Процедура : 2018/0322(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0181/2019

Внесени текстове :

A8-0181/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/04/2019 - 6.23

Приети текстове :

P8_TA(2019)0355

ДОКЛАД     ***I
PDF 195kWORD 56k
25.3.2019
PE 628.433v03-00 A8-0181/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 за адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021 – 2023 г.

(COM(2018)0614 – C8‑0396/2018 – 2018/0322(COD))

Комисия по регионално развитие

Докладчик: Мирослав Пьотровски

PR_COD_1amCom

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 за адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021 – 2023 г.

(COM(2018)0614 – C8‑0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0614),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 177 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C‑0396/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 24 януари 2019 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A8-0181/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б

Регламент (ЕС) № 1303/2013

Член 134 – параграф 2 – тире 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„— 2021—2023 г.: 1 %“.

„— 2021—2023 г.: 2%“.

(1)

  Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 7 септември 2018 г. Комисията представи ново предложение за изменение на действащия Регламент за общоприложимите разпоредби за периода 2014 – 2020 г. Това предложение се отнася до ставката на предварителното финансиране за периода 2021 – 2023 г. в рамките на програмите за периода 2014 – 2020 г., без да се засяга финансирането съгласно Регламента за общоприложимите разпоредби за периода 2021 – 2027 г.

Годишното предварително финансиране, изплащано на държавите членки в съответствие с настоящите ставки, води до годишни нареждания за събиране на вземания в голям размер (например 6,6 млрд. EUR през 2017 г.). Това означава, че всяка година държавите членки изискват средства от бюджетните кредити за плащания, за да им се изплати годишното предварително финансиране от бюджета на Съюза, голяма част от което само година по-късно те трябва да възстановят.

Като се има предвид, че годишното предварително финансиране се предоставя за счетоводна година, която обхваща две календарни бюджетни години, надплатената сума през година N, изплатена като годишно предварително финансиране, ще бъде уравнена през година N+1, което води до ненужни платежни потоци.

Ето защо Комисията предлага да се намали годишното предварително финансиране за периода 2021 – 2023 г., който съответства на последните три години от настоящия период на изпълнение и се припокрива със следващия период на изпълнение, започващ през 2021 г. Този подход произтича от предложението за периода 2021 – 2027 г., в което се предвижда да се изплаща единствено първоначално предварително финансиране под формата на шест годишни транша.

Предложението на Комисията размерът на годишното предварително финансиране за периода 2021 – 2023 г. да се намали от 3% от размера на подкрепата от фондовете на 1% е прекомерно и докладчикът на комисията по регионално развитие е на мнение, че е по-целесъобразно да се определи ставка на годишното предварително финансиране от 2% с оглед на изискванията, свързани с паричните потоци, при изпълнението на програмата. Тази ставка на предварителното финансиране отчита очакваното увеличение на броя на заявленията за междинни плащания, добавянето на резерва за изпълнение към базата за изчисление на размера на предварителното финансиране и новото предварително финансиране, предлагано в рамките на програмния период 2021 – 2027 г.

Съответно ще се измени член 134, параграф 2, за да се установи ставка от 2% за годишното предварително финансиране за периода 2021 – 2023 г. Същевременно ще се запази ставката от 3% за годишното предварително финансиране за 2020 г. Финансирането за периода 2021 – 2023 г. съгласно Регламента за общоприложимите разпоредби за периода 2021 – 2027 г. ще бъде определено от новия регламент и съответно то не е засегнато от настоящото изменение.

Докладчикът счита, че предложението на Комисията може да бъде прието единствено ако предвидената в него ставка на финансиране е 2%.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г.

Позовавания

COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)

Дата на представяне на ЕП

7.9.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

13.9.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

13.9.2018

EMPL

13.9.2018

PECH

13.9.2018

 

Недадени становища

       Дата на решението

BUDG

13.9.2018

EMPL

27.9.2018

PECH

12.9.2018

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Mirosław Piotrowski

22.11.2018

 

 

 

Заместени докладчици

Iskra Mihaylova

 

 

 

Разглеждане в комисия

14.2.2019

 

 

 

Дата на приемане

21.3.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

John Howarth, Ivana Maletić, Milan Zver

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Stanisław Ożóg

Дата на внасяне

25.3.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski

PPE

Franc Bogovič, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 28 март 2019 г.Правна информация