Postup : 2018/0322(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0181/2019

Predkladané texty :

A8-0181/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/04/2019 - 6.23

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0355

SPRÁVA     ***I
PDF 193kWORD 50k
25.3.2019
PE 628.433v03-00 A8-0181/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o úpravu ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023

(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajca: Mirosław Piotrowski

PR_COD_1amCom

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o úpravu ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023

(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0614),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 177 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C‑0396/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 24. januára 2019(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0181/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 134 – odsek 2 – zarážka 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„— 2021 až 2023: 1 %“.

„— 2021 až 2023: 2 %“.

(1)

  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia predložila 7. septembra 2018 nový návrh na zmenu súčasného nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU) na roky 2014 – 2020. Táto zmena sa týka výšky predbežných platieb na roky 2021 – 2023 v rámci programov na roky 2014 – 2020. Financovanie v rámci NSU na roky 2021 – 2027 nie je dotknuté.

Ročné predbežné financovanie vyplatené členským štátom v súčasných sadzbách vedie k ročným príkazom na vymáhanie vo veľkých sumách (napríklad 6,6 mld. EUR v roku 2017). To znamená, že každý rok sa od členských štátov požadujú platobné úvery, aby sa im mohlo vyplatiť ročné predbežné financovanie z rozpočtu Únie, ktorého podstatná časť sa potom musí spätne získať o rok neskôr.

Keďže ročné predbežné financovanie sa poskytuje na účtovný rok rozložený na dva ročné rozpočtové roky, prevyšujúca suma vyplatená v roku N v rámci ročného predbežného financovania sa zúčtuje v roku N+1, čo vedie k zbytočným platobným tokom.

Komisia preto navrhuje znížiť ročné predbežné financovanie na roky 2021 – 2023, ktoré zodpovedajú posledným trom rokom súčasného obdobia vykonávania a prekrývajú sa s ďalším obdobím vykonávania so začiatkom v roku 2021. Tento prístup vyplýva z návrhu na roky 2021 – 2027, v ktorom sa predpokladá, že by sa malo vyplatiť iba počiatočné predbežné financovanie v šiestich ročných tranžiach.

Návrh Komisie na zníženie ročného predbežného financovania na roky 2021 – 2023 z 3 % sumy podpory z fondov na 1 % je príliš ďalekosiahly a spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj sa domnieva, že je vhodnejšie stanoviť ročnú mieru predbežného financovania vo výške 2 % na potreby peňažných tokov pri vykonávaní programov. Táto miera predbežného financovania zohľadňuje očakávaný rastúci počet žiadostí o priebežné platby, pridanie výkonnostnej rezervy do základu na výpočet predbežného financovania a nové predbežné financovanie, ktoré je k dispozícii v rámci programového obdobia 2021 – 2027.

V súvislosti s uvedeným sa upraví článok 134 ods. 2, aby sa stanovilo ročné predbežné financovanie na roky 2021 – 2023 na úrovni 2 %. Ročné predbežné financovanie na rok 2020 sa má zachovať na úrovni 3 %. Financovanie na roky 2021 – 2023 v rámci NSU na roky 2021 – 2027 bude určené novým nariadením a táto zmena naň nebude mať vplyv.

Spravodajca sa domnieva, že návrh Komisie môže byť prijatý len s 2 % úrovňou platieb.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Úprava ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023

Referenčné čísla

COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)

Dátum predloženia v EP

7.9.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

13.9.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

13.9.2018

EMPL

13.9.2018

PECH

13.9.2018

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

13.9.2018

EMPL

27.9.2018

PECH

12.9.2018

 

Spravodajca

       dátum menovania

Mirosław Piotrowski

22.11.2018

 

 

 

Predchádzajúca spravodajkyňa

Iskra Mihaylova

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

14.2.2019

 

 

 

Dátum prijatia

21.3.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Howarth, Ivana Maletić, Milan Zver

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Stanisław Ożóg

Dátum predloženia

25.3.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski

PPE

Franc Bogovič, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 28. marca 2019Právne oznámenie