Διαδικασία : 2018/0322(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0181/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0181/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.23

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0355

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 186kWORD 60k
25.3.2019
PE 628.433v03-00 A8-0181/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά την προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023

(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εισηγητής: Mirosław Piotrowski

PR_COD_1amCom

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά την προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023

(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0614),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 177 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C-0396/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 24ης Ιανουαρίου 2019(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0181/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Άρθρο 134 – παράγραφος 2 – περίπτωση 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«— 2021 έως 2023: 1 %».

«— 2021 έως -2023: 2 %».

(1)

  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2018, η Επιτροπή υπέβαλε νέα πρόταση για την τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) για την περίοδο 2014-2020. Η εν λόγω τροποποίηση αφορά τα ποσοστά προχρηματοδότησης για τα έτη 2021-2023, στο πλαίσιο των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΚΚΔ για την περίοδο 2021-2027 δεν επηρεάζεται.

Με τα σημερινά ποσοστά, η ετήσια προχρηματοδότηση που καταβάλλεται στα κράτη μέλη έχει ως αποτέλεσμα ετήσιες εντολές είσπραξης μεγάλων ποσών (για παράδειγμα, 6,6 δισεκατομμύρια EUR το 2017). Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο ζητούνται από τα κράτη μέλη πιστώσεις πληρωμών, για να τους καταβληθεί ετήσια προχρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, η οποία χρειάζεται με τη σειρά της να ανακτηθεί σε σημαντικό βαθμό το επόμενο έτος.

Εφόσον η ετήσια προχρηματοδότηση διατίθεται για λογιστική χρήση που εκτείνεται σε δύο ετήσια οικονομικά έτη, το πλεονάζον ποσό που καταβλήθηκε το έτος Ν ως ετήσια προχρηματοδότηση εκκαθαρίζεται το έτος Ν+1, πρακτική που συνεπάγεται περιττές ροές πληρωμών.

Ως εκ τούτου, για την περίοδο 2021-2023, η οποία αντιστοιχεί στα τρία τελευταία έτη της τρέχουσας περιόδου εφαρμογής και επικαλύπτεται από την επόμενη περίοδο εφαρμογής που αρχίζει το 2021, η Επιτροπή προτείνει να μειωθεί η ετήσια προχρηματοδότηση. Η προσέγγιση αυτή προκύπτει από την πρόταση για την περίοδο 2021-2027, κατά την οποία πρόκειται να καταβάλλεται μόνο η αρχική προχρηματοδότηση, σε έξι ετήσιες δόσεις.

Η πρόταση της Επιτροπής για μείωση του ποσοστού ετήσιας προχρηματοδότησης για την περίοδο 2021-2023, από 3 % σε 1 % του ποσού της ενίσχυσης από τα Ταμεία, είναι υπερβολική και ο εισηγητής της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι της γνώμης πως είναι σκοπιμότερο να οριστεί ποσοστό ετήσιας προχρηματοδότησης ύψους 2 % για τις ανάγκες ρευστότητας όσον αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων. Για το εν λόγω ποσοστό προχρηματοδότησης λαμβάνονται υπόψη η αναμενόμενη αύξηση του αριθμού των αιτήσεων ενδιάμεσων πληρωμών, η προσθήκη του αποθεματικού απόδοσης στη βάση για τον υπολογισμό της προχρηματοδότησης και η νέα προχρηματοδότηση που θα είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2021-2027.

Το άρθρο 134 παράγραφος 2 θα τροποποιηθεί, συνεπώς, προκειμένου η ετήσια προχρηματοδότηση για τα έτη 2021 έως 2023 να καθοριστεί σε 2 %. Η ετήσια προχρηματοδότηση για το έτος 2020 πρόκειται να διατηρηθεί στο 3 %. Η χρηματοδότηση από το 2021 έως το 2023 στο πλαίσιο του ΚΚΔ για την περίοδο 2021-2027 θα καθοριστεί από τον νέο κανονισμό και δεν επηρεάζεται από την παρούσα τροποποίηση.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο με ποσοστό πληρωμών ύψους 2 %.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

7.9.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

13.9.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

13.9.2018

EMPL

13.9.2018

PECH

13.9.2018

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

13.9.2018

EMPL

27.9.2018

PECH

12.9.2018

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Mirosław Piotrowski

22.11.2018

 

 

 

Εισηγητές που αντικαταστάθηκαν

Iskra Mihaylova

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

14.2.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.3.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Howarth, Ivana Maletić, Milan Zver

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stanisław Ożóg

Ημερομηνία κατάθεσης

25.3.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski

PPE

Franc Bogovič, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 29 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου