Procedură : 2018/0322(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0181/2019

Texte depuse :

A8-0181/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/04/2019 - 6.23

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0355

RAPORT     ***I
PDF 174kWORD 56k
25.3.2019
PE 628.433v03-00 A8-0181/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023

(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

Comisia pentru dezvoltare regională

Raportor: Mirosław Piotrowski

PR_COD_1amCom

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023

(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0614),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 177 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C-0396/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 24 ianuarie 2019(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0181/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Articolul 134 – alineatul 2 – liniuța 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„— 2021 - 2023: 1 %.”

„— 2021 - 2023: 2 %.”

(1)

  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

La 7 septembrie 2018, Comisia a prezentat o nouă propunere de modificare a actualului Regulament privind dispozițiile comune (RDC) pentru perioada 2014-2020. Modificarea vizează ratele de prefinanțare pentru anii 2021-2023, în cadrul programelor din perioada 2014-2020. Finanțarea în temeiul RDC în perioada 2021-2027 nu este afectată.

La ratele actuale, prefinanțarea anuală plătită statelor membre generează ordine de recuperare anuale pentru sume mari (de exemplu 6,6 miliarde EUR în 2017). Acest lucru înseamnă că în fiecare an se solicită din partea statelor membre credite de plată destinate să acopere prefinanțarea anuală din bugetul Uniunii, care apoi urmează să fie recuperată într-o măsură considerabilă un an mai târziu.

Cum prefinanțarea anuală este pusă la dispoziție pentru un exercițiu financiar care se întinde pe două exerciții bugetare anuale, suma plătită în exces în anul N ca prefinanțare anuală este lichidată în anul N+1, ceea ce generează fluxuri de plăți inutile.

Prin urmare, pentru perioada 2021-2023, care corespunde ultimilor trei ani ai actualei perioade de punere în aplicare și se suprapune cu următoarea perioadă de punere în aplicare care începe în 2021, Comisia propune ca prefinanțarea anuală să fie redusă. Această abordare derivă din propunerea pentru perioada 2021-2027, când se preconizează să fie plătită numai prefinanțarea inițială, în șase tranșe anuale.

Propunerea Comisiei de a reduce rata prefinanțării anuale pentru perioada 2021-2023 de la 3 % din cuantumul contribuției din partea fondurilor la 1 % este exagerată, iar raportorul Comisiei pentru dezvoltare regională consideră că este mai adecvat să se stabilească o rată anuală de prefinanțare de 2 %, ceea ce corespunde mai bine nevoilor de lichidități pentru punerea în aplicare a programului. Această rată de prefinanțare ține cont de numărul tot mai mare de cereri de plăți intermediare, de adăugarea rezervei de performanță la baza de calcul a prefinanțării și de noua prefinanțare disponibilă în perioada de programare 2021-2027.

Articolul 134 alineatul (2) va fi așadar modificat pentru a fixa prefinanțarea anuală pentru 2021-2023 la 2 %. Prefinanțarea anuală pentru anul 2020 urmează să fie menținută la 3 %. Finanțarea pentru 2021-2023 în temeiul RDC pentru 2021-2027 va fi stabilită de noul regulament și nu este afectată de prezenta modificare.

Raportorul consideră că propunerea Comisiei poate fi acceptată numai cu o rată de prefinanțare de 2 %.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023

Referințe

COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)

Data prezentării la PE

7.9.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

REGI

13.9.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

13.9.2018

EMPL

13.9.2018

PECH

13.9.2018

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

13.9.2018

EMPL

27.9.2018

PECH

12.9.2018

 

Raportori

Data numirii

Mirosław Piotrowski

22.11.2018

 

 

 

Raportori substituiți

Iskra Mihaylova

 

 

 

Examinare în comisie

14.2.2019

 

 

 

Data adoptării

21.3.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

John Howarth, Ivana Maletić, Milan Zver

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Stanisław Ożóg

Data depunerii

25.3.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

19

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski

PPE

Franc Bogovič, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 29 martie 2019Notă juridică