Procedūra : 2018/0322(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0181/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0181/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 04/04/2019 - 6.23

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0355

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 179kWORD 55k
25.3.2019
PE 628.433v03-00 A8-0181/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ikgadējā priekšfinansējuma korekciju 2021.–2023. gadam

(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

Reģionālās attīstības komiteja

Referents: Mirosław Piotrowski

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ikgadējā priekšfinansējuma korekciju 2021.–2023. gadam

(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0614),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 177. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0396/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2019. gada 24. janvāra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A8-0181/2019),

1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – b punkts

Regula (ES) Nr. 1303/2013

134. pants – 2. punkts – 6. ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„— 2021. līdz 2023. gadam: 1 %”.

„— 2021. līdz 2023. gadam: 2 %”.

(1)

  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

2018. gada 7. septembrī Komisija iesniedza jaunu priekšlikumu grozīt spēkā esošo Kopīgo noteikumu regulu (KNR) 2014.-2020. gadam. Šis grozījums attiecas uz priekšfinansējuma likmēm 2021.-2023. gadā, īstenojot 2014.-2020. gada programmas. KNR finansējums 2021.-2027. gadam netiek ietekmēts.

Piemērojot pašlaik spēkā esošās likmes, dalībvalstīm samaksātais ikgadējais priekšfinansējums rada ievērojama apmēra ikgadējos iekasēšanas rīkojumus (piemēram, 2017. gadā 6,6 miljardi EUR). Tas nozīmē, ka no dalībvalstīm ik gadu tiek pieprasītas iemaksas, ko izmanto, lai no Savienības budžeta dalībvalstīm samaksātu ikgadējo priekšfinansējumu, kas gadu vēlāk lielā mērā atkal ir jāatgūst.

Tā kā ikgadējais priekšfinansējums ir pieejams grāmatvedības gadam, kas aptver divus gada budžeta gadus, N gadā kā ikgadējais priekšfinansējums izmaksātā pārsnieguma summa tiek dzēsta N+1 gadā, radot nevajadzīgas maksājumu plūsmas.

Tāpēc attiecībā uz 2021.-2023. gada periodu, kas atbilst pašreizējā īstenošanas perioda pēdējiem trim gadiem un pārklājas ar nākamo īstenošanas periodu, kas sākas 2021. gadā, Komisija ierosina samazināt ikgadējo priekšfinansējumu. Šī pieeja izriet no priekšlikuma 2021.-2027. gada periodam, kur iecerēts maksāt tikai sākotnējo priekšfinansējumu sešās ikgadējās daļās.

Komisijas priekšlikums 2021.-2023. gadā samazināt ikgadējā priekšfinansējuma likmi no 3 % no fondu atbalsta summas līdz 1 %, ir pārmērīgs, un Reģionālās attīstības komitejas referents uzskata, ka piemērotāk naudas plūsmas prasībām saistībā ar programmas īstenošanu būtu noteikt ikgadējā priekšfinansējuma likmi 2 % apmērā. Nosakot šādu priekšfinansējuma likmi, vērā ņem gaidāmo starpposma maksājuma pieprasījumu skaita pieaugumu, izpildes rezerves pievienošanu priekšfinansējuma aprēķināšanas bāzei un 2021.-2027. plānošanas periodā pieejamo jauno priekšfinansējumu.

Tiks grozīts 134. panta 2. punkts, ikgadējo priekšfinansējumu 2021.-2023. gadam nosakot 2 % apmērā. Ikgadējo priekšfinansējumu 2020. gadam paredzēts saglabāt 3 % apmērā. Finansējums 2021.-2023. gada periodam, kas piešķirams ar 2021.-2027. gadā piemērojamo KNR, tiks noteikts jaunajā regulā, un šis grozījums to neietekmē.

Referents uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir pieņemams tikai tad, ja tajā tiek paredzēta likme 2 % apmērā.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ikgadējā priekšfinansējuma korekcija 2021.–2023. gadam

Atsauces

COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

7.9.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

13.9.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

13.9.2018

EMPL

13.9.2018

PECH

13.9.2018

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

13.9.2018

EMPL

27.9.2018

PECH

12.9.2018

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Mirosław Piotrowski

22.11.2018

 

 

 

Aizstātie referenti

Iskra Mihaylova

 

 

 

Izskatīšana komitejā

14.2.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

21.3.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Howarth, Ivana Maletić, Milan Zver

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Stanisław Ożóg

Iesniegšanas datums

25.3.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski

PPE

Franc Bogovič, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. martsJuridisks paziņojums