Процедура : 2019/2003(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0182/2019

Внесени текстове :

A8-0182/2019

Разисквания :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Гласувания :

PV 28/03/2019 - 8.8

Приети текстове :

P8_TA(2019)0326

ДОКЛАД     
PDF 501kWORD 155k
25.3.2019
PE 636.229v02-00 A8-0182/2019

относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2020 година

(2019/2003(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Владимир Манка

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2020 година

(2019/2003(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(1),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2017 г. относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 април 2018 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2019 година(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2018 г. относно мерките за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 24 октомври 2018 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2018 г. относно позицията на Съвета относно втория проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2019 г. относно интегрирането на принципа на равенство между половете в Европейския парламент(10),

–  като взе предвид доклада на генералния секретар до Бюрото относно изготвянето на предварителния проект на бюджетна прогноза на Европейския парламент за финансовата 2020 година,

–  като взе предвид предварителния проект на бюджетна прогноза, изготвен от Бюрото на 25 март 2019 г. съгласно член 25, параграф 7 и член 96, параграф 1 от Правилника за дейността на Европейския парламент,

–  като взе предвид проекта на бюджетна прогноза, изготвен от комисията по бюджети съгласно член 96, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент,

–  като взе предвид член 96 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0182/2019),

А.  като има предвид, че тази процедура е петата пълна бюджетна процедура, провеждана в рамките на новия парламентарен мандат и на седмата година от многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014 – 2020 г.;

Б.  като има предвид, че бюджетът за 2020 г., предложен в доклада на генералния секретар, се изготвя в контекста на годишно увеличение (инфлация и действително увеличение) на тавана по функция V, което осигурява повече възможности за растеж и инвестиции, както и за продължаване на прилагането на политики за постигане на икономии и повишаване на ефикасността;

В.  като има предвид, че някои от приоритетните цели, предложени от генералния секретар за бюджета за 2020 г., са: осигуряването на необходимите ресурси за първата пълна година след избирането на нов Парламент и нова Комисия, както и обезпечаването на ресурси за приоритетни проекти за провеждане на диалог с гражданите, за многогодишните строителни проекти, сигурността и развитието на информационните технологии;

Г.  като има предвид, че генералният секретар предложи бюджет в размер на 2 068 530 000 EUR за предварителния проект на бюджетна прогноза на Парламента за 2020 г., което представлява общо увеличение с 3,58% спрямо бюджета за 2019 г. и 18,38% от функция V на МФР за периода 2014 – 2020 г.;

Д.  като има предвид, че почти две трети от бюджета са разходи, обвързани с индексация, отнасящи се главно за възнагражденията, пенсиите, медицинските разходи и надбавките за действащите и пенсионираните членове (21%) и служители (35%) на Парламента, както и за сградите (13%), като те се коригират съгласно Правилника за длъжностните лица и Устава на членовете на Европейския парламент, в съответствие със специфична за секторите индексация или процента на инфлация;

Е.  като има предвид, че още в своята резолюция от 29 април 2015 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2016 година(11) Парламентът подчерта, че бюджетът следва да се постави на реалистична основа и да съответства на принципите на бюджетна дисциплина и добро финансово управление; отбелязва, че еднократните суми са полезен и широко признат инструмент за добавяне на гъвкавост и прозрачност;

Ж.  като има предвид, че бюджетът на Европейския парламент следва да гарантира неговите пълни законодателни правомощия и да създава условия за правилното му функциониране;

З.  като има предвид, че доверието в Парламента, като подразделение на бюджетния орган, донякъде зависи от способността му да управлява собствените си разходи и от способността му да развива демокрацията на равнището на Съюза;

И.  като има предвид, че 2020 г. ще бъде първата пълна година след изборите и следователно – годината на възстановяване на нормалния ритъм на основните политически и спомагателни дейности;

Й.  като има предвид, че Фондът за доброволно пенсионно осигуряване беше създаден през 1990 г. с Правилника на Бюрото за допълнителната (доброволна) пенсионна схема(12);

К.  като има предвид, че на 16 юни 1999 г. Сметната палата публикува становище № 5/99 относно пенсионния фонд и пенсионната схема за членовете на Европейския парламент;

Обща рамка

1.  подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2020 г. следва да се запази под 20% от тавана на функция V; отбелязва, че равнището на бюджетната прогноза за 2020 г. съответства на 18,22%, което е по-малко от постигнатия през 2019 г. процент (18,51%) и е най-ниският дял от функция V за повече от 15 години;

2.  подчертава, че по-голямата част от бюджета на Парламента се определя от нормативно установени или договорни задължения и подлежи на годишна индексация;

3.  одобрява споразумението, постигнато при помирителната процедура между Бюрото и комисията по бюджети, проведена на 19 март 2019 г. с цел определяне на увеличението на бюджета за 2019 г. на 2,68%, което съответства на общо равнище на бюджетната прогноза за 2020 г. в размер на 2 050 430 000 EUR, намаляване на равнището на разходите в предварителния проект на бюджетна прогноза, одобрен от Бюрото на 11 март 2019 г., с 18,1 милиона евро и съответно намаляване на предложените бюджетни кредити по следните бюджетни редове:

1004 – Обикновени пътни разноски; 1200 – Възнаграждения и надбавки; 1402 – Друг персонал – Шофьори в Генералния секретариат; 2007 – Строителство на сгради и оборудване на помещения; 2022 – Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите; 2024 – Потребление на енергия; 2101 – Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата – инфраструктура; 212 – Обзавеждане; 214 – Техническо оборудване и инсталации; 300 – Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа; 302 – Разходи за приеми и представителни разходи; 3040 – Различни разходи във връзка с вътрешни заседания; 3042 – Заседания, конгреси, конференции и делегации; 422 – Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП;

осигурява бюджетни кредити в размер на 140 000 EUR за позиция 1650 – Медицинско обслужване, 160 000 EUR за позиция 320 – Придобиване на експертен опит и 400 000 EUR за позиция 3211 – Център на научните медии; приветства факта, че тези промени бяха приети от Бюрото на 25 март 2019 г.;

4.  препоръчва службите на Парламента да въведат промяната в забележките по позиция 1650 – Медицинско обслужване, тъй като допълнителните бюджетни кредити в размер на 140 000 EUR са предназначени за покриване на разходите, свързани с назначаването на медиатор и на психолог за превенция и борба срещу психическия и сексуалния тормоз, както и по позиция 320 – Придобиване на експертен опит, тъй като допълнителните бюджетни кредити в размер на 160 000 EUR са предназначени за покриване на разходите, свързани с експертни познания и експерти в областта на превенцията, разследването и борбата срещу психическия и сексуалния тормоз;

5.  отбелязва, че прогнозата по отношение на оттеглянето на Обединеното кралство се основава на организирано оттегляне със споразумение, на базата на одобрено споразумение за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС, и на одобрението на политическата декларация от Европейския съвет от 25 ноември 2018 г., съгласно която Обединеното кралство ще участва в бюджета на Съюза до 2020 г.; отбелязва, че повечето икономии в резултат на оттеглянето вече са включени в бюджета за 2019 г. и че за 2020 г. ще има само малко намаление на определени разходи поради намаляването на броя на членовете на ЕП с 46 души;

6.  отбелязва, че в случай че Обединеното кралство не напусне Съюза или напусне без споразумение, предложените бюджетни кредити могат да бъдат коригирани в хода на бюджетната процедура от Бюрото, от комисията по бюджети или от пленарното заседание;

7.  подчертава, че основните функции на Парламента са да приема законодателство заедно със Съвета и да взема решения относно бюджета на Съюза, да представлява гражданите и да упражнява контрол върху работата на другите институции на Съюза;

8.  подчертава ролята на Парламента за изграждането на европейско политическо съзнание и за насърчаване на ценностите на Съюза;

9.  подчертава, че по отношение на предложението на генералния секретар трябва да се предвидят някои икономии, за да може предложението за увеличение на средствата да се приближи до очакваното общо равнище на инфлация за 2020 г., както и че силно се насърчават всякакви усилия, насочени към по-ефикасно и прозрачно използване на публичните средства;

Прозрачност и точност

10.  отбелязва увеличената прозрачност при изготвянето на доклада на генералния секретар, като предоставянето на допълнителна информация относно средносрочното и дългосрочното планиране, инвестициите, нормативните задължения, административните разходи и методологията, както беше поискано от бюджетния орган;

11.  изисква бюджетът на Парламента за 2020 г. да бъде реалистичен и точен по отношение на определянето на потребностите и съответните разходи, необходими за тях, за да се избегне, доколкото е възможно, завишено бюджетиране;

12.  подчертава, че следва да се направи всичко възможно, за да се гарантира, че общите бюджетни средства и наличният персонал на Парламента се използват по възможно най-рентабилен начин, за да могат институцията и нейните членове успешно да изпълняват основната си мисия във връзка със законодателството; припомня, че това предполага внимателно да се планират и организират методите на работа, и по възможност – да се обединяват функции и структури, за да се избегнат ненужната бюрокрация, припокриването на функции и дублирането на усилия и ресурси;

Провеждане на диалог с гражданите

13.  приветства откриването на центровете „Europa Experience“ – изложбени пространства, които възпроизвеждат успешната концепция на Парламентариума в Брюксел в по-малък мащаб; отбелязва, че за 2020 г. в бюрата за връзка е предвидено инсталирането на пет нови центъра „Europa Experience“;

14.  отбелязва, че сумата, предвидена в бюджета за откриването на пет нови центъра „Europa Experience“ в бюрата за връзка, покрива самата изложбена инфраструктура, управлявана от Генералната дирекция за комуникация, но не и изложбените пространства; изисква допълнителни подробности относно размера на всички очаквани разходи преди четенето на бюджета в Парламента през есента на 2019 г.;

15.  отбелязва създаването на поредица от подвижни инсталации, които ще обикалят държавите членки, за да доближат Съюза до гражданите;

Политика в областта на сградния фонд и транспорта

16.  призовава отново за прозрачен процес на вземане на решения относно политиката в областта на сградния фонд въз основа на ранно предоставяне на информация, като се спазват надлежно разпоредбите на член 266 от Финансовия регламент;

17.  изразява несъгласие с продължаващата практика на „сборен трансфер“ в края на годината, с цел да се осигурят финансови средства за текущите строителни проекти; подчертава, че този „сборен трансфер“ се осъществява систематично по отношение на едни и същи глави и дялове, както и често – за едни и същи бюджетни редове, и си задава въпроса дали тяхната завишена оценка не е програмирана, с цел да се генерират средства за финансирането на политиката на ЕП в областта на сградния фонд; счита, че политиката в областта на сградния фонд следва да бъде финансирана по прозрачен начин от предназначените за нея бюджетни редове;

18.  препоръчва при планирането на годишния бюджет за всички сгради да се определят средства за разходите по поддръжка и ремонт, съответстващи на 3% от общите разходи за нови сгради, като част от една редовна и далновидна политика в областта на сградния фонд; подчертава необходимостта от стратегия за сградния фонд, която да гарантира ефективност на разходите, и подчертава потенциалните ползи, произтичащи от близостта на сградите, например полезни взаимодействия чрез споделянето на административни функции, офис пространство и разпределение на помещенията;

19.  отбелязва, че приемането на цялото източно крило на новата сграда „Конрад Аденауер“ и нанасянето в него са предвидени за 2020 г. и отбелязва, че веднага след това ще започне работата по новото западно крило; отбелязва, че следва да се предвидят разходи за управлението на проекта на финалните етапи от строителството, например за значителната работа по преместването, първоначалното обзавеждане и наблюдението във връзка със сигурността на строителния обект;

20.  отбелязва, че разходите за наем и поддръжка на всички съществуващи сгради в Люксембург все още се предвиждат в бюджета за цялата година, с оглед на факта, че преместването от съществуващите сгради може да се извършва само постепенно; изисква от генералния секретар да представи подробности относно постепенното преместване и да обясни защо не е възможно генерирането на икономии още през 2020 г.;

21.  отправя искане за допълнителни подробности относно подготвителните технически работи, включително прехвърлянето в други сгради на някои функционалности, например тези, които понастоящем са базирани в сградата „Пол-Анри Спак“ (PHS); изисква на комисията по бюджети да се предоставят подробни прогнози и разчет на разходите в това отношение, преди четенето на бюджета на Парламента през есента на 2019 г.;

22.  поставя под въпрос твърде високите разходи, предложени за някои подобрения, а именно: изграждането на зали за семинари за посетители в сградата „Атриум“ (8,720 милиона евро), мултифункционалното пространство в зоната на еспланадата (2,610 милиона евро), създаването на стол на самообслужване в сградата „Салвадор де Мадариага“ в Страсбург (1,9 милиона евро); призовава генералния секретар да представи на комисията по бюджети цялата информация относно тези решения преди четенето на бюджета в Парламента през есента на 2019 г.;

23.  счита, че следва да бъдат постигнати допълнителни икономии по отношение на разходите за обзавеждане на кабинетите на членовете на ЕП и техните сътрудници, като се има предвид пълното обновяване на тези кабинети в началото на мандата през 2019 г.;

24.  изразява загриженост относно намеренията на Парламента да разшири своята дейност и дипломатическо присъствие в Индонезия (Джакарта), Етиопия (Адис Абеба) и Съединените щати (Ню Йорк); изразява съжаление, че въпреки липсата на всеобхватен анализ за разходите и ползите, както и на допълнително уточняване на аргументите за избора на тези конкретни места, Бюрото се съгласи с предложението, както и с назначаването на настоящия директор на представителството на Парламента във Вашингтон на новата длъжност „директор на представителството в Джакарта“; следователно настоятелно призовава генералния секретар да посочи засегнатите бюджетни редове и да изясни тази непрозрачна ситуация, като обясни процеса на вземане на решение относно тези различни места и назначаването на новия директор на представителството в Джакарта; счита, че междувременно изпълнението на това решение трябва да бъде спряно;

25.  счита, че потенциални икономии за бюджета на Парламента могат да бъдат постигнати чрез определянето на едно седалище; припомня анализа на Европейската сметна палата от 2014 г., според който разходите във връзка с географската разпръснатост на Парламента се оценяват на 114 милиона евро годишно; припомня освен това, че 78% от командировките на щатните служители на Парламента са свързани с географската разпръснатост на Парламента, а въздействието върху околната среда е между 11 000 и 19 000 тона емисии на CO2; призовава следователно за изготвяне на пътна карта за едно седалище;

Сигурност

26.  отбелязва, че бюджетът за 2020 г. ще включва последните траншове от съществените инвестиции, започнали през 2016 г. с цел значително подобряване на сигурността на Парламента; посочва, че тези проекти обхващат различни области, свързани основно със сградите, оборудването и служителите, но и с подобрения в областта на киберсигурността и сигурността на комуникациите;

27.  подчертава, че проектът iPACS ще предостави на Парламента модерна и интегрирана технология за сигурност, за да се премахнат оставащите слабости в областта на сигурността на сградите, а 2020 г. ще бъде петата и последна година от изпълнението му; приканва генералния секретар да обобщи подробно всички свързани със сигурността на сградите разходи от 2016 г. насам;

28.  счита, че ИТ инструментите са важни инструменти за работата на членовете и служителите на ЕП, които обаче може да са уязвими на кибератаки; поради това приветства подсилването през последните две години на екипа за дейности в областта на киберсигурността, и по-специално факта, че след установяването на нормален ритъм на работа и продължаване на изпълнението на плана за действие в областта на киберсигурността, съответният бюджет ще се увеличава само за компенсиране на инфлацията;

29.  приветства усилията за подобряване на услугите за членовете на ЕП чрез непрекъснато инвестиране в разработването на ИТ приложения, продължаване на програмата за електронен парламент, научноизследователската и развойната дейност във връзка с машинното самообучение с програмата за преводачески памети и многогодишния проект за техническо управление на конферентните зали; изисква повече информация относно общата сума, изразходвана през последните години за тези програми; отбелязва дългосрочното и постепенно изпълнение на тези проекти с цел да се разпределят разходите в различни финансови години;

30.  изисква от Бюрото да работи по техническо решение, което да осигури възможност на членовете на ЕП да упражняват своето право на глас, когато ползват отпуск по майчинство, бащинство или болест;

Въпроси, свързани с членовете на ЕП и с акредитираните парламентарни сътрудници

31.  счита, че социалните и пенсионните права на акредитираните парламентарни сътрудници следва да се зачитат; във връзка с това отново призовава за осъществимо решение за акредитираните парламентарни сътрудници, които, след като в края на настоящия мандат ще са работили без прекъсване в продължение на два парламентарни мандата, няма да получат право на достъп до европейската пенсионноосигурителна схема при достигането на пенсионна възраст, тъй като няма да им достига прослужено време за необходимите десет години стаж съгласно Правилника за длъжностните лица, поради проведените по-рано избори през 2014 г. и забавеното валидиране на новите договори на акредитираните парламентарни сътрудници вследствие на голямата работна натовареност през периода след изборите през 2009 г.; призовава следователно генералния секретар да представи нови практични и надеждни предложения, насочени към окончателното решаване на този проблем;

32.  отбелязва преразглеждането на размера на надбавките за акредитирани парламентарни сътрудници във връзка с техните командировки между трите места на работа на Парламента; припомня обаче многократно приеманото свое искане към Бюрото за предприемане на действия за пълно хармонизиране на размера на надбавките, отпускани във връзка с командировките между трите места на работа на Парламента, между длъжностните лица, другите служители и акредитираните парламентарни сътрудници считано от следващия законодателен мандат;

33.  приветства решението относно стажантите към членовете на ЕП, взето от Бюрото на 10 декември 2018 г.; изисква техническите аспекти на това решение да бъдат финализирани, за да може то да влезе в сила на 2 юли 2019 г.; подчертава, че възнагражденията на стажантите следва да покриват най-малко разходите им за живот;

34.  очаква службите за писмени преводи на Парламента да изпълняват основната си функция да подкрепят европейското законодателство и членовете на ЕП при изпълнението на техните задължения, като осигуряват висококачествени преведени документи в рамките на устойчива стратегия за бъдещето;

35.  изразява отново своята загриженост във връзка с допълнителните разходи за устен превод на устните обяснения на вот по време на пленарните заседания; настоятелно призовава генералния секретар да представи подробна разбивка на разходите, свързани с устните обяснения на вот; припомня, че членовете на ЕП, които желаят да обяснят вота си или да повдигнат въпроси, свързани с изразени от техните избиратели опасения, разполагат с алтернативи, като писменото обяснение на вот, както и различни средства за комуникация с обществеността; счита при тези обстоятелства, че за да се постигнат значителни икономии, устното обяснение на вота може да бъде отменено;

36.  припомня Устава на членовете на ЕП, където в член 27, параграфи 1 и 2 е посочено, че „[д]оброволният пенсионен фонд, създаден от Парламента[,] се запазва след влизането в сила на настоящия устав за членове или бивши членове на Европейския парламент, които имат права или правни очаквания по отношение на този фонд“ и че „[п]ридобитите права и правни очаквания се запазват изцяло“; призовава генералния секретар и Бюрото да спазват изцяло Устава на членовете на ЕП и спешно да изготвят с пенсионния фонд ясен план за поемане и изпълнение от Парламента на неговите задължения и отговорности за схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на ЕП; отново изисква от Европейската сметна палата да разгледа Фонда за доброволно пенсионно осигуряване на членовете на ЕП и изисква от нея да проучи начините за гарантиране на устойчиво финансиране на Фонда за доброволно пенсионно осигуряване в съответствие с разпоредбите на Устава на членовете на ЕП, като същевременно осигури пълна прозрачност;

37.  отново призовава за прозрачност по отношение на надбавката за общи разходи за членовете на ЕП; изразява съжаление, че Бюрото не въведе повече прозрачност и отчетност в това отношение;

Въпроси, свързани с персонала

38.  счита, че в период, в който финансовите и човешките ресурси, с които разполагат институциите на Съюза, е вероятно да стават все по-ограничени, е важно да се определят областите, включително, но не само, услугите в областта на ИТ и сигурността, услугите за устен и писмен превод или шофьорската служба, при които полезните взаимодействия между административните функции биха могли да бъдат увеличени, като се използва опитът на Парламента и на другите институции на Съюза и като се вземат изцяло предвид трудностите, свързани с управлението, и различията по отношение на мащаба при създаването на справедливи споразумения за сътрудничество;

39.  приветства съществуващите споразумения за сътрудничество между Парламента, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет с цел определяне на други области, в които е възможно споделяне на административни функции; приканва генералния секретар да направи оценка на съществуващото сътрудничество между институциите на Съюза, за да се открият възможности за допълнителни полезни взаимодействия и икономии;

40.  поддържа принципа на достъпност за всички граждани; призовава генералния секретар, в съответствие с исканията, приети от пленарното заседание, за въвеждането на международен превод на жестомимичен език за всички пленарни разисквания, да направи анализ на осъществимостта;

41.  припомня препоръките от резолюциите на Парламента от 26 октомври 2017 г., 11 септември 2018 г. и 15 януари 2019 г. относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в Съюза, както и относно мерките за предотвратяване и борба срещу психичния и сексуалния тормоз; изисква подкрепа за покриване на разходите във връзка с външната експертна оценка, която е необходима за разширяване на външния одит, така че да включва и консултативния комитет за служителите на Парламента за превенция на тормоза; изисква бюджетни кредити за покриване на пълното изпълнение на стъпките за реформа на Европейския парламент, споменати в пътната карта за борба срещу сексуалния тормоз, включително чести обучения относно борбата срещу тормоза за всички служители, акредитирани парламентарни сътрудници и членове на ЕП; счита освен това, че са необходими бюджетни кредити за покриване на разходите за медиатори и други експерти, които са компетентни да предотвратяват и управляват случаите на тормоз в рамките на Парламента, заедно с мрежата от доверени съветници и настоящи структури;

42.  препоръчва по-честото използване на видеоконферентна връзка и други технологии с цел опазване на околната среда и пестене на ресурси, по-специално чрез намаляване на командировките на служителите между трите места на работа;

Други въпроси

43.  счита, че процедурата за приемане на бюджетната прогноза на Парламента следва да бъде преразгледана, като се вземе предвид документът за текущите дейности, изготвен от работната група относно вътрешната бюджетна процедура на Парламента, като се зачита желанието на политическите групи за опростяване на настоящата процедура, повишаване на ефективността ѝ чрез намаляване на работното натоварване на членовете на ЕП и на служителите, както и за повишаване на нейната прозрачност и изясняване на отговорностите между участниците; припомня, че съгласно действащата процедура комисията по бюджети изпълнява едни и същи задачи два пъти – по време на пролетната фаза (съгласуване с Бюрото за приемане на бюджетната прогноза на Парламента) и през есента (внасяне на бюджетни изменения), което води до провеждането на по-голям брой заседания, изготвянето на документи и свързани с тях разходи (писмен превод, устни преводачи и др.);

44.  призовава за поддържане на подходящо финансиране на Европейския център на научните медии, за сътрудничество с телевизионни канали, социални мрежи и други партньори за целите на обучението на млади журналисти, особено във връзка с новите научни и технологични развития и основаните на факти рецензирани новини;

45.  призовава генералния секретар и Бюрото да изградят култура на основано на изпълнението бюджетиране и екологична устойчивост в администрацията на Парламента и подход на оптимизация на управлението, с цел повишаване на ефикасността, намаляване на административните формалности и ограничаване на бюрокрацията във вътрешната работа на институцията; подчертава, че оптимизирането на управлението означава непрекъснато усъвършенстване на работната процедура благодарение на опростяването и опита на административния персонал;

o

o  o

46.  приема бюджетната прогноза за финансовата 2020 година;

47.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и бюджетната прогноза съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 15.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2017)0417.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2018)0182.

(7)

Приети текстове, P8_TA(2018)0331.

(8)

Приети текстове, P8_TA(2018)0404.

(9)

Приети текстове, P8_TA(2018)0503.

(10)

Приети текстове, P8_TA(2019)0010.

(11)

Приети текстове, P8_TA(2015)0172.

(12)

Текстове, приети от Бюрото, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА

2020 г.

Вноска на Европейския съюз за финансиране на разходите

на Европейския парламент за финансовата 2020 година

Наименование

Сума

 

 

Разходи

2 050 430 000

Собствени ресурси

172 219 530

Дължима вноска

1 878 210 470

ПРИХОДНА ЧАСТ

Дял - Глава - Статия - Позиция

Наименование

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

4

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

4 0

ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

4 0 0

Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членовете на институцията, длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия

81 078 390

81 667 700

76 061 342

4 0 3

Постъпления от временните вноски от възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

p.m.

p.m.

17.646

4 0 4

Постъпления от специалния налог и от налога за солидарност върху възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

11 952 408

11 657 200

11 423 556

Глава 4 0 – Общо

93 030 798

93 324 900

87 502 544

4 1

ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

4 1 0

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

69 127 732

68 453 000

67 099 173

4 1 1

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

10 000 000

9 200 000

7 653 892

4 1 2

Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

10 000

10 000

37 595

Глава 4 1 – Общо

79 137 732

77 663 000

74 790 660

4 2

ДРУГИ ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

4 2 1

Вноски на членовете на Парламента към пенсионноосигурителната схема за прослужено време

p.m.

p.m.

0

Глава 4 2 — Общо

p.m.

p.m.

0

Дял 4 – Общо

172 168 530

170 987 900

162 293 204

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ (ДОСТАВКА НА СТОКИ) И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

5 0 0

Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки)

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Постъпления от продажбата на превозни средства

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Постъпления от продажбата на други движими вещи

p.m.

p.m.

0

5 0 0 2

Приходи от доставката на стоки за други институции или органи — целеви приходи

p.m.

p.m.

0

5 0 1

Приходи от продажбата на сгради и земя – целеви приходи

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми

p.m.

p.m.

0

Глава 5 0 – Общо

p.m.

p.m.

0

5 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМ

p.m.

 

 

5 1 1

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество и възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем

p.m.

p.m.

0

5 1 1 0

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи

p.m.

p.m.

0

5 1 1 1

Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем — целеви приходи

p.m.

p.m.

0

Глава 5 1 – Общо

 

 

 

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

5 2 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

50 000

50 000

0

Глава 5 2 – Общо

50 000

50 000

0

5 5

ПРИХОДИ ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА

5 5 0

Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи

p.m.

p.m.

0

5 5 1

Приходи от трети лица във връзка с предоставени услуги или извършена работа по тяхно искане — целеви приходи

p.m.

p.m.

0

Глава 5 5 – Общо

p.m.

p.m.

0

5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 7 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

p.m.

p.m.

0

5 7 1

Приходи с определено предназначение — доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция — целеви приходи

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Възстановяване на разходи за социално обслужване, направени за сметка на друга институция

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията

p.m.

p.m.

0

Глава 5 7 – Общо

p.m.

p.m.

0

5 8

РАЗНИ ПЛАЩАНИЯ

5 8 1

Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи

p.m.

p.m.

0

Глава 5 8 – Общо

p.m.

p.m.

0

Дял 5 – Общо

50 000

50 000

0

6

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОГРАМИ НА СЪЮЗА

6 6

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ

6 6 0

Други вноски и възстановени суми

p.m.

p.m.

0

6 6 0 0

Други вноски и възстановени суми

p.m.

p.m.

0

Глава 6 6 – Общо

p.m.

p.m.

0

Дял 6 – Общо

p.m.

p.m.

0

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0 0

Разни приходи

1 000

1 000

920 241

Глава 9 0 – Общо

1 000

1 000

920 241

Дял 9 – Общо

1 000

1 000

920 241

ВСИЧКО ОБЩО

172 219 530

171 038 900

163 213 445

РАЗХОДНА ЧАСТ

Обобщена справка за бюджетните кредити (2020 и 2019 г.) и за изпълнението (2018 г.)

Дял Глава

Наименование

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

1

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 0

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

218 824 000

225 554 051

208 099 582

1 2

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

722 047 000

681 825 381

652 349 114

1 4

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

169 627 000

144 622 887

154 757 192

1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

22 478 000

20 662 000

15 500 166

Дял 1 – Общо

1 132 976 000

1 072 664 319

1 030 706 054

2

СГРАДИ, МЕБЕЛИРОВКА, ОБОРУДВАНЕ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

228 140 000

225 411 000

240 603 149

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ

175 644 000

178 585 200

165 713 025

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

6 834 000

8 610 500

4 971 333

Дял 2 – Общо

410 618 000

412 606 700

411 287 508

3

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

3 0

ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

34 151 500

34 120 000

33 677 487

3 2

ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

131 335 500

123 823 300

138 969 216

Дял 3 – Общо

165 487 000

157 943 300

172 646 702

4

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

4 0

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

128 000 000

133 700 000

112 329 060

4 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪТРУДНИЦИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

207 433 000

208 819 943

207 068 303

4 4

ЗАСЕДАНИЯ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА НАСТОЯЩИ И БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕП

480 000

460 000

440 000

Дял 4 – Общо

335 913 000

342 979 943

319 837 363

5

ОРГАН ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ И КОМИТЕТ ОТ НЕЗАВИСИМИ ИЗТЪКНАТИ ЛИЧНОСТИ

5 0

РАЗХОДИ НА ОРГАНА ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ И КОМИТЕТА ОТ НЕЗАВИСИМИ ИЗТЪКНАТИ ЛИЧНОСТИ

285 000

280 000

p.m.

Дял 5 – Общо

285 000

280 000

p.m.

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

5 151 000

10 504 000

p.m.

10 3

РЕЗЕРВ ЗА РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕС

p.m.

p.m.

p.m.

10 4

РЕЗЕРВ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА

p.m.

p.m.

p.m.

10 5

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СГРАДИ

p.m.

p.m.

p.m.

10 6

РЕЗЕРВ ЗА ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

10 8

РЕЗЕРВ ЗА EMAS

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 10 – Общо

5 151 000

10 504 000

0

ВСИЧКО ОБЩО

2 050 430 000

1 996 978 262

1 934 477 627

РАЗДЕЛ I — ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Приходи — Собствени ресурси

Дял 4 — Приходи от лица, работещи в институциите и другите органи на Съюза

Глава 4 0 — Данъци и други удръжки

Статия 4 0 0 — Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членовете на институцията, длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия

Цифри

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

81 078 390

81 667 700

68 279 422,00

Правно основание

Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него.

Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на условията и процедурата за данъчно облагане в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).

Статия 4 0 3 — Постъпления от временните вноски от възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

Цифри

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

16 522,00

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 66а от него във версията, която беше в сила до 15 декември 2003 г.

Статия 4 0 4 — Постъпления от специалния налог и от налога за солидарност върху възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

Цифри

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

11 952 408

11 657 200

10 180 740,00

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 66а от него.

Глава 4 1 — Вноски към пенсионноосигурителната схема

Статия 4 1 0 — Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

Цифри

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

69 127 732

68 453 000

59 746 972,00

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 83, параграф 2 от него.

Статия 4 1 1 — Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

Цифри

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

10 000 000

9 200 000

7 319 954,00

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 4, член 11, параграфи 2 и 3 и приложение VIII, член 48 от него.

Статия 4 1 2 — Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

Цифри

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

10 000

10 000

33 059,00

Глава 4 2 — Други вноски към пенсионноосигурителната схема

Статия 4 2 1 — Вноски на членовете на Парламента към пенсионноосигурителната схема за прослужено време

Цифри

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

0,—

Правно основание

Правилник за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент, и по-специално приложение III към него.

Дял 5 — Приходи от административната дейност на институцията

Глава 5 0 — Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки) и недвижимо имущество

Статия 5 0 0 — Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки)

Позиция 5 0 0 0 — Постъпления от продажбата на превозни средства

Цифри

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тази позиция е предназначена за вписване на приходите от продажбата или връщането на превозни средства, принадлежащи на институцията.

Позиция 5 0 0 1 — Постъпления от продажбата на други движими вещи

Цифри

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тази позиция е предназначена за вписване на приходите от продажбата или връщането на движимо имущество, различно от превозни средства, принадлежащо на институцията.

Позиция 5 0 0 2 — Приходи от доставката на стоки за други институции или органи — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

 

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 0 1 – Приходи от продажбата на сгради и земя – целеви приходи

Цифри

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходите от продажбата на недвижимо имущество, принадлежащо на институцията.

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 0 2 — Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми

Цифри

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

В тази статия се записват също така приходите от продажбата на подобни продукти на електронен носител.

Глава 5 1 — Постъпления от наем

Статия 5 1 1 — Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество и възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем

Позиция 5 1 1 0 — Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

1 724 805,00

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Подробната информация за разходите и приходите от заеми, отдаване под наем или от предоставяне на услуги по тази бюджетна позиция е дадена като приложение към настоящия бюджет.

Позиция 5 1 1 1 — Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

47 659,00

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Глава 5 2 — Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви

Статия 5 2 0 — Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

Цифри

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

50 000

50 000

1 111,00

Забележки

В тази статия се записват приходите от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията.

Глава 5 5 — Приходи от постъпленията от предоставени услуги и извършена работа

Статия 5 5 0 — Приходи от доставката на стоки, услуги и строителни работи за други отдели в рамките на дадена институция на Съюза или други институции или органи на Съюза, включително възстановените от други институции или органи на Съюза средства за командировъчни разходи, изплатени от тяхно име — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

4 158 219,00

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 5 1 — Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или извършена работа по тяхно искане — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

624 463,00

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Глава 5 7 — Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията

Статия 5 7 0 — Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

1 843 795,00

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 7 1 — Приходи с определено предназначение — доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 7 2 — Възстановяване на разходи за социално обслужване, направени за сметка на друга институция

Цифри

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходите от възстановяване на разходи за социално обслужване, направени за сметка на друга институция.

Статия 5 7 3 — Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията

Цифри

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

4 078 696,00

Глава 5 8 — Разни плащания

Статия 5 8 1 — Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

 

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

В тази статия се записват и обезщетенията от страна на застрахователни компании във връзка с възнагражденията на длъжностни лица, претърпели злополуки.

Дял 6 — Вноски и възстановени суми във връзка със споразумения и програми на Съюза

Глава 6 6 — Други вноски и възстановени суми

Статия 6 6 0 — Други вноски и възстановени суми

Позиция 6 6 0 0 — Други вноски и възстановени суми

Цифри

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

13 428 743,00

Дял 9 — Разни приходи

Глава 9 0 — Разни приходи

Статия 9 0 0 — Разни приходи

Цифри

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

1 000

1 000

648 807,00

Забележки

В тази статия се записват разни приходи.

Подробната информация за разходите и приходите от заеми, отдаване под наем или предоставяне на услуги по тази статия е дадена като приложение към настоящия бюджет.

Разходи — Разходи

Дял 1 — Лица, работещи в институцията

Глава 1 0 — Членове на институцията

Статия 1 0 0 — Възнаграждения и надбавки

Позиция 1 0 0 0 — Възнаграждения

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

77 000 000

77 793 051

77 081 622,87

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за надбавката, предвидена в Устава на членовете на Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 9 и 10 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 1 и 2 от тях.

Позиция 1 0 0 4 — Обикновени пътни разноски

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

65 400 000

60 106 000

68 000 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за възстановяването на пътните разноски и разноските за престой, свързани с пътуванията до и от местата на работа и други командировки.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 25 000 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 10—21 и член 24 от тях.

Позиция 1 0 0 5 — Други пътни разноски

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

5 550 000

5 670 000

6 200 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за възстановяването на допълнителни пътни разноски и пътни разноски, направени в държавата членка, в която е избран членът на ЕП.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 22 и 23 от тях.

Позиция 1 0 0 6 — Надбавка за общи разходи

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

39 100 000

42 900 000

39 450 911,58

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, направени във връзка с парламентарната дейност на членовете на ЕП, в съответствие с Мерките за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 170 000 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 25—28 от тях.

Позиция 1 0 0 7 — Надбавки, свързани с изпълнението на служебните задължения

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

190 000

187 000

163 631,40

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на фиксираните надбавки за престой и представителните разходи, свързани със служебните задължения на председателя на Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.

Решение на Бюрото от 17 юни 2009 г.

Статия 1 0 1 — Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

Позиция 1 0 1 0 — Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

3 058 000

2 930 000

2 444 017,89

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на рискове от злополука, за възстановяване на медицинските разноски и за застраховка „Загуба и кражба на лични вещи“ на членовете на ЕП.

Той е предназначен също така за покриване на разходите по застраховане и помощ на членовете на ЕП при необходимост от репатриране по време на официално посещение в резултат на сериозно заболяване, злополука или непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват нормалното протичане на пътуването. Помощта включва организирането на репатрирането на члена на Европейския парламент и плащането на свързаните с това разноски.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 200 000 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 18 и 19 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 3—9 и 29 от тях.

Общностен правилник относно покриването на рисковете от злополука и професионални заболявания на длъжностните лица на Европейския съюз.

Общностен правилник относно покриването на рисковете от заболявания на длъжностните лица на Европейските общности.

Решение на Комисията за определяне на общи изпълнителни разпоредби, свързани с възстановяването на медицински разноски.

Позиция 1 0 1 2 — Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

892 000

876 000

654 850,51

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на някои разходи, необходими за осигуряване на помощ за член на ЕП със сериозни увреждания.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Правно основание

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 30 от тях.

Статия 1 0 2 — Преходни надбавки

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

13 250 000

20 690 000

767 601,66

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на преходните надбавки при приключване на мандата на член на ЕП.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 13 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 45 – 48 и член 77 от тях.

Статия 1 0 3 — Пенсии

Позиция 1 0 3 0 — Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

11 490 000

11 410 000

10 638 138,57

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на пенсиите за осигурителен стаж и възраст след прекратяване на мандата на членовете на ЕП.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 150 000 EUR.

Правно основание

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 75 от тях, и приложение III към Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент („Правилника за разноски и надбавки“).

Позиция 1 0 3 1 — Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

167 000

274 000

161 725,76

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на пенсии за инвалидност на членове на ЕП, настъпила по време на мандата им.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Правно основание

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 75 от тях, и приложение II към Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент („Правилника за разноски и надбавки“).

Позиция 1 0 3 2 — Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

1 976 000

1 918 000

1 837 082,18

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на съответната наследствена пенсия в случай на смърт на член на ЕП или на бивш член на ЕП.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 15 000 EUR.

Правно основание

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 75 от тях, и приложение I към Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент („Правилника за разноски и надбавки“).

Позиция 1 0 3 3 — Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

1 000

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноската на институцията към схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване за членове на ЕП.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 500 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 27 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 76 от тях, и приложение VII към Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент („Правилника за разноски и надбавки“).

Статия 1 0 5 — Езикови и компютърни курсове

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

750 000

800 000

700 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за езикови и компютърни курсове за членовете на ЕП.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 44 от тях.

Решение на Бюрото от 23 октомври 2017 г. относно езиковите и компютърните курсове за членовете на ЕП.

Глава 1 2 — Длъжностни лица и срочно наети служители

Статия 1 2 0 — Възнаграждения и други права

Позиция 1 2 0 0 — Възнаграждения и надбавки

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

715 849 000

676 670 381

648 338 871,04

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните плащания в полза на длъжностните лица и срочно наетите служители, заемащи длъжност, включена в щатното разписание:

—  заплати, надбавки и други свързани със заплатите плащания,

—  осигуряване за болест, злополука и професионално заболяване и други разходи за социално осигуряване,

—  фиксирани надбавки за извънреден труд,

—  различни надбавки и безвъзмездни средства,

—  плащане на пътните разноски за длъжностните лица или срочно наетите служители, техните съпрузи или лицата на тяхна издръжка, от местоработата им до мястото на произход,

—  отражение на корекционните коефициенти, приложими към възнаграждението и към частта от възнагражденията, преведени в държава, различна от държавата на месторабота,

—  осигуряване за безработица за срочно наетите служители, както и плащания, извършвани от институцията в полза на срочно наетите служители за учредяване или запазване на пенсионните им права в страната им на произход.

Той е предназначен също така и за покриване на застрахователните премии „Спортни злополуки“ за лицата, ползващи спортните центрове на Европейския парламент в Брюксел, Люксембург и Страсбург.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 450 000 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Позиция 1 2 0 2 — Заплащане на извънреден труд

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

150 000

110 000

60 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за заплащането на извънреден труд в съответствие с правното основание.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 56 от него и приложение VI към него.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Позиция 1 2 0 4 — Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

3 010 000

3 060 000

2 630 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  пътните разноски, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители (включително членовете на техните семейства) при встъпване или напускане на длъжност или преместване на друго място на работа,

—  надбавките за настаняване и пренастаняване, както и разноските за преместване, дължими на длъжностните лица и срочно наетите служители, длъжни да променят местопребиваването си при встъпване в длъжност или при преместване на друго място на работа, както и при окончателно напускане на институцията и установяване другаде,

—  дневните, дължими на длъжностните лица и срочно наетите служители, които представят доказателства за необходимостта от промяна на обичайното си местопребиваване при встъпване в длъжност или след преместване на нова месторабота,

—  обезщетение при уволнение за длъжностно лице, назначено с изпитателен срок, чието правоотношение е прекратено на основание очевидно несправяне със служебните задължения,

—  обезщетение на срочно нает служител при едностранно прекратяване на неговия договор от страна на институцията,

—  разликата между вноските, платени от персонала към пенсионна схема на държава членка, и тези, дължими към схемата на Общността при промяна на класификацията на даден договор.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Статия 1 2 2 — Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

Позиция 1 2 2 0 — Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

3 038 000

1 985 000

1 320 242,69

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обезщетенията, които следва да бъдат изплатени:

—  на длъжностните лица, преминали в неактивна заетост във връзка със съкращения в щатното разписание на институцията,

—  на длъжностните лица, ползващи отпуск за организационни нужди, свързани с придобиването на нови компетенции в рамките на институцията,

—  на длъжностните лица и старшите срочно наети служители в политическите групи, заемащи длъжност със степен AD 16 или AD 15, предсрочно пенсионирани в интерес на службата.

Този бюджетен кредит покрива също така здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя и отражението на корекционните коефициенти, приложими към тези надбавки (с изключение на бенефициерите съгласно член 42в от Правилника за длъжностните лица, които нямат право на корекционен коефициент).

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 41, 42в и 50 от него и приложение IV към него, както и член 48а от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

Позиция 1 2 2 2 — Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  обезщетенията, дължими съгласно Правилника за длъжностните лица или регламенти (ЕО, Евратом, ЕОВС) № 2689/95 и (ЕО, Евратом) № 1748/2002 на Съвета,

—  здравноосигурителните вноски, плащани от работодателя за лицата, получаващи обезщетения,

—  отражението на корекционните коефициенти, приложими за отделните обезщетения.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 64 и 72 от него.

Регламент (EО, Евратом, ЕОВС) № 2689/95 на Съвета от 17 ноември 1995 г. за въвеждане на специални мерки при окончателно прекратяване на служебното правоотношение на срочно наети служители на Европейските общности във връзка с присъединяването на Австрия, Финландия и Швеция (OВ L 280, 23.11.1995 г., стр. 4).

Регламент (ЕО, Евратом) № 1748/2002 на Съвета от 30 септември 2002 г. за въвеждане на специални мерки при окончателно прекратяване на служебното правоотношение на длъжностни лица на Европейските общности, назначени на постоянна длъжност в Европейския парламент, и срочно наети служители на политическите групи на Европейския парламент в контекста на модернизацията на институцията (ОВ L 264, 2.10.2002 г., стр. 9).

Глава 1 4 — Друг персонал и външни услуги

Статия 1 4 0 — Друг персонал и външен персонал

Позиция 1 4 0 0 — Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

63 741 000

54 054 199

51 786 300,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните разходи:

—  възнаграждението, включително отпусканите суми и надбавките, на другите служители, в т.ч. договорно наетите служители и специалните консултанти (по смисъла на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз), вноските за сметка на работодателя към различните социалноосигурителни системи, най-често общностната, и отражението на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на тези служители,

—  наемането на работа на срочно наети служители,

—  фактурите, издадени от Службата за управление и плащане по индивидуални права за ползването на персонал, който обработва административните досиета на членовете на Европейския парламент (а именно обезщетения за безработица, пенсионни права и др.).

Този бюджетен кредит не покрива разходи, свързани с:

—  други служители, назначени в Генерална дирекция по сигурността, изпълняващи задължения във връзка със сигурността на лицата и имуществото, сигурността на информацията, както и оценка на рисковете,

—  други служители, работещи като шофьори в Генералния секретариат или осигуряващи координацията на шофьорите.

Част от тези бюджетни кредити се използват за набиране на договорно наети служители с увреждания в съответствие с решението на Бюрото от 7 и 9 юли 2008 г.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 4 000 000 EUR.

Правно основание

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз (дялове ІV, V и VІ).

Общи разпоредби за прилагане във връзка с конкурсите и процедурите по подбор, назначаването и класирането в степен на длъжностните лица и другите служители на Европейския парламент (решение на генералния секретар на Европейския парламент от 17 октомври 2014 г.).

Позиция 1 4 0 1 — Друг персонал — Сигурност

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

31 956 000

27 634 012

26 305 850,43

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните разходи за други служители, назначени в Генерална дирекция по сигурността, изпълняващи задължения във връзка със сигурността на лицата и имуществото, сигурността на информацията, както и оценка на рисковете:

—  възнаграждението на договорно наетите служители и договорно наетите служители със спомагателни функции, включително отпусканите суми и надбавките, както и отражението на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на тези служители.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Правно основание

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз (дял IV).

Общи разпоредби за прилагане във връзка с конкурсите и процедурите по подбор, назначаването и класирането в степен на длъжностните лица и другите служители на Европейския парламент (решение на генералния секретар на Европейския парламент от 17 октомври 2014 г.).

Позиция 1 4 0 2 — Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

7 344 000

6 372 506

6 272 810,16

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните разходи за други служители, работещи като шофьори в Генералния секретариат или осигуряващи координацията на шофьорите:

—  възнаграждението на договорно наетите служители и договорно наетите служители със спомагателни функции, включително отпусканите суми и надбавките, както и отражението на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на тези служители.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Правно основание

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз (дял IV).

Общи разпоредби за прилагане във връзка с конкурсите и процедурите по подбор, назначаването и класирането в степен на длъжностните лица и другите служители на Европейския парламент (решение на генералния секретар на Европейския парламент от 17 октомври 2014 г.).

Позиция 1 4 0 4 — Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

9 337 000

9 442 000

7 932 317,52

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  заплатите на дипломираните стажанти (стипендии), включително евентуална надбавка за жилищни нужди,

—  пътните разноски на стажантите,

—  допълнителните разходи, които са пряко свързани със съответното увреждане,

—  разходите за застраховка срещу заболяване и застраховка срещу злополука на стажантите,

—  разходите във връзка с организирането на информационни сесии и обучения за стажантите,

—  изплащането на субсидия в полза на Комитета по стажовете Шуман,

—  разходите, свързани с преместването на персонал между Европейския парламент и публичния сектор в държавите членки, държавите кандидатки или международни организации, посочени в правилата,

—  командировъчните разходи на националните експерти, командировани в Европейския парламент, и по-специално техните надбавки и пътните им разноски,

—  разходите за застраховка срещу злополука на командированите национални експерти,

—  надбавката за учебни посещения и стипендии,

—  организирането на дейности по обучение на конферентни и писмени преводачи, и по-специално в сътрудничество с школите за устни преводачи и университетите, обучаващи писмени преводачи, както и отпускането на стипендии за професионално обучение и допълнителна квалификация на устните и писмените преводачи, закупуването на учебни пособия и други свързани с това разходи.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Правно основание

Правила, уреждащи преместването на длъжностни лица от Европейския парламент и на срочно наети служители от политическите групи в национални администрации, други подобни на тях органи и международни организации (Решение на Бюрото от 7 март 2005 г.).

Правила, уреждащи командироването на национални експерти в Европейския парламент (Решение на Бюрото от 4 май 2009 г.).

Вътрешни правила относно стажовете и учебните посещения в Генералния секретариат на Европейския парламент (решения на генералния секретар на Европейския парламент от 1 февруари 2013 г. и от 14 септември 2018 г.).

Позиция 1 4 0 5 — Разходи за устен превод

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

49 033 000

42 120 170

50 801 533,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:

—  възнагражденията и подобни надбавки, социалноосигурителните вноски, пътните разноски и други разноски на помощните конферентни преводачи, наети от Европейския парламент за обслужване на заседанията, организирани от Европейския парламент за собствените му нужди или за нуждите на други институции или организации, когато необходимите услуги не могат да бъдат предоставени от устните преводачи на Европейския парламент (длъжностни лица или срочно наети служители),

—  разходите за агенции за организиране на конференции, за техници и администратори, обслужващи горепосочените заседания, когато последните не могат да бъдат обслужени от длъжностни лица, срочно наети служители или друг персонал на ЕП,

—  разходите за услуги, предоставени на Парламента от устни преводачи на други регионални, национални или международни институции,

—  разходите за дейности по устен превод, и по-специално дейности, свързани с подготовката на срещи, обучения и подбор на устни преводачи,

—  таксите, плащани на Комисията за управлението на плащанията на устните преводачи.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 3 500 000 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Споразумение за условията на труд и финансовите условия за служители на длъжност „конферентен преводач“ (и правилата за неговото прилагане), утвърдено на 28 юли 1999 г., изменено на 13 октомври 2004 г. и преразгледано на 31 юли 2008 г.

Позиция 1 4 0 6 — Наблюдатели

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на изплащането на разходите, свързани с наблюдателите, в съответствие с член 13 от Правилника за дейността на Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Статия 1 4 2 — Външни преводачески услуги

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

8 216 000

5 000 000

11 658 380,87

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за услуги по превод, редакция, машинопис, кодиране и техническа помощ, извършени от трети лица.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 50 000 EUR.

Глава 1 6 — Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

Статия 1 6 1 — Разходи за управление на персонала

Позиция 1 6 1 0 — Разходи за набиране на персонал

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

163 000

163 000

111 415,93

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  разходите за организиране на конкурси, предвидени в член 3 от Решение 2002/621/ЕО, и разходите за пътуване и дневните разходи за кандидатите, поканени да се явят на събеседване,

—  разходите за организиране на процедури за подбор на персонал.

В надлежно обосновани случаи във връзка с оперативните нужди и след консултация с Европейската служба за подбор на персонал този бюджетен кредит може да бъде използван за конкурси, организирани от самата институция.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 27—31 и член 33 от него, както и приложение III към него.

Решение 2002/620/ЕО на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности, на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет, на Комитета на регионите и на Европейския омбудсман от 25 юли 2002 г. относно създаване на Служба за подбор на персонал на Европейските общности (ОВ L 197, 26.7.2002 г., стр. 53) и Решение 2002/621/ЕО на генералните секретари на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, на секретаря на Съда на Европейските общности, на генералните секретари на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет и на Комитета на регионите и на представителя на Европейския омбудсман от 25 юли 2002 г. относно организацията и дейността на Службата за подбор на персонал на Европейските общности (ОВ L 197, 26.7.2002 г., стр. 56).

Позиция 1 6 1 2 — Обучение и развитие

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

8 127 000

7 085 000

5 638 767,32

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за обучение с оглед подобряване на уменията на персонала и на качеството на работа и ефективността на институцията, например чрез езикови курсове за официалните работни езици.

Той е предназначен също така за покриване на разходите за други обучителни курсове за членовете на ЕП.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а от него.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Статия 1 6 3 — Мерки за подпомагане на персонала на институцията

Позиция 1 6 3 0 — Социално обслужване

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

760 000

749 000

517 613,32

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  като част от междуинституционалната политика за подпомагане на лица с увреждания, попадащи в следните категории:

—  длъжностни лица и срочно наети служители на активна служба,

—  съпрузи на длъжностни лица и срочно наети служители на активна служба,

—  деца на издръжка по смисъла на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз,

възстановяване, в рамките на бюджетните ограничения и след изчерпване на правата, евентуално предоставени в държавата по местопребиваване или произход, на признатите за необходими разходи от немедицинско естество, свързани с увреждането, надлежно оправдани и невъзстановени от общата здравноосигурителна схема,

—  действия, предприети по отношение на длъжностни лица и други служители в особено затруднено положение,

—  отпускане на безвъзмездни средства на Комитета по персонала и непредвидени разходи за социално обслужване. Плащането на вноски или покриването на разходи от Комитета по персонала за участниците в социална дейност цели финансирането на дейности със социално, културно или езиково измерение, без обаче да се предоставят субсидии за отделни служители или домакинства,

—  други действия със социален характер, на институционално и междуинституционално равнище, в полза на длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия,

—  финансиране на специфични мерки за разумни улеснения или разходи за медицински преглед или социален анализ за длъжностни лица или други служители с увреждания, които са в процес на назначаване или се нуждаят от специално оборудване вследствие на събития, настъпили по време на тяхната професионална кариера, както и за стажанти с увреждания, които са в процес на подбор, в приложение на член 1г от Правилника за длъжностните лица, и по-специално мерките за оказване на лично съдействие на работното място или по време на командировка.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 70 000 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 1г, член 9, параграф 3, трета алинея и член 76 от него.

Позиция 1 6 3 1 — Мобилност

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

1 490 000

1 500 000

839 725,62

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с мобилността на различните места на работа.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Позиция 1 6 3 2 — Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

252 000

240 000

212 286,81

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за поощряване и финансово подпомагане на инициативи, насочени към насърчаване на социалните контакти между служителите от различни националности, например субсидиране на клубове на служителите, спортни асоциации, културни общества и т.н., както и за вноска за разходите за постоянен център за отдих и развлечения (културни и спортни дейности, хобита, ресторант).

Този бюджетен кредит покрива също и финансовото участие в междуинституционални социални дейности.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 600 000 EUR.

Статия 1 6 5 — Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

Позиция 1 6 5 0 — Медицинско обслужване

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

1 820 000

1 555 000

1 068 832,50

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на медицинските служби, на Службата за управление на отпуските по болест и на Отдела за предотвратяване на рискове и осигуряване на благосъстояние на работното място на трите места на работа на Европейския парламент, включително медицински контролни прегледи, закупуване на материали, фармацевтични продукти и др., на разходите за медицински прегледи, и по-специално в областта на трудовата медицина, медицинските прегледи при наемане на работа, периодичните прегледи и медицинското наблюдение за длъжности, свързани с обезпечаването на сигурността, с необходимост от медицинско наблюдение или с конкретна опасност за здравето, за медицински експертизи и ергономия, на разходите във връзка с работата на Комитета по трудоустрояване, арбитраж и експертизи, както и разходите за външни услуги, извършени от медицински или парамедицински специалисти, счетени за необходими от лекарите.

Той включва и разходи за закупуване на определени работни инструменти за медицински нужди, както и разходи във връзка с медицинските или парамедицинските специалисти, предоставящи услуги в областта на здравеопазването или осигуряващи краткосрочно заместване.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 33 и член 59 от него и член 8 от приложение ІІ към него.

Позиция 1 6 5 2 — Разходи за услуги в областта на общественото хранене

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

800 000

1 080 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за услуги в областта на общественото хранене.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 000 EUR.

Позиция 1 6 5 4 — Детски заведения

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

8 440 000

7 675 000

6 665 924,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовото участие на Европейския парламент в общите организационни разходи и разходите във връзка с предоставянето на услуги за вътрешните детски заведения, както и за външните детски заведения, с които е сключен договор.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 3 300 000 EUR.

Позиция 1 6 5 5 — Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип ІІ

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

626 000

615 000

445 600,00

Забележки

Изпълнение на Решение C(2013) 4886 на Комисията от 1 август 2013 г. относно привеждането в действие на вноската на ЕС, заплащана на пропорционален принцип на училищата, акредитирани от Управителния съвет на Европейските училища, според броя на приетите деца на служители на ЕС, заменящо Решение C(2009) 7719 на Комисията от 14 октомври 2009 г., изменено с Решение C(2010) 7993 на Комисията от 8 декември 2010 г. (ОВ C 222, 2.8.2013 г., стр. 8).

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовата вноска на Европейския парламент за Европейските училища от тип II, акредитирани от Управителния съвет на Европейските училища, или за възстановяване на финансовата вноска, изплащана от Комисията, от името на Европейския парламент, на Европейските училища от тип II, акредитирани от Управителния съвет на Европейските училища. Той покрива разходите във връзка с децата на длъжностните лица на Европейския парламент, записани в посочените училища.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Дял 2 — Сгради, мебелировка, оборудване и свързани разходи

Забележки

Застрахователният риск „Трудови спорове и терористични актове“, на който са изложени сградите на Европейския парламент, трябва да бъде покрит от общия бюджет на Европейския съюз, доколкото покритието на този риск не се осигурява от застрахователните компании.

По тази причина бюджетните кредити, записани по този дял, покриват всички разходи, свързани с вреди, причинени от трудови спорове и терористични актове.

Глава 2 0 — Сгради и разходи, свързани с тях

Статия 2 0 0 — Сгради

Позиция 2 0 0 0 — Наем

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

33 291 000

38 620 000

35 658 454,54

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на наеми за сградите или частите от сгради, заемани от Европейския парламент.

Той покрива също така данък сгради. Наемните цени са изчислени върху дванадесет месеца на база съществуващи или бъдещи договори, в които по правило се предвижда индексация на жизнения стандарт или разходите за строителство.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 3 000 000 EUR.

Финансовите вноски от държавите членки или от техните държавни агенции или субекти под формата на финансиране или възстановяване на разходи и такси, извършени във връзка със закупуването или използването на терени или сгради, или на разходи, свързани със сгради или оборудване на институцията, ще се считат за външни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент.

Позиция 2 0 0 1 — Плащания по договори за дългосрочен наем

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

42 000 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноските за дългосрочен наем на сгради или части от сгради по силата на съществуващи или бъдещи договори.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 50 000 EUR.

Финансовите вноски от държавите членки или от техните държавни агенции или субекти под формата на финансиране или възстановяване на разходи и такси, извършени във връзка със закупуването или използването на терени или сгради, или на разходи, свързани със сгради или оборудване на институцията, ще се считат за външни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент.

Позиция 2 0 0 3 — Придобиване на недвижими имоти

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за придобиване на недвижима собственост. Субсидиите за имоти и подготовката им за застрояване ще се определят съобразно Финансовия регламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 13 000 EUR.

Финансовите вноски от държавите членки или от техните държавни агенции или субекти под формата на финансиране или възстановяване на разходи и такси, извършени във връзка със закупуването или използването на терени или сгради, или на разходи, свързани със сгради или оборудване на институцията, ще се считат за външни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент.

Позиция 2 0 0 7 — Строителство на сгради и оборудване на помещения

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

82 730 000

81 330 000

64 089 414,49

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  разходите за строителството на сгради (строителни работи, хонорари за проучвания, първоначално оборудване и материали, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация и всички свързани с това разходи),

—  разходите за оборудване и други разходи, свързани с тази дейност (по-специално възнаграждения на архитекти, инженери и др.).

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 472 000 EUR.

Финансовите вноски от държавите членки или от техните държавни агенции или субекти под формата на финансиране или възстановяване на разходи и такси, извършени във връзка със закупуването или използването на терени или сгради, или на разходи, свързани със сгради или оборудване на институцията, ще се считат за външни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент.

Позиция 2 0 0 8 — Други специфични дейности за управление на сградния фонд

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

5 429 000

4 971 000

4 304 207,85

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за управление на сградния фонд, които не са специално предвидени в другите статии от настоящата глава, включително за:

—  управление и третиране на отпадъците,

—  задължителни проверки, проверки на качеството, експертни оценки, одити, контрол на спазването на нормативните изисквания и др.,

—  техническа библиотека,

—  съдействие за управлението (building helpdesk),

—  управление на плановете на сградите и носителите на информация,

—  други разходи.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 268 000 EUR.

Статия 2 0 2 — Разходи за сгради

Позиция 2 0 2 2 — Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

64 180 000

59 820 000

60 209 831,42

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за поддръжка, ремонт, управление и почистване, на базата на действащи договори, на сградите (помещения и техническо оборудване), които са заети, наети или притежавани от Европейския парламент.

Преди продължаване или сключване на договори институцията се консултира с другите институции относно постигнатите от тях договорни условия (цени, избрана парична единица, индексиране, срок, други клаузи), при спазване на разпоредбите на член 104 от Финансовия регламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 479 000 EUR.

Позиция 2 0 2 4 — Потребление на енергия

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

16 100 000

15 820 000

15 629 810,07

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на разходите за потребление на вода, газ, електричество и отопление.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 150 000 EUR.

Позиция 2 0 2 6 — Охрана и наблюдение на сградите

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

23 750 000

22 350 000

17 294 304,81

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване основно на разходите за охрана и наблюдение на сградите, заемани от Европейския парламент на трите обичайни места на работа, и информационните бюра в Съюза и представителствата в трети държави.

Преди продължаване или сключване на договори институцията се консултира с другите институции относно постигнатите от тях договорни условия (цени, избрана парична единица, индексиране, срок, други клаузи), при спазване на разпоредбите на член 104 от Финансовия регламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 000 EUR.

Позиция 2 0 2 8 — Застраховки

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

2 660 000

2 500 000

1 417 126,20

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания на застрахователни премии.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Глава 2 1 — Информационни технологии, оборудване и обзавеждане

Забележки

Във връзка с обществените поръчки институцията се консултира с другите институции относно договорните условия, постигнати от всяка от тях.

Статия 2 1 0 — Информационни технологии и телекомуникации

Позиция 2 1 0 0 — Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

29 545 500

29 915 200

22 959 784,66

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка, наем, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и ИТ консултанти за текущите дейности, необходими за доброто функциониране на информационните и телекомуникационните системи на Европейския парламент. Тези разходи се отнасят основно до системите на информационния и телекомуникационен център, информационното обслужване на отделите и управлението на мрежата.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 625 000 EUR.

Позиция 2 1 0 1 — Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — инфраструктура

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

25 409 000

23 546 000

21 669 672,44

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка, наем, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и консултанти за текущите дейности по управление и поддръжка на инфраструктурите, свързани с информационните и телекомуникационните системи на Европейския парламент. Тези разходи се отнасят основно до инфраструктурите, свързани с мрежи, окабеляване, телекомуникации, лично оборудване, както и системите за гласуване.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 130 000 EUR.

Позиция 2 1 0 2 — Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — обща помощ на потребителите

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

12 870 000

12 301 000

11 658 807,62

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка, наем, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и консултанти за текущите дейности по оказване на обща помощ и подкрепа на потребителите във връзка с информационните и телекомуникационните системи на Парламента. Тези разходи са свързани с услугите за подкрепа на членовете на ЕП и на другите потребители, и по-специално за административни, законодателни, използвани в областта на сигурността и безопасността приложения, както и свързани с комуникацията приложения.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 45 000 EUR.

Позиция 2 1 0 3 — Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

26 840 000

20 594 500

18 187 322,45

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване, наем, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти и свързаните с тях монтажни дейности, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и консултанти за текущите дейности, свързани с управлението на приложенията на институцията, основаващи се на ИКТ. Тези разходи се отнасят по-специално за приложенията, предназначени за членовете на ЕП, приложенията, свързани с комуникацията, сигурността и безопасността, както и административните и законодателните приложения.

Той е предназначен също така за покриване на разходите за инструменти на ИКТ, финансирани съвместно в рамките на междуинституционалното сътрудничество в областта на езиците в резултат на решенията, взети от Междуинституционалния комитет по писмени и устни преводи.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 32 000 EUR.

Позиция 2 1 0 4 — Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

15 487 000

17 702 000

29 284 173,02

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка на оборудване и софтуерни продукти, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и ИТ консултанти за инвестиции, свързани с информационната и телекомуникационната инфраструктура на Европейския парламент. Тези инвестиции са свързани по-специално със системите на информационния и телекомуникационен център, с мрежите, окабеляването, както и със системите за видеоконферентна връзка.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 102 000 EUR.

Позиция 2 1 0 5 — Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

25 981 000

34 792 000

32 565 114,52

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка на оборудване и софтуерни продукти, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и ИТ консултанти за инвестиции, свързани със съществуващи и нови проекти в областта на ИКТ. Инвестициите се отнасят по-специално за нови приложения за членовете на ЕП, приложения в законодателната, административната и финансовата област, за комуникация, сигурност и безопасност, както и приложения, свързани с управлението на ИКТ.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Статия 2 1 2 — Обзавеждане

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

7 400 000

7 600 000

5 597 060,61

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за покупка, наем, поддръжка и поправка на обзавеждане, включително покупка на ергономично обзавеждане, подмяна на остаряло и счупено обзавеждане и офис техника. Той е предназначен също за покриване на различните разходи за управление на движимото имущество на Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Статия 2 1 4 — Техническо оборудване и инсталации

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

27 923 500

28 033 500

20 701 628,48

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покупка, наем, поддръжка, поправка и управление на техническо оборудване и инсталации, и по-специално:

—  на различни подвижни и неподвижни технически инсталации и оборудване, свързани с публикуване, охрана (включително компютърни софтуерни продукти), столови, сгради, обучение на персонала, спортните центрове на институцията и т.н.,

—  оборудване, по-специално на печатница, телефонна служба, столова, супермаркет, охрана, техническа служба за конференции, аудио-визуален сектор и т.н.,

—  специални материали (електронни, компютърни, електрически), включително свързаните с тях външни услуги.

Този бюджетен кредит покрива също така разходите за реклама във връзка с препродажбата и бракуването на амортизирани активи, както и разходите за техническа помощ (консултации) в случаите, при които е необходим външен експертен опит.

Този бюджетен кредит покрива също така разходите за превоз на оборудване с цел осигуряване на техническото оборудване, необходимо за техническото обслужване на конференции навсякъде по света, където то е заявено от член на ЕП, делегация, политическа група или орган на Европейския парламент. Тези разходи включват транспортните разходи, както и всички свързани административни разходи.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 190 000 EUR.

Статия 2 1 6 — Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

4 188 000

4 101 000

3 089 461,57

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване, лизинг, поддръжка, експлоатация и поправка на превозни средства (автомобилен парк и велосипеди) и наемане на коли, таксита, автобуси и камиони, със или без водач, включително необходимото застрахователно покритие и други разходи за управление. При подновяване на автомобилния парк и при закупуването, лизинга или наемането на превозни средства се отдава предпочитание на най-малко замърсяващите превозни средства, като напр. хибридни автомобили.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 000 EUR.

Глава 2 3 — Текущи административни разходи

Забележки

Във връзка с обществените поръчки институцията се консултира с другите институции относно договорните условия, постигнати от всяка от тях.

Статия 2 3 0 — Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

1 413 000

1 440 000

1 290 415,47

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по закупуване на хартия, пликове, канцеларски материали, материали за печатницата и копирните центрове и т.н., както и за свързаните с това разходи за управление.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 73 000 EUR.

Статия 2 3 1 — Разходи за финансово обслужване

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

60 000

60 000

35 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банкови такси (комисиони, ажио, различни разноски) и други финансови такси, в т.ч. допълнителни разноски за финансиране на сгради.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Статия 2 3 2 — Съдебни разноски и обезщетения

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

1 370 000

1 740 000

328 590,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  сумите, които Европейският парламент евентуално може да бъде осъден да заплати за разноски, присъдени от Съда, от Общия съд или от националните съдилища,

—  разходите за ангажиране на външни адвокати, които да представляват Европейския парламент пред съдилищата на Съюза и пред националните съдилища, и за ангажиране на юридически съветници или експерти, които да подпомагат Правната служба,

—  възстановяването на разходи за адвокатски хонорари, свързани с дисциплинарни или аналогични производства,

—  разходите за обезщетения и лихви,

—  при извънсъдебните споразумения съгласно глава единадесета от дял ІІІ от Процедурния правилник на Общия съд,

—  административните глоби на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Правно основание

Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

Статия 2 3 6 — Пощенски такси и разходи за доставка

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

224 000

337 000

186 257,83

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пощенски разноски, обработка и изпращане чрез националните пощенски или частни куриерски служби.

Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на услуги в областта на съобщенията.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Статия 2 3 7 — Пренасяне

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

1 830 000

3 180 000

1 700 374,49

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с дейности по пренасяне и поддръжка, извършвани от компании за пренасяне или чрез ползване на услуги от временен помощен персонал, предоставен от посреднически агенции.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Статия 2 3 8 — Други административни разходи

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

1 674 500

1 591 000

1 231 706,11

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  застраховки, които не са изрично предвидени в друга позиция,

—  покупка на униформи за разпоредителите, шофьорите, рецепционистите, домакините, служителите по пренасянията, както и за персонала на службата за организиране на посещения и семинари, службата на Парламентариума, медицинската служба, службата по охрана, службата по поддръжка на сградите и различните технически служби,

—  различни оперативни разходи и разходи за управление, включително таксите за управление, плащани на Службата за управление и плащане по индивидуални права във връзка с пенсиите на бившите членове на ЕП съгласно Правилника за длъжностните лица, разходите във връзка с проверките, осъществявани от охраната на външните лица, работещи в сградите или в системите на Европейския парламент, както и за покупката на стоки или услуги, които не са изрично предвидени по друга позиция,

—  различни покупки, свързани с дейността на Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (кампании за популяризиране и др.).

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Статия 2 3 9 — Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

262 500

262 500

198 988,92

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с дейности по EMAS, насочени към подобряване на екологичните характеристики на Европейския парламент, в т.ч. популяризиране на въпросните дейности, както и за покриване на разходите, свързани със системата за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията

Глава 3 0 — Заседания и конференции

Статия 3 0 0 — Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

28 140 000

27 010 000

27 362 797,07

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите във връзка с пътуванията на персонала на институцията, на командированите национални експерти, на стажантите и на служителите на други европейски институции или международни институции, които са били поканени от Парламента, между местоработата им и едно от трите места на работа на Европейския парламент (Брюксел, Люксембург и Страсбург) и във връзка с командировки до места, различни от трите места на работа. Покриваните разходи включват разходите за транспорт, дневни, квартира и надбавки за компенсиране на задължителни отработени часове. Също така се покриват и допълнителните разноски (включително разходите за анулиране на билети и резервации за хотели, разходите, свързани със системата за електронно фактуриране, и разходите за застраховки при командировка).

Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на разходите по евентуални компенсации за въглеродни емисии, отделяни във връзка с командировките и пътуванията на служителите.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 200 000 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 71 и приложение VІІ, членове 11, 12 и 13 от него.

Статия 3 0 2 — Разходи за приеми и представителни разходи

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

910 500

1 000 000

748 223,68

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  разходи, свързани със задълженията на институцията във връзка с приеми, включително във връзка с работа, свързана с оценката на научните възможности (STOA), и други дейности с перспективна насоченост, както и представителни разходи за членовете на институцията,

—  представителни разходи на председателя по време на неговите пътувания извън местата на работа,

—  представителни разходи и участие в разходите на секретариата на кабинета на председателя,

—  разходи за приеми и представителни разходи на секретариата, включително покупка на подаръци и медали за длъжностните лица, които са навършили 15 или 25 години служба,

—  различни протоколни разходи, като знамена, рекламни щандове, покани, отпечатване на менюта и т.н.,

—  пътни и дневни разноски на високопоставени лица при посещение на институцията,

—  разходите за виза на членовете и персонала на ЕП при официални пътувания,

—  представителни разходи и други специфични разходи на членове, изпълняващи официални задължения към Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Статия 3 0 4 — Различни разходи във връзка със заседания

Позиция 3 0 4 0 — Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

300 000

600 000

1 130 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с разхладителни и други напитки, и при определени случаи — кетъринг, предоставян по време на заседанията на Европейския парламент или по време на междуинституционални заседания, организирани в неговите сгради, както и на разходи за управлението на тези услуги.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Позиция 3 0 4 2 — Заседания, конгреси, конференции и делегации

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

2 671 000

3 000 000

2 324 362,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на разходи, различни от тези, които се покриват по глава 1 0 и статия 3 0 0, във връзка със:

—  организирането на заседания извън местата на работа на Парламента (комисии или техните делегации, политически групи), включително, по целесъобразност, представителни разходи,

—  организирането на междупарламентарните и ad hoc делегации, смесените парламентарни комитети, парламентарните комисии за сътрудничество, парламентарните делегации към Световната търговска организация (СТО) и Парламентарната конференция по въпросите на СТО и нейния координационен комитет,

—  организирането на делегациите към Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС, Парламентарната асамблея EuroLat, Парламентарната асамблея Евронест, както и на техните органи,

—  организирането на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, нейните комисии и нейното бюро; този разход включва вноската на Европейския парламент в бюджета на независимия секретариат на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието или прякото поемане на разходите, които представляват дела на Европейския парламент в бюджета на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието,

—  членския внос в международни организации, в които членува Европейският парламент или някой от неговите органи (Междупарламентарен съюз, Асоциация на генералните секретари на парламентите, групата „Дванадесет плюс“ в Междупарламентарния съюз),

—  изплащане в полза на Комисията, въз основа на споразумение за нивото на обслужване между Европейския парламент и Комисията, на вноската, която Европейският парламент дължи за покриване на разходите за изработването на общностните пропуски (оборудване, персонал и материали), в съответствие с Протокола за привилегиите и имунитетите (член 6), член 23 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и членове 11 и 81 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, както и с Регламент (ЕС) № 1417/2013 на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на формата на разрешенията за преминаване, издавани от Европейския съюз (ОВ L 353, 28.12.2013 г., стр. 26).

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Позиция 3 0 4 9 — Разходи за услуги на пътническата агенция

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

2 130 000

2 510 000

2 112 104,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на текущите разходи на пътническата агенция в изпълнение на договор с Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 6 000 EUR.

Глава 3 2 — Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

Статия 3 2 0 — Придобиване на експертен опит

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

7 137 000

6 171 000

5 875 152,83

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  разходите по договори с квалифицирани експерти и научноизследователски институти за проучвания и други научноизследователски дейности (работни заседания, кръгли маси, експертни комисии или изслушвания на експерти, конференции), или за техническа помощ, изискваща специфичен експертен опит, осъществявани за органите на Европейския парламент, парламентарните комисии, парламентарните делегации и администрацията,

—  закупуването или ползването под наем на специализирани информационни източници, като специализирани бази данни, свързана литература или техническа помощ, когато са необходими в допълнение към посочените по-горе договори за придобиване на експертен опит,

—  пътните разноски, надбавките за престой и допълнителните разноски на експерти и други лица, в т.ч. лица, отправили петиции до Европейския парламент, поканени да участват в комисии, делегации, проучвателни и работни групи, както и в работни срещи (workshops),

—  разходите за разпространение на продуктите от вътрешни или външни парламентарни изследвания и други съответни продукти в полза на институцията и на обществеността (по-специално чрез публикуване на материали в интернет, вътрешна база данни, брошури и публикации),

—  разходите, свързани с покана към външни лица за участие в работата на органи, като Дисциплинарния съвет и Специализирания орган в областта на финансовите нередности;

—  разходите за контрол на истинността на документите, представени от кандидатите за работа, от външни специалисти.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 50 000 EUR.

Статия 3 2 1 — Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека, исторически архиви, Оценка на научно-технологичните възможности (STOA) и Европейски център на научните медии

Позиция 3 2 1 0 — Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека, исторически архиви и Оценка на научно-технологичните възможности (STOA)

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

8 150 000

7 460 000

6 259 211,49

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с дейностите на Генералната дирекция за парламентарни изследвания, и по-специално за:

—  придобиването на специализиран експертен опит и оказването на подкрепа за проучвателните дейности на Европейския парламент (включително статии, проучвания, работни срещи, семинари, кръгли маси, експертни комисии, конференции), което може да се осъществи, ако е необходимо, в сътрудничество с други институции, международни организации, изследователски отдели и библиотеки на национални парламенти, мозъчни тръстове, научноизследователски организации и други квалифицирани експерти,

—  придобиването на специализиран експертен опит във връзка с извършването на оценка на въздействието/предварителна и последваща оценка, оценка на европейската добавена стойност, както и оценка на научно-технологичните възможности (STOA),

—  закупуването или ползването под наем на книги, списания, вестници, бази данни, продукти на телеграфни агенции и всякаква друга информация, предназначена за библиотеката, в различни формати, включително разходите за авторски права, системата за управление на качеството, материалите и работата по подвързване и съхраняване, както и други съответни услуги,

—  разходите за външни услуги по архивиране (организация, подбор, описване, прехвърляне на различни носители и цифровизация, придобиване на първични архивни източници),

—  придобиването, разработването, инсталирането, експлоатацията и поддръжката на специална библиотечна и архивна документация, както и поддръжката на специално оборудване за медиатеката, включително електрически, електронни и компютърни материали и/или системи, както и материали за подвързване и съхранение,

—  разходите за разпространение на продуктите от вътрешни или външни парламентарни изследвания и други съответни продукти в полза на институцията и на обществеността (по-специално чрез публикуване на материали в интернет, вътрешна база данни, брошури и публикации),

—  разходите за пътни и дневни, както и други разходи за експертите и авторите, поканени да участват в презентации, семинари, работни групи или други подобни дейности, организирани от Генералната дирекция за парламентарни изследвания,

—  участието на групата за оценка на научно-технологичните възможности (групата STOA) в дейностите на европейски и международни научни организации,

—  задълженията на Европейския парламент по силата на международни и/или междуинституционални споразумения за сътрудничество, включително вноската на Европейския парламент за покриване на финансовите разходи, свързани с управлението на историческите архиви на Съюза, в съответствие с Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 на Съвета.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 на Съвета от 1 февруари 1983 г. относно отваряне за обществеността на историческите архиви на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 43, 15.2.1983 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

Решение на Бюрото от 28 ноември 2001 г. относно правилника за публичния достъп до документи на Европейския парламент, последно изменено на 22 юни 2011 г. (ОВ C 216, 22.7.2011 г., стр. 19).

Решение на Бюрото от 16 декември 2002 г. относно Правилника за архивите на Европейския парламент, консолидирано на 3 май 2004 г.

Решение на Бюрото от 10 март 2014 г. относно процедурите за придобиване от Европейския парламент на частни архиви на настоящи и бивши членове на Европейския парламент.

Позиция 3 2 1 1 — Разходи за Европейския център на научните медии

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

1 600 000

1 600 000

318 576,80

Забележки

За насърчаване на ефективен диалог между членовете на ЕП, научната общност и журналистите — особено във връзка с настоящите научни и технологични развития и въпроси — Европейският парламент може да се ползва от специална и авторитетна структура за подкрепа на обсъждането, обучението и разпространението на знанията в тази област. За целта беше създаден Европейски център на научните медии и неговата дейност ще бъде под надзора на комитета за бъдещето на науката и технологиите на Европейския парламент (комитета за STOA).

Бюджетните кредити покриват също така разходите за организирането и провеждането на съответните дейности (включително пътни разноски, настаняване и кетъринг) във връзка с поканването на журналисти, заинтересовани страни и други експерти да участват в тези дейности.

Бюджетните кредити по тази статия, които са предназначени за увеличаване на дейностите в допирните точки между Европейския парламент, научната общност и медиите, ще покрият разходите на Европейския център на научните медии с цел по-конкретно да се насърчат изграждането на мрежи, обучението и разпространението на знания, например чрез:

—  създаване и поддържане на мрежи в допирните точки между Европейския парламент, научната общност и медиите,

—  организиране на семинари, конференции и курсове за обучение относно настоящите научни и технологични развития и въпроси, както и относно характера и ефективността на научната журналистика,

—  използване на експертна информация и анализи от академичните среди, медиите и други източници в областта на науката и технологиите в полза на лицата, определящи политиките, и гражданите,

—  предоставяне на по-широк достъп до изследвания на Европейския парламент и други съответни материали в областта на науката и технологиите чрез писмени, аудио-визуални и други средства,

—  разработване на техники и методи за подобряване на способността за разпознаване и разпространение на надеждни източници в областта на науката и технологиите,

—  подкрепа за инсталирането, модернизирането и използването на съвременно техническо оборудване и съоръжения за медиите, в подкрепа на такъв диалог,

—  развиване на по-тясно сътрудничество и връзки в по-общ план между Европейския парламент, съответните медии и университетите и научноизследователските центрове в тази област, включително чрез отразяване в медиите на ролята и работата на Европейския център на научните медии, както и на достъпността му за гражданите.

Бюджетните кредити по тази позиция могат също така да бъдат използвани за подкрепа на диалога между Европейския парламент и академичната общност, медиите, мозъчните тръстове и гражданите по отношение на работата за прогнозиране на дългосрочните тенденции, пред които са изправени отговорните за вземането на решения лица в ЕС, както в областта на науката, така и в по-широк план, чрез семинари, публикации и други дейности, изброени по-горе.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2013 г. относно предварителното планиране на политиката и дългосрочните тенденции: отражение върху бюджетните средства за изграждането на капацитет (Приети текстове, P7-TA(2013)0395), и по-специално параграфи 7 и 9 от нея.

Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2016 година (OВ C 346, 21.9.2016 г., стр. 188), и по-специално параграф 30 от нея.

Резолюция на Европейския парламент от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година [Приети текстове от тази дата, P8_TA(2016)0132], и по-специално параграф 54 от нея.

Статия 3 2 2 — Разходи за документация

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

2 615 500

2 592 000

2 357 489,26

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  абонаменти за вестници, периодични издания, информационни агенции, за техните публикации и електронни емисии, включително разходите за авторски права за възпроизвеждане и разпространяване на горните в писмена и/или електронна форма, и договори за услуги за преглед на печата и вестникарски публикации,

—  абонаменти или договори за услуги за доставка на обобщения и анализ на съдържанието на периодични издания или съхраняване на оптични носители на статии от тези периодични издания,

—  разходи, свързани с използването на външни документални и статистически бази данни, с изключение на компютърно оборудване и разходи за телекомуникации,

—  покупка на нови речници и глосари или подмяната им, независимо от техния носител, в т.ч. за новите езикови отдели, и други произведения, предназначени за езиковите служби и за отделите за качество на законодателството.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Статия 3 2 3 — Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

1 335 000

1 120 000

999 350,46

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  разходите за програмите за обмен на информация и сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти на държавите на предприсъединителен етап, и в частност Западните Балкани и Турция,

—  разходите за насърчаване на връзките между Европейския парламент и демократично избраните национални парламенти на трети държави (различни от посочените в предходното тире), както и отношенията със съответните регионални парламентарни организации. Съответните дейности са насочени по-конкретно към укрепване на парламентарния капацитет на новите и нововъзникващите демокрации, по-специално в съседните на Европа държави (южни и източни),

—  разходите за насърчаване на дейностите за подкрепа на посредничеството и програмите, насочени към млади политически ръководители от Европейския съюз и по-широкото европейско съседство: Магреб, Източна Европа и Русия, израело-палестинския диалог и други приоритетни държави, определени от Групата за подкрепа на демокрацията и координация на избори,

—  разходите по организацията във връзка с връчването на наградата „Сахаров“ (по-специално сума на наградата, разходи за пътуването и посрещането на носителя/носителите на наградата и на другите кандидати финалисти, оперативни разходи на мрежата „Сахаров“ и командировки на членовете на мрежата), както и за дейности по насърчаване на правата на човека.

Тези дейности включват информационни посещения в Европейския парламент в Брюксел, Люксембург или Страсбург, както и посещения в държавите членки и в трети държави. Този бюджетен кредит покрива всички разходи на участниците или част от тях, и по-специално разходите за пътуване и настаняване, както и дневните надбавки.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Решение на Бюрото от 12 декември 2011 г. за създаването на Дирекция за подкрепа на демокрацията в Генералната дирекция по външни политики на ЕС.

Статия 3 2 4 — Производство и разпространение

Позиция 3 2 4 0 — Официален вестник

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

800 000

660 059,43

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на участието на институцията в разноските по публикуване, разпространение и други свързани разходи на Службата за публикации във връзка с текстовете, които се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Позиция 3 2 4 1 — Публикации на електронни и традиционни носители

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

4 410 000

4 225 300

4 444 677,16

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  всички разходи за публикациите в електронен формат (интранет сайтове) и традиционните публикации (различни документи и различни печатни издания, подготвени от подизпълнители), в т.ч. и за разпространение,

—  актуализиране и поддръжка при отразяване на промените и поправките в системите за публикуване.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 11 000 EUR.

Позиция 3 2 4 2 — Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

22 780 000

27 210 000

44 669 830,44

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  разходите за комуникация, свързани с ценностите на институцията, чрез публикуване на информация, включително в електронен формат, дейностите по разпространение на информация, връзките с обществеността, участието в обществени мероприятия, изложения и панаири в държавите членки и присъединяващите се държави, и в страните, в които Европейският парламент разполага с бюро за връзка, и разработването на инструменти или средства за укрепване и улесняване на достъпа на обществеността до него чрез мобилни устройства;

—  разходите за културни инициативи от интерес за ЕС, като наградата „ЛУКС“ на Европейския парламент за европейско кино;

—  организирането и провеждането на събития, насочени към младите хора, засилване на присъствието на Парламента в социалните мрежи, наблюдение на тенденциите сред младите хора;

—  разходите, свързани с мобилния интернет, интерактивните техники, социалните пространства, платформите за сътрудничество и промените в поведението на интернет потребителите с цел приближаване на Европейския парламент до гражданите;

—  разходите, свързани със създаването, разпространението и хостването от Европейския парламент на уебклипове и на други мултимедийни материали, готови за излъчване, в съответствие с комуникационната стратегия на Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 50 000 EUR.

Позиция 3 2 4 3 — Парламентариум — Центрове за посетители на Европейския парламент

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

21 947 500

15 667 000

14 855 041,63

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на инсталациите, материалите и изложбите в центровете за посетители на Европейския парламент, и по-специално:

—  Парламентариума — Центъра за посетители на Европейския парламент в Брюксел;

—  пространствата за прием на посетители, центровете „Europa Experience“ и информационните пунктове извън Брюксел;

—  дейностите на Дома на европейската история, като специфичното вътрешно оборудване, придобиването на колекции, разходите във връзка с договорите с квалифицирани експерти, организирането на изложби и оперативните разходи, включително разходите, свързани със закупуването на книги, списания и други публикации във връзка с дейността на Дома на европейската история;

—  разходите за произведенията на изкуството на Европейския парламент, както разноските за придобиване и покупка на специални материали, така и на свързаните с това текущи разходи, като разноските за експертиза, съхраняване, рамкиране, реставрация, почистване, застраховка, както и разноските за превоз.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 4 000 000 EUR.

Позиция 3 2 4 4 — Организация и посрещане на групи посетители, програма „Евроскола“ и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

31 699 000

29 820 000

31 712 785,71

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на безвъзмездните средства, отпуснати за групови посещения, както и свързаните с тях разходи за надзор и инфраструктура, финансирането на стажове за представители от трети страни, формиращи общественото мнение (програма на Европейския съюз за посетители — EUVP), и оперативните разходи за програмите „Евроскола“, „Евромедскола“ и „Евронестскола“. Програмите „Евромедскола“ и „Евронестскола“ се провеждат всяка година, на ротационен принцип, в сградите на Европейския парламент в Страсбург или Брюксел, с изключение на изборните години.

Този бюджетен кредит покрива също така дейности за популяризиране на програмата EUVP.

Този бюджетен кредит се увеличава всяка година на базата на дефлатор, който отчита промените в БНП и цените.

Всеки член на Европейския парламент има право да покани най-много до пет групи през всяка календарна година, с общо 110 посетители. Групите посетители под патронажа на член на ЕП могат, въз основа на отправена от него покана, да участват в програмата „Евроскола“.

Включена е съответна сума за посетителите с увреждания.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 500 000 EUR.

Правно основание

Решение на Бюрото от 16 декември 2002 г. относно Правилника относно приемането на групи посетители и относно програмите „Евроскола“, „Евромедскола“ и „Евронестскола“, консолидирано на 3 май 2004 г., последно изменено на 24 октомври 2016 г.

Позиция 3 2 4 5 — Организиране на симпозиуми и семинари

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

2 957 000

2 608 000

3 033 567,32

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  разходите или субсидиите за организиране на симпозиуми и семинари на национално и международно равнище, насочени към представители от държавите членки и присъединяващите се държави, и от страните, в които Европейският парламент разполага с бюро за връзка, формиращи общественото мнение, както и разходите за организиране на парламентарни симпозиуми и семинари,

—  разходите за провеждане на специални мероприятия в пленарните зали в Страсбург и Брюксел в съответствие с приетата от Бюрото годишна програма,

—  разходите за услуги за управление на конференции, мерки и инструменти за подкрепа на управлението на конференции и езиковото многообразие, като например семинари и конференции, срещи с лица, отговарящи за обучението на устни или писмени преводачи, мерки и действия за повишаване на осведомеността относно езиковото многообразие и за насърчаване на професиите „устен преводач“ и „писмен преводач“, включително програма за предоставяне на безвъзмездни средства на университети, училища и други структури, занимаващи се с обучение по устен и писмен превод, решения, улесняващи виртуалната комуникация, както и участие в такива действия и мерки, организирани съвместно с други служби в рамките на междуинституционалното и международното сътрудничество,

—  разходите за организиране на симпозиуми и семинари относно информационните и комуникационните технологии,

—  разходите за присъствието на журналисти на пленарните заседания, заседанията на комисиите, пресконференциите и други парламентарни дейности.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 25 000 EUR.

Позиция 3 2 4 8 — Разходи за аудио-визуална информация

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

17 579 500

16 615 000

15 860 981,99

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  закупуването, наема, поддръжката, поправката и управлението на аудио-визуално техническо оборудване и аудио-визуални инсталации,

—  оперативния бюджет на аудио-визуалния сектор (включително услугите под контрола на Парламента и външната помощ, като технически услуги за радио- и телевизионни станции, създаване, продуциране, копродуциране и разпространение на аудио-визуални програми, наемане на линии, излъчване на телевизионни и радиопредавания и други мерки за развитие на отношенията между институцията и органите за аудио-визуално разпространение),

—  разходите за преки предавания по интернет на пленарните заседания и заседанията на парламентарните комисии,

—  създаване на съответните архиви, гарантиращи постоянния достъп на медиите и гражданите до тази информация,

—  разходите във връзка със залата за пресконференции.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 50 000 EUR.

Правно основание

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2002 г. относно насоките на бюджетната процедура за 2003 г. (ОВ C 47 E, 27.2.2003 г., стр. 72).

Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2002 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2003 година (ОВ C 180 E, 31.7.2003 г., стр. 150).

Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2003 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2004 година (ОВ C 67 E, 17.3.2004 г., стр. 179).

Позиция 3 2 4 9 — Обмен на информация с националните парламенти

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

225 000

165 000

122 491,20

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  разходи, извършени за насърчаване на отношенията между Европейския парламент и националните парламенти. Те са свързани с парламентарните отношения извън тези, обхванати от глави 1 0 и 3 0, обмена на информация и документация, подпомагането на анализа и управлението на тази информация, включително обмена с Европейския център за парламентарни изследвания и документация (CERDP),

—  финансиране на програми за сътрудничество и схеми за обучение за длъжностните лица на Европейския парламент и на националните парламенти, и като цяло на дейности за укрепване на парламентарния капацитет.

Тези дейности включват информационни посещения в Европейския парламент в Брюксел, Люксембург или Страсбург; бюджетните кредити покриват изцяло или частично разноските на участниците, и по-специално пътните и свързаните с тях разноски, нощувка и дневни пари,

—  дейности по сътрудничество, свързани по-специално със законодателната дейност, както и дейности по документиране, анализ и разпространение на информация, гарантиране на сигурността на домейна www.ipex.eu, включително действията, провеждани от Европейския център за парламентарни изследвания и документация (CERDP).

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти в областта на парламентарния контрол на ОВППС/ОПСО в съответствие с разпоредбите на Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 9 и 10 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Председателски съвет на европейските парламентарни асамблеи (юни 1977 г.) и на парламентите на държавите – членки на Европейския съюз (септември 2000 г., март 2001 г.).

Статия 3 2 5 — Разходи, свързани с бюрата за връзка

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

8 900 000

7 770 000

7 800 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите на бюрата за връзка на Европейския парламент в държавите членки:

—  разходи за комуникация и информация (информация и обществени мероприятия; интернет — създаване, популяризиране, консултации; семинари; аудио-визуални продукции),

—  общите разходи и на различни дребни разходи (офис консумативи, телекомуникации, пощенски и куриерски разходи, обработка, транспорт, съхранение, рекламни предмети без търговска марка, бази данни и абонаменти за периодични издания, и др.).

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 10 000 EUR.

Дял 4 — Разходи във връзка с изпълнението на специалните функции на институцията

Глава 4 0 — Разходи, свързани с някои институции и органи

Статия 4 0 0 — Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

65 000 000

64 000 000

63 000 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи на политическите групи и независимите членове:

—  разходи за секретариат, административни и оперативни разходи,

—  разходи, свързани с политически и информационни дейности в рамките на политическите дейности на Съюза.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000 000 EUR.

Правно основание

Решение на Бюрото от 30 юни 2003 г. относно Правилника относно разходването на бюджетни кредити по бюджетна позиция 4 0 0, последно изменено на 27 април 2015 г.

Статия 4 0 2 — Финансиране на европейските политически партии

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

42 000 000

50 000 000

30 244 433,85

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на политическите партии на европейско равнище. Трябва да се гарантира добро управление и строг контрол на използването на средствата.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Договор за Европейския съюз, и по-специално член 10, параграф 4 от него.

Договор за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 224 от него.

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1), изменен с Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/673 на Европейския парламент и на Съвета от 3 май 2018 г. (ОВ L 114, 4.5.2018 г., стр. 1).

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 28 май 2018 г. за определяне на процедурите по прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ С 225, 28.6.2018 г., стр. 4).

Статия 4 0 3 — Финансиране на европейските политически фондации

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

21 000 000

19 700 000

19 084 626,50

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на политическите фондации на европейско равнище. Трябва да се гарантира добро управление и строг контрол на използването на средствата.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Договор за Европейския съюз, и по-специално член 10, параграф 4 от него.

Договор за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 224 от него.

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1), изменен с Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/673 на Европейския парламент и на Съвета от 3 май 2018 г. (ОВ L 114, 4.5.2018 г., стр. 1).

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 28 май 2018 г. за определяне на процедурите по прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ С 225, 28.6.2018 г., стр. 4).

Глава 4 2 — Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

Статия 4 2 2 — Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

207 433 000

208 819 943

207 068 302,54

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с персонала и с доставчиците на услуги във връзка с парламентарното съдействие към членовете на ЕП, както и с разходите, свързани с платежните посредници.

Този бюджетен кредит покрива също така разходите за командировки и обучение (външни курсове) на акредитираните парламентарни сътрудници, както и разходите за евентуални компенсации за въглеродните емисии, отделяни във връзка с техните командировки и пътувания.

Той е предназначен също така за покриване на разлики в обменния курс за сметка на бюджета на Европейския парламент съгласно разпоредбите за възстановяване на разходите за сътрудници на членовете на ЕП, както и разходите за помощни услуги, свързани с управлението на парламентарните сътрудници.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 775 000 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 21 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 33—44 от тях.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално член 5а и членове 125—139 от тях.

Решение на Бюрото от 14 април 2014 г. относно мерките по прилагане на дял VII от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

Глава 4 4 — Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП

Статия 4 4 0 — Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

240 000

230 000

220 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на разходите за заседания на Асоциацията на бившите членове на Европейския парламент и при необходимост на други свързани с това разходи.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Статия 4 4 2 — Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

240 000

230 000

220 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на разходите за заседания на Европейската парламентарна асоциация и при необходимост на други свързани с това разходи.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Дял 5 — Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации и комитет от независими изтъкнати личности

Глава 5 0 — Разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации и Комитета от независими изтъкнати личности

Статия 5 0 0 — Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

285 000

280 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации, за да се гарантира неговото пълно и независимо функциониране.

Той обхваща по-специално специфични разходи, свързани със задачите на Органа във връзка с професионалното обучение, закупуването на софтуер и ИТ оборудване, придобиването на експертен опит, за консултантски услуги и документация, разходи за правни услуги и обезщетения, както и дейности по публикуване и предоставяне на информация. Той покрива също така съответните разходи във връзка с фактури, издадени от институции, при превишаване на обема или разходите за стоки или услуги, доставени на Органа от институции по споразумения за услуги съгласно член 6, параграф 4 и др. от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014. Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 300 000 EUR. Тези приходи включват по-специално подкрепа за дейността на Органа от страна на институции, различни от Европейския парламент, съгласно член 6, параграф 6 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

Правно основание

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1), и по-специално член 6, параграфи 1 и 7 от него.

Статия 5 0 1 — Разходи, свързани с Комитета от независими изтъкнати личности

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани със секретариата и с финансирането на Комитета от независими изтъкнати личности.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1), и по-специално член 11, параграф 2 от него.

Дял 10 — Други разходи

Глава 10 0 — Временни бюджетни кредити

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

0,—

Глава 10 1 — Резерв за непредвидени разходи

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

5 151 000

10 504 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на непредвидените разходи, произтичащи от решенията относно бюджета, взети през текущата финансова година.

Глава 10 3 — Резерв за разширяването на ЕС

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за подготовка на институцията за разширяването на ЕС.

Глава 10 4 — Резерв за информационната и комуникационната политика

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за информационната и комуникационната политика.

Глава 10 5 — Временни бюджетни кредити за недвижимо имущество

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за инвестиции в недвижими имоти и дейности по оборудването на институцията. От Бюрото на Европейския парламент се изисква да приеме последователна и отговорна дългосрочна стратегия в областта на недвижимото имущество, която взема предвид специфичния проблем с увеличаването на разходите за поддръжка, нуждите от обновяване и разходите за сигурност, и гарантира устойчивостта на бюджета на Европейския парламент.

Глава 10 6 — Резерв за приоритетни проекти в процес на реализация

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за приоритетни проекти на институцията, които са в процес на реализация.

Глава 10 8 — Резерв за EMAS

Цифри

Бюджет 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Във връзка с решенията, които следва да бъдат взети от Бюрото за изпълнение на плана за действие EMAS, по-специално след въглеродния одит на Европейския парламент, този бюджетен кредит е предназначен за обезпечаване на съответните бюджетни редове за оперативни разходи.

ПЕРСОНАЛ

Раздел I — Европейски парламент

Функционална група и степен

 

2020 г.

2019 г.

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Други

Политически групи

Други

Политически групи

Без категория

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

212

2

7

36

212

2

7

36

AD 13

424

8

2

38

425

8

2

38

AD 12

338

 

13

61

337

 

13

60

AD 11

171

 

8

28

167

 

8

29

AD 10

384

 

11

33

341

 

8

32

AD 9

487

 

9

58

462

 

7

47

AD 8

261

 

4

51

251

 

8

46

AD 7

205

 

7

63

230

 

6

69

AD 6

86

 

6

53

91

 

7

56

AD 5

101

 

4

84

101

 

4

92

Общо AD

2 736

10

73

517

2 684

10

72

517

AST 11

99

10

 

37

89

10

 

37

AST 10

68

 

19

35

78

 

19

34

AST 9

573

 

6

39

523

 

6

39

AST 8

296

 

10

44

290

 

10

43

AST 7

276

 

2

48

281

 

2

43

AST 6

392

 

13

65

297

 

11

62

AST 5

424

 

8

87

489

 

9

68

AST 4

281

 

1

73

271

 

3

86

AST 3

83

 

15

75

128

 

15

86

AST 2

4

 

 

52

14

 

 

54

AST 1

1

 

 

63

 

 

 

66

Общо AST

2 497

10

74

618

2 460

10

75

618

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

25

 

 

 

 

10

 

 

AST/SC 2

100

 

 

 

 

85

 

 

AST/SC 1

81

 

 

 

111

 

 

 

Общо AST/SC

206

 

 

 

206

 

 

 

Общо

5 440(1)

20(2)

147(3)

1 135

5 351(4)

20(5)

147(6)

1 135

Общо длъжности

6 722(7)

6 633(8)

Приложение

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

Бюджетен ред

Наименование

Реализирани приходи

Прогноза

2018 г.

2020 г.

5002

Приходи от доставката на стоки за други институции или органи

-

5 000

501

Приходи от продажбата на сгради и земя

-

p.m.

5110

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество

3 390 339

3 476 000

5111

Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем

128 561

958 000

550

Приходи от доставката на стоки, услуги и строителни работи за други отдели в рамките на дадена институция на Съюза или други институции или органи на Съюза, включително възстановените от други институции или органи на Съюза средства за командировъчни разходи, изплатени от тяхно име

4 873 135

910 000

551

Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или извършена работа по тяхно искане

809 779

p.m.

570

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми

3 374 846

368 000

571

Приходи с определено предназначение — доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция

-

p.m.

581

Приходи от получени застрахователни обезщетения

-

p.m.

 

 ОБЩО

12 576 660

5 717 000

(1)

От които три повишения ad personam (три AD 14 в AD 15), отпускани в изключителни случаи на заслужили длъжностни лица.

(2)

Виртуален резерв за длъжностните лица, командировани в интерес на службата. Този резерв не е включен в общия брой длъжности.

(3)

Включително една временна длъжност AD 12 за директора на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации.

(4)

От които три повишения ad personam (три AD 14 в AD 15), отпускани в изключителни случаи на заслужили длъжностни лица.

(5)

Виртуален резерв за длъжностните лица, командировани в интерес на службата. Този резерв не е включен в общия брой длъжности.

(6)

Включително една временна длъжност AD 12 за директора на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации.

(7)

Две постоянни AD длъжности, една постоянна AST длъжност, две постоянни AST-SC длъжности, две временни AD длъжности и две временни AST длъжности за Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации, без да се вземат предвид длъжностите за Европейския парламент.

(8)

Две постоянни AD длъжности, една постоянна AST длъжност, две постоянни AST-SC длъжности, две временни AD длъжности и две временни AST длъжности за Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации, без да се вземат предвид длъжностите за Европейския парламент.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.3.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

6

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jonathan Arnott, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Jordi Solé, Inese Vaidere, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Stefan Gehrold, Othmar Karas, Jude Kirton-Darling, Andrejs Mamikins, Lukas Mandl, Linda McAvan, Clare Moody, Sofia Ribeiro, Massimiliano Salini, Monika Smolková, Joachim Zeller


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

23

+

PPE

Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Othmar Karas, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Linda McAvan, Andrejs Mamikins, Vladimír Maňka, Clare Moody, Manuel dos Santos, Monika Smolková

6

-

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé

1

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 27 март 2019 г.Правна информация