som inrättats inom ramen för ett fördjupat samarbete genom rådets förordning (EU) 2017/193913. Denna förbindelse ska grundas på ömsesidigt samarbete och informationsutbyte. Den ska särskilt säkerställa att alla tillgängliga medel används för skyddet av unionens ekonomiska intressen genom komplementaritet av deras respektive mandat och stöd från Olaf till Europeiska åklagarmyndigheten.

”4a.  Olaf ska upprätta och upprätthålla en nära förbindelse med Europeiska åklagarmyndigheten, som inrättats inom ramen för ett fördjupat samarbete genom rådets förordning (EU) 2017/193913. Denna förbindelse ska grundas på ömsesidigt samarbete, komplementaritet, undvikande av dubbelarbete och informationsutbyte. Den ska särskilt säkerställa att alla tillgängliga medel används för skyddet av unionens ekonomiska intressen genom komplementaritet av deras respektive mandat och stöd från Olaf till Europeiska åklagarmyndigheten, inbegripet tekniskt och logistiskt stöd.

_________________

_________________

13 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

13 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 3 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kontroller och inspektioner på plats ska utföras i enlighet med denna förordning och, i den utsträckning ett ärende inte omfattas av denna förordning, i enlighet med förordning (Euratom, EG) nr 2185/96.

2.  Kontroller och inspektioner på plats ska utföras i enlighet med denna förordning och, i den utsträckning ett ärende inte omfattas av denna förordning, i enlighet med förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 och all relevant unionslagstiftning om skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 3 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Ekonomiska aktörer ska samarbeta med Olaf i samband med utredningar. Olaf får begära såväl muntlig information, bland annat genom intervjuer, som skriftlig information från ekonomiska aktörer.

3.  Ekonomiska aktörer ska vara skyldiga att samarbeta med Olaf i samband med utredningar. Olaf får begära såväl muntlig information, bland annat genom intervjuer, som skriftlig information från ekonomiska aktörer, vilken vederbörligen dokumenteras och behandlas i enlighet med normerna för konfidentialitet och lagstiftningen om skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 3 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  De deltagande medlemsstaterna ska se till att deras respektive nationella myndigheter garanterar att Europeiska åklagarmyndigheten och Olaf utför sina utredningar på ett korrekt och effektivt sätt.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 3 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Vid utövandet av sina befogenheter ska Olaf uppfylla de rättssäkerhetsgarantier som föreskrivs i denna förordning och i förordning (EG, Euratom) nr 2185/96. Vid genomförandet av en kontroll och inspektion på plats ska den berörda ekonomiska aktören ha rätt att inte lämna förklaringar i vilka vederbörande röjer sig själv och att biträdas av en person enligt eget val. När förklaringar lämnas under kontrollerna på plats ska den ekonomiska aktören ges möjlighet att använda något av de officiella språken i den medlemsstat där vederbörande befinner sig. Rätten att biträdas av en person enligt eget val ska inte hindra att Olaf ges tillträde till den ekonomiska aktörens lokaler, och ska inte otillbörligen försena inledandet av kontrollen.

5.  Vid utövandet av sina befogenheter ska Olaf uppfylla de rättssäkerhetsgarantier som föreskrivs i denna förordning och i förordning (EG, Euratom) nr 2185/96 samt i förordning (EU) nr 2018/1725*. Vid genomförandet av en kontroll och inspektion på plats ska den berörda ekonomiska aktören ha rätt att inte lämna förklaringar i vilka vederbörande röjer sig själv och att biträdas av en person enligt eget val. När förklaringar lämnas under kontrollerna på plats ska den ekonomiska aktören ha möjlighet att använda något av de officiella språken i den medlemsstat där vederbörande befinner sig. Rätten att under en begränsad och rimlig period biträdas av en person enligt eget val ska inte hindra att Olaf ges tillträde till den ekonomiska aktörens lokaler, och ska inte otillbörligen försena inledandet av kontrollen.

 

_________________

 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

På Olafs begäran ska den berörda medlemsstatens behöriga myndighet förse Olafs anställda med det bistånd som behövs för att de effektivt ska kunna utföra sina uppgifter, i enlighet med det skriftliga bemyndigande som avses i artikel 7.2.

På Olafs begäran ska den berörda medlemsstatens behöriga myndighet utan dröjsmål garantera Olafs anställda det bistånd som behövs för att de effektivt ska kunna utföra sina uppgifter, i enlighet med det skriftliga bemyndigande som avses i artikel 7.2.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska i enlighet med förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 säkerställa att Olafs anställda får tillgång till all information och alla handlingar som rör utredningsföremålet och som krävs för att kontrollerna och inspektionerna på plats ska kunna utföras effektivt och på ett verkningsfullt sätt, och att de kan säkra handlingar eller uppgifter för att undvika att de går förlorade.

Den berörda medlemsstaten ska i enlighet med förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 säkerställa att Olafs anställda får tillgång till all information och alla handlingar som rör utredningsföremålet och som krävs för att kontrollerna och inspektionerna på plats ska kunna utföras effektivt och på ett verkningsfullt och proportionerligt sätt, och att de kan säkra handlingar eller uppgifter för att undvika att de går förlorade. De grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till personlig integritet, ska respekteras fullt ut.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 3 – punkt 7 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om Olafs anställda konstaterar att en ekonomisk aktör motsätter sig en kontroll eller en inspektion på plats som bemyndigats enligt denna förordning, ska den berörda medlemsstaten genom brottsbekämpande myndigheter lämna dem nödvändigt bistånd för att göra det möjligt för Olaf att genomföra kontrollen eller inspektionen på plats på ett effektivt sätt och utan otillbörligt dröjsmål.

Om Olafs anställda konstaterar att en ekonomisk aktör motsätter sig en kontroll eller en inspektion på plats som bemyndigats enligt denna förordning, ska den berörda medlemsstaten genom brottsbekämpande myndigheter garantera dem nödvändigt bistånd för att göra det möjligt för Olaf att genomföra kontrollen eller inspektionen på plats på ett effektivt sätt och utan otillbörligt dröjsmål.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 3 – punkt 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Vid en extern utredning har Olaf rätt till tillgång till all relevant information och alla uppgifter, oavsett i vilken form dessa lagras, som innehas av institutionerna, organen eller byråerna avseende utredningsföremålet, och som behövs för att fastställa förekomsten av bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Artikel 4.2 och 4.4 ska tillämpas på sådana fall.

9.  Vid en extern utredning har Olaf rätt till tillgång till all relevant information och alla uppgifter, oavsett i vilken form dessa lagras, som innehas av institutionerna, organen eller byråerna avseende utredningsföremålet, och som behövs för att fastställa förekomsten av bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, samtidigt som konfidentialiteten för utredningar, de berörda personernas legitima rättigheter och, när så är lämpligt, nationella bestämmelser som är tillämpliga på rättsliga förfaranden ska respekteras. Artikel 4.2 och 4.4 ska tillämpas på sådana fall.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led a

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 4 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Olaf får begära såväl muntlig information, bland annat genom intervjuer, som skriftlig information från tjänstemän, övriga anställda, ledamöter av institutioner eller organ, chefer för byråer eller anställda.”.

(b)  Olaf får begära såväl muntlig information, bland annat genom intervjuer, som skriftlig information från tjänstemän, övriga anställda, ledamöter av institutioner eller organ, chefer för byråer eller anställda, vilken noggrant dokumenterats i enlighet med regelrätta normer för konfidentialitet och skydd av personuppgifter”.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led a

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12d får generaldirektören inleda en utredning när det föreligger skälig misstanke, som även kan vara grundad på information från tredje part eller anonymt lämnad information, om att det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen.”.

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12d får generaldirektören inleda en utredning när det föreligger skälig misstanke eller starka indikationer, som även kan grunda sig på information från tredje part eller anonymt lämnad information, om att det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen.”

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6 – led a

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska ge de anställda vid Olaf det bistånd som behövs för att de ska kunna utföra sina uppdrag enligt denna förordning effektivt och utan otillbörligt dröjsmål.”.

”Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska garantera de anställda vid Olaf det bistånd som behövs för att de ska kunna utföra sina uppdrag enligt denna förordning effektivt och utan otillbörligt dröjsmål.”

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6 – led d

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 7 – punkt 6 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Utöver vad som sägs i första stycket får den institution, det organ eller den byrå som berörs när som helst samråda med Olaf för att, i nära samarbete med Olaf, vidta lämpliga säkerhetsåtgärder, inbegripet åtgärder för att säkra bevismaterial, och ska utan dröjsmål informera Olaf om sådana beslut..

”Utöver vad som sägs i första stycket får den institution, det organ eller den byrå som berörs när som helst samråda med Olaf för att, i nära samarbete med Olaf och utan att skapa dubbelarbete, vidta lämpliga säkerhetsåtgärder, inbegripet åtgärder för att säkra bevismaterial, och ska utan dröjsmål informera Olaf om sådana beslut. Olaf ska samarbeta konstruktivt och i full samverkan med den berörda institutionen, det berörda organet eller den berörda byrån.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6 – led e

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 7 – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”8.  Om en utredning inte kan avslutas inom tolv månader från det att den inleddes ska generaldirektören vid utgången av den tolvmånadersperioden och därefter var sjätte månad rapportera till övervakningskommittén, och ange skälen till det och, i tillämpliga fall, de åtgärder som planeras för att skynda på utredningen.”.

”8.  Om en utredning inte kan avslutas inom tolv månader från det att den inleddes ska generaldirektören vid utgången av den tolvmånadersperioden och därefter var sjätte månad rapportera till övervakningskommittén, och ange skälen till det och de åtgärder som planeras för att skynda på utredningen.”

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 – led a

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”När institutionerna, organen och byråerna rapporterar till Europeiska åklagarmyndigheten i enlighet med artikel 24 i förordning (EU) 2017/1939 får de i stället överlämna en kopia till Olaf av den rapport som sänts till Europeiska åklagarmyndigheten.”.

”När institutionerna, organen och byråerna rapporterar till Europeiska åklagarmyndigheten i enlighet med artikel 24 i förordning (EU) 2017/1939 ska de överlämna en kopia till Olaf av den rapport som sänts till Europeiska åklagarmyndigheten.”

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 – led b

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Institutionerna, organen och byråerna och, i den mån nationell rätt inte förhindrar detta, medlemsstaternas behöriga myndigheter, ska på begäran av Olaf eller på eget initiativ till Olaf överlämna alla handlingar och all information som de innehar och som rör någon av Olafs pågående utredningar.

Institutionerna, organen och byråerna och, i den mån nationell rätt inte förhindrar detta, medlemsstaternas behöriga myndigheter, ska på begäran av Olaf eller på eget initiativ utan dröjsmål till Olaf överlämna alla handlingar och all information som de innehar och som rör någon av Olafs pågående utredningar.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 – led c

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 8 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Institutionerna, organen och byråerna och, i den mån nationell rätt inte förhindrar detta, medlemsstaternas behöriga myndigheter, ska till Olaf överlämna alla andra relevanta handlingar och all annan relevant information som de innehar och som rör bekämpningen av bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen.”.

3.  Institutionerna, organen och byråerna och, i den mån nationell rätt inte förhindrar detta, medlemsstaternas behöriga myndigheter, ska utan dröjsmål till Olaf överlämna alla andra relevanta handlingar och all annan relevant information som de innehar och som rör bekämpningen av bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen.”

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9 – led aa (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 10 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)   Följande punkt 5a ska läggas till:

 

”5a.  Personer som till Olaf anmäler brott och överträdelser som rör EU:s ekonomiska intressen ska åtnjuta fullständigt skydd med stöd av unionslagstiftningen om skydd för personer som anmäler överträdelser av unionsrätten.”

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10 – led a

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Rapporten får åtföljas av rekommendationer från generaldirektören om åtgärder som ska vidtas. Dessa rekommendationer ska när så är lämpligt ange disciplinära, administrativa, ekonomiska och/eller rättsliga åtgärder från institutioner, organ och byråer och från de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna, och ska särskilt ange de uppskattade belopp som ska återkrävas, och den preliminära juridiska innebörden av de omständigheter som konstaterats.”.

”Rapporten får åtföljas av dokumenterade rekommendationer från generaldirektören om åtgärder som ska vidtas. Dessa rekommendationer ska när så är lämpligt ange disciplinära, administrativa, ekonomiska och/eller rättsliga åtgärder från institutioner, organ och byråer och från de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna, och ska särskilt ange de uppskattade belopp som ska återkrävas, och den preliminära juridiska innebörden av de omständigheter som konstaterats.”.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10 – led b

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Olaf ska vidta lämpliga interna åtgärder för att säkerställa konsekvent kvalitet på slutrapporterna och rekommendationerna, och överväga om det finns behov av att se över riktlinjerna om utredningsförfaranden för att ta itu med eventuella inkonsekvenser.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10 – led b

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 11 – punkt 2 – stycke 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De rapporter som upprättats av Olaf ska utgöra tillåten bevisning i rättsliga förfaranden inför unionens domstolar och vid administrativa förfaranden i unionen.”.

De rapporter som upprättats av Olaf ska utgöra tillåten bevisning i rättsliga förfaranden inför unionens domstolar och vid administrativa förfaranden i unionen, förutsatt att de har utarbetats på lagligt sätt.”

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led a

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12 – punkt 1 – mening 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Olaf får också överlämna information till den institution, det organ eller den byrå som berörs.”.

För att undvika onödiga förseningar som skulle kunna få negativa konsekvenser för andra utredningar, såsom vissa fall med upphävande av immunitet, får Olaf också på begäran överlämna information till den institution, det organ eller den byrå som berörs.”

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12c – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Olaf ska utan otillbörligt dröjsmål till Europeiska åklagarmyndigheten rapportera alla brottsliga handlingar avseende vilka myndigheten kan utöva sin behörighet i enlighet med artiklarna 22, 25.2 och 25.3 i förordning (EU) 2017/1939. Rapporten ska sändas när som helst före eller under loppet av en utredning som utförs av Olaf.

1.  Olaf ska omedelbart underrätta och utan otillbörligt dröjsmål till Europeiska åklagarmyndigheten rapportera alla brottsliga handlingar avseende vilka myndigheten kan utöva sin behörighet i enlighet med artiklarna 22, 25.2 och 25.3 i förordning (EU) 2017/1939. Rapporten ska sändas när som helst före eller under loppet av en utredning som utförs av Olaf.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12c – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Rapporten ska minst innehålla en beskrivning av sakförhållandena, däribland en bedömning av den skada som åsamkats eller som sannolikt kommer att åsamkas, möjlig brottsrubricering och alla tillgängliga uppgifter om potentiella brottsoffer, misstänkta och eventuella andra inblandade personer.

2.  Rapporten ska innehålla en beskrivning av alla sakförhållanden och all information som Olaf känner till, däribland en bedömning av den skada som åsamkats eller som sannolikt kommer att åsamkas, möjlig brottsrubricering och alla tillgängliga uppgifter om potentiella brottsoffer, misstänkta och eventuella andra inblandade personer.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12c – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Olaf ska inte vara skyldig att rapportera uppenbart ogrundade påståenden till Europeiska åklagarmyndigheten.

Olaf ska endast rapportera välgrundade påståenden till Europeiska åklagarmyndigheten och ska årligen lämna uppgifter om antal och föremål för sådana påståenden.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12fa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12fa

 

Samtidigt utförda utredningar

 

1.  I situationer där en utredning görs i en medlemsstat som deltar i Europeiska åklagarmyndigheten och i en medlemsstat som inte deltar i Europeiska åklagarmyndigheten ska Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten ingå ett samarbetsavtal i enlighet med artikel 99.3 i rådets förordning (EU) 2017/1939. Ett sådant samarbetsavtal ska åtminstone innehålla bestämmelser om utbyte av all information, ömsesidigt godtagande av bevis och rapporter, rättssäkerhetsgarantier som är likvärdiga med dem som anges i kapitel VI i rådets förordning (EU) 2017/1939 och utbyte av personuppgifter.

 

2.  Medlemsstaterna ska samarbeta med både Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten och stödja dem i deras verksamhet och respektive utredningar.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Undersökningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar

Referensnummer

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

5.7.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

5.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jean-Marie Cavada

9.7.2018

Behandling i utskott

20.11.2018

 

 

 

Antagande

23.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Lola Sánchez Caldentey

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

PPE

József Szájer

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (11.1.2019)

till budgetkontrollutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Föredragande av yttrande: Monica Macovei

KORTFATTAD MOTIVERING

Inom ramen för sina insatser för att stärka skyddet av unionens ekonomiska intressen föreslog kommissionen i maj 2018 att förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) skulle ändras. Detta förslag är en följd av antagandet i juli 2017 av direktivet om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, och antagandet i oktober 2017 av förordningen om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten.

Den ändrade förordningen bör träda i kraft i slutet av 2020, innan Europeiska åklagarmyndigheten inleder sin verksamhet.

Förslagets övergripande mål är att anpassa och stärka mekanismerna för skyddet av EU:s ekonomiska intressen. Detta bör i första hand uppnås genom att lägga grunden för ett effektivt samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten, som bör bygga på principerna om nära samarbete, informationsutbyte, komplementaritet och undvikande av dubbelarbete. Europeiska åklagarmyndigheten kommer att utföra brottsutredningar och väcka åtal medan Olaf kommer att fortsätta att genomföra endast administrativa utredningar om EU:s ekonomiska intressen, som ett komplement till Europeiska åklagarmyndighetens arbete och med ett gemensamt mål i sikte.

Föredraganden anser att det är av yttersta vikt att se till att den framtida relationen mellan Europeiska åklagarmyndigheten och Olaf inte kommer att leda till långdragna tvister om befogenheter. I detta syfte bör både Europeiska åklagarmyndigheten och Olaf använda funktionerna träff/icke träff i sina respektive ärendehanteringssystem, så att relevant information om pågående ärenden omedelbart kan kontrolleras. Eftersom Europeiska åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem kräver en hög säkerhetsnivå, bör Olaf informera en person som utsetts av Europeiska åklagarmyndigheten, som bör kontrollera med Europeiska åklagarmyndighetens ärendehantering om Europeiska åklagarmyndigheten redan genomför en utredning om samma sakförhållanden.

Dessutom ska Olaf i enlighet med betänkandet omedelbart underrätta Europeiska åklagarmyndigheten om alla brottsliga handlingar avseende vilka myndigheten kan utöva sin behörighet. Underrättelsen kan följas av en rapport, om myndigheten begär det, som ska utarbetas i nära samråd med myndigheten. Detta skulle möjliggöra ett snabbt svar från myndigheten och säkerställa att alla brottsutredningar genomförs i full överensstämmelse med de rättssäkerhetsgarantier som är tillämpliga på myndigheten.

När det gäller kompletterande utredningar som inleds eller fortsätter på initiativ av Olafs generaldirektör, bör Olaf enligt betänkandet endast ha rätt att genomföra dessa utredningar efter godkännande av Europeiska åklagarmyndigheten. Om Europeiska åklagarmyndigheten motsätter sig att sådana utredningar inleds, bör Olaf avstå från att utföra dem.

Slutligen anser föredraganden att institutionerna, organen och byråerna bör vända sig direkt till Europeiska åklagarmyndigheten för att göra en bedömning av anklagelser om brott som har rapporterats till dem, i enlighet med artikel 24.1 i förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Enligt kommissionens rapport om utvärderingen av tillämpningen av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 är det inte är helt tydligt i vilken omfattning förordning 883/2013 gör nationell lagstiftning tillämplig. Olika tolkningar av relevanta bestämmelser och skillnader i nationell lagstiftning leder till en fragmentering av Olafs befogenheter i medlemsstaterna, och hindrar i vissa fall Olaf från att utföra sina utredningar på ett framgångsrikt sätt och att i slutändan bidra till målet enligt fördraget att effektivt skydda de ekonomiska intressena i hela unionen.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Med beaktande av sitt gemensamma mål att bevara integriteten i unionens budget bör Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten upprätta och upprätthålla en nära förbindelse, som grundas på lojalt samarbete och som syftar till att säkerställa att deras respektive mandat kompletterar varandra, och samordna sina åtgärder, i synnerhet vad gäller omfattningen av det fördjupade samarbetet om inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten. Slutligen bör förbindelsen bidra till att säkerställa att alla medel används för att skydda unionens ekonomiska intressen och undvika onödigt dubbelarbete.

(4)  Med beaktande av sitt gemensamma mål att bevara integriteten i unionens budget bör Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten upprätta och upprätthålla en nära förbindelse, som grundas på lojalt samarbete och som syftar till att säkerställa att deras respektive mandat kompletterar varandra, och samordna sina åtgärder, i synnerhet vad gäller omfattningen av det fördjupade samarbetet om inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten. Slutligen bör förbindelsen bidra till att säkerställa att alla medel används för att skydda unionens ekonomiska intressen och undvika onödigt dubbelarbete. För att främja gott samarbete uppmuntras Europeiska åklagarmyndigheten och Olaf att sammanträda regelbundet, särskilt för att få en överblick över pågående utredningar, för att kartlägga trender och eventuella kopplingar mellan olika ärenden.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  När Europeiska åklagarmyndigheten har inrättats bör Olafs övergripande mandat inte ändras, men dess verksamhet bör på flera sätt anpassas till åklagarmyndighetens existens. Olaf bör fortfarande vara behörig när det gäller administrativa utredningar av misstänkta bedrägerier och andra oriktigheter inom unionens organ och byråer och i alla medlemsstater, i syfte att utfärda rekommendationer om inledande av rättsliga, disciplinära, finansiella eller administrativa förfaranden.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Enligt förordning (EU) 2017/1939 ska Olaf, samt alla institutioner, organ och byråer inom unionen och behöriga nationella myndigheter, till Europeiska åklagarmyndigheten, utan otillbörligt dröjsmål, rapportera brottsliga handlingar i fråga om vilka Europeiska åklagarmyndigheten kan utöva sin befogenhet. Eftersom Olafs uppdrag är att utföra administrativa utredningar för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen är den bäst lämpad och utrustad för att fungera som en naturlig partner och privilegierad informationskälla för Europeiska åklagarmyndigheten.

(5)  Enligt förordning (EU) 2017/1939 ska Olaf, samt alla institutioner, organ och byråer inom unionen och behöriga nationella myndigheter, till Europeiska åklagarmyndigheten, utan otillbörligt dröjsmål, rapportera brottsliga handlingar i fråga om vilka Europeiska åklagarmyndigheten kan utöva sin befogenhet. Eftersom Olafs uppdrag är att utföra administrativa utredningar för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen är den bäst lämpad och utrustad för att fungera som en naturlig partner och privilegierad informationskälla för Europeiska åklagarmyndigheten. Detta gäller särskilt när utredningar involverar medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet för inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten och medlemsstater som inte gör det.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Uppgifter som tyder på brottsliga handlingar som faller inom Europeiska åklagarmyndighetens befogenhet kan i praktiken förekomma i de ursprungliga anklagelser som inkommit till Olaf eller kan uppkomma enbart i samband med en administrativ utredning som inletts av Olaf på grund av misstankar om administrativa oriktigheter. För att kunna uppfylla sin plikt att rapportera till Europeiska åklagarmyndigheten bör Olaf därför, i förekommande fall, rapportera brottsliga handlingar när som helst före eller under loppet av en utredning.

(6)  Uppgifter som tyder på brottsliga handlingar som faller inom Europeiska åklagarmyndighetens befogenhet kan i praktiken förekomma i de ursprungliga anklagelser som inkommit till Olaf eller kan uppkomma enbart i samband med en administrativ utredning som inletts av Olaf på grund av misstankar om administrativa oriktigheter. För att kunna uppfylla sin plikt att rapportera till Europeiska åklagarmyndigheten bör Olaf därför, i förekommande fall, omedelbart underrätta myndigheten om alla brottsliga handlingar. Denna underrättelse bör följas av en rapport som bör sändas utan otillbörligt dröjsmål. Underrättelsen och rapporten kan sändas när som helst före eller under loppet av en utredning. Information som Olaf tar emot bör under alla omständigheter rapporteras till Europeiska åklagarmyndigheten så snart som möjligt.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  I förordning (EU) 2017/1939 fastställs vilka uppgifter rapporterna minst ska innehålla. Olaf kan behöva utföra en preliminär utvärdering av anklagelserna för att kontrollera att rapporterna är fullständiga och samla in nödvändiga uppgifter. Olaf bör utföra denna utvärdering snabbt och på ett sätt som inte riskerar att äventyra en eventuell framtida brottsutredning. När utvärderingen slutförts bör Olaf till Europeiska åklagarmyndigheten rapportera om det finns misstanke om att ett brott som faller inom dess befogenhet har konstaterats.

(7)  I förordning (EU) 2017/1939 fastställs vilka uppgifter rapporterna minst ska innehålla för att effektivisera rapporteringen av brottmål. Utöver dessa uppgifter bör Olaf till Europeiska åklagarmyndigheten överlämna all relevant information som Olaf har tillgång till. Olaf kan behöva utföra en preliminär utvärdering av anklagelserna för att kontrollera att rapporterna är fullständiga och samla in nödvändiga uppgifter. Olaf bör utföra denna utvärdering snabbt som möjligt och på ett sätt som inte riskerar att äventyra en eventuell framtida brottsutredning. När utvärderingen slutförts bör Olaf omedelbart rapportera till Europeiska åklagarmyndigheten om det finns misstanke om att ett brott som faller inom dess befogenhet har konstaterats.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Med hänsyn till Olafs sakkunskap bör unionens institutioner, organ och byråer ha möjlighet att utnyttja Olaf för att utföra en sådan preliminär utvärdering av anklagelser som rapporteras till dem.

(8)  Med hänsyn till Olafs sakkunskap bör unionens institutioner, organ och byråer ha möjlighet att utnyttja Olaf för att utföra en sådan preliminär utvärdering av anklagelser som rapporteras till dem i de fall då de inte kan göra denna bedömning. Detta bör inte försena en rapportering i rätt tid till Europeiska åklagarmyndigheten.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  I enlighet med förordning (EU) 2017/1939 bör Olaf i princip inte inleda en administrativ utredning parallellt med en utredning som utförs av Europeiska åklagarmyndigheten av samma sakförhållanden. I vissa fall kan dock skyddet av unionens ekonomiska intressen kräva att Olaf utför en kompletterande administrativ utredning innan de straffrättsliga förfaranden som inletts av Europeiska åklagarmyndigheten avslutats för att fastställa huruvida säkerhetsåtgärder är nödvändiga eller huruvida finansiella, disciplinära eller administrativa åtgärder bör vidtas. Dessa kompletterande utredningar kan vara lämpliga, bland annat för att återkräva belopp som ska inbetalas till unionens budget och som omfattas av preskription, när de riskutsatta beloppen är mycket höga eller om det är nödvändigt att undvika ytterligare utgifter i risksituationer genom administrativa åtgärder.

(9)  I enlighet med förordning (EU) 2017/1939 bör Olaf i princip inte inleda en administrativ utredning parallellt med en utredning som utförs av Europeiska åklagarmyndigheten av samma sakförhållanden. I vissa fall kan dock skyddet av unionens ekonomiska intressen kräva att Olaf utför en kompletterande administrativ utredning innan de straffrättsliga förfaranden som inletts av Europeiska åklagarmyndigheten avslutats för att fastställa huruvida säkerhetsåtgärder är nödvändiga eller huruvida finansiella, disciplinära eller administrativa åtgärder bör vidtas. Dessa kompletterande utredningar kan vara lämpliga, bland annat för att återkräva belopp som ska inbetalas till unionens budget och som omfattas av preskription, när de riskutsatta beloppen är mycket höga eller om det är nödvändigt att undvika ytterligare utgifter i risksituationer genom administrativa åtgärder. Eftersom sådana utredningar är kompletterande bör de endast genomföras efter godkännande av Europeiska åklagarmyndigheten.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  I förordning (EU) 2017/1939 föreskrivs att Europeiska åklagarmyndigheten får begära att Olaf utför sådana kompletterande utredningar. I de fall där Europeiska åklagarmyndigheten inte begär en sådan kompletterande utredning bör den också, på vissa villkor, vara möjlig på initiativ av Olaf. I synnerhet bör Europeiska åklagarmyndigheten kunna invända mot att Olaf inleder eller fortsätter en utredning eller att den utför specifika utredningsåtgärder. Orsakerna till denna invändning bör baseras på behovet av att skydda Europeiska åklagarmyndighetens effektivitet i utredningar och bör stå i proportion till detta mål. Olaf bör avstå från att utföra de åtgärder som Europeiska åklagarmyndigheten gjort invändningar mot. Om Europeiska åklagarmyndigheten inte gör invändningar bör Olafs utredningar utföras i nära samråd med Europeiska åklagarmyndigheten.

(10)  I förordning (EU) 2017/1939 föreskrivs att Europeiska åklagarmyndigheten får begära att Olaf utför sådana kompletterande utredningar. I de fall där Europeiska åklagarmyndigheten inte begär en sådan kompletterande utredning bör den också, på särskilda villkor, vara möjlig på initiativ av Olaf, efter samråd med Europeiska åklagarmyndigheten. I synnerhet bör Europeiska åklagarmyndigheten kunna invända mot att Olaf inleder eller fortsätter en utredning eller att den utför specifika utredningsåtgärder. Orsakerna till denna invändning bör baseras på behovet av att skydda Europeiska åklagarmyndighetens effektivitet i utredningar och bör stå i proportion till detta mål. Olaf bör avstå från att utföra de åtgärder som Europeiska åklagarmyndigheten gjort invändningar mot. Om Europeiska åklagarmyndigheten samtycker till begäran bör Olafs utredningar utföras i nära samråd med Europeiska åklagarmyndigheten.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För att säkerställa en effektiv samordning mellan Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten bör information kontinuerligt utbytas mellan dem. Utbyte av information i de skeden som föregår inledningen av de utredningar som utförs av Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten är särskilt viktigt för att säkerställa en god samordning mellan de olika åtgärderna och undvika dubbelarbete. Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten bör fastställa formerna och villkoren för detta utbyte av information i sina praktiska överenskommelser.

(12)  För att säkerställa en effektiv samordning mellan Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten bör information kontinuerligt utbytas mellan dem. Utbyte av information i de skeden som föregår inledningen av de utredningar som utförs av Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten är särskilt viktigt för att säkerställa en god samordning mellan de olika åtgärderna och undvika dubbelarbete. I detta syfte bör Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten använda funktionerna träff/icke träff i sina respektive ärendehanteringssystem. Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten bör fastställa formerna och villkoren för detta utbyte av information i sina praktiska överenskommelser. Olafs generaldirektör och den europeiska chefsåklagaren bör sammanträda regelbundet för att diskutera frågor av gemensamt intresse.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  I situationer där Olaf måste förlita sig på bistånd från de nationella behöriga myndigheterna, i synnerhet i de fall där en ekonomisk aktör motsätter sig en kontroll och inspektion på plats bör medlemsstaterna säkerställa att byråns verksamhet är effektiv, och bör tillhandahålla nödvändigt bistånd i enlighet med de relevanta nationella processrättsliga reglerna.

(19)  I situationer där Olaf måste förlita sig på bistånd från de nationella behöriga myndigheterna, i synnerhet i de fall där en ekonomisk aktör motsätter sig en kontroll och inspektion på plats bör medlemsstaterna säkerställa att byråns verksamhet är effektiv, och bör utan otillbörligt dröjsmål tillhandahålla nödvändigt bistånd i enlighet med de relevanta nationella processrättsliga reglerna.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  Personer som till Olaf rapporterar brott och överträdelser med anknytning till EU:s ekonomiska intressen bör skyddas fullt ut, särskilt genom de relevanta EU-bestämmelserna om skydd av visselblåsare.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32a)  Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska ge Olaf det stöd som behövs för att byrån ska kunna utföra sina uppdrag. När Olaf utfärdar rättsliga rekommendationer till de nationella åklagarmyndigheterna i en medlemsstat och ingen uppföljning görs bör medlemsstaten motivera sitt beslut för Olaf. En gång om året bör Olaf utarbeta en rapport med en redogörelse för det stöd som medlemsstaterna har tillhandahållit och uppföljningen av de rättsliga rekommendationerna.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 32b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32b)  Det bör utses ett ombud för grundläggande rättigheter bland ledamöterna i övervakningskommittén. Ombudet för grundläggande rättigheter bör övervaka att Olaf iakttar de grundläggande rättigheterna och rättssäkerhetsgarantier.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35a)  Senast den 31 december 2022 bör kommissionen utvärdera tillämpningen av denna förordning och särskilt effektiviteten i samarbetet mellan Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 1 – punkt 3 – led d

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1)  I artikel 1.3 ska led d ersättas med följande:

(d)   förordning (EG) nr 45/2001.

”(d)   Förordning (EG) nr 45/1999 och förordning (EU) nr 2016/679.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 3 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kontroller och inspektioner på plats ska utföras i enlighet med denna förordning och, i den utsträckning ett ärende inte omfattas av denna förordning, i enlighet med förordning (Euratom, EG) nr 2185/96.

2.  Kontroller och inspektioner på plats kan genomföras utan förhandsanmälan och ska utföras i enlighet med denna förordning och, i den utsträckning ett ärende inte omfattas av denna förordning, i enlighet med förordning (Euratom, EG) nr 2185/96.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

På Olafs begäran ska den berörda medlemsstatens behöriga myndighet förse Olafs anställda med det bistånd som behövs för att de effektivt ska kunna utföra sina uppgifter, i enlighet med det skriftliga bemyndigande som avses i artikel 7.2.

På Olafs begäran ska den berörda medlemsstatens behöriga myndighet utan otillbörligt dröjsmål förse Olafs anställda med det bistånd som behövs för att de effektivt ska kunna utföra sina uppgifter, i enlighet med det skriftliga bemyndigande som avses i artikel 7.2.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska i enlighet med förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 säkerställa att Olafs anställda får tillgång till all information och alla handlingar som rör utredningsföremålet och som krävs för att kontrollerna och inspektionerna på plats ska kunna utföras effektivt och på ett verkningsfullt sätt, och att de kan säkra handlingar eller uppgifter för att undvika att de går förlorade.

Den berörda medlemsstaten ska i enlighet med förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 säkerställa att Olafs anställda får tillgång till all information och alla handlingar som rör utredningsföremålet och som krävs för att kontrollerna och inspektionerna på plats ska kunna utföras effektivt och på ett verkningsfullt sätt, och att de kan säkra handlingar eller uppgifter under den tid som behövs för att undvika att de går förlorade.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 3 – punkt 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Vid en extern utredning har Olaf rätt till tillgång till all relevant information och alla uppgifter, oavsett i vilken form dessa lagras, som innehas av institutionerna, organen eller byråerna avseende utredningsföremålet, och som behövs för att fastställa förekomsten av bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Artikel 4.2 och 4.4 ska tillämpas på sådana fall.

9.  Vid en extern utredning har Olaf utan otillbörligt dröjsmål rätt till tillgång till all relevant information och alla uppgifter, oavsett i vilken form dessa lagras, som innehas av institutionerna, organen eller byråerna avseende utredningsföremålet, och som behövs för att fastställa förekomsten av bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Artikel 4.2 och 4.4 ska tillämpas på sådana fall.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 3 – punkt 10 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12c.1 får Olaf, om byrån före ett beslut om inledande av en extern utredning hanterar information som tyder på förekomsten av bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, informera de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna samt vid behov berörda institutioner, organ eller byråer.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12c.1 får Olaf, om byrån före ett beslut om inledande av en extern utredning hanterar information som tyder på förekomsten av bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, informera de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna samt vid behov berörda institutioner, organ eller byråer. De behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna och/eller den berörda institutionen, det berörda organet eller den berörda byrån ska på begäran informera Olaf om de åtgärder som vidtas och om de resultat informationen har gett.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led a

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 4 – punkt 2 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  ska Olaf utan förhandsanmälan och utan dröjsmål ha rätt till tillgång till all relevant information och alla uppgifter, oavsett i vilken form dessa lagras, som innehas av institutionerna, organen och byråerna, till vilkas lokaler Olaf dessutom ska ha tillträde; Olaf ska ha befogenhet att kontrollera institutionernas, organens och byråernas bokföring, får Olaf kopiera och begära utdrag ur alla handlingar och ur innehållet i all datorbaserad information som institutionerna, organen och byråerna innehar och vid behov säkra dessa handlingar eller dessa uppgifter för att undvika att de går förlorade.

(a)  ska Olaf utan förhandsanmälan och utan dröjsmål ha rätt till tillgång till all relevant information och alla uppgifter, oavsett i vilken form dessa lagras, som innehas av institutionerna, organen och byråerna, till vilkas lokaler Olaf dessutom ska ha tillträde; Olaf ska ha befogenhet att kontrollera institutionernas, organens och byråernas bokföring, får Olaf kopiera och begära utdrag ur alla handlingar och ur innehållet i all datorbaserad information som institutionerna, organen och byråerna innehar och vid behov säkra dessa handlingar eller dessa uppgifter under den tid som behövs för att undvika att de går förlorade.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led b

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 4 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I enlighet med artikel 3 får Olaf utföra kontroller och inspektioner på plats hos ekonomiska aktörer för att få tillgång till relevant information om föremålet för den interna utredningen.

3.  I enlighet med artikel 3 får Olaf utan förhandsanmälan utföra kontroller och inspektioner på plats hos ekonomiska aktörer för att få tillgång till relevant information om föremålet för den interna utredningen.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led aa (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  I punkt 2 ska följande nya stycke införas efter första stycket:

 

”En extern utredning som Europeiska åklagarmyndigheten begär av Olaf ska inledas utan dröjsmål i enlighet med artikel 12e.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&from=SV)

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led ab (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ab)  I punkt 2 ska andra stycket ersättas med följande:

Beslut om interna utredningar ska fattas av generaldirektören, antingen på eget initiativ eller på begäran av den institution, det organ eller den byrå där utredningen ska utföras, eller av en medlemsstat.

”Beslut om interna utredningar ska fattas av generaldirektören, antingen på eget initiativ eller på begäran av Europeiska åklagarmyndigheten eller den institution, det organ eller den byrå där utredningen ska utföras, eller av en medlemsstat.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6 – led aa (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(aa)  I punkt 3 ska andra stycket ersättas med följande:

Institutionerna, organen och byråerna ska se till att deras tjänstemän, övriga anställda, ledamöter, chefer eller anställda lämnar Olaf det bistånd som krävs för att de anställda vid Olaf ska kunna fullgöra sina uppgifter effektivt.

”Institutionerna, organen och byråerna ska se till att deras tjänstemän, övriga anställda, ledamöter, chefer eller anställda lämnar Olaf det bistånd som krävs för att de anställda vid Olaf ska kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med denna förordning effektivt och utan otillbörligt dröjsmål.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6 – led d

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 7 – punkt 6 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utöver vad som sägs i första stycket får den institution, det organ eller den byrå som berörs när som helst samråda med Olaf för att, i nära samarbete med Olaf, vidta lämpliga säkerhetsåtgärder, inbegripet åtgärder för att säkra bevismaterial, och ska utan dröjsmål informera Olaf om sådana beslut.

Utöver vad som sägs i första stycket får den institution, det organ eller den byrå som berörs när som helst samråda med Olaf för att, i nära samarbete med Olaf, vidta lämpliga säkerhetsåtgärder, inbegripet åtgärder för att säkra bevismaterial, och ska utan dröjsmål informera Olaf om sådana beslut. Olaf ska samarbeta konstruktivt och i full samverkan med den berörda institutionen, det berörda organet eller den berörda byrån.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 – led a

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När institutionerna, organen och byråerna rapporterar till Europeiska åklagarmyndigheten i enlighet med artikel 24 i förordning (EU) 2017/1939 får de i stället överlämna en kopia till Olaf av den rapport som sänts till Europeiska åklagarmyndigheten.

När institutionerna, organen och byråerna rapporterar till Europeiska åklagarmyndigheten i enlighet med artikel 24 i förordning (EU) 2017/1939 får de i stället överlämna en kopia till Olaf av den rapport som sänts till Europeiska åklagarmyndigheten och meddela europeiska åklagarmyndigheten att ett sådant överlämnande har gjorts.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 – led b

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Institutionerna, organen och byråerna och, i den mån nationell rätt inte förhindrar detta, medlemsstaternas behöriga myndigheter, ska på begäran av Olaf eller på eget initiativ till Olaf överlämna alla handlingar och all information som de innehar och som rör någon av Olafs pågående utredningar.

Institutionerna, organen och byråerna och, i den mån nationell rätt inte förhindrar detta, medlemsstaternas behöriga myndigheter, ska på begäran av Olaf eller på eget initiativ utan dröjsmål till Olaf överlämna alla handlingar och all information som de innehar och som rör någon av Olafs pågående utredningar.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 – led b

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innan en utredning inleds ska de, på begäran av Olaf, överlämna alla handlingar och uppgifter som de innehar och som är nödvändiga för att bedöma anklagelserna eller tillämpa de kriterier som krävs för att inleda en utredning i enlighet med artikel 5.1.

Innan en utredning inleds ska de, på begäran av Olaf eller på eget initiativ, överlämna alla handlingar och uppgifter som de innehar och som är nödvändiga för att bedöma anklagelserna eller tillämpa de kriterier som krävs för att inleda en utredning i enlighet med artikel 5.1.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 – led c

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 8 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Institutionerna, organen och byråerna och, i den mån nationell rätt inte förhindrar detta, medlemsstaternas behöriga myndigheter, ska till Olaf överlämna alla andra relevanta handlingar och all annan relevant information som de innehar och som rör bekämpningen av bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen.

3.  Institutionerna, organen och byråerna och, i den mån nationell rätt inte förhindrar detta, medlemsstaternas behöriga myndigheter, ska utan dröjsmål, på begäran av Olaf eller på eget initiativ, till Olaf överlämna alla andra relevanta handlingar och all annan relevant information som de innehar och som rör bekämpningen av bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8 – led aa (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 9 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Följande punkt ska läggas till:

 

”5a.  De utredningsåtgärder som Olaf utför är föremål för rättslig prövning vid domstolen i enlighet med artikel 263 i EUF-fördraget.”

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9 – led aa (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 10 – punkt 5 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(aa)  I punkt 5 ska första stycket ersättas med följande:

Generaldirektören ska se till att all information till allmänheten lämnas på ett neutralt och opartiskt sätt, och att offentliggörande av den sker med iakttagande av utredningssekretessen och enligt de principer som fastställs i den här artikeln och i artikel 9.1.

”Generaldirektören ska se till att all information till allmänheten lämnas på ett neutralt och opartiskt sätt, och att offentliggörande av den sker med iakttagande av dataskyddskraven, utredningssekretessen och enligt de principer som fastställs i den här artikeln och i artikel 9.1.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9 – led ab (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 10 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  Följande punkt ska läggas till:

 

”5a.  Personer som anmäler brott och överträdelser som rör EU:s ekonomiska intressen till Olaf ska åtnjuta fullständigt skydd, särskilt med stöd av unionslagstiftningen om skydd för personer som anmäler överträdelser av unionsrätten.”

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10 – led a

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporten får åtföljas av rekommendationer från generaldirektören om åtgärder som ska vidtas. Dessa rekommendationer ska när så är lämpligt ange disciplinära, administrativa, ekonomiska och/eller rättsliga åtgärder från institutioner, organ och byråer och från de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna, och ska särskilt ange de uppskattade belopp som ska återkrävas, och den preliminära juridiska innebörden av de omständigheter som konstaterats.

Rapporten ska åtföljas av väldokumenterade rekommendationer från generaldirektören om huruvida åtgärder bör vidtas eller inte. Dessa rekommendationer ska när så är lämpligt ange disciplinära, administrativa, ekonomiska och/eller rättsliga åtgärder från institutioner, organ och byråer och från de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna, och ska särskilt ange de uppskattade belopp som ska återkrävas, och den preliminära juridiska innebörden av de omständigheter som konstaterats.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10 – led b

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Olaf ska vidta lämpliga interna åtgärder för att säkerställa konsekvent kvalitet på slutrapporterna och rekommendationerna, och överväga om det finns behov av att se över riktlinjerna om utredningsförfaranden för att ta itu med eventuella inkonsekvenser.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10 – led b

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 11 – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporter som har upprättats av Olaf ska utgöra tillåten bevisning i straffrättsliga förfaranden i den medlemsstat där det visar sig nödvändigt att använda dem, på samma sätt och på samma villkor som administrativa rapporter som upprättas av nationella administrativa inspektörer. De ska bedömas enligt samma regler som de som gäller för administrativa rapporter som upprättas av nationella administrativa inspektörer och ha samma bevisvärde som dessa rapporter.

Rapporter som har upprättats av Olaf ska utgöra tillåten bevisning i straffrättsliga förfaranden i den medlemsstat där det visar sig nödvändigt att använda dem, på samma sätt och på samma villkor som administrativa rapporter som upprättas av nationella administrativa inspektörer. De ska bedömas enligt samma regler som de som gäller för administrativa rapporter som upprättas av nationella administrativa inspektörer och ha samma bevisvärde som dessa rapporter. I det avseendet utgör sådana rapporter handlingar som kan ha en negativ inverkan på de berörda personerna.

Motivering

I linje med revisionsrättens rekommendationer bör det fastställas att Olafs rapporter kan ha en negativ inverkan på enskilda personer, för att säkerställa att dessa personer har rätt till ett effektivt rättsmedel.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10 – led ca (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 11 – punkt 8a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Följande punkt ska läggas till:

 

”8a.  En gång om året ska en rapport upprättas under generaldirektörens överinseende. Rapporten ska innehålla en redogörelse för den uppföljning som gjorts av medlemsstaternas behöriga myndigheter efter begäran av bistånd från Olaf i enlighet med denna förordning. Rapporten ska också innehålla en redogörelse för den rättsliga uppföljning som görs av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna på grundval av resultaten av Olafs utredningar. Rapporten ska iaktta dataskyddskraven och utredningssekretessen och översändas till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.”

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska, vid tillämpningen av denna förordning, utse en enhet (nedan kallad sambandscentralen för bedrägeribekämpning) som ska underlätta effektivt samarbete och utbyte av information, inbegripet operativ information, med Olaf. Om det är lämpligt får sambandscentralen för bedrägeribekämpning betraktas som en behörig myndighet i enlighet med nationell rätt vid tillämpningen av denna förordning.

1.  Medlemsstaterna ska, vid tillämpningen av denna förordning, utse en enhet (nedan kallad sambandscentralen för bedrägeribekämpning) som ska underlätta ett snabbt och effektivt samarbete och utbyte av information, inbegripet operativ information, med Olaf. Om det är lämpligt får sambandscentralen för bedrägeribekämpning betraktas som en behörig myndighet i enlighet med nationell rätt vid tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  På begäran av Olaf ska, innan ett beslut har fattats om huruvida en utredning ska inledas eller ej, samt under eller efter en utredning, sambandscentralerna för bedrägeribekämpning lämna, erhålla eller samordna nödvändigt bistånd för att Olaf ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt. Detta bistånd ska bland annat omfatta särskilt bistånd från nationella behöriga myndigheter i enlighet med artikel 3.6 och 3.7, artikel 7.3 samt artikel 8.2 och 8.3.

2.  På begäran av Olaf eller på eget initiativ ska, innan ett beslut har fattats om huruvida en utredning ska inledas eller ej, samt under eller efter en utredning, sambandscentralerna för bedrägeribekämpning lämna, erhålla eller samordna nödvändigt bistånd för att Olaf ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt. Detta bistånd ska bland annat omfatta särskilt bistånd från nationella behöriga myndigheter i enlighet med artikel 3.6 och 3.7, artikel 7.3 samt artikel 8.2 och 8.3.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Olaf ska utan otillbörligt dröjsmål till Europeiska åklagarmyndigheten rapportera alla brottsliga handlingar avseende vilka myndigheten kan utöva sin behörighet i enlighet med artiklarna 22, 25.2 och 25.3 i förordning (EU) 2017/1939. Rapporten ska sändas när som helst före eller under loppet av en utredning som utförs av Olaf.

1.  Olaf ska omedelbart underrätta Europeiska åklagarmyndigheten om alla indikationer på brottsliga handlingar avseende vilka myndigheten utövar sin behörighet i enlighet med artiklarna 22 och 25 i förordning (EU) 2017/1939. Denna underrättelse ska följas av en rapport som ska sändas utan otillbörligt dröjsmål. Underrättelsen och rapporten ska sändas när som helst före eller under loppet av en utredning som utförs av Olaf. Europeiska åklagarmyndigheten får begära att byrån sänder ytterligare information som fastställer en tidsfrist för detta överlämnande.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Rapporten ska minst innehålla en beskrivning av sakförhållandena, däribland en bedömning av den skada som åsamkats eller som sannolikt kommer att åsamkas, möjlig brottsrubricering och alla tillgängliga uppgifter om potentiella brottsoffer, misstänkta och eventuella andra inblandade personer.

2.  Rapporten ska minst innehålla en beskrivning av sakförhållandena och den information som Olaf känner till, däribland en bedömning av den skada som åsamkats eller som sannolikt kommer att åsamkas, om Olaf har sådana uppgifter, möjlig brottsrubricering och alla tillgängliga uppgifter om potentiella brottsoffer, misstänkta och eventuella andra inblandade personer. Tillsammans med rapporten ska Olaf till Europeiska åklagarmyndigheten överlämna all annan relevant information om ärendet som Olaf förfogar över.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I fall där den information som Olaf mottagit inte innehåller de uppgifter som anges i punkt 2, och Olaf inte håller på med någon utredning, får den göra en preliminär utvärdering av anklagelserna. Utvärderingen ska utföras snabbt och i vilket fall som helst inom två månader från mottagandet av informationen. Vid denna utvärdering ska artiklarna 6 och 8.2 tillämpas.

I fall där den information som Olaf mottagit inte innehåller de uppgifter som anges i punkt 2, och Olaf inte håller på med någon utredning, får den göra en preliminär utvärdering av anklagelserna. Utvärderingen ska utföras snabbt som möjligt och i vilket fall som helst inom två månader från mottagandet av informationen. Vid denna utvärdering ska artiklarna 6 och 8.2 tillämpas. Olaf ska avstå från att vidta åtgärder som kan äventyra eventuella framtida utredningar av Europeiska åklagarmyndigheten.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12c – punkt 3 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Efter denna inledande utvärdering ska Olaf till Europeiska åklagarmyndigheten rapportera om de villkor som anges i punkt 1 är uppfyllda.

Efter denna inledande utvärdering ska Olaf, även om inte alla uppgifter som anges i punkt 2 har samlats in, omedelbart till Europeiska åklagarmyndigheten rapportera om de villkor som anges i punkt 1 är uppfyllda.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12c – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpningen av första stycket ska Olaf i enlighet med artikel 12g.2 via Europeiska åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem kontrollera om myndigheten genomför en utredning. Olaf får begära ytterligare information från Europeiska åklagarmyndigheten. Europeiska åklagarmyndigheten ska besvara en sådan begäran inom 10 arbetsdagar.

Vid tillämpningen av första stycket ska Olaf i enlighet med artikel 12g.2 kontrollera om myndigheten genomför en utredning. Olaf får begära ytterligare information från Europeiska åklagarmyndigheten. Europeiska åklagarmyndigheten ska utan otillbörligt dröjsmål besvara en sådan begäran.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12a – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Institutionerna, organen och byråerna får begära att Olaf utför en preliminär utvärdering av anklagelser som rapporteras till dem. När det gäller sådana begäranden ska punkt 3 tillämpas.

5.  Institutionerna, organen och byråerna får begära att Olaf utför en preliminär utvärdering av anklagelser som rapporteras till dem. När det gäller sådana begäranden ska punkt 3 tillämpas. Detta ska inte försena en rapportering i rätt tid till Europeiska åklagarmyndigheten.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpningen av första stycket ska Olaf i enlighet med artikel 12g.2 via Europeiska åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem kontrollera om myndigheten genomför en utredning. Olaf får begära ytterligare information från Europeiska åklagarmyndigheten. Europeiska åklagarmyndigheten ska besvara en sådan begäran inom 10 arbetsdagar.

Vid tillämpningen av första stycket ska Olaf i enlighet med artikel 12g.2 kontrollera om myndigheten genomför en utredning. Olaf får begära ytterligare information från Europeiska åklagarmyndigheten. Europeiska åklagarmyndigheten ska utan otillbörligt dröjsmål besvara en sådan begäran.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12e – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Standarderna för de rättssäkerhetsgarantier som föreskrivs i rådets förordning (EU) 2017/1939 ska också tillämpas på de bevis som Olaf samlat in i dessa fall. Europeiska unionens domstol är fortfarande behörig att pröva processuella beslut som Olaf fattar för Europeiska åklagarmyndighetens räkning, om besluten är avsedda att ha rättsverkan i förhållande till tredje man.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12f – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I vederbörligen motiverade fall där Europeiska åklagarmyndigheten genomför en utredning ska Olaf, om generaldirektören anser att en utredning bör inledas i enlighet med Olafs mandat för att underlätta antagandet av säkerhetsåtgärder eller finansiella, disciplinära eller administrativa åtgärder, underrätta Europeiska åklagarmyndigheten skriftligen, med angivande av arten och syftet med utredningen.

När Europeiska åklagarmyndigheten genomför en utredning ska Olaf, om generaldirektören, i vederbörligen motiverade fall, anser att Olaf också bör inleda en utredning i enlighet med Olafs mandat för att underlätta antagandet av säkerhetsåtgärder eller finansiella, disciplinära eller administrativa åtgärder, underrätta Europeiska åklagarmyndigheten och begära dess samtycke. För detta ändamål ska Olaf översända en skriftlig begäran, med angivande av arten av åtgärden eller åtgärderna och den eller de personer som berörs.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12f – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom 30 dagar från mottagandet av denna information får Europeiska åklagarmyndigheten invända mot att en utredning inleds eller mot att vissa handlingar rörande utredningen utförs, om detta är nödvändigt för att inte äventyra dess egen utredning eller lagföring, och så länge som dessa skäl kvarstår. Europeiska åklagarmyndigheten ska utan otillbörligt dröjsmål underrätta Olaf när skälen för invändningen upphör att gälla.

Inom 10 arbetsdagar från mottagandet av denna information ska Europeiska åklagarmyndigheten antingen ge sitt samtycke till eller invända mot att en utredning inleds eller mot att vissa handlingar rörande utredningen utförs, om detta är nödvändigt för att inte äventyra dess egen utredning eller lagföring, och så länge som dessa skäl kvarstår. Om Europeiska åklagarmyndigheten invänder mot begäran ska Olaf inte vidta sådana åtgärder. I undantagsfall, på grund av utredningarnas komplexitet, får Europeiska åklagarmyndigheten informera Olaf om behovet av att förlänga denna tidsfrist med 20 arbetsdagar. Europeiska åklagarmyndigheten ska utan otillbörligt dröjsmål underrätta Olaf när skälen för invändningen upphör att gälla.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12f – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om Europeiska åklagarmyndigheten inte har kommit med några invändningar inom den tidsfrist som anges i föregående stycke får Olaf inleda en utredning, och Olaf ska genomföra den i nära samråd med Europeiska åklagarmyndigheten.

Om Europeiska åklagarmyndigheten samtycker till begäran ska Olaf vidta sådana åtgärder i nära samråd med Europeiska åklagarmyndigheten.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12f – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om Europeiska åklagarmyndigheten genom den kontrollmekanism för ärendehantering som avses i artikel 12g blir medveten om att Olaf genomför en utredning om samma sakförhållanden, som även Europeiska åklagarmyndigheten vill utreda, ska myndigheten informera Olaf inom 24 timmar. I ett sådant fall ska Olaf avsluta sin utredning, såvida inte Europeiska åklagarmyndigheten begär att Olaf ska stödja eller komplettera myndighetens verksamhet i enlighet med artikel 12e.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12g – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När så krävs för att underlätta samarbetet med Europeiska åklagarmyndigheten i enlighet med artikel 1.4 a, ska Olaf enas med Europeiska åklagarmyndigheten om administrativa överenskommelser. Sådana praktiska överenskommelser får fastställa de praktiska detaljerna för utbyte av information, inbegripet personuppgifter, operativ, strategisk och teknisk information och sekretessbelagda uppgifter. De ska innehålla detaljerade bestämmelser om fortlöpande utbyte av information vid båda organens mottagande och kontroll av anklagelser.

1.  När så krävs för att underlätta samarbetet med Europeiska åklagarmyndigheten i enlighet med artikel 1.4 a, ska Olaf enas med Europeiska åklagarmyndigheten om administrativa överenskommelser. Sådana praktiska överenskommelser får fastställa de praktiska detaljerna för utbyte av information, inbegripet personuppgifter, operativ, strategisk och teknisk information och sekretessbelagda uppgifter. De ska innehålla detaljerade bestämmelser om fortlöpande utbyte av information vid båda organens mottagande och kontroll av anklagelser. Olafs generaldirektör och den europeiska chefsåklagaren ska sammanträda minst en gång per år för att diskutera frågor av gemensamt intresse.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12g – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Olaf ska ha indirekt tillgång till information i Europeiska åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem på grundval av ett system med träff/icke träff. När överensstämmelse visar sig föreligga mellan uppgifter som Olaf fört in i ärendehanteringssystemet och uppgifter som innehas av Europeiska åklagarmyndigheten ska det faktum att det föreligger en överensstämmelse meddelas till både Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten. Olaf ska vidta lämpliga åtgärder för att göra det möjligt för Europeiska åklagarmyndigheten att få tillgång till information i dess ärendehanteringssystem på grundval av ett system med träff/icke träff..

2.  Olaf ska ha indirekt tillgång till information i Europeiska åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem på grundval av ett system med träff/icke träff. När överensstämmelse visar sig föreligga mellan uppgifter som Olaf fört in i ärendehanteringssystemet och uppgifter som innehas av Europeiska åklagarmyndigheten ska det faktum att det föreligger en överensstämmelse automatiskt meddelas till både Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten. Olaf ska vidta lämpliga åtgärder för att göra det möjligt för Europeiska åklagarmyndigheten att snabbt få tillgång till information i dess ärendehanteringssystem på grundval av ett system med träff/icke träff. Olaf ska alltid endast ges indirekt tillgång till information i Europeiska åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem med avseende på och i den mån det är nödvändigt för att Olaf ska kunna utföra sina uppgifter i enlighet med denna förordning och denna tillgång ska vederbörligen motiveras och valideras via ett internt förfarande som ska inrättas av Olaf. Olaf ska föra en logg över alla tillfällen då byrån fått tillgång till Europeiska åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem. De resultat som uppnåtts genom en sådan tillgång ska omfattas av de regler om sekretess och uppgiftsskydd som avses i artikel 10.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 15 – punkt 9a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  I artikel 15 ska följande punkt läggas till:

 

”9a.  Övervakningskommittén ska utse ett ombud för grundläggande rättigheter bland sina ledamöter. Ombudet för grundläggande rättigheter ska övervaka Olafs efterlevnad av grundläggande rättigheter och rättssäkerhetsgarantier. Ombudet för grundläggande rättigheter ska avge yttranden och, i förekommande fall, rekommendationer till övervakningskommittén om Olafs verksamhet och utredningar. Yttrandena och rekommendationerna från ombudet för grundläggande rättigheter ska ingå i övervakningskommitténs rapporter enligt punkt 9.”

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13 – led a

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 16 – punkt 1 – mening 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Företrädare för revisionsrätten, Europeiska åklagarmyndigheten, Eurojust och/eller Europol får bjudas in att närvara från fall till fall på begäran av Europaparlamentet, rådet, kommissionen, generaldirektören eller övervakningskommittén.

Den europeiska chefsåklagaren inbjuds att delta i diskussionen. Företrädare för revisionsrätten, Eurojust och/eller Europol får bjudas in att närvara från fall till fall, på begäran av Europaparlamentet, rådet, kommissionen, generaldirektören eller övervakningskommittén.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14 – led aa (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 17 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(aa)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

4.  Generaldirektören ska regelbundet rapportera till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten om resultaten av de utredningar som görs av Olaf, de uppföljningar som gjorts och de svårigheter man mött, med iakttagande av utredningssekretess, berörda personers och informatörers legitima rättigheter och i förekommande fall tillämpliga nationella bestämmelser för rättsliga förfaranden.

”4.  Generaldirektören ska regelbundet rapportera till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska åklagarmyndigheten och revisionsrätten om resultaten av de utredningar som görs av Olaf, de uppföljningar som gjorts och de svårigheter man mött, med iakttagande av utredningssekretess och dataskyddsprinciper, berörda personers och informatörers legitima rättigheter och i förekommande fall tillämpliga nationella bestämmelser för rättsliga förfaranden.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 19

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(14a)  Artikel 19 ska ersättas med följande:

Artikel 19

”Artikel 19

Utvärderingsrapport

Utvärderingsrapport

Senast den 2 oktober 2017 ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en utvärderingsrapport om tillämpningen av denna förordning. Den rapporten ska åtföljas av ett yttrande från övervakningskommittén och det ska anges huruvida det finns behov av att ändra denna förordning.

Senast den 31 december 2022 ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en utvärderingsrapport om tillämpningen av denna förordning. Rapporten ska särskilt innehålla en utvärdering av effektiviteten i samarbetet mellan Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten. Den rapporten ska åtföljas av ett yttrande från övervakningskommittén och det ska anges huruvida det finns behov av att ändra denna förordning.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Undersökningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar

Referensnummer

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

5.7.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

5.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Monica Macovei

3.9.2018

Behandling i utskott

19.11.2018

10.1.2019

 

 

Antagande

10.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

4

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie‑Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

ECR

Marek Jurek, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar

Referensnummer

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Framläggande för parlamentet

24.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

5.7.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

5.7.2018

LIBE

5.7.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Ingeborg Gräßle

8.6.2018

 

 

 

Antagande

11.3.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Ashworth, Louis-Joseph Manscour, Julia Pitera, Miroslav Poche, Miguel Viegas

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Martina Werner

Ingivande

22.3.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Louis-Joseph Manscour, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Martina Werner

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

2

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Miguel Viegas

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 8 april 2019Rättsligt meddelande