Postupak : 2018/0322(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0181/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0181/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/04/2019 - 6.23

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0355

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 173kWORD 55k
25.3.2019
PE 628.433v03-00 A8-0181/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu prilagodbe godišnjeg pretfinanciranja za razdoblje 2021. – 2023.

(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

Odbor za regionalni razvoj

Izvjestitelj(ica) (za mišljenje): Mirosław Piotrowski

PR_COD_1amCom

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu prilagodbe godišnjeg pretfinanciranja za razdoblje 2021. – 2023.

(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0614),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 177. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C-0396/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 24. siječnja 2019.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj (A8-0181/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka b

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 134. – stavak 2. – alineja 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„— | od 2021. do 2023.: 1 %”.

„— | od 2021. do 2023.: 2 %”.

(1)

  Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Komisija je 7. rujna 2018. podnijela novi prijedlog o izmjeni Uredbe o zajedničkim odredbama za razdoblje 2014. – 2020. Ta se izmjena tiče stopa pretfinanciranja za razdoblje 2021. – 2023. u okviru programa za razdoblje 2014. – 2020. Nije zahvaćeno financiranje u okviru Uredbe o zajedničkim odredbama za razdoblje 2021. – 2027.

Po trenutačnim stopama, godišnje pretfinanciranje isplaćeno državama članicama rezultira znatnim iznosima godišnjih naloga za povrat (na primjer 6,6 milijardi EUR u 2017.). To znači da se svake godine od država članica zahtijeva uplata sredstava kako bi im se isplatilo godišnje pretfinanciranje iz proračuna Unije, koje se u znatnoj mjeri mora vratiti godinu kasnije.

S obzirom na to da je godišnje pretfinanciranje stavljeno na raspolaganje za obračunsku godinu koja obuhvaća dvije godišnje proračunske godine, višak iznosa uplaćenog u godini N kao godišnje pretfinanciranje poravnava se u godini N+1, što dovodi do nepotrebnih tokova plaćanja.

Stoga za razdoblje 2021. – 2023., koje odgovara zadnjim trima godinama trenutnog provedbenog razdoblja i poklapa se s idućim provedbenim razdobljem koje počinje 2021., Komisija predlaže smanjenje godišnjeg pretfinanciranja. Taj je pristup rezultat prijedloga za razdoblje 2021. – 2027., u kojem je predviđeno da se plati samo početno pretfinanciranje, u šest godišnjih obroka.

Pretjeran je prijedlog Komisije da se stopa godišnjeg pretfinanciranja za razdoblje 2021. – 2023. smanji s 3 % iznosa potpore iz fondova na 1 %, a izvjestitelj Odbora za regionalni razvoj smatra da je primjerenije odrediti godišnju stopu pretfinanciranja u iznosu od 2 % za zahtjeve tokova gotovine za provedbu Programa. Tom se stopom pretfinanciranja vodi računa o predviđenom povećanju zahtjeva za privremeno plaćanje, dodatku pričuve na osnovi postignutih rezultata bazi za izračun pretfinanciranja i novom pretfinanciranju dostupnom u okviru programskog razdoblja 2021. – 2027.

Stoga će se izmijenit članak 134. stavak 2. kako bi se godišnje pretfinanciranje za razdoblje 2021. – 2023. postavilo na 2 %. Godišnje pretfinanciranje za 2020. treba ostati na 3 %. Financiranje za razdoblje 2021. – 2023. u okviru Uredbe o zajedničkim odredbama za razdoblje 2021. – 2027. utvrdit će se novom uredbom i na njega ne utječe ova izmjena.

Izvjestitelj smatra da se prijedlog Komisije može prihvatiti samo uz stopu plaćanja od 2 %.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prilagodba godišnjeg pretfinanciranja za razdoblje 2021. – 2023.

Referentni dokumenti

COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)

Datum podnošenja EP-u

7.9.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

13.9.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

13.9.2018

EMPL

13.9.2018

PECH

13.9.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

13.9.2018

EMPL

27.9.2018

PECH

12.9.2018

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Mirosław Piotrowski

22.11.2018

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Iskra Mihaylova

 

 

 

Razmatranje u odboru

14.2.2019

 

 

 

Datum usvajanja

21.3.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

John Howarth, Ivana Maletić, Milan Zver

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Stanisław Ożóg

Datum podnošenja

25.3.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski

PPE

Franc Bogovič, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 29. ožujka 2019.Pravna napomena