Nós Imeachta : 2018/0322(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0181/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0181/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 04/04/2019 - 6.23

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0355

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0181/2019</NoDocSe>
PDF 169kWORD 56k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 maidir le coigeartú an réamh-mhaoinithe bliantúil i gcomhair na mblianta 2021 go 2023</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0614 – C8‑0396/2018 – 2018/0322(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Mirosław Piotrowski</Depute>

 DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 maidir le coigeartú an réamh-mhaoinithe bliantúil i gcomhair na mblianta 2021 go 2023

(COM(2018)0614 – C8‑0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0614),

 ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 177 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C‑0396/2018),

 ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 24 Eanáir 2019[1],

 tar éis di dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

 ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach (A8-0181/2019),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Leasú  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe b</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 134 – mír 2 – fleasc 6</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

“— 2021–2023: 1 %”.

“— 2021–2023: 2 %”.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

 

An 7 Meán Fómhair 2018, thíolaic an Coimisiún togra nua chun Rialachán na bhForálacha Coiteanna (CPR) reatha do 2014-2020 a leasú. Baineann an leasú sin le rátaí réamh-mhaoinithe do na blianta 2021-2023, faoi chláir 2014-2020. Ní dhéantar difear do mhaoiniú faoi CPR do 2021-2027.

 

Ag na rátaí atá ann faoi láthair, bíonn méid mhór orduithe aisghabhála bliantúla ann de bharr an réamh-mhaoinithe bliantúil a íoctar leis na Ballstáit (EUR 6.6 bhilliún in 2017, mar shampla). Ciallaíonn sé sin go n-iarrtar creidmheas íocaíochta ar na Ballstáit gach bliain chun réamh-mhaoiniú bliantúil ó bhuiséad an Aontais a íoc leo, ar gá cuid mhór de a aisghabháil an bhliain dár gcionn.

 

Ós rud é go gcuirtear réamh-mhaoiniú bliantúil ar fáil i gcomhair bliain chuntasaíochta a chlúdaíonn dhá bhliain bhuiséadacha bhliantúla, déantar an fuílleach a íoctar i mbliain N ina réamh-mhaoiniú bliantúil, a imréiteach i mbliain N+1, rud a mbíonn sreabhadh íocaíochta gan ghá mar thoradh air.

 

Dá bhrí sin, i gcás na tréimhse 2021-2023, a chomhfhreagraíonn do na trí bliana deiridh den tréimhse cur chun feidhme agus a fhorluíonn an chéad tréimhse cur chun feidhme eile dar tús 2021, molann an Coimisiún gur cheart réamh-mhaoiniú bliantúil a laghdú. Tá an cur chuige sin ag teacht leis an togra don tréimhse 2021-2027, nach bhfuil sé beartaithe ina leith ach réamh-mhaoiniú tosaigh a íoc, ina shé thráinse bhliantúla.

 

Téann togra an Choimisiún maidir leis an ráta réamh-mhaoinithe bhliantúil a laghdú ó 3 % den tacaíocht ó na Cistí go 1 % do na blianta 2021-2023 thar fóir, agus tá an Rapóirtéir den Choiste um Fhorbairt Réigiúnach den tuairim go bhfuil sé níos iomchuí an ráta réamh-mhaoinithe bhliantúil a shocrú ag 2 % do cheanglais shreabhadh airgid thirim le haghaidh chur chun feidhme an Chláir. Cuirtear san áireamh leis an ráta réamh-mhaoinithe níos ísle sin an méadú is dócha a thiocfaidh ar líon na n-éileamh eatramhach ar íocaíochtaí, an cúlchiste feidhmíochta a chuirfear leis an mbonn ar a ríomhtar réamh-mhaoiniú, agus an réamh-mhaoiniú nua a bheidh ar fáil faoi chlárthréimhse 2021-2027.

 

Déanfar Airteagal 134(2) a mhodhnú dá bhrí sin chun an réamh-mhaoiniú bliantúil do na blianta 2021-2023 a shocrú ag 2 %. Tá an réamh-mhaoiniú don bhliain 2020 le coinneáil ag 3 %. Déanfar an maoiniú do 2021-2023 faoi CPR do 2021-2027 a chinneadh leis an rialachán nua agus ní dhéanfar difear dó mar thoradh ar an leasú sin.

 

Tá an Rapóirtéir den tuairim nach féidir glacadh le togra an Choimisiún ach amháin má tá ráta íocaíochta de 2 % i bhfeidhm.

 

NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Coigeartú an réamh-mhaoinithe bliantúil i gcomhair na mblianta 2021 go 2023

Tagairtí

COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)

Dáta tíolactha chun PE

7.9.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

REGI

13.9.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

BUDG

13.9.2018

EMPL

13.9.2018

PECH

13.9.2018

 

Gan tuairim a thabhairt

 Dáta an chinnidh

BUDG

13.9.2018

EMPL

27.9.2018

PECH

12.9.2018

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Mirosław Piotrowski

22.11.2018

 

 

 

Rapóirtéirí roimhe seo

Iskra Mihaylova

 

 

 

Pléite sa choiste

14.2.2019

 

 

 

Dáta an ghlactha

21.3.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

19

0

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

John Howarth, Ivana Maletić, Milan Zver

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Stanisław Ożóg

Dáta don chur síos

25.3.2019

 


 

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

19

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski

PPE

Franc Bogovič, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Eochair na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

[1]  Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.

An nuashonrú is déanaí: 29 Márta 2019Fógra dlíthiúil