Menettely : 2018/0322(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0181/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0181/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/04/2019 - 6.23

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0355

MIETINTÖ     ***I
PDF 168kWORD 55k
25.3.2019
PE 628.433v03-00 A8-0181/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttamisen osalta

(COM(2018)0614 – C8‑0396/2018 – 2018/0322(COD))

Aluekehitysvaliokunta

Esittelijä: Mirosław Piotrowski

PR_COD_1amCom

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttamisen osalta

(COM(2018)0614 – C8‑0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0614),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 177 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0396/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 24. tammikuuta 2019 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A8-0181/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

134 artikla – 2 kohta – 6 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”– 2021–2023: 1 %”.

”– 2021–2023: 2 %”.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Komissio antoi 7. syyskuuta 2018 uuden ehdotuksen nykyisen yhteisiä säännöksiä vuosiksi 2014–2020 koskevan asetuksen muuttamiseksi. Muutos koskee vuosien 2021–2023 ennakkomaksuosuuksia vuosien 2014–2020 ohjelmissa. Se ei vaikuta yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen mukaiseen rahoitukseen vuosiksi 2021–2027.

Nykyisillä osuuksilla jäsenvaltioille maksettavat vuotuiset ennakkomaksut johtavat siihen, että perintämääräyksillä peritään vuosittain takaisin suuria määriä (esimerkiksi vuonna 2017 takaisin perittiin 6,6 miljardia euroa). Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioilta pyydetään vuosittain varoja, jotta niille voidaan maksaa unionin talousarviosta ennakkomaksuja, jotka puolestaan on perittävä vuotta myöhemmin suurelta osin takaisin.

Koska vuotuiset ennakkomaksut asetetaan käyttöön tilivuodeksi, joka ulottuu kahdelle varainhoitovuodelle, vuonna N vuotuisena ennakkomaksuna liikaa maksettu määrä selvitetään vuonna N+1, mikä johtaa tarpeettomiin maksusuorituksiin.

Tämän vuoksi komissio ehdottaa, että vuotuisia ennakkomaksuja supistetaan vuosiksi 2021–2023, jotka vastaavat nykyisen täytäntöönpanokauden kolmea viimeistä vuotta ja ajoittuvat päällekkäin seuraavan vuonna 2021 käynnistyvän täytäntöönpanokauden kanssa. Lähestymistapa on seurausta vuosiksi 2021–2027 esitetystä ehdotuksesta, jonka mukaan on tarkoitus maksaa ainoastaan ensimmäinen ennakkomaksu kuudessa vuotuisessa erässä.

Komission ehdotuksessa esitetään, että vuotuisia ennakkomaksuja vuosiksi 2021–2023 vähennetään kolmesta prosentista rahastojen tuesta yhteen prosenttiin, mutta tämä menee liian pitkälle. Aluekehitysvaltiokunnan esittelijän mielestä on asianmukaisempaa vahvistaa vuotuisten ennakkomaksujen tasoksi kaksi prosenttia ohjelman toteuttamiseen tarvittavista käteisvaroista. Tässä ennakkomaksun määrässä otetaan huomioon välimaksupyyntöjen odotettu lisääntyminen, suoritusvarauksen lisääminen ennakkomaksun laskentaperusteena olevaan määrään ja käytettävissä olevat ohjelmakauden 2021–2027 uudet ennakkomaksut.

Näin ollen 134 artiklan 2 kohtaa muutetaan siten, että vuotuisen ennakkomaksun määräksi vahvistetaan kaksi prosenttia vuosiksi 2021–2023. Vuotta 2020 koskevan vuotuisen ennakkomaksun määrä säilytetään kolmessa prosentissa. Vuosien 2021–2027 yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen mukainen rahoitus vuosiksi 2021–2023 määritellään uudella asetuksella, eikä tämä tarkistus koske sitä.

Esittelijä katsoo, että komission ehdotus voidaan hyväksyä vain, jos maksujen tasoksi vahvistetaan kaksi prosenttia.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

7.9.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

13.9.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

13.9.2018

EMPL

13.9.2018

PECH

13.9.2018

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

13.9.2018

EMPL

27.9.2018

PECH

12.9.2018

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Mirosław Piotrowski

22.11.2018

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Iskra Mihaylova

 

 

 

Valiokuntakäsittely

14.2.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.3.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

John Howarth, Ivana Maletić, Milan Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Stanisław Ożóg

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

25.3.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski

PPE

Franc Bogovič, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 26. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus