Postopek : 2018/0322(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0181/2019

Predložena besedila :

A8-0181/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/04/2019 - 6.23

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0355

POROČILO     ***I
PDF 173kWORD 57k
25.3.2019
PE 628.433v03-00 A8-0181/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede prilagoditve letnih predplačil za obdobje 2021–2023

(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

Odbor za regionalni razvoj

Poročevalec: Mirosław Piotrowski

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede prilagoditve letnih predplačil za obdobje 2021–2023

(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2018)0614),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 177 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C-0396/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 24. Januarja 2019(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A8-0181/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 134 – odstavek 2 – alinea 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„– 2021 do 2023: 1 %.

„– 20212023: 2 %“.

(1)

  Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Komisija je 7. septembra vložila nov predlog za spremembo veljavne uredbe o skupnih določbah za obdobje 2014–2020. Ta sprememba se nanaša na stopnje predhodnega financiranja za obdobje 2021–2023 v okviru programov za obdobje 2014–2020. To ne vpliva na financiranje v skladu z uredbo o skupnih določbah za obdobje 2021–2027.

Ob sedanjih stopnjah se zaradi letnih predplačil, izplačanih državam članicam, izdajo letni nalogi za izterjavo za velike zneske (na primer 6,6 milijarde EUR leta 2017). To pomeni, da se od držav članic vsako leto zahtevajo sredstva za odobritve plačil, da se jim iz proračuna Unije izplačajo letna predplačila, ki jih je treba naslednje leto v veliki meri izterjati.

Ker se letna predplačila dajo na voljo za obračunsko leto, ki zajema dve letni proračunski obdobji, se presežni znesek, plačan v letu N kot letno predplačilo, obračuna v letu N+1, kar povzroča nepotrebne plačilne tokove.

Zato Komisija za obdobje 2021–2023, ki ustreza zadnjim trem letom sedanjega obdobja izvajanja in se prekriva z naslednjim obdobjem izvajanja, ki se začne leta 2021, predlaga zmanjšanje letnih predplačil. Ta pristop izhaja iz predloga za obdobje 2021–2027, v katerem naj bi se izvršilo le začetno predplačilo v šestih letnih obrokih.

Predlog Komisije za zmanjšanje stopnje letnega predhodnega financiranja za obdobje 2021–2023 s 3 % zneska podpore iz skladov na 1 % gre predaleč in poročevalec Odbora za regionalni razvoj meni, da je bolj primerno, če se za zahteve glede denarnih tokov za izvajanje programa določi 2-odstotna letna stopnja predhodnega financiranja. S to stopnjo predhodnega financiranja se upošteva pričakovano povečanje števila zahtevkov za vmesna plačila, vključitev rezerve za uspešnost v osnovo za izračun predhodnega financiranja in novo predhodno financiranje, ki bo na voljo v programskem obdobju 2021–2027.

Člen 134(2) bo torej spremenjen, da bi se določilo 2-odstotno letno predhodno financiranje za obdobje 2021–2023. Letno predhodno financiranje za leto 2020 je treba ohraniti na 3 %. Financiranje za obdobje 2021–2023 v skladu z uredbo o skupnih določbah za obdobje 2021–2027 bo določeno z novo uredbo in predlagana sprememba nanj ne vpliva.

Poročevalec meni, da je mogoče predlog Komisije sprejeti le z 2-odstotno stopnjo plačil.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Prilagoditev letnih predplačil za obdobje 2021–2023

Referenčni dokumenti

COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)

Datum predložitve EP

7.9.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

13.9.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

13.9.2018

EMPL

13.9.2018

PECH

13.9.2018

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

13.9.2018

EMPL

27.9.2018

PECH

12.9.2018

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Mirosław Piotrowski

22.11.2018

 

 

 

Nadomeščeni poročevalci/-ke

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)

 

 

 

Obravnava v odboru

14.2.2019

 

 

 

Datum sprejetja

21.3.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

John Howarth, Ivana Maletić, Milan Zver

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Stanisław Ożóg

Datum predložitve

25.3.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

19

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Matthijs van Miltenburg

ECR

Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski

PPE

Franc Bogovič, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 28. marec 2019Pravno obvestilo