Procedură : 2018/0171(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0180/2019

Texte depuse :

A8-0180/2019

Dezbateri :

PV 15/04/2019 - 18
CRE 15/04/2019 - 18

Voturi :

PV 16/04/2019 - 8.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0373

RAPORT     ***I
PDF 277kWORD 86k
22.3.2019
PE 629.500v02-00 A8-0180/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind titlurile garantate cu obligațiuni suverane

(COM(2018)0339 – C8-0206/2018 – 2018/0171(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Jonás Fernández

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind titlurile garantate cu obligațiuni suverane

(COM(2018)0339 – C8-0206/2018 – 2018/0171(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0339),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0206/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din ...(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0180/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(3)*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind titlurile garantate cu obligațiuni suverane

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(4),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(5),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)  Titlurile garantate cu obligațiuni suverane („SBBS-urile”) ar putea aborda anumite vulnerabilități care au ieșit la iveală sau au rezultat în urma crizei financiare din perioada 2007-2008. Mai precis, SBBS-urile ar putea ajuta băncile și alte instituții financiare să își diversifice mai bine expunerile suverane, să slăbească mai mult legătura dintre bănci și entitățile suverane și să îmbunătățească oferta de active cu risc scăzut exprimate în euro, facilitând punerea în aplicare a politicii monetare. În plus, SBBS-urile ar putea spori atractivitatea obligațiunilor emise pe piețele naționale mici și mai puțin lichide pentru investitorii internaționali, lucru care este de natură să favorizeze partajarea riscurilor în sectorul privat și reducerea riscurilor și să promoveze o alocare mai eficientă a riscurilor între operatorii financiari.

(2)  În temeiul cadrului juridic existent, SBBS-urile ar fi tratate la fel ca securitizările și ar face, prin urmare, obiectul unor comisioane și disconturi suplimentare față de comisioanele si disconturile aplicabile obligațiunilor suverane ale administrațiilor centrale din zona euro incluse în portofoliul-suport. Aceste comisioane și disconturi suplimentare ar afecta producția și utilizarea SBBS-urilor de către sectorul privat, în pofida faptului că SBBS-urile ▌prezintă riscuri mai mici decât cele asociate altor tipuri de securitizări. ▌Cu toate acestea, persistă anumite riscuri, cum ar fi riscurile de depozitare sau de comportament fraudulos al personalului SPE-ului. Prin urmare, ar trebui ca SBBS-urile să fie supuse unui cadru de reglementare care să reflecte într-o măsură mai mare caracteristicile și proprietățile SBBS-urilor, pentru a permite acestui produs să se afirme pe piață.

(2a)  Întrucât sunt securitizări, SBBS-urile sunt expuse unor riscuri specifice acestui tip de produs legate de SPE, aceasta fiind entitatea separată și autonomă ce a fost înființată pentru a emite SBBS-uri. Existența în afara sistemului bancar a unei tranșe care suportă prima pierdere va constitui un element determinant pentru slăbirea legăturii dintre bănci și entitățile suverane. Prin urmare, tratamentul normativ preferențial acordat activelor-suport ale unui SBBS ar trebui extins pentru a cuprinde tranșele cu rang superior din cadrul SBBS-urilor deținute de către bănci.

(3)  Eforturile Comisiei de a reduce riscurile pentru stabilitatea financiară și de a înregistra progrese în direcția finalizării uniunii bancare includ și facilitarea dezvoltării dictate de piață a SBBS-urilor. SBBS-urile ar putea sprijini diversificarea suplimentară a portofoliilor în sectorul bancar, creând în același timp o nouă sursă de garanții reale de înaltă calitate, foarte bine adaptată pentru a fi utilizată în tranzacțiile financiare transfrontaliere, precum și în operațiunile băncilor centrale din cadrul Eurosistemului și ale contrapărților centrale. În plus, facilitarea introducerii SBBS-urilor ar putea duce, de asemenea, la creșterea numărului de instrumente disponibile pentru investițiile transfrontaliere și partajarea riscurilor private, fapt care se înscrie în eforturile Comisiei de a finaliza uniunea bancară și de a aprofunda și integra în continuare piețele de capital din Europa în contextul uniunii piețelor de capital.

(4)  SBBS-urile nu implică mutualizarea riscurilor și a pierderilor între statele membre, deoarece statele membre nu își vor garanta reciproc datoriile incluse în portofoliul-suport de obligațiuni suverane ale SBBS-urilor. Facilitarea introducerii SBBS-urilor nu presupune nicio modificare a actualului tratament normativ al expunerilor suverane.

(5)  În vederea atingerii obiectivelor de diversificare geografică a riscurilor în cadrul uniunii bancare și al pieței interne, ar trebui ca portofoliul-suport al SBBS-urilor să fie compus din obligațiuni suverane ale statelor membre a căror monedă este euro. Pentru a evita riscurile valutare, ar trebui ca în portofoliul-suport al SBBS-urilor să nu poată fi incluse decât obligațiuni suverane exprimate în euro, emise de statele membre a căror monedă este euro. Pentru a se asigura că obligațiunile suverane ale fiecărui stat membru din zona euro contribuie la producția de SBBS-uri în conformitate cu impactul fiecărui stat membru asupra stabilității zonei euro în ansamblu, ar trebui ca ponderea relativă a obligațiunilor suverane ale statelor membre incluse în portofoliul-suport al SBBS-urilor să fie foarte apropiată de ponderea relativă a statelor membre respective în grila de repartiție pentru subscrierea de către băncile centrale naționale ale statelor membre la capitalul BCE.

(6)  Pentru a se asigura o înaltă calitate și un grad scăzut de risc al activului și a ține seama, în același timp, de nivelurile diferite de apetit la risc ale investitorilor, ar trebui ca o emisiune de SBBS-uri să fie compusă dintr-o tranșă cu rang superior și una sau mai multe tranșe subordonate. Tranșa cu rang superior, care reprezintă 70 % din valoarea nominală a unei emisiuni de SBBS-uri, ar trebui să mențină rata preconizată a pierderilor aferentă emisiunii de SBBS-uri la nivelul ratei aferente celor mai sigure obligațiuni suverane ale administrațiilor centrale din zona euro, ținând cont de gradul de risc al obligațiunilor suverane din portofoliul-suport de obligațiuni suverane al SBBS-urilor și de corelarea acestora. Tranșele subordonate ar trebui să protejeze tranșa cu rang superior. ▌Pentru a limita riscul la care se supune tranșa cu rang inferior (tranșa care suportă pierderi înaintea oricărei alte tranșe), ar trebui ca valoarea nominală a acesteia să fie totuși de cel puțin 5 % din valoarea nominală în circulație a întregii emisiuni de SBBS-uri. Având în vedere complexitatea deosebită a acestui produs, ar trebui să se aibă în vedere numai achiziția tranșelor cu rang superior de către consumatorii cu amănuntul, nu și a tranșelor cu rang inferior.

(7)  Pentru a asigura integritatea unei emisiuni de SBBS-uri și pentru a limita pe cât posibil riscurile legate de deținerea și de gestionarea portofoliului-suport de obligațiuni suverane, ar trebui ca scadențele obligațiunilor suverane suport să fie strâns aliniate la scadența SBBS-urilor, iar compoziția portofoliului-suport de obligațiuni suverane să fie fixă pentru întregul ciclu de viață al SBBS-urilor.

(8)  Compoziția standardizată a portofoliului-suport al unui SBBS ar putea îngreuna sau împiedica efectuarea unei emisiuni de SBBS-uri în cazul în care obligațiunile suverane ale unui stat membru sau ale mai multor state membre nu sunt disponibile pe piață. Din acest motiv, ar trebui să existe posibilitatea de a exclude obligațiunile suverane ale unui anumit stat membru din emisiunile viitoare de SBBS-uri atunci când emiterea de obligațiuni suverane de către statul membru respectiv este limitată în mod semnificativ din cauza nevoii reduse de datorie publică sau a accesului dificil pe piață;

(9)  această excludere ar trebui să se mențină pe întreaga durată a acestei situații. Pentru a se asigura că SBBS-urile sunt suficient de omogene, excluderea și reintegrarea obligațiunilor suverane ale unui anumit stat membru din portofoliul-suport de obligațiuni suverane ar trebui permisă numai în urma unei decizii a Comisiei, asigurându-se astfel faptul că toate SBBS-urile emise în același timp au același portofoliu-suport de obligațiuni suverane. SBBS-urile sunt produse noi, iar pentru a se asigura emiterea lor continuă pe piață, este oportun să fie introdus un mecanism de luare în timp util a deciziilor pentru ajustarea portofoliului-suport al SBBS-urilor în situația în care un stat membru nu mai are acces pe piață. De asemenea, observatorii și părțile interesate și-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibilul impact negativ asupra lichidității piețelor obligațiunilor de stat-suport, posibilitate care trebuie luată în considerare. Pentru aceasta, prezentul regulament îi atribuie Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului(6) (ESMA), sarcina de a monitoriza piețele SBBS-urilor și obligațiunilor de stat-suport pentru a depista semnele unei funcționări anormale.

(9a)  Pe baza observațiilor ESMA și a rapoartelor acesteia, Comisia ar trebui să aibă competența de a stabili o definiție clară a noțiunii de „lichiditate a pieței” și o metodă de calcul al acesteia, precum și de a stabili criteriile pe baza cărora ESMA urmează să determine dacă un stat membru nu mai are acces la piață în sensul prezentului regulament. Comisia ar trebui să fie abilitată să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 290 din TFEU. Atunci când pregătește și elaborează actul delegat în cauză, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(10)  Dimensiunea fixă a tranșei cu rang superior a fiecărei emisiuni de SBBS-uri poate fi redusă pentru emisiunile viitoare de SBBS-uri atunci când, din cauza unor evoluții negative ale pieței care perturbă grav funcționarea piețelor datoriei suverane dintr-un stat membru sau din Uniune, se impune diminuarea dimensiunii pentru a garanta în continuare calitatea înaltă și riscul scăzut al tranșei cu rang superior. În momentul în care respectivele evoluții negative ale pieței iau sfârșit, ar trebui ca dimensiunea tranșei cu rang superior pentru viitoarele emisiuni de SBBS-uri să revină la valoarea sa inițială de 70 %. ▌

(11)  Investitorii ar trebui să fie protejați într-o măsură cât mai mare de riscul de insolvență a instituției care achiziționează obligațiunile suverane („cumpărătorul inițial”) în scopul constituirii portofoliului-suport al SBBS-urilor. Din acest motiv, ar trebui să nu li se permită să emită SBBS-uri decât entităților cu scop special („SPE-urilor”) care sunt dedicate exclusiv emiterii și gestionării SBBS-urilor și nu desfășoară nicio altă activitate, cum ar fi acordarea de credite. Din același motiv, SPE-urile ar trebui să facă obiectul unor cerințe stricte de separare a activelor.

(12)  Pentru a gestiona ușoarele neconcordanțe ale scadențelor în perioada de timp dintre primirea încasărilor din rambursarea datoriei aferente portofoliului-suport și datele la care se efectuează plățile către investitorii în SBBS-uri, ar trebui să li se permită SPE-urilor să investească încasările din rambursarea datoriei aferente portofoliului-suport de obligațiuni suverane al SBBS-urilor numai în numerar și în instrumente financiare foarte lichide, cu un risc de piață și de credit scăzut.

(12a)  Statele membre ar trebui să garanteze că deținerea de obligațiuni suverane de către SPE beneficiază de același tratament ca orice altă deținere de obligațiuni suverane identice sau de alte obligațiuni suverane emise în condiții identice.

(13)  Numai produsele care îndeplinesc cerințele privind compoziția și scadența portofoliului-suport, cerințele privind dimensiunea tranșei cu rang superior și a tranșelor subordonate, astfel cum sunt prevăzute în prezentul regulament, și a căror emisiune respectă cerințele regimului de supraveghere ar trebui să beneficieze de tratamentul normativ prevăzut în prezentul regulament.

(14)  Un sistem de certificare de către ESMA ar trebui să garanteze faptul că o emisiune de SBBS-uri respectă cerințele prezentului regulament. Prin urmare, ESMA ar trebui să mențină o listă a SBBS-urilor certificate, pentru a le permite investitorilor să verifice dacă un produs care este pus în vânzare ca SBBS este într-adevăr un SBBS. Din același motiv, ESMA ar trebui să indice în lista respectivă dacă în legătură cu un SBBS a fost impusă o sancțiune și să elimine de pe listă produsele care încalcă prezentul regulament.

(15)  Investitorii ar trebui să se poată baza pe certificarea acordată SBBS-urilor de către ESMA și pe informațiile furnizate de SPE-uri. Informațiile privind SBBS-urile și obligațiunile suverane din portofoliul-suport al SBBS-urilor ar trebui să le permită investitorilor să înțeleagă, să evalueze și să compare tranzacțiile cu SBBS-uri, fără a fi nevoiți să se bazeze exclusiv pe părți terțe, inclusiv pe agențiile de rating de credit. Această posibilitate ar trebui să le permită investitorilor să acționeze cu prudență și să își îndeplinească obligația de diligență în mod eficient. Prin urmare, investitorii ar trebui să beneficieze de acces liber la informațiile privind SBBS-urile, prin intermediul unor modele standardizate, pe un site care asigură accesibilitatea permanentă.

(16)  Pentru a preveni comportamentul abuziv și pentru a garanta că încrederea în SBBS-uri este menținută, ESMA ar trebui să prevadă sancțiuni administrative și măsuri de remediere corespunzătoare pentru cazurile de încălcare intenționată sau din neglijență a cerințelor privind notificarea sau produsul.

(17)  Investitorii din diferite sectoare financiare ar trebui să poată investi în SBBS-uri în aceleași condiții în care investesc în obligațiunile suverane suport ale administrațiilor centrale din zona euro, cu excepția investițiilor realizate de bănci în dețineri de tranșe subordonate ale unui SBBS. Prin urmare, ar trebui ca Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului(7), Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(8), Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului(9) și Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului(10) să fie modificate pentru a se asigura că SBBS-urile beneficiază de același tratament normativ ca și activele lor suport în toate sectoarele financiare reglementate.

(18)  Pentru a proteja stabilitatea financiară, a câștiga încrederea investitorilor și a promova lichiditatea, este esențial să se exercite o supraveghere adecvată și eficace a piețelor SBBS-urilor. În acest sens, ESMA ar trebui să fie informată cu privire la emiterea de SBBS-uri și ar trebui să primească de la SPE-uri toate informațiile relevante necesare pentru a-și îndeplini sarcinile de supraveghere. Supravegherea conformității cu cerințele prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie asigurată, în primul rând, în vederea garantării protecției investitorilor și, după caz, cu privire la aspectele care pot fi legate de emiterea sau deținerea de SBBS-uri de către entități reglementate din sectorul financiar.

(19)  Autoritățile competente de la nivel național în a căror sferă de acțiune intră entitățile care participă la constituirea SBBS-urilor sau la piața de SBBS, precum și ESMA, ar trebui să își coordoneze îndeaproape activitățile de supraveghere și să se asigure că deciziile lor sunt consecvente. ▌

(20)  Având în vedere faptul că SBBS-urile sunt produse noi, ale căror efecte asupra piețelor titlurilor-suport de datorie suverană nu se cunosc, este oportun ca piața SBBS-urilor să fie supravegheată de Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) și de autoritățile naționale competente și desemnate pentru instrumentele macroprudențiale. În acest scop, CERS ar trebui să își utilizeze competențele conferite prin Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului(11) și, dacă este cazul, să emită atenționări și recomandări la adresa autorităților competente cu privire la măsurile de remediere.

(21)  Este oportun să se încredințeze ESMA, în calitate de organism cu înaltă specializare în domeniul piețelor de titluri de valoare, sarcina de a elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare privind tipurile de investiții pe care un SPE le poate efectua cu încasările din plățile principalului sau ale dobânzii aferente portofoliului-suport al SBBS-urilor, informațiile pe care SPE trebuie să le furnizeze ESMA pentru notificare și certificare cu privire la efectuarea unei emisiuni de SBBS-uri, informațiile care trebuie furnizate înainte de transferarea unui SBBS și obligațiile de cooperare și de schimb de informații între autoritățile competente. Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte standardele respective în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”) și cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(22)  De asemenea, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte standarde tehnice de punere în aplicare prin intermediul unor acte de punere în aplicare în temeiul articolului 291 din TFUE și în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 cu privire la cerințele de notificare ale SPE-urilor înainte de efectuarea unei emisiuni de SBBS-uri.

(23)  Pentru a se asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei care să îi permită să decidă dacă obligațiunile suverane ale unui stat membru ar trebui să fie eliminate din portofoliul-suport al SBBS-urilor sau incluse în acesta și dacă dimensiunea tranșei cu rang superior a emisiunilor de SBBS-uri care urmează să fie efectuate în viitor ar trebui să fie modificată. Competențele respective ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(12).

(24)  Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume stabilirea unui cadru pentru SBBS-uri, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dat fiind că apariția unei piețe a SBBS-urilor depinde de eliminarea obstacolelor care rezultă din aplicarea legislației Uniunii și că asigurarea unor condiții de concurență egale în cadrul pieței interne pentru toți investitorii instituționali și entitățile implicate în operarea SBBS-urilor nu poate fi realizată decât la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Capitolul 1Obiect, domeniu de aplicare și definiții

Articolul 1Obiect

Prezentul regulament stabilește un cadru general pentru titlurile garantate cu obligațiuni suverane (sovereign bond-backed securities - „SBBS-uri”).

Articolul 2Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se aplică cumpărătorilor inițiali, entităților cu scop special, investitorilor și oricărei alte entități implicate în emiterea sau deținerea de SBBS-uri.

Articolul 3Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.  „autoritate competentă” înseamnă o autoritate publică sau un organism recunoscut oficial în dreptul național care este împuternicit prin dreptul național sau al Uniunii să îndeplinească sarcinile prevăzute în prezentul regulament;

2.  „obligațiune suverană” înseamnă orice instrument de datorie emis de administrația centrală a unui stat membru care este exprimat și finanțat în moneda națională a statului membru respectiv și are o scadență inițială de un an sau mai mult;

3.  „titlu garantat cu obligațiuni suverane” sau „SBBS” înseamnă un instrument financiar exprimat în euro al cărui risc de credit este asociat expunerilor la un portofoliu de obligațiuni suverane și care este conform cu prezentul regulament;

4.  „entitate cu scop special” sau „SPE” înseamnă o persoană juridică, alta decât cumpărătorul inițial, care emite SBBS-uri și își desfășoară activitățile legate de portofoliul-suport de obligațiuni suverane în conformitate cu articolele 7 și 8 din prezentul regulament;

5.  „cumpărător inițial” înseamnă o persoană juridică care achiziționează obligațiuni suverane pe cont propriu și transferă ulterior aceste obligațiuni suverane unui SPE în scopul emiterii de SBBS-uri;

6.  „investitor” înseamnă o persoană fizică sau juridică care deține un SBBS;

7.  „tranșă” înseamnă un segment stabilit prin contract al riscului de credit asociat portofoliului-suport de obligațiuni suverane al SBBS-urilor care prezintă un risc de pierdere de credit mai mare sau mai mică decât o poziție cu același cuantum dintr-un alt segment al riscului de credit respectiv;

8.  „tranșă cu rang superior” înseamnă o tranșă dintr-o emisiune de SBBS-uri care suportă pierderi după ce toate tranșele subordonate ale emisiunii de SBBS-uri respective au făcut acest lucru;

9.  „tranșă subordonată” înseamnă orice tranșă din cadrul unei emisiuni de SBBS-uri care suportă pierderi înaintea tranșei cu rang superior;

10.  „tranșă cu rang inferior” înseamnă orice tranșă din cadrul unei emisiuni de SBBS-uri care suportă pierderi înaintea oricărei alte tranșe.

Capitolul 2Compoziția, scadența și structura SBBS-urilor

Articolul 4Compoziția portofoliului-suport

(1)  Portofoliul-suport al unei emisiuni de SBBS-uri cuprinde exclusiv:

(a)  obligațiuni suverane ale statelor membre a căror monedă este euro;

(b)  încasări provenite din răscumpărarea respectivelor obligațiuni suverane.

(2)  Ponderea obligațiunilor suverane ale fiecărui stat membru în cadrul portofoliului-suport al unui SBBS („ponderea de referință”) este egală cu ponderea relativă a contribuției la Banca Centrală Europeană (BCE) a statului membru respectiv în conformitate cu grila de repartiție pentru subscrierea de către băncile centrale naționale ale statelor membre la capitalul vărsat al BCE, astfel cum se stipulează la articolul 29 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Cu toate acestea, SPE-urile se pot abate de la valoarea nominală a obligațiunilor suverane ale fiecărui stat membru, obținută prin aplicarea ponderii de referință, cu maximum zece procente.

(3)  După certificarea primului SBBS, ESMA, fără întârziere nejustificată, va începe să monitorizeze și să evalueze permanent dacă există una dintre următoarele situații:

(a)  de-a lungul celor douăsprezece luni precedente („perioada de referință”), statul membru a emis mai puțin de jumătate din cuantumul obligațiunilor suverane obținut prin înmulțirea ponderii sale relative, determinată în conformitate cu alineatul (2), cu cuantumul agregat al SBBS-urilor emise în cele douăsprezece luni anterioare perioadei de referință;

(aa)  emisiunea de SBBS-uri a avut un impact negativ considerabil asupra lichidității pe piață a obligațiunilor suverane ale unui stat membru incluse în portofoliul-suport;

(b)  de-a lungul celor douăsprezece luni precedente, statul membru și-a finanțat cel puțin jumătate din nevoile de finanțare anuale prin asistență financiară oficială oferită în sprijinul punerii în aplicare a unui program de ajustare macroeconomică, astfel cum se precizează la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(13), sau statul membru nu mai are acces pe piață, dintr-un motiv sau altul.

În sensul literei (aa) de la primul paragraf, „lichiditatea pe piață” se determină cel puțin pe baza următoarelor criterii: datele din ultimele trei luni privind amploarea și profunzimea pieței, atestate de marje de licitație mici, un volum majorat de tranzacționare și un număr mare de participanți pe piață de natură diversă.

În sensul literei (aa) de la primul paragraf, Comisia adoptă în termen de ... [6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] un act delegat în conformitate cu articolul 24a pentru a introduce o definiție clară și metoda de calcul a „lichidității pe piață” în sensul prezentului regulament.

În sensul literei (b) de la primul paragraf, Comisia adoptă în termen de ... [6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] un act delegat în conformitate cu articolul 24a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea criteriilor pe baza cărora ESMA determină dacă un stat membru nu mai beneficiază de acces pe piață.

(3a)  ESMA monitorizează și determină în permanență faptul dacă un stat membru ale cărui obligațiuni suverane sunt incluse în portofoliul-suport al unui SBBS nu mai beneficiază de acces pe piață sau dacă acesta a fost inclus într-un program de ajustare macroeconomică, dacă emiterea de SBBS a avut un efect negativ puternic asupra lichidității pe piață și dacă ponderile de referință ale statelor membre cu obligațiuni suverane ce suferă de o disponibilitate limitată împiedică emiterea de noi SBBS-uri sau dacă oricare dintre aceste situații a luat sfârșit.

În cazul în care ESMA constată, după consultarea CERS, existența unei situații menționate la alineatul (3) primul paragraf litera (a) sau (aa), aceasta îi poate solicita Comisiei să adapteze ponderile de referință ale obligațiunilor statelor membre incluse în portofoliul-suport.

În cazul în care ESMA constată, după consultarea CERS, existența unei situații menționate la alineatul (3) primul paragraf litera (b), aceasta îi poate solicita Comisiei fie să excludă statul membru în cauză din portofoliul-suport al unui SBBS, fie să adapteze ponderile de referință ale obligațiunilor statelor membre incluse în portofoliul-suport.

În cazul în care ESMA constată, după consultarea CERS, că o situație dintre cele menționate la alineatul (3) primul paragraf literele (a)-(b) a luat sfârșit, aceasta îi poate solicita Comisiei să restabilească obligațiunile statului membru în cauză în portofoliul-suport al unui SBBS și să adapteze ponderile de referință ale obligațiunilor statelor membre incluse în portofoliul-suport.

În termen de 48 de ore de la solicitarea menționată la al doilea, al treilea și al patrulea paragrafe, pe baza motivelor și a dovezilor prezentate de ESMA, Comisia întreprinde una dintre următoarele măsuri:

(a)  adoptă un act de punere în aplicare prin care fie exclude obligațiunile suverane ale statului membru în cauză din portofoliul-suport al SBBS, fie adaptează ponderile de referință ale statelor membre vizate;

(b)  adoptă un act de punere în aplicare prin care respinge solicitarea privind excluderea statelor membre vizate sau adaptarea ponderilor de referință ale statelor membre vizate; sau

(c)  adoptă un act de punere în aplicare prin care restabilește obligațiunile statului membru în cauză în portofoliul-suport al unui SBBS și adaptează, după caz, ponderile de referință ale obligațiunilor statelor membre incluse în portofoliul-suport.

(3b)  Orice act de punere în aplicare întemeiat pe alineatul 3a de la prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 26 alineatul (2).

În cazul în care se adoptă un act de punere în aplicare în temeiul alineatului (3a) prin care un stat membru este exclus din portofoliul-suport al unui SBBS, ponderile de referință ale obligațiunilor suverane emise de celelalte state membre se stabilesc prin excluderea obligațiunilor suverane ale statului membru menționat la alineatul (3a) și prin aplicarea metodei de calcul de la alineatul (2). În cazul în care se adoptă un act de punere în aplicare în temeiul alineatului (3a) și sunt adaptate ponderile de referință, acestea se aplică în conformitate cu actul de punere în aplicare.

Excluderea sau adaptarea sunt valabile inițial timp de o lună. După ce consultă ESMA, Comisia poate să prelungească perioada de excludere sau de adaptare a ponderilor de referință menționate la prezentul articol cu perioade suplimentare de o lună prin intermediul unui act de punere în aplicare. În cazul în care excluderea sau adaptarea nu sunt prelungite înainte de expirarea perioadei inițiale sau a oricărei perioade de prelungire ulterioare, acestea expiră în mod automat.

(3c)  BCE este informată în timp util cu privire la orice decizie adoptată în temeiul alineatelor (3a) și (3b).

Articolul 5Scadența activelor-suport

(1)  Tranșele SBBS-urilor care fac parte din aceeași emisiune au o singură scadență inițială. Această scadență este egală cu scadența reziduală a obligațiunii suverane cu cea mai lungă scadență reziduală din portofoliul-suport sau mai lungă decât aceasta cu cel mult o zi.

(2)  Scadența reziduală a obligațiunilor suverane din portofoliul-suport al unui SBBS nu trebuie să fie mai scurtă cu mai mult de șase luni decât scadența reziduală a obligațiunii suverane cu cea mai lungă scadență reziduală din portofoliul respectiv.

Articolul 6Structura tranșelor, plățile și pierderile

(1)  O emisiune de SBBS-uri este alcătuită dintr-o tranșă cu rang superior și una sau mai multe tranșe subordonate. Valoarea nominală în circulație a tranșei cu rang superior este de șaptezeci la sută din valoarea nominală în circulație a întregii emisiuni de SBBS-uri. Numărul și valoarea nominală în circulație a tuturor tranșelor subordonate se determină de către SPE, sub rezerva unei limitări potrivit căreia valoarea nominală a tranșei cu rang inferior trebuie să fie de cel puțin cinci procente din valoarea nominală în circulație a întregii emisiuni de SBBS-uri.

(2)  În cazul unor evoluții negative care perturbă grav funcționarea piețelor de titluri de datorie suverană dintr-un stat membru sau din Uniune și în cazul în care perturbarea respectivă a fost confirmată de Comisie în conformitate cu alineatul (4), SPE-urile reduc valoarea nominală în circulație a tranșei cu rang superior la șaizeci la sută pentru orice emisiune de SBBS-uri care are loc după confirmare.

În cazul în care Comisia, în conformitate cu alineatul (4), a confirmat că perturbarea a încetat să mai existe, alineatul (1) se va aplica tuturor emisiunilor de SBBS-uri care au loc după confirmarea respectivă.

(3)  ESMA monitorizează și evaluează dacă situația menționată la alineatul (2) există în continuare sau a încetat să mai existe și informează Comisia în acest sens.

(4)  Comisia poate adopta un act de punere în aplicare prin care să stabilească dacă perturbarea menționată la alineatul (2) există în continuare sau a încetat să mai existe. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 26 alineatul (2).

(5)  Plățile efectuate în cadrul unui SBBS depind de plățile efectuate în cadrul portofoliului-suport de obligațiuni suverane.

(6)  Distribuția pierderilor și ordinea plăților se determină în funcție de tranșa din cadrul emisiunii de SBBS-uri și se stabilesc pentru întregul ciclu de viață al emisiunii de SBBS-uri.

Pierderile sunt recunoscute și atribuite pe măsură ce se materializează.

Articolul 7Emiterea de SBBS-uri și obligațiile SPE-urilor

(1)  SPE-urile îndeplinesc toate cerințele de mai jos:

(a)  sunt stabilite în Uniune;

(b)  activitățile lor se limitează la emiterea de SBBS-uri, administrarea emisiunilor de SBBS-uri și gestionarea portofoliului-suport al respectivelor emisiuni de SBBS-uri în conformitate cu articolele 4, 5, 6 și 8;

(c)  SPE-urile sunt singurele responsabile pentru furnizarea serviciilor și a activităților menționate la litera (b).

(2)  SPE-urile au dreptul de proprietate deplină asupra portofoliului-suport al unei emisiuni de SBBS-uri.

Portofoliul-suport al unei emisiuni de SBBS-uri constituie un contract de garanție financiară fără transfer de proprietate, astfel cum este definit la articolul 2 litera (c) din Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului(14), care garantează obligațiile financiare ale SPE-urilor față de investitori în cadrul respectivei emisiuni de SBBS-uri.

Deținerea unui SBBS dintr-o anumită emisiune de SBBS-uri nu conferă drepturi sau creanțe asupra activelor SPE-ului care efectuează emisiunea de SBBS-uri, în plus față de portofoliul-suport al emisiunii și de venitul obținut din deținerea SBBS-ului în cauză.

Reducerea valorii sau a încasărilor obținute de pe urma portofoliului-suport de obligațiuni suverane nu dă naștere unui drept de creanță din partea investitorilor.

(3)  Un SPE ține evidențe și registre contabile care îi permit:

(a)  să separe activele și resursele financiare proprii de cele din portofoliul-suport al emisiunii de SBBS-uri și de încasările corespunzătoare;

(b)  să separe portofoliile-suport și încasările aferente diferitelor emisiuni de SBBSuri;

(c)  să separe pozițiile deținute de diferiți investitori sau intermediari;

(d)  să verifice în orice moment dacă numărul de SBBS-uri dintr-o emisiune este egal cu suma SBBS-urilor deținute de toți investitorii sau intermediarii în emisiunea respectivă;

(e)  să verifice dacă valoarea nominală în circulație a SBBS-urilor dintr-o emisiune este egală cu valoarea nominală în circulație a portofoliului-suport de obligațiuni suverane al emisiunii respective.

(4)  SPE-urile dețin în custodie obligațiunile suverane menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (a), astfel cum este permis în conformitate cu secțiunea B punctul 1 din Anexa I la Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului(15) și cu secțiunea A punctul 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului(16), exclusiv la bănci centrale, depozitari centrali de titluri de valoare, instituții de credit autorizate sau firme de investiții autorizate.

(4a)  Statele membre garantează că deținerea de obligațiuni suverane de către SPE beneficiază de același tratament ca orice altă deținere de obligațiuni suverane identice sau de alte obligațiuni suverane emise în condiții identice.

Articolul 8Politica de investiții

(1)  Un SPE investește plățile principalului sau ale dobânzii aferente obligațiunilor suverane menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (a) care sunt datorate înainte de plățile principalului sau ale dobânzii efectuate în cadrul SBBS-ului numai în numerar sau echivalente de numerar, exprimate în euro, care sunt eligibile pentru lichidare în termen de o zi cu efecte negative minime asupra prețurilor.

SPE-urile dețin în custodie plățile menționate la primul paragraf, astfel cum este permis în conformitate cu secțiunea B punctul 1 din Anexa I la Directiva 2014/65/UE și cu secțiunea A punctul 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014, exclusiv la bănci centrale, depozitari centrali de titluri de valoare, instituții de credit autorizate sau firme de investiții autorizate.

(2)  Un SPE nu modifică portofoliul-suport al unui SBBS până la scadența SBBS-ului respectiv.

(3)  ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare în care precizează instrumentele financiare care pot fi considerate foarte lichide, cu risc de piață și de credit minim, astfel cum sunt menționate la alineatul (1). ESMA prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare menționate în termen de [6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Capitolul 3Utilizarea denumirii „SBBS” și cerințele în materie de notificare, transparență și informare

Articolul 9Utilizarea denumirii „titluri garantate cu obligațiuni suverane”

Denumirea „titluri garantate cu obligațiuni suverane” sau „SBBS” se utilizează numai pentru produsele financiare care îndeplinesc cumulativ următoarele două condiții:

(a)  produsul financiar respectă în permanență articolele 4, 5 și 6;

(aa)  SPE respectă în permanență articolele 7 și 8;

(b)  ESMA a certificat respectivul produs financiar în conformitate cu articolul 10 alineatul (1), iar produsul financiar a fost inclus în lista menționată la articolul 10 alineatul (2).

Articolul 10Cerințe privind notificarea SBBS-urilor

(1)  Un SPE depune o cerere de certificare a unei emisiuni de SBBS-uri informând ESMA cu cel puțin o săptămână înainte de efectuarea unei emisiuni de SBBS-uri, prin intermediul modelului menționat la alineatul (5) al prezentului articol, cu privire la faptul că o emisiune de SBBS-uri respectă cerințele de la articolele 4, 5 și 6. ESMA informează, fără întârzieri nejustificate, autoritatea competentă a SPE-ului în acest sens.

(1a)  Informarea prevăzută la alineatul (1) de la prezentul articol conține o explicație din partea SPE în cauză cu privire la modul în care aceasta a asigurat respectarea fiecărei cerințe de la articolele 4, 5, 6, 7 și 8.

(1b)  ESMA certifică o emisiune de SBBS-uri numai atunci când este pe deplin convinsă că SPE solicitantă și emisiunea de SBBS-uri îndeplinesc toate cerințele prevăzute în prezentul regulament. ESMA informează fără întârziere SPE solicitantă cu privire la faptul dacă certificarea a fost acordată sau refuzată.

(2)  ESMA menține în permanență pe site-ul său oficial o listă a tuturor emisiunilor de SBBS-uri care au fost certificate de către ESMA. ESMA actualizează imediat această listă și elimină orice emisiune de SBBS-uri care nu mai este considerată drept o emisiune de SBBS-uri ca urmare a unei decizii adoptate de ESMA în conformitate cu articolul 15.

(3)  ▌ESMA introduce imediat o observație pe lista menționată la alineatul (2) al prezentului articol de fiecare dată când aplică sancțiunile administrative prevăzute la articolul 16 pentru care nu mai există dreptul la o cale de atac, în ceea ce privește SBBS-ul în cauză.

(3a)  ESMA retrage certificarea acordată unei emisiuni de SBBS-uri în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

(a)  SPE în cauză renunță în mod expres la certificare sau nu a utilizat-o în termen de șase luni de la acordarea certificării;

(b)  SPE în cauză a obținut certificarea prin declarații false sau prin alte mijloace neregulamentare;

(c)  emisiunea de SBBS-uri nu mai îndeplinește condițiile în temeiul cărora a primit certificarea.

Retragerea certificării produce imediat efecte în întreaga Uniune.

(4)  ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care să precizeze informațiile menționate la alineatul (1).

ESMA prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare menționate în termen de ... [6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la prezentul alineat, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(5)  ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili modelele care urmează să fie utilizate pentru furnizarea informațiilor menționate la alineatul (1).

ESMA prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare menționate în termen de [6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la prezentul alineat în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 11Cerințe în materie de transparență

(1)  Un SPE transmite, fără întârzieri nejustificate, investitorilor și ESMA următoarele informații:

(a)  informațiile privind portofoliul-suport care sunt esențiale pentru a evalua dacă produsul financiar respectă cerințele de la articolele 4, 5 și 6;

(b)  o descriere detaliată a ordinii de prioritate a plăților aferente tranșelor din cadrul emisiunii de SBBS-uri;

(c)  în cazul în care nu a fost elaborat niciun prospect în cazurile prevăzute la articolul 1 alineatul (4) sau (5) sau la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului(17), o prezentare generală a principalelor caracteristici ale SBBS-ului, cuprinzând, dacă este cazul, detalii privind caracteristicile expunerilor, fluxurile de numerar și ordinea pierderilor;

(d)  notificarea și certificarea menționate la articolul 10 alineatul (1) și, respectiv, la articolul 10 alineatul (1b).

Informațiile menționate la litera (a) de la prezentul alineat sunt puse la dispoziție în termen de o lună de la data scadenței pentru plata dobânzii aferente SBBS-ului.

(2)  Un SPE pune la dispoziție informațiile menționate la alineatul (1) pe un site care:

(a)  are un sistem funcțional de control al calității datelor;

(b)  face obiectul unor standarde de guvernanță corespunzătoare și este menținut și exploatat în conformitate cu o structură organizatorică ce asigură continuitatea și buna funcționare a site-ului;

(c)  este supus unor sisteme, mijloace de control și proceduri care identifică toate sursele pertinente de risc operațional;

(d)  include sisteme care asigură protecția și integritatea informațiilor primite și înregistrarea promptă a informațiilor în cauză; și

(e)  permite ținerea unei evidențe a informațiilor timp de cel puțin cinci ani de la data scadenței fiecărei emisiuni de SBBS-uri.

SPE-ul indică, în documentele referitoare la SBBS-uri pe care le furnizează investitorilor, informațiile menționate la alineatul (1) și locul în care acestea sunt puse la dispoziție.

Articolul 12Cerințe privind informațiile

(1)  Înainte de transferul unui SBBS, entitatea care transferă îi furnizează entității căreia i se transferă SBBS-ul toate informațiile următoare:

(a)  procedura de alocare a încasărilor din portofoliul-suport de obligațiuni suverane în cadrul diferitelor tranșe ale emisiunii de SBBS-uri, inclusiv în urma sau în așteptarea unei neplăți în contul activelor-suport;

(b)  modul în care investitorilor li se atribuie drepturile de vot cu privire la o ofertă de schimb în urma sau în așteptarea unei neplăți în contul unor obligațiuni suverane din portofoliul-suport și modul în care eventualele pierderi rezultate din neplata datoriilor sunt alocate în cadrul diferitelor tranșe ale emisiunii de SBBS-uri.

(2)  ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care să precizeze informațiile menționate la alineatul (1).

ESMA prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare menționate în termen de [6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Capitolul 4Supravegherea produselor

Articolul 13

Supravegherea de către ESMA

(1)  ESMA este autoritatea competentă care supraveghează respectarea prezentului regulament de către SPE-uri.

(2)  ESMA dispune de competențele de supraveghere, de investigare și de sancționare de care are nevoie pentru a-și îndeplini atribuțiile în temeiul prezentului regulament.

ESMA trebuie să aibă, cel puțin, competența de a:

(a)  solicita accesul la orice document, în orice formă, în măsura în care se referă la SBBS-uri, și de a primi sau a face o copie a acestuia;

(b)  impune SPE-ului să furnizeze informații fără întârziere;

(c)  solicita informații de la orice persoană care are legătură cu activitățile SPEului;

(d)  efectua inspecții la fața locului, anunțate sau nu în prealabil;

(e)  lua măsurile adecvate pentru a asigura faptul că un SPE respectă în continuare cerințele prezentului regulament;

(f)  emite un ordin pentru a se asigura că un SPE respectă cerințele prezentului regulament și se abține de la repetarea oricărui comportament care încalcă prezentul regulament.

Articolul 14Cooperarea dintre autoritățile competente și ESMA

(1)  Autoritățile competente responsabile de supravegherea entităților care constituie SBBS-uri sau care participă în alt mod pe piața SBBS-urilor și ESMA cooperează îndeaproape și fac schimb de informații pentru a-și îndeplini atribuțiile. În mod concret, acestea își coordonează îndeaproape activitățile de supraveghere pentru a identifica și a remedia cazurile de nerespectare a prezentului regulament, a dezvolta și a promova bune practici, a facilita colaborarea, a stimula consecvența interpretării și a furniza evaluări interjurisdicționale în cazul eventualelor neînțelegeri.

Pentru a facilita utilizarea competențelor autorităților competente și a garanta aplicarea consecventă și asigurarea respectării obligațiilor stabilite în prezentul regulament, ESMA acționează în limitele competențelor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(2)  O autoritate competentă care are motive clare și demonstrabile pentru a considera că un SPE încalcă prezentul regulament informează imediat, în mod detaliat, ESMA. ESMA ia măsurile corespunzătoare, inclusiv decizia menționată la articolul 15.

(3)  În cazul în care SPE-ul continuă să acționeze într-un mod care încalcă clar prezentul regulament, în pofida măsurilor luate de ESMA, aceasta poate să ia toate măsurile adecvate pentru protejarea investitorilor, inclusiv să interzică SPE-ului să mai comercializeze SBBS-urile pe teritoriul său și să adopte decizia menționată la articolul 15.

Articolul 15Utilizarea abuzivă a denumirii „SBBS”

(1)  În cazul în care există motive să se considere că un SPE care încalcă articolul 9 a utilizat denumirea „SBBS” pentru a comercializa un produs care nu respectă cerințele stabilite la articolul respectiv, ESMA urmează procedura prevăzută la alineatul (2).

(2)  În termen de 15 de zile după ce a luat cunoștință de posibila încălcare menționată la alineatul (1), ESMA decide dacă a fost încălcat articolul 9 și notifică în acest sens celelalte autorități competente relevante, inclusiv autoritățile competente ale investitorilor, dacă se cunoaște care sunt acestea. ▌

În cazul în care ESMA constată că încălcarea săvârșită de SPE se referă la nerespectarea articolului 9, dar nu implică rea-credință, aceasta poate decide să îi acorde SPE-ului o perioadă de până la o lună pentru a remedia încălcarea constatată, începând cu data la care SPE-ul a fost informat cu privire la aceasta de către ESMA. În perioada respectivă, un SBBS care figurează pe lista menținută de ESMA în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) continuă să fie considerat SBBS și este păstrat pe lista respectivă.

(3)  ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza obligațiile în materie de cooperare și informațiile care urmează să fie schimbate în conformitate cu alineatele (1) și (2).

ESMA prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare menționate în termen de [6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la prezentul alineat, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 16Măsuri de remediere și sancțiuni administrative

(1)  Fără a aduce atingere dreptului statelor membre de a prevedea sancțiuni penale în temeiul articolului 17, ESMA impune SPE-ului sau persoanei fizice care administrează SPE-ul măsurile de remediere corespunzătoare, inclusiv decizia menționată la articolul 15, precum și sancțiunile administrative corespunzătoare prevăzute la alineatul (3), în cazul în care SPE-ul:

(a)  nu a respectat obligațiile prevăzute la articolele 7 și 8;

(b)  nu a îndeplinit cerințele de la articolul 9, inclusiv în cazul în care nu a notificat ESMA în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) sau a transmis o notificare care ar putea induce în eroare;

(c)  nu a respectat cerințele de transparență prevăzute la articolul 11.

(2)  Sancțiunile administrative menționate la alineatul (1) sunt cel puțin următoarele:

(a)  o declarație publică în care se indică identitatea persoanei fizice sau juridice care a comis încălcarea, precum și natura încălcării;

(b)  un ordin prin care persoanei fizice sau juridice care a comis încălcarea i se solicită să pună capăt comportamentului respectiv și să se abțină de la repetarea acestuia;

(c)  o interdicție temporară, emisă împotriva oricărui membru al organului de conducere al SPE-ului ori împotriva oricărei alte persoane fizice răspunzătoare pentru încălcare, de a exercita funcții de conducere în cadrul SPE-ului;

(d)  în cazul unei încălcări menționate la alineatul (1) litera (b), o interdicție temporară aplicată SPE-ului de a efectua o notificare astfel cum se menționează la articolul 10 alineatul (1);

(e)  o sancțiune pecuniară administrativă de maximum 5 000 000 EUR sau, în statele membre a căror monedă nu este euro, de o valoare echivalentă în moneda națională la [data intrării în vigoare a prezentului regulament] sau de maximum 10 % din cifra de afaceri totală anuală netă a SPE-ului, astfel cum a fost determinată în cele mai recente conturi disponibile aprobate de organul de conducere al SPE-ului;

(f)  o sancțiune pecuniară administrativă de cel mult două ori mai mare decât valoarea beneficiului rezultat din încălcare, în cazul în care beneficiul poate fi determinat, chiar dacă acesta depășește valorile maxime prevăzute la litera (e).

(3)  La stabilirea tipului și nivelului unei sancțiuni administrative, ESMA ia în considerare măsura în care încălcarea este intenționată sau rezultă dintr-o neglijență și toate celelalte circumstanțe relevante, inclusiv, după caz:

(a)  importanța semnificativă, gravitatea și durata încălcării;

(b)  gradul de responsabilitate al persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;

(c)  puterea financiară a persoanei fizice sau juridice responsabile;

(d)  importanța profiturilor înregistrate sau a pierderilor evitate de către persoana fizică sau juridică responsabilă, în măsura în care profiturile sau pierderile pot fi stabilite;

(e)  pierderile suferite de terți ca urmare a încălcării;

(f)  nivelul cooperării persoanei fizice sau juridice responsabile cu autoritatea competentă;

(g)  încălcările anterioare comise de persoana fizică sau juridică responsabilă.

(4)  ESMA se asigură că orice decizie de impunere a unor măsuri de remediere sau sancțiuni administrative este justificată în mod corespunzător și face obiectul dreptului la o cale de atac.

Articolul 17Interacțiunea cu sancțiunile penale

Statele membre care au prevăzut sancțiuni penale pentru încălcarea menționată la articolul 16 alineatul (1) îi permit ESMA să colaboreze cu autoritățile judiciare, de urmărire penală sau cu autoritățile de justiție penală din jurisdicția lor și să primească de la autoritățile competente informații specifice în legătură cu anchetele sau procedurile penale inițiate pentru încălcările menționate la articolul 16 alineatul (1), precum și să le transmită acestora astfel de informații.

Articolul 18Publicarea sancțiunilor administrative

(1)  ESMA publică pe site-ul său orice decizie de impunere a unei sancțiuni administrative pentru care nu mai există dreptul de exercitare a unei căi de atac și care este aplicată pentru o încălcare menționată la articolul 16 alineatul (1), fără întârzieri nejustificate și după ce persoana în cauză a fost informată în acest sens.

Publicarea menționată la primul paragraf include informații privind tipul și natura încălcării și identitatea persoanei fizice sau juridice căreia i-au fost impuse sancțiunile administrative.

(2)  ESMA publică sancțiunile administrative cu respectarea anonimatului, ▌în oricare dintre următoarele situații:

(a)  atunci când sancțiunea administrativă este impusă unei persoane fizice și, în urma unei evaluări prealabile, se dovedește că publicarea datelor cu caracter personal este disproporționată;

(b)  atunci când publicarea ar pune în pericol stabilitatea piețelor financiare sau o anchetă penală în curs de desfășurare;

(c)  în cazul în care publicarea ar cauza un prejudiciu disproporționat SPE-ului sau persoanelor fizice implicate.

În mod alternativ, în cazul în care este probabil ca circumstanțele menționate la primul paragraf să ia sfârșit într-un termen rezonabil, publicarea în temeiul alineatului (1) poate fi amânată până la încheierea respectivului termen.

(3)  ESMA se asigură că informațiile publicate în temeiul alineatului (1) sau (2) rămân pe site-ul său oficial pentru o perioadă de cinci ani. Datele cu caracter personal se păstrează pe site-ul oficial al ESMA numai pentru perioada necesară.

Articolul 18aTaxe de supraveghere

(1)  ESMA percepe taxe de la SPE-uri în conformitate cu prezentul regulament și cu actele delegate adoptate în temeiul alineatului (2) de la prezentul articol. Aceste taxe sunt proporționale cu cifra de afaceri a SPE-ului în cauză și acoperă integral cheltuielile necesare suportate de ESMA în legătură cu certificarea SBBS-urilor și supravegherea SPE-urilor.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24a pentru a completa prezentul regulament prin precizarea tipurilor de taxe, a cazurilor în care se percep taxe, a valorii lor și a modalității de plată a acestora.

Articolul 19Supravegherea macroprudențială a pieței SBBS-urilor

În limitele mandatului său prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1092/2010, CERS este responsabil de supravegherea macroprudențială a pieței SBBS-urilor din Uniune și acționează în conformitate cu competențele stabilite în regulamentul respectiv. În cazul în care constată că piețele SBBS-urilor prezintă un risc major pentru buna funcționare a piețelor titlurilor de datorie suverană ale statelor membre a căror monedă este euro, CERS își va utiliza în mod corespunzător competențele conferite prin articolele 16, 17 și 18 din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010.

Capitolul 4Competențe de punere în aplicare și dispoziții finale

Articolul 21Modificare adusă Directivei 2009/65/CE

În Directiva 2009/65/CE, se introduce următorul articol 54a:

„Articolul 54a

(1)  În cazul în care statele membre aplică derogarea menționată la articolul 54 sau acordă exceptarea menționată la articolul 56 alineatul (3), autoritățile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului:

(a)  aplică aceeași derogare sau acordă aceeași exceptare pentru ca OPCVMul să investească până la 100 % din activele sale în SBBS-uri, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul [urmează să fie introdusă trimiterea la Regulamentul SBBS] în conformitate cu principiul diversificării riscurilor în cazul în care autoritățile competente respective consideră că deținătorii de titluri de participare la OPCVM-ul respectiv au o protecție echivalentă cu cea a deținătorilor de unități la OPCVM-urile care respectă limitele prevăzute la articolul 52;

(b)  renunță la aplicarea articolului 56 alineatele (1) și (2).

(2)  În termen de [6 luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului SBBS], statele membre adoptă, publică și comunică Comisiei și ESMA măsurile necesare pentru a respecta dispozițiile de la alineatul (1).”.

Articolul 22Modificare adusă Directivei 2009/138/CE

La articolul 104 din Directiva 2009/138/CE se adaugă alineatul (8), cu următorul text:

„8.  În scopul calculării cerinței de capital de solvabilitate de bază, expunerile la titluri garantate cu obligațiuni suverane, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul [urmează să fie introdusă trimiterea la Regulamentul SBBS], sunt tratate ca expuneri față de administrațiile centrale sau băncile centrale ale statelor membre, exprimate și finanțate în moneda lor națională.

În termen de [6 luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului SBBS] statele membre adoptă, publică și comunică Comisiei și ESMA măsurile necesare pentru a respecta dispozițiile de la primul paragraf.”.

Articolul 23Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se modifică după cum urmează:

1.  la articolul 268 se adaugă următorul alineat (5):

„5.  Prin derogare de la primul alineat, tranșele cu rang superior ale titlurilor garantate cu obligațiuni suverane, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (8) din Regulamentul [urmează să fie introdusă trimiterea la Regulamentul SBBS] pot fi tratate întotdeauna în conformitate cu primul alineat al prezentului articol.”;

2.  la articolul 325 se adaugă următorul alineat (4):

„4.  În sensul prezentului titlu, instituțiile tratează expunerile sub formă de tranșe cu rang superior ale titlurilor garantate cu obligațiuni suverane, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (8) din Regulamentul [urmează să fie introdusă trimiterea la Regulamentul SBBS], ca expuneri față de administrația centrală a unui stat membru.”;

3.  la articolul 390 alineatul (7) se adaugă următorul paragraf:

„Primul paragraf se aplică expunerilor la titluri garantate cu obligațiuni suverane, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul [urmează să fie introdusă trimiterea la Regulamentul SBBS].”.

Articolul 24Modificare adusă Directivei (UE) 2016/2341

În Directiva (UE) 2016/2341 se introduce articolul 18a cu următorul text:

„Articolul 18aTitluri garantate cu obligațiuni suverane

(1) În normele lor naționale privind evaluarea activelor IORP, calculul fondurilor proprii ale IORP și calculul unei marje de solvabilitate pentru IORP, statele membre tratează titlurile garantate cu obligațiuni suverane, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul [urmează să fie introdusă trimiterea la Regulamentul SBBS], la fel ca pe instrumentele de datorie suverană din zona euro.

(2) În termen de [6 luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului SBBS] statele membre adoptă, publică și comunică Comisiei și ESMA măsurile necesare pentru a respecta dispozițiile de la alineatul (1).”.

Articolul 24aExercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (3) al treilea și al patrulea paragrafe și la articolul 18a alineatul (2), se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (3) al treilea și al patrulea paragrafe și la articolul 18a alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (3) al treilea și al patrulea paragrafe și al articolului 18a alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu [două luni] la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 25Clauza de evaluare

Nu mai devreme de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și după ce au devenit disponibile suficiente date, Comisia realizează o evaluare a prezentului regulament, analizând dacă acesta și-a atins obiectivul de a elimina obstacolele de reglementare nejustificate care împiedică apariția SBBS-urilor.

Articolul 26Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de Comitetul european pentru valori mobiliare instituit prin Decizia 2001/528/CE a Comisiei(18). Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 27Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

  [JO C 0, 0.0.0000, p. 0 / Nepublicat încă în Jurnalul Oficial].

(2)

  [JO C 0, 0.0.0000, p. 0 / Nepublicat încă în Jurnalul Oficial].

(3)

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

(4)

  JO C , , p. .

(5)

  JO C , , p. .

(6)

  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(7)

  Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).

(8)

  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (CRR) (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(9)

  Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).

(10)

  Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) (JO L 354, 23.12.2016, p.37).

(11)

  Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic (JO L 331, 15.12.2010, p. 1).

(12)

  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(13)

  Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre din zona euro care întâmpină sau care sunt amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară (JO L 140, 27.5.2013, p. 1).

(14)

  Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanție financiară (JO L 168, 27.6.2002, p. 43).

(15)

  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

(16)

  Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1).

(17)

  Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).

(18)

  Decizia 2001/528/CE a Comisiei din 6 iunie 2001 de instituire a Comitetului european pentru valori mobiliare (JO L 191, 13.7.2001, p. 45).


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Titlurile garantate cu obligațiuni suverane

Referințe

COM(2018)0339 – C8-0206/2018 – 2018/0171(COD)

Data prezentării la PE

24.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

5.7.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Jonás Fernández

31.5.2018

 

 

 

Examinare în comisie

12.11.2018

10.12.2018

 

 

Data adoptării

21.3.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

12

0

Membri titulari prezenți la votul final

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Babette Winter

Membri supleanți prezenți la votul final

Enrique Calvet Chambon, Manuel dos Santos, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Verónica Lope Fontagné, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius

Data depunerii

22.3.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

17

+

ALDE Group

Beatriz Becerra Basterrechea

EFDD Group

Daniela Aiuto

GUE/NGL Group

Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

S&D

Francisco Assis, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner

Verts/ALE Group

Florent Marcellesi, Terry Reintke, Ernest Urtasun

3

-

ECR Group

Arne Gericke

ENF Group

Mylène Troszczynski

PPE

Anna Záborská

4

0

PPE Group

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claudia Schmidt, Michaela Šojdrová, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 8 aprilie 2019Notă juridică