Postup : 2018/0322(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0181/2019

Předložené texty :

A8-0181/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/04/2019 - 6.23

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0355

ZPRÁVA     ***I
PDF 182kWORD 57k
25.3.2019
PE 628.433v03-00 A8-0181/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023

(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

Výbor pro regionální rozvoj

Zpravodaj: Mirosław Piotrowski

PR_COD_1amCom

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023

(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0614),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterým Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C-0396/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 24. ledna 2019(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A6-0181/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 134 – odst. 2 – odrážka 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„— 2021–2023: 1 %“.

„— 2021–2023: 2 %“.

(1)

  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 7. září 2018 předložila Komise nový návrh na změnu stávajícího nařízení o společných ustanoveních na období 2014–2020. Tato změna se týká výší předběžného financování na léta 2021–2023 u programů na období 2014–2020. Financování podle nařízení o společných ustanoveních na období 2021–2027 jí není nijak dotčeno.

Při současných výších jsou důsledkem ročního předběžného financování vypláceného členským státům roční inkasní příkazy na značné částky (například v roce 2017 ve výši 6,6 miliardy EUR). To znamená, že od členských států se rok co rok požadují prostředky na platby, aby jim mohlo být z rozpočtu Unie vyplaceno roční předběžné financování, jehož podstatnou část je ovšem nutno o rok později zase získat zpět.

Jelikož je roční předběžné financování k dispozici pro účetní období rozložené na dva rozpočtové roky, je přebývající částka vyplacená v roce N jako roční předběžné financování zúčtována v roce N+1, což má za následek zbytečné platební toky.

Pro roky 2021–2023, které jsou posledními třemi roky současného prováděcího období a překrývají se s příštím prováděcím obdobím počínajícím v roce 2021, proto Komise navrhuje roční předběžné financování snížit. Tento přístup vyplývá z návrhu na období 2021–2027, jehož záměrem je, aby byly vypláceny pouze počáteční předběžné platby, a to v šesti ročních tranších.

Návrh Komise snížit míru ročního předběžného financování v období 2021–2023 ze 3 % částky podpory z fondů na 1 % zachází příliš daleko, a zpravodaj Výboru pro regionální rozvoj je toho názoru, že je vzhledem k požadavkům na peněžní tok souvisejícím s prováděním programu vhodnější stanovit výši ročního předběžného financování na 2 %. Tato míra předběžného financování zohledňuje očekávané zvýšení množství žádostí o průběžné platby, skutečnost, že se základ pro výpočet částky ročního předběžného financování pro tyto roky zvyšuje o výkonnostní rezervu, a nové předběžné financování, které bude k dispozici v programovém období 2021–2027.

Čl. 134 odst. 2 bude proto upraven tak, že roční předběžné financování na období 2021–2023 bude stanoveno na 2 %. Roční předběžné financování na rok 2020 má být ponecháno ve výši 3 %. Financování na roky 2021–2023 podle nařízení o společných ustanoveních na období 2021–2027 bude stanoveno novým nařízením a tato změna se jej nedotýká.

Zpravodaj je přesvědčen, že návrh Komise je přijatelný jedině s a 2% mírou plateb.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Úprava ročního předběžného financování na období 2021 až 2023

Referenční údaje

COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)

Datum předložení EP

7.9.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

13.9.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

13.9.2018

EMPL

13.9.2018

PECH

13.9.2018

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

13.9.2018

EMPL

27.9.2018

PECH

12.9.2018

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Mirosław Piotrowski

22.11.2018

 

 

 

Předchozí zpravodajové

Iskra Mihaylova

 

 

 

Projednání ve výboru

14.2.2019

 

 

 

Datum přijetí

21.3.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

John Howarth, Ivana Maletić, Milan Zver

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Stanisław Ożóg

Datum předložení

25.3.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski

PPE

Franc Bogovič, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 29. března 2019Právní upozornění