Förfarande : 2018/0322(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0181/2019

Ingivna texter :

A8-0181/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/04/2019 - 6.23

Antagna texter :

P8_TA(2019)0355

BETÄNKANDE     ***I
PDF 167kWORD 55k
25.3.2019
PE 628.433v03-00 A8-0181/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller en justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023

(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

Utskottet för regional utveckling

Föredragande: Mirosław Piotrowski

PR_COD_1amCom

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller en justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023

(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0614),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 177 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C-0396/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 24 januari 2019(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A8-0181/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Artikel 1 – led b

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 134 – punkt 2 – strecksats 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

“— 2021–2023: 1 %.”

“— 2021–2023: 2 %.”

(1)

  Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Den 7 september lade kommissionen fram ett nytt förslag om ändring av förordningen om gemensamma bestämmelser för 2014–2020. Denna ändring avser förfinansieringsnivåerna för åren 2021–2023 inom ramen för programmen för 2014–2020. Finansieringen enligt förordningen om gemensamma bestämmelser för 2021–2027 påverkas inte.

Med den nuvarande förfinansieringsnivån leder utbetalningen av den årliga förfinansieringen till medlemsstaterna till betydande årliga betalningskrav (till exempel 6,6 miljarder euro 2017). Detta innebär att medel begärs varje år från medlemsstaterna så att den årliga förfinansieringen kan betalas ut till dem från unionsbudgeten, för att sedan, ett år senare, i stor utsträckning krävas tillbaka.

Eftersom den årliga förfinansieringen tillhandahålls för ett räkenskapsår som sträcker sig över två budgetår kommer det överskjutande belopp som utbetalats under år n som årlig förfinansiering att avräknas under år n+1, vilket leder till onödiga betalningsflöden.

Kommissionen föreslår därför att den årliga förfinansieringen ska minskas för 2021–2023, som motsvarar de tre sista åren av den innevarande genomförandeperioden och överlappar med nästa genomförandeperiod, som inleds 2021. Denna ansats är en följd av förslaget för perioden 2021–2027, där man avser att betala ut endast en inledande förfinansiering i sex årliga delbetalningar.

Kommissionens förslag avseende en minskning av den årliga förfinansieringen för 2021–2023 från 3 % av stödet från fonderna till 1 % är alltför långtgående. Föredraganden för utskottet för regionalutveckling anser att det för kassaflödesbehoven vid genomförandet av programmen vore lämpligare att fastställa en årlig förfinansieringsnivå på 2 %. En sådan förfinansieringsnivå tar hänsyn till det förväntat ökade antalet ansökningar om mellanliggande betalningar, tillägget av resultatreserven till det belopp som ligger till grund för beräkningen av förfinansiering, och den nya förfinansiering som är tillgänglig för programperioden 2021–2027.

Med anledning av detta kommer artikel 134.2 att ändras för att fastställa den årliga förfinansieringen för 2021–2023 till 2 %. Den årliga förfinansieringen för 2020 ska bibehållas på 3 %. Finansieringen för 2021–2023 enligt förordningen om gemensamma bestämmelser för 2021–2027 kommer att fastställas i den nya förordningen och påverkas inte av denna ändring.

Föredraganden anser att kommissionens förslag kan accepteras endast om finansieringsnivån fastställs till 2 %.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023

Referensnummer

COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)

Framläggande för parlamentet

7.9.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

13.9.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

13.9.2018

EMPL

13.9.2018

PECH

13.9.2018

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

13.9.2018

EMPL

27.9.2018

PECH

12.9.2018

 

Föredragande

       Utnämning

Mirosław Piotrowski

22.11.2018

 

 

 

Tidigare föredragande

Iskra Mihaylova

 

 

 

Behandling i utskott

14.2.2019

 

 

 

Antagande

21.3.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

John Howarth, Ivana Maletić, Milan Zver

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Stanisław Ożóg

Ingivande

25.3.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski

PPE

Franc Bogovič, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 28 mars 2019Rättsligt meddelande