Procedūra : 2018/0322(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0181/2019

Pateikti tekstai :

A8-0181/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/04/2019 - 6.23

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0355

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 179kWORD 58k
25.3.2019
PE 628.433v03-00 A8-0181/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl 2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

Regioninės plėtros komitetas

Pranešėjas: Mirosław Piotrowski

PR_COD_1amCom

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl 2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0614),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 177 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0396/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 24 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A8-0181/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies b punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

134 straipsnio 2 dalies 6 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„— 2021–2023: 1 proc.”.

„— 2021–2023: 2 proc.”.

(1)

  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

2018 m. rugsėjo 7 d. Komisija pateikė naują pasiūlymą iš dalies pakeisti dabartinį 2014–2020 m. Bendrųjų nuostatų reglamentą (toliau – BNR). Šis pakeitimas susijęs su 2021–2023 m. išankstinio finansavimo normomis pagal 2014–2020 m. programas. Jis nedaro poveikio finansavimui pagal 2021-2027 m. BNR.

Dabartinėmis sąlygomis metinis išankstinis finansavimas, išmokėtas valstybėms narėms, reiškia, kad bus pateikti vykdomieji raštai didelėms sumoms susigrąžinti (pavyzdžiui, 2017 m. – 6,6 mlrd. EUR). Tai reiškia, kad valstybių narių reikalaujama skirti mokėjimo kreditus mokėjimams į Sąjungos biudžetą, kad joms būtų išmokėtos metinio išankstinio finansavimo sumos, kurių didelė dalis kitais metais bus grąžinta.

Kadangi metinis išankstinis finansavimas skiriamas ataskaitiniams metams, kurie apima dvejus biudžetinius metus, N metais sumokėta metinio išankstinio finansavimo perviršio suma bus patvirtinta N+1 metais, todėl atsiranda nereikalingų mokėjimo srautų.

Todėl Komisija siūlo 2021–2023 m., kurie yra paskutiniai treji dabartinio įgyvendinimo laikotarpio metai ir sutampa su kitu įgyvendinimo laikotarpiu, prasidedančiu 2021 m., sumažinti išankstinį finansavimą. Šį metodą nulėmė pasiūlymas dėl 2021–2027 m. taikytinos tvarkos, pagal kurią tik pradinis išankstinis finansavimas būtų išmokėtas šešiomis metinėmis dalimis.

Komisijos pasiūlymas, kuriuo siūloma metinį išankstinį finansavimą 2021–2023 m. laikotarpiu sumažinti nuo 3 proc. iš fondų skiriamos paramos sumos iki 1 proc. yra pernelyg ambicingas ir Regioninės plėtros komiteto pranešėjo nuomone, labiau priimtina būtų nustatyti 2 proc. metinio išankstinio finansavimo normą, nes tai labiau atitiks programos įgyvendinimo pinigų srauto poreikį. Tokia išankstinio finansavimo norma atsižvelgiama į numatomą didesnį tarpinių mokėjimo prašymų teikimą, veiklos lėšų rezervo papildymą atsižvelgiant į išankstinio finansavimo skaičiavimus ir naują išankstinį finansavimą, kurį galima gauti 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu.

Todėl 134 straipsnio 2 dalis bus iš dalies pakeista, kad 2021–2023 m. laikotarpiu būtų nustatytas 2 proc. metinis išankstinis finansavimas. 2020 m. metinis išankstinis finansavimas liks 3 proc. 2021–2023 m. finansavimas pagal 2021–2027 m. BNR bus nustatytas remiantis naujuoju reglamentu ir jam šis pakeitimas nedarys poveikio.

Pranešėjas mano, kad Komisijos pasiūlymui būtų galima pritarti tik tuo atveju, jei būtų nustatytas 2 proc. metinis išankstinis finansavimas.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimas

Nuorodos

COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

7.9.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

13.9.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

13.9.2018

EMPL

13.9.2018

PECH

13.9.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

13.9.2018

EMPL

27.9.2018

PECH

12.9.2018

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Mirosław Piotrowski

22.11.2018

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

Iskra Mihaylova

 

 

 

Svarstymas komitete

14.2.2019

 

 

 

Priėmimo data

21.3.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

John Howarth, Ivana Maletić, Milan Zver

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Stanisław Ożóg

Pateikimo data

25.3.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski

PPE

Franc Bogovič, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. kovo 28 d.Teisinis pranešimas