Procedure : 2018/0322(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0181/2019

Indgivne tekster :

A8-0181/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/04/2019 - 6.23

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0355

BETÆNKNING     ***I
PDF 170kWORD 55k
25.3.2019
PE 628.433v03-00 A8-0181/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023

(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

Regionaludviklingsudvalget

Ordfører: Mirosław Piotrowski

PR_COD_1amCom

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023

(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0614),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 177 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på hvis grundlag Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C-0396/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 24. januar 2019 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0181/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 134 – stk. 2 – led 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"— 2021–2023: 1 %".

"— 2021–2023: 2 %".

(1)

  Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Kommissionen forelagde den 7. september 2018 et nyt forslag om ændring af den gældende forordning om fælles bestemmelser for 2014-2020. Denne ændring vedrører forfinansieringssatserne for årene 2021-2023 inden for rammerne af 2014-2020-programmerne. Støtten under forordningen om fælles bestemmelser for 2021-2027 berøres ikke.

Med de nuværende satser resulterer den årlige forfinansiering til medlemsstaterne i årlige indtægtsordrer for store beløb (f.eks. 6,6 mia. EUR i 2017). Det betyder, at medlemsstaterne hvert år anmoder om midler fra betalingsbevillingerne på EU-budgettet til at betale den årlige forfinansiering, som et år senere skal inddrives i betydeligt omfang.

Eftersom den årlige forfinansiering stilles til rådighed for et regnskabsår, som strækker sig over to budgetår, udlignes det overskydende beløb, der er betalt i år n som årlig forfinansiering, i år n + 1, hvilket medfører unødvendige betalingsstrømme.

Kommissionen foreslår derfor, at den årlige forfinansiering reduceres for 2021-2023, som svarer til de sidste tre år af indeværende gennemførelsesperiode og er sammenfaldende med den næste gennemførelsesperiode, der begynder i 2021. Denne fremgangsmåde følger af forslaget for perioden 2021-2027, hvor det er hensigten, at kun den indledende forfinansiering skal betales i seks årlige rater.

Kommissionens forslag om at reducere den årlige forfinansiering for årene 2021-2023 fra 3 % af støttebeløbet fra fondene til 1 % går for vidt, og ordføreren for Regionaludviklingsudvalget er af den opfattelse, at det er mere hensigtsmæssigt at fastsætte en årlig forfinansieringssats på 2 % for de likviditetsbehov, der følger af gennemførelsen af programmet. Denne forfinansieringssats tager højde for det forventede øgede antal af mellemliggende betalingsanmodninger, for, at grundlaget for beregning af forfinansieringen øges med resultatreserven, samt for den nye forfinansiering, der er til rådighed for programmeringsperioden 2021-2027.

Artikel 134, stk. 2, vil derfor blive ændret, således at den årlige forfinansiering for 2021-2023 fastsættes til 2 %. Den årlige forfinansiering for år 2020 vil blive bibeholdt på 3 %. Støtten inden for rammerne af forordningen om fælles bestemmelser for 2021-2027 vil blive fastlagt i den nye forordning og berøres ikke af denne ændring.

Ordføreren mener, at Kommissionens forslag kun kan accepteres med en betalingssats på 2 %.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023

Referencer

COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)

Dato for høring af EP

7.9.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

13.9.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

13.9.2018

EMPL

13.9.2018

PECH

13.9.2018

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

13.9.2018

EMPL

27.9.2018

PECH

12.9.2018

 

Ordførere

       Dato for valg

Mirosław Piotrowski

22.11.2018

 

 

 

Oprindelige ordførere

Iskra Mihaylova

 

 

 

Behandling i udvalg

14.2.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.3.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

John Howarth, Ivana Maletić, Milan Zver

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Stanisław Ożóg

Dato for indgivelse

25.3.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

19

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski

PPE

Franc Bogovič, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 28. marts 2019Juridisk meddelelse